Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

UNIVEBSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI Beklemelilere Bir Yıl Süreli FEN YETENEK Smıfları DEVRELERİMİZ: • Istanbul 274092 I l" • l'zmit 32 44 • Malatya 1715 umhuriyet 53. m, ÎAYI: 18792 6A$ jpiversiieii olmanız için Beklemel çin Şlsli HalaskargazlCad.mnt Sineması karsı «okağı142jpT«l:472487 29Kasın^6Jral»k Kurucusu: rtJNTJS NADÎ 21 KASIM 1976 PAZAR CHP Parti Meclisi tüzük ve program tasarısını görüşmeye başladı; Ecevit, «Gençlik Kolları Kurultayının demokratik bir ortamda geçeceğine inanıyorum» dedi. CHP GENÇLİK KOLLARI KURULTAYI BUGÜN YAPILIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Gençlik Kollan 8. Olağan Kurultayı bugun saat 9'da Derya Sineması'nda yapılacaktır. CHP Gençlik Kolları Kurultayına emnıyet ve genel merkeze haber vermeden kongre yapan Bolu ilinden 6 delegenın katılamıyacağı açaklanmıstır. 620 delegenın katılacağı CHP Gençlik Kollan Kunıltayı ıçın delegeler salona girerken nüfus cüzdanı ya da bir başka belge ıle kimlıklerinı ispat edeceklerdir. Delege kartı bulundugu halde kımhklerini belgelemeyen kışıler Kurultay'ın yapıldığı salona alınmayacaklardır. öte yandan Kurultay nedeniyle Gençlik KoUan Genel Başkanı Zeki Alçın dün özetle şu demeci vermiştir: «Partirruze tüm gerıci ve tutucu güçlerin saldınya jeç(Devanu Sa. 9, Su. S da) Cephe iktidarı, son sağ iktidardır,, ANKARA (Cuınhnriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi dün saat 10 00'da Genel Başkan Bülent Ecevıt'in başkanhğında toplanarak tüzuk ve program tasarısı ile Kurultay'a sunulacak Parti Meclisi raporunu görüşmeye baş lamıştır. Kumltav'a sunulacak Parti Merlısı rapor taslağında «Cephe iktıdannın, CHP iktıdarından onceki son sağ iktıdar ol duğu» belırtılmıştır. Genel Başkan Bülent Ecevit de dün Parti Meclisını açış konuşmasında, önümuzdeki seçimlerde CHP'nin iktidar olması umudumın guçlendığıni belirtmiştır. Ecevit konuşmasmda CHP Par ti Meclisi toplantılannm havli yogun geçeceğini söylemiştir. CHP Partı Meclisi, yenı tüzuk ve prog ram tasansı ile 106 sayfayı bıılan Parti Meclis' raporunu gbrüşecektir. Bu nedenle Partı Mecli sl toplantılannm en az üç jrün sü receği sanümaktadır. CHP Genel Başkanı Btilent Ecevit, Parti Meclisıni açış konuş masında geçtigımız günlerde yapılan bblge toplantılannm çok yararlı oldugunu, bu toplantılardan sonra CHP Merkez Yönetim Kıırulu'nun tüzük ön tasansını önemli olçüde degıştirdıgını, tüzük tasarısmm halk içinde tartışılmasuun yararlı olduguna de Erzincan Devlet Hastanesînde 91 kolera olaymın saptandığı, 20 kadar hastanın oldugu öne • • • • I 1** suruldu ANKARA, (AXKA) Erzincan Devlet Mastanesi'nde 91 KOlera olayının resmen saptanmış olduğu, hastalardan yaklaşık 20' sınin öldügü ve halen 46 koleralınm tedavı altında bulundugu one sürülmüştür. Ölen 20 kadar hastanın cesetlerinın, aılelerıne teslim edılmeyerek alumınyum. tabutlar içinde gomüldüğu de ge1 len haberler arasındadjr. | (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) okuldan eve dönerken açıtan ateşle yaralanan devrimci öğ ogrencı l i dün öldü Ankara Universitesi Senatosu: Koşullar değişmezse öğretime araverilecek,, koşullar gerçekleştaceye kadar Ankara Üniversitesinde öğretime ara venne zorunlulugu doğacak ür» denilmiş, örgütlerden birinın siyasal bir kanadın himayesinde olduğu inancınm yaysın lığıran olaylann ağırlığını arttırdıgı öne sürülmüştür. Ankara Universitesi Senatosunun csiyasal sorumlulara, görevlilere, oğrencüere ve kamuoyuna önemle duyurulmasına» karar verdigi bildiri ş^yıedir: «(T) Siyasal amaçlarını zor la gerçekleştirmek isteyen çeşitli örjrütlerin, Universiteleri lıa kımiyetleri altmda bulundurma girişimJert, aRirlıfım arttırarak rlevam etmektedır. Örgütlerin ka ba kuvvef" dayanarak karşıt eri (Devamı Sa.9, Sü. 2 de) ğinerek «Biz yasalann da bu yön temle hazırlanmasından yanayız. Genış halk kıtlelerini ıigilendiren yasalann toplumda tartışılmasında yarar gorurüz» demıştır. Ecevit, CHP'nın yaptığı açık hsva toplantıiarınin bazı çevrelerin maneviyatmı büyük olçüde bozmusa benzedijSmi hatırlatarak, «Savın Başbakan içındeki (Deramı Sa. S. Sü. 4 de) Devrünci öğrencilere karşı sürdurülen silâhlı sokak saldınlarına onceki akşam bir yenm daha ek lenmış, Istanbul Goztepe'de devrımcı olduğu bıldirilen bir lıse oğ rencısi açılan ateş sonucu öldürül müştUr. Gündüz çalışan geceleri de Gdz tepe Akşam Tıcaret Lisesmde okuyan 23 yaşındaki Zülfikâr Uralç;n, okuldan çıkıp evine gıderken, (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Universitesi Senatosu yaptığı olağanustu toplantıda Üniversitede meydana gelen şıddet olaylarını, son gelişmeleri de dık kate alarak bir kez daha ıncele miştır. Yayınlanan bıidınde «Olaylar bugünkü agırlığını surdürdüju, Universitede öğreninı ve öğretim özgürlüğü ve can giıvenliğı »ağlanamadıftı takdırde, normal Ödün Politikası B aşbakan Demirel çelişkiye duşmekten hiç korkmaı. Dün söylediği bir sözün bugun tersini savunmak, hatta aynı konuşmasında ikl nt düşünceyi benimseyip arka arkaya ortaya attnak onun felsefesine son derece uygundur. Ornek istiyorsanız işte: Ecevlt niçin hükümetten çekilmişti? Btzim kanınuzca o günkü kosulUr altında CHP MSP ortaklı£ının devlet Işlerini ülkeye yararlı biçimde yürutemeyecefinl göımüş, sonu gelmez ödünlerle toplumsal sorunlanmızın büsbütün kanşacağını düşünınüş, bu yüzden emanetl sahibine teslim etmlşti. Her uygar devlet adamının başvuracağı bir davranıştı bu. Demokrasi kurallanna böylesine saygüı bir parti haşkanının sonradan gözlerini hırs büriiyüp ille iktidar olacağun diye hukuk dışı yoüara sapması, anarşiyi körüklemesi aklın mantığın alacağı şey midir? Nahit Menteşe: "Sokak ile iktidara gelen, sokağm emrine girer,, İZMİR Adalet Partlsl Oenel Sekreteri ve Ulastırma Bakanı Nahit Menteşe, sokak ıle iktıdara gelenlerin sonuçta sokağın emnne girecekleri görüşünü savunmuş ve «O nedenle CHP bu gerçeği asla akıldan çıkarmamalıdır» demiştir. Menteşe, îzmir'de Anadolu AJansı'na yaptığı açıklamada, Türkiy'e'de bugun rejiml yıkmanın arzu ve hasreti ile yanıp tutuşanlar bulunduğunu. bunlann, mılli bütünlüğümUzti parçalamak isteyen yıkıcılar olduğunu da iddıa ederek şöyle demiştir: «4. beş yülık plan çalışmalan, tümuyle fakirlikten kurtulma savaşma yöneliktir. Yapüan tesıslerden, temeli atılanlardan her Türk vatandası gurur duymalıdır. Ülkemızde sokak iktidarlan (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de; Kıta sahanhğı görüşülürken Ege'de girişim olınayacak ANKARA. (Cumhuriyet ROrosu) Ege Kîta Sahanlıgı konusunda 2!l kasım 1976 tarihlerinde Bern"de toplanan Türkiye ile Yunanıstan heyetlerı arasında «Kıta Sahanlığının sıııırlaiidırılması konusunda yapılacak ^oruşınelerle ılgili olarak usul mutabakâtına vardıkları» bıldirılmiştır. Dışışlerı Bakanlığı Enformasyon Genel Mudürlüğu tarafmdan bu konuda yapılan açı<ttama şoyledır. «Kanaatimlzce, bu mutabajratın 2 önemli yönü vardır: Eoınlardan bınncısi, taraflar arasında, müzakereler için uygun bir ortamın ve itimat havasınuı jaratılmasıdır. Ikincısi ise, bu usul mutabakarı tizennde anlaşmak suretiyle, t*rafların Ege Kıta Sahanlıfı meselesine siyssl müzakerelerle bir çözttm bulmak hususunda sıyasi iradelerini izhar etmiş bulunmalarıdır. Böyle bir çösümün ortaya çık»fılması, tabiatiyle, her şeyden önce taraflann bu mutabakatla ortaym koyduklan iyl niyet v« işbirligi lihnivetinin devanıına baglıdrr. (Dersmı Sa. 9. Sü. 1 de) Mahalle bekçileri ile köy imamları da vergi verecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay karan gereğınce ç«rşı ve mahalle bekçileri ıle köy imamlarmdan gelir vergısı kesıleceğı Malıye Bakaru Yılmaz Ergertskon tarafından açıklanmıştır. Istanbul CHP Milletvekılı Heşıt Ülker'in yönelttıgı bir aoru Uzerine ya7ilı bir cevap verer. Malıye Bakanı, köy ımamlan ve mahalle ile çarşı bekçılerınden geıır vergisi kesilmesi ışlemlenyle ilgılı gelısmelerı ozetlemekte ve daha sonra şu açıklamayı yapmaktadır: «Danıştay 3 Dalresince verüen ve Danıştay Genel Kurulunun 12 6.1975 gun ve E. 1975/26, K. 1975/38 sayılı karan ıl« onanan 19.2.1975 gun ve G. 1975/67, K 1975/97 sayılı kararda: 193 sayılı Gelır Vergısı Kanununun yürürlüğe girdiği. tarihte, çarşı ve mahalle bekçılerinin tâbi oldugu hükümlerın 1330 Urihlı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nd» yer alduğı G. V. K.'nun 23/5. maddesiyls gclir vergısinden ıstısne edilsn bekçiler ıle bugunkü bekçıler arasında hukuki statü, Ucret mıktan, bunun ttdenme şekli v« tibi oldugu esaslar yönunden herhangi bır benzerlik bulunmadığı. ücretlerin vereiye tA(Devamı S. 9, Sü." 2 de) Komandoların yarın yinelenecek olan Eğıtım Enstitüsü sınavlarına tepkilerı sürüyor (Cumhuriyet Haber Merkeıl) Komandolar yarm yinelenecek olan Eğitim Enstitüleri sınavlan nın ıptâl edilmesi üzerıne protes to gösterilerini sürdürmektedırler. MHP'li gençler dün Ankarada Millî Eğitim Bakanı Ali Naılı Erdem'ın sınavlan ıptâl kararını protesto jiini/iişü j'apmışlar ve sokaklarda dağıttıklan bıldıriler de Bakarun istıfasını istemışlerdır. Ülkü Ocaklüarm bildirisinde bakan Erdem «Sahte Milliyetçı» olarak nıtelenmiştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) OPEC UZMANLARININ PETROLE YÜZDE 20 ZAM ÖNERECEKLERİ BILDIRILIYOR VİYANA Petrol Ihracatçısı Ülkeler Orgütüne (OPEC) yakın çevrelerden öğrenildiğine göre «OPEC» uzmanları ham petrol fiyatlanna yüzde 20 oranmda bır zam yapılmasını önereceklerdır. «OPEC»in ekonomi komisyonu çalışmalannı onceki gece tamam lamış ve ham petrol fiyatlarmdaki artışla ilgili tavsiyelerini hazırlamıştır Bu tavsıyeler, orgüt üyesi bakanlann 15 araukta Katar'da yapacaklan toplantı ıçın kendilerıne sunulacaktır. Şu ana kadar, uzmanlann, ham petrcl fiyatlarına yapümasını istedikleri zammın oranı konusunda Viyana'da herhangi bır açıklama yapılmamıştır. «OPEC»e yakın kaynaklann be lirttikleri yüzde 20 oramndaki z&m gerçekleşirse, bunun uygulaması petrolün bir varilinin fijatmın 11^1 dolardan 13.81 doUra yıikselmesiyle sonuçlanacaktır. Ote yandan Iran Şahı Rıza Peh levı, Alman cDer Spıegel» dergısine verdiği demeçte, petrol fiyatlarının yılzde on beş oranmda arttınlmasını isteyeceklerini söylemiştir. Iran Şahı, gelışmiş ülkelerde(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Ama Başbakan Demlrel'in kafasında bu ikl zıt davranış birblriyle pek güzel bagdaşabilmektedir. Ona göre, Bülent Ecevit hükümeti bırakmakJa görevden kaçmış oluyor. Şlmdi de iktidar tutkusuyla yanıp tutuştuğu için kendinden geçerek, anarşiyi kışkırtıyor, devletin temellerini dinamitlemeye çab»ıyor. tktidar tutkusuyla yanıp kavnılsaydı Bülent Ecevit vaktiyle neden çekilsindi? Görevden kaçacak denli korkak olsaydı, şimdi ell tabancalı bir çete başı gibi anarşiyi nasü körukleyebllirdi? tlkokul çocuklarının bile kolayca algılayacağı bu mantıksal çelişkiler içinde sanmz ki, Başbakan Oemirel her şeyden önce kendi acıklı durumunu örtmeye, daha doğrusu kendi kendini teselliye çalışmalrtadır. Başbakan Demirel cephe hükümetini iş görmek, ülkeye yararlı hizmetlerde bulunmak, «hür demokrasi» dediği siyasal ortamı eüçlendirmek değil, sırf Başbakan olmak ve elden geldiğince seçimleri geciktirmek amaciyle kurmus görünmektedir. Onu bu amaca iteleyen etkenler de ulusal olmaktan çok kişisel kaygılara dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman Ecevit'i korktuğu için hükümetten kaçmakla suçlayan Demirerin şimdi düşmek korkusu île kcndisinin sımsıkı Başbakanlık koltuğuna yapıştığı söylenebilir. Bu ağurda en büyüğünden en küçüğüne kadar ortaklanna verdiçi ödünlerin sayısmı biz unuttuk. Seçünler yaklaştıkça ortaklann istekleri de gittikçe artmakta, daha da artacağa benzemektedir. Büyük ortak Erbakan hocanın «istim arkadan geisin» *ihniycti ile attığı projesiz, plansız, parasal kaynaksız temellerin istimini vermemek üzere Başbakan Demirel bir süre diretti ıse de soruşturma hazırlık komis>nnu anahtarının hocada oldııçunu düşünerek (azla dayanamadan vazgeçti. 15 miJyarlık istimi 1977 hütçesinde MSP'li Bakanlıklar buynığuna teslim etti. %ım Hocanın tstekleri bu kadarcıkla bitmiyor. MSP, aynca Basın Yavın Genel Müdürlüğiinün krndi jönetimine verilmesi, TRT Genel Müdürünün IKİ BENZiN iSTASYONU, iKiSi KADIN DÖRT KiŞi TARAFINDAN SOYULDU ADAPAZARI îstanbul An kara yolunda bulunan ıki benzın istasyonu ikisi kadın, ikisi erkek olmak üzere dört klsi tarafından gece yansı soyulmuş ve toplam 3500 lira para çalınmıştır. Soyguncular Ahmet Gezer yöne tünindeki 54 AP 176 plaka sayıü( Murat otomobil ile (E5) karayo lu üzerindeki Akova Mobil îstas yonu ve Beylice Petrol Ofisl Istasyonuna silâhla baskın yapmış lardır. Ahmet Yeşil, Salilı Gülabar'a aıt Akova tstasyonundan sılâh zoru ile büı lira alan soy guncular, daha sonra Raif ve Ir fan Ceylan'a ait Petrol Ofisi Bey lıce Istasyonundan da 2500 iıra almışlardır. Soygun uzerine narekete geçen jandarma ve polis ekıplen sıkı bir takipten sonra soygunculann bindiği tesbit edi len otomobili Adapazan'nda ya(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Türkdye Gazeteciler Sendikası Merkeı Genel Kunılu toplantısuu katılan delegeler ve konuklar Korutürk dün odasında yürüyüş yaptı ANK.4RA, (ANKA) Safra ke sesı ameliyatı geçiren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, dün oda smda bir yürüyüs yapmıştır. Ko rutürk'ün sağlık duramu hakkında bilgi veren Cumhurbaşkan lığı Genel Sekreterliğinin bildiri si şöyledir: «19 kasım günü safra kesesin(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) TGS Genel Kurulunda Türk İş'le ilişkiler konusunda karar alınacak TÜRKİYE GAZETECİLER SENDiKASININ 7. OLAGAN GEHEl KURULU DÜN (AIMHALARIHA 8AJUDI Türkiye Gazeteciler Sendikası 7. Olağan Genel Kurulu, dün Gazeteciler Cemiyeti Konferans salonunda çaiışmalanna başlamıştır. Divarı Başkanlığına Oktay Kurtböke'nin seçilmesınden sonra saygı duruşunda bulunulmuş ve TGS Genel Baskanı Semıh Balcıoğlu açıs konuşması yapmıştır. Balcıoğlu konuşmasına, «Ülkernn ıçınde bulundugu ortamın bir tablosunu çızecek olursak sarunm siyah boya sıkmtısı had sathaya varmış olur.» dedikten sonra çeşitli yurt sorunlarma değınmiştir. Balcıoğlu konuşmasmda özetle, «Basın ış kolunda grevin ne demek olduğunu bılen kışilerız. Ama çağ dışı bir anlayışsızlık omeğı ve dırencı gösteren işverenlere de gereken cevabı vermek yasal nakkımız ve görevimızdır. Gunaydın ışverenı gıbı yasa dinlemeyen, insan sevgisinden yoksun ve kendını yasalann üstünde gören bır ışverenı de huzuranuzda hak ettığı biçimde anıyorum» demiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanı (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Yarınki Sjnavlar.. Bâşkent Notları Erbakan'ın Kardeşi... Fikret OTTAM AP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel, hükümet bası olduktan sonra bizim büebildimız kadanyla tabii nasınndan çok, sevgilı kardeşlerinden ve kardeş çocuklarından çekmıştır. Eh gülü seven dikenine katlanır. Demirel gerçekten çok zor durumlara düşmüştür kardeş ve yeğenler yüzünden, ış burada kalsa amenna, ama görünen odur ki daha da çekecektir. Eşi Nazmiye Demirel, parasal yonden aralarında ayrılık gaynlık olmadığını açıklamıştır. oöylelıkle Demırel'ın «Bana ne kardsş lerimden» demesi de havada kal mıştı. Eiz basın erleri çoğu kez K> f run değnpkle yo! bellediği g:ai (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Kozlu'daki 9 bin maden işçisinin bir bölümü direnişe son verdi ZONGULDAK, (Cumhuriyet) Ereğli Kömürleri Işletmesi Koziu bölgesinde ocaklara ınmeyen 9 bin maden işçisiyle, Üzülmez üretim bölgesı Asma bölümündekı bir kısım işçıler dün ocaklara girmişlerdir. Bır bölüm işçınin dırenışı ise sürmektedir. Zonguldak Valısi Nevzat Ayaz, konuyla ıleıli olarak verciiği bıl(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) NADİR NADt (Devamı Sa. 9, Su. 3 del UZIAŞMA. ptal edllen Eğitim Enstituleri sınavlan, yann, veniden yapüıyor. Millî Eğitim Bakanı Ali Naill Erdem iie öğretmen Okullan Genel Müdürü arasındaki «danışıklı dofuj» sonıuıda, ayni üikücü öğrenciler. yeniden enstitülere alınmış olacak.. Böylece ne şiş vanacak, ne de kebap.. Mllli Eğitim Bakanı, smav sonuçiannı, son derece çürük bir Dedene dayanarak iptal etmiştir. Oysa. Eğitim Enstitüleri konusu, bir başka açıdan, sakatUklar tasımaktaydı. Bakan Erdem, bu sakatlıkları gizlemek İçin yapay bir gerekçe bnldu ve sayın Cumhurbaşkanının, bu konıdakj duvarlıfım besaba kattığı için de, sınav sonuçlaruu ıptal ettiğinl açıkladı. Eğitim enstitülerine. hangi koşul ve yöntemierle öğrenci alınacağı, 14 mart 1975 günü Resmi Gazetede yayınlanan vönetmelik gereğince saptanmıştır. Bu yönetmeiiğe göre, Eğitün Enstitüierinin, ancak •özel nitelik laşıyan bölünılcrine», ve ancak «yetenek» sınavı ile öfrenci alınabilecektir. •Özel nitelik taşıyan» bölümler, resim, müzik. beden eğltimi gihi, bölümlerdır Knstitülerde. resim. muzik. beden eğitimi gibi, özel nitelik taşıyan bölümler dışında, Türkçe, sosyai bilgiler, matematik, fen ve tabiat bilgisi gibi, özel nitelik taşımayan bölümler de vardır. Yönetmelik gereğince, Eğiüm Enstitülerine, hangi koşul ve yöntemierle öfcrenci abnacaği, yapılacak sınavların zamanı ve biçimi. t'niversitelerarası öğrencî Seçme ve Terleştirme Merked ile Millî Eğitim RakanJığınca. ortaklaşa saptamr. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığında. ögretmen Okullan Genel Müdürü, bu yönetm.Jkleri bir yana iterek, smavın hiçimini. koşulunu ve zamanmı kendisi saptamakta ve Ali Naill Erdem e de, onaylatmaktır. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog