Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

inerkez dersanesi "*' (LNLV1RSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI Beklemelilere Bir Yıl Sürali FEN YETENEK Sınıffarı DEVREIERİMİZ: I I £m\J Kasım m t M â V 4 0 n Cumhuriye 53. Yll, SAYÎ: 18791 Kttnıcnsa: Y Ü N Ü S NADİ 20 KASIM 1976 CUHAKTESİ KÂBTPOSTRL tMLiBCE CSJİT E« VCUZ F İ » T U TİCARET KARTLAR1 C»çıloğluİSTANBUt. •M»i«tva 17 is »Anlnrı c»dd«ı Mo *7/l Enstitü smavlarmın iptalini protesto eden komandolarm v açtığı ateşle iki kişi yaralandı (Cumhurlyet Haber Merkezi) Eğitim EnstitüsU sınavlarının yinelenmek üzere iptal edilmesi ve Mllli Eğitim Bakanlığının okul Ian 13 aralık sabahına kadar tatil «tmesine karşın, dün Ulkücü öğrenciler bazı illerde mlting ve protesto yürüyüşleri yapmışlardır. îstanbul'da Fikirtepe Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin yaptıklan yürüyüşten sonra, bir grup komando Karaköy'de tabancalannı ateşliyerek olay çıkarmış lardır. Bu sırada komandolarm silâhianndan çıkan kurşunlar. olay yerinden geçmekte olan 60 ya şındaki Nazmiye Özmutlu ile Numan Kaplangı'ya isabet etmiştir. Ayaklarmdan yaralanan Özmutlu ve Kaplangı, İlkyardım Hastanesindekl tedavflerinden sonra taburcu edilmişlerdır. Poiisın kayıt sız kaldığı olay sırasında. gözaltına alınan olmamıştır. Îstanbul'da ulkücü öğrencilerin iptal edilen Eğitim Enstitüsü sınavlarını protesto etmek için yap tıkları yürüyüş Saraçhane'den başlamış, ancak yürüyüşün daha sonra bir komando gösterisine dönüştüğü görülmüştür. (Deramı Sa. 9, Sü. S de) Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve TRT sorunlarının 30 kasıma dek bir çözüme bağlanmasında MSP ısrarlı MSP'yebağlı kuruluş ve bakanlıklara yeni personel alınmasına ilişkjn yeni bir kararname çıkarılmasını AP kabul etti Demirel: "ABD'deki devrimci yöntemlerden etkilendim,, ANKAKA, (AVKA) Başbakan Süleyman Demirel, ünlü Time sergisınde tam olarak yaymlanan 200'üncü yıldönümü kutlama mesajında € Amerikan yurttaşlan ülkelerini dünyanın en büyük ekonomik gücü haline getiren goz kamaştıncı büyümeden gururlanabilirler. demiştir. Başbakan Demirel bu arada Amerika ile ilgili anılanm, Türk Amerikan ilişkilerinin gelişmesinı ve bugünkü durumu anlatmış, Amerika'nm hür dünyamn lideri olduğunu ve bundan doğan sorumluluktan kaçamayacağını bildirmiştir. Demirel iki defa burslu olarak gittiği Amerika'da. «Yaratıcı ve devrimci yöntemlerden son derecede etkilendiğini» anlatmış, 1949 ve 1954 yıhnda ABD'ye yapüğı ziyaretlerin fikirleıDevamı Sa. 9. Sü. 7 dn t i MSP'nin DemireFden istekleri sürüyor AVKARA, (Cnmhuriyet Bürosa) MSP'nin, koalisyonun işlerlıgi konusunda bir süre önce Başbakan Süleyman Demirel > verdiği son muhtıra için tanıdıgı sürenin 30 kasımda biteceği öğrenilmiştir. MSP'nin isteklenni tanman süre sonunda gerçekleşmezse MSP Başkanlık Divanı toplantısında «Hükümetin durumunun görüşüleceği» ve «Gerekirse hükümetten aynlma karan alınabilecegi» belirlenmistlr. 1977 yılı program ve bürçes'iLi hazırlanması sırasında özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakaniığı ile ilgili «ödünler»i almayı basaran MSP'nin, önümüzdeki gün lerde ruturmmu daha da ser'!p$tireceği ve Demirel'den bazı yeni isteklerde bulunacağı oild.rilmektedir. MSP'nin önümüzdeki günlerde üzerinde israrla duracağı rın basmda. BasmYayw G««n#l Müdürlüğünün MSP'li Devlst Ba kanı Hasan Aksay'a b»gla.''TT;3<;ı ve TRT yayınlannın düze'.tilmesi ile TRT Genel Müdürii Şaban Karataş'm değıştirilrrpsmin yer alacağı belirtürr.ektedir. 1IC hükümetini bekleyen önemli sorunlarrtan birinin de «Dış politikaya ihşkin» olduğu ve aralık ayında görüsmeleri yapüacak AET ile Kıbrıs korvılannda tHUkümet programma uygun bir tutum izlenmesinin MSP taralmdan isteneceğı» iiace edilmektedir. MSP tarafından bu ayın sonuna kadar gerçekleşmesi istenen konular arasında, «AET'na ödün vermek yerine ödün almalc» koşulu, Kıbns'ta görüsmelerin uzaması halinde «bağımsızhk ilânı», bazı kamu iktisadt kuuıluş(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Sovyetler'in Türkiye ile siyasi belge,,nin bir an önce imzalanmasını istediği bildiriliyor Iecek olan Soiyetler Bıriıği Ba?bakanı Alcksi Kosigin'in Ankara'ya uğrayıp uğramayacEğı konusunda yetk'.hler kesın bır b;lgl vcrememektedirler. Sovyetierın Ankara'dakı Bü:.iik elç'si Aleksi Rodianov da dıin sabah Dışişlerı B3kanı thsan Sabri Çağlayangıl'ı makn^ıında ziyaret etmiş ve bır saat sürsn bir görüsme yapmıştır. Öğrenildıfine göre, Sorvetler Bırliği siyasi belgenin taraflar nrasında bir an önce imzalanmasını istemektedir. Cıımhurbaşkant Fahri Korutürk'ün rahatsıriığı ve Demırel'm bu yıl sonuna kadar Moskova'va şndemeyeceğinin belirlenmesı ilzerine Soryetler temel almt» töreni için Türkiye'ye gelecek oian (De»amı Sa. a, Sü. 4 de) AVKARA, IANKA) Başbakan Süleyman Demirel 'ın Moskova'ya yapacağı gezi ile ılgilı kesin tarih verememesı üzenne Sovyetierın, iki ü!ke arasında imzalanacağı açıklanan siyasi belgenin, Kosigin'in Arpaçay Barajmın temel atma töreni vesılesıyle Türkiye'yi ziyareti sırasm da imzalanmasını tstediği öğrenilmiştir. Arpaçay Barajmın temel atma töreni için Kars'a ge NATO Güney Avrupa Başkomutanı: Güneydoğu kanadı işlemiyor,, 1ZMIB NATO Güney Avrupa Muttefik Kuvvetlerı Başkomutanı Oramıral Stanfield Turner, NATO'nun Güneydoğu kanadırun 27 aydır islemediğini söylemiş, «Radarlar çalışıyor mu? Hiçbir şey bilmiyorum» demiştir. Oraaıiral Turner, Türk profesörleri ve gazeteetlerden oluşan bir heyete yaptığı açıklamada, Türk • Yunan anlaşmazhğmdan saygı duyduğunu beHrtmiş ve şöyle demiştir: «îttilak içınde iki ulkenin tam ışbirliği halinde olmalan, mutlak bir zorunluluktur. Oysa Yunanistan'm NATO'nun askeri kanadından çeldlmesinden sonra, karargâhımla bütün bağIan kopru. Yunanistan Ue 27 aydır hiçbir temasımız olmadı. Ittilalon Güneydoğu kanadı, 27 aydır islamez durumdadır. Ustelik Yunanistan, NATO'nun askeri gücune bugün katılsa, bu kanadın yeniden düzenlenmesi aylar sürer. Radarlar isliyor mu? Telekomünikasyon ne durumda? Şu anda hiçbir şey bılmiyonan » Tito sonrası Yugo«lavya'nın NATOya getireceği sorunlar konusuna da değinen Oramiral Turner. «Yugoslavya, Varşova Paktının altma girerse, Turkıye ile Yunanistan'ı, bir saldınya karşı korumak, daha da güçleşecektir» demiştir. (DeTaıru S». 9, Sü. ( da) Tarım Bakanı, et liyatlarındaki artış için "geçicidir,, dedi AVKARA, (ANKA) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal, yaz aylannda meydana gelen et fiyatlarındaki artışı geçici olarak nitelendirmiş, fiyatların ucuzlaması ve istikrar içinde tutulması için her türlü tedbirm alınmakta olduğunu söylemiştir. Bakan dün duzenlediği basın toplantısında hububat üretimınde son üç yılda rekor sayılabilecek bir düzeye ulafüdığını belirtmis. «Buğday ihracatımıra mani hiç bir şey yok. Bugüne kadar 50 mılyon dolarlık hububat sattık» demiştir. Özal, 1977 yılında üretimin geçen yıllara göre daha fazla olabilmesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğunu da beHrtmiştir. Bakan özal, hayvancılık konusuna da değindiği konusmasında flyat Istikran politlkasının. koyun ıhracatını kontrolsüz olarak aniden açılması nedeniyle et fiyatlannda dalgalanma meydana geldiğini söylemiştir. özal, şöyle konuşmuştur: «Et arzında bir sorun olmayacaktır. Kış aylannda et tiyatlannda ıstikrar sağlanacaktır. Çünkü aniden açılan koyun ihr»catı ile ilgili tedbirler alınmış, bu konudi gerekli engelleme yapılmıştır. Aynca, önumüzdeki aylarda başanlı olarak teşvik edilen besicilik projelen ürünü et Uretiminin kombinalara uiaşması İle piyıssda et fiyatlannda İstikrar sağlanmasını beklemekteyiz.» Asiltürk: "Üniversitede olayları önlemek için sivil ekiplerle istihbarat yapıyoruz,, AVKARA, (Cumhnriyet Bürosu) îçişleri Bakanı OgT.ızh3iı Asiltürk, çeşitli üniversite, jüksek okul ve akademüerde meydana gelen öğrenci olaylannın zamanında önlenebilmesl için «sivıi etipleri istihbarat alma bakımın dan daha ileri noktalara getirmeye çalıştıklannı» söylemiş, bu uygulamadaki amaçlanmn olay çıkmadan önleyici tedbir almak olduğunu belirterek, «Biz oogu zaman bu tedbirleri aldığımız yerlerde hadiselerin çıkmasına mani olabildik. Ama, bu üniversitenin içerisinde. ralebenin (Deramı Sa. 9. Sü. 1 de) TiP; «Şiüü SANATÇILAR SINIRDIŞI EDiURKEN HÜKÜMET YASALARI AÇIKÇA ÇİĞNEDi» Türkiye îşçi Partisl (TİP) G« nel Sekreteri Nihat Sargın, Şili Haltayla Dayanışma Geceleri Te bu gecelere onur konuğu olarak katılan Şilili sanatçılann sınırdışı edilmclerimn gerçek nedeninın, birlık ve dayanışmadan MC tktidannın ürkmesi olduğunu söytemiştir. TÎP'in çağnlısı olarak Tlirkiye'ye gelen Şilili Parra kardeşler ve P. Castillo'nun ^os'erileri nin önlenmesi ıçir, daha başlangıçta değişik yön ve kanaV.ardan engellemelerle kcrşılaşıldığını, lz mir ve IstanbuldJOn göstjrilerden önce bu toplar.tılara katıla mayacaklannın İçişleri BaSanlığırun talimaüyla bildirildi£iiL., ancak yasa dışı emirlerin tebellüğ edilmediğini anlatan Sargın. • Şilüi dostlarımız Ankara'ya (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün safra kesesi başarılı bir ameliyatla alındı AVKARA (Cumhnriyet Bflrosn) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dün Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisinde safra kesesinden ameliyat olmuştur. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterüğinden şu bildui yaymlanmıştır: «Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürktin taşlı ve iltihaplı safra kesesi bu sabah Gülhane Askeri Tıp Akademisinden yapıIan bir ameliyatla almmıştır. Ameliyatın seyri ve ameliyat sonrası çok memnuniyet verici bir şekilde gelişmiş olup. sağlık du(Devamı Ss. 9, Sü. 4 de) Suudi Arabistan, Batı Avrupa'daki siyasal düzenler zayıflamasin dîye petroleyüzde 10'dan çok zam istemiyor DEMOKRASİ İÇERI GilMEMÎ YARDIM EDERMtSiNiZ SAYIN KEVİT!.. LÜTFİH... Hakan Yurdakuler'i öldürmekten sanık 3 komandonun tahlıye istemi reddedildi ANKARA (AVKA) 8 nisan tarihinde Siyasal Bılgiler Fakültesi öğrencilerinden Hakan Yurdakuler'i öldürmekten sanık olarak tutuklu bulunan üç komandonun duruşmasına Ankara 2. Ağırceza Mahkemesinde devam edilmiştir. Davut Baskmş, Abdül Duran ve Sebahattin Kapıcı adlarındaki sanıklann savunma taniklan dinlenmiştir. Tanıklar arkadaşlannın olayla ilgili bulunmadıklarını öne sürmüşlerdir. Sanıklardan Puat Aslan'ın henüz yakalanmadığı anlaşılmıştır. Tanıklardan Mehmet • Yanbur da, olay günll bir grup öğrencinın «Kahrolsun faşistler» diye bağırarak kendilerine hücum ettiğını söylemış, «Olay yerinden kaçtık. Kaçarken sanık arkadaşım Abdül Duran başını kapıya çarparak yaralandı. Kendisinın Hakan Yurdakuler'ın öldürülmesi olajnyla ilgisı bulunmamaktadır» şeklinde konuşmuştur. EKİ'DE DÎRENİŞE GEÇEN İŞÇİ SAYISI 17 BİNE YÜKSELDÎ ZOVGüLDAK (CuınhurİTet) Zonguldak maden havzasının Kozlu bölgesinde 9000 maden işçisinin önceki gün başlattığı direnis diğer üretim bölgelerine de »ıçramıştır. EKİ Karadon böl gesinde, Karadon ve Gelik bölümlerinde 6000, Üzülmez bölgesi Çaydamar bölümünde 2000 rna den işçisi dün saat 16'dan itibaren direnişe geçmişlerdir. Böylece, direnişe geçen işçilerin sayısı 17.0W'i bulmuştur. Direniş yapüan bölgelerde EKİ müessesesine ait yazıhane binaları boşaltılmıştır. İşçi direnişi, kömür üretimini büyük ölçüde etkilemiştir. Direnişçi işçiler, 4,5 aydır sonuç lanmayan 7. dönem toplu iş sözleşmesinin bir an önce sonuçlanmasını, bayramda verilecek olan 1.5 maaş tutanndaki ikramiyelerin bölünmemesini istemektedirler. Zonguldak Maden îşçileri Sen dikası Başkanı Mehmet Tezer ve diğer icra kurulu üyeleriyle birlikte direnişe geçen işçüerle görüşerek ocağa inmelerini, toplu iş sözleşmesinin sonuçlanm sabır la beklemelerini söylemişlerdir. Sendika aynca bir bildiri yayınlayarak, işçilerin tahrike kapılma malannı ve kanunsuz davranışlara gırmeme!erini istemiştir. VEW YORK Suudl Arablstan Petrol Bakanı Şeyh Zeki Yamani, «Business Week> adlı haftalık Amerikan dergisine verdıği demeçte «Suudî Arabistan'ın pet rol fiyatlanna */i)10'dan bile düşük bir zam isteyebileceğmi» be lirtmiştir. Suudi Arabistan Petrol Bakanı şöyle konuşmuştur: «Batıda bir ekonomik durgunluk istemiyoruz. Böyle bir durum özellikle Avrupa'nın bazı bölgelerindeki siyasal düzenlen kesinlikle «ayıflatacaktır. Böyle bir durum, işsizliği artıracak ve degişik siyasal düzenlere yol açacaktır. Suudi Arabistan, •/«10luk bir zammın, dünya ekonomisinin gelışmesinde kötü etkiler yapacağını anlarsa, bu ",'olOiuk zamma bile karşı çıkacaktır. Buna karşılık 0,o3 ile 6 arasında değişen bır zam ancak petrol şirketlennin işine yarayacaktır.» Petrol konusundaki yen) Bir ambargoyla ilgili olarak da, Şeyh Zeki Yamam, böyle bir o'.asılığın bugün kendislne çok uzak geldiğini ve yeni Amerikan yönetimı1 nin, yakın doğu bunalımmm ba; nşçı yoldan çözümüne katkıda bulunacağma inandığını söyle [ Sanık avukatlan da sanıklann miş, ancak sözlerine şunu ekle j olayla ilişkilerı bulunmadığını miştir: : söjlemişler, tahliye isteminde bulunmuşlardır. Mahkeme tahli«Ne var ki, banşa kavuşmadıye isteminı reddetmiş, duruşma ğımız sürece bu tehdit sürüp gidecektir.» (a.a.) ' 17 ara'.ık gününe ertelenmiştir. Bu Köşeden Sahteciliğe karşı ilâç fiyatlarına zam istendi Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayil ve Lâboratuarları Deraegi Genel Sekıeterı Kemal Börekçioğlu dün basına bir açıklama yaparak, pıyasada sahtesiz ve bol ilâç bulunması için devletin daha çok ilâç ruhsata ve fiyat vermesi gerektiğinı söylemiştir. Piyasada bulunmayan ilâçların nedeni ve çıkarılan sahte ilâçlar hakkında basına bir demeç veren Börekçioğlu, hiçbir ilâç firmasının zam bekleme yüzünden imalâtını durdurmadığını, üâç sanayiinin son yıllarda enerjı, hammadde, ambalaj malzemesı ve tşçiliklerde yüzde 100'ü bulan artışlara, grev ve işçi direnişlerino ragmen dört yıl önceki fiyatlarla ayakta durmaya çalıştığını öne sürmüş, «Bu durumu yakından bilmekte olan Sağlık Bakanlığı ı!âç fiyatlarını ancak firmaların yaşaîabîleceğı seviyeye çıkarmakta bı'.e yavaş davranmakta olup, yapüan müracaatlar r.erıce vermemektedir» demiştir. Dernek Başkanı. ilâç ruhsatlannm ve üâç çeşitlerinin kısıtlanmasının ilâç yok(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de> Cinayetten sanık Türk Metal Bursa Başkanı tutuklandı BURSA, (Cumburiyet) Tofaş Otomobü Fabrikası işçilerüıden Muammer Çetinbaş'ı öldürmekten sanık olarak aranan Bursa Türk • Metal Sendikası Şubesi Başkanı Baki Yeşiloğlu, olaydan üç ay sonra teslim olmuştur. DlSK'e baglı Maden Iş Sendikasımn egemen oldugu Tofaş Otomobıl Fabrıkasında çıkan olaylarda tabanca ile vurularak öldürülen işçi Muammer Çetinbaş'ın katilı olduğu öne sürülen Baki Yeşiloğlu tutuklanarak cezaevlne gönderilmiştir. Üç ay önce Tofaş Otomobil Fabrikasında MHP yanlısı olduklan bildirilen bir grubun yapüğı saldın sırasmda, işçi Muammer Çetinbaş, Ankara Trafik Müdürlüğüne kayıtlı 06 NC 917 plâkalı vo Türk • Iş'e bağlı Türk • Metal Sendikasına ait LandRover markalı araçtan açılan ateş sonucu öldürülraüştü. Olayda iki işçi de yaralanmıştı. Olaydan sonra tutukJanan. ancak ifade vermekten kaçınan aracm şoförü îhsan Olgun, yargılaması sırasında konuş(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) SILAH Altan ÖYMEN TSfP, Antalya'dâ parti binasının aranmasiyle Ügili haberleri eleştirdi TSİP Başkanlık Kurulu dün yayınladığı bir bildiride, Antalya'dâ meydana gelen olaylarla 'ilgili TRT'de ve bazı yayın organlannda çıkan haberlen eleştirmıştir. Bildiride. TSİP Antalya tl Merkezinin polıs tarafmdan arandığı haberlerinde ıddia edıldığımn aksine sılâh, patlayıcı madde. ınolotoî kokteylı, dmamıt vb. malzemeler bu'.unmadıgi gibı. p&rti binasından a*es edıldiginin (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) YUNANiSTAN'DAN KAÇAN TÜRKLERİN SAYISî ARTIYOR Yılbaşmdan bu yana yurdumu za çeşitli yollardan 488 Kişi sığmmış ve iltica hakkı istemiştır. Son olarak Kongo'lu bir genç ça lıştığı Yunan gemisinden Çana^kale Boğazından atlamış ve iltica etmek istediğini bildirmiştir. Yurdumuza iltica edenler ara sında büyük çoğunluğu Yunanis tan uyruklu Türkler teşkıl etmektedir. 11 aydanben iltica eden Türklerm sapsı 318't buimuştur. İltica edenlerin arasında 71 Afgan. 3 Çın Halk Cumhuriyeti, bir Sovyetler Birl:gı, 42 Romcn, 8 Polonval1.. !) Demokratık Alman Cumhuriyptı, bır Yu(Devaraı Sa. 9, Sü. 3 de) B MUSTAFA EKMEKCi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGİSiYLE (5. SAYFADA) tr gazetemiz, Ülkfi Ocaklarıyla solcu gruplar arasında diyalog tcurulması, şiddet eylemlerinln dardurulup bunun yerine tartısma ortanunın yaratüması için girişlmde bulundu. İki tarafın temsilcilerlni görüşmeye çağırdı. Bu temsilcilerden bazıları çağnyı kabul ettiler. Bet. bu satırlan yazarkcn, ilk görüşmenin başlaması olasıiığı vardı. Bu konuda ben de bu köşeden aayli yazı yaznuştım: Aralanndaki görüş ve tutum aynlıkları ne olorsa olsun, sanırun k), iilkemizin gençleri bunlan ma> sa başmda, kürsü tartı?malannda göriişebiHrlersç. sadece toplumumnza çöken karanbği dağıtmakla, ana • babalan korkudan ve acıdan kurtarmakla kalmazlar, aynı zamanda kendi lnançlan açısından da daha olumlu sonuçlar alırlar. Voksa, insanın aklına sadece tabanca çeldp yasdaşını kurşunlamayı getiren, sadece bu «fibl eylemlerde somutlaşan sajcılık hiçimi de, aolculuk biçimi de. belki 20 • 22 yaşlanndaki genç insanlann heyecanlanna ve oyun çağlarından kalan eğUimieriDe seslenir »ma. daba geniş kitlelerde yaodaş kazanamaz. Nedenleri ne kadar haklı olursa olsun, eyletn biçimlerinde topluma yabancılaşnuş, işçi sınıfuıa yabancüaşmış, kent lere • köylere yabancılasmış ve sadece üniversite ve yurt binalanyla bunlann civanna sıkışmış blr çatışmalar zinclrinin adı da top lumsal savaş olamaz. Oençlerin bir toplumsal sa\aşta, bir sınıf savaşuıda (Devamı Sa. S, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog