Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

TtRK KÜLTÜRtNÜ ARAŞTIRMA E N S T t T t S f M N HA7IRHDIGI "Türk Dünyası EIKitabı,, ÇIKTI ISTEME ADRESt : Ttmus Caddesı \o 16, Bakanlıklar'ANKARA Telefon : 17 73 47 Cumhuriyet 53 Yll, SAYI 18790 Kurucusu: TOXUS NADÎ 19 KASIM 1976 CUMA İ l Beklemeli öğrendleı yeni Devremi 29KasımefA^ Ünivefsiteii olmanız için BASARDE $fşli Halaskargazi Cad Ken karşısokaâı142'2Tel 4724 ası 658 öğretim üyesi bütün Anayasal kuruluşları demokrasiyi savunmaya çağırdı Komandoların yoğun siddet evlemleri dolayısıyla süresiz olarak kapatılan îstanbul Ünıversı tesınden 95 profesor, 85 doçent ve 4*iS asıstan, dün bir bıldın ya yırüayarak, bır grubun yasa us 5i sılâhlı eylemlere ybnelmesıne, «bu grubu dolaylı va da doğru dan destekleven sıyasal yetkllı lenn ve polıtifc ortamın» vol aç tıgını belırtmışler ve butun ana yasal kuruluşlan demokrasıyı sa vunmaya çagırmışlanlır Bildiri nın tam metnı ve ımzalayan 658 ( oğretim üyesının listesı şoyledır «Bız aşağıda imzaları bulunan îstanbul Üniversıtesı oğretım uye ve yardımcılan, Üniversıtemızın ıçınde ve çevresinde gıderek yo I ğunluğunu ve şıddetını artıran ' ve ünıversıtenın kapatılması ıle sonuçlanan kanlı olaylan buvuk bır uzüntu ve kavgı ıle karşı (Devamı 5 Sayfada, DPT, 1977'nin ekonomik açıdan Türkıye için büyük güçlükler,; yılı olacağmı bildiriyor nvla karşılaşilacağı ve ödemeler dengesı açığının daha da artaca ğı bıldırılmekte oneralı ıhtıyaç mallannın karşılanmasında guç lukler doğacağı belırtılerek, plan lanan iıretım hedeflennın gen smde kalmmış olduğuna şaıet edümektedır Her yılın Kasım ayı sonu Ara hk ayı başmda bır sonrakı yıLn butçesı ıle bırlıkte Meclıslere >u (Devamı Sa. 9 Su. 1 de) Ecevit: "Yeni sınav da yönetmeliğe aykırı,, ANKARA, (ANKA) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, Eğıfm Enstıtülen seçme sınavlannın jenı düzenle nış bıçımımn de vonetmelığe av'urı olduğunu ve Danıştayca ıptal edılebıleceğını soylemı? «Bu Saym Cumhurbaşkanmı ve kamuo' una aıdatmak uzere sergılenmış b'r oyundur» demıştır Bj ovunun rejısnr uğunu Başbakanuı yap'ıj'nı savunan Ere ıt yönetmelığe gore Eğitım Enstıtulerı seç me sınavının merkez sıstem ıçınde >apılmasınm zorunlu olduğunu ancak oıel yetenek gerektıren resim, müzık gı bı dallarda vetenek sınavı vapılabılecegını soylemış*ır Ecevit AP yonetımının ve Milli Eğitım Bakanlığınvn «Ken dı yarattıkları canavarın, FYankeştayn'in tutsağı ve oyun (Devamı Sa J Sü 3 de) Enstitü sınavlarma eski adaylar katılacak (CumhurHet Haber Merkeri) Eğitım Enstıtulerınd» unelenecek sınavlarm sonılan Tahm Terb \e Kurukmca hazırlanrruştır TurKçe ko*npo f zısjon smavından *onra «Muiaka » \apıl?caktır Kompo 7isyon so~usu kapalı muhiırlü zarflarda sınavlar vapıhrken hazır bu'unacak Bakanlık mufetnşlerıne teslım edıle cektır Sınavlar îstanbul \e Erzurum gıbı 11lerde öğleden oncs ve sonra o mak uzere ıkı kademede vapılacaktır ? nav ıçın Talım Terbıye Kurulu 100 bırun uzerinde kağıt bastırmıştır Sınav kağitlarmın ad >erlen kapalı olarak hazırlanrmştır Geçen sınavda ad verlerı açık: futul muştu (Deramı Sa9, Su. 2 de) MSP, istekleri için DemireFden "söz,, aldı ANK4RA, (Cumhnrijet Bürosui MSP lı Başbakan Yardımcısı ve partıli bakanlar dun Bakanlar Kurulu toplantısma uç saa* suren bır boikot yapmışlar ancak Başbakan Suleyman Demırel'den ağır sinayı yatırım'armın fmansman \e kadro ihfıyaçlannın ıstenilen duzejde karşılanacağma ıh$kın kesın «oz almalarından sonra boykotu kaldırmışlardır MSP Genel Başkanı ve Baçbakan Yardımcısı Erbakan üç saatlık «Boykot»tan sonra Bakanlar Kurulu toplanUsma geldığmde gazet«cılere «Engellenn muhak kak kaldırılacagına daır Başba kan bıze kesın soz verdı Bı« de Meclıste toplantı halınde bulıı nan MSP Partı Dıvarum dağıt tık Bakanlar Kurulu toplantısı na katılmava karar verdık ve gel dık> demıştır Başbakan Demirel ise Bakanlar Kunılu toplantısından çıxar ken toplartının kendısı tarafın dan ertelendıgını öne surmuş ağır sanajı yatınmlan kon ısun da hukumet içınde bır anlaşiıaz lık olmadıgını savunmuştur Başbakan Yardımcısı Erbakan ve partıli Bakanlar dün saat 10' da başlayan Bakanlar Kuruluna katılmavarak Frbakan m TBMM' der.ı odasmda Partı Başkanlık Divanı üjeleriyle b.rlikte btr tno lann yapmışlardır Aynı anlarda başlaması gereken Bakanlar K J nılonda MSPlı üjelenn bulunna dığı gorülünce Başbakan Süle>man Demirel durumu oğrenmek uzere Ulaştırma Bakanı Naht Menteşe \e Deilet Bakanı Se>fı Oztürk'u Meclise gondermıştır AP lı ıkı Bakan Meclise geldıkten sonra MSPlı bnkanlann par(Devamı S«. i. Su I de) ANKARA, (Comhuıivet Bflrosn) Devlet Planlama Teşkılatı 1977 yılı programını hazırlamıştır Ekonommın bır yıllık gelışmesı nı duzerüeyen, varolan dururnu değerlendınp, bır sonrakı yı'a ılışkın beklentılerı ortaya ko',an ve bunlarla ılgılı onlemler s° t ı ren 1977 jüı ekonomik progra mında temel urunlerın çoğunda «buvuk fıvat artışlan» beklen mekte, onemlı ıhraç tıkanıklıkla OECD, Türkiye'de ücret ve gelirlerin 1 yıl süreyle smırlandınlmasını önerdi üluslararası Ekonomik îşblrlıgt ve Kalkınma Teşkllatı (OECD) TürkiyB ıçın yaymladıgı son raporda enflasyonun onlenmesı ıçın 12 ay surelı olarak ücret artıslarının bır tavanla sı nırlandınlmasını veya toplu pazarhk için bır Ucret % gelır arüç prensıplennın bazırlanması e m onerrmştır. OECD'nın Ulkeler için belirU aralıklarla düzenledıgı ekonomik raporiar arasuıd» bulunan ve kasun ayında Türkıye için yayınlanan raporda, büyüyen enflasyonıst oran ile ılgıli bazı önenler getirllmıştlr. OECD raporunda, son 18 ay ıçinde TUrkıye'de fcalkın kullanabilecegi gelır mıktannm bUyük arta^lar gösterdıgi ve bunun sonucu olarak iç talebln genişledigi beUrtilmektedir. Raporda, bütün bunlara karşılık lki ana onlemden bırinde karar kıl mak ve kamuoyunda fıkır bırlığı sağlamak ıçın bır zorunluluk olduğu kaydedılmıştir Raporda, bu almaşıklardan binncısı olarak önümuzdekı 12 ay içmde ücretlere bir tavan konularak artışlann sınırlandınlması istenılmıştır Ikıncı almasıkta. ışçı ıle işverenler ara sındakl toplu pazarlık gtorusmelerinde bundan boyle bir ücret ve gelır prensıplen olusturula rak sürdürülmesi istenilmektedir OECD'nin Türkıye ekonomisi için önerdıgi onlemler özetle çoyle sıralanmaktadır (Devamı Ss. I, Sü. 4 de) Luns: "Carter ambargoyu sürdiirürse, Batı Avrupa Türkiye'ye yardım edecek,, LOVDR4 \"ATO Genel Senreten Josepn Luns, ^BD'nın Türkıye ve ujguladığı sı lâh ambargosunun yenı ABD Başkanı Jımmy Carter goreve basladıktan sonra da devam et mesı halinde, NATO'nun Avrupalı üjelennın Turkıje'ye yardım için çaba gostereceklerını belırtmıstır. Londra'da bir basın toplantısı NATO Genel Sekreteri Luns ancak Avrupalı üyelennin çogunluğunun savunmak için de ABD'den jardıra haürlatmıstır. düzenleyen NATO'mtn kendılerını bekledığını sında hiçbir anlafm&zlığın bulunmadığını bildırmıştır Joseph Luns Turkıye ye N \TO ıttılakı ıçınde çok değer verıldığını de belırtmış \e Carter yönetımının Türkıve'ye uygulanan silah ambargosunun dojturacağı sorunlann cıddıyetı ni bildıtmi öne surmuftür Joseph Luns »yrıca, Amenlu'nın uyguladığı sılâh ambargosunun devam etmesı halınde Avrupalı dostlannın Turkıye nın savunma gereksınımlennin karşılanmasında kesin bır çozum getırmeseler bıle çeşıtlı çareler aramak içm çaba göstereceklerini de belırtmistir Türkıye'nm NATO lçindeki durumunun ıyi olduğunu belırten Luns, Türkıye ıle NATO ara DÎYANET IŞLERÎ BASKANLIĞI MEMURLAR İÇİN GECE KUR'AN KURSLARI DÜZENLEüf ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dıyanet îşlerı Başkanlığı, aralık ayı başından ıtıbaren devlet memurları ıçın Kur'an kursları açacaktır Gece açılacak bu kurslarda memurlara, «Kur'anı Kerım'm yuzunden usulune uygun olarak okutulması. oğretıleces, ayrıca, «her Muslumanm bümesı gereklı dını bılgıler» verılecektır Dıyanet îslen Başkanı Doç Dr Suleyman Ates ımzasıvla Battanüklara ve bağlı daırelere gondenlen 02 6944 sa\ı ve 1511 1976 tanhlı yazıda bu kurslara satılmak ısteyen memurların hat tanın hangı gunlennde ve hançı saatlerde fcursa kaulabüecek'ermı belırten bır dılekçe ıle Ankara Muftulüğü'ne başvurmalan ıstenmektedır Kur'anı Kerım gece turslan Ankara'nuı değışık yerlerındekı J ayn camıde açüacaktır ı Dıyanet tşleri Başkanı Ates'in ı konuyla ügılı genelgesı şoyledir «Başkanlığımıza yapılan müra. caatlardan devlet daîrelerind» çalısan bazı mem ırın Kur anı Kerımı yürunden okumasını oğrenmek ıçın baskanlıgımızca açılacak gece Kur'an kurslanna devam etmek ıstedıklerı anlaşılmıştır. (De\ami Sa. 9, Su 4 dc; TİP BAŞKANI BORAN: "İKİ SANATÇIYI SINIR DIŞI EDEN MC, FAŞiST ŞİLİ CUNTASIYLA IŞBİRLİĞİNİ ORTAYA KOYDU., AVKARA, HNK.4) Türkiye îşçı Partısı (TtP) Genel Başka. nı Behıce Boran, «MC ıktıdan partımızm davetlı>:ı olarak vudumuza gelen Şıli'lı yurtsever *anatçıları sınır dışı etmekle. faşıst Pınochet cuntasıyla ışbır'. ğını orta%a kojau» demıştır Şılıit uç ozan Isabel Parra, Angel Parra \e Patncıo Casullo, Izmır ve Istanbul'da Turkıye Işçı Partısi taraiından duzenlenen <S:h Halkıvla Da^anışma Gece1ernne şeref konugu ola»»k katıldıktan sonra oncekı gun geldıklerı Ankara da sımr dışı edılmısl c rdır Sıhlı ozanlann sınır dışı edılmel"n <;onucj oncekı eece An kara oa vapılan davanısma gecesme Turk ozanları Ruhı Su ue Rahmi Saltuk ve TUrkıye Işçı Partısı (TIP) korosu katılmışlar dır. Şılılı ozanlann îzmır ve Istanbul'da verdiklen konserlerde soyledıklen dıreruş turkulerı banttan dınlenmıştır. Gecenın japüdığı sınema salonunu dolduran dınleyıcıler, uzun sure Şılı'dekı faşıst cunta ıle MC hukumetını protesto etmışlerCUT. «YOKL4R LÎSTEStNE SİGAK4 DA EKLENDt; KUTRUKLAR UZUYOR.» SİGARA DARLIĞI SÜRERKEN TEKEL İLE BAYİLER BİRBIRLERİNİ SUÇLUYORLAR BtR İHALE İŞİ... Yerli malı tütreli sıgaradan sonra bu kez de fıltresiz sıgaralar pıvasadan kaybolmava başlamışur. Tekel yetküılen ıle bayıler, gıtükçe buyuyea sıgara darlığı konusunda yıne bırbırlennı suçlamışlardır Tekel e gore depolar doludur ve sıgara joıc luğu dıye bır şey soz konusu değıldır Buna karşılık bayıîer, pıyasaya jeterlı sıgaranın venl medığınden yakınmaktadırlar. Ki mıne gore de, «bır gızlı el» sı garalan pıvasadan joketmektedır Karşılıklı suçlamalar surer ken sıgara tıryakılerının Tekel Satış Mağazalannın onlennde mejdana getırdıklerı kuyruklar gıttıkçe uzamaktadır Tekel'den yakınan bayılere gore, sıgara taleplerı sureklı o larak varı janya karşılanmaktadır Tekel 'ın Bafra ısteyene Yenıce, Yenıce ıstevene Bınncı sı garası verdığmı one suren bayı ler ozellıkle son gunlerde taleplcrının karşılanmadığını sojlen ektedırler ote \andan Tekel Genel Mul.ru Atilla Candır, sıgara darlı ım kabul etmemektedır Canuır sıgaranın bol olduğunu, fılt resız sıgara darlığtnın bugun cıegıl, geçmış jıılarda bıle soz konusu olmadıgını one surmekte ıe şovle konuşmaktadır «Tekel tum olanaklarını %e ferber etmıştır Kesınlıkle belirt Korutürk, ameliyat olmak üzere dün akşam Gülhane Askerî Hastanesine yattı ANKARA. (ANKA) Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk, safra kesesınden amehyat olmak üzere Gulhane Askerı Tıp Akade mısı Hastanesine vatmıştır Dün akşam 20 30'da hastaneye yatmak uzere Çanka>a Koskunden ayrüan Cumhurbaşkanı Koruturk, Hastanede daha onceden hazırlanan bır odaya ahnmıştır Hastane vetkılılen, Cumhurbaş kanının hastaneye jatması olajı ıle ılgılı olarak herhangı bır bılgı vermemışlerdır Ancak ogrenıl dığıne gore, Korutürk dun a*sam hastaneye vatarken ılgılı dok torlar tarafından venıden sıkı bır kontroldan geçırılmıştır Cjmhurbaşjs.anı Koruturk'un bugun saat 08 30 da amehyat edıleceğı bıldırılmıştır E.K.I Kozlu üretim bölgesinde 9000 ışçı ocaklara inmeyerek dırenışe başladı ZONGLLDAK, Ereğlı Komurlen Işletmesı EKlt Kozlu bolgesmde çalışan 9000 ışçı dırenışe geçmıştır EKÎ ıie Zonguldak Maden Işçılerı Sendıkası arasmda 7 temmuz 1976 'anhınden berı surdurulen 7 donem toplu ış sozleşmelennde geçtığımız hafta sonunda parasal konularda anlaşmazlık çıkmışür Send.Ka Yonetım Kurulu toplu ış sozleşraesmde alınan netıceler uzerinde sureklı toplantılar yapmıştır Sendıkanın son Yonetım Kunuj toplantısında uyuşmazlüc zaptı tutularak ışverene verü•nesı ve sozleşme gonışmelenncie onenlen parasa! maddelerden herhangı bır fedakarhK yapılmaması kararı alınacağı üen surulTiek'edır Maden ışçılerınm Kozlu bolgs, nde dırenışe geçmelerınde ışeren'n parmağı oldağunu ıddıa p den sendıka yonetıcüen dlrenış le ılgılerı bulunmadığını belırtnıçlerdır Işç.lerın dırenışı oıceKi gece 24 v ardıvasınd&r ı'ıoaren başlamıştır Işçıler toplu ış sozleşmeıDevamı S a S Su J de) > GÖZLEM UGUR MUMCU YERLİ MALI FILTRELİ SIGARAOAN SONRA. FILTRE5IZ SIGARA DA PıYASAOAN KAYBOLMAYA BAJUDI, «BIR GtZLı EL»ıN SıGARAURI PıYASADAN YOKETTıGı ONE SÜRUIÜYOR mek istenm kı fıltresiz sıgara boldur Ancak bajılenmız alroa maktadır Fıltrelı sıgara uretımı mızı de devamlı artırmaktayız Orneğın îstanbul a geçtığımız av 450 ton fıltrelı sıgara vermış bu lunujoruz Bu a\ bu rakamı 500 tona yukseltmış bulunuyoruz Bu 2 5 mılyon paket etmektedır 50 ton sıgara nereve gıtmıştır'' Bu kadar artışm bır ayda olması soz konusu değıldır. Ancak hal kımii evlerınde sıgara stoku \ap maktadır Her evde 5 10 gunluk sıgara ıhtıjacını karşılaya cak sıgara olduğunu ranmın e dıvoruz Tekel stoK polıtıkası uvgulajamamaktadır Bu bakım dan da sıkıntı bırden (,oTumlen (Devamı Sa 9 Su 8 de) Doğu Alman Umit Milli tak»mınm 2 oyuncusu ıltica hakkı ıstedı Dogu Viıan Umıt Mıllı Takı mının IKI CVJP.CJSU dun ogleden <onra İs'anbulda sıjası polıse başvurmuş ve Utıca hakkı ıst» mıştır Salı gunu Bursa Atatur* Stadvomunda oyranan ve 1 l" Lk beraberhkle sonuçlanan karşı la'jmadan sonra dun sabah otobu'le Bursadai I«anbula seler Dogu Mman Lmıt " îıllı Takım * ıvîfıles deT avrılan lurgen Pa. ' ıle Noıbert Xachtweın Kapalıçasıda polıs aramaga başlamışlar dır (Devamı Sa. 9, Sü. 6 dal enerji \e Tabti Karnaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, busrunlerde, bır Japon fırmasınca voUanan nuktubu ıncelemektedır. Mektup, Japon «KumagaıGumı» fırması ndına Husenn Tafulcan ımzasuu tasımaktadır. Selâhattin Küıç'a <zata mahsus» olarak vollanan mektubun bir fotokopısi de hizını clunizdedir Mektubu bırlıkte okuyalım: « Muhterem Bevefendi, honu: Turkıve Komur Işletmelen Kurumunnn Afşin Elbistan kon\evör projesl hakkında. \ukanda yazılı projeve mudahalenizi >uksek emirlerinıze arzedivorum. Bunun sebebıne gelince, tstihbar etttğım aşağıdald hususlardır. 1 ijartnamc hazırlanırken tekimerin teknik yönden etud edılerek teknikte bınnci seçılen fırmavla muzakereve SİrışıImesi karara haglanınıştır Japon Kunıa,aı fıumı firması teknik sartnameve m gunluk vonunden bırınrı sıravı almış olmasına ragmen \\ta\. Nezi Dural fırma^mııı temsıl cttiEİ lapnn Mitsubı şı iırması coru^melcre davet edilmıvtir (Devamı Sa 9, Su 5 de.) E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog