Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

K VP LZMANHR1 DERNEG1 Y*IYINLARIÎNDAN EM L Â K V E R G i S i K A NUN U v e AÇ İ K L A M A L A R I BEYAN\"WfF DÜZENTEAtE ES1SLARI Ftat. 73 TL Genel Dagıtım B4TES (Bateş reklam 44 12710) Cumhuriye 53 Yll SAYI 18785 Kurucusu: FUNTJS NADÎ 15 KASIM 1976 PAZARTESf yenı ankara yayınevi sunar: aul eluard îeneldağrtım:Cem may saıt maden rler Türk Sovyet dostluk belgesinin NATO anlaşmasına ters düşeceği one suruldu • BAT1 AIMAK BASIN1, SÖZ rONUSÜ AMIAJMAYI HCAMUflE EDıLMıJ B<K SAlfllRMAZLIK PAKT1» OLAKAK NıTELERKEN ANKARA'NIK KARAR ALMASINA A2 ZAMAN KAUHGINI BElıRTıYOR rumda gena d« Ankara'nın sorunu yeniden ve daha ayrıntılı bır bıçımdo gozden geçırecefc ümıdl bellrtümektedir Makale, «Ankara nın gcri alınamayacak hır adım atıp atmadığı hususunda karar verebümect içln pek aı zaman kalmıştır» dıye son bulma&tadır MÜNtH, (ANKADPA; Tttrkive Us Sovyetler Bırlıği arasında yakında imzalanacağı Dısişlerl Bakanı Çağlayangıl tarafından acıklanan «sı>asal be'ge» Batı Alman basınında eleşrırılere yol acmış ve belge «Kamufle edümıs bır pakt» olarak nitelenmlştlr Munih'te yayınlamnakta olan «Münchner Merlrürs» gazetesı, Sovyetler Birlifei tle imzalayacağı dostluk anlaşmasmın hükümlenn de ban onemli değışıklıkler ympılmadlgı takdırde Türkıye'y» kayıp gözüyle balolabileceğıni 1leri sünnüştür •Ankara yoldan çıkıjt)r> baslıfrı altında yavınlanan makalede aynca, «Kamufle edılmiş bır saldırmazlık paktı»nın, NATO antlaşmasımn besır.ci ve altmcı raad delenne aykırı olduğu da belırUlmistır Gazete. Türkiye ile ABD arasm dafci savunma işbirlıği anlaşma«ının hâlâ ABD Kongresinde onavlanmamasının ve ABD Başkanlıgına «eçilen Jimmy Carter'in Yunan taraftan lfadelennin TUrkiye'mn karannı etkılemis olabılecegıni yazmıştır. Ancak yo TOB DER Genel Başkanı, can güvensizliği nedeniyle öğretmenleriıı görevlerini bırakabileceğini açıkladı AVK.4R4, (CumhnrİTrt Bürojnı) Gazı Eğıtım Enstıtüsü'nde on cekl akşam çıkan ve 50"ve jakın devrimcı öğrencınm j'aralanma snla sonuçlanan olaylar uzerıne dun bır basm toplantısı vapan TÖB DER Genel Başkanı Gultekın Gazıoğlu, okullarda saldın lann devam etmesi halınde oğ retmenlertn ean trüvenllklerl lçta gorevlerınl bırakabueoeklerıni sojlemış, Eğıtım Enstıtulennde sınavların ıptal edılmesının yeterlı olmadıginı belırterek sorum lulannm g"revlerındcn alınmasını ve haklannda dava açılma sını ıstfmlştır (Devam] Sa 9. Sfi 4 de) CHP lideri, MC'nin Ege konusunda imzalayacağı gizli bir anlaşmayı tanımıyacakiarını söyledi Ecevit, Aydın'da yaptığı konuşmada «MSP attığı temellere içerik kazandırmaya çaiışıyor, asıl gayri ciddî olan APdir» dedi. Demırel: "Anarşı CHP'nin emıınde ıse dur deyince durur. Başka turlu durmaz,, BEYP\ZARI, (Cnmburiyet) Başbakan Sülevman Demirel dun Çayırhan Termlk Sant raiı ıle komür üretını tesıslerlnın temelını at mış, yaptıgı konusmada CHPye çatarak «CHP ıle kalkınma yanyana gelmer. CHP ıle anarsi yanyana gelır ve bırbırln» yakısır» demıştır. Başbakan konusmasının basında şunlan söjlemıştır «1975 martında ülke ıstıkrarsıılıklarm üst üste yıgıldıgı pek çok mesele İle karşı karsıya idi ülke valnız büyuk meselelerle degı! de bu meselelenn saiııpsızlıği ile karşı karşıya ıdi Go (Devanu Sa 9, Sü 3 de) Ecevit: "MHP, AP'nin başını yiyecektir, ATDIN Paröslmn duzenledıgl açık hava toplantısında konusan CHP lıden Bulent Ecevit, MHPyı «Frankeştayn»a benzetnus, «Frankeştayni milletin baçına belâ eden AP'dir Şımdi bu Frankeştayn APYıın de b>* ı > rvecektır Demırel'in de basına belâ olmuştur Frankeştavn De Hulusi ÖZÇOBAN mirelin de bssını yiyecektir» demıstlr CHP 11den konusmaaında Ege kıta sananlığı konusuna da deglnmls, cephe iküdannın lmzalayacafı bu jlril anlasmanın partısını baglamı>acagım söjlemistır Bu nrada Ecevit ın konusma yapacajh îstasyon Meydamndakl «Ellind jıl* ımtt kaîabal* « • • demyle devnlmış, 2 sı agır 9 kısi yaralanmıstır. Aynca otobüs ve mınibüslerle Aydın'a gelen Ispartalı CHP üjesi 35 kısi de olay çıkartıp gosten yaptıklan gerekçesıyle pousçe bır süre gozal (Devamı Sa. t. Sfi. 1 de) TEMEL IHTIYAÇ MADDELERI FIYATLARI, SON GÜNLERDE BÜYÜK HIZLA TIRMANIYOR BAZI FIRSATÇIURfN STOK YAPMALARI SONUCU, DO MAÎES VE ELMA YAKLAJIK YÜZDE Yİti FıYAT ARTI5I NA UGRAOI. İHRACATTA GÖRÜLEN AKSAKLIKUR mmm. çüRbME EJıGtNE GElMıJ MEYVELER 06 ıÇ PAZARA SÜROtÖYOR. SON BıR AY 1Ç1NDE PEYNıRıN KıLOSU 4 5 . ZEYJiNıH 44 PASTIRMANIN ıSE 130 LıRAYA YÜKSELDı. lkl gunun asgan ncrell hemen nerdevse ancak bır kı'o naslırma almava yetıvor. Sucuk Ise harıka formül et Ihracı vuzünden nerdevse gecen nlkinin iki katı durumunda Cana ka>4t bnrada başlıjor. Lcuz sutuk ve pastırma arayanJar nıteliği behrslz hastalık yaratıcı mamulleri sdıyor.. ana meyvesl durumunda olan elma ise blr Iran a ihraç ed^Imesl, dl ğer \andan bol olan Amasja elmalarınm bazı buzhanelerde buyuk olçüde stoklannıası yuzunden 810 lıraya yukselmıştır Kuru sogan da ıse buyuk olçude kalı'e düşmesı yuzunden fıyatlar 6 lıra dolayın da belırırken, kalorı degerı yuksek taze soğan ıse tutaiı halınde tanesı 50 kuruş gelen bır f.\atla satılmaktadır Sa 9, Su 7 de) Amerikalı yazar Sulzberger: "Türkiye'de din siyasal yaşamda etkinliğinî arttırıyor •»\ «The New Yorlc Timas» gasete limn tanınmış yazan CL. Sulzberger, Ankara'dan gonderdığı yazısında Türklye'dekl siyasal du rumu ele almakta ve ulkede dı nın giderek daha etkln rol oyna rnaya başladıginı bu arada oğ rend olaylan ıle sosyal huzursuz luk vuzünden Ceoie Hulnimetı n n onemli dış polıtıka sorunla nnı çbzümlej emedğinı belırtmektedır Yazı ozetle şoyle devam etmek tea r «Turkıye'de ulusal devrim 50 TJI once baslamasına rağmen yetert derecede ılerleyememıştır. Bunun sonucu olarak Türkıye bu gün Ortakpazara k?t 'abi'ecek ekonomık güce sahlp olmadığı gerçeğıni üzüntü ıle gormektedlr Aynca, ınodern Tarkıye'mn babası Atatürk*un olumunden u zun yıllar geçtığı halde, ülkede buyuk sosyal ada'efsızlıklerın de onü alınamamıştır. Turkıje, Ortakpazar'ın Afrıka ülkelen lehınde ve kendı aleyhın (Devam» Sa. 9 Sü. 1 de) Eğitim Enstitüsü sınavlarının iptali üzerıne Ülkü OcaMarı Şube Başkanları Ankara'ya çağırıldı ANKARA, (ANKA) Ülkü Ocakları Genel Merkezı, Egıtım EnstıtUSd gıns sınavlarının ıptalınden sonra tum şube baskanlarmı konuyu gorüşmek uze re Ankara'ya çagırmıstır Ülkü Ocakları Genel Sekreteri An met Polat, ANKA Ajansına, $u be başkanlannm Ankara'ra ça gmldıklarını açıklamış, düzenlenen toplantı gundenıınde Eğitim Enstıtülerıne gırıs sınavlannın ıp tali konusunun da bulundugunu doğrulamıştır Ögrenıldığıne gore Ankara'da toplanacak olan »ube başKanlan, sınavlann ıptalınden (Devamı S. savfada) MSP Meclis Gurup Başkanvekili Kazan: "İsteklerîmizin yerine getirilmemesi halinde fazla tahammül ve sabrımız yoktur,, AVKARA, (ANKA) MSP Mıllet Meclisi Grup Başkanvekı lı Şevket Kazan, MSP ve AP'rvn htıkümet içı iüşkilen üzenndekı bır soruyu cevaplandınrkpn «Bu defa, ısteklenmızın yerine getmlmemesı halınde fazla tahammul ve sabrımız yoktur» de mıştır Kazan, «Once bır tebU gat yapılıp borcun ödenmesı ıstenır, sonra da hacız konulur» dıye konuşmuştur. Şevket Kazan, haftalık Yankı dergısının konuyla ılgüi sorulannı şoyle ce vaplandırmıştır Soru Bır CHP MSP DP koaiısyonundan soz edüıjor, bu konuda ne dersıniz1' tümazlarsa, katılanlarla yeünlnx Sorn AP İle ve dolayısiylB hukumet ıle liıskıleriniB n« asamadadır' (Oevamı Sa 9. Si. 5 de) Gezi Notları Kenan MORTAN Kıpırdanmıyor Ege Patlıyor.. Hikmet ÇETLNKArA ATDIN Bu 15 burada bıter Hemen hemen herkesın ağzuıda kı sozcüktü bu diın Ayduıda bankı >er yennden oynamıştı Antalja'dan, Balıkesir'den Bur dur dan, Izmır'den ve Marisa' dan bınlerce araç sabahın erken saatlennde yollara koyulmuştu 1973 de bu kalabahğın dort (Devamı 5. savfada) Ylyecek maddelerlnin sunl yollarla ihraç edilmeye çalışılması ve bazı lırsatçılann fıyatlan yükseltmek ıç n sebze ve mejrveleri stok eünelerl son günlerde ana ıhtıyaç maddelennde fıyatlannı tır manışa geçirmıştır MevsiTi sonu olmasına rağmen geçen haîtalara kadar 56 lıra arasında satılan domates, hal ıçınde tekelden fıjat saptanması so nucu bırdenbıre 9 10 lıra arasında satümaj a başlamış, kış aylarının Karamanlis, Fransa'dan aldıkları silâhların tesliminin hızlandırılmasını istedi PARİS Türkiye Dışlslert Bakanı Çaglayangıl'm 4 5 kasımda yaptığı resmî zıyaret ıle 2 kasundan beri Yunan uzmanları arasında Ege hava sahanlığına 1lışkın göruşmelerto sürdürülduğu Fransız başkentine Yunanıstan Başbakanı Karamanlis'ın hal ta sonundakı «ozel gezısı» siyasal bır nıtelık almıştır. Karamanlis'ın Ild resml rivaret (Brüksel üe Vıyana) arasıııa sıkıştırdığı bu «Sandvıç gezı» 24 saatten fazla sürmüstür. Dışısleri Bakanı Bitsıos Ue Parıse gelen Karamanlis, dün Fransa Dev let Başkanı Valery Gıscard d Es BOZBEYLİ: «EĞİTİM ENSTiTÜLERiNDEKi ÇAGDIŞ! POLiTiK OYUNLAR BOZULMUŞTUR» ESKİŞEHİR (Cumhuriye t) DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partısının dun Eskıgehır'de yapüan ıl kongresinde yaptığı konusmada, <MC ortaklan, son günlerde ıktıdar kavgasına duştüklerinden, memleketımızde tam Dir ıktıdar boşlugu doğmuş ve cephe hukumeü, anarşı \e kanunsuzluklar karşısında, bakan kor halıne gelmıştır» demıştır. Mıllı Eğıtım kurumlarının, hu kumet ortaklarının kanunsuz saldınlarma hedef olduğunu belırten Bozbeylı, konuşmasını bzetle şoyle surdurmuştiır (Devamı Sa 9, Su 8 da) DfRSEK TEMAİI Cevap Bugün içın boyle bir sey soz konusu değıldlr Ancaıc, partılenn kendi gbruşlen yonun deü kanunlan çıkarmak ıçın b.r dırsek temasları vardır. Omeğın mahallı seçımlenn ertelen mesı ıle ılgılı olarak verdiğımız teklıfe CHP'den olumlu ce\ap alındığı halde, AP'den henuz bır ceıap alınamamıştır Koalısyon ortağı olarak kendılennin ba tek life kstılmalannı beklerız. Ka Kosta DAPONTE Türkiye Sosyalist işçi Partisi SSCB ile imzalanâcâk siyasal belgenin kamuoyunda tartışılmasım istiyor Turkı\e Sosyalist îşçi Partisı Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, Turkıye ile Sovyetler Bırlıği arasında ımzalanması kararlaştınlan «I>ı Komşuluk ve Dostça Ilışkıler Belgesı.nın ana catlannın açıslanmasını \e Sovyetler Bırlığınm belgede one surdügu onerılerıc demokratık ve banşsever gılçıerle tartışılmasTiun &aglanmasını ıstemıştır Kaçmaz, bu konuda dun yazüı o'aras japt'gı açıklamada şunlan soj lenustır •Turkıje ıle Sovjetler Bırlıği arasında ijı komşuluk banş, guvenlik ışblrhğı ve ilerlemeyı ongören ihşkılenn gehşmesınden yanaj^ Bu nedenle ılke olarak Sovsetler Bırlıgının bu gırışım»nı oosteklıyoruz Ne var kj MC Hükümetı, So'^et metın taslagını ve kendı karşı onerilermı kamuoyundan gızlıjerck Içten olma van bır davranıs ıçjıde olduğunu göstermıştır So^et \e Turwi\e (Devamı S a 9. Su 6 da) » taing'in öze\ konuğu olarak başbaşa oğle yemegi yemış ve başta Turk Yunan sorunlan olmak üzere uulı ilışkılennı gozden geçırmek fırsatmı bulmuştur. Çaflayangiruı Parıs goruşmelenndekı ana konunun Türk Yunan ılışkılerlyle Kıbrıs sonınu oldugu hatırlanırsa Yunanıstan Basbakanının «Bu zlyaretın etkısını zajıflatmakta yarar gormuş olabılecegı de» duşjnulebılır ^n cak Fransızların, bugüne kadar Atına nın «Avukatl'gım» yaparak Yunan Boruşlennı Turkife'ye ılet tıklen kadar şımdı Türk goruş lerını de Karamanüs'e duyurmuş larsa Karamanlıs Gıscard goruşmesınuı Ankara ıçın dolajlı da olsa yararlı sayılabıleceğı soy lenmeKtedır Bu arada Karamanlis, Pans Match Dergısıne özel demecınde Ankara ıle Atına arasmdakl anlaşmazlıklara değınerek, «Turi Kapanan Universiteler ÖGRENİM, oğretun özgnrlnğünıin ve can guvenlıginin ortadan kalktıgı gerekçesıyle lönetim Kurulu istanbul Lnnersıtesıni snresiz olarak kapalnııstır. Rektor 4lpin dun Cnmburi) et te ^avımlanan açıklaırıasındau anlaşıldı;ına S'irc, koşullar deçısmedıkçe universıte açüma\acaktir. MCnın ıktıdartla kaldı^ı surece kosulların degismesi olanajı bulunmadı^mctaıı, son karar daba önce alınan çeçicı tatıl on lcmlenndcn farklı bir nıtellk tasımaktadır. Istanbu) tnıversltesinın kapaülmasına \ol açan koşullar biitun vuksek osrretinı kurumlaruıda rarlığını sürdurmektedır MC nın Bav bakajı Yardımcısı Turkeş'ın bııvruRU ile ue\let guçlerine yardımcılık gore\ıni usl«ncn sı lahlj komandolar n k v k oçretim kunıırlarının çoğunu zorbahkla ışgal etmekte, kendile rinden vana olma^an oğrencilere valnız öçrrnim hakkını degıl, yaşama hakkını tanımamakta ozgur du^unoeh öğretlm u>elerinı eöır\lerini yapmaktan alıkoymaktadırlar. luk sek Oşrrclim Kurumlannda 1971 oncesınden bu vana sürwlen kanlı ola^iar nitelik değıstır Orhan APAYDIN ler eskiden mantıksızdı, şımdl so rumsuz oldular,» demıştır. Gıscard ivaranıaniıs ve Guirıngaud Bitsıos arasındakı «otel» olaraK nıtelenen bu goruşmelerde Yunanıstan ın son yıllarda Fransa'dan aldıgı sılâhlar konusunun gundemde olduğu da Yunan kavnaklarmca bı'dırılmek tedır Bu kaynaklara gore Atına Fransa dan 1974'den bugune kadar Mirage tıpı uçaklar AMX30 tankları ıle hiıcumbotlannda kullanılan Exocet mermlerı almış ve vem sıparışler vermıştir Parıs goruşmelennde yenı s.panşlenn teshmmın hızlandınlmasının Istendıfı de aynı kaynaKİarca ılen surülmektedır Yunanıstan Başbakanı, Pans' te geçırdığı 48 saat ıçınde Ege hava sahanhğı ıkilı gorüşmele'i(De\amı Sa. 9, Su 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Tokoğlıı ve Sezgin... 13 büyük banka, sermaye piyasasını clenetlemek amacıyla ortak bir şirket kurdular ANKARA (ANKA) 13 büyük banka sermaye piyasasını denetımlennde bulundurmak uzere anlaşarak vem bır şirket ».urmuşlardır 300 mılyon lıra sermaje ıle kurulan Yatınm ve Fınansman taonım Sırketımn kuruluş amacı Tıcaret Sicılı gazetesmae Kışısel \e kurumsal tasarruflann sermajeye donuşmesını ve bu suretle sınaı yatmmlara ıntıkalmı saglamak» olarak ılan edılnuştır (De\amı Ss 9, Su $ de) miş karşıt çorüşlerln çatifması olmaktan çıknuş, bazı kolluk çörtvlılerınln ho">görüsiuie \e konıvuculuguna davanan bir avuç zorbamn yarattıgi fiilı koşullar oçrrnım \t ogretim cahşmalanrun durdurulmasına vol afmı«fır. De\let çuclerinın hır bolumıuıun hosenrusu ve koruvuculugu surdukçe, bu kosulların dFçişmesı olanagı yoktur Bu hoşşronı ve koni'»"iKuloğa davalı kolluk onlemlerı ıki yonlu vnrutülmektedir Kendlerını uııınmak dnrumnnda olanları sllâhsızlandırmak saldırganları Ise bu operasvonun ılıynda bırakmak Tek >oniu >urutulcn bu onlemler, kendllerlnı sa\mıııı» du* rumunda olan gençlerın cezaevlerine kapatı!nıaları saldır»anlar\n ıse sokak ortasında ııvsaııları vurma sonuçlarını varatmaktadır 19JU'I.%R Almanyası'nda unnersıte gençligi toplumun en ozgürlukçu \e dinamik kesinuaı oiııv turmaktavdı Almanva Oençler Birlıginm demokratik brgutunun 10 rnllyon uyesi vardı Hıtlerın iktıdarı aldıfı 1933 yüında Baldur \on Schiracb, Nazl Gençlık ÖrRiıtflnOn başı (Devamı 5 savfada) Kıbrıs Türk Federe Devleti Çek Elçisinı istenmeyen kisi ilân etti LEFKOŞE Sağ eğüımlî Kıb r.s Rum gazetes «£>ırnerını»ve go re toplamlararası goru;meler onumuzdeuı ocak avı ortalarında >enıden başla;acaktır «SımenniMiın. Amerıkan diolo matık kaynaklarma dajanarak \erd'ğı haoerae ribrıs sorunu nun Bırlesmış »Iı'le* Genel Kuru 11 rda muzakTe edılmesmden sonra toplumlararası gorü^mele r'n yeniden başlaması içm yenı g rişım er olacak'ır Çunkti bır (De\arnı Sa. 9, Sü 1 de) Kan Sömürüsü Scma YUKSELın ROPORTAJI (Bugun 7 Sayfamızdaı eçen hafta bn köşeden. Turizm re Tanıtma Bakanlığı ıle llgill bır dosya okumuştunuz. Dosyada, Bakanhk musteşarı Mukadder bezgın ın Parıs te tunzm muşavıri olarak gorev yaptıgı gunlere rastlayan baa usulsoziuklere degınılmiştir Bakanlık mufettişleri Oktay ilkız ve ErdıJ Oicay Urafından bazırlanan raporda, orneçın 82 Franklık bır yemek faturau. yenne 8 bın 2«8 Frank odendıgj ve Paris Mujavırlıgının bazı fatoralarmın lkl Lez ödendjgı saptanmıstı. Vazının yannlandıgı gun Tunzm ve Tanıtma Bakanı Liitfı Tokoglu ve musteşar Mukadder Sezgin Ue gonıştum. Musteşar Sezgin, yazıda konu edılen olaylann mufettıs raporujla beürlendıglni ancak, avnı tnufcttişlerın hanrladıkları ikinci raporda, kendısıne >TikIetılebılecek blr suç ve kasıt görunmedıtinin saptandı^ını bıldırdi Ben de, Bakanhk tararından S2 Frank yerine 8 bin 299 Frank olarak odenen par a ıle, ıki kez odenen fatura tutarlarının ne olduğunu sordum Musteşar Sezsın, uzerıne borç çıkarılan 34 bin lirajı odedığıni so\ledj Frtesi gun, Bakaniık, bır açıkUma raparak Mukadder Sezgin Ue ilgıli yayınları valanladı Tokoglu'nun ımzasını ta»ıjan açıklama şovle na$lamakta> dı Hemen ıfade etmek Isterım kı, Mukadder Sezgin in «onınıluluk donemJcrınde ne Parıs Tunzm ve Tanıtma Burosunda, ne de kendısıvle Ugılı olarak Bakaniık bunyesınde berhangi bir volsuzluk vapılmamıştır. Bakan Tokoğlu. Bakaniık tarafından Iki kez y^püan ödemelerm Tanıtma Genel Mudurlutu tdarj Işlcr Subesinde gorevlı tahakkuk memurlanrun dıkkatsızhgındcn ıleri geidjtını anlattıktan sonra sunları yazmaktadır Sonuç olarak, gerek tnuhterem basınunıza gerekse onun aratılıgı ıle kamııovıımu/a Paris Tunzm ve Tanıtma Burosunda ve buroyla ılgılı olarak merkez teskılatımızda volsuzluk vc sulıstlmal \apümadıgmı, brrtakım haulı ışlern ler yapılmıs Ise, bunların banunun ve mzamlar çerçevesı (Devamı 5. Sayfada) G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog