Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş S A Y 1 N L A B 1 SENiN iÇiN EY DEMOKRASI NECATÎ CUMALI flYATl: t5 URA İSTKMS ADRKSt t CAOOAŞ TATDfLAJtl Sokak. 89/41 Cafcüofta/IST. umhuriy 53. TTL MY1: 18783 Kurucusu: YTTNTTS NADf (2 KASIH 1976 CUMA merfcez dersanesi ÜNİVERSİTEYE l HAZIRLAMA KÜRSLARI Beklemelilere Bir Y»l Süreli FEN YETENtK Sınıfları DEVRELERİMİZ t ul 2 7 4 0 '#ffmit 32 44 9 2 Iptal kararı olumlu karşılanıyor G£NR JEKRfrtRİ MİlLl B&ITIM BAJCANININ ISTiFASHfl ISTEOf. TufittŞ VE ERBAKAN DGNKÜ BAKANLAR KURUIU'NA KATILMADIIAR. K0MAND01AR ISE ÇANAKKALE'DE CHP IOKALİNE SALDIRDRAR, ISTANBUl, ADANA VE KAHRAMANMARAJ ENSTiTÜlERiNDE OUY ÇIKARNIAR, Ecevit: "Sınav sorularını kimlerin hazırJadığı da kovuşturulmah,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit partİMnln Ankara Bölge Toplantısı'nda yaptıgı konusmada Eğitım Enstitüsündeki sınavlann iptaliyle iigili k&ran sevındirici olarak nitelemiş, »ncak sorunun bununla bitmeyecegini, bu sınavlardaki sorulann kımler tarafından hazırlandığıran da koguşturulması gerektiğıni hatırlatmıştır. Ecevit özetle şöyle demlştlr: «Ancak bu kararla yetinme olanagımıı roktur. Çünkü Millf Eğitim Bakanlıgı öylesin* Işgal altına almmnjtır M, bugün Mllll Egtrlm Bakanlıgı'nda kllit mevkilere gelen kımseler o faşistce sınavı yapabilmişlerdir. Şimdı gozlerimlz Mllll Eigitim Bakanlıgı üstündedlr. Bır bakanı bir sınavın iptaline icbar eden, zorlayan kararlan kimler almışlardır Milll Egitim Bakanlıgı'nda. Bunlar bellidır. Sınav sorulannı kimler düzenlemişlerdir? Onun lçin buı de bütün kamuoyuyla birlikte MilH Egitim Bakanlıgı'nda bundan sonra alınacak Önlemleri dikkatle İ2leyecegiz.> (Deramı Sa. 9, Sfl. 3 de) Enstitü sınavının iptali MC'de soruıı oldu (Comhnrire* Raber Merkezt) Yırmıbeşbın öğrenciyi ilgilendi ren Eğitım Enstitülerl giriş sınavlanmn, Milll Egitim Bakanj Ali Naili Erdera tarafından önce ki gün Iptal «dılmesl genis yanVılar uyandırmış. genellikle «olumlu» karşılanan Iptal karan MHP'de ise tepkiye yolaçmıştır. îptal işlemi hem MHP hem de MC hükümeti içinde veni pıirüzler yaratırken. sınavları kamnan Olköctl BgTeBeflM" dun ç« jitli oicuJlarda taştanhkiar yaparak kaba kuvvet gösterısinde bu lunmuşlardır. öte yandan Bakanlsr Kurulunun dünkü toplantısma «Egitim Enstitüsü sınavlannın iptali» ile ilgıli olarak MHP Genel Ba$kanı Alpaslan Türkeş ile MHPli Devlet Bakanı Kemal Erkovan katılmamıştır. Bakaalık çevrelerinln iptal ka rsnnı yfinetmeliğ* bafl&nutsmm ftsiında «durumu idare için bulun mu$ yol» oldugu belirtilmektedir. Â T A Ajansının bildirdiğiNC ne göre, Danıstay'a basvuran ög rencilerin gösterdigi gerekçeler belgeli oldugundan esasen iptal yönünde bir karar almması olanagı dogmustur. Ülkücülerin haklannın gözetilerek sınavlardan «basaroız» çıkan öğrencilerin ve velilerin top hı şekilde Cumhurb&şkaru Korntilrk'e b&şvunnaları ve Korutürk'ün bu şikâyetleri degerlendirerek nükümet» bir yan yazmasından sonra Basbakamn duruma elkoymak zorunda kaldı gı belirtilmiştir. ANKA Ajansı, Bajbakanın Mil1! Egitim Bakanı ile görüjtügünü ve «Bız bu gençleri AP'ye çetanek için ugrafliyoruz. Oysa, bu yolla daha katı MHP militanı Kıta sahanlığı görüşmeleri taratların "usul hakkında,, anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı, ortak bildıri bugün açıklanacak Çağla/angil: 'Sovyetlerle imzalanacak belgenin taslağı geldi ve karşı görüşlerimiz iletildi.. AVKARA (ANKA) Dısisleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil Türkiye ile Sovyet'.er arasında imzalanacak olan sıyasi belge ile ilgilı olarak Sovyetler Bırligı ta rafmdan hazırlanan taslağm Tür kiye'ye verildigini açıklamıştır. Dışisleri Bakanı, Türkiye'nin bu taslak üzerindeki görüslerınin ıse. Ankara'da bulunan Sovyet Elçisi kanalı ile karşı tarafa bildirıldigini söylemistir. Dıjişlerl Bakanı fhsan Pabrt Çaglayangıi. Turkıye'mn sovvetlpr'le ımzalayacağı «Sivasi belge» üe ilgili olarak ANKA Ajansına verdıği ozel demeçte «Bızım Sovyetler'le lyı niyet, iyi komşuluk ve dostane ilışkileri gösteren bır belgemizın NATO. ile olan ılışkilerimıze «keder» genrecegini zannetmiyorum» demıştir. Dışişleri Bakanı. Çankaya'daki Hanciye Köşkünde verdı*ı demeçte Sovyetler'le imzalanacak olan siyasi belge hakkında şunlan söylemistir: «Sayın Kosigın Türkiye"ye geldiğı zaman Sovyetler'le Türldye arasında «iyi komsuluk ve dosta ne üişkıleri» ihtiva eden bir siyasi belge hazırlanması üzerinde görüş birliğine varmış ve bunu ortak bildiride açıklamıştık. (Devamı Sa. J, Sü. î de) BERN, fCumhnriyei) TUrk ve Yunan uzmanları arasında 2 kasım'dan beri burada yapılmakta olan kıt'a sahanhğma ilişkın | göruşmeler dün akçam sonuçlan j mış ve taraflarm usul hakkında! MHP'NIN ÎEPKISİ anlaşmaya vardıklan ögrenilmış! i îpfal kar3n MHP tarafınrtan' tir. Bundan sonra izlenecek yol hak' tepkiyle karşılanmıştır. MHP kmda ahnan kararları içeren or ' Barkanlık Divanı, öncekı aksanı acele toplanarak TRT'nm Enat 1 tak bildiri bu sabah Ankara ve i (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) I (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) I yetistJriUr» dediğinl bildirmektedir. Bakanm, Basbakanın bu tutumundan sonra konuyu enine boyuna inceledıği ve ıptal kararını aldığı ö&renilmı$T!r Polis, haklarında tutuklama karan bulunan iki Ülku Ocaklı'yr aramadan vazgeçerek tutanağı savcılığa gönderdi Doğan RATIRCIOĞLU ögretim özgürlüğüne topluca re cebren engel oldukları iddia sıyla sekiz ay önce haklarında gıyabı tutuklama kararı verılen ÜlKü Ocakları Başkanı Mus tafa Verkaya ile 2. Başkanı Meh met Gül'ü ele geçiremeyen polısın yakalama evrakını «Buluna madı» kaydı üe İstanbul Cumhu riyet Savcılığına ıade ettigi, böy lece her ikı sanıgın da serbestç« dolaşmasıru sağladıgı saptanmıstır. îstanbul Cumhuriyet Savcılığr «Infaz Bürosu»nun istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu tutumuna itiraz ederek Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Verkaya İle 2. Başkanı Mehmet Gül' ün yakalanması için ikinci kez poliai uyardığı açıklanmıştır. Ögretim özgürlüğüne topluca cebren engel olmak lddiasıyla her iki sanık hakkında dava açmak için bekleyen «Toplurn Suçlan» Bürosu Savcüıgı da Ül kıl Ocakları Başkanı olaraK Mıl liyet Gazetesinin düzenlediği «Ça tışan Gençler Ne Düşür.üyor» konulu açık oturuma katılan Mehmet Gül'ün gazetede yayınla nan lotoğrallanndan tanıyarak derhal yakalanmalannı isteyerek ilgllilere ihbarda bulunmuştur. Savcılık aynca Ülkü Ocak(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Erzincan'da bir genç öldürüldü, komando eylemleri yüzünden İstanbul Hukuk ve Iktısat fakülteferi öğrenime ara verdi (Cmhuriyet Haber Merkeri) öğrenci olaylan dün kentlerde sürmüş, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bir genç olmliştür. Dün yeniden ögretıme a çüan İstanbul Üniversitesi ukuk V9 Iktisat Fakülteleri komandolar tarafından işgal edılın ce öğretime yeniden 16 Kasım'a kadar ara veriLmiştir. ÎTÜ Senatosu da öğrencilerin süreslz boykotta oldukları gerekçesiyle 1975 76 yaz yan yılı ögretiminın sona erdiğini açıklamıştır. ANKA Ajansı, Erzincan çıkış lı haberinde, Hüseyin Akdemır adh gencin, Çayırlı ilçesinde çıkan meydan kavgasında varalar dıgını ve kurtanlamayarak oldügünü bildirmiştir. Ojrenildiğı ne göre 1718 yaşları arasındaki gençler sağ • sol tartışması nedeniyle birbirlerine ginnişlerdir. Erbakan diretince 15 milyar lira 1976 bütçesine alındı ANKARA, (CumhurİTft Bflromı) MSP Genel Başkanı •• Başbakan Tardımcısı Necmettm Erbakan, temeüerini attıgı, kredi ve projeye dayanmayan yatırımlar ıçın. YPK'nda Sanayi Bakanlıgı emrine verdirdigi 15 milyar liran:n. 1977 degıl, 1976 bütçesine konmasını ve 30 kasım'a kadar «emanete alınmasını» istemistir. Başbakan Süleyman Demirel, 15 miljar liranın verilmesınde oldugu gibi, Erbakan'ın bu istegini de kabul etmış" ve MSP'ye yeniden öclün vermiçtir. Bu arada AP ile MSP arasındaki anlaşmazlık konulanndan bir baskası daha MSP'nin istegl yönünd» çörtilmüs. PETKİM'in 1976 program yılı içinde bulunan ve tekerlek lâstiği ürerimini gerçeklestirmek tisere kurulmus olan PETLAS Lâstık Sanayii A. Ş.'nin Kırşehir'de kurulnuun keainleşmiştlr. CHP Ankara Bölge toplantısında yeni tüzük tasansı eleştirildi ANKARA, (Cnmhüriyei BOroeo) CHP riiaük degisikUgi Ue ilgili dtlnkü Ankara bölge toplantısında ilk kez parti meclisinin kaldınlmasına karşı çıkumıs, bu arada yine ilk kez genel başkan yardımcılıgı görevleri getirilmesi istenilmistir. Millet Meclisi Grup Baskanvekillerinin Genel Yö'netim Kunıluna girmesıne karşı çıkılan Ankara bölge toplantısında, konusmacılar özellikla genel sekreteri genel başkanm seçmesi üzerinde ısrar etmislerdir. Afyonkarahisar, Eskısehir, Konya, KUtahya, Tokat, Sivas, Yozgat ve Ankara illeri temsilcileri ile parlamenterlerinin katıldığı bölge toplantumda bır konuşma yapan Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, «partide görev alanın genel sekreterlikte tıkandıgını bu nedenle genel başkan yardımcıUgı kadrolannm getirilmesi gerektigini» öne sürmüş, Genel Başkan Bülent Ecevit buna verdıği cevapta «Sayın Dalokay Ankara'nm trafik tıkanıklıgını giderdi. Şimdi CHP'nin üst kademedeki tıkanıklıgını gldermeye çalısıyor.» demistlr. (Deramı 8«. 9, Sfl. 5 de) 15 MflYAR KONUSU Vüksek Plânlama Kurulu'nun öncekl günkü toplantısmda MSP'nin Başbakan Demirel'den aldığı 15 milyar lira, yeniden tartısümıs ve Erbakan, De(Devamı Sa. », Sn. 7 de) 10 KASIM'I İLKEL TAPINMA,, DİYE NİTELEYEN MSP ORGANI GAZETE SENATO'DA ELEŞTİRİLDİ ANKARA, (Cumhnriyet Bflrosn) Kontenjan Senatörii Hüsamettln Çelebi, Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü toplantısında gündemdışı yaptığı konuşmada M3P* 11 Kasan Aksay'ın kardeşuıin sahibi oldugu bir îstanbul gazetesi'nde 10 Kasım günü Atatürk'le ilgili olarak çıkan yazıyı kınanuş ör. Çelebi, 10 Kasun günü MSP11 Bakanlann Amtkabir'deki tutum larına değinmiş ve MSP'nin rayın organı olan gazetedftkı yazıyı okumuştur. Söz konusu yaada MSP'li bakanların «Gâvur rolüne çıktıklan», Amtkabir'e «İnanmadan gittikleri. belirtilmekte ve «Ölümünün üzerınden 40 yıla yakın bir zaman geçen bır kimsenin ardından zorla, baskı üe sür dürülen ve iptadı dervişlerin tapınma törenlerini andıran bu res mî zorlamalar da ne oluyor?» denilmektedir. Yaayı, «Hezeyannarae» dlye niteleyen Çelebi, MSPIilere su soruyu yöneltmiştir: «Zorla mı gittiler Amtkabir'e? Öyle ise, burada yazıldığı gibi hokkabazlık rolüne mi çıktılar? Böyle bir rolü islâmiyet tecvla eder rniî Cevap bekliyorum. Susarlarsa olayı ıkrar etmış sayacagım.» Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında enerji alışverişi sağlayacak 10 yıl süreli anlaşma imzalandı ANKARA. (ANKA) TUrkiye ile Sovyetler Birlıgi arasında elektrik enerjisi alışverişıni sağlayacak 10 yıl süreli anlaşma, dun Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşmada, Türkiye ve Sovyetler BJrligi arasındaki enerji nakıl hatlarının 1978 yılının temmuz ayında tamamlanması öngörülmektedır. Yine anlaşma geregince Sovyetler Birliğındekı Batum şehn ve Rize arasında kurulacak TS kiîometrelik enerji irtibat aattından Türkiye, üç yıl süreyle tek tarafh elektrik alacaktır. Bu elektriğin kilovat'saatine 37 kuıuş ödenmesi, anlaşmada Rarara ba^lanmıştır. Sözkonusu hat arac!lı gıyla, Türkıye, Sovyetler Bırlıgin den yılda 600 milyon tdlovatsaat enerji alabüecektir. Sözkonusu anlaşmayı, Türkiye adına Türkiye Elektrik Kui'unu Genel Müdür Vekili Kâmil Toktaş, Sovyetler Birliği adına ıse, bu Ulkenin Enerji Makinelsri Ihracat Müessesesi Genel Müdürü (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) İSTANBUl'DA tstanbul Üniversitesinin Hukuk ve İktisat Fakülteleri dün yeniden öğretime baslamıslarsa da, komandolar yeniden işgal ey lemine girdiklerinden ögrenim yapılamamıştır. j Dün sabah erken saatlerde fakülteye giren komandolar, ders saati geldiğinde diğer öğrencile' rin içeriye ginnelerine engel ol j muşlardır. Öğrenim görmek içm. bahçede toplanan öğrencilerden' bir grup İ.Ü Rektörü Prof. Haluk Alp ile görüşerek, komando işgali nedeniyle derslere giremediklerini beürtmiş ve yardun istemişlerdir. Bunun üzerine Rektör Alp, öğrencüerin okulu terk etmelerini önenniş ve ögretimi tatil etügini açıklamı?tır. Devrim ci öğrenciler bu karar üzerine a kı önlemler altsnda merkez bina (Devamı Sa. 9. Sn. 4 de) İstanbul Belediyesinde maaş alamayan 18 bin çalışan. MC'yi protesto etti BENZER GECİKMELERİN ÖNIENMESİ İÇİN MALİYE BAKANİIĞI İLE BİR PROTOKOl İMZALANMASINt İSTEYEN GENEl • İ$ BU YAPILMADIGI TAKDİRDE 3 AYLIK DİRENİJE GEÇECEK îstanbul Belediyesinde çalışan 18 bin memur ve lsçi dün de maaşlarını alamayınca elleri ve cüzdanları boş olarak evlerine dönmuşlerdır. Bu arada belediye binası çevresine, «MC Hükümetine çagrı: Maaş vermemek ve ambargo göndermek suç değil mi?» yazılı pankartlar asılmıştır. îsçilerin haklarıaı korumak ıçm Genelİş Sendikası da harekete geçerek, her geçen gün için toplu sözlesmede bulunan yüzde 2 ce zalı ödeme maddesinin uygulanmasım, bir daha böyle gecikmeye meydan vermemek için Maliye Bakanlığının İstanbul Beledıyesine yardımda bulunnıasını sağla yacak bir protokolun imzalanmasmı istemiştır. Sendıka, istanbul Beledıyesi ile Maliye Bakanlıgı arasında böyle bir protokol imza lanmadıgı takdirde, 3 aylık bir direnişe geçeceklerıni ve bundan dogacak sorumluluğun da hükümete aıt olacağını açıklamıştır. Belediye Başkanı İsvan, önce memurlar, daha sonra da ışçi' temsilcileri ile göruşrr ;'ur. Memur ve işçi ücreüerinin karşılan ması için yılda 850 milyon liralık bir gelire ihtiyaç duyuldugunu. ancak Belediyerun bu miktarın yansı kadar gelire sahip oldugunu açıklayan tsvan, Hükümet ne zaman para verirse o zaman maaşlanmzı alacaksuıız. Bu bir gerçektir. Bu gerçeği söylerken ne kadar üzüntü içinde oldu (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU ELİF NACi GAZETECiLiK VE SANAT YAŞAMININ 60. YILINI TAMAMLADI Gazetemiz mensuplanndan arkadaşımız Ressam Elif Naci'nın • Basmda ve Sanatta 60. Yıh> dün saat 16'da Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonunda düzenlenen bır törenle kutlanmıştır. Basın ve sanat çevrelerinden nrkadaşları törende, yaptıklan konuşmalarda Elif Naci'nin ga7eteciliğini. sanatını ve renkli kişıliğini dile getinnişlerdir. Elif Nacinin 60. sanat yılı dolayısıyle 100 kadar yazar ve sanatçının anılarını ve düşüncelerini kapsayan «Elif'in resimde ve basında'60 yılı» adlı bir kitap da ı yayınlanmıstır. Soz konusu kitap j ta, Elif Naci'nin bazı desen ve ı resimleri de bulunmaktadır. ' Bu arada gazetemiz yazarlarından Sadun Tanju, Elif Naci'nin yıllar boyıı emek vercügi Cumhuriyet çaüşanları adına, kendisine bir kutlama armağanı vermiştir. I BİR OY YETER... OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK ir iilkede tek psrtill y6netim UZUD süre geçerll kaiırsa kuşkusuz devletfn eff tim Ueslmindeld düzen bu gerçeğe göre biçimlenir. Çoğu komünist, ya da faşist rejimdt; siyasal iktidann istedifi kalıpta kusaklar yetiştirmek Için en etldII aygit öğretbn kunımlandır. Devlet eçjtimi, devlettn resmi ideolojisine göre düzenlenir. İPTAL KARARI h dfinemlnln defer yargıları geride kalmıştır. Cuznhariyetl, layikliği, uiusai deviet llkelerini ve çağdaş uygarhğa dönük bilimsel yöntemleri benimseyerek yeni kuşaklar yetlştirilınesl zorunludur. Bu durumda tek kitap slsteml ve radikal bir ögretim politikası ile Milli Eğitiml dfizen lemek kacınılmaz devlet politüa sı sayümıştir. Ama aradan zaman geçmiştir; Türkiye çok partili rejime açılmıştır. 1961 Anayasası ile bu açı lısin temell sağlamlastınlmıstır. Fikir özgiirliiğü, bilimsel teınel ler ve anayasal Ukeler çerçevesinde daha genis ve hosgörülü bir bakıs açısı ile çok kitap sistemine geçilmlş, Sgretim knrum lannda bağımsızlık ortamı geUsmlstir. Işte bn aaamada, cepbe tıfikii metinin; hem ögretim kurumlart nı faşizan eğilimle zorbalann güdiimüne teslim etmek, hem de btlim ve Anayasa dışı dofrultuda hazırlanrnış tek kitap sistemiyie yeni bir düzenlemeye vönelmek eylemine geçmesi, iilkede biiyük bonalım varatmıştır. Bu zorlama nın eninde sonunda başansızUğa dönüşmesi de kaçınılmazdır. Çünkü cephe hükümeti kuşaklar boyunca iktidarda kalamayacaktır. Seçim aandığudao iktidara (DeTamı Sa. S. Sü 6 da) • •*••*• B MSP'li imamlar ile MHP'liler, Yüzbaşı Erkan'ı «Cumhurbaşkanına hakaret etti» gerekçesiyle Savcılığa şikâyet ettiler Hikmet ÇETİNKATA İZMIR, (Cumburiyet Ege Bürosu) Bornova Jandarma eski komutanı yuzbaşı Hanefı Erkan, aralannda MSP'li ve MHPlilerin bulunduğu bır grup tarafından Cumhurbaşkanı Fahn Korutürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Savcılığa şikâyet edilmiş. bu nedenle de Urla Cutnhunj et Savcıhğınca hakkında soruşturma açılmıştır. (De\amı Sa. 9, Sü. 4 de) M MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI Bu gibi dunımlann dışında ba zı oluşumlara da rastlanır. Bir ömek olarak Cumhuıiyetunirin ilk döneminl ele alabiliriz: Osmanlı tmparatorluğu yıkıldıktan sonra Türkiye'de renl bir ulusa) devlet kurulmuştur. Halifelik ve padişahlık kaldırılnustır. Uüman TAN ORAL'ın ÇiZGiSiYLE (5. SAYFADA) obilya yolauzluğuno araştırmak için knnılan MUlet Meclisi Sorusturma Haorhk Komlsyonu'nun eörev süreal uzatUdı. Komisyon bugune kadar başkamnı seçip, çaüşmaya başlamış değildir. Başkan seçimi, MSP anahtanyla küitlenmiştir. Eğer MSP, komisyon başkanının seçiminde, cephe partileriyle aynı doğrultuda oy kuilanmazsa, bomisyon çalışmaya başlavacaktır. Demek Id, MSP. mobilya yolsuzluğunun arasttnlmasııu önlemektedirMSP gerçekten U«inç Wr partidir. 1973 seçimlerinden bugüne kadar, iktidarda kalabüraiş tek parti MSP'dir. Ecevit'i Başbakan vapan, sonra aynı koltuğa Demirel'i oturtao, yine MSP'dir Fakat çörünüs öyle mi? Görünüş hlç de öyle değildir. MSP, Demirelin gölgeslnde unutuhp gitmiştir. Hükümet, «sola ve feomünizme karşı olmak» gerekçesiyle kurulmus ve bu ortaklıgın basuıa bir de «Cephe» sözcüfS yerleştirilmiştir. Partller ortaklığı, Cephe. sözcüğü tle, bir savaş düzenl Içlne girdigi için, bn cepheye bir de. •komutan» gerekirdi. Komutan da, hiç şüphesiz bu hükümetin başkanıdır. Yani DemlreJ'dir. Son birbuçuk yıldır çatışma, hükümet Ue ana muhalefet parrisi CHP arasında sfirnp durmaktadır. Bu savaşta bîr kanadın lideri Ecevit, öteki kanadın liderl Ise Demirel olarak belirmektedir. MSP ve Erbakan, bn kavgada. Demlrel'e destek olan güçlerden sadece bir tanesidlr. Ortaya ister (Devamı 5. Say(ada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog