Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI İKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSİYET YAKINDA ÇIKIYOR ÜNLU YAZAR ve TARÎHÇÎ AHMET RASÎM Bu yapıtında Abdulhanv.t *tstlpdadı»nı belgelere dayanarak dile getınyor. umhuriyet 53. TIL, SAYI: 18781 Kurucusn: TTTNTJS NADİ 10 KASIH 1976 ÇARJAKM • ATATÜRK'ÖN 38. OLÜM YILDONÜMt; NEDENıYLE BUGÜN TUM YURnA, DIJ TEMSıLCıLıKLERıMıZOE VE KIBRIS TÜRK FEDERE DEVlETıNDE ANMA ÎÖRENLERı YAPILIYOR sm « HioEiıit(«t*ı«ıııliurtM; yildız dersanesî 15 SAATIIK PAPASIZ OENEME KURSLARlMlZA KATILIMZ Kayı«l YUMURCAK SINE YIL 38 lümflnün M. vıldönümünde Atatttrk'tt anıyoruz. \caba hep birlikte yurcirten m<? Protokol gereği bu sabah dokuzu bes geçe Anıtkabirde saygı daruşunda bulun&cak kJml polltikacılanmızı goz onune getiriyorum da kendi kendime, «Canım bu da sorn mu?» diyonım. Cephe hükümetini olusturan sayın Bakanlar arasınd» bn gbrevi kaç tanesi gonolden yerine getlnnekte, kaç tanesi sıkıcı bir angarya saymakt»dır? lcimden gehniyor, dusünmek bile Istemivorum. Oysa, b'j sabah, protokol gereği Anıtkabirde yerlerinl alan %Ayxn politikacılann çoğu Cumhnrlyetln tlânından sonra, hatta Itattirk'iin dldn£ü Jiralarda dilnjaja çplmi? kimsclerdir. llusal baçımsırlık gavasımn bavrağinı açan, o savaşı zafere nlsştıran, göçük lmparatorlnğun vıktntıları ürerine yepvenl bir derlet kuran, ulusumuza çaçda* uvçarlıciiı kapılarını ardma dek açan adamın anısı karşısında kjml politikacılarınuzın sıkıntılı durumlannı gtfrür gibi oluyorum da nerede lse Içimln ürperdiçiai dayuvorum. Bugiın protokol (çerefi Anıtkabirde vasak savsrrasına bov çösteren kimi politikacılar oraya hiç Ritmeseler, töreni borkot etseler bence daha dıirüst, daha içten davranmış olnrlar dı. Çünkü lıunlar Atatiırk'ün yapıtına sırt çeviren, onun açtığı çağdaş uygarlık kapısmı sımsıkı kapanp ulusu çerlstn geriye, geçmlsln karanlıklann» doğru «irıiklfmeve çalışan kim seierdir. Matürk halkı nyandırmanın, halkı ntatln kılmanın voliannı bulmus, Mze gö^termisjti: Türk yurttaşları dogmalara bağhlıktan ktırtenlacak, bUimsel vontemlerle eğHilecek. bu topraklar Ozerfnde Insanca yajam» olana^ına kavuşacak, iç ve dı«ı sömürüve kendJ jücü lle engel olma erkine kavuşacaktı. Ataturk'ün oliimünden sonra bn vollar adım adım \ozlajtı. Atatürk'ten sonra selen ve ne Atalirk'u, ne de onun yapıtının anlamını 0 w Büyük Atatürk'ü sevgiyle anıyoruz I îlhan Selçuk «Atatürkçülük* I Oktay Akbal «Hangi Yüzle» > Ceyhun Atuf Kansu «Sevgili Öğretmenim uıtatürk» 2. SA1TAMIZDA AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyetımizın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. olümünun 38. yıldonümü dolayısıyle bugün, bütıln yurtta, dış temsil cılıklenmızde \e Kıbns Türk Fe dere Derletmde duzenlenecek tö renlerde anılacaktır Ankara'da bugün Uk toren Anıtkabır'de \apılacak ve Oiinhur başkanı Fahn KoruUırk, Ata'nm kabnne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacaktır. Bıi yük Önderin aramiEdan aynldıgı saat olan 09 05'de saygı duruşunda bulunulacak taşıtlar kor nalannı. fabnkalar sirenlennl çalacaklardir Bu sırada bayraklar yanya jndınlecektır. Cumhurbaşkanı Korutürk, öze\ deftere duygularını yazdıktan sonra Arutkabir'deki tören sona erecektır (Dersmı Sa 9, Sü. 5 de) ) E. Memişoğlu «Tunalıların Gazi'ye Hediyesi» 6. SAYFAMIZDA NADtR NADt (Devamı Sa, 9, Sü, 6 da Ecevit: "AP'nin yatırımcılık ve büyüme edebiyatı lâfta kalmıştır CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, partısınin «Tüzuk öntasarısını» tartışmak üzere da zenledijt Istanbul Bölge Toplantısında yaptığı konujmada, CHP'nın hızh «konomık büyumeyle sağlıkh Eeliyme arasında herhangı bir çeliçkiyl reddettiğinl bellrterek, «AP'nın ve Demırel'in büyume edebiyatı, yatırımcılık edebiyatı şımdıye kadar lifta kalmıstır» demış tlr Konu»maaında Gençlüc va Kadın Kollannın partı içı vönetımde daha etkın görevler alması gerektıgını savunan, ancak bu gorevlen sırasında ana kademe ıçındekı çekışmelerln aletl halme getirılmemeleri amaeıyla t«dbırler alınmao sını ısteyen CHP Uden. partının daha çok tabana lnmesi (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Cephe Hükümetinin varlığını sürdürmesi için MSP tarafından öne sürülen koşullardan biri Yüksek Plânlama Kurulunda yerine getirildi MSP'NİN İSTEDİĞİ 15 MILYAR VERILDI AVKARA (CamhnrİTet BOrosa) Cephe Hukumetının ıktıdarda kalmasına ılişkin koşullardan bi rt olarak değerlendirüen MSP' nin sanayi yatınmian için ıstedığı 15 mılyar lıra konusu önceki gunku Yüksek Plânlama Kurulunda (YPK) çozume bağlan mıştır. Başbakan Demırel, MSP ye ödün vererek, Sanayi ve Tek noloji Bakanlığının ıstedlgl 15 milyar lırayı vermistlr. AP ıle MSP arasında degıslk konulard&kı aoia$mazlık nedenıy le ve bsellikle ETbakan'ın ekono mık konularda «Başı çekmek» ıs temesı, Yüksek Plânlama Kuru U'nun aylardır toplanmaması ıle sonuçlanmaktaydı Geçen bütça donemınden bu yana hemen hiç toplanmavan Yüksek Plânlama Kurulu (YPK) oncekl gun Başbakan Demırel'ın başkanlığında toplanmıştır. Toplantı ozellıkle Başbakan Yardımcılanndan Turhan Feyzıoğlu'nun gınşımleri ve çağn ıstemınde bulunmasıyla ger çekJeşmıştlr. Alınan bılglve uöre, Feyzıoğlu Erbakan'ın «Projesız ve kredısız» attığı temellenn belırlı bir programa davandınlması nı ve bunlann «Mutlaka YPK'dan geçırılmesını» ıstemıştır öncekl gun YPK Cepheyı oluştu ran dort sıyasal Partı Genel Bas (Deramı Sa. 9, Sü. 7 de) •^ • Lockheed'e ilişkin yeni belgeler geldi; Müftüoğlu, inceleme kuruluna 15 £Ün b süre tanıdı ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Lockheed rüşvet olayı ile ılgılı olarak 3. partı ve ıçınde yenı bıl gı ve belgelenn bulunduğu ıkı yenı zarf dıin Adalet Bakanlıgına gonderılmıştır Adalet Bakanı Is maıl Muftuoğlu taralmdan açılan resmi mühurlü zarflar, 8 kışılık bir kurulun ıncelemesine sunulmak Uzere Cezs tsleri Genel Müdur Vekıh Muammer Yu la ya verılmışür Oğreruldığıne gore, Adalet Ba kanı Müftuoglu, tnceleme kurulunda bulunan vemınlı klşılere kesın talımat vererek 15 gun ıçınde «Lockheed Ruşvet» olayı (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Korutürk, Eğitim Enştitüsü ile ilgili sınav uygulamasına el koydu A.VKAKA, (ASKA) Eğıtım enstıtülennın gınş sınavlannda Ülkü Ocaklı ve MHPIılenn tercıh edıldığı yolunda yogunlaşan ve Cumhurbaşkanlıgına da mtıkal eden jıklyetler uz«rine, meseleye Cumhurbaskanı Fahn Korutürk elkoymuştur Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreterligı aracılığıyla Başbakandan bu meselenın ıncelenmesını ve »onucur Cumhurbaç,karü»ğına bıldırı'men ıstenr^'^tır Pu «"aîiva. Eğıtım Enstıtulen gınş sınavlannda sorulan ve *ıHl\3 Dagiı lık koşuluna ciavsnan sorulan gosteren bır de fotokopı eklenmıştır CUMHURBAŞKANININ YAZISI MESS Kongresinde konuşan Narin, "DİSK'in genel yas direnişi, zamanında verilmeyen bir dersin sonucudur,, dedi Madenı Eşya Sanayıcıleri Sendı kası (MESS)'mdun toplanan genel kurulunda bir konuşma japan Turkıye îşveren Sendıkala AET karma Parlamento komisyonu Ortakhk Konseyinin bu yıl toplanmasını tavsiye etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Turkıye AET Karma Parlamen to Komısyonunun çalışmaları sırasmda komisyon eş başkanı AP Bıtlıs Senatoru Kamran înan toplantılar sırasında Dışışleri Bakanı îhsan Sabn Çağlayangıl'ın bulunmayışını sert bir dılle eleştırmıştır. Komisyon çalışmaları sonunda kabul edılen tavsiye kararlannda Ortaklık Konseyı'nın bu yıl ıçınde yapılması temennı kararma baglanrmştır. Komisyon ayrıca topluluğun Turkıje je \ermek ıstedığı 310 mıl(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) C H P ' d e ne var ne yok?#.. CHP, Kurultay'dan ıç butunluğunu demokratik ilkelere uygun biçimde pekiştirerek çıkmak göreviyle karşı karşıya.. CumhurbaşKanlıgı Oenel Sekreterlığı tarafmcan Başbakaniıga gonderılen v'azıda son gunler (Devanu Sa. 9, Su 7 de; HASANCEMAL TEKZIPTİR Meclis küçük çiftçi \ ve balıkçılara vergi bağışıklığı getiren tasarıyı iki dakika içinde kabul etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı'nde dün küçuk Ciftçı vergı bağışıklığı üe ılgıll yasa onerısı ıkı dakika ıçınde çıkarak yasallaşmıştır. Buna gore, yıllık satış tutan olçusu 60 bın Jırayı aşmayan kuçıik çıftçılerle, yıllık satışı 75 bın lırayı aşmayan balıkçılar. kuçük çiftçi bağışıklığından yararlanacaklardır. Bu yasa. 1 ocak 1976 tarıhınden itıbaren \urürluğe konacaktır. Meclıs'te daha sonra küçuk »snafm defter tutma bağışıklığını genışleten yasa onerısTnın goru şulmesıne gecılmıştn Bu \asa (De\amı Sa. 9, bu. 7 de) rı Konfederasyonu Genel Başkanı Halıt Nann, «Parlamento belh sosyal gruplara hak verme yarışından vazgeçerek ış kaybını yenıden duzenleyecek kanunlar çıkarmalıdır> demıştır. Tuzuk ıle değışımlerın ele alındığı ıkıncı oturumun dınleyıcılere kapalı olarak yapıldığı genel kurulda soz alan dığer uyeler işveren orgutlen arasında daha etkın ışbırlıgı kurulması yolunda onerılerde bulunmuşlardır. 320 delegeyle en yüksek iştirak oranı sağlanan MESS'm XX. genel kurulunda soz alan MESS Baskanı Sukrü Er, vaptığı konuşmada, «Yalnız uretım ve ekonomımız ıçın degıl, Turk ulusunun varlığını tehlıkeye sokması bakımından da üzennde duracağımız en önemlı konu, anarşuıın onlenmesıdır» demiştır. Er, ucret artışlannın olçüsuz ve dengesız bir bıçımde arttığına dık katl çekmış ve bu arada kıdem tazminatı mekanızmasırun bugünkü ışleyışı karşısında ışletmeler ıçm tek çıkar yolunun cifl^s» olduğunu ılerı sürmustur. TUrkıye tşveren Sendıkalan Konfederasvonu Genel Başkanı Halıt Nann ıse yaptığı konuşma da »197*3 vılmda kalkınmada ıs tenen hrr'efl»re ulas! i ı « n a rag (Devamı Sa. 9, Su 1 de) Genel merkeî yetkıUlenyle yaptığunız sohbetlerden edındıgımız bir başka ızlenun de şoyle ozetlenebıhr: Partı tuzüğünde gerçekleştınlecek değışıklıklerle «kotüluklersın kaynağı büyük olçüde kurutulabılecektı... Karşı karşıya kalınan huzursuzluk ve çekışmelenn temelınde tUzuksel yetersızlığın de yattığı na ınanılıyordu. Partıde bır «du zen deglşıklığı» yapılırsa, partı ıçı kavga da her orgutte rast lanan turden bır «hızmet yan şı»na donüsebılecekti.. Daha doğ rusu, bır partıde olağan sayılacak bır mücadelenın yürütüculerl, mucadelenin «adalet blçülen» İçinde sürdürüldüğünden emm olabıleceklerdl.. Kurumsal bir iç duzenlemeyle bırlıkte ayrıca, Halk Partısı'nın dışa donuk mu cadelesı de yenı boyutlar kazanabılecektı... Haylı umut bağlandığına tanık olduğumuz «partiıçl duzen değışıklığınne llışkın bır tuzuk on tasarısı hazırlanmıştır. Bugun lerde duzenlenen bolge toplantı lanyla orgutte tartışılmasına baş lanmış olan bu tasannın en belırgın özelhklen bıze gore şoyle dır • Merkez organlannm, özeı lıkle genel merker yonetımımn yetkılen buyük olçüde genısletıl mektedır. Genel merkez. gerek (Devamı Sa 9. Sü 4 de) Gazetenızin 3 Kasım 1976 tanhli nüshasının a/nı sutünunda çıkan 44 MSP Gençtik • KOLLARI BAŞKANI ESRAR KAÇAKÇILlGl YAFflGl IDDIASIYLE AGIR CEZA MAHKEMESINE VLRILDI» Ifadenızı teessur ve teessufle karşılarım. Haberın doğruluğu tetkık edıl meden ıntışan. şahsıma ve baş kanı bulunduğum camıaja bır taarruz olarak telâkkj etmekteyım. Haberde ısmı zıkredılen sanı ğın. halen uhdemde bulunan MSP Ist. Gençlık Kolları Başkanlığı ıle tııçbır ıhşkısı yoktur. Aynı zamanda b°nde konieksı yonculukla ıştıgal etmedığım gi bı, boyle bır Atolyemde yok tur Haber asılsızdır, şahsımla a lakası yoktur Cıddıjetten yoksundur Tekzip eden MS.P Ist Grnçllk Kollan Başkanı Mustafa Özturk İLKOKULDAN ÖNiVERSıTEYE. YEIıJKıNE, OGRETıM KONUIAR! ÖGRENıM ÖNCESı ÇOCUKTAN EGıIıM BM Genel Kurulu Kıbrıs sorununu görüşmeye devam ediyor !SEW YORK Bırleşmış Mil j letler Genel Kurulu, bugun Kıb rıs sorununu goruşmeye devam edecektır Genel Kurul un once ' kj gunku toplantısında Kıbns Turk Federe De^letı temsılcısıne soz hakkı tamnmaM konusunda , (De\amı Sa 9, Su 1 de) HEMEN HERKESıN ıÇıNDE YAJADIGI VE SORUNIARI... Tinancial Times,,a gore Türkiye Batıya yabancılaşıyor tngıltere'de yayınlanan «The Financial Tımes» gazetesınde Türkiye ıle ılgıb bir yazı çık mıştır. «Batı nın yabancılaşmış muttefıkı Turkıye» başlıklı yazı da Turkive'nın batı ıttıfakından gıderek uzaklastıfı gerek NATO gerekse Ortakpazar ıle olan ılış kılerının çıkmaza suruklendığı belırtılmektedır Yazıda avrıca Türkıye'nın 'vBD Fransa tngıl tere VP th sonunda Federal M manja ıle oıan Uışkılerının de bozulduğuna Işaret edilmekte ve Turkıye'nın Sovjetlere yaklaşmakta olduğu tfade edılmektedır. Yazı özetle şöyle devam etmefe tedir • Batılılarla Turkıye arasındakı ılışıkler ıkı cepnede Düyuk çat laklara sahne olmuştur NATü le UrtaKpazar. Turkıye'ye gore ıkı orguı de Turkıve'vı ıstısmar etraış ve aldıgının Karşılıfını (De\anıı Sa. 9, Su 6 da) CUMHURİYET EĞiTiM. ÖĞRETİM BÖLÜMÜNDE BU5İIN (AR}AHBA 67. SAYfALARIMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog