Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

arkadaşım orhan kemal vemektupları fikret otyam e yayıniar belgeler, bilgiler, bÖJgeler dizisr.20 totoğraflf 50 I r a umhuriyet 52. yıl, sayı: 18360 Kurucusu : VUNUS NADİ 9 Eylül 1975 Sah •*•«» Balkanlarda Yatan taruıtmızin «o olaylan ve evîemlerl bt tsteme âdresk ÇAÖDAŞ Ti Halkevl Sok. No. »9/41 ÎSTANBTJt Enkaz kaldırma çalışmalarının yavaşlığı can kaybını arttırdı: Ölü sayısı 2000'i aştı BAKANLAR KURULU BUGÜN CUMHURBAŞKANI FAHRi KORUTÜRK'ÜN BAŞKANLIGINDA TOPLANARAK DEPREM BÖLYARD1M GESiNE YAPILACAK LARINI GÖRÜŞECEK VE ALINACAK TEDBiR KONU Lice'liler ertelendi yetersiz yardım nedeniyle güç durumda Günevdofu Anadolu'nun çilekeş Insanı. bıı kp2 de doğadan tasmettne düşen felakete boymınu eğmiş kara kaderiyle haşbaşa acı çekiyor . DÎYARBAKIR Depremin bttyük ölçüde hasara ve can kaybına yolaçtığı Lice ilçesiyle köylertnde enkaz altınd&n çıkanlan ölü myısı 2000'i asmıstır. Geeeleri yavaşlatılan temizleme ve kurîarma çalışmalarına gündüzleri hı» verilmektedir. Diyarbaıcır Valisi Namık Kemal Dıniz, Llce'ye enerji nakleöen hattın jeneratörle bağlantısının saglandıgını, kısa sürede U çeye elektnk verilebileceSinl söy lemis, 11 Itilometrelik su kanalı New York'ta dün başlaması gereken Kibrıs'la ilgili toplumlararası görüşmelerin 4. bölümü Yaşar Kemal'in Büyük Röpoıtajı: NEW YORK BirlesnJs Mil letler Genel Sekreteri Kurt Wald heim'in gözetiminde dün Nrw York'ta başlaması gereken Kıbrıs konusundaki toplumlararası görüşmelerin 4. bolümu bugüne ertelenmiştir. Kıbns Cumhuriyeti Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Fum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides arasındaki görüşmelerin, «Taraflar arasında bir yaklaşma sağlamak» amacıyla ertelendifi açıklanmıştır. Birleşmiş MilleHer Genel Sekreteri Waldheim. bu nedenle dün Denktaş ve Klerides ile ayrı ayn görüşmeler yapmıştır. (Oevamı sa. a. Sü. 3 de) ÇOCUKLAR İNSANDIR Mehm«t MERCAN Ziya AKSOY nm da onarım çalışmalarına baş landığını eklemiştir. Bu arada deprem bölgesinde Incelemelerde bulunan Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, liceiiler tarafından protesto edilmiş ve yuhalanmıstır. Olaya, Adak'ın Liceye geldiği gün enkaz kaldır ma çalışmalan için derhal YSE greyderleri ve agır araçların gönderileceğini vaad etmesl, ancak diine kadar bu araçlann gel memesi yolaçmıştır. Liceii kazazede yıırttaşlar ayrıca, ilçede bulunan İmar ve Iskân Bakanı Nurettin Ok'a da yapılan yardı nıın yetersizligini sikâyet ederek, «Gediî'e yapılan yardırmn aynısını istiyoruz» demişlerdir. Cumartesi günü saat 12.24'de meydana gelen ve Lice tlçestnde çok büyük hasara yolaçan deprem, aradan iki giin geçmiş olmasına rağmen, aralıklı ve zaman zaman da şiddetiı olarak devam etmektedir. Öncekl gece meydana gelen aralıklı ve şiddetli depremierden dolayı, Dıyarbakır merkezi de etkilenraiş ve halk arasıiida panık yaratmıştır. Geien yardımlann ihtiyacı karjıljımaması nedeniyle halk, yiyecek, ieecek ve giyecefc sıkın (Devatnı Sa. I, Sfl. 1 de) Demirel, yeğeniyle ilgili mobilyaya vergi iadesinin Ecevit döneminde olduğunu öne sürdü ANKAR.4. (Cumhuriyet Bnrosa) Başbakan Süleyman Demirel dün yazılı olarak yaptığı bir açıklama ıle yegeni Yahya Demırel'e hayali mobilya ihracı dolayısıyla 20 milyon liralık ver in iadesinin Ecevit hükümeti döneminde yapıldığını bildirmis tır. Demirel, kendisinin hiç bir zaman devletin parasını başkalarına vermedijjini ve yedirmedi fcini bu konuda CHP Genel Baş kanının 10 aylık hükümeti döneminde ellerinde imkân varken bile bir girişimde bulunma yışının en açık delil olduğunu öne sürerek, «Sajin Ecevit, dev let parasının havadan hayali bir mobilya lhracatından dola yı benim bir yalonıma ödendigi isnat ve imasını vaparak, şahsımı kötülemek ve yıpratmait ıstemektedir» demiştir. Demirel'in bu konudakl açık laraası şoyledir: «Savın Ecevtt. devlet parasının havadan hayali bir mobilya ihracatından dolayı benlm bir yakınıma ödendıgi isnat ve ima sını yaparak. şahsımı kötülemek ve yıpratmak istemektedir. Kendisine kamuoyu öniinde kesin ce%rabın. şudur: Bugüne kadar başında bulunduğum Cumhuriyet hükümetlerinin hiç birisi devlet parasını havadan haksız yere kimseve ödememi$ tir. Aynca 5 aydan berl görev ya pan ve başkanı bulunduğum bu hiikümetin icraatı sırasında da. kast ve ima edildigi şekilde mo bilya ihracından dolayı hiç kim seye bir tek kuruş vergi iadesi ödenmemiştir Kayıtlann tetkikinden. mobil ya'ya vergi iadesi, sayın Ecevit' in hükümet başkanı iken yapıidı Sı görülmektedır. Şimdi sayuı Ecevit. vergi iadesini devleti yağ ma olarak iiân ediyor. Şayet bu vargı doğru ise sayın Ecevit kendi kendîsini. devleti yagma etrirmis olarak suçlamaktadır. Kaldı ki. hangi hüktimet za(Devamı Sa. S. Sü. 2 de) CHP'NiN 52. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR, ECEVİT: «CHP ULUSAL BiRLiGiN GÜVENCESiDiR» ANKABA, Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin 52. kurıiluş yıldönümü dolayısıyla dün bir demeç veren CHP Genel Başkanı Bülent Eeevit, «CHP, ulusal birligin güvencesidir» demiştir. CHP'nin kuruluş yıldönümünün Izmir'in kurtuluşuyla birlikte kutlandığını beürten Ecevit, son hükümet döneminde partisinin kendi milliyetçilik çizgisinde attıgı adımlarla Türkij'e'nin her alanda bağımsızlığını pekiştırirken, dünyadaki saygınlık ve etkinlitini de artırdıgını kaydetm;ş, şunları eklemiştir: «CHP, cumhuriyetin ve demok rasinin kunıcusudur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi de yozlaştırmak isteyen güçler CHP'nin karşısında her zaman yenilgiye uğrarmşlardır ve uğrayacaMardır. CKP'nin demokrasiyi yaşatmadaki bajansı az gelişmiş veya gelişme sürecindeki bütün ülkelere demokrasi yolunda adımlar atma cesaretini verecektir.» CHP tstanbul tl Başkanlığı, partinin 52. kuruluş günü nedeniyle, bu akşam, Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen prograf mm, Diyarbakır'da meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklarruştır. 1 Turhan | | çizgilerl Selçuk'un î Ara | = GüSer'in YAKINDA CUMHURİYET'TE fotoğraflariyle TÖB DER, öğretmenlere yapılan baskıları Korutürk'e bildirdi GÖZLEM I nıııııııııınııııııııııııııııııııııııiiiınııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Bilgilerinize UĞUR MUMCU •»omşumuz Yunanlstan'da, 1967 darbesiyle îktîdan «Je g«1 4 çiren albaylar cuntası, ülkelerini bir gece içinde işgal ^^ettnenln hesabını vererek, agır ce2alara çarptırıldılar. Bu cuntanın emrinde. «Kontrgerilla» adlı iskence Örgütünde. üericı subaylara ve devrimd işçilerle, ögrencilere lşkence yapan subay ve eTİerden de, Atina Askeri Mahkemesinde birer oirer nesap sorulmafetadır. Papadopulos davfpmm tutanaluarına göre, 1967 darbesindan bır süre önce, generaller. aralannda gizli toplantılar dü7enleverefc düzeni silâh zoruyla devlrmek tstemişler, "zun sürenfcazıruklaıdar. sonra, Albay Papadopulos ihtilâlcilerin devimiyle «düğmeye basarak» lktidan ele geçinnietir. Gerekçe: ülkeyi komüntzm tehlikesinden kurtannalt... biçimindedir. Bu gerekce. ülkelerinde faşizmi getinnek lsteyen her ihtilSl örgütünce kullanılmaktadır Bu?ün. demokrattk düzenl yerîeştinneye calışan Yunanistan'da, artık hiç kimse albaylar cetesince tullanılan gerekçelere inanmamaktadır. Köprülerin altından çok sular akmısaT ve: Komünizm tehlikesi... Devletin bütünlüğü... giW soyut sözJere WQ kimse İnanmamaktadır. nerkes biliyor kl bunlar albavlar cuntasınm kendilerinl naklı gösterraek İçin uydurdukıan ve kullandıklan valanlardır. Komşumuz Yunanistan Albaylar Cuntasından turtuimustur Albaylar tulaklanndan tutulup. birer birer cezaevlerine atıldıSında eöriilmUştür kl, fcomunizm Yunanıstana gelip yerlesmemıştir Bu olgu bile, albayların diyandıklan gerekçeleri çtiriitmeve vetmektedir Albaylar Cuntası, adına «kontrgerilla» denilen bir 19kence örgürüyie Uencı subayiar Dasta oimak ttzere öğrencilere ve işçilere en aSır Işkenceler) vapmış. taşizme boyun efmeyen vüzlerce Yunan subayı fenerali. albayı, büıbajısıyla. Işkence masalanna yatınlmıştır. (IVvsını S». » Sfl. 1 de) • TÖBDER Genel Başkanı Cemil Çakır, telgrafmda,. son günlerin baskı ve yüdırma olaylanndan örnekler vererek sorumlulann, Anayasa doğrulTurhan tusunda uyanlmasmı istedi. ILGAZ'm AVKARA, (Cnmhnrtyet Bfirora) TÖBDER Genel Eaşkanı O m i l Çalcır, öğretmanler üzerinde sürdürülen v» giderek yoğunlaştınlan baskı ve sındırme uyguiamalannı Cumhurbaşkamna telgrafla bildirmiştir. TelgTal şöyledir: «İnsanlajın en doğal ve en vazKeçilmez haklanmn başında yasama hakkının geldiği malumlannızdır. Ne var ki, bugün lilkemizde, her zamankıuden daha çok, insanların yasama hakkına pervasızca saldınlmakta, yurtseverler yaralanmakta, öldürülmektedlrler. «Milliyetçl Cephe» işbaşına geldiğinden beri, ögretmenlerimiz üzerinde sistemli, plarüı ve sürekli bir kayım politikası yürütülmektedir. Önce, bakanlık mer kez örgütü bütünüyle değiştiril(DeTamı Sa. 9. Sü. 4 de) Celepçi'yî yargılayan mahkeme başkanı "Maddi çıkar,, söylentileri üzerine davadan çekildi Milyoner iş ortağı fabrikatör Kemal Has'ı öldürmekten sanık Ahmet Celepçi'yi yargılamakta olan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sami Tanverdi dünkü duruşmada bu davaya bak maktan çekildiğmi bildirmiştir. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçes1! mahkemede okuyan Başkan Sami Tanverdi bu davaya bakmaktan çekilmesine neden olarak, tatilde yazlık evine bazı kişilerin geldiğini, ken disiyle bu konuda görüşmek istediklerini bildirmiş ve yargıca maddi çıkar sağlandığma dair söylentilerin çıktıgmı göstermiştir. Başkan Sami Tanverdi yazlık evine gelenlerin görüşme t:kliflerini kabul etmediğini bildirmistir. Savcı, milyoner iş ortağı fabrikatör Kemal Hası öldürmekten sanık olarak aylardanberi 6. Ağır Ceza Mahkc^ıesinde yargılanan Ahmet Celepçi'nin 24 yıl hapsini istemekteydi. Sanık Ahmet Celepçi'nin Türk Ceza Kanununun 448. maddesine göre cezalandırılmasını isteyen savcı, A raet Celepçi'nin kardeşi Mehmet, met Celepçi'yi de kardeşini azmet tirmekten TCK'nun 448. ve 65/1 maddelerine göre cezalandırılmasını talep etmekteydi. Cinayetten sonra olay yerinden kaçan Ahmet Celepçi'yi taksisiyle götüren ve tabancasını saklıyan taksi şoförü Osman Tan'ın ise 3 yıl hapANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) si istenmekteydi. Bu davada sanık Ahmet CelepCHP Erzincan Senatörü Niyazi çi ve kardeşini Barolar Birliği Ünsal, Cumhurbaşkanı Fahri KoBaşkanı Profesör Faruk Erem, rutürk'e seslenen bir açık mekAvukat Kemal Kumkumoğlu ve tup yayınlamışör. Senatör Ünsal, TÜTkiye'nin bu(Devamı sa. 9. Sü. 'i de) günkü genel görünümüne ve Cum hurbaşkanı Korutürk'ün tutumuna değinea açık mektubunda çun Türk iş adamları lan belirtmektedlr: «Demirel karaeşlerin vurgunlaambargonun n her an biraz daha büyümektedir. Ülkemizin her feö^ilnde va kaldırılması her mahallesinde resml okullardan çok, Atatürk'ün kapattıgı okonusunda kuliar yeniden açümaktadır. AtaAmerika'da malan Demokrat Parti döneminde olduğu gibi yetkilr'er değü, par temaslara ti başkanları yapmaktadır. Bütça dağılımı oy veren illere ve trölgebaşladılar lcre göre ayarlanmaktadır. tthalat belgeleri aşın partizanlara veWASHÎNGTON ~ ABD"nin rümektedir. 1718 liraya alınan Türkiye'ye uyguladifı süâh am çimento, karaborsada vatandaşbargosunun kaldırümasını sağla lara 35 İiradan satUmaktadır. Kamak ve Kıbrıs davamızı anlat, rabük'te demir çelik pas tutarm*k üzere Washingfona selen 13* ken, partizanlara B sıfır gumrükle lH«"»m» a J <ü • de) (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) DEPREM BÖLGESt NOTLARI: GERÇEKTEN LİCE VAR MIYDI?» Bugün S. Sayfamızda Yunanistan'da işkence davasının sanıkları için 25 27 yıl hapis cezası istendi ATtNA Askeri Cunta yönetimi sırasında siyasl tutuklulara işkence etmekle suçlanan a s keri polis yetkilileri için, 25 ile 27 yıl arasında değişen hapis cezaları istenmiştir. Gerçekten Yunan ordusunun mensupları olan saraklar Atina'da askeri polisin özel soruşturma kolunda görev almıslardı. Savcı Mihail Zuvelos, askeri mahkemeden sanıklardan dördünun beraaünl de istemiçtir. Ca.a.'' OLAYLARIÎSI ARDINDAKİ Senatör Ünsal, Korutürk'e bir açık mektup yazarak tutumunu eleştirdi GERÇEK "in sözcüsâ bir gazetede deprem konusıında yayunlanan yazüardan satırlar: «Bu öyle bir felâkettir ki, önceden tedbiri de imkânsızdır. Evvelce Türkiye'de taşkınlarda böyle feiâketlerle karşılaşırdık. Bugün yapılan pek çok barajla taskınların mal ve can kaybına sebep olması önlenmiştir. Fakat, deprem İçin maaleset önceden yapüabilecek hiçbir şey yoktur.» Deprem merkezi lice Beledlye Başkanı Halil Akgül'ön konuşması: «Dağlık bir yamaçta bulunan Ldce'nin bir bölümünün sürekli heyelân tehlikçsi npdrnıyle düz araziye alınması 1966 yuında planlanrnıştı. Aradan geçen on rla rağmen bu konuda tek bir işlem yapılmadı. Lice'nin gerçek Deprem ve Bilim katüi îmar ve Iskân Bakanhgıdır. Gerekli tedbirlerin alınnıaması yüzünden işte LJC« bugün haritadan siUnmiştir.» Görüldüğü gibi Güııeydoğu U lerinde halkın seçtiği yönetict, iktidar partisi basınmdan daba ilerde, daha çağdaş, daha bilimsel bir dünya görüşiine sahiptir. Bugün Türkiye'de sıksık yaşsdığumz deprem olayına karşı bilimsel tedbirler alınabilecefin) bilinçle alçılavaD kişiler az değildir. Vikılan evlerio varhksu yurttaşlarm depreme barşı dlrençli olraayan yapılan olması, bir gerçeği vurgulnyor. Bittndiği gibi depremde can ve mal kavbtnın ölçüsünü saptayan üç fcoşul vardır: 1) Depremin gücü, 2) Yapıların niteliği, 3) Depremin vakti. Kıışkustız çok pflçlü bir depremde haaar b&r3k olaeaktır. Konutlaruı depreme dirençll biçlmde yapümaması can ve mal kaybını çoğaltır. Gece vakti k»ydedilen depremler de, msanlan habersiz ve uykuda yakalar. Bütün bn durumJard», öncellkle depreme göre haztrlannus sajlam yapüarda yaşayanlann gâvencesi daba çoktar. Ulkemizde dar seltrll yurttaşlann, çfirfik ve dayanıksn feonntlarda vaşamalan, depreme karsi korunmasız olmalan demektir. Son yıllarda ülke yassmında depretnde canını yittrejv lerin sayısı, bir savaşta Sle ıler düzeyine erişmiştir. BirMrinl fa> leyen hiikümetlerin, btı derde ciddi çareler aramalan screkir. Buçün büyük kentlerde b'Je, *)er tnr konut rapıraı, deprem ko«ml*•• (Devamı Sa. ». Sfl. f <Jal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog