Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

: GilbertTordjman SEKSOLOII ANÂHTAR BilgiYayinevi Cumhuhyet 52. yıl, sayı: 18359 Kurucusu : TTUNTJS NAOİ 8 Eylül 1975 Pazartesi maria cnontessori çocuk eğitımi türkçesi: güler yücel p p § İ Sander Vayınlan Deprem merkezi Lice'ye bağlı 70 köy tamamen yıkıldı Lice Belediye Başkanı: "Can kaybımn yüksek oluşu Imar ve Iskân Bakanlığmın ihmallerinden doğmuştur,, LİCE ~ tnkemızde son yıl lar n en buyuk doğa afetlennden "bırıne oncekı gun hedef olan Lı ce ılçesı halkı, geçmış yıllarda sıyasal ıktıdarlann ıhmalmm, olu sayısının bu denlı çok olmasın da rol oynadıgım ılerı surmüşlerdır Bu arada ılçeye gelen Imar ve Iskan Bakanı Nurettın Ok Lıcelıler tarafından protesto edılnvştır Imar \e Iskan Bakanı Ok'un ılçe>e gehşmde bır konuşma ya pan Lıce Beledıje Baskanı Hahl Akgul daha 1966 yılında ddg lık \amaçta bulunan lace'nın bır bolutnünun sureklı heyelan teh liKesı nedemjle duzluk arazıje a 'nmasının planlandıgını, ancak aradan geçen on vüa rağmen bu konuda tek bır ışlem yapümadı fcını belırtrmş «Lıce'mn gerçek katılı Imar \e tskân Bakanhğıdır. gereklı tedbırlenn alınraaması vuzunden, ışte Lıce bugun hantadan sıllnmıştiT» demıştır Lıce halkı da ılçeve henuz el le tutulur hıçbır yardım ulaştınl madığını one surerek hukumetı suçlarruslardır Imar Bakanı Ok, gerek halkın davranışlanna ve gerekse Belediye Başkanının ko rmşmasuıa bır haylı ofkelenrtuş Bakanın bır ara, «Nıçın bu kadar ofkelı bu halk» dedığı duyulmuş Lîce'den göç başladı. Araç gereç yokluğundan enkazelle açılarak cesetler çıkarılıyor Depremde ailesinin tümünü yitiren 8 ve 10 yaşmdaki iki kardeş dün enkaz altından sağ olarak kurtarıldı llçe merkezinde enkaz altından 700 ceset çıkarıldı. Lice'nin 20 köyunde 1168 kişinin olduğü saptandı Lice'de olu sayısı iki bine yaklaştı Llce'de r sağ kalarüa umutlannı yıtırmış acı ıçınde enkaz eşelıyor ve durmadan ağlıyorlar Çunku ellen boş donmeyenlerın kucakladıgı, mutlaka bır eeset oluîor Fotograftakı bu zavallı kadın, taş vıgım arasmda karyolastna ulasniak gıbı bır bahtsızlıga ugrayan kimbılır mce anadan yalnızc» btndır LICE öncekı gun bğle saatlennde meydana gelen depremın yerle bır ettığı Llce ılçesınde en kaz kaldırma çahşraaları sur durulurken her geçen daluka blu saMsı artmaktadır Dun de bğle saatlenne kadar yapılan tes bıtlere gore, lace ılçe merkezın de enkaz altından 700 ceset çı Mehmet MERCAN Turhan ILGAZ Ziya AKSOY büdiriyor kanlmıçtır Lıce'nın 20 koyunde ıse 1168 kışınm oldugu saptan mıştır Merkezi Lıre oldugu saptanan depremden 48 saate yan'n bır süre geçmış olmasına rağmen blü sayısı henüz kesinhkle saptanamarmştır. Ancak olü sayısının gıderelc bUyümesmden endışe edılmektedrr. TînhM kal tur. CHP'li Uysal façist eylemlerle ilgılı olarak Türkeş ve Asilturk hakkında Meclis araştırması ıstedi ANK\R%, (Cumhun\et Bürosu) CHP Sana'va Mılletvekıb Haj remn Uysal, son Elazığ olavlan ıle ilgılı oıarak Devlet Bakanı \e Başbakan Yardımcısı Alpaslan Turkeş ile Içışlerı Baıcaru Oğuzhan Asilturk hakkında Mec îıs soruşturması açılmasını iste mıştır. Lysal, Meclis araştırması Öner ge^inde CHP Genel Başaanının son Elazıg konusmasında mey dana gelen olaylan vorumlamab ta «Zorbalığa ve kaba kuvvete bas\uranlar demokrasıden, demokrası kuraUarının sonuçlann dan, ozgurlukten, seçıruden kork maktadırlar» dedıkten sonra özetle şoyle de\am etmektedır «Ancak, arka arkava suren olaylar gostermıştır kı bu olay (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) LİCE İLÇESİ TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAMIŞ BIR ENKAZ YIĞINI HALINDE; DEPREM ARAUKLARLA DEVAM EDIYOR LICE, (ANKA Murat Kılıçan re Mehmet Korkmaı Bıldırı\ox) Lıce eskıden, daha doğrusu oncekı gun saat 12 21'e kadar, 18 000 nüfuslu, kendı halmde msanlannın toprakla, çıîtıyle çubuguyla haşır nesır oldu Jtu bır Guneydoğu Anadolu ılçesıydı Ama şırndı artık Lace dıve bır yer >ok Lıce sadece tas ustune taş kalmamış bır ensaz Mğını şımdı llçede janyanja avakta kalabılmış tek bır bma bıle >ok Deprem sona ertmş değü Kı sa aralıklarla \e şıddetlı denebı lecek şeküde suruyor Ha\atta kalabılmış Lıcelıler ıçın olan ol du Lıce'de sonmerms ocak, dagılmamış yuva kalmadı Lıce'de, yarası sarılması gerek11 felaket, aklın alamayacağı derecede buyük. Ve ne acıdır ki, bu deT yaravı sarmalt ıçın uğraşanlarm sayısı sadece 14 evet „ Lıce üçesınde sadece 4 doktor ve 10 hemşıre var dertlere derman olmak ıçm. Yılontılar arasmda oradan oraya kos ı~uvorlar. didınıyorlar Ama \*uzleTce ve vüzıerce yaralının, hastanın evsız barksızın yarasını sarmaya, derdını gıdermeye doğal olarak yetmıyor onların çabaiarı.. de ise bırkaç blna ajakta ınıştır. Depremın durma' sonra ılçeyle ve yöresıjle lantı kurulamaması nedeni' dırma lşlemının ağır yurumesi dım malzemelen zamanınd yuzünden yurttaşlar güç durum tınlamamış ve enkaz ka terda kalmaktadır Llce ılçe işlemi de yavaş yuruduğu sınin 13 mahallesınden 10"u ta evleri yıküan yurttaşlar mamao yıkılmış, 3 mahallesın enkazlann başında oturu lemekten başka bır şey mamışlardır. Llce ılçesın( evın yıkıldığı da tesbıt « tır Kurtanna ve enkaz k. çalışrralan öncekl gece sabahtan akşama kadar s muştur. Ancak gece kaı da aydınlatma tertıbatı madıgıridan oncekı gece >an çalışmalara dun sa nıden hız verılmıştır. Dı ma kadar suren kurtarn jnalarında resmî ve sıvıl t yanında 123 askerı araç, 1 lans, 2 helıkopter gorev tadır. Aynca bın asker balkla bırükte çalışmala mışlardır. Bu arada PTI le ırtibatı sağlayabılmışt ÇevTedea alınan habe Te, Lıce'mn 20 kovunde altından 1168 ceset çıka lace'nın koylennda ınss çovledın Ergm 150, Kumluca tnaçlı 80, Sermet 20, K Cıper 10, Yaprak 250, B, GurbeyU 40, Dernek lüce 100, Dıbek 23, Akrc lı 3, Engir 3, Yorulmaı Enkaz kaldırma çalışmalann burç 150, Asagı Eceraı da felaketzede Lıce Ulerln ıhtı ralan 5, Kolhan 4. yaçlannı mumkun mertebe giDeprem sırasında ya derme çabasında askerı bırlıkler dan 650'si tedavi alöni goze çarpıyor. Her yerde onlar tır Yaralılar Dıyarbakı çahşıyor, kanter içınde uğra kultesmde, Askert Has şıyor . Ilgıhler, enkaz altından SSK Hastanesınde tedi şımdıye kadar 1750 ceset çıkanl bulundurulmaktadır. Y dıgım bıldtrdiler . Ama, enkaz fıf olanlardan tedavılı dan çıkan cesetlerın ardı arkası lanlar ise dığer sağlıl gelmıyor. Ve gene ilgılıler, ölü larına nakledümektedj sajTsının 3000'e \ .selmesınden rumda olan 65 kadar f lunraaktadır. endışe et ıklemı ^aMamıvorlar» Lıce'de depremden Gbkten taş yağdı.. melerden sular kıpkı Lıce dekı facıanm bu derece mağa başlamıştır Bu bujuk olmasında «Gokten yağan içecek su bulunamadı (Devanu Sa. 9. Sü. 8 de) (Oevanu Sa. 9 LICET>E HER YERDE BIR ENKAZ YIĞINI VAR VE HER ENKAZ ARANDIĞLNDA CESETLER ÇIKIYOR Kıbrıs'la ilgili toprak pazarlığı bugün New York'ta başlıyor (Dıs Haberler Servisi) NEW YORK Kıbns goruşmelerının dordüncu donemı bugun New York'ta başlayacak re ıkı gun surecektır Kıbns Turk Federe Devleü Başkanı Rauf Denktasla, Rum Toplumu tem sılcası Glafkos Klendes goruşme lere katılmak tızeıe New Tork'a gelmişlerdır Goruşmelenn çok çetın pazarlıklara sahne obnası Bu Köşeden Liechtenstein röportajı (1) Altan ÖYI emveşil dağlar, tepeler arastnda peK şınn bır tılke bu L.ıechtensteın. Nufusu 22 bın.. Guneymden kuzeyine doğru en uzun ven 25 kılometre.. Batısından doğusuna dogru da 6 kılometre . Isvıçre'>le sınırı Bep neh n Isvıçre'nın doğusundakl Sargans şehnnden otobusle gıderken bır Ren koprüsune gelmce Karşıda artık rnavıh kırmızılı Liechtenstein b,avrağım gomyorsunuz Is\nçreden gelenler ıçın sınırda Kontrol yoK.» Zaten Liechtenstein Isvıçre'yle bırçofe bakımdan birllk halinde Ekonomilc blrlık.. Gümruk bırlıği. Para bırligi.. Gü verüık tedbırleri blrlığl.. vesalre . Ama bunlar, onun bağımsız bir devlet olmasını etteı lemlyor Bavra&ından başka ordusu da ayn Gerçı son askerî Andreas Kıeber, 1939 yılmda 95 yaşmda Iken Danıştay, Etibank eski Genel Müdürü Atillâ Aybay hakkında • Goruşmeler oncesinde Rum yonetimi temsilcisi Klerides ve Yunan Dışişleri BaJtanı Bitsios, verdıkleri demeçlerle karamsar bır hava yarattılar beklenmektedır Raut Denktaş, New York'ta Klerides e Turk'erm Kıbns'ta veTebüeceklen toprak odunlenru gosteren bır harıta sunacaktır. Iyı haber alan kaynaklara gore, Turk tarafı Kıbns'ta " > 7 oramnda toprak • odünü vermeyı kabul edebüecek MEYAK KONUSUNDA TV'DE AÇIK OTURUM DÜZENLENMESİ İSTEND! ANKARA. (Cunüıurlyet Burosu) Tum kamu personelı haklanıu koruma kuruluşlan tederasyonu genel başkanı Safap Hıçerimez, dün bır basın toplantısı düzenlemış ve MEYAK konusunda zıt goruşlenn ortaya atüması nedenıyle konunun açıklığa kavuşturulması içuı TBT'de blr açık oturum dıizenlenmesıni, TRT'den ıstedıklenni açıklamıştır. ku b<ısın toplantısında MEYAK konusunda kendılenne yoneltılen suçlamalann yersız olduğunu da one surmüştur Öte yandan, Turkıye îşçı Emek hlerı Demeğı Eskoşehır Şubesi Başkanı Kadır Inanç, emeklılenn bırıkmiş maaş farklannın bayrama kadar odenmernesı halinde, dırenışe geçeceklentu soylemıstır Yüın 12 ayının 11 avmda yuzleHiçerımez 5 tederasj'ona bağlı n gülmeyen emeklı dul ve yec^ rto^nAV ndına bu gmşımın ya tımlenn hiç değılse, Ramazan »yı nın guldürulmesınl isteyen isçi emeklılen derneğı başkanı Inanç, daha sonra ozetle şoyle konuşmuştur «Her turlu fıyat dalgalanmasından rarar goren bızler oluyoruz. Her gun bıraz daha geçım bataklıgma ıtılıyoruz Sofralanmuıda kuru ekmekle çorbayı zor bulabünonız Bu nedenle hıç değılse, Şeker Bayramında olsun çoluk ve çocuklarımıza seker ala cak par&yı bUabümete Içın bırıkmiş 15 ayük maaş farklannuz bavram oncesinde odensin » «yürütmeyi durdurma» kararı verdi ANKAKA (ANKA) Danış tay Nobetçı Daıresı Etibank eskı Genel Mudüru Atillâ Aybay hakkında yurutmeyı durdurma karan verrni!,tır Aybay, Ener jı ve Tabıi Kavnaklar Bakanlıgı Maden Daıresı Başkanı ıken, Ir tır. Ancak Rumlann bu odıinu kabul etmeleri şupheli gortinmektedir. Kıbnslı Humlar Türklerın Ada'nın ancak • 20'a uze» nnde hak ıddıa edebıleceğını ve gerı kalan topraklardan çekilmesı gerektığını ılen surmektedırler Bu arada oncekı gun Klerides ıle Yunanıstan Dışişleri Bakanı Bıtsıos'un verdıkleri demeçler de, goruşmeler başlamadan karamsar bır havarun doğmasına yol açmıştır. Klerides, New York'a gıderken verdıgı demeçte, «Turk tarafmm engelleyıci bır tutum ıçınde olduğunu ve gerçek bır çozum is temedığını» ılerı surmüştür. Yunanıstan Dışişleri Bakara Bitsıos ıse goruşmeler nakkmda umutlu olmadığını ve Turklenn cıddî bır oozüm şekline yanaşacaklarını sanmadığvnı soylemış Ur Öte vandan Atına'da bır hükümet yetkılısıne dayanarak verilen bır haberde, Yunan hukumetının iki boleeh federa^ona karşı oldugu one vjrulmustür. Bu arada gelen haberlere göre, BCıbns'ın Rum kesimlnde New York gorusmelennl tehdit edıcl goruş ve duşunceler yogun lasmaktadır. Kıbns Türk tarafmm Vcw Ankara Notları Şellefyan'ın ortakları ve Ramazan... Mustafa EKMEKÇÎ Doîrnuş soforu, onundekı arabaya sollarken dertlenıyordu: Ecevıt ıktıdara geldı, fcıtlık, pahalıllk başladı, dıyorlardı. Ecevıt yok, bunlar geldı yağ yıne yok işte Vallahl ysdl baş nu fus, eve şuncacık yağ gtrmıyor haftalardır Dıreksiyondan fcaldırdığı elinın serçe parmagını gosterdı Konu şuyordu sozde feenöı kendme Kuyruklara gırıp d« nerden yağ alacağım ben Yolculardan bırl, Katıldı Ronuşmaya, önde gıden yuk verin"»« «» • s a j de) Y olmuş, o zamandan kınıseyı yenıden as tnamışlar ama, Lıa ın yasaiarma göre 60 yaşua kadar asl kumlüluğu var. Zc halinde rfnirahir on hal sılâb başına ça| Dlıkaüğın devlet 1938'den beri Duk sef 2 Von Liecl Şımdı 69 yaşında.. Gma bıraz daha ge jaşını oğrenemedın beş çocuğundan do o»augu ıçm Dukal sct açısından bır c Veuhat Prens H Von Lıechtensteıa yaşında. Resmi ds tık babası ve ann< lıkte onun ve eşl Anglae Kınsky'nm de asılıyor. Lıechtensfein'ın hğının en bnemli salan Bunlardaı şırkPtler kanurüar (Devanu Sa. 9.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog