Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ROMANI [asan: Müşerret HEKIMOĞLD n j w ı •!* urm ÇAGDAS TAT1NLAIU . flalken Sofc. Noe a/41 îstanmi) uumnurı 52. yıl, sayı: 18358 : TTJNTJS NADİ OKTA1 AEBAC TâTlNlABl HmlkrT) Sofc N a B / C istanbnJ 7 Eylül 1975 Pazar iyarbakır'ın Lice ilçesi yerle bir oldu ın kaybının artmasından korkuluyor Tüm Güneydoğu Anadolu'da orta siddette hissedilen deprem, Diyarbakır yoresinde 25 saniye sürdıi. Çok sayıda köyden haber alınamıyor; yöredeki doktorlar felâket bölgesıne gönderildiler Kızılay bölgeye çadır, seyyar mutfak, tıbbî malzeme, gıda ve yiyecek maddeleri yolladı. Başbakan Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit'in de bugün felâket bölgesine gidecekleri bildirildi YIUNDA SARS1LMAYA GT.NEYDOG ANADOL DUN BtR KI DAF FELÂKE1 UĞR4D DIY\RB\KIR 1 LİCE tUÇE YER1 BtR OLD BtNI LZERINI YURTTASIM HAYATI YtTtRl FOTOGRAF1 YAKIVLARI ENK Ç1KARMA ALTINDJ Güneydoğu' da deprem: Binin üstünde ölü vaı Iralarda Ve Burada OB yıllar boyıınca çeçitll dlkelerde gorülea ve dolayü dolay&v kunl devlet adamlarma da balaşan ndallardan bir kaçun şurats ozetleyelım ister miainiz? t GamlıUTbaşkanlıgı döneıde General Ei3enhower1n IB çab.?ma arksdaşlarmdan ,sek rötbeH blr devlet n» run» deferi be? bfaı doUr ufu sapUmn btr kttrk manhedıve edflmiştt. OUy baa yaondt v» otammıs ye» nlara yol açü. ZüiinleTdo .vet knşknsn ayaadmcağı ı Birleşik Amerika'da devlet murlanmn pahalı bediye kaI etmeleri hoş karşüanmıdu. 5000 dolarhk bir kürk ınto ntşvet yerine geçer ml ? Geçerdi, geçroezdi gibi tarmalar uzavıp giderkea, yanbır ış yaptığtnı anl»y»n am istıfavı basmak snretiyle ıvı noktaladı. tngUterede Profumo adjnbır Bakanın kiralık kızlarla ks partUeri duzenlediği Ueri ruldu. Basıo derhal olaya el tı. E\et, doğnı idi. Günlnk \let işlennden kafası şışen vın Bakan arada bir yorgunk gıderroek amacıvle kiralık rlarm koynunda tatlı saatler çırKordu Pfirıten tngılız akresının bagışlayamadıp bu ırum karşısında savın Profuo kendıni savunmadı, basıuıtd eleştırileri «Ozel vaşaumn ln« beni ve eşuni ügüendir, sıze ne oloyor"'» dive yanıtmadı. Kamuoyunun ba&losı lunde bojnunu eğerek istılayı tsbği gibi çekti Kitti • Alman Sosval Detnokrat jrtısi Başkanı ve Pederal Imanva Şansölyesı Sayın Willy randt'ın pek vakm bir çalışıa arkadaşı olan Gnnter Guilume meğer Doğu Almanva beıbına lş goren bir casas defü uymiş? Olay patlak »ertnce tlnız Alman basuu değil, dün> basını yerindeo oynadı. Naıl olurdu bu? Almanva'nın ve ATO'nun gerek sıyasai, cerek sUersel baton gizlerinl bir causun knlağma enutnet ettığinl oskoca bir parti başkanı ve iasbakan farkedemesin, şa?üaak şev değıl miydi? 4m» Willy trandt tartışmalann uzamasıa olanak vermedi. Kusarun endlsinde oldagnna herkesten nce kabuUendi ve Başbakanlık örevind«n aynl«rak b«n ket* tısinın, hem partısinin, hem de Jkesınuı oouruııu feurtardı. • Watergate skandalının Mon n ne hale getırdiğini biitnn lunva vakından, adeta gözlerive gordu. Bir çok ulkelerde ö«rınde dunılmay» bıle değmeı iSMİacak basit blr telefon dineme olan mzünden Batı ddnasının en kudreUi devletini yöneten adam nasd saUandı, nankıüp gitti, hep birlikte hayretle izledık • Şimdi bıraz da kendimize döaehm: Başbakan Suleyman Demirelın Takmlanyle Ugill olarak vüiardan beri türlu yolsuzluk s&vlan üeri surıılmektcdir. Yolsuzluk RavlanaiD bir bölümö Büyuk Millet Mecüsine getirilmış, Yfice Divana verilmesl i^temıyle Başbakan hakkında Meclis araştırması açılması önerilmi^tir Batı Demokrasllerinden bınnde olsa böyle bir konu ortava atildı mı, ilkin Basbakan knr«iiı»e çıkar ve boyle blr araştırmaTa olanak sağ>ıl sarsıidı sonunda da nasıt Doğn ve Güneydoğu Anadolu' nun ban ıl ve iîçelennde dua ogleden aonra meydana gelen deprem, bnyük çapta can v« mal kaybma yolaçmı^trr. Ozelhk le Dıyarbalnr'ın L4ce ilçesınde buun üzennde yurtta? hayatını kaybetmış, yuzlerce kışı varalanmıştır. Deprem, Surt, Enan can HakkSri, Erauruın Urra, G« zıantep Van, Samsun Adana, Muş, Kaysen, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya. Elâzağ ve Sivas'ta da hıssedılnuştır. Ancak bu Ulenmızde can kaybı olmamış btnalarda hasarlar mejda na gelmıştır Elazığ'm Palu ılçe sıne bağlı Arıcak bucağında da CÜMHURiYET HABER MERKEZi depremin bu^uk hasara yolaçtıği bıldııılmektedır Deprem bolgesındekı muhabır leruniı Mehmet NTE^ICAN ve Zı ya AKSOY'un bıldırdıgıne göre, Dıyarbakır'ın Lıce ılçesı deprem nedenıyle jerle bir olmuştur Diyarbakır Valısı Namık Ke mal Dınıt, Uce üçesı ve koyle nnde hayatını kaybeden yurttaş lann sayısmın binl aşhguu soy lemıştır tlk tesbıtlere goıe, Lıce ılçe merkezmde 500, ılçeye bağ lı Ergın ve Kumluca koyunde 150 Yamaçlı koyunde 80, Gvüluce ko yünde 30 Semiş ve Kırlar kd. yunde 20 Çeper koyunde V olti 0 saptanmıştır. Olu sajnsuun artmasından endışe edılmektedır Bolgedekı sarsıntılann ilkl saat 12 24'de başlamış ve aralık lı olarak devam etmlştir Lice tl çe merkezmde, depremden sonra yer yer yangınlar çtknuştır. Lıce'nın Sağır, Kalvan, K tıç, Çaışı, Molla, Camlike Delban, Kale, Karahasan ve î radıre semtlenndeki turo e\ ooksnüştur. tlçede 4 cami, hs ne postane, Tekel Mudurlügıi nalan tle ikı Ilkokul ve Iki c (Deranu S». 9, Su. 6 ı Antalya festivalinin kapanışında olay çıkaran sağcılar sahneye taş ve şişe attılar ANT4LYA (ANKA> 12 Antalya Festıvalı tarıhı Spendos Tl yatrosunda 2530 sagcı müıtanm çıkardığı olaylarla sona ermış, atüan taş ve şışelerle yaralananlar olmuştur. Bu arada Beledıye Başkanına, sınema oyuncıısu Sa bah Duru'ya, TRT kameramanına taşlar gelmış, bir kadın da başuıdan yaralaıımıştır. Gece jra nsından sonra olay çıkaran alta kışının tutuklandığı oğrenılraı»tır Yaklaşık 10 bın kışıniD tzledıgı muzık şolenı ve odul törenıne ellennde bır Turk bayrağı oldugu halde gelen İ53O Id şılık sağcı grup, şolen ix>yunca sahneye çıkan her solıstı yutıala mış ve olav çıkarmak ıstedıkle rıru belli etmışlerdır Guvenlıfc kuvvetlennın tedbır almamasından curetlenen sağcılar, Alnn Portakal odullen dağıtımına baş landığı arada sahneje taş v© şışe atmaya baslamışlardır Be' ledıye Başkanı Tonguç'un yatıştırıcı konuştnalan kanlı bir kav • ga çıkmasmı onlemlştır. (Deramı Sa. ». Stt. i de) Ecevit, MC'nin demokrasiyi yıkmayı göze almış olabileceğini söyledi ANKARA (Cumburiyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, dun blr basın toplantısı yaparak partısıne ve balka yönelık saldıruann arkasındakl gerçek suçlunun nükümette \e hukumet partılertntn başında oldugunu soylemiştir. Ecevit, E1Sng ve Gerede olaylan 1çın, yapabılecegi en tyimser tabmının saldın yöntemlyle CHPllleri seçırn eünil sandık başına gıtmekten alıkoymak gırtsimi oldugunu belırtmış, «tn iyimser yorum dıyorum. çünkti belkl bunun ote sınde demokrasiyi yıkmayı da goze almaktadırlar» şeklmde konuşmuştur. Ecevit, görüşlerinl şöyle açık lamıştır: «Seçımden müll lradeden korkan huktimet partüen halta CHP*yl valılert iç guvenl» kuvvetlennl korkutup sindırerek bir yügınlık ortamı yaratabile ceklennl umtryor olmalüar. Boylece halkın toplantılanmıza katılmaktan CHPlilerin seçım gurrü sandık başına gıtrnekten Orke cefınl düsünüyor olsalar gerek. Son zamanlarda artan saldırganlıklan ve kaba kuvvet denemeleri lçln yapabıldigım en lytaı ser yonım bu En tyimser yı dıyorum, çunkü belkı bunı tesinde demokraslyi vıkmaı goze almaktadırlar. Bunu almadan Gerede'deld, Elâzı td. olaylar yarablamazriı. I mu elverişH gorebfldiklerl lerde Uzerimlze saldırttı (DevanD Sa. 9. Sfl. t DLPREMIN YERLE BİR ETTtGl DİY\RB*KIRIN LtCE İLÇESİNtN DEPREM SONRASI GENEL GÖRÜNÜŞÜ CEPHE HUKUMETi AKARYAKIT iŞiNDEYABANCI ŞiRKETLERE 48,5 MiLYON LiRADAGlHU AVKARA (Cumhunyet Bflrosu) CHP döneml Enerjl Bakanı ve CHP Ankara milletvekiU Cahıt Kayra akaryakıt dağıtımında, cepheclnın mılU şirkete ortak etmesıyle Hazıneden 48,5 mıl yon liranın yabancı şlrketlere akıttldıgıru ve bir çeşıt «BAC» venldığını söylemişttr. (Devamı Sa. 9. Sö. 6 da) EGE HAVA SAHASININ KAPALI OLMASI 240 MILYONLUK ZARARA YOLAÇIYOR Yunan huktırnetının Ege hava sahasını bır yıldan lazla sureaır butun uçuşlara kapalı tutması, uluslararası havayolu sirketlerı nın yılda 220 mılyon, Turk Ha\a Yollan'nm ıse 20 mılyon lıradan fazla zarar etmesıne yolaçmıştır Yunanıstan bukumetı, 1974 yılı temmuz ayında Kıbns sorununu one surerek, Ege Denızı üzertnde Denktaş, yarı başlıyacak New York görüşmelerin sınırlar konusunun ele ahnacağıı söyledi ANKARA Kıbns Turl dere Devletı Başkanı Rauf taş, yann New York'ta ba sı bekleoen dordüncü ı Kıbns görüşmelennde üd bolgenin sımrlarmm e nacağmı açıklamıştır. New York'a gıtmek uzeı sabab Ankara'dan ayrümac Cc bır demeç veren Denlr çuncü Vıyana gorüşme] ıkl bolgelı federasyon ıle ı ö hukumete katılma kon da üke anlaşmasına var soylemış ve bunun sonuc rak sıranın sınır meselesıı dıgınl belırtmıştlr. Öte yandan Atina'da bl kumet vetkilisıne dayaı verüen bır haberde, Yunj kumetının ıkı bolgelı fed na karşı olduŞu one sur tur. a a *nm Lefkoşe kavn bennde şoyle denılmekte «DUD sabahk] Rumca lerm bıldırdıgıne çore, A (Devanu s a 9 Sfl AYKUT SAĞANAK yapüacak olan butun uçuşlara seyrusefer yardımı yapmayacağını ve kontrolu altuıda bulunan bolgede uçuşlara ıain vermeyecegını açıklavarak, Ege hava sahasındata butun uçuşlan durdur muştu. Yunanıstan, Turk hükumetlenmn ve Türk sıvü havacüıgımn umursamazlığı sonucunda, daha 19DO yülannda Hava Trafik ör gutünu gelıştırmış ve Kıbrıs Lefkoşe kontrolunun da desteğıyle butun Doğu Akdenlz'dekı hava trafığuıi kontrolu altına almışta. Yunanıstan'ın hava trafik kontrolundakı bu gelışmesme karşılık, Turlaye'nın hava trafik kontrolu yalnızca sınır ve kara sularının üzermdekı sahalarla sınır(Devamı Sa. 9. Sü 5 de) Bakanlar Kurulu MSP'nin boykotu nedeniyle 13 gündür toplanamıyor Turgut GÜNGÖR ANKARA, (Cumbnrivet Bürosu) MC hukümeö ıçındekl anlaşraazlık Uçte bir Senato yenıleme seçımlen yaklaştakça gıderek buyumekte, bu nedenle Bakanlar Kurulunda goruş aynlıklan belırmektedır. Koalısyonu oluşturan partıler arasındaö hu zursuzluk ana hatlanrla bazı atama karamamelennde toplan raakta, jıderek «Koalıs^on Protokolü» ve «Hükümet Programı» nda yer verilen konulan içermektedır. Bu arada AP Genel Başkanı Demirel ıle MSP Genel Başkanı Erbakan arasında MC hakümeti fcuruluşundan bu yana «soğuk barp> süregelmetcte bu durom öteki bakanlan da et talemekte lir Koalisyon protokolıl ve Kukümet programında yer almasına rağmen ban konulann ötekı partıli battRnlar ta rafından aneeUenmesl nedeniyle Bakanlar KuruJu toplantrian 13 gundur MSPTıler ta atından •boy kot» edılmıj bulunmaktadır. (Devaıru Sa 9. SS. 4 de; Haşhaş ekim alanını kısıtladığı bildirilen Özal, «Genişletmek istiyoruz ama şimdilik imkânsız» dedi AN KARA, (A\KA) Gıda, Ta nm ve Hayvancıiık Bakanı Kor kut Ozal, ANKA'ya verdigı demeçte, CHP MSP ortaklıgı döne raınde hazırlanan kararnamenın aynen uyguîanması kaydıyla, 7 ıl de haşhaş ekımıne ızın verıldi gıni bıldrmıştır Toprak Mahsül (Devamı Sa. », 56. 1 de) OLAYLAKIN ARDINDAKİ GERÇEK dına «MıllKetçl Cephe» deaen sivasal partiler ortakbjh, bir «cepbe harrkâtı» Ue güvenorn aîarak kabinesınl fcurdu. SOD avlarda Türldye'nln ber yanındt blr başka «cepbe barekâtı>na «irişmlî eörünfiyor. Bo barekâtın stratejilerl ve takticvenleri sivasal partDerin ceıiviode bnlunmakta. avnı «amanda koordinatör eörevinJ yfik lenmektedirler. HarekStm başanya nlasro nlasamavacaiı. »a fta CEPHE HAREKÂTI TârHyeM aereye belli değUdir. Ancak rflnen ksy odnr U. Içte ve dı?ta dar boğazlara simıiş bnlanan Turkiye'de çatifmalan kesktnleştiren ve «IddetleBdirenler, Cepbe harekâtının alal bocalandır. Bnn lar. Sfreaei ve fşei besimlnde avenladıklan «bficnnu takttJHnt. 9imdl 4e ı n muhalefet partislnln toplantılanna rSaeltmlşlerdrr. Cephe harekâtının am: nobtada bellrtilebılln 1) Yıldırma ve stndinr 2) Caydırma ve eeruett Mllttvetçl Cephe partilı karşı btr Ittirah fenrmıı Ne var kl sola karşı Lephe'nio vasal «ınırlan tııtum ve davranıga kavdı rülmetrtpdfr Bn strateün şitU besimlerdeld (Devamı Sa. 9, Sü A «DEVLETÎ VE HALK1 SOYANLAR VE SOYDÜTtANLAR r HESAP \ EKECEKLERDtR'ı. BULENT ECEVIT. NADÎR NADt K ABt S..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog