Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

bizim cımnmz ÎSTEM! ADKJiSI: HALlT ZÎYA BULVAJU NO: «5. KAT: I tZMÜL umnurıy 52. yıl, sayı: 18357 Korucusn : TUNUS NADİ 6 Eylül 1975 Cumartesi Bir Gerillacı HBrrtyet Kahramam ResneU Nlyaz) Bevtn Anılan Y&km tarlhimıztn en dlkkate değer olaylan *e eylemleri nürriyettr Uftm îsteme Adresi: ÇAöDAŞ YAYIKLABI Cagaloğlu Halkevi Sok. No. 89/41 ÎSTANBUL Ecevit, Bingöl'de "Hayali mobilya ihracatı,,na değindi CHP Genel Başkanı: «Ellerinde silâhlar ve anahtarlarla halkı ve devleti soyup sömürenlere karşı Türk halkı seçimde mutluluğunun kapısını kendi anahtarıyla açacaktır» Demirel: «Türkiye siyasetçileri dinlemeğe alışmış bir ülkedir. Elâzığ1daki olaylar son derece üzücüdür» Erbakan: «Kardeşler arasında taşın sopanın ve bombanın yeri olamaz» IU4 Sl&nğ'da CHP mlttng alarn MC yanlısı komandolenn saldınsına ugrsdı Türkiye ve Libya dokuz milyar liralık yatırımla uçak fabrikası kuracak • LtBYA'NIN TÜRKİYE'YE 7 ADET F 5 AVCI ÜÇAĞI, UÇAK MOTORLARI VE YEDEK PARÇA VERECEGİ BELtRTtLtYOR Y A ZI SIZ Demirel'in yakınına ödenen Bingöl'e verilenden faz/cr,, Turhan ILGAZ BtKGÖL CHP Genel Bask&r* Bulent Ecevıt, 12 ekim seçimleriy le ilgüi kampanyayı dün de Bingol'de yaptıği konuşmayla sürdür müş, «Bu yıl Bıngol'de yol yapınu ıçin öngorülen proje tutan 3, egitbn yabnmlan !çln BngörOlen proj« tutan 15 milyon llra dır. Hayall mobilya ihracaü için Basbakan Demirertn bir yakınına devletin havadan ödedigi pa ra ise bunlann toplamından ıki milyon fazlasıyla 20 milyon lira dır» demiştir. Ecevit, Türk haltanın kendini sömürenler* gerekll eevabı 13 efcim •eçimlerin6» »»reoegini w(Mmch» ekleml*ttr. öta randan nâsıg'da çıkma onıp kua sUred* nlıverileBler, dttn Mbfth Cumbariy«t Savcılıgtnın EnmJyet MUdUrlüfUn» gönderditi bir yan üserina takr«r (Omltıoa «lınnuıy« ba^lunif tartür.. Komandolann saidınsı •onunds TaralaoanlardiLn iki»inin dunımlannın çok agır oldugu blldirilmektedir. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Elâzığ'da saldırgan komandolann çıkarttıklan olaylar la bMüyan gezisine dun Tuneell T« Bingöl'de devam etmi?tir. Ec«vit, BingöTd* yapbğı konuçmııda ösellikle yolsuzluk olay )an Ustünde dunnuçtur. Ecevit, komupnMmda »unl*n «Hlerindo •dihlarte y mnabtorlajl» halkı v deTİtti «oyup •ömürenler» k«r?ı 12 eklm B«çimlarlnde TUrk halkı kendi mut luluğunun TS refahımn kapısuu kendi anahtarıyla açacaıktır. «Vergi iadesı, teşrik tedbirt %• dı altında bır avuç sengine deyletin yüı milyonlan, milyarlan aktanldıkça Dogu Anadolu'nun sanayiİ6şip kalkınması *TIM>V g^yın Erbakan'ıc bir fakasmdan ibaret kahr. Geçen yıl Cumhuriyet Halk Partısi büyük bir dünya bunalımının ortasında hukümet kurmuştu T8 baa mallann fiyatlannı yükseltmek zorunda kalmıştı. Pakat bu yoldan artan devlet geliriyle hem yatanmlar hızlandınlmış. hem de köylünün işçlnin gelın, fıyatlardan çok daha bliyük bir hızla yükseltılmişti. Sömürücülenn çıkannı gözeten çimdilri hükümetse n« yapıyor? Çımfntoyu aracıyla 1718 1 1 (Devamı Sa. S. Sfl 1 de) r 1 Ümlt GÜRTUNA ANKARA (Cumhurivet Bfiromı) TUrkiye*nin NATO üyesi Ulkelere üç ay önee verdiği «askeri gereksinmeı iıstesine, vapılan iki toplantıva ragmen henüz olumlu cevap verilmedigi ögrenılmıstir. Bu arada dtin Libya dan Ankara'va dönen Hava Kuv (Devamı Ss. I. SB. 1 de) Başkan Ford'a suikast girişiminde bulunan bir kadın silâhını ateşle/emeden yakalandı SACRAMENTO, (California) ABD Başkanı Gerald Ford'a dun Sacramento kentinde genç bır kadın tarafından suikast girişiminde bulunulmuştur. Başkan Ford, tabancanın tutukluk yapması nedeniyle ölümden kurtulmuştur. Seçim gezisinde bulunan ABD Başkanı Ford, Sacramento'da kal dıgı otelden çıkarken, 26 yaşındaki Alıce Fromme kendısıne yak laşmış ve tabancasım çekmıştir. Ancak tabanca tutukluk yapmış ve ateş almamıştır. Bu arada genç kadının tabancasım kendisine ybnelttiğini farkeden Başkan Ford, kurşundan sakmmak ıçin ani bir hareketle yana sıçramıştır. Aynı anda ABD Başkanı Fordun koruma polısleri genç kadının üzerine atlayarak tutukluk yapan tabancasım elinden almışlardır. Bu sırada suikast girişıminds bulunan 26 yaşındaki Alice From me, Başkan Ford'un koruma polislenne. «Yavaş olun.. Sakin olun.. Vurmayın.. Tabancam ate$ almadı..» demiştir. Gorgıi tanıklan genç kadının elindekl tabancanın 45 kalibrelik olduğunu söylemişlerdir. Polisler, suikast girişimi başansızlıkla (Devamı S». 9, Sü. 2 de) T C K AIJTT n t r j Alıcı firmariin adı • B i l m e n adrealerl 1) c/o 1204 Alıet flrmalarxn iş rördilkleri bsmkalar '"///9 1) ÎMTER TFJIDİİ4PEX CO. LTD. 68 Rue du Hhone 1) Banque de Parie et Cnmırep S&rl dea PayB Baa (Suieae) Geneve Isviçre b.A. 6 Rue Hollands Ceneve, Suiaae 2) Lyoyde and Boloa Int. Bank. Ltd. Oeneve, Kağızman'da muftunun cuma namazından önce yaptıği konuşma üzerine 200 kadar kişi kaymakamlığa saldırdı KAÛIZMAN (ANKA) Kajı* man da dun cuma namazından soııra 200 kişi kaymakamlık binasını basmış, halk kavmakamlıktan emnıyet ve jandarma gücüyle çıkarılmıştır. Oiaydan sonra kaymakam Osman Yumaı «Beş saniyelik bir farkla *»"'Tm zor kurtardım. Az daba iüool bır Kubüay olayı Kagısnan'd» j%sanacaktı.» demistir. Kagızman kaymakamt Osman Yılmaz ANKA muhabirin» olaylan şoyle anlatmıştır: «Müftti Hasan Karakas, llç« merkezinde iki cami oldugu halde mülki amiri haberdar etmeden belediye hoparlöründen halka hitaben dinsel bir konuşma yaptı. Ben de yazı yazdım hangı amaçla, neye dayanarak camıler varken bu konuşmayı yaptığını sordum. (Denmı S». 9. Sfl. 7 de) KW rv s 2) 9490 Vaduz (Liechtenatein) tk'. ı ' • : •' Haupstrusae 5Î9 Postfach )4709 '* "J: •»'« 1 «rl «• tr>r ı * ı 11» rı rt 7 YAHYA DEMİREL'İN İŞ YAPTIĞİ FIRMALARDAN BIRINİN ADRESİ OLARAK GÖSTERİLEN CADDE ORTADA VADUZ, (LtECHTENSTEtN) • Başbakan Süleyman Demirel'in Tefenı Tahya Demirel In düzenlediği «mobilym lhraeau» olayında incelerneler derinleştlrüdikçe, akıl almaı durumlartn «ayısı da çoğalmaktadır. Burada vaptığımız araştırmalarda, karşılaştıgımıa yenl bir Uginç olay da. Yahya Demirel tarafından aracı Or 2ü milyon lıralüs rergl iadesi olayına yenl ilginç boyutlar kazandıran belgeler.. (Sağda, solda ve yukanda) Maliye Bakanı Ergenekon'un îsviçre makamlan tarafından varlığı bir türlü saptanamayan firmalar konusunda Bern Büyükelçiliğimizden bilgi isteyen mektubu... Bu mektubun firmaların adlarıru ve adreslerini aralayan eki. (Bu ekte adı geçen ÎNTER TRADİMPEX1n 2. sıradaki adresi de hayalidir) ve Liechtenstein'in Vaduz kentindeki tüm sokaklann listesi.. Görüldüp gibi bu listede de HAUPTSTRASSE diye bir cadde, ya da sokak ismi yoktur. Stra8en der Oı, G«m«inde Vac»uz A56 A3 7 Alteroac" Alvıerwe<J A n £xerz e'Caız Am IrVaies A n Sc'ifaç»^ Weg Am vvıdag'afa AuJ?s%raBe A r nı»aweg AuounOI Aj'ıng 68 045 C9 ıe Au;'ıa''e 6ad*ea' Baigaifi Bai ec^i:'s:raBe Be n K'eı.j Berç«t:a"e Bır.nenca vn B rken*eq Brar^'serv.fg Buchen*eg Oammvveg Orescheweg Egeıas»sr:e Egena*eg EggasAeg Eıcne.'igassa En«aweg Fe'astra3e Floravveg Fohrenweg Fors!erı*eg Forel!en*eg Fürst Jol.aines S!» Gerbervveg GteSensiraSe Grasiger Wef HaWenweg Hssen»eg Heılıgkreı'Z Herrenga55e Hinlergarî Holdegass» Im Gs^ie ım HabeIehj ifimagaS Im Muhîeho'l Im Oberieia Im Ouâdsrie Im Rehvmket O 11 M C10 U CD9 :0 B9 H C 14 C U 15 CD12 14 C 15 18 B 15 BC8 lrate(5cf» Jâge^eg Josef Rti^mbeıge S'ra"» Kaspe >ga3 K'rchsvafî" Ku!e'9aiîlı Lancü'aiîe Letts'raPs Letijvveg Lo^gai Maees aBe Ma'ia^rrstra^» Mar<tp a:z Mar, a*eg Me efj'straB» w.tte )o'f Mu"'e*eg Neugasse Neı.gu!weg PHuçalraBe Praaafai! Quadre'.schaw«5 Rathausplatz Rhâ! nonslfâR» fthentfamm Pufesira^e Schaanersîrafî" ScCa uas(ra5e Sci" rrre'gasss Schuafîaweg Sch,oBS:ıeg Schtc'îSua'Je Schützc^aasse Schw8!eiS!aBs Sonnb. cKSfalîf Span agasse Stâdtie St Anragasse Sl Fior'nsgasss St Josefsgass» St Lun StraBe Et Ma'Kusgassa Sl Martii>sw9g Stec*ılerweg Tonıauiesi'aS» VstS'igassa Werflenbefgen*eg Wırgertgass« Wmzergass» Zonsira^ 2«m Sî Jofıarrte» r B6 CI 856 CDH C56 B7 0 12 Ct>6 C0 1 7 BE9 A6 12 as A3 5 689 6C1? A 10 14 E< 18 B 15 B6 617 C2 CtS C06 C€9 056 A6 7 DE2 B tı C6 B' NATO raporu: "Türkiye'nin ABD üslerine ilişkin kararı nedeniyle Rus'ların savaş gücü tam olarak saptanamıyor,, BRÜKSEL NATO askeri şefleri, TUrkiye hükümetinin ülkedekl Amerikan Üslerine ilişkin karannın, ittifakın savunma fücüne larar verdiğinl bildiren gizli bir rapor haziTİarmşlardır. Aynı kaynaklara göre NATO'nun en yüksek düzeydekl askeri komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de istihbarat için kullanılan Amerikan üslerinin kapanmasmm özellikle ittifaka sarar verdigi bellrtilmektedlr. Rapora göre bu merkezlerin kapanmasıyla hem ABD hem de bütünüyle NATO, SovyeUer Birliğinin güney bölgesinde askeri faallyetlerl gözleme ve bu yolla Sovyetlerin askeri amaçlannı ve Bavaş gücünil saptama olanağınuı büyük bir kısmını kaybetmiştir. (Devamı Sa. t, S0. 2 de) B15 13 4 BC2 COi C0 1S 6 15 17 D6 878 B8 O4 A7 10 B9 C12 14 E6 18 B4 OE O4 BC4 C6 618 B45 C6 C? A5 C5 CD13 AB8 Cı 1 S 2 AC4 10 B4 5 B15 16 AB5 B14 C C AB6 12 11 B9 C5S C4 C67 C6 C78 CiO 11 YOK GÖZLEM UGUR MUMCU Altan ÖYMEN mı olarak göeterilen ÎNTER TRA DtMPEX adlı firmanın, kendisi bir vana, adresinin bile var olmadığıdır. »Mobilra Ihracatı T« 20 milyon ttralık rergi iadesi» olayı U« ügl KÎM BUNLAR? H gelişmeler sırasmda, APT1 Maliye Bakanı Yümaz Ergenekon imzasıyla, Bern Büyükelçiliğine gönderilen «GİZLİ v« ACELE» bir yazıda; Yahya Demirenn, lhracat işinde aracılık yapbklan öne sürülen firmalar, Büytlkelçılige bildirilmekte ve bu firmalann, ticaret odalanna kayıtlan, (Devsmı Sa. 9. 8*. 7 de) AB8 9 D3 6 12 13 67 B B7 DE4 BC6 C4S 068 D4 6 12 13 BC5 Başkent Notlan es BC2 BS« C7 D4 6C6 CE A7 C6 AB6 14 E cevit'e kar?ı dilzenlenen Elâzığ saldınsı, kendllerlne «Mllüyetçı Cephe» adını takanlann örtbas edilmeyecek suçlanndan bındır. Bır ayağı, azınlık kompradoru Mıgırdıç Şellefyan'a baglı öbür ayagı oaml minberlerine doîaşan, lş adamlı, veşıı sarıklı. takunyaiı, komandolu saldırganlar, leçım güvenliğ'.nı ortadan kaldırmak İçin, yurdun dört bucağında eyleme geçırilmişlerdir. Dıyarbakır'dakıler bunlardır... Tokat'takiler bunlardır... Ernncan'dakıler. Amasya'dakiler, Adana'dakiler bunlardır... Geredede salyalı afızlanyla 31 mart gösterilerine kalkanlar, yıne bunlardır. Bunlar, El&zığ'da, devletin gtivenlik kuvvetleri önünde, Ulkenın en buyiik partisinln liderine saldıran, taşlı, sopalı, dinamitll, bombalı, suç örgütünün açkiyalandır. Yıllardır bunlann sırtlan sıvulandı. Cevdet Sunay adında bır Curahurbaşkaru çıktı, bu eşkiyaya kol kanat gerdi. Dağiarda, ormanlarda, bu kamplarda, *&ia teröristl«r yeti#tırıldi Anayasaymış, slyasal partiler vasasıyrnı?, oeza yasasıymış, hıç kımse dinlemedl. Üstelik, 1944 yılından beri, ner tiirlii ihtılâl örgütUnUn kapısında dolaamıs bulunan lhUlil spıken Turkeş, bunlar îçin: Devletin emniyet tuvvetlerine yardım edlyorlar... « H yebıldı. Sıkıyönetım yargıçlan, bunlann «nıeşru» devlet ku»vetleriyle eş tutulabllecegini bellrten kararlar ünzaladı. Şimdl her yere saldırsmlar. Saldırsınlar ki. Mıgırdıç ŞeUefyan, İsnçre'deki vülâlannda rahat uyusun. Saldırsınlar ki. Başbakamn yegenl, devletin milyonlarca llra parasını cebıne ındirebılsin. Saldırsmlar td. rabancı petrol sırketlen kasalanna paralar doldursun. Saldırsınlar kı, toprak agalan. bir kans topraklannı yoksul köylüye kaptırmasm. Saldırsınlar kl. Ithaütçılar, üıracatçılar, mılyonlaı ustun» milyonlar Iroyabllainler. *. f. 88. 1 de) MC'cilerin göz ve kulakları da arızalı Fikret OTYAM AJVKARA Milliyetçl partılerin bütünleşmesl fconusu, yeşjl renJdı MSP'nin, renksiz AP^re se çım meydanianrjda, masa bası demeçlerinde saldırmaJanyla yenıden gün yüzüne çıkarüdı» AP'yl süreU olarak renisizlikle suçlayan yeşil renldl koalisyon ortagı MSP. üstellk bunu Genel Başkanımn ağzından yapıyor, ne ortaküs ne bütünleşma degil BARIŞ HAREKATINDA GÖREV YAPAN KOMANDO BIRLIKLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ DÜN YURDA DÖNDÜ (CumhurİTet Haber Merkeal) Kıbna Banş Harekâtma kaölan ve o tarthtsn beri Adada bulu nan Türk komando blrliklerinden bir bmUmu dtin «abata Ertugrul T* Sanoaktar gemil*riyl« TOrklye'y» dOnmuşler r« MersiB limanında törenla karşılanmıalar dn. Tttrk komando birUklerimn bir beiümti Kıbnstan ayrıldıklan nımdm Kıbna w Türk Tunan ilişkilerinde Osetle çu gellşmeler olmuştur: • Yunanistan Ba?bakam Karamanlis. ana muhalefet partisl H d»rl Mavros'un Kıbns «orununu förüçmek Uz«re Yunan Parlamen tosunun olaganüstU toplantıya ça fırüması yolundaJd önerisini red detmlştir. • New Yorkta 81 eylül günlert yapüacak olan dördüncü Kıb T» görüşmelertne katümak Uzere dün Adadan aynlan Kıbns Rum Yönetuni temsilcisi Klendes, görüşmelerde bir üerleme kaydedü memesi ballnde sorunu yenlden Birleşmi? Milletlere götürecekleri nl açıklamıştır. Klerides, Türk ta rafının toplantılara yapıa önerller geörmesi balinde toplumlararası görtlşmelenn sürebilecefıni belirtmiştlr. • E^e nava sahasına llişfcln sonmlann çözümü için görUşmelere 810 eylül torlhleri arasında îstanbul'da Türk ve Yunan heyetleri arasında devam edilecektir. Bundan bnceki görüşmeler Ankara ve Atina'da yapümıştı. • Kjbns"m frünevtndeU TürKlerin kuzeye göçünün yann tamamlanacaeı açıklanmistır. Kıbns banş harekfttma katılan ve o tariht*n beri Ada'da bulunan Ttirk komando blrlifclertırtn WT brtlötnü, dün sabah Ertujrul ve Sarcaktar gemilerlvle TEKZÎP mı? CUMHURİYET GAZETESİ, POLATLI BEYLİKKÖPRÜ KÖYÜNDEKİ TOPRAK İŞGALLERINI KASITLI OLARAK Yanlif yaasmıçtır. 14 agusto» 1975 tarlhH 18334 sayılı Cumhuriyet gazetesindeki belirtilen toprak lşgali harekeünin KncilsU, gazeteye beyanat da veren. köy muhtan, çocuklan, ha nımı ll«, birkaç Dıtiyar kurulu Uyeel e«1 re çoeuklandır. Mua taru*» jm\ Mçilen T» U M»rttan evvel de toprak mütecavlzlerinin bajında gelen muhtar ve avanesi. toprak i?gal hareketine katılmayanlan. evinızl yakacağız, •izi kövde banndırmayacagız demek suretivle tehdit ve korkuttrak. hareketi bütün köylü yapıyonnu» havasın» bürtmdtirmek l*t«ıni«tlr. Köy ağalan dlye lslmlendirdi gi bizler, hlçbir zaman kimseye tecavüz etmedigımlz gıbi, kimgerun arazisine de tecavüz etmls degiliz. Hazme arazilerinl sü ren ve isgal eden muhtann kendisidır. Nıtekim, Hazine arazisinden men edilen muhtar. hal«i «K>500 dekar Hazıne ararfslni, hiçblr karşüık ödemeden ekip biçmekte ve lşgalinl sürdür mektedir. Bizlerio ellndeki arazl. ecdadımızdan kalma, tapulu ve temessük vesikalı olup. ancak Ha zine ltiraza nedenl lle tapulama mahkem^sinde dav&İKİır. (Denum 8«. I. S l . 4 4e) Renksiz olarak rdtelendirllen oysa ne renklıdır, ne renklidırAdalet Partisının Genel Başkanı Süleyman Demırel, «Önce aynı hedefe ok atma başanlmalıdır» dedi. Muhteremler sanki Okçuluk Federasyonunun elemanlan. Aym hedefe OR atmak başarümalıy mıs önce.. Valla nerkesın ve muh teremlerin gözien önünde geçiyor olaylar. evet bir seyler atuıyor, atılıyor ama onlar da görüp bihrorlar ö atılan ok degıl, bir başka sevdir Erbakan "uj ağzından.. Onun için islerin atmalarla lyıce kızıstıgı şu sıralarda bu «ia dlvao.ın eerceklesecefrine olumlu bakmak zor.. varü şeyler, oklar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog