Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

OYUN OKTAY AJtBAJL tktntf Sofc No: 39/41 fetanbu! uumnurıyeı 52. yü, sayı: 18356 Kurucusu : ÎTJN1JS NADİ 5 Eylül 1975 Cunaa Cöt I ÇevireiK Prtıf. Dr. Hasan Tan Bakanhğuruaca öğretmen Kitaplan Serisinden Uçüncü bastası yapılan bu eser, 20 lira fiyatla yayınevlerimizde satışa arzedümlstir. Devlet Kitaplan a SnJtanahmet / Istanbnl Sahs Tel.: 22 38 03 CHP Genel Başkanı Elâzığ'da Soyguncuların buyruğuna îsrailMısır boyun eğen kamu yöneticileri hesap verecekler,, dedi ELÂZIG'DA MiTiNG ALANINA KOMANDOLARIN SALDIRISI İLE BAŞLAYAN ÇATIŞMA SIRASINDA BiRi PO LiS 50 KiŞi YARALANDl. 50 KiŞi GÖZALTINA ALINDI OLAYLAR SIRASINDA KOMANDOLARIN SALDIRISINA UGRAYAN GAZETECiLERDEN ÇERÇi ÇENESiNDEN YARALANDI. BiRÇOK DÜKKÂN VEOTOMOBiL HASARA UGRADI Ecevit'in otobüsünü komandolar taşa tuttu ELÂZIĞ CHP Genel Başkanı nin de gözaltına alındıgı bildiril beleriyle yaralanmıştır. MHP'li komandoların saldınsına uğrayan Bülent Ecevit'in seçim kampan miştir. yasını başlatmak üzere geldiği Komandolar, CHP Genel Başka diğer gazeteciler; CHP Basuı DaElâzığ'da dün olaylar çıkmış, AP nı Ecevit Tunceli'ye gitmek. üze nışmanı Turhan Tükel, Günaydın Gençlik Kollanmn katılmasıyla re şehirden aynldıktan sonra da Gazetesinden Can Pulak, HürriMHP'li komandolar ile CHPIiler saldırılannı sürdürmüşler, olay yet Gazetesinden Celâlettin Çetin v arasında uzun süren çatışmalar lan gazetelerine yansıtmak için •e Milliyet Gaaetesinden Aytekin olmuştur. Olaylarda Ecevit'in oto kentte kalmıs olan 5 gazeteci. bu Yıldız'dır. büsü komandolar tarafından taşa saldırılann hedefl olmuştur. HürPolisin tutunvu tııtulmuş. bu arada 2'si ağır ol riyet Gazetesinin foto muhabiri mak üzere 50 kişi çeşitli yerle Mahir Çerçi, komandolar tarafınBütün bu olaylar boyunca porinden yaralanmıslardır. 50 kişi dan çenesinden tas ve tekme dar lisin son derece p&sif ve etkisiz kaldığı görülmüştür. Nitekim, polis komandoların saldırısı karşısında bir eczaneye sığınmak zortında kalan gazetecileri de tehditler tizerine koruyamamıştır. Gazeteciler askeri kuvvetlerce sehir dışına çıkan'.mışlardır. ara anlaşması Cenevre'de imzalandı, Amerika ve Sovyetler imza törenine katılmadı CENEVRE Mısır ve îsrail arasında üç gün önce parafe edilen ara anlaşma dün Turkiye saatiyle 19.04'de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binasında imzalanmıştır. Anlaşmamn bir bölümüne taraf olan ABD imza törenine katılmamış. Sovyetler Birliği de temsilci göndermemiştir. Mısır ve İsrail askeıi heyetle(Devsmı Sa. » Sfi J de) Istanbul'da 5 bin polis görev lisinin yarısı cezalı durumda Selâhattin GÜLER îstanbul polis örgtitünde görev b 5000 amir ve memurdan yarısı nın çeşitli ceza aldıgı. sicilleririn bozulduğu, bu arada disiplin cezalannın tazlaliSı nedeni İle birçogunun da meslekten ihraç edildiği »gTenilmiştlr. Bir yıl içinde islem gören dosyaların tstanbul polis örgütünde re"kor düzeyde ceza yağdiTildığın) göstermiştirKadroda görevi! polis üe Top lum Polisinde görevli olanlann aldıklan ceza oranlandığında, Toplum Polisinde görevli olanla nn daha çok ceza aldıklan ortaya çıkmıstiT tstanbul polis örEütünde görevli 5000 amir ve me murdan 2480^111^ aldıgı cezalar ise, şöyle sıralanmaktadın Tenbih, lhtar. tekdir. maas tndirimi, üç. altı aylık ve bir yıllık terti tenzillert. Meslek disiplinine uymavan, kanunsuz davranışlarda bulunanların coŞunlukta oldugu öosyalanc ^derefc kabarması, Türkiye çapındaki polis ör01tün de genis ^oeTasyonlara gidHecogi de tlsrllüerce ifade olunmu?tur. 'i •i Olaylar nasü başladı Olaylar saat 14 sıralarında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit sehre gelmeden önce başlamıstır. Bir grup komando ellerinde taş, Bopa ve ateşli süâhlar olduğu halde miting alanına dogru çeşitli sloganlar söyliyerelc yurüyüşe geçmiş ve alanı dolduran CHP'lileri taş yağmuruna tutmuşlardır. Çıkan çatışma sırasında birçok kişi yaralanmış, bu arada dinamit patlamalan duyulmuştur. Olaylar sırasında. bir gencin komandolar tarafmdan insaatın tist (Devsnu Sa. 9, Sii. 3 de) Çağlayangirin tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler delegemiz Büyükelçi Olcay görevini bıraktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalan sırasında New York'ta bulunmaması istenen Birleş miş Milletlerdeki daimi delege , miz Büyülcelçi Osman Olcay. gö revini bırakmıştır. Yunanistan, Çağlayangil'in dileğinin Os. , man Olcay'a iletümesinden sonı karasularını ra, Olcay derhal görevi ikinci | delegeye bırakmış ve New York 12 mile tan gelen telgraflara ikinci deçıkarmakta lege imza atmaya başlamışıır. Durum Dışişİeri Bakaniığında bir ..skandal» olarak nitelendi ' rilmekte ve Tiirkiye tarihir.de ilk kez, büyükelçi bir datmi de Türkiye legenin görev başındayken biT La Haye Adalet Dışişİeri Bakanı tarafından ça lışarnaz duruma getirildiği be Divanına Urtilmektedir. Yıllarca Dışişİeri Bakanlıgının gitmeyecek çeşitli kademelerinde görev ya. |>an, uzun bir süre de NATO ANKARA, (ANKA) YunanisÖrgütu Genel Sekreterinin sitan'ın karasularını 12 mile çıkart yasal yardımcılığını yürüten 01 nıa isteğinden vazgeçmemesi balinde, Türlciye'nin La Haye Adalet Divanına verüecek tahkimnameye imza koymayacağı ve t a 1975 yılında Haye'e gitmeyeceği belirtilmektedir. Atina 12 milde ısrar ederse ihracatımız Tiirkiye ve Yunanistan arasında devam eden kıta sahanlığa ve gerilerken deniz uyuşmaziığı sonmlanyla ilgıli görüsmeler de olumlu bir ihracatçılara sonuca ulasamıyacaktır. cay'uı partisanlık ve klşisel kap rislerle, karamame dahi çıkanlmadan görevden alakonması, diplomatik çevıelerde hayret uyandırmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Perakende 16.90 liraya satılması gereken ayçiçeği yağının kilosu 19 liraya yükseldi Pıyassda bir süredir darlıjfr gorülen sıvı bitüael yaglara, bu kez de yemeklik ve s.)rrahx rrar garin eklenmiştir. tlgilı'.er bitkisel sıvı yag piyasasındaki Karaborsaya MC Hükümetır.in stc'Kçulugu adeta teşvik eden kredi politıkasımn yol açtıgııu iıen sürrhüslerdir. tlgililer ayrıcs se cım öncesi kredi p j'ıukdsında vapılan degişıklik «e ithalâta gi TEKZiP Nuri ÖZDENiZ dilmesinln bitMsel yfcf daruğını önumüzdeki haftalar içınde giderecegini ancak karaborsa fiyatı düşürmeyecegini idcüa etmişlerdır. Ayçiçeği yağı, riyat Kontrol Komitesinin kilogrammı toptan miştir. MC Hükümeti ışbasına geldikten sonra kredi poıitıkasında bit kisel, hajvansal yağ ile yaglı to15 hra i~ kuru?, perskencie 16 li hnmlann rehin gösterilmesi karra 90 kuruş olaraK s<sptarnasına şısında kredi verilınesini öngörrağmen paravan şırkct'.er ararı müştur. Kredi polirikasındaia bıı Iığıyla halen peraker.Je fiv3tma karar kredi peşinde koşan yağ toptan satılmaktadır. Ayçiçeği sanayici'ıennı adeta stokçuluga yağının karaborsa perakende Ji teşvik etmıştir. yatı da 19 liraya <CA')ar yt'kselSa. 9. Sfi ( da) TSİP Ankara îl Başkanı ve arkadaşları 8'er yıl hapıs, 2 yıl 8'er ay Afyon'da gözetım altmda bulundurulma cezasma çarptırıldılar ANKARA, (Cumhuriy«t Bnrosu) Ankara Devlet Cüveıüik Mahkemesı, TSÎP Ankara II Başkanı Ali Kar ıie arlcadaşları hakkında «Gizli örgüt» kurmaktan hapıs cezalan vermij, samkıarın da tutuklanmalarını kararlaştırmıştır. Ali Kar ve arkadaşlan ise dünkü duruşmaya aeür>emiv lerdır. Faiıri Yücel başKanlığında toplanan Ankara Devleı Cüveruik Mahkemesı'run. TSIP II Başkanı Ali Kar ile arkadaslarunn yasal bir kuruluş olan TSlP'i paravana olarak kullandıkianm ve t>ildiri yayınladıklannı, bunun mem lekette kurulu akotıoıaı* düzeni devirmeyi amaçiaclıklanru öne süren kararında, Ali Kar, Oral Işıtman, Aykut Başaran, Veli Güroan ve Hasan Sinemilioğlu' na TCK'nun 141/1 nıaddesine aykın hareketlerinden doiayı 8'er yıl agır hapis ve ikışer yıl sekizer ay da Aîyonda gözetim a L tında bulundurma cezalan vermiştir. Yine sanıklardan tbrahım Seven ile Neditn Gürkaç bakkında da TSİP'in ocak ayında Ankara' da yapılan toplantısır.dafci tonuş malannda komünizın propagarı Genel Müdür A. Onuk: A.A nın her Haberini Tevsike Hazırım.. Ajans Yalan Söylemez Biliniz ANKABA, (A.A.) BİT SÜT6 we\ bu sütunda, Dlr sayın mületvekili'nin, «Anadolu Ajansı»nın yalan haber verdiğl yolundakı iddiasuu haber yaparalc oe?rettiniz. Ancak akaDinde tarafumzdaa, böyle bir seyin varit olmadığı yo lunda, yapılan açıklamaya, ber nedense. iltifat etmediniz. Şayet bu açıklamamızı da, bi ö yalancılıkla Itham etmlş oldugunuz naber gibi, sütunlanniza al mış olsa idiniz. bugün. cevap Bak kımızı kullanmak sureüyle, burayı işga) etmek durumunda kal mayacaktık. Bir sasin milletveldli'nin asıl ve esastan yoksun iddiasına daya narak yalan diye ilân ediverdıginiz haberimiz doğrudur. Bunu ber zaman Isnata bazınm. Attila ONUK Anadolu Ajansı Genel Müdürü Görevden alınanlar Disiplinin saglanması, meslek şeref ve haysiyetinin korunması için girlşllen çabalar halll ce2alarla sonuç vermedigl tçin çeşit lt dlsiplin cezası alan amlr ve memurlann vtte kızartıcı davramşlarda burundnfclan dfkkate alınarak bir yılda 88 amlr ve me murun lçine son verilmis, meslek le llişkfleri fcesfldiei de tçlşlerl Bakanhfcına ulaştınlan gizli raporlarla saptanmıştır. (Devamı Sa. 9, Sfi. 8 de) // ısrar ederse, Kayra: Yabancı petrol şirketlerine verilen yağ fiyatının indirilmesi hazineyi 70 milyon zarara uğrattı,, tç Bedesten'de M'si 10~ bin liradan satışa çıkanlan dükkânın Umanu 6 metrekare. Pesin fiyaM 650 bin lira. 598 milyon lira vergi iadesi ödemesi yapıldı Gizli toplantı AXKARA (ANKA) 1S75 yılı ocak haziran doneminde, top lam 3 milyar 474.2 mılyon liraIık ihracatın 598.4 milyon liralıK fcsrmnın vergı iadesinden yararlandıgı saptanmıştır. Bir başka deyişle, 1975 yılırnn ilk altı aymda devlet, thracst konusu ürünler için, ihracatçüara 598.4 milyon lira ödemıştir. (Devaıru Sa. 9. Sü 2 de) Ote yandan, Ytınanlstania eylülün Udnci yarısında başlayacak ikinci bölüm göruşmeler öncesinde, Kuşadası'nda, uluslararası deniz hııkııinı uzmanlan, bazı dışişleTİ yetkiUleri ve büyükelçilerin de katılmasıyla, «glzll bir toplantı» yapıldığı öfrenilmiştir. Sızan haberlere göre ikinci bölüm gorüşmelerde izlenecek stratejinin anahatlatının saptan dıgı bu «gizli» toplantıya, Turkiye'nin Isviçre Büyukelçisl Suat Bilge de katılmıstır. BUge'nin La Haye Adalet Divamnın yapısı ko nunun Divana getirilnjesi halin(Devamı S». 9. Sfl. 1 de) Iç Bedesten'de bir dükkan metrekaresi 107 bin liradan satışa çıkanldı Talçm PEKŞEN Çalıçanlarm sözlerine bakılırsa, turistlerin ugrak yeri Kapalıçarşı, bugünlerde gözden düsmüş. Türk parasının azar azar oldugu için göze çarpmadan değer kaybetmesl, bu ünlü çarşıdaki alışverişin ruzını kesmiş iyice. Yabancıların «Old Bazaar» dedikleri İç Bedesten'e artıi esfcisi gibi Amerikalı ve Ingiliz turistler pek uğTamıyonnus. «Turist var ama hepsi zıpır olduktan sonra bana ne!» diyor satıcüardan birt. «100 Hralık mal satmak için 100 takla atıyotıız. Sonunda bu paraya Sultan bilmem kimin enfiye kutusunu aldjğını zannederek gidiyor.» Pakat tç Bedesten satıcüartnın sözJerini tekzip eden olaylar oluyor Kapahçarşıda. ömeğin aynı yerde satışa çıkanlan bir dükkânın ölçuleri 1.5 X 4 m. olmasına rağmen istenen fiyat peşln 650 bin Hra. Bu hesaba göre 6 m2.1ik dükkânın metrekaresinin fiyatı yakJaşık 107 bin liraya geliyor. 6 metrekarelik dükkân Muzaffer Güç'e babasından miras kalrm?. Birkaç kardeş olduMan için dükkânı parçalarnals yerine çıkarmışlar. 650 bin lira (Devamı Sa. f. Stt. 1 de) dası yaptıklan gerekçesnte be j şer yıl ağır ııapıs ceeaıan verılmiştir. Bu sanıklar ia bırer yıl j iki senatör Afyon'da gözetım altında turula ı caklardiT. ı çıkaracak olan TSÎP toplanusında konu^tu^u ve komunızm propâgartaası yap Tekirdağ'da tıgı öne sürülen U başkanı Ali ı Kar'ın burada konuştuguna tüş j AP, seçime kin yeterli delil bulurtnıadıgmtek adayla dan bu suçtan beraatı de kararlaştmlmıştır. katılmak TStP vönetacıierıuin mahkumi yetlerınin başlifa deüli Kissinzorunda kaldı ger aleyhine yayınlanan bildiridir. A.NKAR.4 (Cumburiyet Bürosu) Bir karşı oy Cumnurtyetçi Güven Partisi' TSIPü sanıKlaım tuttılclama nin önde gelen politikacılannkararlarına üyelerden yargıç Al dan Orhan Öztrak'ı AP listesinbay Abdullah 5ıiçiıkyılmaz karden Tekirdağ'dan senatör adayı şı oy kullannuş, öb'Jr kararlar göstermek tçin yapılan hesaplar, oybirliğiyle alınmıştır. MahkerrıP Yüksek Seçim Kurulu'nun aldı(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) (Devamı sa. 9. Sü. 3 ae) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP eski Enerjl Bakam Ankara Milletvekül Oahit Kayra, cepbe iktidannın yabana petrol şir ketlerine verilen tnadenî yağlann liyatlarmı daşürdüğünU, böylece yabancı şirkeUerin Isteklenni bir kez daba yerine getiıdiğinl söylemiştir. KayTa, (tYabancı petrol şirketlerinin öyat arttırrna istekıcrinl reddedemiyen, iakat fiyatlanm da arttırmak ıstemiyen Cephe Hükümeti, Aliağa raür.prisıcden bu şirketlere vcrüen yagırj üyatını düşürmek suretrvte, bu şirketlere 70 ıniiyon lira yakınlarında çıkar sağlanustır» demişUr. Madenl yağ üyitlan va yabarjcı şırketler feonusunda görüşle(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Ankara Notlar» OL.\YLARIN ARDINDAKİ GERÇEK yle anlaşüıyor ki, eylül ayı, Kıbrıs sorununda karara yöneliş açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bazı çevrelere göre Kıbrıs'ta zaten ilkeler açısından yaklaşun saglanmış, coğrafî federasvon tezini her iki tarat benimsemistir. İş, Türkiye' nin toprak ödünii vermesine, ya da başka deyişle Kıbrıs Federe Devletinin sınırım düzeltip saptamasına kalmıştır. 8 • 9 eylül fünlerinde New Vork'ta BM Genel Sekreteıi VValdheim'ın bulu Kıbrıs ve 12 Ekim nacajh Denktaş • Klerides toplantılannda, toprak sorunu d» belki bir çözüme bağlanacaktır. Böylece Türldve'nln üstünden uluslararası baskılar kalkmış olacaktır. Demlrel Koallsyonu geri planda kalmakta, ödünlerin Denk taş eliyle ve Bİzli diploraasi yöntemleriyle verilmesine özen göstermektedir. Şimdilik su altında cereyan eden pazarlıklann tam sonuçlan, 12 ekim senato seçimlerlnden sonra belli olacak ve aydınlığa kavuşacaktır. fik bakıjta, Kıbnsts Hd taral arasında bir yaklaşundan memnunluk duymak gereği ortavn çıkmaktadır. Gerçekten Egede İki komşuyu ve NATCynun iki üyesinl çatıştıran bir soran'un, sağduvu çerçevesinde çözümlenmeslni tüm Batı dünyası Istemektedir. Ne var ki, UişkUerin kapalı diplomasi yollanyla selişHrilmest, baa soru işaretierinl de giindeme Ketirmektedir. ••• (Devamı Sa. 9. Sü 6 da) Orhan Kabibay, Mirage uçaklarının satış temsilciliğini üstüne aldı ANKARA, (ANKA) EmeklJ Hava Korgenerall Sulhl Kaner ile Cumlnıriyetçi Gtiven Partisi es ki MUletvekülermden Orhan Kabibay, «Mirage» uçaklarının Tiir kiye temsilciliklerini üzerine al» mışlardır. Kaner ve Karjibay, Mirage uçaklannm satışı için hükü metle temaslarmın heniiz yeru basladığım ifade eumslerdır. Orhan Kabibay ve Sulhl Kaner adlannuı kısaltılmış şekll olan «OrKa» şlrketl adıyla temaslarını yürüten Kah'buy ve Kaner, Mirage uçaklarının satısı için, (Devamı Sa. », 9fl. 1 de) ODTÜ'de CIA parmağı mı var ? Mustaîa EKMEKÇÎ ANKARA Ortalıic niç de lç açıcı değii. Arapiann deüıgı glbı «Essanub Gubia» Türkçesi, bulutlaı geoe. Ne zamaiidır Bayrampaşa Cezaevinde yatan tefetaş Ağaoğlu'na bir .aektupıa olsun «Geçmiş olsun» dermls istiyonan. Elim degmiyor. Ankara Cezaevitıde Yılnıaz Güneyi bir yıla yakıa süre oır Kez göreDtldim. O da camlann demir pannak' lıkların arasından, yazdığım yılbaşı kartına karşüığı şoyleydi: «1975'ln banş ve özgUrlülc yıü olmasıru dilerim..» Eır.eitil &ibay Uuseyin Yalos (Oevaroj Sa, 9. Sü. 1 de) O MlblK İSKAIL IKİNCI ARA ANI AsMAS) tMZALANLII V A Z I S 1 Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog