Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

î Toplum vapımızın gelişme çtıgilerttu serjpV leven Temeldeki Çatlak Yasan. Prof. Dr. Cavit Orhan TUTENGİL Ftystı: 15 ttr» tsteme adresilu, Halkevi S>ok No 39/41 tSTANBÜL Cumhuriyet 52. yıl, sayi: 18355 Kunıcusu: rUNTJS NADt 4 Eyltil 1915 Perşembe BÎR NESLİN DRAMI Hüsamettin TUGAÇ ÇAGDAS TAYINUAB1 Cag&togta H&lken Sokak N « 0/41 Istanba) Hükümet/n, bozı komando birliklerini, iyi haber alan kaynaklara göre, Kıbrıs'ta verilecek toprak ödünü ve Türk ABD ilişkilerinin alacağı yeni biçim, bu ay içinde kesinlikle belirlenecek ambargo konusunu görüşecek ABD Kongresini etkilemek için geri çektiği belirtiliyor 89 eylülde VValdheim'in gözetiminde New York'ta yapılacak barış görüşmelerine, Denk taş, Türkiye'nin verebileceği toprakları gösteren bir harita götürecek Kıbrıs'tan bir gıııp Türk askeri çekiliyor (Cmnlrorly*t Haber Merkerf) Başkent Ankarada. iyı haber a.an kaynaklar, eylul ayı içınde, Kıbrıs ve ambargo konulannda onemlı gelışmeler beklendığını behrtmışlerdır 3u kaynaklara gore, TurJdje'nın Kıbns ta vereeegı toprak odünü bu ay Kiflde belli olacak, bunun janı sıra, ambargonun surup surmıyeceğı ve buna bağlı olarak Turk • Ame rıkan Uışküennın alacajı yeru biçim belirlenecektlr. Cte yan dan Cephe Hıikümetı, onumuzde kı haftalarda ambargo konıısunu ele alacak ABD Kongreiinı etkılemek amacıvla, KiDrıs'ta görev lı Komando bırlıklennın bir bolumunü geri çekmevt kararlastırmış ve Genelkurmay Ba.>kanlıgı da gen çekme kirannı dun resmen açıklamıştır Eylülun, Kıbns anıbargo Turkıye • ABD liışkıien açısından önemli gelismelere sahrt* olacagını belırten iyı haber alan kaynaklar, Kıbns banş harek&tının başmdan bu yana Adada gorev yapan komando bırlıklerınden bır bolumunun geri çekılmesini ıkı nedene batlamaktadırtar Bu nedenleras bınncısi ozetle şöyle açıklanmaktadrr «Amerıka Bıriesii Devletleri Kongresı, bır ayujt btı tatılden sonra dun tekrar çshşmalanna başl&mışür. Başkan Ford yönetımı, katı bır tutum ıçınde Turkıye'ye karsı sıUh amoargosu uygulatan Kongrenın bu k«"an nı yumuşatması yolurıüa bır kaç hafta ıçınae yerur gmsnrjer de bulunacaktır Fo d yonetımı bu konuda Turkıje nın dc kendı sıne yardımcı oltnasını Isiemış ve bas somut jestlenn Kongreyı olumlu yonde etkıle}ecegım belırtmıştır Bu tstegl dıkkate a lan Cephe huiümeti Kıbnsta go revlı Turk Komando bırlıtoerın den bır bolümunun gerı çesılıne sını kararlaştımu^ur Hufcümet bu davranışm Kongre usrunde olumiu etkı yapucagını ummak tadır Hukametın aldıgı gen çekme karannın ıkıncı ned^nı de, 89 evlülde, New York'ta BM Onel Sekreten Waldheim'ın gözeümın (Devamı Sa 9 Su •< <• !> « Renault'tan sonra kamvon, otobüs, minibüs ve traktör iiyatlarına da zam yapılması beklenıyor İZM1R Renault otomobül*nne zam talebmı kabul ederek, 15 17 bın lıra arasında fıyat nr tışına ızın çeren fıyat kontrol Ito mıtesının, dıfer otomotiv sanaMI kunıluşlannın zam ısteklenne de onumüzdeki gunlerde ce%a vermesi beklenmektedır p Fıvat Kontrol Konutesmde zam kuyruğunda bekleyen kuruluşlar dan bınnın de tzmır'deki BMC. (Oevamı S« 9 !Su 5 de) Yahya Demirel: "Mobilya ihracı soruşturması 15 gün içinde bitecek,, • «ŞELLEFYAN1 TANIYIP TANI1VÎADIĞI» ŞEKL1NDEK1 SORUYÜ YAHYA DEMıREU «BU ONEMLı DEĞıL» DıYE YANTTLADI AVK%R\. ( \\K\) Başba lundakı yavınlar Üzerıne kendisıyle gorusen ANKA muhabmne, kan Sulevman Demırel'ın yeğenı Yahya Kemal Demirel, ŞeUefyan' «Benun Şellefyan'ı tanıyıp tanıın yardımıyla havali fırmalara madıgım onemlı degil » demış, geniş açıklama lçm Tıcaret Bamobilya ıhraç edıp 20 mılyon kanlığı sonışturmasmm sonuçlıralik vergı ıadesı sagladığı >olanmasını bekledığıni belirtmıştır. Yahya Demirel, devletan yap tığı sonışturmaran 15 gun içinde sonuçlanacağını ve o zaman «her şevın ayduılıga katuşacagını» sozlenne eklemıştır. Basbakan'n vegenının Kavakhdere'de, Kugulu Park karşısmdaki burosunda vapılan goruşmede, Yahya Demı rel'rn avukatı Osman Ercan da hazır bulunmuş ve bazı sorulan o cevaplamıştır. 26 yaşmdaki sa nşu», uzun saçlı, mavi gozlü bir genç olan Yahva Demirel amcası Suleyroan Demırel'i hatarlatan bır konuşma tarzıyla ANKA'nm somlannı şoyle cevaplamıştır ANKA: Cumhunyet gazetesindekı yayını ızllyorsunuz herhalde. Bu konuda ne dıyorsunuz? (Devann Sa. 9, Su 4 de) BLOKSUZLAR KONFERANSINDA TÜRKİYE'NİN UĞRADIĞI DÎPLOMATİK YENİLGI DIŞÎŞLERÎNÎ KARIŞTIRDI Umit GÜBTÜNA AVKARA, (Ctnnlnırtyet Bttroro) Bloksuz ulkelenn Peru'nun ba» kenti Lıma'da yaptıklan toplantıdan sonra vayınlanan ortak bıldınnın Kıbrısia ügüı bolurnünde TUrkiye açısından son yılların en agır suçlamalarınm yer aldığı ve bu arada «Bagımsvt Kıbns Devletıne yapılacak bır saldırının ttim bloksuz ülkelere yapümış bır tecavuz sayı lacaktır» cumlesuun bıldıriye ko nulduğu bğrenümıştir öte yandan Lnna'dakı toplan tının gereklı tedbırler alınmadıgı takdırde Turkıye ıçın çok kotu •onuçlar verebüecegıru daha önc« bıldırmiş olan Bırleşmış Mü letlerdeki Büyukelçi Osman Olcay'ın, 4 eylulde BM Genel Kurul çalışmalanna gıdecek olan Dışısleri Bakanı thsan Sabri Çağ lavangıl'in New York'a vanşından once buradan aynlmasını Is tedıgı ve bunun Osman Olcay'a bır telgrafla ıleüldigi de Dışışlerı Bakanlığında ıfade edılmektedır. Bloksuz ulkelenn Peru'nun baş kentı Lıma'da yaptıklan Dışışlen Bakanlan duzeyındelö toplantıya Kıbns Türk Federe Devletmm Dısışlenyle görevü Devlet Bakanı Vedat Çelık'in katılması reddedıldıktcn sonra yayınlanan ortak bıldınnın, Kıbns'la ılgılı bolumunde Turkiye açısından (Devamı Sa 9 Sü 1 de) MALATYA'DA ECEVİT'İN FILMI GÖSTERİLEN SINEMADA DİNAMIT PATLADI, CHP İNCESU İLÇE B1NASI SALDIRIYA UĞRADI (Cumhuriyet Haber Merkesi) 12 ekim seçımlenne yaklaştıkça CHP ve demokratık guçler üzen ne surdurülen baskılann yo$un laştığı gorülmektedır Malatya'da oncekı gun normal program on cesınde CHP Genei Başkanı Eeevit ın fılmınl eosteren bır sınamaya patlayıcı madde konmuş, ınlılak sonucu bın agır olmak , bzere 90 kışı yaralanmıştır. Ote yandan, CHP Incesu îlçe bınası da oncekı gece kımlıgı saptanamayan kışılerce saldınya uğramıs tır. CHP bınasmı tahrıp eden saldırganlar daha sonra CHP üçe başkanı Alı Osman Ilba'mn sahıbi oldugu kahvehanenın de bütün camlannı kırarak kaçmış Yeğeni de tıpkı Süleyman Demirel gibi konuşuyor Füsun özbilgen Mecidiyeköy üst geçıdi 5 ay sonra trafiğe açılabilecek 3 yıldır yarattığı aşm trafık sıkışıkhgı ıle, Oîellıkle o joldan her gun ışe gidıpgelmek zo randa olan İstanbullu'ara kan kusturan Mecıdıveköy \iit Eeçıd ınsaatı tamamlanmak Ü7eredır îlgilıler 2 ay içinde geçA baglan tısuıın bitecejtını ve norma' koşullarda en geç 4S av sonra üs tü astaltlanarak tümu ıle trafıge açılabıler^gını belınmektedırler 4 vıvadUk 2 büytik koprü 2 tunel \e 4< vapıdan mejdana " gelen çe\re yolunun çeşıtlı bo"umlenndekt dıjter eksıklıklen nm de yıl sonuna kadar tamam lanmaîi beklenmektedır 35 bin metrektlp beton ve 2 bın 500 ton demır kullanılarak gerçekleştınl dıgı btldınlen Mecıdıyekoy ust geçıdımn tamamlanması ıle çev re yolu ıle selur ıçı volu tümu ıle bırbmnden Evnlacatı^dan trafîğın onemlı oîçude rahatla^a cagı umulmaktadır. tki bağlantı bloKunun ınsasına geçılrnesı ile, onumuzdekı gunlerde, şehır ıçi ana trafığınm geçeceğı alt yolun boşalm<ısından oturü şehırlının kısmen olsun rahat nefes alabüeceğım bıldırmektedır (Foto: Tulay Dt\tTÇtOĞLÜ) DP Genel Sekreten Sükan, Cephenin yönettiği Dısislennin A'dan Z'ye bozuk olduğunu öne sürdü ANKAR* (Cumhurıvet Burosn) tardır. Bu arada CHP Ganantep Mıl letvetali Mehmet Özmen ile partl 1 başkanı Selahattm Çolakof 1 lu düzenledikleri basın toplantısında Gaziantep ve çevresınde demokratik guçler üzerinde polis, jandarma b&slasunn »rttınldığını ilen sürmuşlerdır. Ecevit filmi Malatya muiıabınmiz Rasıt Kısacık'ın bıldırdigıne gore, yazlık Yeni Melek Sıneması, program öncesınde CHP Genel Başkanı ile ılgıli kısa bır fılm gostermişör. Fılmın gosterişl sonunda tamlıti saptanamayan kışi lerce tuvalete yerleştırılen patla(Devamı Sa. 9. Si. 1 de) Tarım Bakanı, haşhaş ekim izin belgelerinin verilmesini istedi ANKAKA (Cumhurivet Burosu) MC Hükümeti içındeki anlaşmazlığın bır bölumünü oluşturan •haşhaş kararnamesinin> belırlenen sürenm üzerinden 63 gün geçmesine ragroen çıkanlamaması üzerıne, MSPli Gıda Ta nm ve Havvancılık Bakanı Korkut Ozal, dun Toprak Mahsulle n Ofısı Genel Mudürlugune verdıgı emırle 7 ildeld vuzbın haşhaş çıftçısıne • haşhaş ekim ızın belgesi» dağıtilmasını istenaiştir Oğrenıldigıne gore, Korkut Ozal karamamenin bugüno kadar bek letilmesınden MC Hukumeti ıçınde anlaşmazhğm gıdertlemıve ceğine manmı? ve dün TMO ılgılllenne «haşhaş ekim izın belgesi» nın dağıtılmasını, daha sonra v« nı bir haşhaş kararnamesi çıkma sı halinde vapılacak değışıklıkle nn zamamnda soz konusu yerlere duyurulacağını bıldırmıştır. (Devaım Sa. 9. Sü z de) Yahy» Demırel, '^rışın uzun saçlı mavi gozlti bır deukanlı. G8rüşme snasmda yamız degıldl. Konuşmamm dikkatle taldp eden ve zaman zaman müâahale eden avukaö da yanmdaydı. Tttrklye'de gazetecüerle görtlşm» ya parken avukaton da blrlikte bulundurmak diya bir yöntem kıü lanümıyor. Bu görüşme bana Arnerikaü milvoneT çocuklannın suç işledikleri zaman savcı vs gazetecüerle avukatlan yanmda yaptıklan görüşmelert anımsattl nedense.. Yahya Demirel Ue Kugulu Park'ın karşısındaö büvuk bir apartmamn ücüncti katmdakl bü (Devamı Sa. 9, Sa. 8 de) DP Genel Sekreten Faruk SuOL\YLARIN fcan, dış polıtıkada MC HükumeARDINDAKİ tının tutum ve davraruşını eleştırmiş, «Bugun Turk dıplomasısı şerefU mazısıne ragmen, bukümetm uygulamakta olduğu ıstıkrarsız ve şahsıjetsız dış polıtıka ıle dırayetsız ve hvakatsız temsılcıler yüzımden basansız bırj ürkıve. ancak bır doııum hale düşmuştur. demıştır. nokt&sına ysklaşsn toplumların çalkantıü gunlerini vatükenın haklı davalannı dunya şamaktadır Olaviann hızlaoması, kamuoyuna arJatıp kabul ettare çogu kıside «Nereve jfldivoruz"» bümek ıçın her se^den once dev soruvonu oluştunnaktadır. Eko(Devamı Sa 9 »u 1 de) nnmık alanda eıttıkçe daralan bofazm bunalımlan, sivasal alandakı zorlaraalarla koşııtlanmakta; toplumda veni bir karars TÖnellşın iticl gucü celışmektedlr. Sımdılık tasa bir beklevU dö GÖZLEM UĞUR MUMCU GERÇEK Şaibe,,yi Paylaşanlar.. neminde olduçnnm* tfirnlüvor. Evliil »n dıs politıkada onemH olavları çundetne getlrecek, ! } < politıkada Senato seçimlerimn hanrlık ve propaRandm kesimıni lçerecektlr. Ekimde y»pdacaic uçte bir oranınrtald Senato aeçimJeri de, bir denektaşı nıteUgl tasıvacaktiT. Bovlece ekim ayında sivasal ve tophunsal vaşamd» bir avdıniık dogmaaı «rtana£ı bulunac»ktır. Ne Tsr ki lçinde bunalnnü gimlerde bile gecerli sanlması gereken olçulerin çok dısına dtistuçunin* fonılmektedir. BuRunku KoalisTonn olaşturan partılerin çeşıtli açılardan birbirine keBeHenme«i, Devlet vaşamında sakıncab bir ortaklık mantığı varatmısnr Bujrun, her ne pahasına olursa olsun sivasal ••* (Devana Sa. 9. Sü C da) Mobilya Kapitalizmi.. Demirel'in Millî Eğitim Müdürü bacanağı Isparta'ya yeniden atanınca kıyım arttı ANKARA, (Cumhttrtyet Bfirosn) îsparta MiUî Eğıtım Müdürlüğttae yeniden Sadık Güneş'in g& tınlmesinden sonra Isparta'da ötretmen kıyrmî h'zlanmışttr Sadık Güneş. Başbakan Süleyman Demırelin bacanağıdır Eskl MılU Egıtim Müddrü Mustaîa Tepecik beş çün izinU tfceo Sadık GUneş'in tayml çıkanlrm? eskl müdünin Izın suresi lçensın de Sadık Gteeş gbTeve başlatılmıştır. Tsparta"ya yeni atanan (Devam Sa. 9. 89 •) da) T A Gezidşn ızlenimler Erbakan, zamanı güneşe ve namaza göre ayarhyordu Altın Yarışmasında ilk 3 sirayı Yılmaz Cüney'in fümleri aldı ANTALIA, (ANKA) 12 An taly» PestivaU Altm Portakal fılm yanşması dün sonuçlanmış y&rısmaya katüan 12 eser arasın da en iyi blm olarak senaj osunu Yılmaz Güney'tn vazdıgı «Endışe» hlnü bırtnci seçılrniştir be çlcileT kurulu, «özgün senaryo yazan» ödülünti cte «Erti!şex tü rnmin senaryosu dolayısıyla Yüreas Güneye vermiştır. En lyi ikinci film ödülü, Yılmaz Guney ın basrolUnü oyoadığı «Arkadaş» a<llı filme, «r iyi e« fılm «dülü Yılma* ıney Turhan ILGAZ ANKARA Necmettın Erbakan'ın tüm propagandası, AP'yi tatarık tmek UstUae kurulu. BubUerek yapıyor .. HOCA.« ltan öymen, mobilya yolsuzluğu konusuna yurt dışından ışık tutarak, «aleraı kor ve sersem» sananlara gereken dersi vermektedır. Geçtığimiz pazar eününden bu yana Cumburiyet'te okuduğunuz haberier, Başbakan Demırel'in 26 vasındaki yegeninm sahıbi bulundugu şırketın, cvergj iadesi» yoluyla nasıl milyonlar tauandıfını ve bu kazanç ortaklıgının hangı «kokü dısanda» üiskilere daytmdıgsnı bır bir ortaya koymaktadır Mobilya yolsuzîuğu, ilk bakısta, kapıtallzmm para kazanmak ve hazıneyı soymak Içın başvurdugu yollan sereılemektedir Vergı iadesi vurt dısına mal satan tş adamlannı zengin etmek İçin hazırlanmıs bir kazanç kapısıdır. Yurt dısına mobilya satmak lsteyen bir ihracatçı, dlyelim kl, bu mobılyanın bir tanesıni imalatçıdan yüz liraya «atın ahyor. Bunu, 200 liradan yurt dısına satmış eörünen ibracatçı, satmıs gömndügıi bu 200 llrantn, yüzde yetmışbeşinl, «vergl iadesi» adı altında, Merke» Bankasından almaktadır. Burada büttln hüner herhan0 bır Umandan, yurt dışına mal thraç etöğınl fcamtlavan belge almaktır Bu belgeyi aldıktan sonra Merkez Bankasma gidro paraian almaktan başka nlçblr ts kalmamaktadır Bu is İçin. Bakanlar Kunılu, 12 4 1973 gün ve 7/6270 sayıiı karamame cıkarmıstır. 29 7.1972 tanhlnden geçsrlı olmak Uzere çıkanlan bu karamameye göre her türlf) mobilva lçtn yüzde yırmlbeş «vergl İadesi», aynca buna ek olmak Ozere, «özel banka hesabı» fcavdıyla vüzde elli oramnda flderoa vapılması öngörülmüştür Yahya Demirel, Libva, îtalva ve Kıbns'a sattıgı mobilya bedelleri İçin, Merkea Bankasma gitmlş « yınni mll(Devamı S». I, SA 1 de) Faşist Yunan Cuntası adalet önünde Kosta Daponte'nin yazı dizısi bugun 5 sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog