Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CAG0A5 YAYINLARf FELSEFE VE ULUSAL KÜLTÜR Kıtabı çıktı. 15 TL Ç^ĞDAŞ YAYIN'LARI Cağaloğlu Halkevı Sok No 3941 Istanbul umnurıyet 52. yıl, sayı: 18381 Kurncnsn: TUNUS NADİ 30 EvlüJ 1975 Salı Seiçuk Yaymları İSLÂM FELSEFESİ Hilmi Ziya ULKEN 2'ncJ BASKI üağıttm : BATES BÖTUN KITAPÇILARDA Ecevit, AP liderinin söılerini eleştirerek, fazilet cellâtlonnı kendi soyunda sopunda arasın,, dedi CHP lideri, iktidara geldiklerinde fikir suçlularmı yeniden hapisten çıkar tacaklarını bildirerek; «Türkiye, fikirlerinden dolayı insanların astldığı bir ispanya, bir Şili olmayacaktır» dedi Kayseri'de konuşan Ecevit, yalan ve talanla devlet yönetmeye kalkanlann sonlarının artık geldiğini söyieyerek, AP'nin aracılara ve tefecilere destek o I d u ğ u n u belirtti. "Demirel geldi kan dökülmeye başladı,, KATCERt CHP Genel Başkanı Bulent Eeeut, dun yaptığı konuşrnada AP lıderı Demırel'm kendısını bır gun once Kaysen'de dfazııe* cellâdı» ..an etmesıne degmerek. «Fazıleth ınsanın fazıietıne kımse leke suremez Demırel fazılet cellâtlarını kendı sovunda sopunda arasm demıştır .Demırel geldı tekrar kan do kulmeje başiadı. dnen Eceut, iktidara geldıklennde düsunce ve sıyaset suçundan hapiste yatanların serbest bırakılacagını bıl dırmıştır Ecevit, CHP'nin koylüye, AP'nın 10 yılda getırdığınden daha fazla refah ve ücret zammı getır dığıru soyleyerek konuşmasma başlamış ve şunlan soylemıştır • CKP'nın tek başma iktidara gelmesı Demırel ıçın kardeşlerı ve yegenlerı ıçın korkulacak bır şey olabılır. Kurulmamış bır şırkete 160 milyon lira teşvık kredl sı alanlar korkabılır Ancak, on bmlerce Kajsen'lı CHP ıktıdannı ozledığı içın bu mevdanlara top landı, korkmak bır yana. Devlet tehhke>e duşmlışse, btz de\letı korumak ıçın hukumetı bırakabılınz Ama Demırel, devletı batırma pahasına hukumetı bırakmıyor AP 6 aj'dır hukumette hâlâ şunu vaptım bunu yapttm dıyemıvor, «yapacagım> dive iddialarda bulunuTor» Bır yıldır uretım yapan fabrlkayı Başbakan Demırel'ın >enıden açtığını, stok demırlere rağ men demır ıthalı savesınde bır takım kışılenn zengın edıldıgtnı bıldtren Ecevit, «Bu duzenı değış tırdığimızde. sahte mobılva ıhra catçılanna, kunılmamış şırketlere venlen mılvonlar demırçelık karaborsacılarına kaptınlan mıl(Devaraı Sa. 9, Su. 2 de) Maliye Yüksek Okulu'nda çıkan olayda bir öğrenci öldürüldü; iki kişi de yaralandı Aykut Sağanak Fikret Dağboğlu Pevazıt'taki Muhasebe Yüksek Okulu ıle Çemberlıtaş'takı ozel bır dersanede dun akşam oluşan olavlarda 1 oğrencı olmuş. 2 og rencı de yaralanmıştır Ilgılıler, jaralı oğrenctlerden bırımn du rumunun çok agır olduğunu bıl dırmışlerdır. Gorgu tanıklannm bıldırdjğine gore dun saat 17 30'da Beyazıt'1 takı Maliye ve Muhasebe Yuk < sek Okulu'nda oğrencıler Istatıs , tık smaMndan çıkarken okulun j karşısındakı apartmanlardan bı ) rısının kapısına gızlenmış olan j (Devamı Sa. 1», S>u. 4 de) I Amerikan Temsilciler Meclisi, ambargo konusunu yarın ele alacak A.VKARA (Cnmbaıifet Bürosn) Ruffliarın tutumlarında olumiu bir degışıidik olması durumunda IJcıii göruşraeienn öntlmüzdekı kasım avj sonianna dognı veruden başlayabıiecegi baskentteki yetkılıler taraîîndan dıie getınlmiştır. Yetkılıler aynca yann toplanmasî beklenılen Amerikan Temsıicıler Meclısmde, Turkiye'n:n .Vnenka'dak) serbest pıyasadac sılâh aJmasnu sagîayabilecek bit Gidişat tnz vıllık geçmlştınize bakarsanız bızde iktidarı elinde tutan sivasal partUrrin muhalefeti etkisız hale duşurmek için enu hep komünist olmakla suçlamiT* çalıstıklarını gorursunur. Iktidarda bulunan parti seçimleri yitirip de muhalefete geçti mi, bu kez roUer değisir; eskilerin komunistlikle damfal»diRi yeni pelenJer onlann elinden kaptıkları silahı onlara çevirerek komunist, komuniat. diye y»vlun ateşine başlamakta bir an dunksaaıazlar. l«met Paş» vonetunlndeki CHP, hızla palazlanmava başlayan DP muhalefetını ermek, siıntinneic anucıyle bu süâhı bol bol kulianrtt. Celâl Bayariann, Mareşal Çskmakiann, Sadık AJdoğanların komunistlikleri oeredeyse reklam afişlemle duvarlara yapıştınlırcssıns ılan edildi durdu. 1S5» «beyas Ihttlâl.lnden kna bir sure sonra durum değişti. sırası bu kez DP'ye i. l»54'den, ozeUlkle 1957'ien bu yana CHP'nin gönnüş, :eçirmiş Genel Başkanına, saıık Müli Şcfe ve varundaki genç Ulk PartUiIere söylenmedik soz >ırakmadı(ar. T! Mavıs devriminin ve 1981 «çimlerinin zorunlu kUdığı karna hukumetler doneml 4 yıl kalar surmuş, bu sure içlnde konunlsUık guçlamaUnna ister «temez ara verUmişri. 1965'de enik düşen CHP, kendlne veni ır çeki diızeo \ermek gerekserıesini duyup da tsmet Pasanın pzından «ortanın solu» politiasuu Uân edince ortalık bir aha karıştı. Demokrat PartiIn devamı olduğunu sovleven P. yönettm eldbi, CHP'je veransın etmeye başladı. lşin tuafı, Genel Başkanlıgı Ecevife aptırmış olmayı bir tfirlu hazledemeyen ihtlyar kıırt fsmet »şa da 1973 secimlerine yakşildıgı bir sırada partisinden tıfa ederek AP'lilerle bırUk HP'ye saidırma\a başladı, •bu ırtiye oy vermfvınir, bunlar iin solcudur» anlamına gelen •meçler verdl. Eskllerin «hırsı n dedlkleri du\»rusal durtti, ifinın basiretıni bağlamış, ku. ıculanndan bulunduğu eskf ırtisine karşı onu tutucular kımı (le işbirliğine surukjeı$ti. Paşa kendi kişiliğine yalan komânisthk suçlamalannı lutuvor, o suçlatnacılarla el eie evit'e saldırmakta bir sakmca rmiiyordu. Ama devran defişmi;, çıkarci lıtıkacıların elınde oyuneak ritıe konmak istenen halk, anmaya başlamıştı. tsmet Pa> nın açıkça karşı tarafı destefcneslne rağmen CHP. 1973 se : rücrinden en güçlu parti ola • t çıktı ve Parlamentoda >eli aldı. Bu durum, tutucu çeveri fena urkuttu, telaşlandırBir ara>a gelıp bir ortaklık ramnorlar, bu gibi hailerde doşrru çözum >olu olan eri seçimiere ise. CHP'nin dada giıçieneceğini bildikleri a, yanasmak istemfyorlardı. r şeye rağmen başanlı eeçen libuçuk aylık CHP . MSP orlığî bozulduRu zaman erken imlcrden j"ine kaçındılar, ayca sıiren kulis pazarhkJan soıda nihavet zar zor kurdukı dort oy farklı koaljsronla e.Tİ ne hale fetirdiklerini gooruz: Ekonomik durum git;e altından kalkılması guç bir rnaza doğra suniklenmiştir, politıkada vapavalnız kabnıür, içerıde devlet yonetiml. Uerio besabına ışledisi ivice nmeyen bır çekişme konusu rak yozlaştınlmıştır. GEZiDEN iZLENiMLER: "At gibi kişnemekle, kurt gibi ulumakla, ko/un gibi melemekle demokrasi olmaz,, Fikret OTYAM Ortakpazar'a göre Türk ekonomisi, ödemeler dengesi ve ticaret açığıyle "Karanlık,, görünümde încelemelerde bulunmak uzere onceiîi gun Istanbul a gelen A\ rupa EKonomık Toplulugj (AETı Ticaret ve Sanayı Odaları Daımı Konferansı Genel Sekreten M Walter Buchholz dun duzenledıgı «Yunanıstan'ın AET'ye tam u\e oima gırışımı karşısında Türkı ye AET ılışkılennde ortaya çı kabılecek sorunlar» konuıu kon feransta Yunanıstan'ın AET'ye tam uve olmasının Kıbns konusunun ço/umunıi KOlavlaşfırabi lecegmı ılen sürmüştur Bu arada Turkıye'nın Kıbrıs'a vaptığı mudahslenın Turk AET ılışkılerı nı zedelemedıgını sö\levei Buchholz Turkıye eKonomısıre ılışkm goraşJerını açıklarken »ödemeJer denges: olumsuz gehşmekte, dış ticaret açıgı buvumekte ve bu açığı işçı dotizlerı kapayamaz hale gelmektedir Bu halıyle Türk ekonomisi karanlık go Nuri ÖZDENİZ rtinmektedır» demıştır. Buchholz dahs sonra Tıirkıye'nm AET ıle olan ılışkı'ennı arttırmasını \e bagımsızhk durtımu yaratıimasını ıstemjştır. Buchholz konuşmasında Yunanıstan'ın tam uyelık ıstegının AET Altdenız pohtıkasım hızlandırdıgını ve gelışmeden Türkıj'e' nln >ararlanab.imesı ıçın tedblr eden Bufhholı; t3u şekılüe TUrler alması gerefctıgını «ozlenne kıye de bütçesındckı afır savuneKÎeyerek ıSurat asıp bır koşeye ma masraflanndan kurrulacak çekılmesı zanıansızdır Oturup ve bu para ıle ekonomık ve sosmucıze beklemek çok fceı tehlı val sorunlarını çozucu yatırımkelıdır» demıştır lara daha rahat gırışebılecektır. Yunanıstan'ın AET'ye tam üye Turkıye'de yabancı sermajeye olması halınde Turkıye ıle Yuna ıtnk&n tanınacagı ıleri süruldügıl nıstan arastndakı anlaşmazlıklar halde kısıtlayıcı tedbırler genış da sıiâha yer olmayacagını ve an turulmuş bu nedenle yatınmlar laşmaJarın barışçı yoliardan daha gerı duzeyde kalmıstır» demıştır. koiay sağlanabıleceğım de ıfade (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) kabul edilmesfnin kuvvetle uroul dugunu beHrtmtslerdır. Kıbnsla (Igil) olarak. Birieşmı$ Mılletler Genel Kumiıında, soruna bir çdzüm bulanabllmesi içln ıkıll çönismelerin vpnlden basiamasmın agirlık kazanması uzerıne görüştüSumu? vetkıliler, gomşmeîerln venlden baslamasmın olasılık ıcınde ofduSunu ancak, öazı slvasal npdenlerl* bunun zaman alabileceğtnı sovlemfşlerdlr Yetkllıîer Tiirtave' deki seçimler I!P Yunanı<;fan'ın ıç sorunlan nedenlvle iki ülkerie 1uzursuzluk buliîndugunu ve bunun ıkıll görusmelerlp Ilsıl) ?aman saptanmasında etkılı olabllece?ıni belirterek $u görüşu öne sıiıroOslerdir «Genel Kurul çalışmalan bıtme den önce ikılı görujmelerin venıden baslaması söz konusu olama?. Bu çalışma'ann ektm sonuna kadar surecetinı hesap edersek, bu stıre lçinde yeniden (IVvarp. sa 9. SÜ. 7 de) karann da AKS\RAY Ecevıt Kırıkkale' de daha sonra Kaysen, Nıgae, Bor, Aksaray'da şunlan soyluyor: «At gibi kişnemekle, kurt glbı ulumakla, koyun gibi mcıe rnekle demokras' olmaz» Kaysenlıleraün, dığerımn, koyunun bırieşmesıyle ne olacafım bxr bezm uzerıne şoyle yazmışlar «At ıt koyun bırleştı pahalılık yerleştı» Erbakan'm takdımme gore 1295 Ramazan 21'de. yanı 21 Ejlul 1975 de CHP Genel Başıcanı ıle konmando scver'enn hoşıut kaldıfı Kınkicale \e gıttım. Fv den çıkarken helallaşmıştını Zı ra Kınkkale'de komando j'am mıllıyetçı geçınen, bır ınsanın uzenne ellerınde zuıcırler, taş]ar, çıvıler, 15 kışı bırden ssldıran sonra da yapüan gereğı kor karak kaçan delıkanjılann ku meleştığı Kınkkale'de Ecevnt'e bır kolavlık duşunuldufu hr'be n gelmıştı Yanı, bır Başkent Notunda bahsettığım kolaylık K Kırıkkale've CHP'nin oto'jüsuy W t ögreııclve ?ore vapılnm. haien 2?50'nin Szerinde «ğrenrinin oçrrmm eörduçu ilkokiılda en bo? olmavını önçoren llkoğretim le gıttık Bu haddızatında otobuse sınıflar 5060 kişılik Tabii bu ko^ullarda sınıflann en fazla 40 kışilik (Fotoğraf: Ali 4LAKCŞ) benzıyor ama otobus değıl, Yasasından, yeterli bir öğrenimdpn soz etmeje olanak yok.. «mehterbus» Yokuş aşağı, Tann mandırsın. seçım kılometre falan yapıyor Bu, bıraz da, vol bojoı halkın Ecevit e gosterdıfı tanf sız sevgıdendı însan Kaysen've gehnce nasıl pastırma ararsa, gazetecıler de komandoları aradılar Kınkkale'de Anlaşılan havayı guzel buldular \e pıknığe (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) MALİYE BAKANI; REJIM DÜŞMANI GAZETELERİ BESLEMEYE MECBUR DEĞILIZ,, DEDİ AP Genel Baskanı ve Basbakan Suleyman Demirel'in geçtığımız cumartesı günü sona eren Ege gezısıne katılan Malıy© Bar kanı Yılmaz Ergenekon, gaze ecılerle yaptıgı bır sohbet sırasında, Cephe HüJtünJetım elejtıren gazeteleri kastederek, cYalan ve ıftıra eden rejım düşmanı gazetelen beslemeğe mecbur değılız» demıştır. Demırel'm Ege bölgesıni kapsavan propaganda gezısıne katılan Cephe Hukumetınm APTı Malıve Bakanı Ergenekon, Af>on Çünento Fabnkasında hazırİanan ıftar sofrasına oturmadan once, kısa bır süre gazetecılerle sohbet etmış, bu arada gazetecılerin sorulannı cevaplandırmıştır. Bır gazetecının, «Iş adam'anyla japtığınız goruşmede, Cephe Hukumetını ve ozellıkle AP'yı elestıren basına üân venlmem?sını onermışsıniz, boyle bır tutum takınmamzın nedenini uçıxIar mısınız''» yolundakı sorusuna, Maliye Bakanı Ergenekon su cevabı vermıştır«Ben boyle demedtm. Fasat boyle demem de ganp kaçmaz. Yalan ve ıftıra eden reıım dusmanı gazetelen beslemeye mecbur degılız » Malıye Bakanınm bu eevabma karşılık gazetecıler, ralan lftira üe hangı yayının kastedıldığını sormuşlar, aynca Ergenekon'a yalan ve iftırayı soz konusu eden yayınlara karşı tekzıp muessesesınm varlıgını hatırlatmış lardır. Maliye Bakanı bu sozlere karşı da, kısaca «Se vapalım basa çıkamıvoruz» demıs tır. Ergenekon daha son3 Yanva Demırel'ın mobılva ıhracatı o'ayına ıhşkın sorulara cevap vermekten kaçınmıs ve ıftar topunun patladığını bahane edereK, gazetecilenn yanmdan avrılmıştır Cephe Hukılmetının AP'b Ma(Devamı Sa. », Su. 1 de) Aybar, Korutürk'ün marksizm ile ilgili sözlerini eleştirdi ANKARA, (Cumhuriyct BOrosu) Sosyalıst Partı Genel Bask3nı Mehmet Alı Aybar, Cumhurbaskanırun scaı Eadjo Televızyon konuşmasındakı marksızme ılıskm sozleruıı eleştırmış, Cuınhurbaskanhğmın tarafsızlığı ılkesıyla bağdasmayan bu gıbı auç lamalann talıhsız sozler olduğunu ıfade ederek, kanlı Pranco faşızmınm kurşuna dızdığı oeş îspanyol marksıstının anılan onun de saygı ıle eğıldıgmı belırtnıışttr. Aybar'm demecı soyledır: «Sayın Cumhurbaşkanı vaptığı son Radyo • Tele^nzyon komışmasmda gene marksızmden soz etu ve ozgurluklenne baglı olan yurttaşlanmızın marksıst olmavacaklannı ılen surdu. Bır su'e once Karadenız gezısınde de dev letın marksıstlere teslım eclılmeyecegım ıfade etmışlerdı. Bunlar talıhstz ve talıhsız olduğu kadar. Anavasamızm Cum(Devamı Sa. 9, Sü. b da) 800 ÖĞRENCILIK İLKOKULDA 2250 ÇOCUK ÖĞRENİM GÖRÜYOR Şükran KETENCi Yeni Bosna Kulelı sakınleri adma sekız kışılık bır hejet oluş turarak Ankaraya gıttık Mılli Egıtım Bakanhgına derdımızı anlatmava çahstık. Partı ılçe orgutune gıtmemıa onerdıler. Konunun partı değıl okul ışı olduğunu soyley.nce, (Valıje cıkın) dedıler. Ovsa okulumıuda uçlu oğretım yapılması kararmı Valılık vermıştı. Yme de Ankaradan aldıgımız sozle jenıden Valı ve Mıllı Egıtım Mudurluğune gıttık. Her ıkı makam uçlu ogretım ıçın karar almadıklanm soyledıler Sonunda da (her grup 5 saat ders japtığına gore sızde uçlu oğretım yoktur) dı>erek konuyu kapattılar. Şımdı sız hakem olun' Kulelı ılkokulunda bırınci grup ogrencı sabah 8 de derse başlar, 1140 ta tatıl olur Ikıncı grup 12 de derse gırer 15 40 ta tatıl olur. Ortaokul ogrencılen ıse saat 16'da okula gelerek 20'je kadar oğrenım yaparlar. Bu uygulama uçlü oğretım değıl de nedır? Çogu 60 kışıden çok daha kalabalık sınıllarda. 5 er dakıkalılc teneffusler, ya sabah çok erken, va oğle yemek saatlennde, ya da akşam geç saatlerde oğrenim goren kuçuk bır çocuk, aldığı eğıtımden ne olçüde yararlanaeaktır. lelı îlkokulunda iıçlü ogretım jok dıyorlarsa, yoktur. Uçlu ogretımm ne oldufunda herhalde bız yetkılılerden daha ıyı bılemez ve de ha^emlık japamayız. Ama bır oncekı sayımda nufusu 10 bınken, buyuk bır artışıa bugun 40 bını aştığı bıldınlen Kulelı sakınlennın arzularına uya(Devamı Sa 9. Su. 5 de) Radyo'dakj propaganda konuşmaları bugün başlıyor ANK*RA 12 ekıro seçımleri ıçın sıvas) partiler ad;na Radyo'da vapılacak propaganda k o nıı?malan, saat 16 30"dan ıtıbaren başlavacaktır naıll yasa hukumleri gerejnce çekilen Kur'a sonucu. cropaganda Ronusmastnın ıllu. saat 16 30 lhS» arasmda AP adına yaDilaraktır Ötekı partiler adına radjoda vapılacak propaganda Konusmaiarının saa'ien tse söyle saptanmıstır MHP ISSft 17 15. CHP İS 40 20 U0, MSP 20 n 20.25, DP 2ü 30 2 M TBP 20 ^5 21 15. U Sıyasi partılenn radvoda vapılacak propaçanda Ronusmalannın surelen ılk sün ıçın 2')'şer dakıka. rt'ekı eunler ıçın lse 10'ar daklka olarak Oelirlenmıştır Radvo'dakı prooa?anda KOnuşmalan 11 efcım cumartesi gu nu, saat 17 ^c'fe < n a erecelstir. =n Gezi Notları Kandiller yandı, oruç bozuldu Engin IL4RADENİZ «Gelıyor.. Geüyor.. Dün>ada yılın adaml gelıyor . Buyuk TurKne'r.ın nıımarı, baraılar fatıhı şennmıze gelı>or,» Kaysen Nıgde gezısınde, Gullu Agop ya da Naum Tıyatrosu ç.ğırtkanlarından daha bır b3Şkaydı AP'nin takdımcılen, Kayserı'de Incesu'ya oradan da Yeşılhısar'a, Bor'a, Nıgde ve Aksara\'a dek gerçekten bır başkaydılar.. Sonra Suleyman Bey, sahne denlı kursuye çıkıyor ve seçme nıne soylüyordu dıyeceklennı: «Oylar pırasa gibi bolunmez. Reylennızı pırasa gibi bolmeyın. Bağırnsız Turkıye, bılmem nesız Turkıye dıye bağırmaJc nıye' Aynı Allah'a, aynı Kur*anı Kenmı Azımuşşana ıbadet etmemış mı9 yız'' Neye varar o rey Memleketı İspanya gıbı, l'ortekız gıbı, Kore gıbı bdlmeye yarar» Her gezısınde güleç yüzunü basın üvelermden esırgeyen Dcmırel, bu kez bonkordu. Bır ge za donuşü Sıvrıhlsar'da, «Muna (Devamı Sa. t, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Okulda sabah iikokul ıki devre, oğleden sonra ortaokul olmalc uzere uç devre oğrenım var; oysa yetkıJıler, uçlu oğretım olmadığı kanısında Ankara'da Ramazanda öğle yemeği veren bir kebapçı/ı bombaladılar A.NK%B4 (V\KA) Rama zanda oglen yernegı verdığı ıçın Ankara'nm CeDecı semtındejtı «Kebap47. ısımil bır Kebapçı dukkanı, Düınme\en Kişıler tara tuıdao DomDaianmıştır. Öncekı gece semt saklnlenne heyecanlı anlar vaşatan ve Du tun Leoecı çevresınde auyuian patlama sonunda kebapçı düKka nının buvuk oov vıtrtnu buz dolabı nasar görmüş, kapı ve camlar parçalanmıstır OUKkânın sahıbı HUseytn Karaca hıçbır sıyası taallven oımadısını belırterek şunian söylemlsttn «öncekı gece buytik bir gürtil tUyle uyandım Biraz sonra korn şulanm geldi. dükkânıma bomba konuldufunu sövledıler. Hemen dukkâna (jlttim. Camlar, kapı parçatanmıs, vttrtnll Duz dolabı hasar görmÜ3. Bu Işten beD bıktîm. Cebect'de oer gün bir olay ohıyor UUkkândakl 13 işçımin nzkinı düsünmesem şim dı bu Işı oırBkafaffrm » öte janrlan •Kebap?4'?e korn GERÇEK Yakışıksız bir davranış sana^IcHerle vaptıçı bir özel toplaııtıda «Sızin besledigıııiz basın bizi vuru>or» biçinunde konuşmuştur. Iş adamlarına «Hmizde istryıp krrdj alamadım di'en cıkamaz» dive hitap eden Bakanuı fıkirlen pek ilçlnçtır: «V'rrgi iadesindeki son saldırılar asiında Atamet'e, Hehmel'e değil, bazı taşileri bahane ederek, duzenedir. Düzense hepınıi7İn bıldiği sistemdir; kredi sıstcmidir; vcrgi ladesi sıstemidır. Bu sebeple saldırılan birliKte karşılamalıvtz Halbuld sızden hıç ses çıkmıyor. Sizın beslediğıııız basın, her^un bize saldrrır, kü/reder; ama siz onları ylne de ilânlarla beslersiniz.» Yahva Deıniren devlet lerini tuçe sayarak boruıııası vetmemiş, MaÜye Bakanı, üikenin ış adamlaruid da basjvurmuştur. iaptıgı çagrı çok 'Igınçtir. Devlctin Maliye Bakanı iş adamlannı cevresine toplayarak, hepiniz kredi aldınız. verği tadesi a/rtınız, DemirerierİR verfi ladesi isini kurcalavan gaTetelere ilân vermeyin, bepimiz blrllk oloJon, dJyor. Acaba doğru mu söylüvor Cephe Hükumetinin Maliye Kakatu? Bu yakışıksız konusmsnın ardında if adamlan ve sansyırilenn çıkarlannı korumakta ge•** <Devamı Ss. 9. Sü. 3 de) pphe Hııkanıetınin Mnlhc Bakanı Yılmaz Ergenekoa ılginç bir polıtikscıdır. OPÇmişii \e \etismesi konusunda gazetetnizde onceden yavınlan.ın bılgıler ustıuıde fazla durma.. acağız. *ncak açıktır kı, Ergenekon'un kisilıeinın \e sı^asî karı•»erinUı gelişmesi Demirel biraderlerin olanakları çercevesinue gerçekleşmiştır Bu >akın ılıs'Jye, «Hayali mobilva ticaretı» konusunda Malite Bakanınm, devletin resmî belçelerini bir yana iterek, Yahva Demirel'in yamnda verinl almasını da karmak gereklr. C SEÇIM 75 Ümit GURTUNA GiRESUN ve TRABZON izlenimlerini anlatıyor Bugün 5. sayfamjzda NADIR NADİ (Devamı Ssa. 9, Sü. 6 da) Toksa yoktur Tüm yetkilıler Yeni Bosna Ku Maliye Bakanı Er^enfkon, 23 evliıl sajj günu ls adamlan ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog