Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

lopraK bizim canıımz tSTEME «ıDKJiSI HALtT ZÎYA BULVARJ NO. 65 KAT: S tZMÎR. uumnurıy 52. yıl, sayı: 18354 Kurucusu : rüNUS NA.Dİ 3 Eylül 1975 Çarşamba Mısır ile Israil arasındaki ara onlaşmasmo Suriye, Irak, Ürdün ile Filıstinliler tepki gösterdiler Anlasmada yer alan karşılıklı «kuvvete başvurmama» taahhüdü gözlemcilere göre, Mısır'ın israil'e verdiği kilit niteliğinde bır tavız oldu Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, ara anlaşması için «Ortadoğu'da bir dönüm noktası» derken, Filistinliler «ıhanet»ten söz ediyor Ara anlaşması tepkiyle karşılandı <T>if Halıerter Scrvtst) tSKENDERİYE Amenka Bırlesık Devletlerl Dısışlen Bakanı Henry Kıssınger ın onıkı pın suren tnıekık dıplomasısı» sonunda oncekl gece Mısır ile Israıl yettalılerınce parale edılen ikınci ara anlaşması, taraflar grssında «çok olumlu» nıtelenırXen Sunye, Irak, Ürdun ve Füıstınlıler arasında oiumsuı tepkiler« yti açmıştır. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat oncekı gece îskenderiye'dekı vıllasında yapüan toren sırasında ara anlaşmasını Ortaaoğu ıçın «Bır donum noktası» olarak nıtelemıştır. Anlaşmanııı parale edılmesınden sonra ABD Başkanı Gerald Ford ile bır teleJon konuşması yapan Enver Sedat, Kıssınger'ın çabalarmın bır sonuca ulaşmasından duydugu hoşnuüugu dıle getırerek «b«ra da sürmestnln gerekiilığı» ne değınmıştır. İsraıl Başbakanı Iaak R»bın de Başkan Ford ıl« yaptıjı telefon gorüşmesi strasırıda ar» anlaşmasını olumlu karyıladıfını, «Anlaşmanın bolgede huzuru getırmede ve Mısır ile ÎST»Ü arasında yakın DıştaleTe katkıd» bulunması» dıieğıni ilade etmışüı. Renault marka binek otolarına 17bin lira zam yapıldı, yeni iiyatla satış başladı Feridua EVRENOSOĞLU BURSA Türkıyede yapılnMik ta olan Renault otomobıllenne 15 500 17 000 TL. arasında zam yapılmış ve Eamlı satışlara dün den ıtıbaren başlarulmıştır. Reaault otomobıllerıne yapılacak aam mıktarlan daha oncekl hukumetler sırasmda saptanmıs (Devamı Sa. 9. Sü. S ile) Haşhaş kararnamesî Cephe hükümeti ortakları arasında uzlaşmazlık konusu oldu MSP'nin Malatya ve Amasya'yı da ekim bölgesi yapma isteğini AP'nin, CGP kanalıyla engellediğl bildiriliyor jzin belgesi dağıtılmayışıyla üreticilerin 1 milyar zarara uğradığı belirtiliyor. CHP'li Özer, Demirel ve Erbakan için Meclis sorusturması istedi TURGÜT GÜNGÖR AVKARA, (Curohnrivet Bürosu) 7 ıldelü yuıbyn hashaş çıttçısıni ügilendıren «Haşhaş Kararnamesî» MC huicumetını oluşturan parttler arasındaki anlaşmaılus nedenıyle 63 gianden bu yatıa eecıJcttrilmpktedır Bu nedenle Myonkarahısar, Vşak, Burdur, Denlzli, Isparta, Konya re Kütahy» illenndeki haşhaş uretıcısi 100 bın çıftçınin, l milyar Uralık aarara uğradığı belırtılmektedır. Gıda Tanm ve Hayvancıltk Ba. kanı Korkut özal'ın verdi^i bir emlrle, Toprak Mahsulleri Ofısl haşhaş kontrol heyetleri ile ü kontrol komitelennın, be$ yüa bın aileyl ilgilendıren 100 btn ha» haş çiftçisine «haşhaş ekimi lnn tıelgesi» da&ıtTiavısı da te^k ' la (Devamı sa. 8. Sfl. 3 dc) ıon î»r«n Ba*bek«m KudÜsta y*.pılan paraîe torenı sırasında ABD Dısljien Bakanı Kıssınger'e diplotnatık bır Uslup ıçmda •rnekık dıplomasısı>mden o denli boşnut olmadıklannı, ancak bu drplomasHiın tarattar arasında dolaysıı gorüşmelere yol açmaaı dsleginda olduklanm belırtmıstır OU yandan, îsraıl'ın etta.li gün(DCTMUI Sa. «. Sü. 1 de) Sekîz maddeden oluşan ara anlaşmasmda kuvvet kullantna yasaklanıyor (D15 HABHRLER SHHVtSt) îsraılle Mısır arasında varüaa ara fni»;maıınm tmm matoi: îsrail Hukumati ü» Mutr RBkumeti asağıdald hususian kabul etmislerdir. • MADDE 1 Ortadoftu'ote aralannda çıkabiloc«k hrrmıgl bır anlaşmazuk bonşçi yoldan Ç Ö rüîecelc ve kuvvet» bayumılunma jacaktır. • MADDE 2 Tarmflar birblnne karsı kuvvet, kurvet tatadidi ya da askeri abhıka tedbiılerU ne başvurmayacaklanlır. • MADDE S tkl taraf, kara, rieniz ve havada ateşkesın h\i kümlertnl dikkaUe uygulayactvklar v« birbinne karşt tUm askeri, jh d» yan askert baTftkattaa kaçınacaklardiT. • MADDB 4 Tenl hatlar, (Devum 8*. », Sft. • 4») Isviçre Dışişlerı Bakanlığı Şellefyan'm firması hakkmda araştırma yaptırıyor BFRV Lozan Emniy«t Mıi ouda ayrnıtılı arashrmalara baf dürlüfeü, TUrk buyükelçjlığının lamıştır. •orusu üzenne adresl Şellefyan' Şellefyan'm er adresinden g«m er »drest olarak göetenlen len, oknnmast d* g^lç bır şekılI>oaan, Pully, Chateau Seo 18 ad de atılmı? K. Arden imzasında res1nd« Etablissement Mopar yazılan «Etablissement Mopar •dım Tlcaret Odası kaytb olma firması yardır.. Merkeal Liecjı dıftı gibi, ıkamet k&ydı d* olma tenstein'dadır» yollu mektup ü dıgını sa.ptamı? ve bunu BUyük aerine, Büyükelçilık ilgıli mercıi elçilige btldinnlştir. Polis, Bü avnı adres« bır yazı gondererek, yvlkelçiligin Dı?işlert BakanUtuıa daktıloyla da yaznlmamı? sadeoe •«rdıfı nota ttzsrin* d« bu ko el yamsıyle atılmıç okunması da Altan ÖYMEN bildiriyor gtiç bir lrrmnın kfme »ıt olduğunun açıkça belrtılmesını lst«mıç, fırmanın, vetlalı temsilci*ı\lt Buyukelçılıgm bır mensubunun göruşme \apmas;nı bıldır miîtir Şellefyan'm e» adresınden gön denlen mektupta Taroidugiı ve merkezının Liecbtensteın'de bulunan Etablissement Mopar fır masının, Lleschtensteın'da sader« bır post« kutıısu saptanmıstır Bu isimde bır fırma gerçt 1960 tan önc« bu gıbi muamele lorın çok kolaj olduğu Uechtensteın'de benzerlert gıbt bır posta kutusu klralayarak kunılmuştur. Ama bunun kurucusu ve tek braa yetkılısl olarak Ritter adında bir W?i gösierütnisnr Halbuki Yahya Derairel'ın Ticaret Bakanlığuîa ihraç muam* leleri için yazdıgı yanlann hıç birinde «Tek imsa yetJdllsi» olan bu Ritterin adı yoktur. t»yıçre ttcari k&yıtlanndk d», Ii echt«nsteln ticsrt kayıtlannda adına rastlanmavan bır K Arden vardır ki, onun da Arden Sellefyan olduftu ortaya çıkmıştır Aync», Uechtenstetn'de 1980* tan önoe posst» kutusu klralayan bu firnıanın sennayesi Liechtenı t«in kayıtlannda 10 bın frank o lar*k gbstertlmektedir. Yahva Demır«l'ın milyonlarca franklık (Devaını ti». t, 84. t de) Erbakan, 'Elçiüklere örf ve adetlere uygun kişilerin atanacağını öne sürdü ıt c P I versltelera rası eiris Mnavı vanşmasınuı hirincisi Nrrıh Ofeur kimva •u anda « Ralıkesır de askerlik gorevinl yapıyor. J ECEVİT "TUTUCU GÜÇLER ILERICİ GENÇLİK ARASINA KAN DAVASI SOKMAK ISTİYOR,, DEDİ ANKARA (ANKA) CHP G« nel Başkanı BUlent Ecevit, Ankara da yayınlanan «Demokratık Sol» dergısine verdıgi ötel demeçte, CHP'nln gücunün, büyuk olçüde gençhğe dayaıunasından geldığuıı belırtrnış, «CHP'd* demokratık sol nareket bir entellektüel fantazi değıl, btr Uencı halk hareketidın» denuştlr. CHP'de gençlıgın, başka partilerde olduğundan çok daha fazla ağırhgı bulundugunu bıldıren Ecevit, CHP^oin tutumunun oluş turulmasında gençlıgın bir yan guç değıl, partınm o» gticü nıtelıgıni taşıdığını sojlemıştır. Genç hgın gucunun, CHP içında tutucu egüunlere karşı bir guwnc« Ecevit, 731 puan alarak ZH>J9~b ogrencl arasında 2 olan lb vaşındaki Leventteşkü ettığini belırten Tavaeıoğla'nuB en büyiık mcrakj satranç ovnamak. Gazetemizu soyle konuşmuştur: «Bır tatom etküer »Itınd* kaHselerarasında dösenlediğl aatranç yanşmasında 6. obnuştu. larak tutuculaşıp CHFya yabancılaşan as sayıdakl gençlere, bu gerçeklen anlatabıtaeıua ıcrluğuna inanıyorum. Fakat bunu aalatabümek İçin oolarla dıyaloj kurulması gerekır. Tutucu güçlers», bbyle bir dlyalogu önlemek amacıyla oerçeyi yapabüırler, yapmaktadırlrvr. Etküerl alUna aldıklan az sayıdakl gençlerle ılenci gen$&k arasına kan dâTâsı sokmaya bila tadnlar.» Ecevit, CHP11 gençlerin barısçı ve sabıru bir yaklaşımla, tutucu guçlenn ettasındekı gençlen tucaktan kurtarmaya çal^mslan gerektığıni de sozlerıne ek< lemiştır. Bır kısun gençleri daha sola ıtenın de, bu gençlerın sabırsızlıgı olduğuna inandıgını kaydeden Ecevit, «Detnokrasıntn kurallan sabır Isteyen kurallardır. Hıçbır üenci veya solcu gencın (Devamı Sa. 9. Sö. « da) DENIZLt Seçim propagan. dası için gezıy» çıkan MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan, Deruzli'de yaptığı konuşmada ıslâm (ükeleruıe yeni atanacak BU yukelçilerin «Türk ahlâk v» orflerine ba£U> kişüer arasından »e çtlecegmi «öyleiTUstlr. Erbakan, elçiler karamamesinin bir ay kadar sonra çıkacağını ve hukümetin atamalar Uzennde uzlaşügmı bildirmis, elçılerle ilgi(Deranıi Sa. «, Stt. 1 de) Gezi Notları ERBAKAN'IN HAYAL DÜNYASI Tuıhan ILGAZ DEVtZLt Erbakan'ın iyimserlığıne hayran olmamak elda degıl.. Hoca hıç bır çeyi dert etmıyor kendıne, hıç bir sejr onun moralını bozamıyor. (Devamı Sa. 9. Sö. ! de) Ankara Notları: Ferit bey Van'a niye gitti ? Mustafa EKMEKÇÎ Al'an ĞKmen, Lozan dan donrteden bır kurcalasa Hacı Ah Drmrel hıç geçtıgınm bıri'aç ' ı! ıçınde îsvıçre ye uğramış ım1' Oıada kımle kaç kez goruşmuş9 O goruştuğu Kimsenın ynrt dışı na gıdısınde yardırru olmus mu, oİTiamış mı? İyılıkler yerde kalmaz elbet Şellefyan'dan soz edıjorum. 14 ekım 1973 se<,ımlenne, sonuçlarına Sulevman bev kadar (Devımı Sa S, Sü. 4 de) Sınavda 731 puan alan Tavacıoğlu'nun en büyük merakı satranç Şükran KETENCi Üniversıtelerarası sınavın 246 975 ogıencısınden 178 469'unun elendıfı, en zorlu yanşın ikıncısı Levent Ta\acıoğlu 16 yaşında. Bu yükl üniversıtelerarası gırış sına\ında kendısınden 1 puan faz la alarak bırıncı olan Neah Okur'un kımya muhendisl oldugu gozonune alınırsa, bu yıl Fenerbahçe Lısesı'nden mezun olan Le vent Tavacıoğlu'nun başarısı olaganüstü bir olay .. Oysa, S yaşmda bajladığı ilk okul bırıncı sınıftan bu yana her yıl en azından teşekkur alnıaya alışnuş Levent, annesi ve babasın dan çok daha az önemsıyor ba{ansıru. Onun ıçln konunun önenüi yanı 731 puan alarak, babası ile gırduderl lddıajı kazanması. 600 uıı Uzerinde puan tuttururs* Blınacağı sözü venien teybinı, garantılemlş olması. Levent Tavacıoğlu sınava bir yarı?ta Ustun bır derece almak jddıası ile girmemiş, «Benim çocukluğumdan berı tek düeğım, uzay ç&uşması yapmak. Türkiyede bun» olanak olmadıgım bıllyorum. Oysa oğreruırumi olabildigl kadan ile Türkıye'de lürdur mek lBtıyorum. Bu nedenle Isten bul Teknik Üniversitesi elektrorak re haberleşme böiümunU seç tim. Teknik Ünlverslteyl bitırdıkten sonra ya Amerika'ya gıdip uzay çalışmalan için venıden Uni verslta okuyacağım ya da Altnan ya'da elektronık dalda egıtınılrnl sürdürecegım. Tek üztlntüm çok lstedlgim bu dallardakl öğrenimlml TUrkiye'de ympamam&k. Ama ögrenimiml tamkmladıktan sonr» ÇcvUçmfUanrcı tekrtvr Turtdye'dt BttrdttMbileoegiml umuyorumı dl yor. sl İçin ö?el olarak rmırlınrrmdı gını, ozel ders ya da lcursa. gıtmedığıne ışaret ederek, yaçasrifa ile ilgıli açıklamalann» soyle d«vam ediyor: (Devamı Sa. I. Stt. i da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Büyük kurtarıcı rolünü oynayanlar aslında ruhsuz ve küçük insanlardı Taribln UnlU kişUertato tısmda sayümak fcolay iş degıl. Sızınle ilgüenenler »oyımuzu bılıp tazudıklannı lodıa IÖ£X]BT, O n l a n , yi^y> krig^ig^Tjiy^ arar* Böyle yorumlanıyor Komando.ar Iğdır ve Develide olay çıkardı (Cumhuriyet Habef Merkcal) Kars'ın Vt<hr ve Kayteri'nin DeveU Uçelennda dün CHPT1 4 genç, komımdolar tar&fmdan yaralanrmstiT Igdır'daki olaylar n rasmda 20 kişt goaaltına aiınmısbr. lgdır'dakl olaylar, r*at 15 nralarmda ıîçed* komando o\»rak blllnen Turgut D«mirkaj«run. üçe merkeıinde bir grup CHPIlnin uzerlne at*ş açması ile ba^lamıçtır Saldın sırasmdı CHP11 genç N«cmettin Türkelı kftır ««klkle y*rtlanarak Smıruta Drrtrt BaftanMine nakledümifttr TU3rk«U>nin ysraianmabtr grup f«nç Uç* hfclfcltel lar. Onlar kad&r üsUın jret«nek11 olmamanıza rB^znaıit bensoı> llkler de var. Üstelık bu beasw lıklerl ışllyor, gehçUrmer» çal>eıyorsunuz. Oidıpus kompleksuaden de kurtulatnamışsınıc. Bır dızi daha komplekauıis d« v»r lşta bugilnkti YTirnniftan dA bu durumda, ya da buna çok y*km: Babasını öloUnnektan «•*geçemeyen bir ülkenin maarUan.. Isa'dan önce «Demokrfiaıniıı başığı» oldugu kuskusuz Arna n* eskl, ne de yenı Vunanuıtanda demokraslnin uvgul&nablkugi d* söylenemes. Agustos sıcagında Atma'da yw güanan tasist »lbaylar, y«dl j ı t uk dürta. rejlml cOrminıto da YunanistMu M Ö.V. Y.Y. Yunaob lan üe btrleştirmeltten fjerl ka> mayacakİBTtiı. Kuîkusum, atb«ylann eskl Yunan'ı «rofmn» o«a. Faşist Yunan Cuntası adalet önünde Kosta DAPONTE LiDERLER SEÇiM GEZiLERiNE BAŞLIYOR aldui» V«. itt ANKARA, (Cnmhuriyet Bflrosn) CHP Genel Başkanı Bulent Eoevit, pertisınm düzenledıgl açık «C«rtcilik» gösterisio* dÖnüçO ki BUÇIU sacdalyesır.ae y hava toptantılannda konuşmak yordu. Kaldı kı eskl Yunan sa ların onünde bulacaklannı um Uzere yann Elâzığ, Tunoeli ve natı hakkındaki bügtstılık ve muyorlardı. Bingöl'e gıdecektir. zevksızlıklerı de, bu faşist kukEcevit ve berabenndekıler, yaYüdönümleri rastlantisn lalarını, Fıdıas ın heykellenne onn 9.55'de uçakla Malatya'ya gı senmeye üıle Uecetti. Bovleoe yedeoekler, oradan Elazığ'a geçe Yunanıstanı yedi yü yönetcn di yıllık cunta Iıktası sırasında, forslu bazı sviDalann kendl bey cuntacı albaylann (iurusmdan, ceklerdır Ecevit 1314 arasıncla »el veya trtlstlerml, f ulıaa'ıa «U ganp bır rastlantılar dıztsı ıçınde Elâzığ'da konuşacak, aynı gün llsde yaptırmaya kalkiftıklan hetn cuntamn çbKuşunUn Mrıncı 1(30 ~ 18 arasında Tuncell topbu yıldönUmüne, bem de 1936 Me lantısında haar bulımarsk, m da görecektik. takaas dlktatorluttlnun yüdöoö rada Dir konuşma yapacaktır. Eeevit ve beraberindekller ertesi Demokrasl ve detuagoji kmv mune dtlsecekü... rasüftruu adamakülı blrblrin» ka Tunanistan'iD TvttnnIıa H9> gün Bmgnl'e nareket edecek, 11. nşöriu! aibaylar bor halıte fu lan bu dunısmalar Oç trüba ay 13 arasındaki toplanbda haar ofla Urtnd* UBBdlVerinl Ptrt ı«V nboıatı Blriaot Knıpta, 31 t l m buhmduktan aonra Karakocan'a emirelTn soactlsil •• gözcüsü bİT gazetede Ü yılâızm » Q arkasına gizlenerek yazı yazan bır emekh, Sayın Korutürk'Un son konuşmalanm şöyle değerlendırmektedır: Sayın Cumhurbaşkammıs, son demeci Ue seçtmlerdo hangı sıvasi partilere oy verileceğınl ve hangüertne verilmlyecefıni, telmlhen, açüclamışlar ve böylece milleti aydınhga kavuşturmuşlardır.. Gökyuzünde yalruz eezen yıidızlar kadar ömliti gizll bu üç yıiaız yazar, her ne kadar «Denge> adlı bir sutunda yazı yaztnaktaysa da, arasıra dengeyl oldukça fcaçırmalrtadır. îkl gün Oncekl vanda denge öylesıne şaşınlmıştır Ö, TÜdızlann alünda kabadavıbk göstensi vapmaya özenilırken, kendınl de el« Termiştir. Üç yıld» yaaan, 3 kasnn 1972 gunünde yapüan Mr gian «bnfing»ten soa etmekte vo 12 Mart'm asker ve sivü yönetıcılerince yapıian bu toplant» hakkında bıİRi vermektedır. Yazan Asker arkadaşlanmızdan öğrendıfımıze gbre dive kandırmacalara başvurmaktaysa da, her satanyla bir görgü tanıg] coşkusu içınde bu toplantıda Ecevit ile bır general arasındaki tarttsman anlatnaktadır Öç yıidızlı «Dengerlnnin anlattıSına (çöre ou gizli brtfingte Turkiye'deki vıkıcı akımlar ve solcu orsruHer hakkmda bılçiler venlmis ve toplsntıva Kontenıan Senatörfl olarak katılmış bulunan Sayın KorurUrk venlen Dügılerden çok etkılenrot?tlr. Bu böyle mtdlr degil midir, pek btllnmez Uç bes ay Önce «Cumhurbaîkam Başbakan v» Genel Kurmay Başkanı» arasında oluşturulaeak bir üçlü vonetımle solun ezilmesl gerektiğınl bneren Uç yüdızlı vazar sımdl de, Sayın (Devanu Sa 9 Sfl 7 de) D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog