Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale



Katalog


«
»

AfliJllC • Salııbı Cumfturlyet Matbaacıiı» T» Ooaetecılik I"JL3. adına .. NADİR NAUİ • Genel Yayın MUdürtl „. OKTAY KIFRTBOKE • SonımJu Yazı Işleri Mudtirü ÇETİN ÖZBAYRAK • Basan ve Yayan: CUMHURİYET MatbMohk «• GasetecUlk T J * 3 Cagaloglu. Halkerl Sok. N « TELGRAP ve MKKTUP adresl: CUMHURİVEI ISTANBUL Posta Kutusu: IstanbuJ No: M« ^ UYMAYI YASASTNA EDER TAAHHÜT a cıaua an 4c • BOROLARı Ankara, Atatttrk Bulran Ytttttt Apt. ^ Yenısehlr, Tel, 177477 255701 • 1ZMÎB HaUt Zıy» Bulvan No. 65, Kat S, Telj 3123ü 347IIM • GÜNETY * tll«rt: Atatürk Cad. UJurlu Psaaj. TeU 14550 OT31 ABUNB ve ATUUt U • I X YurOç» C40 170 139 İS Yurtdısı 810 « S 309 87.50 Ülke gnjpl&nns ve agırlıgma Köra, uejth farto okuyueu tarafmdan ayrıe» 6denlr. BaşUk (MAKTU) o * Ur» ] i T« I. Bayfa (Santlml) 1* 4., * , C Sayts (Santlnu) „ . Uü ölum, Mevtid, Teşeiucu/ (5 Santlml) 3uu Nısan, Ntk&b, Evlenme, Doftura 225 Yajnn HayaO (KELtMESt) t Kayjp (KEIİMESt) ... „ *. 1 A K V 1 M 28 EYLÜL PAZAK Güneş Öğle Ikindi 6 51 13 05 16 26 Aksam Vntsı îmsak 1858 20 29 5 09 ÎSPANYA'DA (Bastarart 1. savfada) gene üe sıkılarak ıdam edılmekteüır. Ancak bu kez sanıkları bogacak cellat bulunamadığından, mahkumlar kursuna dlzilerek öldürüımuşlerdlr. Şehir gerıUacılıgı ymptıklan gerekçesıyle ıdanı edılenlerden «Antıfasıst ve Yurtaever Devrancı Cephe» (FRAP) üyesı olan Uç genç dün sabah TSI, 9.30'da tutuklu bulundukları Carobanahal cezaevınden ahnarak Hoyo de Mauzauares kışlasına gotürülmuş ve burada kurşuna dızılmışlerdtr. Dığer ıkı Bask mılliyetçısı de hemen hemen aym aaatre Barcelona ve Burgos kentlerınde idam edilmışlerdır Kurşuna dızılen beş genç şunlardır Jose Humberto Baena, Ramon Garcıa Sanj Joso Luıs Sanchoz, Juan Paredos Manot (21) ve Angel Ataaquı hemen tum Avrupa merlceslerinde sokaga dökulmuslerdır. Portekız, Fransa, Isveç ve Belçika'da blnlerce gosterıci Ispanya elçiUkleri ve konsolosluklanna saldırmıs, ttalya, Hollanda ve Avusturya'da büyük protesto gosterileri yapümıstır. tdamların lnfazından bnce tsvcç Basbakam Olof Palme, son anda G«neral Franco ya acele bır mesaj gbndermış ve «Insanlık adına hüküralulerln bagışlanması» çagnsında butunmuştur Italya'da galeyan halınde olan halka kmrsı İspaııya büyükelçılıgını korumak uzere 20 kamyon dolusu polis binayı tordon altına almıstır. Lızbon da ıse gostencıler Ispanyol Elçılıgını ve Konsoloslugunu basmışlar, rnobilyalarla kl tapları pencerelerden dısarı atarak sokakta yalcmıslardır. Askeri pollsin aaldınya seyırcı kal dığı dıkkatl çeknustır. Dün sabah kurşuna dlzılen ıld gencın baglı oidugu Bask Kurtuluş Orgutılnün en güçlu oidugu San Sebastiyan'da dün öğleden sonra 30 bınden fazla ısçı Işlermı bırakarak yılrüyıiş yapmışlardır. Avrıca Bilboa yakınlarında Algorta'da da 1500 işçı ellennde takımlan oidugu halde kentte gösten yapmıjlar ve ıdamlan kınamışlardır. Bu arada Bask Ulusal Partısı dün yayınladıgı bır bıldıride, Bask ülkesi halkını 29, 30 eylül gunlerı genel greve çagırmıştır. OLAVLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ı ıtavfada) uyrar llişkilere livtk oldufu da btr gerçektir. Demohraslnin öıti ise; fikir ozfurluründen, basın öqrürtustanden, ve kujkusuı bunların temelinde bulunan insan haklanndan başlar. tstanbul'da cfirev yaptıfı stra* larda. saidan solılan tcazete kapatmış, fikir özırurhıeunü hiçblr zaman benimsemrdiTint kanıtlamış. basına atir baskılan meslek edlnmis bir kimse olmakla ünieıımiş Faik Turun: %aptıklarını itiraf da etmıstır. \P batımiız adavının anlattıtına gftre tstanbulda ırizll btr köşktf, jöıleri bağlı sanıklar tdeolojik açıdan sorjuva çtkilmlsler. Rerektiğtnde kendilerine Falaka vb lskence lontemlerf de uvtulanmı»tır. Bu tbr bir »enatfir adavını TGS' nin konuftı olarak r*uşünmek. kuçkusuz vakişıksız diıser İdeoloji iki «oıcukten olustnakta> ftır tde. fikir demektir: logos bilim anlamma ı;elir. tdeolejl, bir hutunltlk olu^tııran flklrlerin tumun'i kamavan ka^ramdır. Vyçar riünTtda Insanlar. Irieolojlk kafa yapılarına sahlptirier. tdeolojik 6zrfirlUk olmadan, ne fikir ozjriirlüjrü varolabiltr, ne basın öıcürlüjfı tnsanlan Iskence altmria ideolojik acıdan sontu^a çeken *ıır kimsenin Türkive Gazeteciler Sendika<<ının değil misafıri nlması. kapısından içerl gir mesi bile a^kın du^mektedır Faik Turiın, belki bu eerçekleri ozumse»ecek durumfia depildir TGS"nin. drmokrasinin a«;çarı knşullannı ve basın özeiirliijiınün ne demek olduğunu ktntiisine hatirtatarak ziraretinl Iteri çe»1rme«l nerekirdi. Ne \ar k! «rnatSr ada.M. brlki de ba olaüilıtn duşunrrek zivar»tini oldubıttıve cetirmı^ te ne rırrin Mr politlkacı olabUecefeıni de ispatlamıştır. M Ne Oldu ? Nerede Cevaplar ? (BatUrah I. asytada) nin raücadeiesıdır. Solu savunan dav»lı gazete ıie yazarlann asıl gayesı de budur, Bu mucadelede nazanç lı çıkmakur » Yanı Tujrul Bey, tneseiey« bıraz daha genıs açıa.m bakıp, Ya^.va Denurel ın mobılya ve vergı ladesı koDularırun, sadece sanayxue nmızln ve ı^adamlanmuın değıl, aynı zamanda «BUVUK Turk Devletı laeahanın, «ınıl lı\etçı ulku dogrultusunnun ve «mıllı vahdetımız»m ay nlmaz bu parçası oldugvnj belırüyor. Ve Yaliva Deıpı rel etraltnda bırlosmeve, sadece ışadamlarımızı cieJıl butun mıüetımızı da>et tdıyor. Oldu olacak, barl savın Suleyman Demırel'le anlaşıp onun yerıne artık savın Yahya Demlrel'ı otur'salar. Baksanıza Yahya bey, hur teşebbus duzen nı temsıl edıyor. Mıllıyetçı ulkuculugun, mıllı vahdetın, Buyük Türk D«vleünin, sola karşı mücadelenın falan hepsının bavragl halıne gelmış. Mıllıyetçı Ceph« ıçm ondan als lıder bulunur mu' Hatta Yılnıaz Ergenekon'u da Başbakan Yardımcısı yapmalı Sanayıcılere anlattıklannı bıraz genışletıp «Yahyaızm» dıye bır mıllî ıdeolon bıle yaratabı'ır Hatta «Kemal»! de var «Yah va Kemalızm » dıyerek bunun Kemalızmm modern sek lı oldugunu soylese. belkı daha etitılı olur Yalnız savın Ergenekon ve sayın Tugrul Toklucu, Yahya Denurel'ın savunmasının basta sanayitılerimız • ısadamlarunız ve buttln mılletımıı tçın bır millı gbrev oldugunu ılan ederken buna, bu goreve 1çağnlanlar ne demektedırler ' Mılletımızin dıvecegı. bundan 12 gun sonra anlaşılacak Ama mılletımızin ıçındekı sanayıcılenmız ve ışadamlarımız her halde ayrıca bır şey demehdırler . Çünku «gorev»e ısım ola rak, grup olarak davet eaıl mışlerdır. Temsıli kurulu*lan vardır Cevap vermezlerse bır kere savın Ergenekon a karşı ayıp olur. Sonra kamuoyu da merak eder Acaba «gorevvi kabul edıp yenne genrmeye saşladılar mı daye tereddude düşer Bıze gehnce Ş»bsan beınm b^ dıi Glküculuk soleu'Bk fa «meselelerinderr bnc«, m#rîüt ettıgım konular basit faavın Yahva Demirel ve sayvn Ergenekon'a geçen jazıda sormuştum Şımdı venıden kısaca haürlatavım 1 Comamar nerede9 2 Hauptstrasse 539 Vaduz adresı nerede' 3 Mopar'ın altında Kırkor Arden ve Mıgırdıç Şellefyan yok mu' 4 Mobılvalann Ispa^ta Antalya karavolu ve ^ntalva Magosa denızvolu dururken ^nkara Isoarta Ankara Karadenir Eregllsı karavolu ve Karadenız Ereglısı Istanbul • Çanakkale • Izmır • Bodrum Antalya • Magosa denlzyolundan gondenlmesinın bikmatı nedır? 5 Mobılyalar Kıbrıs'a Italya'ya ve Ubya'ya nangı lunan kavıtlarıyla girip. han gı alıcılar taraıından teslım almmıslar ve ne şekilde satılmıslardır? Sayın Demırel (Yahya) ve sayın Ergenekon'a, vereceklen cevabı bu sütunda aynen hatta daha gostenşli puntolarla yayuılayacagımı vaadettım. Hil» cevap gelmedı Ola ki her soru soraru muhatap kabul etmeye «soy ve sop»tan gelen asaletlen musaade euniyordur Oyle ı&e, herkese açık basın toplantıstndan da geçtık, şimdıye kadarkı uibı, sadece «sovau «sop»u musaıt gazetecı crkadaslanmızı toplayıp onlara Oır basın toplantısı vapsınlar orada cevap versıııler Ben. Anadolu Ajansı rasıl olsa verır, bu koşeden onu da yayınlayacağım. Not. Yalnız gtln geç*ıkçe sorular çogalıyor Baiun bugun çok kimsenin merak ettıgı yenı konular var. Onlaraan birkaçını ekleyevim: 1 Sayın Ergenekon, sajın Demırel'ın (Suleyman» oteki sayın Demirel (Yahya) hakkında tahkıkat açılmjsına emır verdıgını, kendısının bu tahkıkatı açtırdıgım ve tahkıkatı vo.ruten mufettışten bır ara rapor aldıgını ara raporda Demırel ın (Yahya) ışlemlerınde tır uaulsuzlük gorulmedı|ırı. bu ı*ıe Şellefyan ın da bır İlgısı olmadıgını Mldırm itı. Ergenekon"un tahkıkatı dahd. iona ermeden bır ara rapor ıstedıgı • e aldıgı rr.ufettış ıle, Ergenekon un, oncekı gun Sajın Demırel ın (Sulevman) onavıyla t3rfı ettırerek. Teftış Kurulu Bsş kanlığına atadığı 7 mufeaış avnı kımse mıdır 2 Tıcaret Bakanlıgının, Yahva Demırel ın ış vaptığı fırmalar hakkında gonderdığı yazılar uzenne bu fırmalan Isvıçre'mn her tarafında aradıgı halde bulama\an. ıkısının Isvıçre de deg1! Liechtensteln'da oldugunu ve bunUrdan bınnın adresınden Sellefvan'ın çıktıgını gorup Bakanhfa \azan Bern Tıcaret Müsavın Tarık Celal Guven'm durup dururken Karaçı'ye atanması. ona bır ceza. başkalanna gozdagı defıl de, b.r hlsrnet, geregı nai(Ur?, * 3 Bero Tıorfrtt Müşavln 'S*f«nncıst Ayhan Yarnan* ın oradan ahrup Kuverte venlrnesı aynı şekilde, Kuveyt'le tıcaretımızın bırdenbıre gelışmesı sonucu oradakı buronun takvıve edılnıesı amacıyla mıdır'' 4 Bern Tıcaret Muşavınnın oteki yardımcısı Guneş Uçer'ın oradan alınıp Cıdde'ye verılmesı Hac mev sımının vaklaşması dolavısıvle mıdır' 5 Her şev bır vana . Sadece bu atamalan alahm Bunlar bugunun ıktıdarınm Yahva Demirel konustıida taralsız hareket ettigı iddıalarını pııçlendırecek nıtelık te mıdır' CHP milletvekili Usumî ve arkadaşları seçim gezisî için gittikleri bir köyde AP ve MHP lilerin silâhlı saldırısına uğradılar BALIKEStR, (Cumhuriyet) CHP Bahkesir MıUetvekılı Sadullah Usumi ve beraberındeki grup, Havran'ın Tepeoba koyünde APlı VB MHP'ulerce fcurşun yağrauruna tutulmuslardır 13 ekım Senato üçte bır yenıleme seçimlen ıçm bblgesınde çalışroa yapan CHP Balıkestr Mılletvekıh Sadullah Usumı, II Genç ük Kollan Sekreten Ilter Karaogullan. Havran llçe Başkanı Ilhamı Kavuk, Uçe yöneücılen ue gençlik kollanndan oluşan bir grup, oncekı akşam Tepeoba koyüne gitmışlerdir Yol boyunda bulunan kbylerden de katüanlarla 100 Kişıyı bulan CHP ekjbı köy kahvesm«ı gırdikten sonra alanda bulunan ve i'PIİ olduklan belirtilen kalabalık bır grup Türkeş'm Dlaklarını çalmaya, bu arada da kendılenne özgü bir şekude bağırıp çagırmaja başlamış lardır Bu snada, Balıkesır Mılletvekılı Usumı, kovluien bırlık ve beraberlığe, bırbırlerı.ıe karşı savgılı olmaj'a çagırmışsa da clav ların onlenmesı olanaksızlaşmıştır Usumı konuşmasını surdururken bır anda koy alanının dort tarafına sıperlenmış gnıplar yaylım ateşıne baslamıslardır CHP Balıkesir Mılletvekılı, silih seslen arasında konuşmasını sürdurunce, saldırganlar bu kez kahve onunde toplanan halkın ustüne ve ayaklarının dibine kur şun sıkmaya başlamışlardır Bu nun uzenne olayların daha da buyumesıpı ıstemeyen CHP ekıbı savas alanı halıne eelen kovü terketmışlerdir. Otomobile bınmek üzere yuruyen Usumı mn uzerıne saldıran komancolan halk guçlükle durdurabılmıştır Havran Kaymakam Vekıli, Savcısı ve Jandarma Komutanı gece yansından sonra olaylara el koymus koye bır Jandarma mufrezcsi gonderilerek soruştur maya baslannuştır. Olay yennde yapılan aramada atılan kurşunlardan kalan boş kovanlar bulunmuştut. Olaydan sonra bır açıklama yapan Sadullah üsumı. saldınUnn AP'lıler ıle Türkes'ın komandolart tarafından düzenlendıgini »oylemıstır. DEMİREL (Bastaraft I aayfada) meden kaçacagını resmen açıklamıştı, bbyle bır hadıse ne Türkıye'de ne dünyada vukubulmuştur. CHP hükümetmı bız güvensızlik oyu ile duşurmedık Kendıleri kaçtılar Şımdı ne ıstemeye geliyorlar' Şimdi meydanlarda Turkiye'nın CHP ıktıdarı ile düzelecegini söyleyenler bunlardır Bu hükümet kaçaklannın yenıden sıyası iktldara talıp olmalanm anlamak fevkalâde guçtur tktidar oldunuz Yapamadıgınızı, beceremediğımizi hem kendinız gbrdünüz, hem millet gordu Şımdi de ıktidara talıpsiniz' » Demırel, daha sonra CHP'nin AP ile bırlıkte hukümet kurma tekUfine değlnerek şoyle konuşmustur «CHP bozduğunu t>lze düzelttirmek istemıştır Bızım hükümetı kurmamız, kendısinin buna destek olmasım bıze teklif etmiştır Bız CHP'ye inanmadıgımız içın bunu cıddı telakkı etmedık "Hüıa sonra aynı CHP'nin Sayın Genel Başkanı bizı hükümet olmak ıçin şeytanla bıle isbırlıgi yapabıleceğımızı ıddia ede rek itham ettl Şayet blz hukümet« bu kadar arzulu olsa ıdık, sizin destek vaadınız ile kuraxdık» AP Genel Başkanı komünızmı tehlıke gorenlerın elele vermek zorunda oldugunu anlatarak, bugunkU MC'nln bu amaçla kurulduğunu tekrarlamış, CHP guçlendıkçe ülkenın meseleleı mı çbzmenın ımkânsızlaşacatını b.ldırmiştir. Komandolar (Bastarafi 1. savfada) CHP1I 6 kışıyı gbzaltına alnış, buna karşılık adı açıklanmaydn bir MHPİmın arandığı bıldırumıştır. Olay, CHP Ankara senator adayı tbrahım Öztürkun Kavaş n Tepecık mahallesındekı bır kahvede yaptıgı kapRİı salon toplantısından sonra Sıte Oğrenci Yu^du'ndan geldıgı öne sürulen MHP li komandoıaı tarafından çıkanlraıştır KomanaoUr toplantı bıtımınden sonra kahveden aynlan CHP'lılere karşı Ulkü Ocak.an blnasından tas sopa ve havava ateş aoarak taarruza geçmışlerdır Bunun uzenne CHP lıler de cıvardaKı taşlan Ülktı Ocaklan btnasma atmışlardır. Bır anda or'alık savaş alanına dHnTuş ve gecenın karanhfında iki grup arasında kıvaMva blr kavga başlamıştır Olavın gorgu tanıklannın Itadesıne gore çatışma devam ederken bır grup komando CKP toplantısının yapıldığı kahve e baskın vaomış ve can masa ve sarctalyelerı tah'ıp etmısnr Bu arada bir başka kahve ıle Kayaş Kultur ve Davanışnıa Dcrneeı de vıne ajnı grup konıando tarafından 'larmadaKin edilmi~.nr OIayıard2n sonra kah\e ve dcrnpktekl Ataturk resımİFrlnm vırtılmış olarak vurde bulunması diKkatı çekmıştir Olavların guvenlık kuvvetlennln gelmesınden sonra yatıştıgı, anca'< komandoıar'n bu arada Kayaş a gelpn banlıyo tremnın bır kompartıman'nı da tahnp rttıf. bildınlmıştır Trenın bu nedonje normal sefenr.i ıptal ettigı VP sabah H4'e kadar Kayaş istasyorunda hekledıjı saptanmıstır Polıs, olavla ılgilı olarak 6 CHP'lıvn po7Aİtına almıstır Olavlar sırasında Kurtuluş Karadagiı adlı Dil Tarih CoCrafva Fakültesi bğrenclsı ağır varalandıfrından Haceftepe Hastanesıne kaldınlmıştır Oteki 6 vr«ralının ta$ ve bıçakla 绺itlf varalar aldığı berenılmıştır Polıs aynca olavla ileilı olarak bir komandonun da arandıgını Olay nasıl çıktı? Son gece Dün sabah Koya de Manzanares kışlasında ıdam edılen uç gençten bin, yaşamının son gecesını aılesı ıle bırlıkte, ıkıncısı jakmlanna mektup yazarak, uçuncü ıse tek basına geçırmıstır Mahkumlardan Jose Sanchez Bravo Sollas (21 yaşında, ogrencit, geceyı hamıle eşı,, annesı, kızkardeşı ve erkek kardeşi ile bırlıkte geçirmiştir. Sanchez'in sıyasal suçlardan otüru başka bır tutukevınde bu lunan hamıle esının, gecejı kocası ıle bırlıkte geçırmesıne tu tukevı yetkıhlen lzın vermislerdır Sanchez, ıdarn edılecegı Hoyo de Manzanares Kışlasına gbtürulmek uzere cezaevinden çıka nldıgı sırada ar.nesı feryat etme je başlamış ve «Oglumu dldüreceksınız. Katıller» diy« bağır mıştır îdam edılenlerden Jose Humberto Buena Alonso (23 yaşında oğrencıi geceyı mektup yazarak geçirmiştir. Hukmun onaylanmasından on ce Baena nın annesı ve erkek kardeşı cezaevıne yetışerek Bae na'yı son kez gorebilmışlerdır. Ramon Garcıa ^27) Ise geceyı hucresınde tek ba?ına geçlrmış \e sabah dığer iki arkadaşı ıle birlikte, kurşuna dizümek uzere Hoya de Manzanares Kış lasına nakiedümıştır. 21 yaşındakı Juan Parades Manot ıse, kadınlar hapishanesındeki tutuklulann kendısine armagan ettığı bır el örgüsüne sanndıktan sonra ıdam mangasının karsısma çıkmış ve hazırlıklar surdugu sırada «V» (Zafer) isareti yapmıştır Manofun erkek kardeşı Miguel, ağabeyınln Bask Ulusal Marşmı soyliyerek can verdjgini anlatmıştır Geziden Izlenimler Paris lurbirine girdı Ispanya'dakı ıdamlann gerçekleştlğmın duyulmasından sonra dun Parıs ın merkezı bır savaş alanı hahnı almış, Champs El> sees ıle Ispanya Buyukelçılığının bulunduğu 5 George Caddesınde yayılan gosterıler. polıs tarafın dan guçlukle kontrol altına ahnmıstır Molotof kokteyh ve taşlarla Ispanya Elçılığme ve Icı Parıs gazetesıne saldıran gostencıler Ispanyolların dukkanlarını da tahnp etmışlerdır. Halkın, gozu, kulağı ve dili olmak... Hikmet ÇETiNKAYA AFYON Bır lider, haUın kendısıni aştığınm bılıncıne uıaşmıssa ve ülkesının sosvo ekunomık sorunlarını Dır kenara ıt'D ışı Tanrıya bırakıvorsa bır gun gelır saksakcılar'iiin ba^ka k'm se kalmaz çevresınde Kalmaz, çünkü halkın dılı gbzu ve kulağı olmazsa Mder. dı>alog denılen şey kalkar ortada.ı . Muğla ve Denızli den sonra, dün Cıvrıl. Sıvaslı, Uşak ve Myon'da aynı HBISIZIIKI \e dıyalog kopuklugunu gordu Demırel, Transferlı seçım takımı ve Karmaylan dın sbmürgenlıçının vok sul nalk vıgınlarnda gecersızlığıne tanık olurlarken, lıderlerı çag dısı Oir polıtıkacı gorunumuvle oe? vıl bnce soyledııdennı vıneliTordu Alanlara toplanan halk Demırel'ı dinlemıyor artık, bu bovle blllne Konuştukca «Bızım Karnımız tok bdyle sozlere» gıbnıne basını satttyor. Demirel korstkle, Imam Hatns OffuJUnndajı. M*7 yılında Kıbrıs'a çıkma kararı aldıklanndan köylüvü kalkındırdıklarmdan soz euıp, «Bız nunlan ov avcılKH tçın değıl, Allah rızası içın vaptık» derken kendısı de ne demek ıstedığıni bılmıyor. Halk suskun gozlerle ızlıyor, sürekll el kol hareketlen vapan Demırel'ı Bi« kendım yıtırmış bır lıdenn duştuğü açmazlıgm nalkın Rozunoe ızlenımlerını sap tıvoruz üç gundur Halk vermış karannı. Bu bır gerçek ve Fcevit'in dedigi gıbı «Gıdecekler bır daha eelmemek üzere » Bu kesınhkle boyle.. Demırel, Muğla'da olsun, Denızlı'de olsun ıkı gece şovle delıksız bır uyku çektı nu dıve duşunduk konvovun en arkas.nda eıderken. Oyle dalmışız kı az daha Kovun sürüsunun ıçıne gırecektık arabavla. Muğla'da ondokuzunda bır kor pe fıdanı kırdı ham eller Cenaze toreninı bir sure ızledık Polıs dün CHP orgutunun gırışımlen sonucu landarmanın vo^ın çalışmasıvla suçluiarı vakdlamaya öastadı Tumu AP'\e kavıüı suçlulann Bırlsı ıse Beledıye Meclıs uyesı Uç gundür ızlıyoruz Demırel'ı bır tek soz bıle etmedı oldurulen tbrahım Kocakann'dan Demek bylesine rahat Yuregı oylesıne katı AP lıdertrun Bır delıkanlı oldürülüyor sopalarla, sonra bır araca bındırtlıp hamama oradan da Devlet Hastanesıne ge tırılıyor. Suçlular AP'lı, sıgındıklan kışı ıse Uderlen Salt lıderleri mı, Türkıye Cumhurıyeti Hükümetının Başbakanı . Aydın'a gırışte «Ikıncı Menderes»dıye sarı boyayla bır >azı gordük. Bır saat kadar once Muğla'da, Ataturk anıtımn onunde CHP Genel Merkez sozcusu Izmır Mılletvekıı Alev Coşkun, AP Lideri Başbakan Demırel e «Bu cinayetlerin hesabını nasıl odeyeceksinlz's dıje soruyordu. Bır saat sonra ıse Aydın'a gınşte o yazıyı gorunce yıllar oncesını düşündük . Uşak ve Afjon'da on şeker ve 50 tane çimento tabnkası kurulacağmı muştuladı Demırel Çoğunluğunu haşhaş üretıcıîerının oluşturdugu topluluk bır sure on ce Ecevıt'i dınleyenlenn jansı kadardı. Yme CHP ve Eoevnt, dılınde Demırel'in Ortaklannd toz kondurmuyor. Ams Imam Hatıp ukullan. ımamlara kadro konusun da kendı soıuyor ve Kendı cevap lıyor. Haşhaş sorununu ıse ovıe tanımladı ki Demırel, dınleyenlenn çoğunu güldürdü. Haşhaş vasağını Ecevit uvguia dı. biz ise kaldırdık, ülkemızın onurunu kunardık gıbısıne sozler ettı. Ama ne bız anladık KOnuşmadan, ne de vakalan tfat lı dınleyıcıler ve dığer partılıler Baştan belırtrıfımiz gıbı en yor AP.. Aslında erıjen AP d& gıl tutucu s a | oartıler . Çafdışı poııtıka ters gelıyoı halka Halk asmıs tutucu partı lerı dınsel etkınlığın geçeılı oı duğu l'şak ve Alvon'fla Dile Sen CHP lıdenne ıcomunıst dı\ecpk sın. sonra Rusya'dan kredı. Bul uaı ıstan dan elekırık enerjısı a lacaksm . Demırel'in bılmedığı bu gerçe ğı biliyor artık nülkımız, ınanın bılıjor ., Elçilerini çektiler tspanya hukumetının, tüm başvurmalara rağmen 5 gencı idam etrae karannda dırenmesı üzerıre Hollanda, Norveç, Portekız, înglltere, Doğu ve Batı Almanja hükumetlen Ispanya'da bulunan Buyukelçılennı ıdamlann yapılraasından hemen sonra geri çekmışlerdlr. ••• Çağlayangll (B»«t»rıfı I ye, Kıbrıs'a gondermek zorunda kaldıgı asierı bırliklerinı Adadan çekecektir» demiştır Kıbns Rum ve Turk toplumlarının goruşmelerının eşıt koşullarda gorusmelennin gerektığını de belırten Çağlayangil, bulunacak çozumun, Kıbrıs'ın bagımsızlık, toprak butunluğü ve hukumranlıfına saygılı olmasının onemıne ae dıkkatı çekmış ve şoyle demiştır «Kıbns devletı, ıkı toplumun çıkarlarına en lyı şekiıde cevap verecek, Dogu Akdenız de banş ve ıstikrann saglamrmsma oJanak verecek bır bloksuzluk polıtıkası öfleyebılmeHdtr.» Türkiye'de tepki Ispanya'dakı Idamlar Türkiye'de de sert tepküere yol açmıştır. Ankara'da bır grup genç olayı protesto etmek ıçın gösten jap Protesto gösterileri mıs, bu arada lspanya Devlet Beş gencın idamı, tüm <lünya. ^Baıkanı Frmnco'nua rasmutı yak da nefretle karsüanrms ve sert ^ıjardtr ıstanbuPda.'*ıie', El madağ'dakı lspanya Hava Yollatepküere yol açmıştır. Franco n termınalı onündekı panolann rejımınm merhametsıı tutumunu camlan bır grup genç UraJtından protesto eden gösteıiciler hemen kınlmıştır. Gençler, caddeye, «Katıl Franco» jazarak olay ye rınden uzakJajmıslardır. Teksıf Genel Başkanvekili Bilâl Şışman, yayınladıgı bir bıldırl ıle Ispanya'dakı 5 gencın savunma haklarının da ellerinden alındıktan sonra sıyasal nedenlerle ıdam edalmelenni sid detle kınamıştır Şijman 5 gen cın Franco faşızmı tarafından idam edılmelerı karşısında tüm demokrauk guçlen de tıyasal ıdamlann karşısında tavır almava çagırmıştır Ote yandan, ıdamlann mfazın dan once dernek, sendıka, bırlık ve partıden oluşan toplam 19 kuruluş temsılcısı, ımzaladıklan bır büdırıyı îspanya Buyukelçılığıne vererek beş gencın affedılmelennı ıstemışlerdır. Ford'un mektubu öte yandan Kıbns, Turk Yunan Ilışkllerı ve sılah ambargosuna ılışkin son gelışmeler bzetle şoyle olmuştur • APD Başkanı Ford, NATO' nun eslcı komutanlanndan emek li general Arno Leuhman'ın eşıne yazdığı bır mektupta, Türkıye'yi degerll bır müttefık ve yakın bır dost olarak nıtelemış \e uygulanan ambargonun kaldınl ması ıçın çaba gosterdığını bıldınnıştır. A.A.'nın habenne gore eskı NATO komutanının eşı, daha once Başkan Ford'a yazdığı mektubunda Turkıve ye uygulanan sılah ambargosunu kmamıştır. • Yunan parlamentosunda Atına mılletvekılı olan Gerasımos Apostolatos, A A.'nın haberine gore, Ingıltere'de dafıalmakta olan Turk turistik hariulanmn Kıbns ıle Midıllı, Sısam, Rodos ve Istankby adalannı da kapsadıgını. bu volla Turkiye'nın Kıbrıs adasının tumliyle dort Yunan adası üzerınde hak ıddıa etmekte oldufunu one sürmüştur. • Nevv York Tımes gazetesı, Senato seçımlenyle karşı karşıya bulunan Turk Hukumetının, haber alma ve Dogu Akdenız'ın savunması içln büyuk onem taşıyan uslen kapetma tehdıdının hafıfe alınamayacagını öne sürmuş, bu arada Turkıve"ye yenıden Amenkan silâh sevloyatının başlaması olasılıgı tlzerinde dur muşrur. • Öte yandan Sovyet Tass A1ansı, A A.'nın haberıne gore, ^ ATO'nun Turkıje ıle Yananıstan arasındakı anlaşmazlığı çozemedıgını one sürmüstür. Petröl ihraç eden (Bastarafı 1. savfada) ettıkleri ham petrolun karşılıklannın şimdıye dek olduğu gıbı ABD doları uzertnden hesaplanmamasını, bunun yenne Uluslar arası Para Fonunun ösel Çekms Haklarının. bır baska deyışle Kagıt Altın duzenınin kullanılmasını da tartışmışlardır. Bu konuda kesın bır karara vanlıp vanlmadıgı açıklanmamakla birlikte, OPEC'e yakın kaynaklar, petrol ihraç karşılıklannm Kâğıt Altın'a donusmesınden sonra dahı odemelenn ABD dolan ıle yapılacagını bıldirmıslerdır. Seçim 75 (Bsştarafı 5. eavfada) latmasından şıkajetçller. «Hotel Ay»ın salonunda AP'lı yoneacılerden bırı Sabatı Ataman'a Ecevıt'ı dınlemek ıçm toplanan kalabalıktan korkmamasını Ecevıt'ın. Adalet Partısı kadar maddi güce sahıp olamadığını soyledı Avnı otelde ertesı eu nu goruştuğumuz AP adayı Sabatı Ataman kendonden emtn «Her halde seçımı kazanacafız dıve geldım buraja. Seçımı kuvvetle kazanacağımızı unr.t ettıgım ıçin Zonguldak'da adav oldum» dedı «Sıyasi goruş av nlıklannın vatardaslar ara sında duşmanlık halıne getı nlmemesı gerekır Daha c!i* rusu duşmanlık ve kın doğuracak bır hale petırılmemesı ge rekır. Bız bunun tstırabını çek tık Cocuklanmızın çekmesmi ıstemıyoruz Gunlerce gbnışmek içın AP îl Merkezınden randevu ıs'emıştım Her seferınde Sabatı Ataman'ın vattıgını ıstırahdt e'.tığını uva nınca haber verecPklennı söyle mışlerdır Bu tıedenle Konuşma mız sırasında «Dınıenciına mı efendım» dıve sordıım. «Ne dm lenmesı» dedı «Gunduzlerı uvj duğunuzu soyledıler» dedım «Ne garıp dedı yolcuıuga d<ıvanama >ıp somava gırdığımı DUe yaymış lar» ı t o a bunları sızın partınızden bıldırdıleru decsın. aOlmaz efendım Bu olmaz» dedı' «Ben burda yoKum Bir ıra Istanbul'a kaçtım Her halde yokluğurmı bellı etmemeî ıçın JJ ışıer Ol muş» dıye sozu bağladı. o 12 MART DÖNEMi SANIKLARINDAN ERGUN SARAÇ'I PEŞiN HÜKÜMLE SUÇLAYAN SON HAVADiS 100 BiN TERCÜMAN DA 75 BiN LiRA TAZMiNATA MAHKÛM OLDU Tepkiler OPEC Bakanlannın petrol fıyatında yuzde on oranında bır yukseltme kararı almalannın oğrenılmesınden sonra bır açıklama yapan ABD Federal Enerjı Ajansı yonetıdsi Prank Zarb, rammın aşın oldugunu bildirirken, «Bu zammm OPEC'ten mi, yoksa Kongreden mı geldığını bılemıyorum» demıştir. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Kıssınger de zam karannın kendisıne statukonun korunmasından yana olanlar ıle çok daha fazla zamdan yana olanlar arasında bır uzlaşma nıtelığmde görundüğünü soylemiştir. Kissinger, kararın APD lehlne sayılıp sayılmavacağı yolundaki bır soruva Kıssınger, «Karar umdugum kadar iyı değıl, fakat kotünün ıyısı> yanıtını vermıştır. Geziden Notlar (Baatarafl 1. «ayfada) Bu dedı kodulan Ecevit dün Kınkkale de bınlerce kışınin onunde yanıtladı «Benı ortadan kaldırabllırler Sızler susacakmısınız' Benı sersen bır kurşunla yokedebılırler Sızler somuru düzenıne karşı çıkmavacak mısınız'' Ecevit gıder, bır başkası gelır Bır baskası gıder, blr dığen gelır S'z gelırsınız, halk gelır. Halk gelır ve bu »omuru düwmnı değıştınr » Sürdürdü konuşmasını Ecevit «At gıbl kışneyenler, it gıbı uluyanlar; koyun gıbı meleyenler gok (ribı gürieyenlerı susturamazlar f Ecevn 'ın «Gok gıbi gürleyenler» dedığı, halktı «Tesıs mı, us mu utanacak yuz mu» dıye pankart taşıyan halk Bır Latm Amenkalı ozanla, ışçısını koylusunu anlatan çağımızın belırgm çelışkısıni haykıran Ş.lıll ozan Neruda ile pankartlarda butunleşen halktı Şılıli ozan Neruda* nın «Halkız hergun venıden doğanz blümleTde» uızelenni pankartlarda taşıyıp Şüi halkı İle bütunleşen Kınkkale halkıydı dün Ecevit'in seslenJ ği. «Yoksulluk kader değıldin» diven halktı dun Ecevit sbmurü duzeninden brnekler verdıkçe, tFaçist baskılar bızı vıldırmaz» dıven halktı dün Ecevıt son saldınlan bzetledıkçe.. Halktı Yahya Demırel'ın foyalarını Ecevıt'm ağzından bir kez daha dmlemek isteyen. Yunus'tan Pır Sultan'dan, Karacaoğlan'dan, soluk ge tıren halktı dun Halk. E^evıt de çok serttı dun Kırı'< c kale'de erefsızhkle ıtham ettı Demırel'ı, Malıye Bakanı nı da valancılıkia Ajnen şbyle dedı Ecevit: «Ben masonluktan vana de5ı lım Ama mason olmak şerefsızhk değıldır Ama mason olup da havır değılım demek. sonra da vuzü kızarmadan halktan yetkı ıstemek şerefsızlıktır Demırel valancıdır. Yahya Demırel ıle Şellefyan ortaklığını sakladıgı ıçın Malıye Bakanı Ergenekon da yalancıdır Ben bunları sovluvorum, b"nı n,ve mahkemeye veremivorlar Demıreı gıbı doku nulmazlıfımın artasına saklanmıyacağım dıyorum Yapamıyorlar Bılıvorlar butun bunları mahkeme onunde de kanıtlayacağımı. Ondan korkuvorlar > CHP Genel Başkammn ustunde durdugu iconuiardan bın de sıyasal ıktidar mıllıyetçilik iUşkılen oldu• Millnetçiyiz dıyorlar, kapıtalizml savunuyorlar Içerde kabadayılık taslıjorlar, dışarda boyunları efık dolaşıyorlar Agırlık larını sermaveden vana koyuyorlar Oysa sermayenın mıllıyetı yok'ur Kapıtalızmde mıllıyetçilik yoktur. Oyle olsaydı 12 ekım seçımlerının kulıslen Amerıkan Kongresınde duzenlenmezdı Oyle olsaydı uluslararası sermaje CHP yı karşısına almazdı > Sıvasal ıktıdarın gerçekte sımf sal mucadeleden kaynaklandığinı anlattı dolaylı olarak. «Eskıden patronlann iktıdan vardı. Şımdı ışçılenn ıktıdarı belırmektedlr. Işçının sıyasal gucu patronlann sıvasal gucunu aşmıştır » CHP devletın guvenlık kuvvetlerme guvenmemıştı dun. Onun ıçın CHP Gençlik Kollan gereklı guveni yaratrmştı genel baskanları ıçin Gerek konuşurkec, gerek otobusun etrafında kosarken Onlar sağladılar dun bansı Kınkkale'de. Ecevit (Bastar»fi 1. sarfada) smda boyun egmeyecek kadar cesur ve onurludur, sıddet »e cinayet yolvına giren'ere ülke vbnetimlni bıraknuyacak kadar da banşçıdır. Bu yola girenleıi gen dbnmeyecekleri noktaya varmadan, barış, lnsanlık, akıl yoluna çagırıyonım Geçen yıl Cumhurlyet Halk Partısı Turkiye'nın banş lçmde yonetılebilecegını gostermıştır. Geçen yıldan bu yana deflsen, millet değıldır, hukumettlr. Kendi mılletlnır çocuklannı oldürtmekle mıllıyetçl olunmaz. Hükümet partılen. mıllıyetçılıklerini, dünyada mılletımızin saygınlıfını ve yarannı koruyarak gostermeğe çalışmalıdırlar » Ml'Ş, (SezaJ Karaova bfldlri. yor) 12 Mart sonrası çeşıtlt olayların sanıgı olarak gözaltına alınarüardan bırl olan ETgun Saraç ın, o donemde hakkında peşin hukumle jiyın yaptıklan ıdttiası\la bon Havadıs ve Tercuman Gazetelen ıle «Sandık Cınayetı \e Sabalojlaru adlı kıtabı yayınlajan Boğazıçı Yayıaevı ale>hıne açrruş oidugu lazmınat dâvâları sona ermıştır. Muş Aslıye Hukuk Mahkemesınde açılan dâvâlar 25 9 1975 gunü karara bağlanmış ve buna g o re Son Havadıs gazetesı Ue Boğazıçı Yayınevı 100 bmer lıra, Tercuman gazetesı de 75 bin 11ra tazmınat odemeye mahkum edılmışlerdır. Muş Aslıye Hukuk Mahkemeslmn bu kararlan verırken Anayasa Mahkemesı ıle Yargıtay 4. Hukuk ve Içtıhadı bırleştlrme kararlannı esas aldığı bıldırümıştır Ergun Saraç, aynca 12 Mart sonrasını meşru gostermek amacıyle Nıhat Erım ve Ferıt Melen huküınetlen tarafından «Beyaz Kıtap» adı ıle çıkanian »Turkıye gerçeklen ve Terörızm» adlı kıtaptan dolayı da Başbakanlık aleynir.e dâvâ açmıştır. Bu dârânın da bugunlerde karara bağlan ması beKİenmektedır. Ergun Saraç Bogazlçl Yayınevl tarafından çıkanian «Sandık Cınayetı ve Sabotajlar» adlı kıtabın toplantılması ıçın de ılgıb mahkemeye oaşvurmuştur. Amuzcgar'ın konuşması Petrol fıyatına zam karannın alınmasından sonra, toplantıdan aynlan Iran Petrol Bakanı Cemşıt Amuzegar. zam kararına karşı duyulan tepkılerı olumlu karşılamamıs ve 1974 üe 1973 yıllarında petrol ihraç eden ülkelere eşya ihraç eden ulkelerın fıvatlara yuzde 28 6 oranmda zam yap tıklannı fakat kimsenin bunun uzermde durmadığmı soylemıs tır Amuzegar, sanayı malı ihraç eden ulkelerın varattığı enflasyonun OPEC ulkelerinın butun gelınnı vokettiğmı de sözlenne eklemıştır. Beni ortadan kaldırsalar ne olur? CHP Genel Başkanı, konuşmasını şoyle surdurmuştur. «Benı ortadan kaldırsalar ne olacak. sızler susacak mısınız"' Somuru düzenıne karşı hakkmızı almaktan vaz mı geçeceksıniz'' Benı ortadan kaldırabıkrler. Toplantılanmıza ateş edıyorlar bazı yerlerde Bir serseri kurşunla benı ortadan kaldırabılırler, ama o zaman sızm sesıniz daha gurleşır. Demırel gıder başkası gelır, eğer dtızen degışmemışse bırşey değışmez Benı ortadan kaldırmakla halktakı butunleşmeM kaldıramazlar Ece\ıt gider baş kası gelır, bu duzenı değışMnr. En buyuk korku'arı ben defılım, hakkı ıçın mucadele eden halktır. Turk lıaUcı saldırganlar karşısında boyun eğmeyecek kadar cesurdur » Ecevit Kınkkale'de oldürulen CHP'lı gencin annesıne de geçmış olsun demış ve bir sure onu arabasma almışrır CHP Genel Başkanı avrıca donüşu sırasında Mamak'ta da Kisa oır konuşma yapmışnr DP (Bastaraf) 1. savfada) DP Genel Başkan Yardımcısı, «aldın vapanlara bundan boyle avnen mukabele edeceklerinı sovlemış canından bıkmış olanlar varsa tekrar buyursunlar. Genel merkezımıze saldıranlar, Genel Merkez bahçesınden sag çıkamayacaklardır» demiştır. DP Genel Merkez binasına ilk saldırının 24 eylul gecesı olduğıınu ve bına duvarlanna bazı yazılar yazıldığını belır'en Cevat Önder, ıkıncı saldınnm da 26 eylul gecesi mevdana geldığını anlatarak, her ıkı saldınnın da Emnıyet kuvvetlennce tespıt edıldığıni soylemıstır. DP Genel Başkan Yardımcısı bu konuda şojle konumustur: «Masonların ve hırsız şebekesinın paralı uşaklan, gece ve tenha bır zamanda saldırıda bulunmaKta, ondan sonra da fîrar edıp Adalet Partısl Genel Merkez bl nasına sığınmaktadırlar. Adalet Partısi Merkez bınası, gunduzun mılletvekılı alım satım borsası, gece ıse eşkıja yatagı halmı almıstır. Saldınja avnen rrukabele edeceğız. Jenel Merkezimızl bızzat koruyacağız Hırsız şebekesinin uşaklan, karsılarında DP'nın ımanlı gonüllülennı bulacaklardır. Canından bıkmış olanlar varsa tekrar buvursunlar Genel Merkezımıze saldıranlar. Genel Merkez bahçesınden sag çıkmayalardırj «Ankara» vapuru Korsika Adasında rıhtıma bindirdi AJİCCİO Akdeni7'de tunstık se^er vapmaKta ı'an Turk bardırah ıtArkara» vapuru, Kors.ka adasının Ajaccıo lımanmdı, yanlış bır manevra yi'mnden rıhtıma bındirmıştır Carpma so nucunda gemının bas tara'ında 4 metre yüksekhkt° ıkı ^netre de nnlığınde bır vank açılmıştır Gemının bugur boş olarak Korsıka dan NICP e çHeoeÇı, yolcuların ıse ucsKİa Cote d'^zure nakledıleceklen açıklanmıştır (aa> Bazı seçmenler (Baştarafı I vayfada) öte yandan gorüşlenne basvurdlığumuz îlçe Seçıro Kurullan bu tur hatalarm azınlıkta kaldığmı ancak bır seçmenın birden fazla oy kullanmasına yol açabıleceğmı ılade ederek, cBu kartlardan bırını tade etmek ancak seçmenın lyı nıyetıne kalmaktadır Aksı halde yapılmış bır hata seçım sonucu uzennde bir anda fark edılemeyecek ha talar doğurabılır Bu yanlışlıklar ancak ihbar üzerme saptanabılır ve bırden fazla oy kullanan seçmen hakkında vasal soruşturmaya gıdılır Bu tur işleme uygulanacak müeyyıde de biT ouçuk vı!a kadar hapıs cezasıdır» demışlerdlr. Yamani: «Sonuç olumlu» OPEC'ın dort gun suren harareth toplantılanndan sonra Suudı Arabıstan Petrol Bakanı Ahmet Zekı Yamani, toplantı sonucunda alınan kararın çok olumlu oldugunu, yalnızca. fıyat dondurma karannm 1976 Hazıran'ı yenne 1977 Ocatma kada' uzatılmasının daha yerınde bır karar olacağını düsündugunu açıklamıştır. Bu arada Lıbya Petrol Bakanı Belayd Abdusselam, «Avrupa'nın OPEC'ın ıhmlı davranışından sevınç duvması» gerektığını belırt mış ve «OPEC ıçındekı davanış manın korunmasının en bnemli koşul oldupıınıı» «"'"'«"nıstır. ACİ KAYIP Yanva E^raiıı dan Istanbul'ıın esk' fınncılarından merhum M Alı VP Salıha Sivdan'ın oelu Melâhat SPVdan Eşı Naım Savdan ve Lîle Erdogan'ın «sevfl1 bab^lan Zubevde. Rakıbt V^astıve "lunevver ve Makbu'e'^n sevgılı karr'e'=lerı Ismaıl Erdoğan'm kavınpederı ve Gamze Erdogan'ın dedesı. Fıi'icıı/rından Türün'ün broşürü Dâvâlarla ılgılı oiarak DIT açıklama yapan Ergan Saraç'ın avukatlanndan Ruşen Arslan, «Adı geçen kıtaplarda ve gazetelenn haberlermde Ergun Saraç hakkında peşm hukumlu suçlavıcı üadeler ve tııtaplar kullanılmıştır Mankemelen etkı altında bırakan ve muvekkılımı peşmen mahkum eden bu suçlamalar uzerıne nıahkemelere başvurduk» demış, aynca Faık Turun"ıln komutanlıgı zamamnda Istanbul Sı kıyonetım Komutanüğınca bazı bıiyuk ışyerlerı ıle askerı bırlıklere dagıtılmak uzere javınlanan bır broşur dolayısıyle de jice Başbakanlık ale\hıne bır d^vâ açmış olduklarını bıldırmiş ve bu broşürde de Ergun Saraç'ın peşmen mahkjm edıldıfının gos tenldığıru soylemiştır. Ergenekon (Bastarafı 1. savfada) sonunda anlaşabileceğinin belirtıldığı de açıklanmaktadır. Malıve Bakanlığı Teftış Kuru hından adının açıklanmasını tstemejen bır müfettış. «Ara rapor dıye bir uygulamaya ilk kez tanık olunmaktadır. Bu, soruşturmanın esenligini etkılemek ve sıyasal amaçlarla kullanılmak uzere başvurulmuç bır yol dur» demiştır. OPEC ülkeleri Ham Petrol ihraç fıyatlanna dun yuzde on oranında zam va pılması kararını alan 13 OPEC dlkesı şunlardır Cezavır, Ekva tor, Gabon, Endonezva, İran Irak, Kuveyt, Lıbva Nıjerya, Stı udı Arabıstan. Katar, Bırleşık Arap Emırlıklen Venezuella Haberler aervısı) Kemal SAYDAN Kara ve Denizi Ancak GÖKLER T AMAMLAR 27 Q 97^ gunu vefat etmıs tır Cenazesı 28 b 'n^ %uua oglr na, nzına miıteakiD Fdırnekapı Cdmı rrien a'dı rılaca> Seıtl'kfekı Aıle Kab rıstanına defnedJecktır AİLESÎ (Cumhunvet: 7519)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog