Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 28 Eylül 1973 YEDİ SORUNLAR 3. İşçi Konfederasyonu için girişimler yapılıyor Cahit KAVRA ANKARA, (AVK\) Çağdaş Metal Iş Sendıkası, butun ışçılerın bır konfederasyon çatısı als tında toplanması ıçın Genel I ' in yaptığı çağnya olumlu ce\ap verme karan almıştır Bu olumlu cevap uzenne sendıka çsi.relenn de Turk Iş ve DISK'ten sonra üçüncıi bır konfedera^vonun ku rulması ıhtımah konuşıJmağa başlanmıştır. sı yapacaklar \e ortava atılacak çeşıtlı öneriler boylece degerlendırilecektır. Ortava çıkacak goruşler ara sında uçüncü bır konfederasvon kurulması du^uncesınm atılaca&ı sendıka çevreleri tarafından ıle rı surulurauştur. Bovlece yeni bır konfederasyon kurulması \oluna gıdıleceğı \e bunun ardın dan butün sendıknlann bu kon federasyona gırmeye çağrılacağı bıldırılmıştır. Memur Kıyımının Mantığı iz bir Bakanhkta müsteşarsınız Ta da blr kamu kurulusunun başında genel mudur Sıze bağlı memurlar, müdurler, uzmantar rar Yülarca surup gıden çalışmalarınız sonunda bu mevkıe geldınız tyı bir ekonomıst, ya da başarılı bır mühendıssmız. Bır yabancı ticaret kurumunun emnnde çalısabilirdınız Yaşamınız daha rahat olurdu Daha varlıklı ve guvencelı olurdunuz Bunlan değıl, devlet hızmetmde çalışmayı seçtmız Buyuk servetler değil, Turkıyemn kendısine has kosullan ıçınde, devlet kadrolancda kalarak topluma boylece hızmet etmeyı daha doğnı kendınızı de mânen daha tatrarn edıcı buldunuz. Yasam motıflerinizı ve mısyonunuzu boyle seçtıni.» Kımse yeteneklennızden, namusunuzdan ve butunluğunuzden kuşkuya duşmedı. S memur üstünde durulsun Bu memur iyi slcıllı ıse, durustse, çalışkansa, yeteneklı ıse, aşın ve tahrtp etmej'e vonelık hiç bır eğılimı yoksa neden değıştınlmesi gereksın. Eğer böyle degılse yasalann geregi yenne getinlu elbette İşten alınır. Hakkında soruşturma açılır. Hukııksal bütun ıslemler ujgulanır Lakın bojle dcğılse neden bır memuru, bır masa şefını verınden alır, onun venne taraflannız olduğunu duşundüğünuz bır baskasını, hele kı veteneklı degılse, hele ki hakkında kusku çekecek nitelik len olan bir baskasını koyarsınız''. Bu davnınısın, baslangıçta bir izahı yok gıbi gorunür. Üst yapıda kızgınlıklar, kompleksler, polıtık soyutlamalar ıle ızah edemez sınız bunlan Bo\le dusunursek safhk etmış. ışı anlamamış sorunu romantık olarak vonım lamış oluruz. Oysakj daha derıne inmeye, gorünttilenn arkasmdakı gerçefı görmeve çalışmalıyız. Memur lıyımı bır onemli syndrome'un bır parçasıdır ashnda Bır bakan b'r musteşar, ya da bir genel mudür maiyetlerindeki bır kuçuk memuru oturdukları odadan üç kat aşağıdaki bır se^vısın başındakı sefı neden yennden eder ve neden Bakanlıgm ya da Genel Müdürlüğun küçuklu, buyüklü bütiın gorevlilennin ancak kendisrnın ıstedıgi, kendısmın gOvendıği kı^ıler olmasını ıster Memur olmayan, memurluktan gelmeyen belkı bunu onemli ve ozelligi olan bır olay dıye kabul etmeyebılır Tecrübelı bir memur ise kuşku duyar Benim gıbi maliye müfettişlıgmden gelmlş olanı daha çok kuşkucu ve ırdeleyıci olur, vt akla şu gelır Bu eylemleri vapan en büyütunden en küçügune kadar butun memurlarını, bunlara suç olarak bır isnatta bulunmadan, degıştıren amırler yaptıklan ışlerın baskalan tarafından ogrenllmesıni istemıyorlar dıye yorumlanz bu mantığı ve bu davranışı tşlerin oluşturulmasında etk'sı olma^a^ak bır kuçük memurun bır masa şefının, bır Bnıri, Bakan ya da Genel Mudür Musteşar olsun tedırgın ettığı tek tarafı, olan bıteni ögrenmesidır Bazı hallerde ışın olup bıttıkten sonra ofrenılmesi de onemli değıldır î ş olurken oğrenılmemelı ve onlenememelıdir Belkı de Bakanın va da müsteşann kafasınm, alnındaki kınşıklann ve gozlüklerinın gensındekı asıl amaç, asıl mcelık burdadır. I r c e belırtelım. Adını ijı ko>alım Bütun memurlarını, kuçüklu, btivuclu değıştırme\e ve bunlann \enne ısmarlamalannı, yapma memurlan getirmeye ka'kan Bakan. ya da müsteşar va da Genel Mudur yaptıklarınm duyulmasmı ıstememektedır. Yaptıklarınm açığa çıkmas ndan urkmeke, ya da böyle b'r urkuntüsü olmasa çıkar dağıtmıınm sorumlulugundan kaçabılecegıni duşunse bıle, bunlann yapıldıgı sırada öğrenılere* kamuoyunda, basında, yasa ve denetleme mercılerınde karsı çıkılmasından çekinmekte, ovunun bozulmasını onlemeyi hedef almakta yap^ığı işlemı. ş ıs'en gecene ka dar saklamak, gızlemek istemektedır Bır eski maliye müfettışınln tecrubesı ve gezısi ile bunu ben böyle yorumlanm. Sevgıll okuyucuit^1 Bunlar bir takım mantıksal değçrler midirj? Olmayanın arkasmda hayaller mı gorüyoruz? Müfettışlığm kuşkuculugu içinde kendl vesveselerimız ıle mi oynuyomz? özellikle, hükıimet başkanının yakınlan na sağlanan çırkıa çıkarlar, yabancı petrol sırketlerıne ödenen astronomık borçlaj, Petrol Ofıs'ın devlet kesesmden üç beş tüccara sagladığj büyük ve haksız kârlar ve daha baskalan gazetelerde her gıin aynntılan il», fotokopileri ıle yer alırken bu KıyımSoygun t e o rısınin geçerll olmadığını düşunmek gerekmezmı diye bana sorabüırsiniz. Bunun cevabı şudur... Hangi iste ve meslekte olursa olsun, ıs adamı, tuccar nltelıgi ve fıkrıyatı taşıyanların butun düşünce sıstemlenne egemen olan bır vasıflan vardır. Bunlar gerçekçıdırler. tsteklennı ve nıyetlenni ne dlçüde gerçekleştırebileceklerını kusursuz olarak hesaplıyabıurler Basanlannın ölçüsü de budur. Bugunkü iktıdar kadrosunun da niteUği ls adamlıgı vasfı ile bUtunlesmededir. Bugünkü iktıdar, memur kıyımı işme glriştıgi «aman gerçekçidir Bunu polıtü: ve romantık nedenlerle yapmıyor bugünkü lktidar . Bunun, bu operasyonun olaylan gizleme bakımmdan belli sınırlan oldufuna da bıliyor. Değiştirmek isteyecefi bir kısım, büyUWU küçüklü memurların bazüanm, sakıncalanna rafmen aegıştırmemesi gerektığıni çok iyı biliyor, Yıne çok iyi bıliyor Iri bunun bir siiresl vardır. Bu süre aşıldığı zaman tayım operasyomı ters etkiler yapmaya başlar. Gerçekcilik bu operasyondan ne ölçüde ve ne süre lle yararlanılacagmı hesaplamadadır. Billrler bu tayım operasyonunun sonunda kendUennl btiyük yenılgilere sürUkleyecegini Yapılan lş, belli bir sure ıçinde kendi ürtisadi güçlerıni alabıldiğme pejcleştirmektır. O süre biter, ve akım tersine ddnmeye başlarsa marifet her seyi orada bırakaralc milyonlan lle, servetleri ıle sahneden zarıfâne çekılebılmektedir. O zamana kadar >apüan lşlerln ne kadar azı ortaya çıkarsa kıyımsoygTin operasyonu o ölçüde başanlı olmua demekür. O halde düsünOnüz değerli oltuyuallanm . Basına, kamuoyuna yansıyanlann arkasında, bugünkü iktıdarın barbarca bır memur kryımı yaparak saklamayı başardığı, şimdüik saklamayı başardığı işlemlennln ne kadar çok ve ne buyük ölçüde olabileceğıni Ve Türk toplumunun btmden uğradıgı zararlan... Doğal olarak, uvgar ve çağdaş bir yetişmış insan olarak poütık tercıhlennız de var. Bütünlügünüzu sakatlamayan, yasalar ıçınde gorevinızı yaparken olumsuz etkılen soz konusu edılemeyen bır davranıs içındesınız. Türk toplu munun daJıa tnsanca, daha hakça ve herkesın jararlandığı bir varhklı düzen Içınde yaşamasıra istıyorsunuz. Yasaların size verdıgl gorevleri yaparken bu tercıhlerinız, zaman zaman işlennız projelennız üstüne yansıyor Sulama vatınmlarını Başbakanlann kendl memleketı olan fllere ve gereksız yere degil, susuz bolgelere vap mak istıvorsunuz. Vergl yasalan düzenlerken yükun fakırın sırtında kalmamasmı sağhyacak hukuraler dusunüv orsunuz Hak dağıtımında eşıtlığı, olabıldığı kadar esıtlığı on planda tutmaya çalışıyorsunuz Boylece tutuculuktan aynhyorsunuz Daha çok yeniliğe dönük bır yaklpşımınız var gorevlerıruzin yerıne getirilmesınde Ama her zaman, yasalar içınde ve toplumun yaranna . Zaman değisiyor Bir başka hükümet gellyor Değısık bır hukumet. Sosyo ekonomık se çimmı daha eski modeller üstüne kuruyor Kapıtalıst yontemler içinde bir ekonomı istıyor. Yabancı sermayeden yanadır. Kapıtalıst sıstemm geregı budur Uluslararası sagrılığın dırektıfı budu Kamu vatınmlannı azaltacafc, özel sektor chve adlandırdıgı, asünda «Uluslararası Sag. orgutunun bır parçası olan sermayecıler gurubuna ağırlık verecek, burlara avantajlar tanıvacaktır Sız bunlardan yana değılsınız Butunlugü, kendıne saygısı olan memur nı'elığınin içınde yeni Bakana başka bır goreve aktıf olmavan bır goreve naklıruzı ıstersinız Hattâ lstemevebılirsınız de Gorevınız oylesıne teknık mtelıkte bır faalıvetı gerektırır kı sizin polıtık tercihlenniz i!e gorevmız arasında tam bır ba*lan»ı yoktur Yerımzde kalmayı seçebılır, yennizde bırakılabıleceğınlzi duşunebılırsınız Buna sarşılıs yeni Bakan, polıtık tercıhi kendisine uygun birismi sızln yerüıize getirmek Istevebflır. Hatta tanıdığı blr elemanla çalısmayı polırikası gereğı doğru bulur Sızi uvgarca blr nezaketle bir başka goreve davet eder, ya da re'sen mtar. Yeni Bakanın, Bakanlığın üst kademelennde bıılunan elemanlardan bazılarını deŞışttrmest de doğaldır. Özel kalem müdürünü ve bu kalemdekı elemanlann hepsınln yerine basfcalannı ala bılır Polıtıka oluşturan daırelerın başındaki so rumlular da değışebılir Bakan kendl polıtıkasını uygularken karar mercimdeki vardımcılannı seçmek zorundadır Bunlar anlasıhr davramslardır. Hiç bir yönden eleştirilemw. Bır Bakanın, hele TUrkiye'de sosyo ekonomık tercıhler arasında boviesine aynhklar farklılıkiar ortaya çıktıgı blr dönemde bu tuturnunu ktmse kınayamaz Devlet idaresmın, d=molcratık ortamı hiç bır yönden sakatlamadan 3ürdürülmesınde bu mantık ve bu tutum geçerüdır, zorunludur Buna karşılık, blr politikao Bakan oldjktan sonra bunların hepsmı aşar mustesannı, gen»l müdürlerini deÇıştırmekle fptinmez, sube mudurlenni, şeflerl, kâtıpleri, daktilolan, evrafc kayıt merrurlanm, uzmanı, uzman olmayanı, gece bekçısme kadar geldiği zaman kiml bulmussa. hepsinl değiştırirse bunun mantığı nedir' Bu barbarca kıyımı nasıl vorumlarsınız7 Kamu kuruluşlannın başına setfnlen yeni âmirlerin de kendilerini oraya getiren Bakanlar gibi maiyetlerindeki memurlan dPrecesine, mevkibıe bakmaksınn değıştirrrıelerl, işlerine son vermelen, bunlann yerıne, Hazinenın belli bir darlık içinde bulundugu bir zamanda, yatınmlann kısılmasına devlet sorumJulannm kayıtsız kaldıklan, Maliye Bakanının ödenekleri daırelerln nefeslerinin kesilmesirje kadar kıstığı bir sırada, yüzlerle, binlerle devlet memurluguna belli teknık hizmetlenn gerektlrdığı yeteneklerden yoksun klîilerl getlrmenln anlamı ne olabılir? Bakansmız Müsteşarınızı degistirip yerine kafa denginiz bir elemam getlriyorsunuz, ama kalemdekı küçüklü büvtıklO memurlan niye verlerinden edıyorsunuz' Müsteşann belli bır polıtık görtisü ve inanışı olduğunu kabul edebilırsmız. Değıştırüen müsteçarm, genel müdürlerın ve memurlann bır çoSunda bu bakımdan bir ayncahJs yapmava da olanak bulunmayabilır. Bia olduğunu kabul edelim. Fakat kalemdekı memuru yennden ederken bu gerekçeyi kullanmays olanak var mı' Kattâ kalemdekı memu nm polltik tercihi olduŞunu düsılnelim. Ne farkeder. KUçük memur fcarar Yerme yetkisıne sahip detılse.. verilen tâlimata gore hareket edecek, teknık çalışmalar hesaplar yapacak, bulgulannı başındakı âmlrine bıldırecek ise, ve gorevi da etkısi de orada bitecekse neden bu zunu gpncın olumu uzerindeki Bır sure once esrar perdesı kajaırılamamış, bır polıs karakoljnun nezare^ «Ulkenın içinde bu'undugu hanesınde olu bulunan Lıse me polıs ve yetkıhleıın ısraru sushastalığa tek çarenın alt yapı kunluşu ıse halk ara=ında olayla ilgılı çesıtlı soylentılerın yodevnmlerını gerçekleştırmek olğunlaşrnasına vol açmıştır. duğunu» ılen suren Çağdaş MeT 1 tal tş yönetieıleri işçi sınıfmın M a. tat va n in N ıv azı mahal esmsendıkalardakı orgutlenme bıçı de oturan Nuı.ıt Barut adlı Lıse mezunu 19 vaşırdakı genç 15 mının çarpık gelıştışmı sojlemış gan once polısler tarafından bıtllerdır Çağdaş Metal Iş'ın konuva şık komşularının evını soymak ilışldn açıklaması özetle şoyledırıadıa<;ı\la gozaltıra alınmış *e «Bugun ısçı sınıfmın sendıka(Cumhuriyet BüroMi) Ç'imıştır Bakanlığın gınş katı şoyledır «Bakanlığımızda cami Sumer karakoluna goturülmöşlardakı orgutlenme bıçımı çaroık 2b 9 1975 tarıhınde nın uSijnaekı asma katta acı açılmıştır Cephe koalısjonunun MSP tur. cuma namazı kılınacaktır. Na geUsmış bılımın ışçı sırıfına \uk gorevını kanadına baglı Sanayi ve Tek la mescıtte ımamlık Polısten venlen "sılgıye gore mazdan yarım saat orce \aaz ledığı görevler yerıne getınle avnı Bakanhkta Pıyat Kalite ve nolojı Bakanlıgı asma katında N'vıt Barut Sumer Karakolunvenlecektır » memısttr Bu çore\ın vapılama Stanciartlar Daıresı Başkanı Mabır mescıt açılmış ve oncekı dakı sorgusunda suç'inu ıtiraf Kendılerı ıle goruştuğumuz J masına sermaye smıfının bılınç kıre Mjhendısı Mahmut thsan cuma gunü ılk kez vaaz venleetmıs bunun uzenne adlıyeye gılüer, açıklamanın layıklıge aylı sendıka larm ıse bılmçsızl'gı Avla ^klenmıştır cegi, Bakanlığın asansorune a gondenlme ışlemlennın hazırlan kın olduğunu ve bunun Turk ve sermave sınıfı ile bütunleş süan bır açıklama ıle tum per Oı.cekı gün Bakanlığın asanrrasına başlanmış ve sanık genç 163 maddesi mesı en büvuk neden olmuştur sonele duyurulmuştur. sorune bır ılan \ apıştırüarak, Ceza Kanununun bu arada nezarethaneye konulkapsamına gırdığıni belırtmış Emperyalızmın son bunaüm nok personele adı geçen mescıtte MSP'ye bağlı diğer bakanhkmııştur. tasına enştığı gunumuzde ışçı vaaz venleceğı açıkanmışttr. lerdır. Bu durumda Savcüığın ların bazılannda gerçeklestigl Polisin iddiasına gore nezaretBakanlığın asansorundeki çini olaya elkoyması gerektığı bıldisınıfının bılımsel onculuğune bü gibi, şımdı de Sanayi ve Teknonlmektedır. haneye konulan Nuvıt Barut buvuk bır gerek vardır. îsçı sınıfılojı Bakanlığmda bır mescit a murekkebı ile >azüı ilân aynen rada kaldığı süre içinde cebınnın bılımsel onculüğü ıse. sendideki mendılle kendısmi kapının kalann dagınıklıktan kurtulması menteşesme asarak intihar etve ışçı sınıfı bakunından bır mıştır Gencin karakolda ölümüokul halıne gelmesı ıle mümltıln nün polısçe «Mendılle tntihar» olabılır Genel l ş Sendıkasmın olarak gosterilmesi, şehirde llgl bırleşme çağnsı bu bakımdan ve yankı uvandırmış, olaym İnbuvıik önem taşımaktadır Sen tihar olamayacagı ısrarla fleri dıkamız bu çağnya uymayı bü surülmustür Bu arada Nüvlt Batün ıçtenlıği ıle tarihi bır gorev rut 'un babası ve dığer yakınlaolarak kabul eder » I n da harekete geçmıs ve olümün Genel tş jonetıcıleri bu çagn | «Cınayet» olduğunu iddia etmlşlarına, bağımsız sendıkalardan | lerdır başka, Turk Iş ve DtSK'e baglı | Yetkılılere bas vurarak gerçebazı sendıkalardan da olumlu ceğuı ortaya çıkanlmasını isteyen vap geleceğım umut etmektedir baba Emin Barut ceset üzenn ler. Korulan süre içinde çağnya dekı bazı belirtılerin olayın cına gelecek cevaplann almmasından TUrkıye Sosyalıst İşçi Partısı yet otaıa ihbmalını kuvvetlendır GHP Istanbul tl Gençlik Kolu de gosterıde bulunmuşlardır Bu sonra, ilgılı sendıkalann temsıl Başkanhk Kurulu, yaptığı bır dığıni, aynca Nüvıt'ın kapt mengostenlerı AP ıl bınasmda bulu ıle Istanbul Malkçı Devrımcı cılerı bır değerlendırme toplantı tesesıne asılmasınm olanak dışı açıklamayla, tum ılerıcılen, yurt nanlar da ızlemıştır Gençlık Derneğı ne bağlı bır oteugunu, zıra kapı mentesesı severlen, demokratları ve sosva grup genç dun KP İı Merkezı nın yerden yukseklığınin, Nüvıt Gençlik KOIJ Başkanı Süha lıstlerı bugun Spor ve Sergı Sa nın onune uzerınde «Katıl AP ve Serpıl • Fethi Banıt un 1 7D olan boyundan kırajmda yapılaeak «Paşızme ve MHP'lüerden hesap soracağız, va Akıncı bu arada bır bıldın ya C.OGEN sa oldu^unu bu itıbarla buraya emperyalızme karşı bağımsızlık vmlamış ve «Sokaklar boş değıl kındır» vazılı sıyah bır çelenk Ogullarının ve demokrası toplantısına» katıl ı bu bovda bır kımsenin ayaklan dır Uyuvan aslan u>anmıştır bırakmışlar ve «Katıl ıktıdar», yere degmeden asılı kalamayadoğıımunu dost ve mağa ^agırmıştır empervahzme • Hukumet ıs'ıfa» dıje bağıraraK B z faşızme ve yakınlarına mujdelerler karşı demok ası ve ozgurluk mu Açıklamada ışçı sınıfı başta ol [ cağını soylemıştir. Olay uzenne avnlmışlardır Savcılıkta vapılan soruşturma mak üzere emekçı halkın uyan cadelesımn en jnlmaz en kararlı Gençler saat 1130'da APnn surdurülmektedır. ölen gencin ANKARA 26 Evlul 1975 dığı bıhnçlendığı, orgutlendığı ve en dınamık gucu olarak deTunel'dekı tl Merkezının onunde cesedı uzerınde ilk kez otopsi egemen guçlenn bunalımlarınm mokratık halk ıktıdarı kurulun toplanmışlar once «Şehıt CHP lı vapılmış, aynca bazı parçalar caya kadar mucadele etmeve and bundan doğduğu ve bu bunalıma Kenm Yaman, Husevın Orak Ve da alınarak Adli Tıp'a gdnderılçare>ı faşızan ozlemlen uvgula | ıçmış demokratık halk devnmci h Yıldınm Yusuf Yılmaz, tbra mıştır. i makta, gorduklen belırtılmıştır ı lerıyız» demıştır (Cumhunyet 7614) ı hım Kocakarın lar olmez» şekhn • Konuyu tartışmalan ıçın Genelîş'ın yaptığı çağnya Çağdaş Metalîş, olumlu cevap verdı Malatya'da karakolda ölen gencin yakınlan polisin intihar iddiasına inanmıyorlar Raşit KISACIK SANAYİ BAKANLIĞINDA AÇILAN CAMİDE ILK VAAZ ÖNCEKI GÜN VERILDI CHP'Lİ GENÇLER AP İSTANBUL IL MERKEZI'NE BİR SİYAH ÇELENK BIRAKTI TSİP: "Tüm ilericiler bağımsızliK toplantısına katılmalı,, BAYRAM GAZETESİ Bayram g*ınTennd<» yurdumuzun her yerinde okuyalıll*»ceğınız gazete tST\NBLL BAYRAM GAZETESt'dır. İlân vererek yüksek tırajından yararlanabıleceğmız y*gftne gazete, Ofset baskılı ISTANBUL BAYRAM GAZETESf dır. Adres Gazetecıler Gemıyeti Cağaloglu İSTANBUL Tel. 22 12 22 22 54 08 Cumhunyet 7609 • •• • » » • • • » • ••• • • »>»» • • • • » • •• • •• •» • • • • • » »»• • • • •• • » • • » • »• • • • • : ISTANBUL DOKUZUNCU İCRA \ MEMURLUGUNDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLÂNI • Dosya No: 1975/169 Istanbul 13*01100 Sulh Hukuk Hâkimliğince şuyuun izalesi suretiyle satümasına karar 1 Emınönü mıntıkasının Kazganl Sadl Mahallesının Mola Taşı ve kenan Bey Sokağmda kâın 193 palta, 1316 ada. 16 parsel sayüı 116 M2. 77 kapı numaralı ahşap ev lle, 2 Beyoğlu Küçükpıyale Mahallesırun Zıncırukuyu Sokagında kâın 197 palta, 1166 ada, 87 parsel sayılı ve 248 kapı numaralı Pıyale apartımanın: a) 160/3360 «xsa payU l'lncl katta 13 bağımsız bölum nolu. b) 160'3360 arsa paylı kat irtifaklı 2'ncl kat 15 ba*unsız bolüm nolu, c) 160/3360 arsa paylı kat İrtifaklı 2*nd kat 16 bağımsız bolüm nolu meskenler çuruun izalesi ve açık artırma sureüyle satılacaklartiır G. Menkunerln lmar Durumlan: 1 Emınonü Kazganl Sadi MahaUesinde Molataşı Sokağındaki 1316 ada, M parsel sayıh gayrimenkule aıt lmar Mudürluğünun 13J2 1974 tarıh ve 5226 sayılı imar kroMsınde 1/5000 mıkyaslı 14 5.1964 tastık tarihh Istanbul sur içı lmar plamnda bıtışık mzam 15^0 metre bina yükseklığmde ve tamamı Uzerine mşaat yapılacağı bUdınlmektedır. 2 Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi Zıncırlıkuyu Caddesmde 1166 ada, 87 parsel sayılı gavrimenkule aıt dosyada mevcut 16 71975 tanh ve 4728 sayılı imar krokısinde 1/5000 mıkyaslı 17 2954 tastik tarihli nazım planda öitısık nızam 12 50 metre bina yüksekliğlnde krokisınde taralı kısımda inşaat yapılabılır demlrnektedir. G. Menkullerte Evsafı: 1 Emınonü mıntıkasının Kazgani Sadl Mahallesinin Molataşı ve Kenan Bey Sokaklannda kâın gaynmenkul, Kumkapı semtınde Molataşı Sokağı lle Kenan Ber Sokaklanmn keslştiği koşede 77 kapı nolu ikı katlı ahşap ve eski bır evdır. Birind katı cıkmalı üstü kiremlUe ortüludur. Molataşı Sokagmdan çırt kanatü ahşap kapı lle glrilmekte, bUyük bir taslıkta karşüıklı bin ahsap dıgeri kârgır merdıvenle çıkılan altlan bod mm, iki oda ve bahçeye açılan kapı ve taslıkta helâ vardır Bırinci katta ise taşlıktan ahşap basamaklı merdivenle çıkılmakte, bir sofafa 3 oda ve bir helâsı bulunmaktadır. Elektrüc mevcuttur. Muhanunen Kıymetl: 1 Bu gayrimenkulUn tamamına 175 000 TL kıymet takdlr olımmuştur. Müzayedeye lştırals edeceklenn muharomen kıymetın "o 10 nısbetmde nakti temınat akçesı yatırmalan veya mülî bir banka teminat mektubu ıbrazı gerekır. Dellaliye resml ve damga pulu bedeli alıcıya aıttlr. 2 Beyoglu Küçükpıyale Mahallesi Zıncirlıkuyu Caddesinde 1166 ada, 87 parsel sayıü gayrimenkulUn evsafı: Ana gayrimenkul Kasunpasa Küçükpıyale Zıncırlıkuju Caddesinde kapısmın üstünde Pıyale Apartımanı 248 yazılı kârgır apartımandır. Sağ taraftakl çıkmazdan çıft kanatlı camekânlı demır kapı ile gmlmektedır. Bina bodrum, zemın ve 3 normal katlıdır. Cephesl betonlte kaplıdır. a ) Zemlnl çinl döşeli, zemin kat antresmden mozaık basamaklı merdıvenle blrlnd kat sahanlığına çıkılmakta ve burada 13 bağımsız bolum numaraU daire bulunmaktadır. Bu daire cadde tarafında olup, bir aırtre, bir helâ ve antreden camekânh kapı ıle gırüen hol ile birleştlrilmis bir salon ve bır oda, fayans tezgâh, evvelı önü balkonlu mntbak ve antreden camekânlı kapı ile bağlı aralıkta fayans kaplı duvarlı. lavabolu, alafranga küvetll, termosifonlu hamam ve bir yatak odası vardır Mohammen Kıymeti: 160/3360 arsa paylı rincl kat 13 numaralı dairenın tamamına 200 000 TL. kıymet takdir olunmuştur. b ) 2'ncl katta 15 numaralı daire arkaya bakmaktadır. Bir antre ve bır helâ ve antreden camekânü kapı ile girilen hol lle birleştirilmiş bır salon ve bır oda yanında fajans tezgâh evyeli dolaplı mutbak ve antreden camakânlı kapı ile girilen aralıkta duvan fayans kaplı lavabolu, alafranga küvetli, tcmosıfonlu hamam ve arkada bır oda bu'unmaktadır Muhanunen Kıymetl: 160/3360 arsa paylı, 2'nci katta 15 numaralı daırenln tamamına 230 000 TL kıymet takdir olunmuştur. c ) îldncı katta 16 numaralı daire cadde tarafmdadır Hol ıle bırlestınlmlş blr salon ve iki oda, fayans tezgâr evyeli mutbak re fayans kaplı duvarlı, alafranga kuvetli, lavabolu ve termosifonlu hamam teşkılâtlıdır. Dairelerin zemmlerı marley ve kımsen karo döşelidır, dograma kısımlan ve demir aksamlan yağh boyalı, kapüan buzlu camlıdır Elektrık, su ve kalorlfer tesısatlan vardır. Muhanunen Kıymeti: 160'3360 arsa poyh tkıncl katta 16 numaralı dairenin tamamına 230 000 TL. kıymet takdir olunmuştur. Müzayedeye iştırak edeceklenn muhammen kıymetlerintn "» 10 nisbettnde nakti temınat akçelerinl ayn ayn yatırmalan ıcap eder Dellaliye resml, ihale damça pulu bedeli, tapu harç ve masraflan alıcılara aittır. İDc açık artırmaları 4111975 salı gunü saat lo'dan 10 30'a kadar 1 sıra numarasındaki Kumkapı Kazgani Sadı Mahallesındeld 1316 ada. 16 parsel sayılı gavnmenkulün ve saat 10 45'den 11 15'e kadar 2 sıra numaradaki a paragraftakı l'ınd kat 13 numaralı saat 11 20'den ll^Cye kadar b paragraftaki 2'nci kat 15 numaralı ve saat 14 o'den 14 30'a kadar da c paragraftakl ıkınci kattakı 16 numaralı meskenlenn satışlan fapılacaktır Artırma şartnameleri herkesın görebılmesi ıçır. satış ılânlannın gazetede neşnnden ıtıbaren daıredekı özel kartonda açıktır. Ilk açık artırmada teklif edılen bedel muhammen kırmetm "o 75'ını bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak Üzere artırma 10 gün daha uzatılaraJt onuncu 14J.1J975 p cuma günü saat 10 00'dan 10 30 a kadar 1 sıra numaradald Kumkapıda Kazgani Sadi Mahalle sindekı 1316 ada, 16 parsel sayılı gayrimenkul ve saat 10 45'den 1115 e kadar l'ınd kat 13 numaralı daıre saat 11 2<>'den 11 5f)'ye kadar 2'ncl Kat 5 numaralı daırenm ve saat 14 UO'den 14 30'a kadar da ıkind kattakl 16 numaralı dairelerin ikmci amrmalan vapılacagı ve ıkınci artırmada en çok artırana ıhale edıleceğı ve ipotek sahıbı alacakhlarla d »er ıleılılennın ve ırtıfak hakkı sahplerintn haklannı faız ve masrafa dair olan iddıalannı davanaSı beleelerle onbeş gün içinde lcra Dairesine bildırmeleri icap eder Aksı halde haklan tapu sıcılıvle sabıt olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından harlç kalırlar Talep edıldıği ve 200 Kr posta pulu göndenldıjhnde tasradakı taliplilerine şartname 6me»ınln gönderilebflineceğı daha fazla bılgi edınmek istejenlenn 975/169 eayılı dosva numarası ile memurıyetimize rruracaatlan ilân olunur. SATILIK AHAÇLAR 1SS0 CHKVRüLET PİKAP 1970 ^NADOL TtK KAPI 197J AUSTtN Mİ\İBÜS araçlar çaiışır durumdadır. Müracaat: 1$ saatlerinde 22 42 90 (Cumhunyet 7608) • • • • • • kucak dolusu pora YILIN UÇÜNCÜ ÇEKILfSİNDE BIR KİŞİYE 50.000 LlRA Aynca 10.000, 5.000, 1000, 500, 250 ve 100 er lıralık tli para ikramiyelerl SON PARA YATIRMA ..TARİHİ 30 EYLÜL 1975 ÇEKILİŞ TARİHİ 22 ARALIK 1975 • • • • • • • TÜRKİYE DEMİR VE ÇEÜK iŞLETMELERi GENEL MÜDÜRLÜOÜNDEN: Doktor Almacaktır Karabtlkte yenideo açacağıznıs Demir Çelik Hastanesi'n d« gorevlendirflmek Uzere Sagüfe Hlzmetleri Sınıfından 3 , 4. v« daha asağı dereceden kadrolara; 1 Dahiliye, 1 Goa, (Kardıyolog tercıh edılir) t Kulak, Boğas, Burun, mütrtıassıslan atomcaJrtır. îsteklılerden tavinl yapılanlara aylıkl&n dışuıda 1400 TL.'ye kadar yan odeme v« hızmet evl verilecektlr. Asagıdakl sartlara haız olanlardan isteklilerta BCarabUkteki Personel Müdürlügümuze 2 fotoğraf, 1 Hürlyet Cüad&m suretl ve tasa bıyografısıni havi bir dllekç« Ile sahsen veya posta ile rr.uracaatlan gerekmektedır. HORACAAT IÇtN GEREKLt ŞARTLAR: 1657 sayılı Yasa"nm 48. tnaddesinde yazılı şartlan halz bulunmak, 2 Yukanda sayüan dallardan blrtnde ihösas yapımş olmak, 3 3. v» 4. derece kadrolara atanacaklann; 160 sayılı 4. maddeeinde sayüan kurumlarda geçaz 7 yıl hızmetl bulunmak. T 0 R K t 7 E DEMÎR ve ÇELİK tŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KiTMtlı Ncılır vt •ukMİar<M >ıitt»ekkıl cenaze mtrttim *Mmı, Hr telefınla tmnniıMH Uzttt Hinı «e »Turn nMatltt ic» >»n bır lcret ılınmıj, uuıt blerıni lsl«lmtımztfervMıttt', <cı |lal«rı<!zı fiyUiidi. VEFATLAR İCİN Tel.: 47 20 06 İSLAM CfMAZE İŞLEHİ • • • • H T ' KtSıı mtıınieleltr ı$l(tm«yt nt llmık ıtcrt J»rl ıcı yur <ısı ;urt (ışırcan <wrda ccnın nıkiı yapttır. C«nU kcr udmit tnrı • ruıttfir. (Cenaians 1572 7596 KAYIP İDMJMA aldığım 40b80 numaraU İ E T T . kartımı kaybettım. Murat İPEKÇ1 Cumhuriyet 7615 KAYIP İ D M M A aldığım 40661 numaralı I.ETT. kartımı kajbettım. Vedat OSMAN Cumhunyet 7616 KAYIP tmza yenne kullandığım mühurümü kaybettım: geçersizdır. OSMAN ALTIOK BAHKÂ KOMEfiCiYAlt İIALYAHA tlâncılık. 289 759S • • • • • • • • • (Basın. 23624) 7604 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••»»••••••» (Basın: 7718 7601)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog