Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

«La Denuncla» (Ihbar), «Las Manadas» (Suruler), «Ya Ko Es Tıempo De Esperar. (Umutla oturup beklemek zamanı geçtı) çarkılannı dınlıyoruz . • Intı Ilümanı» grubu bır şarkı da «Öykumuzun kokenınde Sılı' nın gelecektekı kıtabı \atıyor . Aranco dan bagımsızlığa. Reabar ren'den Allende'ye dek » dıyor Vıoletta Parra elınde gıtan ve deften ıle Şılıjı Gunev Amenka'vı kans karış dolasarak halk • turkulerını bulup araştıran bır sanatçı oldugu gıbı, dokuma. el ı PARİS Merkezı Pans te buışlen de japan bır kadındı Afış boyunda dokudugu «Halılar>, lunan Ekonomık Işbırlıgı ve Kal kınma Orgutu (OLCD) tarafınsahnenın dekoru gıbı asılmış. dan yaymlanan bır raporda. 19"5 Vıoletta'nın dokumuş oldugu havılının ılk dort asmda Turkı>e'lı ve tLvaller 1960 larda geldıgi Pans'te Louvre Muzesmde bıle >e gıden yabancı tunst sayısmm 260 bın 17o oldugu bıidırılmekta sergılenmıştı. SOLDAN SAGA: Jules Veme'ın unlü bır romanı dır 1 Gazların basmcını olçen Pablo Neruda, Vıo'erta Parra nın kahramanı Bır devlet ıu OECD'je uve ülkelerdekı tu«Uetm lsmı 2 Aşağı sınıftan içın şurler yazmış adını anmış, nl 5 Bır çıçek 6 B ı gıda nzrn polıtıkasıyla gehşmeleri msayılan halk Tersı sıkıntı u«Pekıy Vıoletta, gıdıvorum maddesı Tersı çızmecılıkıe celeven 165 sayfalık raporda son zuntu 3 Dunyanın unlü oduışım var llsüı 7 Tersı ar<a. gen anla yıllardakı ve bu yılın ılk a\lann lunun adı Baş kaldıran 4 Saat kaç"" şarkı vaktı mında bır soz Tersı zehırlı dakı durumlar ele alınmaıctadır Tersı Judo sporunun kurucusuŞarkı sojluyorsun, soyluyorum, b.r bocek R Düzeltme, tamır 1<»75 başlannda en fazla Hırı^t nujı sojadı Talyumun sımgesoyluyoruz • anlamında bır so/ 9 Tersı 49 mılyon 251 bın 387 ıle Batı Msı 5 Avrupa Ekonomık tonkural Demır dnkum Vokal ve Enstrumantal çesıtle manya ya, en az tunst ıse 28 bın lulugunun adı Tersı arsız so Devlet Güzel Sanatlar Akademisi • OUNKt BVLMACAMN meler vapacafc guç ve yetenekte, 345 ıle Izlanda'ya gıttığı gorulkak çocuğu 6 Gunluk çalış her bın bır solıst olan genç samektedır Başkanlığından: ması ıle geçınen başka bır ka natçılar bırkaç çalgı çalabılnor. SOLD1N 8 Turkıye'ye gıden tunstlenn sa tancı olmayan ışçı. 7 Eskı de 1973'ten ben yanı Allende'nın vısında avnı ıstatıstıklere gore, 1 Kardınal. 2 Akım O virlerde kullarulan bır sılah tüdevnlmesınden sonra ttalya'ya 73 74 donemıne kıyasla yuzde 1T 5 dak .3 Sav Atama 4 ru Tersı şımdıkı Iran ulkesıverleşen «Intı Ilhmanı» grubu, oranında bır artış 74 73 donetıaS 5 At Akaret 6 Ue nın bulunduğu jerde eskıden turne ve plaklanyla yasıyor. mı ıçın ıse vuzde 1 8 oranında dı 7 Yaban Par. 8 Etı bulunan bır devletın sdı 8 ABD Kuba Meksıka ve Avrupa azalma gorulmektedır. Kalça sinırlennın yangısı olup sı açıklık, düzlük Kıbns'a de kef 9 Tak Taban da konserler venyorlar. ttalya'boylu boyunca bacakta zorlu ağ gıştırme bırlıgı gotüren gemimiBu yılın Uk dort ayında TürYVKUtlDAN • da unlü aktor Gıan Mana Volon rılarla belınr bır hastalık 9 2in adı. 3 Tersı Avrupa'da bekıye've 18 bın 179 (314) Anv»1 Kastanyet 2 Akait • te ıle bır arada Pablo Neruda 1975 1976 ögretiii YılmcU; Tersı unlu bır ülozot Alman rikalı, 31 bın 126 ( 6 3 ) Alman, Ata 3 Rıva tbık. 4 Dm ıçın bır TV konseri verdiler VeY M'mar Bolumutnuz ıçm hrll bir süratten daha az gıdi parasmın ısmı. 13 bın 411 (+47) Fransız 13 bın Savak 5 Kenet 8 notlaD rona'da 25 bın seyırcı onunde Y Dekoratıf Sanatlar Bolumumuz ıçn • YUKARIDVN AŞAGlYA: lemeyen dırek yollann adı Ter Ta 7 Ada n P 8 laM 65=1 (14 9) Ingılız gelmıştır. çaldılar Önümuzdeki av LondY Resım Bolunrjmrz Içın 1 Posta havalesı. 2 Ter si dünyamızm uydusu 4 Tersi Aza 9 Kastor Yıne 1975'm ılk 4 avında T J ' Spor \e Sergı Saravında on ra'dakı Albert Hall'un 6000 kışıY Heykel Bolumıımüz ıçm 1 vabancı kıve'dekı otellerde geceleyen yacekı gece \apılan «1975 Turkı\e kk konser salonunda konserler u\ ruklu bancı tunst sa\nsında vuzde Guzelı Yarışması»nda Ebru De verecekler «Sılı'den Manzaraoğrencı kontenıanı avnlrmşt'.r 2 oranında azalma gorülmektanız (22) kralıçe seçılmıştır • lar» adlı plaklan satıs rekoru Bu kontenjanlar ıçın başvurrea surç<=i 2 ekım 1975 perdır. kınvor. Mıllıjet gazetesı tarafından • şembe sabahınd?n 15 e^un 1975 çarşamba akşamma kadarAynı rapordaki istatıstiklere duzenlenen \anşnıaja l t adav Gıtarlardan başka, Çarango, dır. gore. 1974 vılı içınde Turkıve've sonra Ganbe Gundel ile katılmış, Kerm Afsar Hasan 19 45 BtR Ö Y K l ' M t Z VAR 17.59 AÇILIŞ VE PROGR4M Kurna Zampona Kuatro, RonR I S M H I M K t&TF'İ FNLERİV gıden vabancı tunst toplam *aBalamır Tamer Baçoğlu Hal Zekı ^rmagan ın b*r dueAnlatan Beyhan Hürrvl 18 00 DOMJ DtZOİN dador Tıple gıbı Guney AmenLlkelernde gord ıklen o§Tentnıın Turkıve'dekı lıse ~>& .MSI 1 mılyon 110 bın 2 > dır Bu <8 dun Gu\an, Humeıra Ülku Im tıne cip \er ver H\or. «Geçmişe Donus» 20 00 m B F R L E R VE H\\\ ka munğıne ozgü çaljnlan var renımıne mvıad'l olovıSunu belırter, MılH ESıtım Bakanhtoplam 1973 yılma kıvasla vtwde set Abdı Ipekçı Kerım Kerımel • 2100 TLNCAY ER^SLVN Kuatro dort tellı bır VenezuDIROTL Vırgınıa kentıne daha nn gı Talım Terbıve Daıresı Başkanlığından alacakları belge 17,2 oranında azalma gostpr Hulya Koç^ğıt Halıt Refığ "c • ela gıtandır Bıldıgımız gıtardan <\ Advan A Kardus) ce kırahk katıl olarak bu(Turıt muzıgı) ve 2 fotofraf ue bırlıkte kavnt suresı ıçıırie Akademı Ka>,ıt mektedır Aynı \ıl ıçınde gelen Sımone Schmıdt den olusan ıurı kuçuktur Se?ı toktur, pestır 20 35 ESKtLERDEN K»M rada bır adam olduren • burolanna bır dılekçe^ le başvurup aday kantlannı yaptır• \menkali tunstlenn savısı vüz21.20 MEDD\H ıkıncüıgı Manol\a Or.ur ı2n \e Tıple 12 tellı kuçuk bır gıtarKALDI Edd adlı b ı n gelır E d d malaıı gt rekmekredır de 49 oranında bır azalma ile "1 uçunculugü de Yasemın Ozge \ e Spl<,uk Ka<=kan m vazdığı dır Kolombıja menşelıdır. bu kentte namuslu ve ıvı Istanbul televızvon «tud bın 799, Alman tunstlenn savı A D * Y L * R I \ : (19 ı vermt'tır ve Tekm Akmanso\'un ovbır hayat yaşamayı arnaçyolarmda hazırlanan prog Çarango gıtarlann en «jerlı» sında ıse vuzde 1 > oranında bır < Yarışmada dordunculugu Gulız a) Tur'içe sınavlan lh ekın 11" zunü saat 10PO 12 00 nadığı b r rreddah prog lar ramda eskı sanatçılardan sıdır Inkalardan kalma bır çal azalma ıle 139 bın 153 oldugu göMutluer (20> beşıncılığı de Se• »rasında vazıh olorak (bırhktPi. ramı yaunlanacak. Tevfık înce, Hakkı Kara18 50 RAMAZAN PROGR1MI gı Beş tellıdır hayvan kabugun rulmustur ma Mohaç ıl9' kazanmıştır b) Yuksek Mımarlık Bolümu ıcın aynca matematık sı aavı. Zeki Armağan Terhk 19.25 MtMAR S t N A \ VE dan vapılır SeM tızdır. *5ılı Pe2143 Y4RIŞMA BA.ŞLIYOR Bılındıgı glbl 1973 yılında Tüı Guzellere taçlannı. geçmış M! navı a\nı gun 13 0(1 18 00 arasında "arılı olarak • ru Bolıvya, Arjantın muzığınde çı Huseyın ve Muammer SÜLEYMANtYE k n e v e gıden yabancı turist sa lann guzellerı gıvdırmıştır ı a a ) Yedı A\nıpa iılke";ının ka c) Y Resım Boluınu v»tenek sına\ı 17 10 1975 gunu sa Barlas eskı Ramazan eğlen on plandadır Mımar Sınan'ın Kanunl vıst avnı kaynaklara gore, 1 mıl t ldıgı guldurtı turündekı at 9i)'l 1.3 00 arasında. celennl dı'e getınvorla1SJİtan Suleyman zamamnVefesh çalgılarda agaçtan flut \on 341 bın 527 Idı. \anşma programmı Cenk d) Y Mımarlık BOIUTU vetenek sınavı 17 10 1375 gunu • Bu arada eski sanatçılar da ustalık donemmde yap ler tatlı. vanık seshdır. înka «Tanrıların «aat 14 00 1^00 urasınia Korav sunuvor bır o'ta oyunu sunuvor tığı Sulevmanıye Camıl Folklorundan gelmedır. Ronda e) Yukssk Dekoratıf feanatlar Bolumü vetenek sınavı lar Hakkı Karada^'nın 23 00 GLNE B\K1Ş sanat tarıhı açısından godor da bır tur fluttur. Arabaları» Uluslararası 20 10 1975 gunu saat 9 00 13 0() arasında ovnadığı bır Meddah'tan runtulerle anlatı.iTor. 23 15 PROGR\M \E Pandereta, tefe benzıyor Guifi Y Hej'kel Bo'umu vetenek smavı 20101975 gunu kitabının yazarı Gençlik Turizml ro, Afrıkadan gelme kurutulmuş saat 14 00 18 30 arasında vanılaeaktır bır raena kabuğundan vapılır. <Ba*m 23782^ • Daniken Örgütleri Kabarık çızgılerı uzerıne bır tah • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • ta ıle surtulerek ses çıkanlır. Bu • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • Türkiye'de de toplantısı başladı vuk Davula da «Bonıbo» dıyorlar araştırma Uluslararası Gençlik Turizmi Vıoletta Parra'nın «Gıtanmı 20 45 Tarıhten yankılar 12 55 Radvo TV Örgutlerı toplantısı çalışmalarına TRTI alkıs ıçın çalmıyorum 20 i0 Serbest saat program haberleri yaptığını Doğru ve yalan arasındakı ay dun Istanbul Shera*on OteU'nde 21 00 Kısa haberler 13 00 Haberler 04 55 Açıüş ve program başlamıştır rılığı sovluyonım 2102 Şarkılar geçıdl Oyun havalan söyledi 13 15 05 00 Kısa haberler Toplantıyı bir konuşmavla Yoksa hıç sarkı soyleroezdim» Spor dergısı 21 30 Yalova Belediye Başkanlığından: 05 02 Türküler ve oyun havalan 13 30 Bolgesel yayın açan Turîzm vt> Tanıtma Bakanı ««Tannların ^rabalar.» «Yıldız Kıp%» haberler Kıs* ha^rletj , u , Kısa haberler"1 <'; 06 00 Lutfı Tokogltı «T\ırt7m hSreke*pbi Bu «Thii lllimanı» jrrubu lara Donuş», «Tohum ve E\ren» BmJyıcı ısteklerl "15 01 Türküler ve öVun havalan 1 Beledıvemtze »ıt har%lı Jlp 1 adet astalt dıstribü06 02 Gunaydm 22 4ff TCTasık batı muzığl da t"5abel Pnrra da. konser sa lerı herşeyın btesmde mîlletlerl atilı Kitaplanyla Turk okurlann 15 30 Turk sanat muzığı tbru, 1 adet 1 tonlult mıcır serrrte makınasi, l adet sır«lc 06 30 Bolgesel günaydın kultur medenıyet \e ınsan sevgı 23 00 Haberler lonlan alkıştan ve sloganlardan ca da tanınan unlu vazar Encn astalt kanştırıcısı ıle 10 tonlujt Kelek tank. 2 adet «lımian 07 02 Koye haberler sı ıle bırbırıne vaklaştıran kar toplu programı \ikihrken. sahnenın karanhk 23 010100 Bolgesel vavın Von Daniken dun Is"anbul She 241ü savılı narun nükumlenne gore tcapab zart usulU Ue şılıklı yardımlaşma duvgusunu 07 07 Bolgesel yayın bır kosesıne çekılıvor, sıralannın lfiOO Bolge haberleri 2.3 10 Turkuîer ve ovun havalan raton Oteh'nde bır basın toplan ejtsıltmeje Ronulmustur. bu volla dunva sulh gelmesmı bekhyorlar «Yüdız» varatan 2.S30 Dans muzığı 07 30 Haberler 16 05 Turkçe hafıf muzık tısı \aomis eserlermde sa\oındu 2 Vuhammen bedeli 244750 00 TL. (lkiyuzlcirkdört gosten veya ozentıleri vok yap ] \e hunırunu temınat altına alan 07 40 Bolgesel yayın 16 30 Turkulerden bır demet gu ılgmç goruşlerı proıeksnon'a 24 00 Kısa haberler bin yedıvuzellı ııradır). tıkları ışın bır eğlence olmadıgı^ bır hedefı gerçekleşt.rır» demış 09 00 Kısa haberler 17 00 Kısa haberler goruntulejerek basın mensupla 00 02 Klasık Batı muzıgı n;n bihncınde ı tır 09 02 Turk muzığı rına açıkıamıştır i lhaie 16 1U.1975 Perşembe günü saat 15t« Yalova 17 02 Haftada bır 00 02 Gece konseri ozel programı 17 50 Bolgesel yaj ın Beledıjesı tncumenl huzurunda yapılacaittır. Bır soru uzerıne Turkıye de df> 01 00 Kısa haberler 20 00 Haberler 10 00 Kısa haberler araştırmalar vaptığını soyleven 4 Fu ışe aıt fennl ve tdarl şartname nergün mes&l 10 01 Yedincı gun 20 30 Turkuler 01 05 04 55 Gece yansı %azaT. elde efığı bulguları şım saatlerl dahılınde Belediye munasebeslnde eönllebülr. EREĞLi KÖMÜRLERi iŞLETMESi dılık açıklavamıyacag:r.ı açıkla 5 tksıltmeye eırebılmek lçln tstcklılerin: dıgı takdırde arKeologlırın bun a) Geçıcı temmat olara^ 17237 5ü IX. (onyedibin Ikl MÜESSESESi MÜDÜRLÜĞÜNDEN ları Tiah\edeceğını ılerı sunnuş yuzctuzjedı lira ellı kuruş) veva temlnat mektuplannı tur 14 00 Söz bu meslefin tıtretenler b tsteklılerm tekîıl mektuplannı 16.101975 PersemBılındığı gıbı Oanıken >BMnla (înşaat eksiltme ilânı) 14 30 Her hafts bır oran be gr'inü saat 14 e kadar makbuz fcar?ılığında komlsvona Haftanın olasi dığı n..taplarda dunvadakı u\ 08 00 Gün başlıyor 15 00 tkı solıstten türküler 20 00 Haberler vermelerı mecburıd r garlıklann bmlerce \ıl once uzav 1 Mües«e«;emızın Zongııldak Amasra bo!gcsınd<> ke09 00 Sabah konserl 2) "'O Spor ( leigralla müracaat ve postadafci gecitaneler kabul 15 30 Opera ve operetlerden dan gezegenımıze men ılerı u\ su tjtarı 4 987 83128 TL. ve muvakkat temınatı, edılmez. 09 30 îkı solıstten turkuîer 21 00 Turkçe soziü halıf seçmeler garlıktakı jaratıcların ge'ırd su 163 500 TL. olan. 10 00 Çocuğun dunyası (Basın 23344) 7603 muzık 16 00 Oda muzıgi bılgılerle munıkun o.dugunu saa) 250 kışılık sınema salonu lnşaatı 1100 Yaşanan tarıh 21 45 Bır konser 16 30 Îkı solıstten şarkılar vunmaktadır 1 1 "f\ b"> Amasra ışçı yatı yurdu bınası (bir blok") 11 oO Yeşıl Ada 17 00 Solıstler geçıdı 22 00 Tıyatro okulu 12 15 Klasık Turk rnuzığl ınşaatlan bınm fıyat esası üzermden kapalı zarf 22 30 Haftanın plâklan 17 30 Hafıf muzık konserl usulmle eks:ltmeye konmustur korosu 18 00 Çagdas sanatçılanmız 23 15 Bır romanımız var 13 00 Haberler 2 Eksiltme 1610.1975 perşembe günü saat 15 Oo'de Zon23 30 Haberler 18 30 Örneklerle dünya 13 15 Çeşıtlı muzık sruldak'ta înşaat MüdurlUgunde vapılacaktır. Kıtaplar • dergiler ve 23 35 Sobstler geçıdl 13 30 edebıyatı 3 Eksiltme dos'ası ekı iş programı esaslarına gore Iş goruşler 19 00 Gonul telımi 24 00 Kapaniî suresı 1976 yuında başlayacak 1977 yılı ıçmde sona erecektır Buna gore a) Programa gore 1976 yılında vapılması on grtrü12 30 ögle konseri 18 30 Bır albüm len ımalâtlara 1976 yılı bırım fıvatlan ıle ode 1300 Haftanın solısti 19 00 Pazarın plaklan me vapılacaktır. 06=15 Açılış \e program 13 30 Çağdaş Turk 20 00 Muzığe çağn b) 1977 vıh ıçınde vapılması on gorulen ımalâtlara 07 00 Gune öaslarken 20 45 Barok muzık sanat muzığı 1977 vılı bmm fıvatlan ıle odeme \apılacaktır. 08 00 Sabah muzıgı 14 30 Çaglar boyu müzüc 21 30 Tatıl gecesı c) 1976 %e 1977 vılı bınm fıyatları vururluge gırene 09 00 MJZIK şolenı 1500 Gençler ıçın 22 30 Caz muzıgı kaaar geçen süre ıçınde japılacak odemelerm 10 30 Gurun konseri 16 00 Solıstler Topluluklar 23 00 Doğum Gununde 1100 Turk nalk muzıgınden lfi 30 Konser saatı deavı ozel şartnamede belırtılmıştır. îlhan Usmanbas 17 00 Sızın ıçm seçtıklerlmiz 24 00 Gece ve müzilc omekleı 4 Yapılacak tenzılât Bavındırlık Bakanlığının bu sene1130 Muzık magazın 18 00 Caz muzığı 00 55 Program ve kapanı? ler ıçın çıkaracagı binm fıjatlara ayn ayrı ujgulanacaktır. 5 Tatbıkat proıelen fcrma tarafından hazırlanacak bu ışler karşıhfı olarak da ozel şartnamede, belırtılen şesılde proje bedeli venlecektır. 6 Eksiltme dosyası: Zongnldak ta Müessesemız înşaat Mudurlüğunde, SES (45 24 16) 1 Yılan SoYILDIZ (47 63 42) 1 AnahBeyoğlu Ankara'da Turkıye Komur Işletmelen Kurumu, yu 2 Dılîmuş Kadınlar (RT.) t a n Bendedır • Sevda Karaca. îaşaat Daıresı Baskanlığında, 2 Komando Behçet • Behçet ÎSİNEPOP (44 U 42) Hep BaAS (47 63 15) 1 Papaz Kaç îstanbul"da Turkıje Komur Iijletmelerı Kurumu tı Luı ae Funes. 2 Ha^at, kıre raı Kalacaksm'' Marıe Lu >"açar (R). Satınalma Müdurluğunde gorulebılır. İLMURCAK (40 32 27) 1 Aşk, Olum Aırudou Daroüne jeduhl • Karın Schubert (RT.) 7 îsteklılenn; S>ITE (47 ba 47) Hep Bakıre mi Tatlı Cadının Maceralan Fılız CeUer • CR I ) (B) grubundan 6 000.000. TL Iık Bayındırlıx BakanMarıe Lılyeduhl • Akın 2 Evlât Acısı • Serdar ATLAS (44 08 35) Büyuk Do Kalacaksın? lığından alınnus mtıteahhıtlık kamesı aslı, şımdıje Karın Scnubert ( R I ) Gokhan. ğuş ( R T ) kadar yapmış oldukları ve halen taahhu*lennde DuFITA§ (4S 01 6*) Fıller Benım Ş4N (40 f>7 92) 1 Karetecilunan ıslerın tasdıklı belgesı, Teknık Personel \e ArkacJaşım (2. halta) • ( R I ) ler Istanbulcla • Cunevt Arkın. Aksaray teçhızat bejannamesı ve banka referansı ıle bırlıkİNCI (40 45 95) Tatlı Cadının 2 Hababam Sınıfı • Tank BUL\AR (21 35 18) 1 Tatlı te eKsılttae tarıhınden üç gun evvelme kadar ZonAkan • (R) Maceralan Fılız Asın (R) Cadının Maceralan Fılız Akır., guldak'ta Muessesemıze muracaatla (Eksiltme ıştıOZLEM (4(1 47 33) 1 Anah 2 Soguk Kanlılar Perıhan K E M (47 77 b2) Aşk Bebegl rak belgesı) almaları gerekmektedır tan Bendedır • Sevda Karaca. Sa\aş. (Rl ) 8 Eksiltme ıştırak belgesı verılıp venlmedığı Müesse»SO>AK (48 2b 06) Esrarlı O 2 Yaşamak Daha Zor • Aytaç H\KAN (23 42 33) Tatlı Cadılüm Francesea Annıs, Janes Arman tR). semız Înşaat Mudurlugunden telefonla oğrenılebının Maceraları • Fılız Akın (R) T\N (48 07 «I) 1 Tomso Booeh (R I ) lır (Tel Muessese Santralı 3601 den 5166 telefondan IPEh. (2i 25 13) 1 Aşk BeL\LE (44 3i 95) Tatlı Cadının Öıunceje Kadar Suzy Kendall. begı Lmüa Hajden, 2 Tex oğren'lebılır.) 2 0 0 2 Karetecı Francho Kollu Boksor Vang Yu. Maceraları Fılız Akın (R) 9 Tekhf zarflan eıc«iilttne ve şartnamesıne gore far?ım MIST1K (46 15 14) 1 Çıldır Franchı (R) MARAIAR4 (22 38 60) 002 Don edılmış olarak ıhale gunu saat 12 00 ve kadar Muİ E M MELEK (44 42 89) Aşk Kışot ( R T ) tan Korku Judy Geeson 2 essesemiz Genel Muhaberat Servıs Şeflığıne tesl.m Bebcğı (R I ) Kanlı Doguş • iasuakı Karata. MLRAT (24 05 56) 1 Tatü edunlş olacattır. Cadının Maceralan • Fılız Akın, Evet, güzel şey, 10 Müessesema belge venp vermemekte. ıhalevi yapıp 2 Ezon Yıldız Tezcan. birikmış paralarınız için, yapmamakta veva dıledığı muteahhıde ıhaleyı japŞ\FAh (22 25 13) Hep Bakire rnakta serbesttır. (Basın 235°3) "7fiO2 kazanma şansınızın mı Kalacaksm 1 ' Mane Lıüyeduhl, Karın Schubert (R.) büyük olduğuna inanarak bankamıza koşmanız... zel taylar aiınmıştjr. Bu hara at yetiştırmek içın çok elve40 YIL nşli arazıdedır ve ozellıkle A rap atı ıçm Turkıye'de emsah bulunmaz bır iklıme malıktır ÖNCE CUMHURiYET Bu ıklımde yetışen atlar "Bvet güzel buvumektedır Şımdl bu çevrede manei ve manıa saha 28.9 1936 ları da yapılmaktadır Haranın altında 200 000 donumden f azl3 arazı bulunmaktadır Bu vıl bu arazınm bır tasırının halka ve SULTANHiSAR HARASI rılmesı kararlaştınlmıştır. ( Malatya'nın 25 kılometre do rak Uç kısrakla lşe başlaytın # Memleketımizde devlet ve beledıve hızmetlennde çahşmak gusunda bulunan Sultanhısar har«, atçıhk, sığırcıhk, kovun harası 1929 yılmda Azızıye mev culuk ve tanm olarak dort kol ta olan uzmanlann ne gıbı mua meleve tabı tutulacaklan Jıas I kıınde kurulmustur. Daha mua dan oluşmuştur Atçılık bolümelesı bıter bıtmez ot ambar munün butun amacı cms ve gü kında bır talımatname hazırlannda çıkan bır vangında ta zel at yetıştırmektır Halkın e lanmıştır Bu talımatnamede va bancı uzmanlann gorevleri dımamen yanmıştı. Bu kış ıçın Bu hnde deıenere olmuş atlann de rası 4 bın lıra harcanarak bu recelerı haranın asıl atlan ıle şında ne gıbı tş vapabıleceklerı gostenle yuk ve ınodern bır şekılde \e yukseltılmektedır Bugun Sul ve ne gıbı kolavlık nıden yapılmıştır îlk defa ola tanhısar harasına vuzde vetmış ceğı belırtılmışhr Ş y Ş1L1Lİ SAINAll^l UKUDU ŞÎİRLERİNİ MÜZİKLE YAYINLIYORLAR PARtS Pınochet ydnetımınKosta DAPONTE den kurtulabılen Şılıli sanatçılar ulkelermın ıkı snllık acısını kendi lerıyle pajlaşabılecek d^nlevıcı a n se'lerle 1500 sevirclyt kolruklarıdığır.l anlavacaksmız Allende'vor Kuzey Amerıka'da Meksıka na sanki çakıp çmlıyor vı oldurerek devıren Şılıiı dıkda Kuba'da Ital'.a'da, Parıste Allende nın oldurulmesınden ta'or, bır aviıç gokyuzunü IKI Fransız tıjatrosunun onculerın sonra Pmochet'nın polısı tarafın den Jean Louıs Far'ault'nun yı \ıldır goreme\enler adına sesle dan Santıago Stadında once rını vukselten bu sanatçıların ne kendısı gıbı unlu Madele're .Bır daha gıtar çalmasın» dıve şarkılarırdakı vaşam arz ısunu Renaud ı!e bırlıkte Seıne kıyı parmaklan kırüan. sonra da kur sorduremedıkten sonra, Pmoc smdakı eskı Orsaj Garı nın ıçın şuna dı?ı!en unlu genç şarkıcı het bır hıçtır » dıyor de kurdugu Çadırlı Sahne»nn \ ıctor Jara'mn «El ATado» (KaProgramm başında, Madeleme uzermde unlu sanatçı Vıoletta rasabani adlı şarkısım dınledık. Renaud r.un okuduğu Şılı'lı ozan Parranın kızı Isaoel Parra \e Şarkıların sozlerı. ozanların dıNeruda'nm Vıolet'a Parra ıçın altı sanatçıdan olusan «întı ll'ı zelcn Ya Neruda'dan ya da V J \azdıgı şjrırı dmlerken sahne manı> gnıbu buyuk ozan Pablo ışıkları \annor ve Ponçolu sa Mıguel Hernandez gıbı ozanlar^eruda'nın sozlennı çalgıları \e dan almışlar narçılar sahne\e gırıyor sess.z seslerıvle canlandırıyorlar re Intı tllımanı rŞahm Guneşı) 1^70 te olen Vıoletta Parra'mn tpmce bır esmer guzelı olan adını taşnan grup 22 31 \aşlan «Gracıas A La V'ıda» şarkısını Isabel Parra'nın sesınde Santıa arasındakı gençlerden olusuyor \ıne kızı sovluvor . <La Exılada go dakı futbol stadında ıkı yıl on Del Sud» (Guneyden gelen sur Isabel Par>a ehnde gıtan, ya ce erkeğmı, ja da oflunu Mtır pun) sarkısmda Vıoletta Parra, da Çarango su ıle anasınm bır mış Şılıli kadnların yanıklıgı aşk oykusunu okuyor. Arkasm doğduju \erlenn sılasım yasatı var. vor Her geçtığı \erde varlığmdan balıkçı kayıklanna çarpan Bır Ftansız elestirmenı Bu dan bedenınden nasıl bır parça dalgaların ses \e hareketınden sanatçıları gorup dınledıkten bırakhğını anla f ı\or es'nlenen bır şarkı, pırıl pınl sonra, Pınochet nın ovunu jrır• • • • » • • • • • • » • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • » • • • • göre Türkiye'ye gelen turistlerin sayısında azalma var BULMACA 123456789 EBRU DENIZ 1975 TÜRKİYE GÜZELI SEÇILDİ Yabancı Uyruklu Adaylara Duyuru TELEVİZYON RADYO İLÂN TRT II TRT III SINEMALAR güzel Şey?.. Tum şubelerimizle emrinizde ve hızmetinizdeyir. TÜRKİYEMADENİŞ SENDİKASI Genel Başkanlığından: Kadıköy AS (36 00 50) 1 Babanın Arkadaşı Ajhan Işık, 2 Ofkeli Kaplan • Chau Cuo. OCAK (3b 37 71) 1 Anahtan Bendedır Sevda Karaca, 2 Komando Behçet Behçet Naçar. OPERA (ib 08 31) 1 Seks ve Şantaj Bahar Erdenlz, 2 Dam Budalası • Mine Mutlu. REKfc (J6 01 12) TatH Cadının Maceralan Fılız Akın (R ) Kttnevv a. /JR mı feii Snn Sa HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI Yılın 2nci çekilişinin son para yatırma tarihi Sendıkamız ile «Istanbul Esenler Bağcılar Yolu 300 CPŞmeler Camı Yanı nda kurJiu E1IEK VIDA \e Cl\ ATA S\NAYtl LTD ŞTt • arasmda toplu ış sozleşmesı aktedılecektır. 2T5 Sayıh Yasanın 12 maddesi u\ar>nca tlfilılere duvurulur. 2ekimd.r. | TURK DIŞTICARET BANKASI Çağdaş bankacıltk anlayışı TÜRKİYE IŞITME VE KONUŞMA REHABILrTASYON VAKFlnın Kamu varanna kuracağı egitım Rehperlık ve Odıometn merkezlen ıçın gerekü yer oagışınoa ojlunabılerek Havırseverleın müracaatı beklenmektedır. Vatcıf Resmı Senecu geregı Hajırsevenn adı bu Ituroıuşla a venlecentır GO ÜŞME İÇİN: VAKIF MEKKEZt, tSTAVBLX KARAKÖY NEC4TİBEY C A r •», T F I 45 09 36
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog