Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 28 Eylül 1975 BEŞ Tekirdağ'da birer senatörlüğü garantileyen AP ve CHP, oy oranlannı arttırmaya çalışıyor Otobüsten indiğimizde saat öğle vaktini biraz geçiyordu. Rama zan aylarının alışılmamış gürülttisü içinde birkaç kap yoğurdu, yumurtayı, bahçelerinden topladık ları birkaç sepet meyvayı, kente getirenler onları pırıltılı giysilerle, yeni pençelenmiş ayakkabılarla değiştiriyorlardı. Tine Ramazanın alışılmamışlığı içinde kıyıdaki lokantaların garsonlan çekingen müşterüeri çekmek için avaz avaz bağınyorlardı: «Çekinmeyln beyler rakı da serbest, şarap da». En basit görüntimüyle bile Teklrdağ pek çok Anadolu kentine kıyasla başkalıklar taşıyor. Gerçi sorunları bir; taban fiyatlar, güb re. traktör, emeği ucuza satma gibi... Ama coğrafi yakınhğı yamnda sosyal yaşantısıyla da Tekirdağ batıya ve yeniliğe oldukça açık bir kent. Bu özelligi kent ten uzakta kalrrnş köylerde bile gözlemek mümkün. köylüler sorulanyla propaganda gezlsine çık mış parlamenterleri. partilileri terletiyorlar arnk. Ve ister istemez CHP Genel öaşkanı Ecevit'in parlamento ile halkı kıyaslıyan sözlerini anımsatıyorlar insana .. Endüstri olarak Tekel'e ait sarap fabrikalan ile özel sektbre ait birkaç yağ. un fabrikası dışında Tekirdag ekor.omisi tanrr.a dayalı. Yani örgütlü işçi sınıfı yok. Ancak organize olmamış köyiü, köyünü seçimden seçime ziyaret eden parlamenterlerle çatır çatır tartışıyor. Çorlu ilçesine bağlı Esenler ve Kırkgöz köylüleri artık şunları anlatabiliyorlar: «Hanl ne oldu bugday taban fiyatlarma yapılan zam. 235 kunısa yükselttik diyenler tam ekin zamanı ofis alımım durdurdular. Şimdi tüccara 190 kuruşa satıyoruz. Traktör 85 bin liraya ucuzlatıldı dediler ama 150 bin liraya bulamıyoruz. Parçasını desen bucak bucak dolaş bulamazsın. Köylerden elektrik katkısı almmayacak dediler. 120 bin liradan 65 bin lira borcumuz kaldı, elektriğinizi kesecegiz diyorlar.» CHP'yi Mumcuoğlu AP'yi de Öztrak'ın adaylıkları karıştırdı Nuri ÖZDENİZ malann yeterli sürdürülmediğinl gösteriyor. 1leri sürülen yargılara göre belki Mumcuoğlu'nun liste başılığı nedeniyle CHP'nin öğretmen çevresinden bir mıktar oy kaybetmesi mümkün ama halkla ilişkiler sanatını iyi sürdüren Mumcuoflu'nun getireeeği oy sayısı da az de*il gibi görünüyor. Ancak yukarıda da değinildiği gibi bu gelişim halkın karşısına de\Timci bir parti olarak çıkanlann duygusallığı bir yana bırakıp mantık kurallan içinde aday için olmasa da parti için birhkt« çalışma lanna bağlı. AP'de önseçim hazırlıklan sür dürüldügü sırada tepeden bir kontenjan adayının liste basını 10 bin dolayındaki CGP oylarının AP ve CHP tarafından paylaşılacağı belirtiliyor. MSP adayının eski bir AP'li olmasmın, AP oylarını da etkileyeceği sanılıyor. oy PARTİLER ORANI 6.9 CGR CGP) 1961MV. AA.V İ965 MV MV. Cfi ORANI SAYISI 1966 SE. 1969 AtV. 1973 MV SE. ' o/ oy o/ SAYVSI Suyısı OOANl SAyısı OSAKll OSANI A.D. 58.7 2 61.7 1 48.5 20.2 .24.8 2 \ 1 40,2 344 "84 3.3 • 2 2 1 32.8 30S 2,6 \\B CM.P 364 2 2 Vütaamp. MP. MHPCCKMP) MSPCMNP) 0,9 1.0 AO O.6 AA İ2 74 49.3 1.2 36 t • Seçim alması bu siyasi örgiitte de giderilmesi kolay olmayan kırgınlıklara yol açmış. Hem de bu adaym başka partiden olması AP delegelerini ve seçrnenlerini oldukça kızdırmış. AP listesinde yer alan CGP'li Orhan Öztrak'ın birkaç gun önce AP'yr geçtigini açıklaması seçmen üzerinde bu kırgınlıgın gıderılmesı çabası o larak yorumlanabilir. Bu çaba ne denli etki yapar bilinmea ama Öztrak karşılaştıgırruz lokantada şöyle demişti: «AP listesınden yer almam. seçimler sonunda milliyetçi partilerin birleşmesi volunda stılmış bir adımdır.» CHP'de oldugu gibi AP'de de önseçimlerin kırgınlıgı yüzünaen TBP CBP) TİP. YTP KATIIMA 2.9 + t • 736 842 63.2 6488 çcnre TIP, 1965 seçiminde bit mUletvekilliğini, CHP 1966 sinden çıkarmıştır. bir çalıçmamazlık göze çarpıyor. Bastırdıgı broşürlerin sandığmı açmayan Manisa Valisı ve AP aday adayı Erol Yavuz'un Hayrabolu'da beraberindeki 3 bin kadar oyla sandık başına bile gitmeyecegi snylentilen agızlarda dolaşıyor Tek calışan va rta bu eörünümll veren öztrak'ın kendisi. Toprak agası olmasına seçlminde blr senatörlüğü ulusal seçim rsğmen cebinden pek pare harcamadıgi aneak Bakanlığının ver di*ı yetkıyle jrümrüklerde kalmış radyo. televızyon. saat Sibi mallardan bol mlktarda köylere da^ıttıgı tddialar arasında. Hatta yıllar boyu el değmeven Tekırdag Çoriu baglantı volunun tam seçim arifesinde nnsnnffls başiar.ması da MC nükümetınin AP: "Zonguldak'ta, CHP'ye fark yapanz,, PARTİLER A.P. ORANI SAVIS1 ORAN» seçim yatınmlanndan biri olarak nitelenıyor. Şimdi akla gelen soru şu: Aca ba Öztrak küstürdügü AP oylanna karşın CGP'nin son seçimlerde «üdığı 10 bin oyu AP'ye yüneltebilecek mi? öztrak'ın kendıne sorarsanız 10 bin değil 1969 seçimlerindekl 1 bin oyun tü7 münü AP'ye çekermış, ancak daha bağımsız bir bakışla gerek AP, gerekse CHP'lilerin yorumuyla son seçimlerde 10 bin olan CGP oylannın yansına AP, yarısına CHP oylan olarak bakılabılir. Ne de olsa CGP eski CHP'lilerin partisi. Diğerleri Heyecansız bir seçim Tekirdag önümüzdeki seçlmlerde Ankara'ya iki senatör gönderecek. Büytik bir olasılıkl* iki parlamenterin bir dönem daha parlamentoda kalması sağlanacak. Seçım sonuçlan üzerinde btlyük bir tartışma yok. Tahmınİer hep iki büyük partinln AP ile CHPnin 1 + 1 sonucu üzerinde birleşiyorlar. Şımdi her partinln uğraşısı önceye bakişla oy oranını arttırmak. Ancak iki büyük,. A? İle CKP'nin önseçimlerden arta kalan iç kırgınlıklan, henüz parti liderlerinin bu kente uğramamıs olması ve sonucun bnceden görünüsü, secimlerin heyecanını düşük düzeyde tutuyor. Bu genel bakış yanında siyasal partilerin göninümü şöyle: 1961 A V A AAV oy 5 1965 MV oy AAV I969SU. OBAK'I 1973 MV. ORANI SAYtSl oy SAVtSI cr/ AAV 55.7 65.6 5+i 5B6 6.9 6 3 382 3,3 39.S 6.O (.0 4 4 CGR (GP} 2 i " • : . » . * 31.Z 3 CM.P \Btamk?. MP. MUP(CKMP) (25 246 4O 307 MSP(MNP) i , İ.9 2.2 /.5 : 17 82 i TBP (BP) TİP^ «*»»' YTP KATILMA ORAN» CHP kanadı CHP'nin 12 ekim seçimleri için liste bası adayı, înönü «9 birlikte partiden aynlan ve bir süre önce yine CHP'ye kaydmı yaptıran kıdemli parlamenter Hayri Mumcuoglu. Mumcuoğlu önseçimlerde toplam 1123 oydan 585'ini almı$. tkinci sırada Tekirdag Milletve ( kıli Yılmaz Alpaslan'ın desteklsdiği genç bir eczacı var. îşyerl Biga'da bulunan ve daha önce Çanakkale'de mületvekilliği önse çimlerine katılan İlker Aksoy'un bu yoklamada aldığı oy sayısı 367. Üçüncü sırada Çorlulu bir avukat yer alıyor; Erdoğan Köksal önseçimlerde 161 oy alabilmiş. Mumcuoğlu'nun bas&nsıyla sonuçlanan önseçimler ardında bir yığın kırgınlıklar bırakmış. îl örgütü basta olmak üzere Mumcuoğlu'nu destekleyen ilçeleri tutuculukla suçlayanlar oylarını Aksoy ve Köksal arasmda böltlştürmüşler. Mumcuoğlu'nu desteklej'enlerin karşı gruba kırgınlığı, kendi lerine yöneltilen tutuculuk suçlamalan yanında karşı grup yayın organlarında hakarete varan yayınların yer alması. îl brgütünde geniş yer tutan bu grubun görüşlerine göre senato bir tecrübeliler meclisi ve oraya tecrübeli ve oturaklı birinin gitmesi gerekli. O da aday adaylan arasmdan ancak Hayri Mumcuoğlu olabilir. Onlara göre 11ker Aksoy'un, Yılmaz Alpaslan' dan destek beklemesi kendi aleyhine bir davranış, çünkü onlara göre Alpaslan çevresini kırmaktan çekinmeyen hırçın bir politikacı. Oysa Mumcuoğlu'na karsı gruba göre; tüzügüne demokratik sol kavrammı sokmuş bir parti içinde Hayri Mumcuoğlu'nun yeri olmamalı. Ve parti artık genç kuşağın yönetimine rerilmeli. Tüm bu suçlamalar yanında her halde ikinci sırada yer alan adaym delegelerce tanmmaması ve Mumcuoğlu'nun delegelerie yakın ilişkisi. onlarm Ankara'daki sorunlanna yakından eğillşi, buna karşm Alpaslan'ın taviz vermeyen tavn i!k bakışta ön seçim sonuçlarının nedeni göriinüyor. CHP'nin Tekirdağ'daki oy grafiği AP aleyhine devamlı yükseliş içinde, 1969 milletvekili seçimlerinde aldığı oy sayısı 20917, oy oranı yüzde 24.8 iken 1973 seçimlerinde oy sayısı 31558, oy oranı yüzde 34.4 olmuş. Hemen ardından yapılan mahal1 seçimlerdeki oy sayısı ise iki 1 ay içinde iki bin artış göstermiş. Ancak bu grafiğin 12 ekim seçimlerinde de aynı yönde gelişimi göstermesi bir bakıma parti içi önseçim kırgmlıklannın sriderilmesine bağlı görülmekte. Oysa şimdikı görtinümüyle bu kırgınlık sürüyor ve Mumcuoğlu'nun adayhgma karşı grup, propaganda görevlerini saptanmış programa rağmen yeterin'» yerine getirmiyorlar. Erdogan köksal dışmda. Hatta merkez ilçe örgtitünün bir ihmali yüzün den CHP'nin sandık başmda tem silci bulunduramaması bile çalış 2.1 i.i go.o blrini, 73.43 75M çıkarmıştır. 19* seçlminde AP, S miUetvekilliğinden ıılusal seçim çevresinden AP adayı eski Demokrat Parti Bakanlarından Sebatî Ataman kendinden emin. DP adayının yardım teklifini CHP örgütü reddetmiş Erzurum'da MSP'lilerin oyununa gelen komandolar, artık AP'ye de yardım etmiyeceklermiş tüm apartman yöneticilerinin dikkatine. Bu kıs kalorifer yakıtınızın, zamanında ve tam miktarda tesiim edilmesinden ve kalitesinden emin olmak istiyorsanız Termoshell'e abone olunuz. •• Eski, yenî Termosheil'in yeni adres ve telefon numaralarını lütfen not edinîz. Termosheil'in yeni telefon numaralan: 66 oo 6666 2118 yeni a d r e s i : Büyükdere Cad., 119 Nevtron Han, Gayrettepelstanbul "kış boyu güvence" termoshell servisi Manajans; 2387 7592 AP'nin MC oyiannı kendi bünyesınde toplama çabasına karDoğan KATIRCIOĞLt şın MSP'de «Bagımsızhk» çalışması sürüyor. Ve adayının özelhşı nedemyle AP'den de bır mık tar oy çekecege benzıyor. MSP Nirekim, EKI 19 ey'.ül günü 250 adayı Tekırdagda 25 yıldır praZonguldak'ta AP'li Sadık Tekin Adalet Partüıler Muftüoğlu'nun ölümüyle boşa kişi almıştır. tısyen hekımlık yapan Izzet Aylan bır milletvekilligi için yapı EKI'nın 1250 kişı daha alacagı dın. Köylüsünden, kenthsinden lacak ara seçimın sonucu, Ada nı köy köy dolaşarak duyurmak Dr. Aydın'ın muayenehanesınden tadır. EK.Î misafirhanesı de geçmeyen hasta yok. Çok kez let Partisı ile Cumhurıyet Halk CHP'ye göre AP'lılerce baba evi Partisı arasmda şimdilik. para almamış. üste bedava ılâç Şayet. Adalet Partili yönetici gibi kullanılmaktadır. dağıtmış. Son iki yıldır Kendmı AP'lı il yöneticileriyle görüş Istanbul'dakı tıcari ışlenne Kap lerle. DP'nin İl Başkanı ve avnı zamanda mil'.etvekili olan adayı mek için gıttigim il binası anatırmış olmasına rağmen pazar arasmda süren görüsmeler tat baba günü gibiydi. !şe gırmek kurulan haftar.ın ıkı günü Tekirlıya ba*larıirsa. seçimi kazanma için tavsiye mektubu ile gelen dağa gelip giir.de ortalama 100sansı büyük olur AP'lı eski De ler çogunluktaydı. Bana da ki 12ı) hasta muayene ediyor. Ve mokrat Snbah Ataman'ın. Nıte mi aradığımi sordular. tl İdare muayenehanesınin tüm duvarlaKurulunrian daha önce telefonla kim. DP Milletvekili adayı İl rmı kapıayan • Anahtar afişıeri fakat altında ücretsiz bakım geleneğiBaşkanı Avukat Azmi Karadeniz Eörüsüp rar.devu aldığım bir türlü yüzlerinı göremediğım nı sürdürüyor tabii. Aynca eski de «Adalet Partisı 6 7 b:n farkyöneticilerin ısımlerinı saydım. AP'lı olması, AP'deki kırgın oyla seçimi alır» demekre. Azmi Karadeniz, Zonguldaklı Bana «Bu kadar çok adam tanı ları kendıne çekmesi için olanak $razeteci arkadaşım Fahri Hüsrev d^ğına göre çok torpilli olmalısın hazırlıyor. MSP kurmaylarından Yücel'in yanında bana, daha ön muhakak işe girersin» dediler. tarımsal araçlar tüccan Naü SU«Ne işi?» dedim. «Ben gazeteci rel'in doktora senatör gözüyla ce CHP'ne «Yardımcı» olmak icın teklifte bulunduftunu açıkla yım. Onlarla görüşmem lâzım» bakması bir yana MSP oylanmn dı ve şunları anlattı: «Topu to Btr acayıp baktılar bana, Arka 3 bınrlen 89 bıne çıkması olasıpu dört araba istedim CHP'liler ma bakmadan ve de «Allahaıs lık içınde. den Bıri mıkrofonlu olaoaktı, marladık» demeden çıktım .. MHP 1HOO1500 civanr.daki oyu<Hı ise mikrofonsuz. Bu dcrt aÇakmaklıvı Madenİş Sendi larını herhalde korur ama 15 ilraba benım emrımde ısteriiSım kası'nda buldum. Orada konuş de aday gösterme zonınluluğunyerde hazır bulunacaktı. Böyle tuk. Basıma gelenleri anlattım. dp.n Teklrdağ'da seçime giren ce seçım brtljrelenni dolaşacak, Güldü... TBP'nın oylarının yüzdeler haneoyların AP'ye kaçmasını önle^'esme ulaşması bile guç. Ocakta vaaz cpktim. «Altı aylık seçim devreMC dışı sağ parti DP'nin geçen sı için cepten 5060 bin lira harCHP'liler ve MSP'liler. Adalet seçımlerdekı oy sayısı 9 bin kaciyamam elâlpm için» diyen Azdar. Senatör adayı ise eski DP mi Karadeniz'in «CHP'ye yaDtıgı Partisı'nin yönetimi elinde bu Bakanlarından Namık Gedik'm lundurduSu 40 bin işçinin çahşyardım çagnsı» reddedilmiş, t!*ı Kömür Ocaklarına seçim pro eşı. Melâhat Gedik'm sloganı doğ CHP Zonguldak il örgütünce. paîandası yapmak için vaiz in rudan AP'ye yönelik: «Kocamın Zonguldak'ta seçim kulislerinin dirdığini ileri sürmektedirler. ve dığer eski DPIüerin ölümüne, döndüğü «Otel Ay»ın ör.ünde Bazı CHP'lilere Röre yeni işçi ola mahkumiyetine neden olan eski CHP adayı Burhan Karaçelik ise rak alınıp ocafa indirilen din CHPIi AP adayı Öztrak'a oy Nerdet Uğur, A Topuz ve di adamı kisvesındeki bu AP'liler vermeyin.» H Yukarıda da değinildiği sibi, ğerlennin yanında «Azmi bizden «CHP'ye oy vermeyin. kâfir olur 2 otomobil değil. para istedi, red sur.uz» diye işçilere telkinde bu Tekirdağ'da 1 ekim seçimleri nın sonuçlarına şimdiden belli lunmaktaymış... MSP'ye göre dedildi» diye konuştu. gozüyle bakılabilır. Bu kentin Adalet Partisı Zonguldak il ör ise; a>Tiı adamlar işçilere «Bu seiki senatörünü CHP ile AP'nin gütü başsız Zonguldak da. îl çim AP'nin seçimi. Elhamdülilliste başlannın alması olağan lah müslümanîz. Müslüman kisi Baskanları eski Ereğli Kömürdemek hak adamı demektir. ö görünüm. Önceki seçimlere RÖleri îşletmesi Miicssese Miidiirü len AP Milletvekilinin yerine ya re farklılık ancak oranlarda olaAbdülkadir Ünek, Istanbıl'da bilir. pılmaktadır bu seçim. Bir milsirşaat müteahhitlıgi vaptığından 1969 seçimlerinde AP oylarının lıınıan kişi olarak hak AP'nınZonguldak'ta yok. Bu nedenle dir. Bu nedenle oylanmızı AP ancak varısını alan CHP'nin Adalet Partıli il yöneticileriyle nin adayına vermemiz eerekmek 197:j seçimlerinde arajT kapatgörüşmek bir hayü zordu. ması bu siyasi örgütün Türkive tedir» diye konuşup oy avcılığı deki genel dpgişiminin bir örBu zorluga ragmen görüşebil yapmak taymışlar. ne£ı. Yapmaya calıştığımız cöz dığimiz AP tl İdare Kurulu 2. lemlerden edındigimiz; kırgınlık Başkanı Avukat Ünal Çakmaklı, Nitekim. AP'li yönetici avukat ları siderme kaydıyla CHP'ntn nın söylediklen ise şöyle: Ünal Çakmaklı konuşmamız sıbu seçimlerde de oy sayısını hıç «Seçimi Allahın iznl ile joizde rasında «Bu seçim bizim» derdeğilse oy oranını arttıracaftı yüz alacagız. DP adayı Azmi ken «MSP oylannı bize verecek. yolunda. Bu gelişmedeki başKaradeniz önümlizdeki günlerde Gerçek MSP'liler bu seçimin öaaaylıktan çekilecek. Bu neden len AP Milletvekilinin yerine ya lıca etken MC hükümetinln köy lüve olan v'aadlerini yerine pele DP'nin bölgemizKİeki 17 bin pıldıgını biliyorlar. Ve bize hak tırmemış olması ve ortalarda oyundan on bin oyu bize kayar. yenni hulsun diye oylanmızı siyer alan CGP'nin Tekirdağ'da Ve bız de böylece CHP'ye 67 bin ze vereceğiz» demektedirler diye oy fark vaparak seçimi kazam konusuyor. MSP İl Başkanı avu artık silinmesı. AP ise oy oranmda dahl nz..» kat Rıfkı Durgun «Adalet Partiasağılara düşecek göriınümünMHPİİ îl Başkanı Avukat Ce si'nin seçimi almak için çok palâl Yetimoğlu da DP adayının ra lıarcadığını. para karşıhSı el de. Bunun belirgın nedenleri ba çekileceğini söylüyor. Yetimoğlu de ettigj sözüm ona vaiz kişile şında son hükümet uygulama«DP adayı çekilecek. Bu yolda ri MSP'li olarak tanıtıp bu şe sıyla kamuoyunda güvenini yitırmesı ve diger partilerle birkilde oy avcılığı yaptığını» te!ıçalışma var. Bu nedenle DP rey lesme volunda çağrılara gıtlerinin yüzde 80'i AP'ye geçer». rarlıyor. m?si. Bu partide eksilecek oy Zonguldak'ta MHP ile DP, Cum larm gıdeceğı yer ise MSP. Za Komandolann tutumu huriyet Halk PartisiYıe bu millet ten bugün için Tekirdağ'da CHP vekilliği ara seçiminde şans talilerin destekîediei ıkınci parti Anlatılanlara bakılırsa. Milliyet nımıyorlar. çi Hareket Partisi, seçim önce MSP. Buna bir de sandık başıDemokratik Parti adayının çe si ve sonrası hıç bir şekilde ve na gitmeyecek AP'liler eklenirkilmesine bu oylann AP'ye kay surette AP'ye yardımcı olmamase AP oy ve oran kaybına 113masına ragmen CHP seçimi karavacağa benzıyor. Bu değisim lan için «komandolarına kesin zanabilir mi? Sorusuna AP, DP de en kârlı çıkacak olan da talimat» vermis. Nitekim, Eceve MHP «Çok büyük mücadele MSP görülüyor. DP ile diğer sonunda CHP'nin seçimi bin ve vit'in Zonguidak'a gelecegi erü partilerin ise tek ç?balan mevnün akşamı yerlere yazı yazmak ya binbeş yüz farkla alabileceğı» cut oylarını korumaktan öteye yüzünden CHP'lilerle, AP'liler cevabını veriyorlar. gidemez. arasındakı olaya «hiç bir koman do katılmamış..» Y A R I N : Kıran kırana tsminin açıklanmamasını isteKOCAEU • SAKARYA Cephe Hükümetini oluşturan yen bir MHP yöneticisi AP'lilepartilerden MSP ile MHP oy rın bu yardım istemini doğru ••••••••••••••••••••• larının Adalet Partisine kaçma ladıktan sonra, «Bizım çocukUr Erbakan'ın gezisı sırasında da ması için köy, köy, cami caml dolaşmaktalar. Adalet Partısi Ge Erzurum'da MSP'lilerin oyununa Annemiz Hatice Sümer'in ^ nel Başkanı Süleyman Demirel'ın geldi. MSP'liler bizim çocukHn + «Sol'a karşı Ojrleşelim» sloganı tahrik etmişler ve natırlayacak • Gülhane Askeri Tıp Akade • üzerıne MSP de, MHP de AP'ye sınız Erzurum'da bir tiyatro J misinde hasta yattığı sürede, karşı kıran kıran'a bir mücadele basıldı. Olay sırasında MSP'ltler + tedavisi için yakin ilgı vc 2 kilometre uzaga Kaçıp olayi • çaba gösteren. Doçent Dr. içindeler. Seçırru kazanamıyacak seyretmişler. Bu nedenle kat'i J Sabri Devecioğlu, Doçent Dr. T larını bildiklerı halde MHP Zonguldak adayı Kâzım Karsan ve talimat var bizim çocuklara, hiç « Önder Berk, Prof. Dr. Kaya + MSP adayı Süleyman Kıiıç Zon bir kimseye yardımcı olmayacak • Kılıçturgay. Op. Dr. Beya • lar. Çünkü her ne olursa bizım J zıt Büyüktosun. Or>. Dr. Ke J guldak'dan aynlrruyorlar. çocuklara mal eciiliyor 15. Hal « mal Özgen, Dr. 1. ilakkı Ko X CHP. AP'nin seçim şansının, kın nazarmda Kötü bir durıma Zonguldax'da fktısadî Deviet Te dusüvonız. Bı: nedenle bu karar • çar'a ve yardımı dokunan • • dıger hastar.e persor.eiine te J şekkülleri'ndekı yönetici ve tek ahndı» diyor. ^ nik elemanlara karşı uyguladı: şekkürü borç bi'iriz. ğı baskı yöntemıne dayandığını A İ L T, S t • Seçime Kafılmavan CGP, Zonıleri sürmekte. CHP'ye göre EKİ" puJdak'ta CHP içinde erimış ••••••••••••••••••••• de Eregli Demir Çelik'de, Çay dunımda. 1973 seçimlerinde 84o!t cuma Seka'da, Bartın Çimento' kişinln oy verdigi CGP'nın U ÇOK KÎYMETLİ da, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası başkanı Ahmet Gilner teşîtilâile çevredekı ırilı ulaklı kereste tıvla Oırtıkte CKP'ye girmişl»r. 220M2DAİRE î fabrikalarında yönetim AP'nin AP'lıler adayları Sabati Ataelindedır. AP yönetımi elinde man'a «Sabati Bey amcan rtıBakırköy'de sahildn şahar.e bulundurdugu EKÎ'de kapılan oy vorlar. Genç APm vönetlriler daire sahibindpn satılıktır. getirecek olan ışsızlere açmıştır. Sabati bev amcalarının eski giin Tel: 71 18 f.4 CHP'ye göre EKI'ye girecekle lerden konu^'in riin!i\'enleri ag ^, Cıımhurıypt 7K17J rin kaydi AP'de yapılmaktadır. (Devaıtu 9. sayfatla) ••••••••••••••9999999 i TEŞEKKÜR i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog