Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

imnın J\BU vatanaaşıarımn • I evlerine gizlice girdiği açıklandı WASHÎVGTOV Birleşik Amerika'da CIA hakkında peşpeşe ortaya çıkarüan skandallann yol açtığı huzursuzluk sürerken b\ı kez Federal Tahkikat Bürosunun (FBİ) giriştiği yasa dışı eylemler ilk kez kamuoyuna açıklanmaya başlanmıstır. Nitekim «The Guardian» gazetesinin Washington muhabiriniri bildirdiğine göre, FBİ'nin Iç Istihbarat Servisinin eski şeflerinden Charles Brennan Senato Komisyonu önünde verdiği ifadede FBÎ ajanlannın 1942'den bu yana 200 kez Amerikan vatandaşlarmın evlerine gizlice girdiklertni açüüamıdir. Örgütün eski iç istihbarat servisi şeflerinden Charles Brennan, ajanların 200 kez evlere girdiğini belirtti 7000 Hşi, çok sıkı bir şekilde lzlenmiş, ve sol eğilimli 6500 öğrenci hakkında yenl dosya açü mıştır. FBt'nln eski başkanı Edgar Hcover'e karşı çeşitli çevrelerden teplti gelmesine karşın hiç ii bir ABD Başkanı Hoover'i yerinden atmaya cesaret edememişti. Hoover ölünceye dek, perde arkasında ABD'nin en güçlü adamı olarak kalmıştı. John Kennedy bir zamanlar Hoover'i kovması için kendisine basta yapanlara şu cevabı ver mişti: «Bir Tannyı kovmak olanaksızdır.» Edgar Hoover, ABD'nin en önde şelen siyasal kişileri hakkında bile gizli dosya tuttuğundan Başkan dahil herkes kendisinden çekinirdi: Öte yandan FBÎ'nin Amerikan vatandaşlarının gizlice evlerine girdiği haberi gerek Kongre'de gerekse kamu oyunda geniş yankılara ynlaçrnıştır. Göziemcilere göre. CİA'dan sor,KOFENHAG Danimarka'rvn ra FBİ hakkında da tahkikat a j başkenti Kopenhag'da toplanan çılması beklenmektedir. I NATO Assamblesi önünde bir (Dıj Haberler Servisi) 1 konuşma yapan ABD Savunma NATO ÜLKELERİNİN KONVANSIYONEL GÜÇLERINİ ARTIRMASINI İSTEDI Bakanı James Schlesinger. NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında patlak verecek muntemel bir çatısmanın Kisa sürede nükleer savaşa dönüşmemesi için, NATO ülkelerinin, Varşova Paktı ülkeleri iîe başedebilecek şekilde konvansiyonel silah »üçlerini arttırmalan gerektiğini söylemiştir. NATO ülkelerini, Varşova Pak tının konvansiyonel silâh ^ücünü küçümsememeye ve bu süre karşı sadece ABD'nin elindeki nükleer silâhlara güvenmemeve çagıran ABD Sa^jnma Baknnı. konvansiyonel silâh gücünü arttırmanın pahalı bir şey oldujunu bildigini, ancak Varşova Paktı ülkelerinin savunma giderîerine her yü gittikçe artan oranlarda harcama yaptıklannı ifade etmiştir. Bakan, NATO ülkelerinde, tersine. savunma giderlerinde gittikçe kısıntı yapılmakta olduğunu da dikkati çekmiştir. <aa) Dünyada Bugün Kıbrıs, NATO, ABD Aü SiRMEN ıbrıs sorununda. MC iktidan çbzum tçm gerekll adımlan atma cesaretinı gösteremezken, NATO ve ABD'de yeni gelişmeler olmaktadır. Haita içinde Kopenhag'da toplanmış olan Kuzey Atlantik Assamblesi Siyasi Komıtesi, Ada'daki anlaşmazlığı çözmek için ikı ülke arasmda arabuluculuk yapmaya karar vermıştir. Genel Sekretere bağlı olan siyasî komitenin üye Ulkelerle politık görüşmeler yapmak yetkisi vardır. Şimdı slyasi komite bu yetkiyi biraz zorlayarak arabuluculuk gırişimınin ilk adımlarını atarak. üst düzeyde görüşmelere ortam nazırlamak ısteğindedir. Ancak nemen belirtmek gerekir ki. Kıbns sorununun çöıülcceğı yer NATO değildır. Nasıl kı, Ankara'nın Amerikan silâh ambargosu sorununu Birleşmiş Milletler'de çözmek ıstemesi beklenemez, böyle bir davranış akıl dışı olarak r.itelenirse, Kıbns sorununun da NATO içinde çözülmesi. yarardan çok zarar sağlar. Unutulmaması gereken nokta Kıbns sorunurun aynı zamanda tüm bölgeyi. giderek Ada'nın önemli yeri dolayısıy le tüm dünyayı ilgilendirdiğidir. Kıbns sorununu NATO çerçevesi içinde çözmek ABD' nin eski düşüdür. Ama böyle bir çözümü Türkıye kabul ettıği takdirde. tüm sosyalist blok ile üçüncü dünyayı karşısına almış. Kissinger'in büyük Ortadogu planının bir parçası olmava boyun eğmiş olacaktır. NATO'nun Kıbns sorununda söyleyeceit bir sözü yoktur. NATO e*er illa bir sorun çözmek istij'orsa, kuşkusıu Amerikan sıiâh ambargosunun kalkması ile ılgili girişimlert sürdürmelidir. Nitekim Siyasi Komite de bu yolda girişimlerde bulunmuştur. Üstelik VVashmgton'dan gelen haberler. bu gırişımler için ortamın elvertşli olduğunu göstermektedir. Ambargnrnn tümüyle kalkması değilse de, parası ödenmiş ve önceden sıpariş edilmiş silâhlara uyçaüanmamasını Kongre'r.in ksbul edeceği yolunda kuvvetli belirtiler olduğu ıleri süriilmsktedır ABD'de yasamanın bu tutum deeişıkliğinin, Türkiye'dekı 12 Mart seçımlerinde kendı yandaşlan Demırel'i güçlendırmek kaygısından doğdugu ortadadır. Ancak Kongre'nin tutum oeğişikliğinın yanında bir nokta gözden kaçnıaktadır samr:z. Şimdiye dok, Yürütmenm Türkiyeye ambargo uygulamasma karşı oldugu ama yasamanın Yunanistan'dan yana çıktığı ısrarla ileri süriilüyordu. Şimdi Kongre Türkıye'ye karşı tutumunu yumuşatırken, yürütme sert bir tavır almaktadır. Kissinger Birleşmiş Milletler Geneı Kumlu'nda yaptığı konuşmada Türk Kuvvetlerinin Ada'dan çekilnıesini açıkça ıstenı;ştir. ABD Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'ta çözümün halkın büyük çoğunluğunun arzusuna uygun'uğundan soz ederken nüfusun büyük kesimini Rumlarm meydana getirdigmi belirtmckte ve bu doğruîtuda çözümltre yönelmenin yolunu hazırlamaktaydı. Öte yandan Rumlarm onuru ve ekonomik çıkarlan gibl sözcükler Türkiye'den ağır ödürüer istenmeye hazırlanıldığının belirtıleridir. Evct belkı önümüzdeki günlerde ambargo, Demirel'e destek sağlamak amacıyla kısmen hafifleyecektir. Ama bu kez de ABD'de yürütme, Yunanıstan yanında ağırlığını kullanacaktır. Nitekim Rumlar ve Yunanlılar Kissinger'in BM'dekl konuşmasını büyük coşkuyla karşılaımslardır. Oynanan oyun tıpkı tahtıravalliye beııziyor. Yunanıstan yanına kâh Kongre kâh yüriitme ağırlıgını koyuyor. Sağolsunlar MCnın b ü ^ k yöneticileri sayesinde de, okkantn altına giden hep Türkiyenin çıkarlan oluyor. K Charles Brennan*» göre, şüpheli vatandaşlann evlerine kimse olmadığı zamanlar gizlice giren FBt ajanlan buralarda araşürma. yapnuşlardır. Brennau bu olgudan öttlrü FBt'nin ikl yıl önce ölen eski Başkanı Edgar Hoover'i suçlamı$ ve vatandaşlann evlerine girme lşlemlerinin Hoover'in o nayı lle gerçekleştiğinl bildirmiştlr. Brennau aynca Hoover zamflmnria içteki muhaliılerin de FBt tarafindan çok sıkı biçimde göaetildiğini beürtmistir. Brennau'ın açıklamasma göre, FBÎ'nin güvenlik dosyalannda daha önceden kayıtlı bulunan, CİA'nın Portekiz'deki girişimi yeni bir Şili olayı düşlemekten başka bir şey değil,, WASHtNGTON ABD'nin, CİA aracılığıyla Portekiz Sosyalist Partisine para yardımı yaptığı şeklmde çıkan haberler Başkan Ford tarafından da doğrulanırken, Portekiz'de yaptıgı bir incelemeden dönen ABD Senatosu Dış Ilişkiler Komisyonu üyesi Senatör Mc Govern, CÎA'in bu tür girişimi yeni bir Şili olayı düşlemekten başka birşey değildir» demiştir. CÎA'in bu tür gizli girişimlerinin derhal durdurulmasını Senatoda isteyeceğini de sözlerine ekleyen Mc Govern, «CÎA'in gizli yollarla Portekiz Sosyalist Partisine para yardımı yapması Amerika'ya karşı güçlere yardım etmekten farksızdır» demiştir. Bu arada Amerikan AP Ajansı. Beyaz Saraya yakın kaynaklann CİA'in Portekiz Sosyalist Partisine gizli yoüardan yaptıgı yardımın Avrupa ülkelerindeki sosyalist partiler aracılığıyla ulas tmldığım açıkladıklarını bildirmiştir. AP Ajansına göre ayni kaynaklar sözkonusu yardımm Portekiz Sosyalist Partisine ulastırılması için Alman Sosyalist Partisinden yararlaruldığını da doğrulamıslardır. (Dıs Haberfer Servlsi) Lübnan'da ateşkes'e rağmen yeni çatışmalar çıktı. 5 ölü, 30 yaralı var BEYRUT Lübnan'da 4 gün br.ce ateşkes anlaşmasının imzalanmasına karşın huzursuzlu£un devam ettiği bildirilmektedir. Associated Press ajansmm haberine göre cuma gecesi Karantina. Ashafiek ve Nabaak bölgelerinde çıkan çatışmalarda makınalı tufek ve el bombası kullanılmış ve beş kişi ölmüş. 30 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan iann üçünün polis olduğu bildiriimiştir. Sağcı Falanjist Partisi, çatışmaları silâhh solcuların başlattığını ıddia etmişlerdir. Müslümanlar ise, olayları Falanjistlerıa çıtarttıgını va. «ürekli kışkırtma. hArekeUetiBöe bulunduklarını belirtmişlerdır. (Dış Haberler Servisi) BREJNEY: Günleri Bayüı mı? İATA, uluslararası uçak biletlerine yüzde 310 oranında zam yaptı CENE\"RE Cenevre'de toplanan Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birligi (İATA) üyesi şirketler, önümüzdeki 1 nisandan itibaren uçak bilet ücretlerir.e yüzde 3 • 10 arasında zam yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bu konuda bilgi veren (İATA"> sozcüsü, bilet ücretlerine vapılacak zammın. uygulama alanı ve mesaie gözönünde bulundunılarak yüzde 3 ile yüzde 10 arasında değişeceğıni, ortalama zam mın yüzde 5 civarında bulunacafını söylem^ir. ; revden ahnmasuıdan sonr» yerine, öneeden ileri sürüldügü şekilde SSCB KP Sekreterya Üyesi Krilenko'nun değil. fakat şimdiki Başbakan Aleksi Kosigin'in getirileceğini büdirmektedirler. Leonid Brejnev'in saJİLk durumunun giderek bozuldugu bilinmekteydi. Nitekim Birinci Sek reterin bahar aylarmda uzunca bir süre ortadan kayDolması dünya basınında geniş yankılara yol ; açmıştı. (Ajanslar) , Uç»k şirketlerinin alacakiarı ram karannın ilgili rrükürrietlerce de onaylanması gerekmektedir. Türk Hava Yolları da lATA' ya üye olduğundan, zam karan bu şirket tarafından da uygulanacaktır. (İATA)ya baglı şirketler, sesten hızlı ilk yolcu uçağı olan ve 1976 jnlında hizmete girmesı beklenen Fransız İngüiz ortak yapımı «Concorde» uçağı için de «özel zamlı tarife» uygulanması konıısunda anlaşmava \armışlardır. Bilindıği gibı Concorde uçakları. normal yolcu uçaklanndan yaklaşık 3 misü daha hız'ı uçmakta ve yolculuk ?üresini yan yanya kısaltmaktadırlsr. (Concorde) uçaklarımn ilk olsrak önümüzdeki şubat aymda «British Air'vaysn şirketi "arafından. Londra Kuveyt hattında kullanılmaya başlanacağı öğrenilmiştir. Leonid Brejnev'in şubat ayında görevini terkedeceği bildiriliyor , •»"•A . . . » ) •• BURSALIGÎL oğulları BARAVın iünyaya geldiğini, iost ve yakınlarına müjdelerler 26 eylül 1975 İSTANBUL Parti Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in önümüzdeki şubat ayında görevini terkedeceği ve yerine şimdi Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kossigin'in getirileceği öne sürülmüştür. Bilindigi gibi bir süre önce de Brejnev'in kanser hastalıgına tutulduğu ve bu yüzden görevinden çekildiği yolunda söyle.ıtiler yayılmıştı. Milano'da yayınlanan «ll Mondo» dergisi, bu konudaki haberinde Brejnev'in, 1976 şuoatında yapılacak olan «SSCB KP zirve toplantısında» görevden alınacağını yazmakta. hu konudaki kararın çoktan verilnuş oldıığunu ve durumdan. SSCB KP yöneticüerine yakınhklan iîe tanınan Doğu Alman ve Bulgar Komünist Partisi yönetıcilerınin haberdar edildiklerini vazmaktadır. SÖCB KP yönetidferî, Breinev'in görevden alınması için en uygun zaman olarak da, 1376 şubatında yapılacak olan SSCB Komünist Partisi zirvesini seçmişlerdir. İyi haber alan kaynaklar, Brej YÜKSEK MÜHENDİS ARANIYOR Şirketimizin, MÜHENDİSLİK ŞUBESİNDE görevlendirilmek üzere; Askerliğini yapmış iyi derecede Ingilizce bilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Istanbul Teknik Üniversitesi veya Boğaziçi Üniversitesinden mezun, ELEKTRONIK DEVRE DIZAYNI ve TELEKOMÜNİKASYON konularında iş tecrübesi bulunan, Elektronik veya Elektrik ABD'de orta öğretim öğrencilerlnin dörtte biri uyuşturucu madde kullanıyor NEW YORK Birleşik Amerika'daki Yankelovitch Enstitü. sü'nün yaptığı bir soruşturmaya göre, ülkedeki ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin dört te biri, yüksek ötretim kurumlarındaki öğrencilerin de yarısı ujuşturucu madde kullanmaktadırlar. • Psychology Today adlı dergıde yayımlanan soruşturma sonuçlanna göre. ortaöğretim kurumlarındaki ögrencilerin "r 2S sı ujTjşturucu madde ya da marijuanayı sürekli olarak kullanmaktadırlar. turucu madde kuUanmakta, % 8'i de her gün marijuana almaktadır. Aynı soruşturmaya göre, ortaöğre'imde bulunanlann "r 4?'i yüksek öğretimde bulunanlann ise °« 64'ü hayatlarında en az Yüksek öğretımde öğrencile bir kez uyuşturucu madde kulrin ° a 41'i sürekli olarak uyuş lanmışlardır. (Ajanslar) Cumhuriyet: 7610 Müracaatiann şahsen veya yazılı olarak şirketimiz Personel Müdürlüğüne yapılması rica olunur. \ORTHERX ELEKTRtC TELEKOMÜSİKASYOS' ALEMDAĞ CADDESl ÜMRASİYE ÜSKÜDAR A.Ş. YÜKSEK MÜHENDİSLERİ aranmaktadır. Radar Reklâm: !>81 7593 X Fasizme ve Emperyalizme Karşı Bağımsızlık ve Uemokrasi Toplantısı Konuşmacılar: Oj'a Baydar (TSiP), Mihri ^c^|ö*SSS| Belli (TEP), Uğur Mumcu (Yazar). Gencay Gürsoy (TÜMAS), Mahmut Çıkma (D.D.K.D.), Baykal Gürsoy (GSDB), Mehmet Bütun (Öğretmen) sendika yöneticileri ve işçiler 28 EYLÜL 1975 PAZAR GÜNÜ, SAAT 14.30 ÎSTANBUL SPOR VE SERGi SARAYI CJTUViriyet 7606 TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN Uçak Bakım Makinisti Almacaktır T. H Y. A O. Y»sılköy Teknik Mtıdürliik atelyelerinöe istihdam eclılmek Uzere, evvelce uçak makinisti olarak çalışmış uçak. motor, elektronık, borda, ludrolik, elektrtK rıhazlan bakım teknisyenl alınacaktır. tsfeklilerin TfîY Teknik Grup Başkan'.ığı Yeşilköy adreflerine müracaatlar.. Ilâncikk; 2095 7599 (Basın: 23832) 7603
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog