Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ CUMHÜRtYET 28 Eylül 1979 ejlul tarihli Cumhuriyet in binnci sayfasında «Üç emntjet amın unamlann r >lıs olmasını onlemek içm dava açtı» başlıgı al*»nda Ankara dan venlmı$ bır haber yayımland Hem uzucu, hem sevındırıci. B OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Uzücü Nokta Haberın uzucüluğü surada Türfciye'nin genç ıçışlerı Bakanı, esta CHP MSP koaüsyonunun rmma*lanndan \e polıtıkacı vuk<=ek muhendıslerden Sajın Oğuzhan Asılturk, MSPlıdır Bılmdıfcı gıbı, bu zat partınır Gen=l Başkanı polıtıkacı ^<sek muhendıslerden nrofesor \e de bugunku MC Hakumetının Başbakan Yardımcısı Satın Necmett'n Erbakan'ın «mutemet»lerındendır Imarrlan polıs yapma uygulamasının kaynağı bu II şk den gelıyor Su^eklı okjvucula'ım anımsajacaklardi ki, gecerlerde bız < MUes&eselen Yozlaştımah.» ba$ lik.ii bır vazı ale bu konu üzemde durduk \tatürk Turkıvesındp lavıtdığı v.cdan örgurluÇınu ve sonuı da da Turlne Cumhurnetını tahrıp edecek bj tur nıvef ve »ınşımler karşısında mues"=e<;e lenr kendı kendılermı korurna* zorunda o du/t lanna ışaret ettik Mfllî Savunraa Müessesesi tenlıkevı pordj ve Imam Hatıp Lıse*! mezunlan nın smavla da o'sa Harp Ofcullarına alınmavacaklarım gaze'ele'de açıkladı Ne vazık kı Mılll Savunma dışında hiçbır kjrum, ocak ve dernek t«i vmtanM zıhnıtete kar«ı bır tepk' gorulmed Ne "Vîulkıvelıle'den ne Adlıveden ne M mar \e Muhendıs Bırlıklennden ne de ba«ka bır *urum dar Demek kı oralara Imam Hatıplıler gırebue cekler Sosyal kurıımlar kendı gelenpk \e ozel'ıkler rı vc uzrranliK alan'annı korumazlarsa ıçlerme B^ı'ıların «sekter» ded klen bağnaz ve dar açıh bır eg tımle vetıştırilmiî kişılenr dolmaM na tenkı gostermezlerse, bu naçız kalcminkl g'bı tek tek u,an ve çabalar yangma seroılen bırkaç bardak su gıbı etkısız ka'mava ma kum o ıi' Şu halde polıslık meslefıne Imam Ha*'ph lerın do'durulmasna ılk karsı çikması sereken kur ım, Emnijet G«nel Mudurluğu olmaı,vdı. Uzurtu ıle gorüvoruz kı, durum boyle olmadl. Gazetedek, habere gore; «tçışlerı Bakanlıfı Emnijet Genel Mtîdurlü gunjn 076603 saiı ve 2 mayıs 1975 tanhı ıle Emn vet G Mudur Vekılı Mehmet Akzambak tarafın dan Imam Hatıp Okullan Mezunları Federasjoru Başkanlıg'na gönderilen yazı avnen şövledır (Akzambak şımdı Beden Terbıvesı G«nel Müdürü olarak spor orgtıttınün başırdadır) «Errrivet teşkılfttınm 'htivacı olan polıs memuru adaylanna durumlan ılişiK kftğıttakı vazı lı şartlan haız olan ıstekMer sıravla ahnmak'adır Bu ıtıbarla son başvurma tarıhı olan 31 mart 1975 tarıhıne kadar mahalli vahlıpe dilekçe ıle muracaat edenlerın talepleri tahkık edılmek'e dir Bundan sonra ıhtıyaç halınde yapılan ılâna ıstınaden mahallı valılıge bır dılekçe ıle müracaa* etmelerı gerekmektedır » 1 Polislik ve İmamlık Hıfzı Veldet VELiDEDEOĞLU Ermuet Genel Mudüru demek, Tlirkive'de emnne orgutunun burokrasıdex en juksek or gan nıte ığnle bu orgutun tenrs 'cı*ı demektır Ne vazık kı \ ekıl nıteLgıvle de olsa o ma kamaa otuan ?at Emniyet tneslegınl ve emniyet kurumunu vozla'smaktan koruvacak tedbırlen alaca> verde Baıcamn buvruguna uyarak Imam Hattp Ot\ullan Federasjoruna \azilan bu tUr bır da cnamevı rrza edebılmıştır tşte kendi kurumunu gelıp geçıcı polıtıka tasallu^lanndan koruma \uresliligm taşımayan kımı burokrat lanmızın basında bulandugu muesse^elerın pasıf tutumu oaşta sozuru ettığım haberın çoit uzucu no^tasıdır mek ıçin Dinıştay'da Iptal da^a':ı açnor Bu dı ger ıturumlara da ornek olması geenen yureklı ve sevindirici bır davranış'ir Kutlarım bu genç len Bunlar beikl bugunle'de «ıjıma ufravacak, en azından verlermden sürüleceklerdır Ama «emnıjet» dedığ'mız \e mavasında her zaman yıireklüık ve tarafsızlık ozjnj gormek ıstedıjı mız kurumun uzmanlık şerefını koruvan gorevuler olarak adlan emmvEt tarıhme aereoek'i'Kurumların &ağlamheı mensuplarının kendi meslek baghlıklarını kuruma'arı ıle sağlamr ve surdurulur *dalet kurumundan unıversıtesme, ıdarecısmden askerıne ve polısıne kadar bu değışmez bır kuraldır Bovle olmazsa bu kurumların b'rer b'rer jozlaşmasının onune geçılemez Polislik gecesı gundüzü olmayan, vatandaşm guvenhğı ıçın mensuplannı her zaman ölüm tehlıkesı ıle karsı karşıya bulunduran çılelı b r meslelctir Pu nedenle ben trafıkçıler dahıl o'edenben blltun emnıvet mensuplarını severım Kurtuluş Savaşı Anddolusunda ve 1920 1<)22 yıllannda duşman ışgalı altındakı Istanbulumuz da Turk smnıvetçılerının ulusal dava ugruna yasamlannı hıçe sayarak nasjl çal";tıklannı \e lrurbanlar verdıklenni yakından bılıvorum Em nıyetçüenn bu>Ük çogur.lugu namu«lıı ın^an lardır i.ger aralanndan zaman zaman «avan ta» peşınde kosanlar ve ı«kence vapanlar çıkıvorsa bu durum turlU nedenlerle emniyet men supları arasına sokulan kopek ruhlu kısılerın bozuk düzene gozıi kapalı tuzmet etmek çaba sındar. ılen gelmektedır Bereket ver^ın bu gıbiler azmlıktadır Ben «bütün emnıvet mensuplannı severim» derken işte bu azınlık dısında kı soylu ve tarafsız meslek mensuplanm dujunmektejım Her meslek sahıbine oldugıı gibl dın adamlarına karşı da saygim vardır Onlar günün beş \aktınde ınanan halkın ıbadetıne önderllk eder ler Bu onderlığın valnız bıçimsel vdnde degil, ruhsal yönde olması tslâm Dintrün gereklenndendir Bu onderlıgı gerektısı gıbl vapan ımamları sevenm Aym din kıtaplannda yazıldığı gıbi bır «nur parçası» degıl. gttaesm ışınlannı ver ytizıine yansıtan ve i.b milyar vıldanberi dunj^a çevresmdeki yörüngesınde dolanan bir kara cısmı oldugunun, uzenndekı kayalardan parçalar getınlerek kanıtlandığı uzay çağında insanoğluna ruhsal yonden onderlık etmek an cak müspet bılım prızmasmm suzgeçınden geçen ajdın kısılerın harcıdır Ne acıdır ta bu prizma stogeçmden geç«rek teknık dallarda uzman tıatta unnersıtede oğretım uyesı olmuş kımı polıtıkacılar \ukan kı gerçegı bılmezlıkten gelmekte «mukaddesat, manevıytt» gıbı juvarlak sozcuklerle oy topla mak ve ulke yonetmek ıçın kendüerıni aday İlan etmektedırler Ata+urk'Un aydınlık ufuklara dogru actıSı akılcı bıhmcı ve mıllıietçı pencerenın ışıgım kesıp uıkemızı venıden degışmez ve hoş gorü den voksun her yonetim gıbı ksü ve zalım bır karanlık ortama surtıkleverek «fetıh, metın» deken •meftuh> bir Ummet kalabahgı durumu na goturduklerın'n bılncınde olmavan bu av mazlar gafıller) Batı empervalızminın tktısadı somürgecilık poütıkasına rıizmet ettiklennin far kında değıldirler Gerçı Turk halkı uyanmakta, ummetten once mıllet bulundugunu ve mıllı vetçılık bılınçırın ı<« bagımsız vaşamanın baş koşulu oldugunu vavaş vavaş hgrenmektedır Ne yaıık kı bu b'lınçlenmede ımamlann hıç bır katkısı olmamaktadır Cunkü halkın camı lerdekı ruhsal eğıtımı kutsal «Turk mılleti. kav ramına degıl, evensel •muhamraet ıımmetı» kavramına davanoUnlmakta bu ıse TUrk nalh yetçıh|ım «mıllıvetçı mukaddesatçı» gıbı kav ram kanşımlan ile yozlaşurmaktadır tmamları ıbadet alanından alıp dünva ıslenne kanştırmak yonetim ve guvenlık alanlarına aktarmak bu nedenle sattmcaUdır Polıs olacak ımamın kı^'sel bakımdan ne kadar namuslu o!usa olsun sıvasal bakımdan tarafsız kalmasına olanak voktur Valnız bızım tarıhımıze degıl bJ tun ulusların tanhıne bakrvz Dın adamlan h«r donemde tutucu iktıdarlann desteklevicilerı ve halk yıgınlanna relan getırecek devrım atılımlarının da engellevicılert saflanncia ver almıslardır Bu elbırlıfı onlann kotu ınsan oluslanndan degıl toplum çmde kendı ıktısadı çı karlannn tutucu feodal ve sonra sermayeci zümrelerin çıkarlan ve haltar uyanmamıslıgı ıle baglantılı olmasından «en gelmektedır Kısacası tanhsel bır determinizmm sonucudur bu Gunumuzdekı .ımamdan polıs yaratma» çabası ışte bu aç'dan ınoelenınce ajdınhga kavuşur Tekrar edijorum. 3 emnıvet amlrinln adalete basvurmasını sevinçle karşıladım tmamlar ve bütün din adamlan dinsel görevleri dısma çıkmamalı ve kendi thtisas alanlanna da bu gbrevlerde vetkili olmayanlan sokmamalıdırlar. O zaman kendı meslekJertnın yücehji de garanti altına Eirmış olur DGM Ne OJacak? navasa Mahkemesl, Devlet GüvenUk Mahkemelerl (DGM) Kunıiuş Yasasını «ıptal» etmiştJr. Gazeteler« yansıvan haberlere gore, ıptal gerekçesı bırkaç çune degin vaTinlanacaklır \ncak. DGM nln kaldırılmasındın dofan bo«;lufun doldurulması Için vasama oreanına bir Til sure tanınacaktır Bu hesaba gore DGM, bır vıl daba Işlevınl surdurebılecektir Eper bir nl ıçın Meclis yeni bir vasa çıkarmazsa, DGM adalet bayatından silinmi? olacaktır. A Sevindirici Nokta Haberın sevindırıd \anı da şu•Askerlik yukümltUuklerinı yer ne eetırmemiş olanlann polls mes'eğıne alınabılmelerıne olanak saglavan vönefnelik değı«:ıklıgının 'pt«lı ıçın " ennıvet amın d ın Danıştava başvurmjs 5 tur Dava dılel çes ne e.lenen bır belgeve gore Emniyet Genel MUdtfrluğu 07e] bır kuruluş olan îmam Hatıp Okullan Mezunları Federasvonuna basvurarak tmamHatıp Oku'lan meıunlannın pohslık meslefin* aiıomalan ıçin »mav» girmelennı ıstemıstır < » Emnıvet Gene! Mudıirlügu^cie gore\li Emnıvet Amırlerı Nanm Ulusov, Muzaffer Özbavrak ^affet Yuk«;el haklarma açı lan ıptal dava^ında tçışleri Bakanhgmca 1 ha zıran 1975 gunü çıkanlmış bıılunan ybnetmelıge gbre polislik meslefrne alınabilmek ıçın asker l'k vapma ko^LİJnun Kaldınlarak bu meslege sijasal amaçlarla atamalar vapılacağı ılerı sürul meltedır Dava dılekçesıne eklenen belgelerden bazı ımamlsm polıshk me«'eftıne gırebılmek ıçin I Basanlıgına başvurduklan da anıajılEmni\et kururnu kendi meslek alanını korumuyor ama o kurum içınden emniyet tnesleğı nın şereflı bılmcırı taşıjan vureklı 3 emniyet amın çıkıjor ve ımamların polıs olmasını onle îmamlara Gelince Milliyetçilik Solculuk OKTAY AKBAL Evet Hayır Kitapta o/o 25 tndinm Kadıköy'd* Bagdat Caddesı 354'BSu adıje Tel 58 03 15 tSTANBUL KtTAP KLLÜBU Merkez Şehzadeba?! Beyazıt 3000 kıtaplık ücretsız broşürümUzu lsteyınız Posta masrafsiî, ödemeli lndınmlı kıtap gönderıhr GÜNÜN KİTAPLARI T U C DIL KUQUMU nOMAN ÖDULÜ K iml var «mllliyetçiyim» der, «klmi var» solcuvum» der Mil 1 vetçı olunca solcu olunamaz mı' Solcu sayılmca mıllıyetçılıkten uzaklara mı düsulur? Mıliıyetçılik, turkçesjvle ulusçulı k nedır bnce' Ulusun tUmü içın daha ıyi. daha duzenh daha güzel bir yasam ozlemek Ulusunu veryuzunde i eri bır aşamava gbturmek «Tıirküm» derken bır ovunç, bır mutluluk auymak Solcu ne ister bundan başka' Gerçek bır mılhyetçınin istedıklerının tumunü . îçınde yaşadıgı toplumun, insanların uygarlı^tj^erİBroM^ gıaanca bir vasama İtaTusma»!, e^tlije, bu Grçmişte. rCnfimSzde, Te yervnzfinBn çesUU toplnmlannda hukiık; eeçerli bıılundu»u ortama göre renkJer oluştıırur Roma hukuloı Islâm hukuku, Hıristivan bnkuku, kapıtalıst hukuk sosvaligt hukuk, savaş hukuku, UT»T hukuku. denİ7 hukuk» ribi... Ne rar ki bOtfın bu defişlk hııkuklann tumunde «genel bır hukuk mantıgı» teçerlidlr. Bu mantıgın ıslerlıçincle olusur vasalar ve mahkemc kararları ve bu mantıga ters duşen vasa ve kararlar, sistemi bozarlar aksatırlar Anavasa Mahkemesı kararlannı da aynı peneUerae !çlne katabılınz Vuksek Mahkemenin her karannın, huknkun kendıne ozjru mantııçına u\gun hulunması zornnludur. DGM konusundaki \na\asa Mahkemesi karannı eormedık re okıımadık. Biltılerimiz ırazete haberleri çerçevesınde kalmakiadır. Ne var ki gazete haberlrrtnden bir* vansnan, hukuk mantıgına avkın bir Relisiml simgtlemektedır. Çok önemll savriıiimiT bu konuda, karar kamuovuna açıkianmadan eldeki kıt bilfilerle konuva yaklaşımı ve bır uyanvı acele de olsa gerekli (örduk. Şövle kiDGM'nin Anavasava avkınlıgı; tartışilamıyacak Blçflde belirfrindır «Mahkemelenn ba£ımsızlıgı. Anavasa'nın T'nci maddesinde keiinlikle bellrtılmistlr Sivasal iktidınn vaırıçlannı saptadıjh blr mahkmie ise. b ^ n m ı »avılamaz DGM vannclannı «aptamaıia Hukflmete verilen yetki daha Işin başlanjncında bn mahkemeleri Sriirlu ve Iruşkuhı dunıma du^urmöstur. Yamçlar amkatlar ve namuülu hukuk uzmanlannca pek çok kez dlle rrtinlrn bu (rercek artık kamuonına da mal olmn?tıır DGM'nin Hkir suçlannı ele ahs ve cex«landıns bicımı; çajdaş denokrasilrre ln«an haklanna ve çatımınn bukukrına hjmnvle ters du<îmektedir Anavasa Mahkeme^inin DGM KuruJuş Yasasını tptal etme^i bu bakımdtn dafaldır. Dojal olmavan nedir? F|er mzrtelere ranstran habrrler dnfruvna, Anavasa Mahkemesi DGM'nin kaldınltnfMtndan doiacak bo^lufcun doldurulması Için, Mecllse blr snre tanıvacak ve bövlere DGM blr Til daha tsiertiiinl «ürriörecektlr. tjte ¥ükwk Mahkcmp karanmn bu yanı, hakuknn temel ilkelerine t e n dfi 1) önce DGM'nin kaldınlmaMVİa dofacak blr boşluktan sfiz edlleme*. Çünkü OGM nin kuruiusuvla birlikte bu mahkemeve 8nfi veni suçlar «ihdas> edilmemiştlr Vaklıvle c e a mahlmnelerinln hakttfı han »uçlar DOM'nin KÖrev alanına aktarılmıştır Bıı aktarnıa nertenivle vapılan islemler basfttir. A^ırcna Mahkemelerl. DGM KunıHıs Vssa.sı Islemeve haslarlıktan sonra pllerindeki dosvalan bn mahkeroeye rondermlslerdlr DGM Kurulu» Yasam Iptal edfidlkten sonra rapılacak islem de aynı Stçude bastt olacak DGM targıçlan ellerindeki dosvalan sfftrevll mahkemelere KÖndereceklerdlr Bovlece tflm toplumu rahatsı* eden avkınlik blr an fince ırlderilecrktir 2) Bujrun kamu virdanııu rahatstz eden olan tyi deterlendirmek rerrkir. Çaırria? huiruka ve Anayasaya av. lan kurnlan DGM'nin surckli ceza kararlan alması toplumun adalet duygulanna ter< da<;rnrktedlr. Clkenln avdın çevreieri, Anavasa Mahk^mcst karannın bir an once acıklanmasını bunun tçin Memektedirler. Ama Iptal kararı, avni zamanda DGM'nin bir vıl snrevle çahsmasını da ongoruvorva 1) hrm Anava«ava »vkin, Zl hem bu avkinlıjh \navasa Mahkemesi karanvla üaptanmıs. 3) ve cerekce«l rte açıklanmıs olan bir mahkemenin Islerliftini <urriünne«i: toplumu eski^ınden daha çok rahatra edecek adalete tnlgre diifurecektir. Bu mahkemenin verditi butun kararlara, adaleti değil, adaletsiıHçi sımgeleven btrer belfe cOsfiyle bakacaktır. «Adalet ülkenin temelidir» derlz. Dofrmlur. Bu temelln temel ilkelerine bu bakımdan titizlik göstermek, herkesin bojnunun borcu olmaü .. • çek, en gerçekçı mıllıyetçıler kımlerdır sızce9 «Ben vım» due bagırıp, yollan kesen adam ddven ama bunun otesınde vararlı hıç bır ış yapmavan hatta duşunmejen bır takım gen zekâh, dar hayalli, kıt bılgılı çagın gerısmde kalmış kışiler mı voksa okuyan aydınlanan bilmçlenen gerçek dost, düşman kımdır oğrenen toplum katlanndaki eşıtsızlıklen hak«;ızlıklan, düzensızlıklen >ok etmek çabasına gırışen emekçıler, aydınlar yurttaslar mı' AP Genel Başkanı Bay Demırel dıyor kı «Mılhyetçiyız diyen mılletten avrılnış olmaz Solcuyum dıyen ıse rrulletten aynlmakla senden değılım demektır Dünyanın her yerınde solcu sosyahst olur rmllıyetçi olmaz Ondan sonra nereje varacağı bellı olmaz Sosyalıstın komunızm karşısında olması mumkun degıldır » Baştanbaşa yanlış sözler degıl mı' Sosvalıstler gerçek mıllıvetçüerdır. kapıtalızme, emperyalızme karş'dırlar, kendı toplumlarmm mutluluğunu yaratmak isterler Çagdışı mıllıyetçılerden avnldıklan nokta çağın gerçeklerıne bağlı olmaları, başka uluslara duşmanlık beslememelerı, somurulmek ve somuımekten kaçınma'andır Demırel bıle bıle yanlış soylüyor. B lmeverek dıvecefım ama bu basıt konulan artık bılmemesı bunca yıldır ogrenememesı olası değıl Ama halkın, kovlunun karşısına çıktı mı ne kadar paslanmış, eskımış, ateş almaz olmuş sılih varsa hepsinl kullanmaktan çekinmıjor Sosyalıst, millıyetçi olmazmış' Olur, hem de kendılerinl î'kçılığa turancıhğa faşist ozentılere kaptıran ardan yuz kat dana çok Hem boylelerinin mılliyetç'lığı otekılerden daha vararlıdır Akla bılıme, zekâya dayamr da ondan Tanhte bılmem kaç devlet kurduk dıyerek boburlenmek uydurma brtakım masalları dıllerınden duşürmeverek caka satmak değıldır mılhjetçılılc Çalısmaktır, ogrenmektır, bılmektır, aydjılanmaktır, jararlı bırseyler vapabılmektır Bakın bızım «mıllıvetçılık» satıcılarına Yurda ulusa vararlı herhangi bır a'ılımları, bır davranışlan, bır duşuncelerı var mı' Olabılır mı' Olamaz, akla bılıme karşıdırlar, çağlarının gensıne duşmüşlerdır Çağın gerçeklerıne uygun u uslarına vararlı ış gorebılmek olanaklarına ulaşamaz durumdadırlar Ellennden gelen ın sozlerle kafaları ddha aydınlarmamış vığınlan bır sure daha aldatarak ardları sıra suruklemektedır Bu yığının her geçen gun bıraz daha eksıldıgını gore gore' Hele şu sosyalıstın nereye varacağmm bellı olmaması, hele hele «Sosvalıstm komunızm karşısında olması mumkun aeğıld'r» sozlerı1 Bay Demırel Türk halkını ya kor, ya ser1 sem sanıyor Sosyahstler, sosvalısttırler ışte Sıze Bav Demlrel havasında bır soz1 Başka ne olsunlar? Bav Deaurel'ın dejım \le eturlü çeşıtlı» sosyalıst gorüşler, vorumlar, uvgulamalar vardır Her topluma gore değışır bunlar Ama «Nereve vararagı bellı olmaz > demek sosjalızmden, komunızmden bıer umacı gıbı korkan gen kalmış ınsanları etkılemek amacını taşır Sosyalıstler bır gun komunıst olurlar demektubj OıU'lar mı' Nıve olsunlar' tste Batı ulkelennde gdruyoruz Olmujorlar Dırenıyorlar komürıst partılenn yanmda jer almıyorlar, hatta yer yer karşı çıkıyorlar Portekız oraegı ortadadır Komunıst Partısının karşısında en güç'ü orgut So^jalıst Partısıaır Demek Bay Demırel ın «Sosyalıstın komunızm karşısında olması mvimkun değ ldir» sozu baştanba şa janlış Dıjeceksınız Bay Demırel ın hangi dedığı doğru, hangi dedıgı gerçek hangı dedığı ıçtenlıkle dolu' . Hepsi, o anı kurtarmaya halkı uyutmaya kandırmava yönelık bır takım T soz'er Erte«ı gun tersmı de so 'leyebılır «Dun dundu, buguT bugun» Sırtında yumurta kulesı yok ja; dıyebılırsınız, ama Bay Demırel'm sırtında daha agır, daha büyuk bır yük va Başbakanlık koskoca bır partmın lıderlıgı Galıba kendı«ı de burca agır sorumluluğun bunca gorevın farkmda değıl PoVıka yaşamına atüdıgı günden ben bovle, ıçtensız, kavıts'z umursamaz, halkın sağduyusunu küçumse>en, soz lerle çağdışı savlarla, sozlerle ayakta kalmabıleceglni sanan bır kişı . NECATÎ ERÎM Otlar Sardı Devleti Isımli sıir kitabı çıkti Genel dagıtım Kıtabevi. Cağaloflu Mevdanı Gullösah Baeı *<7 <* *A İS • * • " * . . •*; A *3A ÇOGU EaiMİ VEHHlTAn ^ koral yaymları günümüz türk hikâyeleri ve masalları Ecevitin savunması 4 Baskı Kıbns anlaşmalarında Şeker Hastalıgı Doçenl Or. NİHAT BOSHrsCI Doktorlann ve şeker hastalarının vararlanacağı kıtap, fıjatı 60 TL. Odemeh 70TL Ödemeil Isteme: PK. 5? Fatlb • isUnbnl DajıtımIstanbul Serhat Dagıtım, 26 49 90 GEDA DaSıtım 26 37 34 tasmlr: DATİÇ Dagıtım 33 256 KÜRT EDEBİYATI'nın en btiyıik klâsigini sunar 55 yazar, karıkaturcu ve fotoğrafçmın hıç bır yerde yayımlanmamış urunlerıyle buyuk boy 208 sayfa 4 renk kapak/20 tl. toplu ısteklerde \ 25 ındınm uygulanır §T türkiye'de çocuk edebiyatı, sovyetler birlijjinde çocuk/kapitalist îoplumda çocuk sömürülen ülkelerde çocuk türkçcsi: m.e.bozarslan xanı bilirkisi raporu ve mahkemenin beraat kararları ile birlikte 584SAYFA 40LtRA Isteme Adre>ı PK 9 0 7 Istanbul 9 Teknolojtk ekonomlk ve poiltık yönleriyle MAGVEZİT. 9 Aranmasmdan pazarlanmasına dek Oünyada ve Türkırede MAGNEZIT 9 Dunya magnezıt kaynaklarına hiklm ÇOKULUSLU TEKELLER. 9 Türkıye'nın magnezıt kaynaklannı kapurdıgı çok uluslu tekel V7EÎTSCHER MAGNESITVVEHKE A U I 1975 DADAIOGLDNUN MADEN MUHENtDiSLEBı ODAS aqustos 9 Ahtaporun yurdumurdakj KOIU: MAUNfcZIT A$^ 9 Belgelerle tarthsel gerçekler^ tSTEME ADRESt: T M M O B. Maden Mühendlslerı Odası Selânik Cad. 19/3 VenJsehir . ANKARA Ukokullar İçın DtLBİLGtSt Resimli AUştınnalı • Testli sorulu, bır a>da 4. bas>a tükendi. S baskı çıktı. Fıya tı 5 TL. On adet rukâye kıtabı 12^ TL, Isteme adresi. Köyun Çocueıı îavınlın PK. 54li Ulus • Aniara Toplu ısteklerde ındınm yapılır Mohallenin Kısmeti Tekin Yayınevi Mahallenin Kısmeti'nin 5 inci basımını övünçle sunar paul nizan Bu kitapta: Birinci ve îkinci Cenevre Konferanslarının içyüzünü ve îngiliz entrikalaruu okuyacaksınız. Fi: 15 Ura BÜYÜK SOSYALIST ROMANCININ* TÜRKCEDE İLK ESERİ ..;: JEfiljSI YAYINEVI Genel Dağıtım* SERHAT. Nuruosmaniye Cad. No 17 a îstanbul îzrtur: DATiC Ankara AYDIN Kitabevi Ödemeli isteme adresi: Beyazıt Sahaflar Çarsısı CIĞIR Kitabevi. P K 47 BEYAZIT birbirinden güzel 19 hikâyesi bu kitapfa toplanmışfır. Şimdiye kadar MAHALLENİN KISMETİ'ni 50 bin kişi safın aldı, en az 150 bin kişi okudu Siz de okuyunuz/ Tekin YayıneviAnkara Cad. 5 1 , İstanbul AZİZ \ESI\ ın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog