Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS'IN ROMANI Yazan: Müşerref HEKÎMOGLU FÎYATI: 2 0 . LÎRA ÇAGDAS YAYINLAR1 Cagaloğlu, Halkevl Sok. No: 39/41 I S T A N B U L 52. yıl, sayı: 18379 umhuri Kunıcnstı: TUNDS NADİ u$c/ lki yıl önce kaybettiğimiz tamnmış şairimizin yayınlanmış ve yayınlanmamış en guzel şıirlerinden bır derleme. Birinci hamur kâğıt uzerine 15 Lira 28 Eylül 1975 Paiar Osmanbey 275 277 Istanbul SANDER KİTABEVİ Petrol îhraç Eden Ülkeler örgütüj ham petrol fiyatına yüzde ıo zam yaptı VtYANA Petrol Ihraç Eden 'lkeler Örgütu OPEC'ın Petrol îakanlan. örgütün Viyana'dakl nerkezınde dört gün süren tarışmalardan sonra dun ham pet ol ıhraç fiyatına yüzde on ora.mda zam yapümasını kararlaşırmışlardır. OPEC Petrol Bakanlannın alUklan karara göre, ham petroun afişe fıyatı 1 ekim 1975 tarlhinden b&şlayftrak varü basına 11.51 ABD dolan olacaktır. Ham petrolün vanli şimdiye dek 10 S M dolardan işlem görmekteydi. OPEC toplanüsında 11.51 ABD dolarlık fiyatın 1976 yüı haziran ayma kadar sabıt tutulması da kararlaşttnlmıştır. OPEC üyesi 13 ülkenin Petrol Bakanlan bundan böyle ıhraç (Deramı S*. ». Sü. 6 da) Ispanya'da 5 gencin idam cezası infaz edildi; dünya Franco rejimini lanetliyor DIŞ HABERLER SERVİSİ MADRtD Ispanya Devlet Başkanı General Franco'nun dünyanın dort yanından ğelen çagnlara rağmen aflannı kabul etmedıği beş genç, dün sabah kurşuna dralmişlerdır. İdam haberi dünyamn hemen her yanında aert tepkilere yol açmış ve Frsneo rejımıne karşı büvuk protesto gösterileri düzenlenmiştır. îspanyol yasalanna gore idam mahkumlan )ir sandalyeye oturtulduktan sonra bogazlan men(Devamı S». 9, Sü. 1 de) Serseri bir kurşunla beni ortadan kaldırabilirler ama, düzen değişikliğini asla engelleyemezler,, «Şiddet yoluna girenleri geri dönemeyecekleri noktaya varmadan, barış, insanlık ve akıl yoluna çağırıyorum» «însanlık dışı yöntemlerle halkı da, partimizi de yıldırmayı deniyorlar. Halkr da, bizi de yıldıramayacaklardır» Ecevit: "Ulke şiddet ortamına sürükleniyor KIRIKKALE CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün Kınkkale'de yaptıgı konuşmada, ülkenin şiddet ortamına sürüklendiğmi soylemiş ve cephe partılerıni çok sert bır dille suçlayarak, «CHP'nın 12 ekimde büyük başan sağlamasını ve yakında seçimle iktıdara gelmesıni demokratık kurallar ıçınde önleyemeyeceklerinı anlayan hukümet partileri, İnsanlık dışı yöntemlerle halkı ve partimıri yıldırmayı deniyorlar > demiştir. Son günlerde yoğunlaştınlarak sürdürülen saldınlar konusunda, «Bir serseri kurşunla beni ortadan kaldırabilirler. Ama o zaman sızın sesınız daha gürleşir; düzen değışıkligini engelleyemezler» dı yen Ecevit, bzetle şo'yle konuşmuştur: •12 ekim seçimlerl yaklaşırken TUrkiye. 12 Mart 1971 bncesl Demirel yönetimindekl gıbt şiddet ortamına sürüklenıvor. Şiddet olaylanndan da yalnız hükümet partilerınm soramlu olduğu gozler önündedir. Saldınya ugrayan toplantılar bızim toplantılanmızdır, yaralananiar. öldürülenler Cumhuriyet Halk Partili gençlerdır. Saldınlardan ve günlük olay !ar »rssın» (rfren slyasal dnayetlerden tutuklananlarsa hep hükümet paröleıinin üyeleri ve yeryer de yönetlcilertdir. Cumnunyet Halk Partısınln 12 ekimde büvük başan sağlamasını ve vatanda seçimle tktıdara gelmesini demokratik kurallar içinde önleyemeveceiîlerini an'.ayan ntiicUmet partileri, ınsanlık dışı vöntemlerle nalkı ve partimızJ vıldırmayı denıvorlar. Halkı da bızi de vıldıramavacaklardır. Türk halkı şaldırganlık karşı(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) İnsanlık dışı yöntemler 2 Hafta Kaldı eçlmler yakİAştıkça toplumsal geriUm de hızla vükseilyor. Bu gerüim nereye dek gidecek, [opnu noktasına varacak mı? <ağduyuiu yurttaşlar sonınun amtııu kaygı içinde arastıralursunlar, beri yanda yakın geeceğimiz açısından umut veri1 ışıklar ptjide tanlır jibi Ur. tçine sürüklendlğimlz bunaım ortamının kendiliğinden ouştuğuna inanmıyoruz. Bu, oltum olası demokrasiye ters dü»en. halkın bUinçIenmesi karsıundm aidatmaca yöntemlerln ırtık sökmeyccefini gördükleri çin kurtuluşu kaba kuvrette trayan çıkar çevrelerinln yapay ılarak yarattığı bir bunalımdır. $enato yenileme \e milletvekili ıra seçlmleriıüo bir iktidar derişikllçini zonınlu kılmayacağını bildikleri halde bu çevreler âemokratik sistemden kendilerine yarar sağlanamayacağuu lyice anladıklan için ne yapıp rdlp sisterai yozlaştırma, gerekirse hatta yıkma çabasına koralmuşlardır. CHP'vi zararsız hale getirmenin hesabı içindedirler. Bütün oklannı Ecevit'e [evirmelerinin nedenl budur. Ok dediğimiz, uygar anlamuıda söze sözle, düşünceye düşunceyle karşı çıkmayı öngören demokratik sisteme bağlı meşru savaşım yöntemiyle Ugili deKildir. Ellerindeki oklar taştır, sopadır, zincirdir, tabancanın namlusundaki kurşundur. Söıü sözle, düşünceyi düşünceyle yanıtlamak giicünden yoksun bulundukları, daha açıkçası kendi çıkarları doğrultusunda i$lettikleri sömüriı duzeninl halka yutturamayacaklannı anladıklan için işi düpedüz kaba saldınya dökmiişlerdir. Bütün tertiplerini önceden hazırladıkları, >asa dışı eylemierinl rahat rahat uygulayabilmek amacıyle her türlü önlemleri aldıklan zamanında Rtirüldü ve bir bir açıkça belirtildi. Yurttaşlann jfözleri öniine seriJen bu durum bile tek başına önümüzdetd 12 ekim seçiralerinin eşit, dürüst ve yasal koşullar altında yapılmış sayılama\acağını kanıtlamaya yeter. Halkı korkntmak, sindirmek, seçim günö sandık başına oy \ermeye gitmekten caydınnak istemekledirler. Belki de seçimlerin iptal edilmesine yol açacak olağanüstü olaylan planlayanlar da vardır aralannda. Her ?e?e rağmen 12 ekim gününe sag salim ulaşabilirsek cephecilerin sandıktan venik çıkmaları olasılığı büyüktür. 36 yübk türlü deneylerden gecen halkımız artık Hanva'yı da Konya'yı da ivice öğrenmiştir. Baskidan rılnıadığını, aldatmacalara da kanmadığinı ispatlayacaktır o eün Türk ulusu. Ama bunları ispatlamakla sorunlanmızın çözüleceçini, hatta çözöm yotuna gireceçini jine de beklememelidlr. Halk düşmanı raşizan güçlerin yenllgiyi kabullenip kaderlerine boyun eğeceklrrini hiç sanmıyoruz. 197S'den hu yana ovnadıkları oyunu sürdürmek isteyecekleri kuşkusuzdur. Sürdüremeycceklerini anladıklan gün de komünizm umacısına sığınarak demokrasiye tümden paydos borusu çalnıalan, sanınz, başvurabilecekleri son çare olacaktır. Ama bu çare onlan kestn veBilgiden kurtarmaya elbette yetmeyecektir. Çağlayangil BM'de 46 Isteklerimiz kabul edilirse Kıbrıs'tan birliklerimizî çekeriz,, dedi ((Dı? Haberler Servisi) NEW ÎORK, (BM) Türkiye Dışışleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangıl, Bırleşmış Milletler Genel Kurulunda yaptıgı konuşmada, Türkıye'nin koydugu ilkelerın kabul edilmesi halinde Kıb rıs'tan Türk askeri birliklerinm çekılecegıni sdylemıştır. Çağlayangıl, soz konusu ükeleri ıse konuşmasmda şöyle açıklığa kavuşturmuştur: • lki bolgelı coğraii federasyon. • Merkezi Hükümete Türk ve Rum toplumlanmn eşit biçimde katılmalan. • Ikj toplumun siyasal ve ekonomık açıdan eşıtliklennin sağlanması. Mültecıler ve toprak sorununa konuşmasında değınmedıgı bıldınlen Dışışlen Bakanı Çağlayangıl, «Bu ılkeleri yansıtan bır çozum sağlandığı takdırde Türkı(üevamı Sa. 8, Su. i de) Demirel: "AP, bunalım dönemlerinde misyonunu aşan fedakârlıklar yapmıştır,, AFYON Adalet Partist Genel Başkanı Süleyman Denıirel, Ülkede en onemlı sorunun istikrarı sağlamak oldugunu, bunu gerçekleştirmek içm de «Anayasa ve yasalar ıle seçim sıstemınde ıstikran sağlayacak değişiklıklere ıütıyaç oldugunu» söylemiştır. Demirel, konuşmasmda ülkede 1960 yılında bır bunalım oldugunu, ondan sonraki donemde de rejim sarsmtısı geçUğını. 1971 bunalımı üzerinde durmak ıstemedığini anlatmış, «AP, 1960 ve 1971 bunalımlarınaa ulkeyı Kore nm, Vietnam'm, Ispanya ve Portekiî'ın duştügu durumlara duşürmemek ıçın misyonunu aşan fedakârlıklar yapmıştır» demiştir. Anayasamızda solculugun olmadıgını öne süren Demirel. özellıkle CHP'ye ve Genel Başkanı Bulent Ecevit e çatnnş ve şunlan söylemıştir: «CHP Genel Başkanı, nobet yerinı bırakıp yeni nöbetçi gel(Devamj Sa. 9, Su. i de) DP Genel Başkan Yardımcısı Önder: 'Partimizin binasına saldıranlar GEZiDEN NOTLAR sağ çıkmayacak, ANKARA, (Cumhnriyet Burosn) Demokratik Parti Genel Başkan Yardımctsı Cevat önder dun yaptıgı açıklamada, «lki gece' arayla DP Genel Merkezinin A dalet Partisımn para ıle tutul, muş adamlan tarafından saldınya uğradıgını» önfe sürmüştür. Önder, Adalet Partist Merkez bınasının gündüzleri «Mılletvekıllerı alımsatım borsası oldugunu» gece de «Eşkıya yatağı haline geidıgmı» bıldırmıştir. (Uevamı Sa. 9, Sü. 3 de) Yayılmak istenen dedikodular ve CHP, liderinin sert tepkisi Yalçm DOGAN KIRIKKALE Sılâhlı, sopalı saldınlara son gunlerde bır aedı kodu eklendi ve bu dedıkodu elden geldigınce j'avgınlaşıınlmava çalışıldı. «Ecevit vurulmuş. dogru mu?» sorusunu son üç gündür gazetelere kim bılır kaç vatandaş sorup durdu. Endişeli meraklı seslerle .. (Devamı Sa. a, Sü. 4 de) Demirel son seçim gezisinde konuşuyor (Fotoğraf: Ergun ÇAĞATAY) Bazı seçmenler adına birden iazla seçmen kartıdüzenlendi 12 ekim kısmi senato seçımlen seçmen kartlarının dağıtımında aksakiıklar başgostermış, bazı seçmenlere degışık adresler üzerinden birden fazla kart gönderildiğı saptanmıştır. Aynca Komandolar toplantıdan çıkan CHP'lilere saldırdı; 7 kişi yaralandı ANKARA, (Cumhuriyet BOrnsu) Kayaş'ta CHPIilede MHP'lı komandolar arasında gece varısı meydana gelen taşlı. sotjalı sılâhlı çatısma sırasında 1 kışı a£ır oimak üzere 7 kışl varalanmış, 6 kisi de olaylarla ılgıli olarak gözaltına alınmıştır. öne surülfiüeüne göre. olavlan MHP' li komandolar çıkarmasına ra»men, güvonük kuvvetleri sartprc (ne\amı Sa. 9, Sü. 8 de) Ergenekon, bir broşür yayınlayarak mobilya yolsuzluğunu araştıran müfettişin «ara rapor» verdiğini açıkladı ANKARA (ANKA) Maliye Bakanı Yümaz Ergenekon, bır broşür basürarak, mobüya yolsuzluğu ıle ılgıli olarak yapüğı jarı Kapaiı basm toplanbsındakı açıklamalarını yayınlamıştır. Se çım kampanyasında dağıtılan bu broşürde, Maliye Bakanlıgı mufettışlennın bır «ara rapor» verdıklen de açıklanmaktadır. Maliye Bakanı, raporun teltış kurulunun bugune kadarkı uygulamasında «ara rapor» adıy la raporlar verilmediğı, mobilya yolsuzluğu dolayısıyla verilen raporun, soruşturmayı etkıı»mel£ <".macı taşıdığı ılerı sürülmektedır. Merkez Bankası ışlemlerı üzerinde araştırma yaptıktan sonra, Yahya Demırel'in mobilya konusunda yolsuzluğuna rastlanmadıgını bildiren müfettış Orhan Güven'ın Maliye Bakanlıgı Teftiş Kurulu Başkanlığı na getinldigi de ıfade edilmektedır. Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un bazı gazetecılerın sorduğu sorulara karşı yaptıgı açıklarnalar, başlığı altında yayınlanan 10 eylül 19Î5 tarıhlı broşürde, Yahya Demırel ile ilişkilı olan firmaların haya lı olup olmadıklanrun ancak yurt dışında yapılacak bir araştırma Nuri ÖZDENİZ birçok seçmenın kartlan üzerinde yer alan bılgılerın yanlış olduğu görülmüştür. Bu arada yi Bu Köşeden Ne Oldu ? Nerede Cevaplar? Altan ÖYMEN «Vergi iadesindekl son saldınlar, aslında kişüere değüdır. Bazı kışılerı oahane ederes duzenedır. Düzenm kendısmedır... Yenne de hangı duzenın geleceğı malumunuzdur. Bu sebep ten saldırılan bırlıkte karşılamalıyız». Maliye Bakanı IÇrgenekon Turk sanayıcılen ve ışadamlanyla vaptığı toplantıda böyle buyurarak, onlan, «duzeni koruma» ışi için Yahya Demirel'in etrafında bırleşmeye davet ediyor. Zaten sayın Demirel'in (Yahya) avukatı Tugrul Toklucu da, hakkımızda açtıgı davayı bu gerekçeve dayatmış ve dava dilekçesınde şöyle vazmıştı: «... Büyuk Turk Devletl idealtne ve bu ideali oluşturacak mılhyetçi ülkü dogrultusuna ters düşen sol ve daha doğrusu solun her çeşıdı ülkemıze ve milletimıze zararlıdır. Ve bu zaran gormeyen, hıssetmeyen kimse kalmamıştır. Aşın sol, 0ugünku demokratik nızamın ve rejimın otesinde bır rejımm memlekeümıze gelmesınin cabası ve özlemi ıçmdedır. Oysa dunvada vapayalnız olan mılletımızm kendı mıllî vatıdeti ıçınde bütünleşmesi, cok kuvvetlenmesı ve sohın her çesıdme karşı kapılarını kapamasa Rerekır. Işte bugün Turkiye'de verılen mücadele, sol rejımı özleyenlerle, milhvetçi bir görüşün etrafında milli bir vnhdet içinde buyük Türk Devletınl daha da güçlendirmek için çaba gosteren azız Türk milleti(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) ne birçok seçmenin kartlan henuz duzenlenmedığı halde aynı aile içinde dığer seçmenler adına aynı adreste ıki ya da üç kart çıkmıştır. Seçmen kartlanndalcl hataların gıderilmesi için muhtarlıklara ve seçım kurullanna başvuran seçmenler de ilgisizlikten yakınmışlardır. Öte yandan ortaya çıkan hatalar konusunda görüşlerüıe başvurduğumuz Istanbul Ü Seçım Kurulu Başkanı Talıp Güran a>Tiı adresteki seçmene birden fazla kart gönderilmesi ya da kart üzenndekı küçuk hataların düzenleme sırasındakı kanşıklıktan ortaya çıkan maddi hatalar niteliginde olabileceginl ve seçim sonuçları üzermde bir etki yaratmayacagmı soylemıştır. Bu arada degışık adresler üzerinden bır seçmene birden fazla seçmen kartı gönderümesinin ıse yazım sırasmdaki seçmen hatalarından ılerı gelebıleceginı Uen suren Güran, «Bu konu llçe Seçım Kurullannın üzerinde duracağı bır sorundur» demekle yetinmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) SEÇIM 75 Doğan Katırcıoğlu ZONGULDAK Nuri Ozdeniz TEKiRDAĞ izlenimlerini anlatıyor Buçün 5. savfamızda NADtR NADİ ürldye GazetetMJer Sendlkası Başkanı Semih Balcıoğla, lstanbul AP Usteslnden tsUnbul bafımsız senatör adayi Faik Tiirün'ün 24 eylül ırümi TGS Genel Merkezine Taptıjp fdyaretle A\K\RA MüU " " Savunma ilfriü bir açıklama yapmış ve Bakanlıgı 134'üncu dönem Sıiıhıye «TürUn'ün basın mensuplanna Sınıfı Yedeksubay adaylannın, gazetelere ve diğer yaym organSamsun Sahra Sıhhiye Hızmet larına karşı olan yasadışı davOkulu ve Eğitim Merkezi Komu ranışlannm hiçbir zaman unututanlığına katılmalan, Ramazan lamıyacağını» sfiylemiştir. Bavramı tatılının araya gırrnesı TGS Başkanı Balcıoğlu, Tnrün' nedeniyle 13 ekim 1975 pazartesi Eunüce ertelenmıştır. Sıhhiye Yedek Subay adayları Eğitim merkezine 13 ekimde katılacak OLAYLARIN ARDINDAKİ Beklenmiyen misafir GERÇEK r> bir p»rtl adayınui. Türldye Gazeteciier Sendikasını zlyaret etmek istemesi kadar dofaj bir darranıs nlamaz. tster sağ. ister sol partilerden olsunlar. senatör adavlannın eazetecilerle ilişkilerin) olumiu ve aygar biçimde »ürdürmeleri demokrasinin cfîreneklerindeodir. Ne *ar ki, ancak demokrasinin örtne sayınb Idşilerin basınia ohımln ve • •* (Devamı Sa. s Sü, 3 He) T ün sendika merkerinl ziyareti nedeniyle çevreden gelen tcpkiler üzerine bo açıklamaya eerek jörmüş, AP listesinden senatör adavımn Sendika Genel Merkezine randernsiız olarak reldieint söylemlştir. TGS Saşkanı «Bırook arkadaşımızın yüzünde acı ve işkence izlerı halen durmaktadırn denıtştir. Olay ilginc yönleriyle üzerinde durnunaya değer bir nitelik taşiımktadjr. Gerçekte herhan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog