Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

ı Sahıbt: Cumnuriyet Matbaacüifc «• GtaetectHM adina . .. . « . » . « . . .. NAD«İB NADİ > Genel Yayın MiJdilrU . . OKTAT KrBTTBOKB Sorumlu Yaa tşleri Müdürfl BÜLENT DtRMBNER Basan ve Yayan; CUMHURİYET MatbMcdık v« Gazetecillk T.A.Ş. Cağaloğlu, Halkeri Sok. B«: 3841 rELORAf ve t&ESTUP CUMHVRtYETI ISTANBUL Posts Kutusu: Istanbul N o : M6 ı*umnuniYcı * * rjraAYi TAAHHÜT EDER TetefoaJan 33 43 90 23 O 98 23O972343B8 33«3» • BÜRULAfb i o n n , AtatUrfc Bulvan Yener Apt. YeniseAlr, T e l , 177477 £5701 • İZM±R Halrt Ziya Bulvan N o . «5, Kat 3, TeLj 31330 34709 • GÜNEY Î U M U Atatürk Cad. Ogurlu PaaaJ. TeU 14550 18731 ABONB >• tL&N ATL&Ri 12 f > YurtfçJ C U f70 1 » 4 1 tt üf aıo «05 aaa VTJO gruplanna «• atırügına gor», uçak rarkı okuyucu taratmdan aynea ödenlr Nıaao, Ntk&n, Erlenme. Doguro .» «35 Tâfifl Hayatı (KELIMESİ) « Kayıp (KELÎMESt) ... 1^ t , fc. *. ttoyu (Sanumi) ölöm, u«*Ud. TesckkOr (9 sandmi) 3 l n l Sa*uJt (ICAKTD) 8ayf» CSantinji) „ »St İ4t> Un ix m I A K V t M . 87 EYLtL CVMARTESİ Guneg öfcle lkmdl 6 51) 13 05 16 27 Akşam Yatsı tmsak 19 00 20 30 S 08 BAŞKENT NOTLARI (Baştarafi t navfada) ve svni otobüsle dondıim Baskent'e Istanbul, ey koca kent. KBranhk goklerde ıkı mlnare arasına asılrnış mahyalarda «Hakikı ılım Kur'andır» vazılarının ışıladığı Istanbulda, Bedrl Rah mı nın cenazesi nedenıyle camıje mezarhğa gelen nice vefakar ınsanı, eskı dostu da gordüm, olüme yanarken, eski dostlan gormekten bır başka kıvanç duy dum, acıyle kanşık Foıd Ecevit için Bu seçkın topluluk bir noktada bırleşıyordu, sorulan, kuşkulan kaygılan ortaktı ve Ecevit' In geleceğı içmdl. «Ecevit e, ya 12 ekımden ya da 12 ekımden sonra bır kolavlık duşunulüyor mu' O"nu Allende've benzetecekler ml7» Tabıı, ben ne CIA, ne Amerika ne de bilmem ne örgü*ü olmadığım lçln bu sorulann bu kavgılann tam karşılığını veremedim Başkent Ankara da da bu kayn yavgın kendı Ç'karlan ıçm, iilkelenn ıçış'enne kanşacaklainı karısmaya devam edecexle•ını açıkça dünyaya ilftn eden, »şkanlannın ağzından Uân eden Imenka'nın, onun Dı?işlerl Batanı savas baylnışu Kissınger'in utumu, CIA'nm oyunlan, içte ıllmem kırnlerın tutum ve oyun an ezılen, horlanan, geri bırakınlan hakkını alamsran, devam ı sojulan yoksul Türk halkıun tum bu rezülıklerden urmlması içln kendınce bır sa•as veren CHP'nın değıl Eoevıt'n halkla gıderek butünleşraesı «Ikın gıderek kim hırsız tam erçek koruyucu oldugunu. maı irdan nasıl kurtulacağııu bll Bor (Baxtarafı 1 «avfada) *onsohd?ted Borax Lımıted teeh ıle ılgıli olduğu ileri surü»n Sıtkı Yırcah'nın kardeşı Sırı Yırcah'nın elinde bulunmak»dır Bor türevlen tesıslnm tandırma'va taşınmasırla tesiın tamamlanması en az bır yil ecıkecek fakat buna karçılık 'ırcalı aılesınin elindeki bor ataklan yeni degerler kazanaaktır 1974 yılı vatınm orogramında er alan 720110080 proje numara«Kırka Bor Türevleri Tesısi» dlı yatınmın Bandırma'ya naknl kararlajtıran MC Hükümetl, u karan gerçekleştirmek içın levlet Planlama Teşkılatının oavını almak istemiştir Bu aıaçla yatınmı yüruten Etlbank *nel Müd'Jrlüğu 17 hazaran 1975 ırıh. 44TO1/5752335 sayılı blr ızı ıle DPT'ye basvurmu?tur. Bu ızıyı Enerji ve Tabil Kaynakır Bakanhğının 9 temmuz 1975 ırıh ve 153/410,136128938 saıh yazısı ızlörtlışttr. Her ık? j&zıda ,0» rievara eden itırımın yerınm değıştirümesl tenmekte ve bunun içın tesısın skışehır'e bağlı «Kırka'da kuılması halınde ürün taşımak in ozel vagorüarm gerekecegi» »ri sürulmekte, bunun yatınm* » mılyon TL mırnzam masrat "tırdığı ıfade edılmektedır. Tesıs içın yapıma başlarken ızonunde tutulması gereken bu •rekçe DPT tarafından kabul elmemıştır DPT, tesısın Bandıra'da kurulmasının Ulke ekonoisı açısından yarar degil, larar 'tırecegı goruşünü savunmu;T. DPT'nin Müsteşar Kemal ınturk ımzasım taşıyan 31.7 1975 rihli ve ÎPD Sek371/320 2 3 754533 sayılı yazısında soyl» 'nılmektedır: «Tesısın Bandırma'da kurulası halınde 250 bin ton ürun rıne 390 bm ton hammadde Inkal» taşınması ısletme giderrine yılda 48 050 000 TL ek mas t getırecektır. \ynca, 390 bın n hammadde taşınmasında bır r boğaz yaratılmanrası içın bu z TCDDY'nın gerekli miktar ık vagon alması gerekecektır. ı halde, tesısın Kırka yenne tndırma'da kurulması yatınm nünden avantajlı olmadığı gıbı, etme gıderlerı yonunden de gun değıldır» DPT nın >azısı soyle devam etîktedır* ^Kaldı kl, yatınmtn ıkınd yııda tesıs yerının değıştırılmeıçın ılen surulen urun taşıma runu sonradan ortaya çıkan ' husus olmayıp on proje saîsında tesıs yennın seçimınde zonunde bulundurulacak peK k onemlı faktorlerden bındir. baştan lyı etkıkl gerekır. Dir taraftan, 'esıs \erinm Kırka' n, Bandırma'ya alınması, bolge lkınması ve Bandırma'da yarajcak çevre jarlenmesj jonlennn de sakıncalı goriilmektedır» 3PT'nın yazısı şu sekılde bit•ktedır: Sonuç olarak tıalen Kırka'da rulması kararlaştırılan Bor re\len Tesısmın, tesıs yennin Şıştınlmemesı uvgun gorülıştur Bügüermıze arz ve nca "rim » 3te >andan ilgılılerden alınan gılere gore, dunyanuı en zen ı ve kalıteh bor muıarelı «Tınl» Eskışehır'ın Seyıtgazı ılçesıbağlı Kırka bucağındadır Bo cs tesısının Kırka'da kurulısı halınde Etıbank, devlete yataklan ışletecektir Boraks ısının kurulması ıle bor mlrellen, dort mıslı değerlenmış caktır. resısın Bandırma'ya naklı hade daha çok Yırcalı aılesıne bor mınerallennın değerlenılmesı mumkun olacaktır. An c. bu nakıl ıle tesısının tamam ımasınm en az blr yj] jecıketl bıldinlmektedır Bbvlece, vıl içın 3040 mılvon dolarlık v\z kayoı olacağı hesaplanmak lır >ığer yandan Ener]i ve Tabıl ynaklar Bakanlığının bu kaının AP'nın iç polıtıkasıvle de ıli oldugu bıldlnlmektedır. ri surulduğüne gore Enerii Tabıı Kaynaklar Bakanı Selattın Kılıç'm, AP liden Demırıle ilışk'leri bozulmuştur. SıtYırcalı ise Demirel'm verıre ;ebılecek polıtıkacüar arasında (Buterafl t. mesi, uyannms: bu nyandırmad» yolda oldugunu, Kongrevi büyuk payı i ı u Ecevıt'in bay Turkıve lehınde ıkna için Başraklaşması, >;!• ve dıştakılenn kan olarak nrestıjını ortaya koyçıkarlan geıi^okten onu buyuk dugunu soylemıştır. bır hedefe dıaflstürmektedır. Ford, aynca Tıirkıye'nin katçerdeldler »e dışardakılenn rarlılığını derhal ortaya koyup Turkıye ıçm bagıntılı olaraK F> çözum onenleri getırmemesi hacevit içın tiazı kolaylıklar» dü lınde Kongrenin iki ay sonrald çündügünU Vjnu uygulamak baskısının daha ciddı olacagını için iki dudafcm oynamasınm ye ve buna kendisinin de karşı lcoter olacagıru tum halkımız bıl yamavacagını bildırmiştir. melıdır Ece«Tr']n şahsında bır Ozel sektdr temsilcilerınden obaska dunya gonişu, onurlu bır luşan iyi niyet heyetl ba?kanı Ulke, dışardalcuerı ve içerdekıle Ffyvaz Berker, dilnkü basın topri gerçekten raiıatsı», hem de lantısında gezinin hUkUmetten çok rahatsız e^nektedır Planla hıçbır maddi yardım ve direktıf nanlar. ufak ienemelerle ııygu almmadan Kerçeklestirildigıni, ay lanmaktadır, «re Gerede olayla nca gorftîülen ABD yönetıcileri rı, iste Erzir«c*n olaylan, ıste ve Kongre üyelennden hıçbir Eynesıl olaylan ve dah» nıcele konuda talep yöneltılmedigini ri Sonra bu rjfcemn çok ulusıu one stlrerek, <Biz sadece Kongşırketler gıbı r&k kardesli ve ye re üyelenne Türkıye'nin Kıbnı ğenlı Başbakaju «herkesm cebi konusundaki haklüıgını anUtne bir polis feayamayız kı» dıye tık Çoğu bazı gerceklerden habilmektedir. bersız olduklannı bildirdiler. Adalet Partjsl çok yakın bir Bu arada Türkiye'nin kendıni gecmlste, nıc* aydına, ntce ışçı dış ulkelerde yeterince tanıtmaye, nıc« koyUjne, nice memura, dığır' haklüıklannı kanıthvanıce okumuşı okumamısa, ni madıgının saptadık» demiştır. ce omuzu ve fcolu rütbelıye vaFeryaı Berker avnca TUrkişa dışı en agır ıskencelen, bas ve'dekı sıyasl partılertn Kıbns kıları yargılaraalan, soyletmeye konusunda değişık görtlçler ileçalışmalan rena gören, bunların n sürmesınin Amenka'daki Rum başı bir «iskK.ee maşa»sını ve lar tarafından istısmar konusu bır eski «pa&uyı. lçkence ?1 edıldıgıni ifade etmiçtır. tında inlettifl Istanbul'a, sanki Berker daha sonra 16 taşiden alay edercestıe senatör adarı ABD gosterebılmelceıdir Bır pes de oluşan heyet üyelennin Baskanı Ford ıle yaptıklan gögil bin kere. aailvonlarca oes Sonra çıkıyoı Haclar, bütün rusmenm tutanaSını açıklamısbunlar neden lamin hesabına va tır Zabta gore Başkan Fo1 pıldı, bir ida.it meclisı UveUgı Kıbns ve ABD"nın Turkıye've ve 170 00(1 defi. iddlalara ve bel uvjruladıjh amborso konusunda şunlan soylemiştir gelere göre S0000 lıra «hakkı «Konjrrenin nasıl ymnlıs bir huzur». Yani bir tamanlar yapve tığının karsılıfc mı ufaktan ufa volda oldugunu ve benım Kıssınger ın Kongrevt ıkna fcin ga' Goklerınde ıhakıki mursıt nasıl bır gayret ıçınde bulundııılım» degil, «fcaiıkı ılım Kur'an gumu»ı bilirorsTinu!; Bu fconudır» mahyalarn asılı ey Istanoul da ben Baskan olarak prestttihalkı, unutma ajnlan. Her gor mf ortaya kovdum Size çıınu dugun yerde a^taçık sor, demok sövlemelıvım W Konrrenin karası geregı. «fcjç para aldın"» Na ran beni oldugtı kadar Arafrtsıl aldın? kiıoden aldın"» Başka kan haimnm çoftunluğunu da tizneler aldın* Ttllık kazancın ne mektedır Biz burada eHmızden dır, yasalara uvdurulsa bıle yıl gelen gavreti sarfediyoruz Turlık kazancın Tedır''» Yalnız bu kive ABD İHskilerini restore « mek if^t çalmvoruz • na degil. ada" olmayarilara «a sor, hangi yaSancı bankadan ne öneriler gelmedi kadar hakkı t»zur ahyorsun, re Pord daha sonra, Türkive*"e kadar vergi cniuyoTsun, bu yak»r»ı kongre Uvelerinın uçtRkı bancı ortaklı bankalar Türk tem«lcıleri Brademas ve Sarulusuna ne o>rlı vararlı, yararlı banea'ın 20 temmuz hareketi olmsdığını bîm blle. tj sen heriçın bır sev sbvlem«Jıklennı »n keşı vatan saraalıgıyla suçlavan, cak 14 ağustos harekstı üzennde tırnak sokrurpa. cop uvgulatan, durduklannı ve «Tdrkıye goçkanserh yigrî *atan eTlltlanna menler • sınır tesoiti konu« pasaport vem^yen ev sen, şesunda ivı nıvet föstensınde brının yaptıgma * denır' Boyle de, lunmalı ki Temsılcıler Mecîısı demehsın, bu yurtseverhk görekonuvu tekrar ele alabilsın» devıdır.. Ve en «enunda sandık badıklennı »cıklamıştır. sına giderek tslannla gereken Baskan Ford konusmaaını şöy dersı ver Etrnt ın havatına le sürdurmüştür: kastedıleceğı cuskusunu duyan«TÜrkive'dekl kamuovunun lar, görevımiı rehlıke degil nabekleyislerini, iç politıkadaki sornuslu bır gdrevdır. bu gıbılere runlannızı bızler de biliyonn. oy vermemelt. Aydınlık bdyl* Fakat Yunanıstan'm da çok cldkurulur. Tum ışçiler değıl, tüm vurt dı iç polıtika sorunlan, kamuoyu severler, solnlar, solcu olma nun Yunan hükUmett üzerinde baskısı var. Bunun van!ar, bana Î » demevenler, bır çok ciddi Geziden îzlenimler 1. sarfsdı) oluşan topluluğa göz kırparak kereste fabrıkası kredılenne degınıp, «Bır de hayalı mobılya ıhracatı var ki, vefenlennuı» glbısıne soz etmesı çıleden çıkardı Demırel'ı Demirel Muğla"ya glnyordu ve Erbakan da 5 dakıka sonra aynı topluluğm konuşacak olan hukıl met ortagını en a*ır sekılde elss tırıvordu Hoca va gore AP asan sorun san dügmesıvdı ve eğer bu duğmeye basılırsa ıçınde sıkısıhr kalınırdı AP li topluluk Hoca nın partilenne ve liderlenne donuk bu agır eleştlriİDnnı bır sure dınledıkten sonra « h ve «jalancı %u » Erbakan» seslen/Ie kestı Ama Hoca bunlara hıç a'dTr^ etmeden surduru^ordu konusmasım Akıllan kereste ve odunla uğraşanın fabnıta kurmava aklı yermeyeceğıni sovluvordu basa basa Ama b ı kez AP ıl bınasmdan hoparlorîe ıLıderım'z Demirel Mugla'ya gırmış bulunu^or» dıye ancn* ^anılmca Erbakan sınirlendı El ve kol hareke'leru le çevresindekjlere b*r şeyler soyleyıp kursüden indı Demırel Muğla'da ve Deni7İlde pek ilgi gormedı dersek somu* bır gerregı ortava kovmus oluruz MuSla'nın Dazan oljsunu hesaba katarsak. AP nın bu yorede erıdığmı kısml senato «eCtmlennde s\ı anda sahıp oHuğu ıkı sena*orluk*en bırını zorıa alabılecegmi. aynca beli'tmek isterız. Çünktl bir süre Onre Mu»te ve Denulı voresını gezen CHP Ge nel Başkanı Ecevnt e halkın gosterdığı ıçten ıluı, Demırel e gosterılmiyor övle ki Ecevıt'in gezüennde ahsık oldufcumuz rocuk lar ve kadınlar vollara dokülop yıllardır duyulan oz!emi içtenlık1e Demlrere yapmnorlar Su5kun ve umutsuz ço?ıerle lziıjorlar, çocuklar ve kadınlar AP liderıni. Denızli AP örgutu bır havh çalısmış gorunümu verdı bıze Ama bu çahşma dısıphnsız ve plan "az Aydın'dan Demzh">e kadar 110 kılometrelık \ola «çarenız Denurel» gıbı sloganlar yazılmış Cok savıda araç kırath bay raklarla dona'ılmıs ATO oldukca duzensız bir konvoyla gınldi Denteli've Biz Bulent Ecevıt'in Denızli gezısme katılmıştık üşak ve M \on voresmde kısmi senato seçımlen içın dolaşırken Çıvnl'den Denizlı've gelmı<s, o buyuk kalabalıgı görmaştıik. Dün ise Demirelie beraberdlk Denızlı'de 1973 seçımlen oncesl yıne AP lıderıyle Denızlı"ye gelnrçtik Bınm dun gordugumuz, AP orgütünün tum çabalanna karşın, halkın ılgisızligı, ısteksızlığı ve umuducu yıtırmi?lıgi idı Demırel ı dımerlerken Topluluk ise bir sure once Ecevıt'ı dınlejenlerm jarısı kadardı Demırel ise vine CHP"yı \e lıden Bü lent Ecevıt'i sert bır dılle eleştırıyordu Ve o saatlerde Mugla'da *P'Ülerce do\ulerek oldurulen 19'unda Ibrahun Kocakann topTBga veriLvordu. Pohs ise aradan 24 «aat geçmesine karsin, «dlan tek tek CHPlı yonetıcılerce saptanan AP'Iı sanıklan nedense daha yakalayamvordu. Evliyagil DP'den ayrılarak CHP'yegirdi AN'KARA, (Cumharlvet l'ürnsn) DP Ankara Mılletvekılı Necdet Evliyagil, dun düzenlenen bir torenle CHP'ne katılmıstır CMP Genel Merkezinde yapılan tbrende konusan Genel Başkan Ecevit, Evliyagil'in saflanna katılması nedenıyle şunlan sdylemlştir «Necdet Evlı>agıl bugun CHP saflarına katılıyor Kendıleri bize güç verecektır Savın Evliyagil, siyaset içinde bulunduğu sürece ve siyasete gırmeden önce daima devlet yonetıminde dürust lügun savunuculugunu ve mücadelesini yapmıstır. ÖzgürlUkçU demokrasi ve sosyal adaletın mu cadelesını yapmıştır. CHP saflarında da bu mücadelesıni basa n ıie sürctUrecektır. Buna lnamyorum » «» Demirel (Bastaran I. sayfada) lünun sattıgı bır, aldığı bır ooktur Hersey pahalıiasınca kövlu muzdar duruma dıismuş tür beçım tek hakıra olan mılletın karşısına geten sıvası partiler haynnda hülcınünüzü vereceginız gundür. Mahseme'.e gıttıgınız zaman dahi nâKim, aaınızı, baba adınızı, doğum vermızı ve doğuTi tarıhlmzl sorar, ayrıca hakıra ölr d« sabıkanız olup olmadıgını sorar Miüetın nuzurunda hesapla?ırken seçım mahkemesı onune gelen sıyasi partılere e'bette sız de 5oracaksji)iz, sabıkah ı>lanlarla sabıkalarmı saklamaja kalkanlan ayıracaksmu. Mıllete sınırsız vaadde buluJÎLP da tnm aksını \apanlar sıyası sabıkahdırlar Mıllete sınırsız vaadlerde bulunı.D da tam aksını vapanlsrı sıyasi sabıkalılar sayacaluınız, bin dereden bm gu gettreni valanla dolanla sabıkalannı saklamaya kalkanlan sakın salıvermeym, kayıtlara bakın, V<~3 seçimlennde adı ak giınler olan. ama sahıblnin aczı, acemilıgı, beceriksizligi devlet ve mıllet hizrnetlnden habersizligi sebebıyle kendisinin partisinin suratına sılınmez bir kara gibl sıvanmıs bulunan yalan abidesı nı elımze alıp bunlann vıızune fırlatınız ve deyınız ki, bunca yalan, bunca atıp tutma ne'' Yalancılıktan sabıkası olan CHP'nın alnma, degısmez üükmunü bir defa daha yapıstırma fırsatı elındedır Btıtun bır mılîetı butün bır mılletın temız bır cogunlugıınu bır tar»fa ıterek sadece komünistlere. anar şıstlere \e huzur kundakçılarına karjı sözuntl nıtabilmis olan bır CHPve sandık basında cezasını vereceksm CHP vatan toprafcımn ve ta tspanya da 5 kışinın ıdama mahkum edılmesı Turkıye'de de tepkıyle karçılanmış bır grup genç dun aksam Nısantası ndakı Ispanya Başkonsoloslugu önün de gosten yapmışlardır Sayılan 100 kadar olan gençler, tspanya Başkonsolosıiığu ontinde toplanarak «Katıl ?ranko» diye bagırmışlar ve bazı pan kartları konsolosluk onüne bırakmıslardır Bu arada gençler îspanya Devlet Başkanı Franko ıle eskt 1 Ordu Sıkıvönetim Ko mutanı emeklı Orgeneral Paik Türun'ün resimlerini yakmışlar dır Polisin olay verine şrelmesı uzerıne gençler dağılmıslardır. Gençler, Franko ve Türün'ün resimlerini yaktılar Komandolar (Basurafı 1. saffada) mek için gelen \e «Bagımsız Turkiye» dıye bağıran grup taraf'ndan olay yerınden uzaklaştınlmıştır. Ortaköy'den Aksarav'a oradan da Ulukıslaja gelen Denız Bajkal, burada Ulukıslalılar taratm dan büytlk sevgı göstenlerivle karşılanmıştır Baykal. kapalı sa lon toplantmnda vsptıgı konuşmadan sonra ılçeden aynlırken komandolar burada da olay çı karmak istemişlerdir Konvoy ıl çeden avnlırken. bır grup Yo mando tarafmdan taşa tutulrouş, bu arada CHP Nığde mılletvelah Azmı Yavuzalp ıle CHP eskı Nıg de Milletvekıli Mevlut Ocakcıo^iu'nun arabalannm camlan kırılmıştır Denız Bajkal ve beraberindekıler ülukula'dan aynldıktan sonra, devrimci gençlerin de buna karşılık olarak Ulu. kışla Ulku Ocakiarı binasım tahnp ettikleri öğrenilmiştır (BastaraTı 1. sayfada) onaylanan 10 haziran 1954 tarihll «Kuzey Atlantık Andlaşmasında taraf devletler arasuida kuvvetler statüsune daır aözlesme>nın uygulanacağı açıklanmaktadır. Gümrük teblıgınm 3 üncıi maddesınde. TOrkiye'dekl Amenkan personelının «makul miktarda.. vryecek, lkmal, maddelen ve Ötefcı eşvavı eumrtlk resml vermekslzan lthal edebılecekleri belırtılmektedir. örnegin tçkı ve Slgara «lbi maddelerde «makul mıktar»ın saptanması için Amerikan yetkilileri üışıslen Bakanlı(b kanalıyla thtiiaçlannı gumnik makemlanna blldıreceklerdir. Gümrük teblışının 3"uncU maddesinde, 6427 sayüı vasa İle onaytanan «Kuzey AtlanUk Andlaşmasında taraf devletler arasmda kuvvetlenn statüsüne dalr sozleşmenin» uygulanmasını duzenleven 23 haziran 1954 tarihll anlaşmamn vürurlukten kaldırılmasıyle ban »orunların ortaya çıktıSı anlatılmakta ve bu hukuksal durum karsısında «ortak tesıs» dışında kalan «satı» magazalan» acılmasına izuı verümeyecegi belırtilmektedir.» Yıne karşımıza «ortak tests» çıktı BÖrOvorsunua.. Mıllıyetçı Cephenin Başkomutanı. Amenkan Morrison Sırketınin Turkıye eskJ T°msılcısi Süleyman Demırel. 23 temmuz 1 7 > günıinden sonra. Türkive'deki butün Ameri9" kan uslerindeki vonetim ve denetım vetkislnin Türk ma. kamlannın elıne sectiÇınt resml volla acıklamıs ve 2 agustos 1975 güntl basma verdıgı demeçte ise: Türkıje Cumnunve'ı topraklannda faalivetlonne mtlsaade edılmış bulunan buHın ortak savunma tesislennın görev ve faaliyeti durdurulrrjç'ur demıştir GUmnlk teblıgınde ise, Amerikan üslenndeki magazalar. fcantınler ve subay kulüplerının yeni dunımlan düzenlenmektediT Yani, «ortak tesls» adı verdıklert Amerikan Uslerinde, Amenkan persor.elınin yıne de eskısı şi*»! vasamaya de\Tam edeeeklert dusunülerek sadece bizı kavıtlamalar getınlmektedır. Faalıyetlen durdunılan Amenkan üslerındekl Amerıkahlar acaba şımdı n» vapmaktadırlar? Bu soruyu Sakız çığnıvorlar dne revap]ant'ırnak mıimkiın olmadıgına gore, usler sonmn korustmda kamuoyunun veterlı ölçiide avdınla'ıldıfı sovlenebılır ml' Gümrük teblıgınde «ortak tesis» adı verilen «üs»lerdeki «faalıyetın» devam ettigı açıkça kabul edıJmekte ve bu konuda veni duzenlemeler vapılmaktadır. Fvef devam edelım Gumruk tebl.iın n 3'uncu maddesınm «ıı> bendınde gümrük resmı bdenmekslzin Türkiveye sokulan tasıt araç lannm. Turkıve'de baskalanna satılamavacajı devTedilemeyece{9 ve bagısianamayacagı hüküm altına alınmaktadır. Dıjişleri Pakanlıgı. Amertkalılann bu günce! ve önemli sorunu uzennde durarak Turkıye dekı Amenkan personeli nın birbırlerıne araba satışı ve devn konu'annda karsılastıklan (fOçlüklen çozebılmek için şu dnende bulunmuşrur Şükru ElekdaS ımzasıvla çeşıtli bakanlıklara grtndert len yazının bır bolumlinü avnen aktanvorum 6427 savllı Kanunla tasdık edılen NATO Kuvvetler Statüîü Sözleşmesının tatbıkatına müteallık anlaşmadan ABD nin yaraı iann'astna son venldığmde bununla tjeraber geçici statüdeki hükumler bakl kalmak kavdıvla 637") savnlı Kanunla tnsdık olunan N^TO Kuv\*>tîer Statiısıl S'irlesmeslntn uygulannuuıma devam olunduguna Rttre, münhasıran anılan sttzleşmenın kapsamma gıren ve muafıyetten varar lanan sahıslar arasmda vuku bulacak eşva ve otomobil satışlanm gümrük m M v« kambiyo mevzuatımız vflnttnden a bır engel yoksa eskısi gibl muameleve tabı tutnıanm ABD personelıne ulkemızdekı ikametleri sırasında lüzumsuz rahatsızlıklar verilmemesi voiundald anlayışımıza uvgun dü şeceÇi mutalea olunmaktadır Amerikalılar Turk devlrtının elınl kolunu Baglarcasına sılfth ambargosu kovmakta. bizun Dışiçleri Bakanlıgı ise işl gtıcu bırafcıp TÜrkive'dekl Amerikalılann btrbırlenne araba satışlarında «rahatsız olmamalannı» düşünerek, çalışmalar yaomaktadır «Mılliyetçı gbniş» bu rmı derelniz?.. GÖZLEM leşmeli ki bu kanlı eller daha kanlanmasm, Xeevit1n hayatma kastedebılecefjrden kuşku duyanlar, hatta olmuş gıbi »imdıden dbvünei»* aglayanlar, bu gıbı «soytanljüan» bırakıp, sbzle, şıırle varnr^., çizgıyle bu oyunu bozmac için ugrasmalı, Ecevit ve eksj.» gedık Ecevit düşuncesı boyle corunabilır. Ecevıt'in yanı »ıriL Bu temsılccran Senatbr olarak başkent Ankıra'ya. bu bozkıra, yanı Türkıve'nc kalblne gelmesl, manın Istjmi3Uİ, koca tstanbul ıçm bır d ı n ç olacaktır Istanbul. inıcjnık istıyoruz kl bu utancı 6 JT tasımayacaktır, taşıtmavacaktır OkniJaıın (BBStaıaft 1. savfada) re uzaklıktak ter iki okulun 2000 oğrencısrri okullanna ulaş tıran yol kapaomıstır. Bu durumu gören okul yönetıcilerı ve •ntliler, otel ıle bır banka yapı lccoperatifıne ait in şaatın ılgilıleri ıle gorUşersk, çocuklara yardtma olunmasını ıstemışlerdır B arada Milli Egıtım Mudurltf J ve Beledıye i e teraasa geçılerül Imar planında değışıklik yapilrıasını. yol ve bahçenın yenıten kazanılması is tenüznıştır. B£nun içın Milli Eğitım MUdür üSunün kamulaştırma yapmas jgerekecektır. Bazı velıier bu kamulaştırma ya yardımcı a^caklannı da açık lamışlardır. A m a bır velı, ya pı kooperatıt yoneücılerı ıle goruşmuş ve ıÇocuklarıruza hıç duşünmüyorsjouz Yann okula başlaymca harg: yoldan gıdecekler ve nered« ders sonu dın lenmelerını w»caklar?» demıştır. Bunun uunne 75 santım ge nışlıgınde okua ulasılmak üzere bır geçit r»nlırıştır. Şundı kostebek yuvası halınde bulunan bu. yoldan ılkokulun mıruk ogrenclfn gıdip gelmekte, yıkık bab^e duvanndan atlıyarak sını£iiına gırmektedırler. Ancak 1; gun sonra ortaokul açıldığı satnan bu yol yetersız kalacakHT. Ayrıca yağmurlar başla.^şı zaman okula gıdıp gelmek âaha da gıiçleşecektır Okul Müduiertnın yedl ay once Mılll Effcm Mudürlüğü kanalı üe Be'styeye yaptıklan çeşıtli başvurdardan henuz sonuç alınamaırsur Insaat hızla ytirümektedrr Bu durumda, onleyıcı karaa varmak daha da güç hale geleu»«''ir. Okul Müdur erının ilgılılere gonderdıklerı ;azı aynen coyledır: «Okulumuz onune yapüacak otel mşaatı çe^re ıle yol bağlantılarımızı i<smış durumdadır. Okullann o£retıme başlamasına çok az tnr zaman kalması endışelerımızı artırmakta ve oğ rencılerımızuı okula gelış, okul dan evlenne ionuşlennın bır problem arzettcceğı ortadadır. Dutumun «jfsııden tetkık edilerek gerekli ıslemm yapılmasını bılgılenn^e arz edenm.» Ilkokul açıınış, kuçuk çocuklann okı^la gıdış ve dönjşlerı problem almuştur. Şımdi de ortaokul t»r:'acaktır. Bakalırn ılgılıler rj» zaman harekste eecerek okuhn volunu aeaeak şının ağzı dılı yok sanıvor Va(B»«tarafı 1 oavfads) ran toprağınm ve ta$ının ağzı içinde belirlendıfıni avunmus ve da dlli de vardır Bilmevenlere Piyat Kontrol Komıtesının kaldı bunu bır dpfa daha goster» nlmasını istemış'.r Demırel dun A>dm'da jraptıjı l> • çoitToSy'cregil.1* " *fly»L Kontr6l'Komıte<tmtTi çalıs konuşmada ise, «Menderes, Zorlu \e Polatkan'ın Imralı'dan ahÖnemli olan şu, Kongrenin am malarmdan vakman Sabancı 67 na'ak Turkıve'mn en mutena ye bargo konusunda alacagı olum av önce TUrk traktor içın ısfenen rmdeki ebedi isÖrahatg*hlarna lu karan müteakip Türk hükü zammın iki satırhk bır vazıv'a n?kl°dileceklerini» sovlemlçtir. metının Kıbns sorununa çözum geri çevrildıJHnı, bunun uzerıne Demırel bu konudaki oır takım getirecek gırlşımınl hemen or ilretımin kısıtlandıgını ve kara/ormaH'elerin ömlmüzdeki ırüntaya koyması gerekır. Denktaş • borsada 4050 bm lıra farkla sa lerde tamamlanacaguu da ekleKlerides görusmesı ertelendl. tıldığını, toplantıda bulunan.ann mı?tır Kongre ambargo İle ilgill olum hepsınin bu gerçegi bıldıkler.ni DP den istifa ederek AP'ye gelu bir karar aldıktan sonra TUr anlatmıştır Mutlu Menderes d« kıye kararhlığını hemen ortaya «Hepfnızin bildıği gibi Rcra çen dun venı partısmde ılk seçim ko koyup çözüm teklıflenni getir ult'a yapılan 17 bm ıralık zarrmı nusmasmı Çıne ilçesınde yapmıs, mez ise, Kongrenin 2 ay sonra anlayamadık» d ven Sabancı. sen APde birlesmenın zaruretıne kı baskısı daha ciddl olur ve bu dikalar arası re'cabetten vakınna herhalde karşı koyamam. mış ve sözu geçen rekabetın top ınandıÇını belirtmiştir. Kıbns konusunda zaman çok ö lu sozlesmelerde ücretlerın artnemli. Ambargo herhalde kalka masına yol açtığını ileri surerek, cak. Fakat kalktıktan sonra Kıb rekabetin önlenmesinı ıstemiçtır ns sorunu hemen çozüme göSabancı'dan sonra sbz alan sa(BatUrafı 7. Sayfada) turülmeli.» nayicıler, bu >ıl elde ettıklerı kredılerden rremnun olduklan severdl. Bır sıra ona da takTanıtma Vakfı nı, ancak bjnun seçıcı olabıle mıştı Hem turkusunü soylUFeyyaz Perker basın toplantı gını oelırtmışler ve »Kredı ra î'Or, hem resmını yapıyordu smda, geziden önce DİSK ve hathgır.ın sUreklı bu tedbıre do türkünün. Türkîs yönetieilerimn de davet Yaralanm g5ı föf oldu nüşturülmesın!» istemıslerdır. edıldıgıni, ancak bu kuruluslann Cerrah gözleri Itocleyi Vergı ıadesı konusuiıda da, akkendılert ayn olarak çalışmalanBir keresinde beni çok sam sürdürlükleri gerekçesiyle ka saıclıklann gidenlmesı ısteminde şırttı Halbuki Bedrt kimsevi bulunmuşlardır tılmadıklanm söylemis, Ttlrkiye* şasırtmak istemezdı. öyle bır nin dı? ülkelerde tanıtılması İçın Bakanın cevabı huyu yoktu. Çok yürekteo bır «TUrkiye'yi Tanıtma Vakfı» kuadamdı Bır gün bana dedi ıciSanayicılerden sonra Maliye rulmasını istemıstir «Reıs» dedı, «sana bır sey Bakanı yeniden sbz almıs ve Fıyat Kontrol Komıtesının çalış soracagım » «Sor,» dedım. malarını sürdürecegıni ancak «Yeşü kaç çeşıt'» çalışmalann ihtıyaca cevap vere «Ne demek ıstiyorsun Allaficek hale getinlecegini bıldirmış(Bastaran t. garfada) 7 tir. Krediler konusunda da hun askına sen » « Biz olgun fikir çalışması «Yeşü kaç çesit dıye soruyapıyoruz, rakıplerımiz ise bir dan Uç ay önce banka genel mü Sana gore kaç binyle afız kavgası kısır çekış durleriyle bir toplann yaptıgını, yonım sana. 7 çeşıt veşıl var » melere gınyorlar Bızım başlan genel mudıirlenn daha çok ve Duşundiim. daha elvenşli koçullarla nasıl gıçtakl daveUmızi kabul etmıs kredl verebıleceklenne dair öne «Üç . çok çok dört çesit...» olsalardı, şundı onlar da fıkir nler istedığını açıklamıştır. BaBir fırça, bir kağıt aldı: çalısması içınde olacaklardı» kan «Banka genel mıidürlerinin «Seyreyle.» dedı. Ak kigıda Erbakan, bir samanlar, Yeni Turkıye Partisının AP yanında bnerileri ne olursa olsun kolay yeşıller kondurdu Bir, üa, üç, dört, beş, altı. yedi, sekız» erıyıp yok oldugunu soylemış, ve daha çok kredi verilmesi yö«Şımdi Adalet Partisl de MSP' nünde kararlar alınacaktır» de Say sayabıldıgin kadar. mıs ve bunun fçın de, dolavlı Gözümün onüne bır hos, osnın yanında yavas yavas enyip ve dolaysız butun vollann dene şıt çeşıt, hıç gonnedıgim yekaybolacaktır» demıştır. şıller serüıyordu. Erbakan, kara yoluyla Hac so necegini belirtmiştir Bakanın bu konuda «Eğer kredi meselesi «Yeşıl sonsuzdur Reis,» derunu konusunda soyle demiştır: dım sevinçle. «Bazı bakanlıklarda hukuki du Bakanlar Kurulu karannı gerek «Belkı de. » dedi. «Belkl o rum hiçe sayılarak bu konuda tirtrse, onun içın dolaylı yollara Dolaylı yolda kadar değıl ama, çok yesıl olçalısmalar yapıldığını duyduk. başvurabilinm bır banka veva subesi kredi ver malı dunyada » MSP hükümetlerde bulundugu sü mekte gılçlük çıkanrsa, o sube«Sayılamayacak kadar,* d«rece kara yoluyla Hacca gıdışi kimse onleyemez Bu hnickın t*v nin veya bankamn reeskont mik dım. tannı bakanlık kanalıvle kesece«Belki... ama çok çok yesil mınatı MSP'dır» gira» dedıgı ileri sürtilmektedir. var dunyada.. Çok san, çok Bakan, banka genel müdürleri tumncu, çok kırmıa var. Bune ekim avı ortasına kadar su lup çıkarmalı » re tanıdıgmı açıklamıştır. îşının sonsuza kadar uza(BasUrafı 1. sarfada) nan mumkunündeydj. ÖSrenlldığıne gore, Bakan ErIunduklannı belırterek, sunlan Bır gun onu, ona benzetemegenekon konusmasını daha son dıgım bır ofkede gordüm. Bır eklemıştır: ra soyle surdurmuştur«Olay şudur; Istanbul Bagım tanesı hocalıgına soz etmışti. «Vergl iadesındekı son saldı Kopuruyordu. Otuz yıla >akın sız Senator adayı sayın Faik Turun, sendıka Genel Merkezme nlar aslmda Ahmet'e Mehmet'e bır suredır tanıdıgım Bedn'vi randevusuz olarak gelmıylerdir. degil bazı kişileri bahane ede hıç böyle öfkeli «jdrmenıiştım. 1 Bu gehşlerınde kendısı^le o rek duzenedır Düzenın kendıs Ondan sonra da gormedım. Bu duzense heplmızın anda sendıka Genel Merkezmde nedır. Resmıne dıl uzatanlara, sıi bulunan yoneücıler goruşmus bıldıgi sistemdır. Kredi sıstemi rıne dıl uzatanlara hıç kızmalerdır. dır. Vergı iadesi sistemıdır ar rmstı da hocalıgına gelınce dekadaşlanmın kaygılannı anlıyo lı dıvane olmuş, gunlerce sovSayın Turün, 12 Mart olayın rum. dan sonrakı donemde, Istan jul lenmış durmuştu. «Vay koSıkıyonetım Komutanlığı goreBu hücumlar hergün olmak pekoğlu kopek,» dıyordu da vını uslenmışlerdır. Bu gorev tadır. Bu hucumlan hep bırlıkte bır şev demıyordu. deyken, sayın Turun'un üyenrz karşıiamalıyız Saldınlan kışıl»r Her karşılaşmamızda onu se olan basın mensuplanna, gaze değıl duzendır Yenne de hangi vındınrdırn. Ya bırlıkte sevntelere ve dıjer vayın organlan duzenın geleceğı malumunuzdjr. nır mestolurduk. Ben ona her na karşı olan vasa dışı da</ra Repinız vergi iadesi almışsınız veni karşılaşmamızda yeni bır nışlan hıçbır zaman unutulma dır Bu sebepten saldınlan bır halk şiırı bulur okurdum. Sev mıştır ve unutulmayacaktır. lıkte karşıiamalıyız halbuki sız mişse suri değme kevfme, agHer zaman belırttığımız gıbi den hıç ses çıkmıyor • zı kulaklarına vanrdı. Artık sendıkamız fıkır ve duşunce su olurdu Sanayıcüerın Bakan Ergene o gun eül gulıstanlık çu dıye bır suç kabul etmemek bızım içın . Turkumuzü bır kon ile yaptıklan konuşmanın tedır Bırçok arkadaslanmızın ana hatlannm bır ıkı gun içın dana. bır daha sovlerdık. yüzlennde acı iskence ızlen Kapıva oturmus kurar araba de hükumete vazılı bır muhtıra halen durmaktadır. Bucun efkârım var conlüm olarak venlecegi bıldinlmekteSaym Faık Turun, Tlirkıve dır. haraba Cumhurıyetınde varolsn sıyaKitaplar getir de eliml basatn sal partılerden herhangi bırınK*YIP tlkokul dıplomamı Senden başkasma demem Maliye Bakanı Bor'da olaylar Kaç çeşit yeşil var Denıı Baykai. Ulukışladan sonra Bor'a gırdığı sırada, 150 kadar komando Ataturk Anıtı onlinde toptanarak. «Komünıstler Moskova'ya», «Basbug Ttirkes» diye bagırmaya t şlamışlardır Ancak HÜKümet Alanını dolduran 4 bıne yakın Borlunun oluşturdugu kalabalık nedenıyle komandolar etkili olamamışlar va dagilmışlardır Ancak Baykal, akşam saat 21 sıralarında blr kanvede Borlulara hitap ederken, komandolar veniden ortaya çıkmıs ve konusmasını engellemek ıstemışlerdir Baykal, bağırsalar da, taş atsalar da konusmasını sürdüreceğıni bıldırmis, ve «Bugün milliyetçl cephe başbakamnın yeğenı Yahya Demirel ve dev letten 100 mıhon kaçıran Sellefyan'ın küçük kardeşı ile 20 mılyonluk yolsuzluğun içıne ıren bır sorunun ıçindedir» demiştır. Baykal konusmasını bıtırdıkten sonra ılçeden avrılırken, bu kez evlenn damlanna çıkrnıs olan komandolar konvoyu tas yagmuruna tutmuşlardır Olay sırasmda varalanan olmamntır Denız Bavkal, daha sonra Nigde'>e gelmış, burada da, komandolar olay vıkarmışlar ve CHP ıl merkezinı taşa tutmuşlardır Bu sırada CHP ıl merkezinde bulunan bir vatandaş yaralanmıştır. (Bsstarafı 7. Sayfada) de sonunda giı?el favdatıva kanrjmah» (Tuz> dıye ameçladığı bfleslmi vartıtmava çalıştıgı Ulke şlırınde türkü ve nakjştan yararlanaraıC eldp etmeve çalışu Merhaba Yeşıl (1956 ı ve Bıgüzel fl»59) adll Idtaplanndakl Urünlennip aıav ve vergı daha sık Oaşvurduğu tteeter arasına gırmıştır. ty>Zu şurde taşlamavla toplumsal ic ıçed'r Kımı yerde sovguye oonuşecelc kadar ılert gıder taşlama Bedri Rahmi şiıri morun, v^şilln mavının. çlngene penbelerinln, kirazın, nann buğdavın, yazmar.ın, Anadolu ınsanımn baştacı »dıldıgi bu dunva demektır Bu dunyava ters duşen eski yeni her anlayışın Karşısında bır ıcavga adamı olur çıkar «tnsancasına erkescesıne Bana blr bardak su dercesıne Bır turku soylemeden gıdersem vananm» dıjen şaır sesı, sojledıgı turkıler kadar vasarlık kazan"in Bedri Rahmi'nin NATO Asamblesi (B «arfad*i n blrblrlne yaklaştırabılmek içın Bırleşmiş Mılletler kulislerınde yogun bır dıplomatık traf'k devara ederken, güte üye ulkelerın Dışışleri Bakanları da Genel Kurul konuşrralannda Kıbns sorununa ılışkın göruşlennı aç.klamaktan gen 'almamaktadjrlar. Blrlesmlş Milletler'de öncenl gunkü eeiışmeler bzetle şövla olmustur: • Yunanlstan Dısişleri Bakanı Dimitnos Bıtsıos Genel Kurulda yaptıği konuşmada, Kıönsta Türklertn varatugım öne sürdüğü oldubıttılerin sonunda btr patlamava yolaçacagını iddıa etmiştir. • tngiltere Dısişleri Bakanı James Callaghan. Türldye Dışişlen Bakanı thsan Sabri Çaglayangii ve Yunanlstan Dışişlert Bakanı Dimitrios Bıtsios ile avrı ayn birer eörüsme vapmıştır. Callaghan Koruşmelerd«>n sonra basın mensuplanna gereklt olmamakla bırlıkte Kıbns sorununun gerçekten oır çıkmaz içinde oldugunu sövlemıştir • Hollanda Dışışlen Bakaru Max van der Stoel Genei Kıırulda vaptığı konuşmasında Kıbns'ta multeciler sorununa acil otarak çozüm getirilmesı gerestığı Uzennde dunnuştur. kıran üçte binni oluşturan 182 0 U kişı, kendi yurtlannda multe O ci olarak yaşamaktadır. Bunun yanı sıra, Kıbns Cumhu rıyeti topraklannın jüzde 4O'ı ve ekunomiK feaynaklannın yüzde 7O'l yabancı güçlenn elinde DU lunmaya devam ederken, Adaaa kı yabancı oırlıklenn çekılmesı konusunda hıçbır üerleme sa* Callaghan Ote yandan Ingutere Dısişleri Bakanı James Callaghan oncekı gün Turkıye Dışışlen Bakanı thsan Sabrı Çaglayangıl ve Yunanıstan Oışışlen Bakanı Dımıtnos B'tslos ıle ayn ayn yaptığı goruşmelerde Kıbns sorununu ele almıştır. Callaghan, gazetecilerle Dir brıfıngde, Kıbns sorununun gerçekten çıkmaza girdıgınl soy lemış. «Fakat bunun devam etmesının gerekli oldugunu sao mddıgını» sozlerıne eklpmıştir ia.a ) Din haberine gore, Callaghan geleceic ay kaydedılecek bazı olajlann Kıbns ta durumu degıştırebıleceğını soylemıştır. Dıplomatik gözlemciler, tngiltere Dışışlen Bakanının DU sozlerty le 12 ekımde Turkıye'de yapıla cak Senato seçımlenru ve Amenkan Kongresının Turkıye'ye si lâh amhargosunu yumusatması oiasılıgını kastettığınl İleri sürmuşlerdır. Erbakan Ergani ve Osmaniye'de Öte yandan Dıyarbakır'ın Erganı ıle Adana'ya bağlı Osmanıye ılçelennde dun meydana gelen olaylarda CHP'h uç genç saldın sonucu yaralanmıştır Erganı'de lıse oğrencısı CHP'lı genç APIıIer tarafından tabancayla kasığından vurulmuştur Olayla ılgıli olarak 5 kışı gozaltına alınmışhr Osmanive'de ise CHP'lı gençlenn partılenne aynlan holümlere afış asmalan sırasında, bır otomobılden javlım ateşı açılmış \e AbdUlkadır Aygen ıle Suleyman Gedık, yaralanarak hastane>e kaldırılmışlardır TGS CHP Genel Sekreterl Orhan Eyüpoğlu, son olaylar üzerıne verdıgı demeçte, «Hukılmet ve hükumetın başı ne vapacağını bılememektedır» demiştır CHP'nın Turkıye'de huzur, gıivenlık ve barışı sağlamak içın butün gucü nu kullandıgını belırten CHP Genel Sekreten, hükumete seslenerek, «CHP nın sabrmı, tahraı mülunu kanlı tertıp ve kırahk zorbalıklarla taşıramıyacakljınnı» belırtmıştır Eyiipoğlu'nun sözleri Patlama mı? Milli Piyango (BasUrafı I. sayfada) dogan, Emnıvet Genel Mudur Muavınllğıne, Mıllı Piyango Idaresı Genel MUduru eskı Hesap Uzmanı Ismaıl Enen, Maliye Ba kanlığı Bınncl Sınıf HesaD Uzmanlıtma, Ege Ünıversıtesı Mu hasebe Memuru llhan Işbı'en, Manısa Vakıf Mudıirluğune Ma hve Bakanlığı Mıllı Emlak Ge nel Mudürluğu Konro'oru O Fa ruk Do»!\n, Vakı^ar Genel Mu dürlugu Müfettışlığıne a*anmış lardır. Öte vandan Vakıflar Genel Mu durluğu Manısa Vakıf Muduru Ismail Gungor ise, bas*a bır go den adavlıfrını Vo^J^^^a Wr>va ın Yunarustan Dışışlen Bakanı Bıtsıos, Genel Kuruldak) konuşmasında, Türklerın yarattıgı oldubittılerm bir patlamaya vol açması olasılıgma degınlrken ayrıca, ada topraklannın vuzde 4.T ının ve iktısadı kavnaklann yüzde 70'ının. nufusun vuzde 18*1nı oluşturan Türfclertn denetimınde oldugunu belıruniştır Bıtsıos. Bırleşmiş Mılletler üyesı ve bloksuz ulkeler grubanun kuruculanndan olan bır ülkenin öneralı bır kısmının vabancı ışgali altında bulundugunu da iddıalanna eklemlstir. Yunanistan Dışışleri Bakanı Bıtsıos, oldubıtü yaratmanın Kıbns'tsJd Türk yenetimi içın bır ahşkanlık hallne eeldığıni »ne sürerek konuşmasında Anadolu Atansının haberine göre özetle şunlan söylemışrir: «Şunu belırtmek isterim kl, Kıbns sorunu, bugün hâlâ nazık noktada bulunmaya ve ınsancıl açıdan bir trajedi olmaya devam etmektedır. N» yank W Kıbns sorununu olusturan sorunlardan hıç Dirtne bugune kadar oır çozum bulunamamıştır B M Kararlanna, toplumlararası görüşmelere ve Kıbrıs Rum toplumu remsılcısüım vapıcı anlavtstna ragmen bu alanda btr tlerleme kaydetmek MüJteciler sorunu Hollanda Dışışlen Bakanı Max Van Der Stoel, BM Genel Kunılunda oncekı gün yaptıgı konuşmada Kıbns ta nrJl teci sorununa süratle bır çözüm buiunmasını ıstemişür. Hollanda Dısışlen Bakanı, Ada da bugunku durumun uluslararası guvenlık açısuıdan son de rece kavgı vencı oldugunu sov lemış. Kıbns sorununun bütun veçhelerinın bırlıkte ele alınması. fakat 180 000 Rum mülte ci Ue evlennden olmuş binlerce Türk mültecının ıstırabına ön celık tanınması gerektıguu belırtmiştir. Macombeh Amerika'ya giaecek ANKARA. (Cumhurtyet Bürosn) ABDnn Ankara Büyükeîçısi Wıiiıam Maromber'ın Kongrenin çalışmaları sırasında hazır bulun mak üzere 28 evlül pazar gunü Amerıknva pdeceğ' ögrenılniistir. Bilindl*ı srıbl .lacomber Türk've've Buvükelçi olmadan önc« ABD Dıjislen Bakanlığtnm Kongre İle llişkılenni düzenleyen uzmanı oldugundan Kongre üyele
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog