Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ CUMHURÎYET 27 Eylül 1975 Güreş Federasyonu Başkanlığına Turan Yavçan getiriliyor • Başantrenörlüğe de yeniden Muharrem Atik'm getirilmesi bekleniyor. Kâyserı'dekı Talas Amerıkan Kolejı BTGM'ne devredıldı. *VKAR4, (Pertev ATASAY bildiriyor) Güreş Federasyonu Başkanlığına, eski başkanlardan Turan Yavçan, başantrenörlüğe de Muharrem Atık getırılecektır Beden Terbıyesinde plân ve programını tamaralamadan degışıklık yapılmayacağını belırten Genel Müdür Mehmet Akzambak, orgılt içınde görevlı ve kadrolu kışılerln federasyonlarda görev almamalan prensıbınl llk kez Alp Karabıber içın lşletecektir Mehmet Akzambak blr yakınına «Koklü tedbırler almadan ılerleme düşünulemez Ancak mllletın çok hassas olduğu konularda, geçici de olsa, bazı ftcll tedbirleri almamiT; gerekmektedir. Olimpiyat oyunlanna kısa bır süre kalıruştır. Bu nedenle gerekli tedbırler aımacaktır» de mıştır. Muhammed Ali, ABD'de bağımsız bir zenci müslüman devlet kurulmasını istiyor 2 ekim sabahı Manila'da yapılacak ünvan maçından toplam 20 milyon dolar gelir beklenirken, boksörler, birbirlerinden nefret ettiklerini açıkladılar l l Boks yazarlârı arasmda yapılan ankette 33 kişi Ali'nin, 8 kişi Frazier'in kazanacağını belirtti. Frazier: «Kaybedersem boks yaşantımı kapatırım» şeklinde konuştu Beyazlarla doiaşan siyahlar öldürülmeli,, Perşembe gecesı Manıla'ya ge len bayan A!ı kocasımn kendısını havaalanmda karşılamaması na da çok ıçerlemıştır Kan ko canın geç saatlerde otelde kavga ettıklerı ve Alı'nfn karısma, «Gel digın yere don» dıye bagrrdıgı soylenmektedır Basın haberlenne göre, Veronıca, bayan Alı nın yakın bır ar kadaşıdır Ancak bayan Alı, ken dısı Amerıka'da ıken kocasımn Veronıca ile dolaşmasına ve onu Fılıpınler Cumhurbaşkanı Ferdı nand Marcos'a «Kanmj» diye tanıtmasına son derece kızmıştır FenerbahçeBeşiktaş maçı yarın saat 14.30'a alındı; TV'den naklen yayınlanacak • Fenerbahçe Beşıktas TUrkıye ligı maçının TV'den naklen yayını konusunda taraSar kesın an laşmaya varmışlardır. Buna gore TV maçı yann saat 14.30'dan itıbaren naklen yayınlayacaktır. TRT ılgılılen ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ydneticileri arasında ımzalanan an laşmaya gore Beşiktaş, gece maçına kaleci Mustafanın gözünde "Tavuk karası/f oldugu için karşı TRT. naklen yayın ıçin Fenerbahçe ve Beşiktaş kuluplerme anlaşma gereği 150'şer bin lira verecek çıkmış iki kulüp yayın hakkı olarak 150' şer bın lira alacaktır. Bu arada TRT'nin Futbol Federasyonu ile sürdürdügü görüş meler de sonuçlannuştır. ötekı şehirlerdekı hasılaUn düşecegini öne süren Federasyon bu ma çın 16^0'da oynanırken naklen vaymlanmasına karsı çıkmıştı. Blrind Türkiye Ugl'nln yarn» oynanacak ilk büyük maçının TV'den naklen yayınlanması kesmlık kazamrken Beşlktaş'm karşüaşmanın gece oynanmasına kaleci Mustaia'nın gözünde «Tavuk Karası» olduğunu büdirerek karşı çıktığı soylenmektedir. Bılindigl gibi bu hastalık öşmın gece görme duyusunu zayıfla^ maktadır. Bu nedenle Beşıktas yönetıcüerinin TRT"ye yaptıkları başvuruda Mustafa'nın «Tavuk karası» oldugu bıldirılmis re maçın gece oynanmasına karşı çıktıklan açıklanmıştır. Fenerbahçeli yöneticilerin maçı gece de oynayacaklannı Kjylemelenne karşın Beşıktaş'm karşı çıkışı ile karşılaşma gündüze alımnca bu kez Futbol Federasyonu ötekı çehırlerdeki maçlann hasılatının düsmemesi İçin Fenerbahçe Beşiktaş mUcadelesinı saat 14^0*a almıştır. öte yandan bu konuda görüşü nü sordugumuz Beşiktaş Kulübu Genel Sekreteri Cengiî Kap TRT ye böyle bir gerekçe gostermediklerini söylemiş ve tBu blr dedikodudur Hersevden bnce Mus tafa'ran Fenerbahçe "ye karşı oynayacagı garanti degıldır» demışür. Hazırlık döneminin ve ligin basarısız takımı Beşıktaş'ta yöneticüer bir çıkış yolu bulmak nedenlyle bu kez de eski yönetıciler, muaalefet grupları ve divar üye leri ile bır toplantı vapmışlardır. Toplantıda Beşıktaş'm ıyılı ği için neler yapılabılecegı konu sunda fıkırler tartışılmış ve yeni önerüer getınlmıstır Ancak Yönetam Kurulu bu konuda bır açıklama yapmamıştır. Kayseri'deki Talas Koleji, BTGM'ne devredildi öte yandan, federasyonun )•ea bır sürede oluşturulmasından sonra Gureş Mıllî ""akımımız adaylan, genış bır kadro ıle başantrenör Muharrem Atik'm gczetımlnde Kaysen'deki Talas Ko lejmde kampa almacaktır Bu arada Talas Koleji bü tün tesislerl ile birlıkte Beden Terbıyesme devredılmiştır Burada, çeşıtlı amator dallarda sporcu yetıştırmek tızere bir okul açılacaktır 500 kışılık okulda çogunluk güreşçılere ve bok »drlere aynlacaktır MANtLA (Ozel) Dünya Ağj Sıklet Boks Şampıyonu'nu ortaja çıkartacak büyük maç j'aklaştıkça Muhammed Alı ve Frazıer'ın soz düellosu da en üst duzeye çıkmıştır 2 ekım sa bahı Turkıye saatı ile 05 45'de karşılaşacak boksörler bırbirlerınden nefret ettıklenni açıklarken Alı, «Frazıer'ı yendıkten sonra bır maç daha yapacağım ve rınglerden avnlacagrm» de mış, Frazier ise «Yenıhrsem boks yaşantımı kapatınm» çeklınde konuşmuştur Durya Agır Sıklet Boks Şam piyonu Munammed Alı bugune dek yaptığı 50 maçın 48"irü (34'u rakavtla olmak üzere) kazan mış, ıkısınde ise yenilnuştir Frazier ise 34 maçta 27'si nakavt la olmak üzere 32 galibiyet al mıştı 20 milyon dolar hasüât 25 56T seyırcı alan Manıla Spor Salonunda yapılacak ünvan maçında 1 6 mılvon dolar (24 milyon lıra) gışe hasılatı beklen mekte, 63 ülkede yayınlanacak televızyon gelırı ile toplam hasılatın 20 milyon dolar (300 mıl yon lıra) ulaşacağı sanılmaktadır. «Maçı, Ali kazanır» Bu arada Manila'da bulunan boks vazarları arasında yapılan bır ankette 33 kişi Alı'nın kaza nacağını belırtmış 8 kışı ise Frazıer e şans tanımıştır /. Türkiye Ligi'nde günün tek maçı G. SarayAltay arasında Turkıye Lıglerinde bugün ıkı kentte üç karşılaşma yapılacak tır Bırınci Türkiye Lıgınde Ga latasaray, kendı sahasında Altay ıle karşılaşırken, tkmcı Tur kıve Lıgınde Ankara da Ankara Demırspor Sakaryaspor ve Gençlerbırlığı Kaysenspor maç lan ovnanacaktır «A B.D.'deki beyazlarm griınleri sayılı» ö*e vandan Playbov dergısln de bır roportajı yaymlanan Muhammed Alı, ABD"nın en az 4 eyaletınde valmzca lenci müslü manlann yaşajacağı bağımsız bır devlet kurulmasını onermış tır Alı bu bağımsız devlete gırmek ısteyen «bevazlann» pasa port almalan gerektığmi de sov lemiştir Ali bu devlet içın G«orgıa Alabama, Tenesse ve Ken tucky eyaletlenni düşundüğunu ae belırtmış tır. Galatasaray Altay Galatasaray, kendı sahasmrta oynamanın ustunluğü ıle Altay dan ıkı puan almak üzere sa haya çıkacaktır Bu arada San Kırmızılılar UEFA Kupasında tur atlama şanslannı da duşün mektedîrter Altay'uı ise bır jjuan içın > m,tjcadele edecefi kar şılasma°fn6 nU Stadmda oynana cak ve saat 16 30'da başlajacak tır ltancı Turkıye Llgının ıkı ma çı da Ankara tnonu Stadında >apılacakt»r. Ilk maç saat 14 30 da Ankara Demırspor Sakarya spor arasında oynandıktan son ra saat 16 30'da da Gençler bırlığı Kaysenspor karşılaşa caklardır 1973 <k \apuııııa hjslanan, nunun bugunku dununn.. ' ' ' daha sonra çeşitU nedenlerle tamamlanma\an Trap (Fotograf " "" skeet poügoAlı ALAKUŞ) «• ' v • Kîtıres MIUı Takım Başantrenorluğune Tradrn geUrllmesı beklenen iluJıacrem Atik, gpor servisi şeö Abdıılkadix l'ucelman Jks. •' ' >"> "•• vc • • ~ . TÜRKIYE ROMANYA ATLETÎZM YAMŞMALARI UUGÜN BASLLYOR İ7MİR, (Cumhurhet Ejte Bürosu) Orta ve uzun mespfelerde j'apılacak Turkıje • Ro manja atletızm yanşları Ata turk Stadı atletızm pıstınde bu gun saat 17 OO'de başla>acak tır Ikı gun surecek yarışlarda Turkıjeyı'temsü edecek a»let ler şunlardır 800 Metre Sermet Tmurlfnk, Mesıh Durunay, Sulevman Ce kıçel, Sadettm Arpaç. 1500 Metre Mehmet Tümkan, Sermet Tımurienk, Suleyman Çekıçel, Mehmet Yurdadon, Kemal Tüzuner, Omer Salturk, Sadettın Arpaç 5 ) 0 Metre Mehmet Yurda<U don, Musa Kalemoğlu, Mehmet Tumkan Mehmet Terzı, Bahat tın Kayan, Sadık Salman, Meh met Yıldırım, tsmet Şengul. 10 000 Metre Musa Kalemoğ lu, Hıkmet Şen Ismaıl Kara goz, Nevzat Ünlü, Sıddık Dur sun Halıl Ekıcı 3000 Metre Engelll Mehmet Akgun, Yusuf Soğutlü, Bahattm Kajan, ömer Salturk, Meh «Beyazlarla doiaşan siyahlar öldürülmeli» Muhammed Alı «beyazlann» «sıyahlara» yaptıklannın hesabını ergeç bır gun vereceklerinı açıklarken de, «Amenka'daki bejazların günleri sayılıdır. Ve bız onlan kurtarmak içın elımızi bı le kıpırdatmayacagız» demıştır Ah, Playboy de'gısindeki roportajında, beyaz bır kadınla do laşan zercı muslılman bır erkeğın \a da beyaz bır erkekle doiaşan zencı mıisluman bir kadının olum cezasma çarptınlmasını ıstemış, «Ister beyaz, ister »yah olsun müslüman bır kadına saldıran her erkeğe de ayni oezanın ^e^lmesını• onermıştir. Uç yıl önce yapımına başlanan atış poligonu bugüne dek tamamlanamadı 19'3 Avrupa Trap Skeet Şam p^yonasmın Turkıye'de duzenlenebılmesıne gereklı olan Istan bul dakı atış poligonu içın üç yıl once Federasyona verılen soz bugüne dek yeruıe getırılmemış ve polıgon tamamlanamamıştır 1972 yılmda Osman Gıraud Federasyonu zamanmda Beden Ter bıyesı Genel Mudürlugünden alınan soz üzerıne 1973 Avrupa Trap Skeet Sampıyonasını Tur kıye üzerıne almıştı. Ancak, Is tınye'dekı gereklı polıgonun ya pımı Şampıyona tanhıne dek ta mamlanamadığı gıbı bugun de yanm durumda kalmıştır. Üç yüdtr yapımı surdürulen atış polıgonunun tamamlanması içın Federasyon Başkanı Galıp Nışlıoglu çeşıtli girışımlerde bu lunmuşsa da sonuç alamamıştır Buna karşılık îstanbul Bayındırlık Mudurü Fıkret Dırilgen, durmuş olan yapımın bır ay içmde başlayacağını söylemistır. Kürekçilerimiz, uluslararası yarfşmaiar içm • kampa alındı 4 5 ekim tarihlennde Ku çukçekmece gölunde yapılacak olan Uluslararası Kurek Ya rışmalan içın seçılen Kurek N M 1! ekipleri Ambarlı'da kampa ahnrmşlardır. Avusturya, Almanya, Polon ya, Bulganstan ve Yugoslavva nın katüacagı yarışmalara ekıp lerimız antrenör Boraniç ve Emir Turgan tarafmdan hazırlan maktadırlar. Avusturya'da başanlı yanşmalar çıkaran kürekçılenn bu başanlannı uluslararası yarış maiarda da devam ettireceklerıni belirten antrenör Boraniç, «Her geçen yıl kürek sporunun Türkıye'de ileri gıttigını» de Ua de etmistir. Göztepe kendi sahasında ilk galibiyeti almak amacında İZMİR, (Cumhurivet Ege Burosu) Goztepe takımı tekruk kurul üyesı Ahmet Sevıl, ta raftarlarına Izmır'de galibiyet sevıncını ılk kez bu hafta Zonguldakspor karşısmda tattıracak lannı one sürmüştur Lıgin ılk haftasmda Ankara gücu"nü Ankara'da 5 1 yendikten sonra sahasında oynadığı ikı maçta da bırer puanla yetınen Goztepe sahasında oy nayacağı üçuncıi maç olan Zonguldakspor maçı nedenıvle dun kampa girmıştır. • Avrupa şampıyonası içın îstanbul'da yapılması gereken polîgonun yanm kalması, federasyonu guç durumda bıraktı Altuğ ÎSTANBULLUOĞLU madı Bız gereken her seyi tamamladık Bundan sonrası Bayın dırlık Bakanlığınm elınde» dedıler Trnp Skeet'ın yanında, yapılması kararlaştınlan Yivli Sılâhlar Poligonuna ise daha hıç başlanmadı» demiştir. ÖNfMUZDEKt AT, YAPIMIN4. BAŞLANACAK îstanbul Bayındırlık Müdürü Fıkret Dırilgen ise Skeet Polıgonunun ıkmal ıhalesme önümüzdefcı ay ıçınde başlanacağım belırterek, «Istmye'ye Trap Skeet Yıvlı Sılfthlar Polıgonlan, bir lokal ve velodrom yapılması kararlaştırümıştı. Skeet poligonuna oncelık tanındığı içın yapımına daha once başlandı. Ancak çeşıt V nedenlerle tamamlanamadı Ikmal ıhalesıni llana verdik. önü müzdeki ay İçmde başlayacağız Yıl sonuna dek bıtırilecegınl samyorum » demıştır. Aü'nin kansı çok öfkeü Ote vandan Dur.ya Ağır Sıklet Boks Şampıyonu Muhammed Alı nın son bır haftadır, devamlı olarak Veronıca Porsche adında genç bır zencı kadmla dolaşma sına ofkelendığı anlaşılan bayan Belmda Ali. ılk uçakla Manıla'dan avrılmaja karar vermıştır. SATRANÇ KÖŞESt 1. AMATÖR KÜMEDEBUGÜN 15MAÇ VAR îstanbul 1. Amator Kume kar şüaşmalarına bugun 7 sahada oy nanacak 15 maç ıle de\am edıle cektır. Gunun programı şoyledır. Ali Samı Yen Stadı: 12 00 Halıç Altmmızrak 14 00 Y S S Emırgân 16 00 llkadım Anadoluhısar Seref Stadr 12 00 Bağlarbaşı G. Osmanpaşa 14 00 Yıldız ITU 16 00 Kadırga Davutpaşa \efa Stadr 12 00 Aksaray Ferıkoy 11 00 Sumerspor K Ayasofva 16 00 Bavrampaşa Ramı Evup Stadr 12 00 Istıklâl Zevtmburnu 14 00 Bekırkov Hurrıvet 16 00 Demırspor Ortakoy AlibeTköv Sahası 16 00 Kalespor Cıbalı Maltepe Stadı: 16 00 Umranıve IETT Fenerbahçe Sahası 16 " ) Topkaoı Acıbaden K Başkan Nışhoğlu, durumun uzücu olduğunu, belırterek «Dış ulkeler karşısmda zor durumdayız Kendılerıne polıgonun hâlâ tarramlanmadı^mı soylemek uzu cu oluyor Beden Terbıyesı tesısler daıresi ıle geçenlerde goruştıim «Konunun bızımle ilgısi kal Kamacı'nın şampiyonluk maçı ertelendi KÖLN (ANKA) Federal Al manya'da şampiyonluk ıçm bır Ispanyol boksoruyle 4 ekimde karşılasacak olan Cemal Kamacı nın maçı, 31 Ekım'e ertelenmıstır Uluslararası Boks Federasyonu ertelemenın gerekçesı olarak Ispanyol boksorun sakat bulun dugunu gostermıştır. a b Siyah oynuyor ve kazanıyor CALVO (Ispanya) HAMAN (Danimarka Taşlar: Şh4 Fb7 h3 gS Fh2 a7 !>f3 Majorca'da «dara Benedict» kupası takım tumuvasında oy nanan bir oyunda yukandakı durum meydana geldi Rakibının önensıni Haman'ın kabul etmesi uzenne oyun oa berabere bittl. Oysa sonradan yapılan aesap lara gore durumda bır ırıceıık oldugu \s Sıvah'm zugz*an° manevrasıyla oyunu kazanrijgı anlaşıldı (Çozümü aşagıda) ••+ Vezirgambltt Alekhine Sterx Bndapeşte, 1921 1 d4 d5 2 Ui Af6 i c4 e6 4 Ac3 Abd S e3 FdB b Ab5 Fei < Vc2 cB 8 Ac3 oo 9 Fd3 dc lü F.C4 c5! U dc F:c5 12 oo b6 \1 e4 Fb7 14 HK5 VCS' 15 \ e 2 ' I b» 16 Fd3 F:c3 17 Kfcı! Ae4 18 F:e4 F:e4 19 Ve4 Ac5 20 \ e 2 ' Fa1* 21 Kab Va6 22 Kc4 Aa4 23 FTb" Kfc8! 24 Ve5' Kc5 25 VjJ' rt 26 Ka4 Vd3 27 KMı Vf5 28 Vf4 Vc3 29 Vh6, Terk ••• AT YARISLARI 1. KOSL: Favorı Duman 13, Plase Sahra 25 Surprız Sezen 1 2 KOSU: Favorı Sayunur, Plaseler Ulker ni Fende III. Surprız Ozan 3. KOŞU: Favon Une Plaseler Pırlanta II Bahnyelı, Surprız Uysal 4. KOSU Favorı Neslişen, Plaseler. Farfara Danıshblue, Surprız Bluebırd 5 KOSl Fa\on Bırkol, Plaseler Doğançay Gulay II, Suroriz 1de 56 6. KOŞL: Favon Arabesque, I Plaseler Buğra Aşıkveysel, Surprız Mvprovatıon j 7. KOSU Favorı Elbi, Plase , PaDatva Surprız Concorde. • *• 8. KOŞU Fa\on Üçok, PlaTukandaltı konumun çozum ı 1 ..jfiV!' 2 F eı Sg2 • <iz4 MX' seler Tulşah Hamra 23, Surp? 4 Sh4 FY3" 5 a8V Fa8 6 * g > 4 rız Banş. Fb7 7 Şh4 Ff3 ve kazanır. îuksel ERUÇ Sezona Dıdı'sız açan ve Kızılcahamam kampına yardımcı antrenorler Necdet Nış ve Basri Dırımlılı'nın yonetiminde başlayan Fenerbahçe hazırlık donemmde 15 maç yaptı: 10 galibiyet, 2 beraberlık, 3 yenilgi, atılan 34 gole karşüık yenilen 19 gol Ve 197475 lig ddnemmi deplasmanda alınan 1Olık Trabzonspor galibiyeti üe açış. Ardından Avrupa Şampıvon Kulüpler Tumuvasında Lüksemburg'un Jeunesse takımım 32 v« 2OTık sonuçlarla eleyış .. DtDl, «F. B4HÇE CHORZOWTJ Deniz SOM ELER DIYORDU. AMA 15 ekımde ise Dıdi daha once sozunu ettığı Cemırın dınlendirılmesını bu futbolcuyu Yalova'ja gondererek uyguluyordu. 23 ekımde ise Avrupa Kupası*nda ve uçak laturaları bırıkecekti Bu olay nedenıyle yonetım kudeplasmanda Polonya'nın Ruch ceza Chorzow takımına 21 yenilme rulu Dıdı*ye 20 bm hra lerı gelıyordu. Bu sonuca gore verdı Ancak ujgulayamadı BEŞtKTAS YENtLGISI Dıdı 3 tjru garantılemıştı. Eğer BARDACl TAŞIRfYOR Chorzow tstanbul'da 20 galıp Ve 16 aralık 1974'te 21'lüt Begelmeserdi şiktaş yenılgısı sonrası jonetım BREZtLIAYA GtDtŞ VE kurulu Dıdıtun ısteğı üe Ce%ERILEN 20 BİN LİRALIK mü'e 10 bin lıra ceza venyor, P\R\ CEZ4SI.. Yılmaz'ı 3 av. Mıllî Takımm ve 29 ekımde bu kez Yılmaz ve Fenerbahçe'mn kaptanı Ziya'yı Zafer'ın dınlendirılecegını açık ise süresız kadro dışı bırakıyorlavan Dıdı 8 kasımda Chorzow'a yenıldıkten sonra lıgde Adana du 6 ocak 1975'te ise DolmaStadı'ndan yıne boynu sporla yapacaklan maçı unutu bahçe yor ve futbolcularla kendısıne bukuk ayrılan taraftarlar Dıdı ku10 gun ızın vererek Brezılya'ya aleyhinde gösten yaparak gıdıyordu. Ne yonetım kurulu lüp bınasmı taşlıyorlardı. nun haben vardı bu gıdışten ne •Bılimsel çalışmadan uzak> de futbolculann Aklma esıver Fenerbahçe'de bu kez Niş ve mıştı ulkesını gdrmek, ya da Dırımlılının sesı duyuldu 10 o bı'medıŞımız başka ozel işlen cakta: «Gorev ve vetkılerimızı vardı Bu dıledığmce gfdışler bılelım » Ardından Putbol Fesonradan Dıdı'ye yuklü bır fa derasyonu Eğıtim Daıresi'nın tura hazırlanmasına neden ola Fenerbahçe"ye ıhtar verdiği bilcaktı. Ve yonetım kurulu*nun dınhyordu. Ama nedendlr bilinhesabma gore Dıdi'nln Fener mez Federasyon Gene! Sekretebahçe'de 280 bin lıralık telefon n Ibrahim Onuk, tBöyle bır DİDİ DOSYASI ÜG ORTASINDA TAKIMI BIRAKlP BREZILYA'YA GİDEN • Fenerbahçe 'nin bır yonetım kurulu üyesi DIDİ'YE 20 BİN LIRA Brezilyaü çalıştırcı CEZA VERİLMİŞTI için şoyle dıyordu: cAntrenör ANCAK BU CEZA DA olarak geldi. Ayakkabıya UYGULANAMADI marka oldu> şey yok» deyıverdi, 18121974 tarıh ve 0310/20571 sayılı üıtan unutup. Daha sonra da yonetım kurulu Dıdı'nin bazı yetkılennı kısıtlayıp Necdet Nış'e kondısvon çalışmalarında tam yetkı verdı Ve ilk varıyı Galatasaray 4 puan önde lıder bıtırdı. EKVATOR'U SICAK OLDLĞU İÇÎN KABUL ET5IEMİŞT1 Tum kritik donemlerde oldugu gıbı bu arada da Dıdı'ye dun 5'anın ddrt bır yanmdan transfer onerı'erı gelıyordu. Hele bırı çok ügın^nr. Ekvator Mıllî Takımı çalıştıncılığını önermişler Dıdı'ye de, Didl bu ülkenın çok sıcak oluşundan kabul etmemiş . Banı şoyle bir soru çelıyor akla Bezılya gıbi sıcak ıklıme sahip blr ülkenın insanı acep kutuplarda nnı çalışacak? Ama 6 şubatta yaptıfı basın top lantısuıda Dıdi şoyle öiyordu: «Sıze namusumla soylılorum ki. Turkıye je çok alıştım ve burada kalmak ıstıyorum. Gene namusum üzerıne sovluyorum, cıtidıyetle çalıştım ve hıç bır za man köW yo'a sapmadım » •DİDt, AY\KKAB1LARI SU Şımdl buraya bir nokta koyup, Abdulkadır Yücelman'ın ıtNeymış Efsndım»lenne bır göz ataum: «Emm Cankurtaran üe Didl bir avakkabı fırması kuracaklarmış tyı, guzel de Fenerbahçe1nın ddrumu gün geçtıkçe duzelecek verde kdtüye gıderse o saman gazetelenn manşetlenni şımdıden görür gıbl oluyoruz Dıdi ayakkabılarırı kullanmayınız Su alıyor» Dıdı"nın Emin Cank'irtaran İle birlıkte bir ayakkatn firması kuracsğı açızdan ağıza dolaşırken en güzel lâfı yine bir Fenerbahçeli Yönetim Kurulu üyesi sövlüyordu «Antrendr olarak geldi, ayakkabıya marka oldu » «CEMtL't BtTtRDtN . ENDER'İ TOZ ETTtN» Dıdi belM hayatının en rahat bır sezonunu gecıriyor olmalıydı Öyle olmasa, sayın Dıdı'ye bır vdneticı kalkip şunlan sorabilır miydı? Sinyor; Cemıl'i bitırdin. En der"ı toz ettm Osman"ı yokettın. V'ar mı daha başka bir maharetm? Dıdı'nln vaşadığı Ulkelerde «Bana Cemü ile Ender'i alm siza Avntna Şampıyonu yapayım» dı ye sorumsuz.a konuşam kale di refıne asarlar » Didı Cemil ve Enderin alın masına karşm Fenerbahçe'vi Avrupa Şampivonu yaoamadı ama 1974 75 dönemi TUrkiye Ligi Sampivonlugunu kazandır dı 24 şubatta Genel Sekreter Se mıh Ba>'ülken'in dedi?ı gıbi, «Ya sin'in formsuzluğu Fenerbahçe yi lider yaptı ı t Gençlik ve Spor Akademisinin aday kayıtları pazartesi başlıyor ANKARA GençUk ve Spor Akademılerine almacak ögrencilerle İİKtli aday kayıt işlemleri 29 eylül pazartesi günü saat 08 30'da Ankara'da başlayacakttr. Ünıversıtelerarası gıriş sına vmda en az 400 toplam puan almıs, 1953 va da daha kuçuk doğumlu, bedensel hıçbir sakatlıgı bulunmayan ogrencıler, gerekll belgelerle birlıkte, 3 ekim 1975 cuma günü saat 17J0'da sona erecek aday kay dı içm Ankara'da, 19 Mayıs Genç hk ve Spor Akademısme basvuracaklardır. Ferdı va da toplu bir spor dalında müli olmus sporcular !le. «Tahta tşaret», «Altm Yonca». veya daha üst düzevde ser tifikava sahip izcı lıderleri için de aynı vaş sının ve en az 400 puan kaydı geçerli kılınmakta dır. Lufthansa masa tenisi takımı bugün geliyor Federal Almanya Masa Temsi L'gı (A) grubu ıkıncısı Lufthansa takımı Eczacıbaşı Masa Tenisi takımı ıle ozel maçlar yapmak ızere bugun Istanbul'a gelecektır Kadrosunda ıkı mıllı oyuncu bulunduran 'vufthansa takımı, 6 jıldır Türkiye Şammyonu olan Eczacıbaşı ile ilk karşılaşmasını, yarın Eczacıbaşı Spor Tesislermde saat 17 OO'de yapacaktır. (Devamı yann)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog