Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 27 Eylül 1975 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 27.9.1936 PARA KIYMETLERİ Dunya para kıymetlerl duşmere devam etmektedır Fransız frangının altın esasmdan avnl ması karanna karan ıktısadî bır duzenleme sajan birçok dev le'ın de katılması beklenmektedır Bu nususta Başvekalerten îovle bır bıldırı almmıştır Başvekaletten 2£ 9 1936 tarüıll teblıgı 1 Yaharcı dovızlerin kıymef ı uzennde yem degışıklıkler olursa huktimet Ttfrk llrasımn değerınde bu değışıkhklere uyarak bır ındınm yapmak karanndadır. 2 Hükumet, Türk lirasının değen, memleketın ıktısadî .e mali lhtıvaçlanna en ıyı karşı lıgı verdıgı kanısındadır. 3 Turk lırası altmla değıstlnlebılır dO'nzlere bakılarak altına gore şıradıve kadar fıılî olarak kazanmış oldugu değerı muhafaza edecektlr 4 Bu esasa uyularak Turk Mrasımn dovızlere gdre defer oranını Merkez Bankası gerektigi zaman hesap ve ilân edecesctır • Anadolu Alansının blldır dıgıne gore Belçıka ve tsnçre para degerını dıişürmUştür. Funa îngı'tere ve Amenka ıle va pılan anlaşma sonucunda varılmıstır • Akdenlz dengesınin bir Turk tngılız anlaşması ı!e sa2 landıgı ıddıası Roma'yı sınırlendırmıştır Bır Fran^ız gaze^esı de «Ingılız Kralı, Asva Avrupanın mıhvennın Atatürk'un memieketı olduğu kanısmda bu lundugunu ilen surerek bır şahe^er varattı» diyor. • Vıyana'da yapılan Dünya Bınıeılık Yansmasında Yüzbsşı Cevat Kula. dünvaıun ivl atlannı gende bırakarak duny» W nıcılenni yenımştır Piyano ve diğer klavyeti müzik gereçleri üstüne bir araştırma yapıldı • 34 ya^mdaki Oğuz Kutluay, Tıirk rmiziğine illşkin araştırmasını iki buçuk yılda tamamladı. Muzıksever araştırmacı. öne surduğu yontemm, Türk muzığine yararlar sağlayacağını soyluyor. «Müziğimizin yapısı ve ana güzellıkleri bozulmaksızın çağımıza uydurulması önem taşır. Her şeyın yenılendığı ve teknık k o şullara uyduğu, buna koşut olarak halkın çağdaş esprıye dolu dızgin koştuğu gıınümuzde, uluderek uzaklaşanlara, ozellıkle • «Turk müzığınin oktav yapısına gelınce, eşıt olmayan aralıklı, yani çok oranlı bir oktavdır bu. Oranları arasmda ozel ilışkiler vardır. îşte muzığe karakterini kazandıran bu aralıklar ve ara BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Papa'yı seçen ona danışmanlık eden veya onun bakanlan gorevınde bulunan >etmış papazdan herbırı 2 Kısır. verım • ı dol vermeven Iç veya dış = z bukey aynalarda ışıgın kırıldıktan sonra toplandığı nokta. 3 îıerı sürulen duşunce Tavln Ptme 4 Tersı bır erkek ısmı. 5 Bınek hajTarı Kıraya venlerek, gelir getiren mulk, dükkân 6 Çok acele 7 Yakup Kadn'nın ünltı bır romanı Sonuna sesli bır harf getırıldığınde tnplumda de£ışım aracınm ısmı olur. 8 Malların fıvatının vazıldığı kâgıt. 9 Bayramlarda resmı geçıt vapılaığında altmdan geçılen süslü anıt Ayagın alt yuzıi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 lspanyol çalparası 2 Bır dlnın oğrenilmesı gereken îki sert cısmi bırbırine bağlamak ıçın çakılan ıkı ucu kıvrık maden parça 6 Tersi eskıden vaşamış unlü bir bılım adamının adı Talyumun sımgesı 7 Dort bır yanı su ıle çevrilı kara parçaM Tersı tarikat ku n c j s u R Tersı bır kım^rin ivılığı altında bulunan şey tJye 9 Bır kurk hayvanı DUNKl BLXMACANIN ÇOZLMU: SOLD\\ S 4 G V 1 Pelıkan 2 Asal Taam 3 Lebıb itA 4 irıM apaM 5 TL 6 Ame'e inançlannın ve tapınma kural Kas 7 Rana Saba 8 Yıtılannın topu veva bunlan topla ren 9 As Kaloma mîWm*N \Ş\GIYA: layan kıtap Dedeler. buvukba1 Palıkarva 2 Eser balar. 3 Ünlü bır Italvan fut maıS 3 Labırent 4 Ilım boîcunun adı Bklenti. • Al Lâık 5 tE rA 6 At A1 man parasınm sımgesi lran'da Sel 7 N'aıp Kano 8 Şaha bağlı bır gızlı orgut. 5 atalaB 9 Imam Sara. 1 23456789 Piyano ve gitar, Türk müziğine kazandırılmalı,, sal muziğımizi kendisinden gigenç kuşaklara yaklaştırmak gerekır> lıklann birbırleriyle îlîşkîlerıdır. Islâhat yapıyoruz diye yeknesak aralıklı batı sistemını alamayız» TELEVİZYON 17 59 AÇILIŞ VE PROGRAM 19 45 BÎR ÖYKÜMtZ V \ R Anlatan Ayhan Işık 1R00 UZAY TOLD «Vurfun» 2040 HABERLER VE Fılmde, 1922'de basılmıs, H4VA DURIJRTO «Chıgago Çetelerl» adlı kıtap bır gezegende unutulE Oval J . Gıilızar mustur Gezegenın gelışme 20 35 K4R4GÖZ mış halkı, bu kıtabı örnek 21.00 «=TtDYO ISTANBCL alarak yeni bır uygarhk Istanbul Televizjon S gelıştınrler. Gezegen, çeyolarında hazırlanan bu şıtlı gangsterler ıle dolmuşmuzık eglence progıamım tur Kaptan Kırk'u de sovHaht Akçatepe. tlhan Da guna ve gangsterlığe zorner ıkılısı sunuyor Proglarlar. rama Elâzığ folklor ekıbı. Tıirk halk muzıgındrn l»50 RtMAZAN PROGRAMI Gulcan S e n m Bılgın Ha19.15 TVTLI CADI fıf Batı muzıgınden Yelız «Derken Üç Olduk. Erkut Taçkın. Fusun önal \e Türk müziğınden Emel Fılmde Samentha, beklpSavın sanatçı olarak katı nen doğumu yapar Darrın lıyorlar. lse . RADYO 04 53 05 00 05 02 07 00 07 02 07 07 07 30 09 00 0<)02 10 00 10 01 10 21 P TRTI Açılış ve program Kısa haberler Gunaydın Kısa haberler Kove haberler Bolgesel yajın Sabahtan sabaha Kısa haberler Çocuk saatı Kısa haberler Arkası yarın Oyun havalan 10 30 1100 1101 12 55 13D0 13 15 13 30 lîOO 15 01 15 30 16 00 16 05 lfi 30 17 00 Tatıl skeci * Kısa haberler Cumartesı şenlıği Radyo TV prog haberleri Haberler Oyun havalan Bolgesel yayın Kısa haberler Turkuler ve ovun havalan Solıstler geçıdı Bolge haberleri Turk hafıf muzık 01 00 Kısa haberler Turkulerden bır demet Kısa haberler 0105 04 55 Gece j arısı «MUzıçımizin yapısı ve «na Otuzdort vaşmdaki genç mUrebilmekten yoltsundur. MUflğiEngin KAR.\DENiZ ozellıklerı bozulmaksızın çağımızıksever araştırmacı, gıtar ve pimızın çok faktorlülük ve za uydurulması onem taşır Her yano çalıyor, Turk müzığı ıle ıllaKtorlen arasındaki İlışkiler şeyın venılendığı \e teknık koşul gılenıyor «Piyano ve klavyelı mıl yonunden taşıdıgı bu özellıklerlara ujdugu, buna koşut olaraK 7ik gereçleri ıle gıtar ozgun mu den vazgeçılemez. Tersıne, bu halkın çağdaş espnye dolu dızgin zığımıze de gırmelıdır Gırmemış ozellıklen tıtızlıkle korunarak masını gosterdı ve Turk müziğikoştuğu gunumuzde, ulusal mu tır Ovsa muzıgı kolavlaştıran ve nuı oktav yapısını şoyle ozetledı: matematık vardımı Ile vapılacak zığımızı kendisinden gıderek u zengmleştıren bu yontemm gelış bır vedırimle modemıze edılebı Türk muzıgınm oktav yapı zaklaşanlara, ozellık'e genç ku tınlmesı yararlı sonuçlar dogu lır Başka bır devışle yeni bır sına gelınce. eşıt olmayan araşaklara yaklaştırmak gerekır». rur» dıyor Sorduk oktav vazılıp çdzulerek moderlıklı yanı çok oranlı bır oklav ni7e edılebılır Bu vedırun sıradır bu Oranları arasında ozel Piyano ve benzen (klavTelıt Neden? sında. yapısına penvod kavrailışkiler vardır. tşte muzıge ka muzık gereçlennm ozgun müzığı Bu yontemın getmlmesl ic mının. vam faktorlenn bir perakterınt kazandıran, bu aralık mıze gırmemesı nedenı ıle vaptığı rada batı pıyanosuna razı olunrnod ıçınde tekrarlanma ozellilar ve arahklann bınbırlen ıle ılgınç çalısmavn anlatan araştır masından yegdır' Avnca bovlesı fcının konulması da sav^aklanılışkılerıdır macı Oğuz KutHıay, çalışmasını bır gımım dondurulmuş oktav Sanavı Bakanlıgı nın destekle kavramını da kazandıracajh ıç'n • tslahat yapıvoruz dıs'p eşıt mamalıdır Bovlece polıfoni ve dıgını soyluyordu Iki buçuk jı ırrayı yalınlaştıracaktır Buraria olmayan aralıklı modal karak çok seslendırme olanaklan ıslını vermıştı bu ılgınç araştırma butun sorun ıkı naturel arasın terlı muzıfeımizı bırakıp venne lah edılmıs olacaktır 2145 TFI F \ t 7 , Y O \ D \ dızısme Şımdılerde TRT'de de da bırden fazla sayıda bulunan veknesatî aralıklı batı sistemını Onıkı ses içın vaptığı vedırlSINEMA mcelenıjordu bulguları Ismaıl van perdelen avırdedebılme ola alamaji7> dıven arastırmac] bumı cebırsel nnlatımı 'le gosteren Başrollennı Jamps Mason Baha Surelsan ve Fent Sıdal gı nağı verır bıçımde klavjeye sonun nedenını aniattr araştıncı Ofruz Kutluay, denkBarbara Felgeddes ve Ro bı konuya yakın kışılerın buHın kulabılmesıdır Bu olmaz Çunku batı oklemlerin çozumunün onıkı seslı bert Rvan'ın pa\laştıkları duğu bır komısyona deu gelmısAraştırmacı daha sonra bu ko tavı mOzıîımızın «es ve aralık çokoranlı perıvodık faktorleri re vonetmenligını Ma« U tı artık çalışma . nuda yaptığı ıki varvant çalış yonunden taşıdıgı ozellıklerı ve \precegını sojledı «Ses adedının puls un vaptığı «Altın Ka fes» adlı fılm \avmlanarak Bır motel garsonu n•JllllllllllllllUlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.lan Leonora arkadaşı mo del Maxıneıle bırlıkte kal maktadır Leonora. arka dası gıbı model olmak ıs ter ve başanr Bu sırada Kurumumuz Anbarlı (Ivt&nbul) Termik ve Gokçekava E Bagırsak hastalığımı zamanında teşhıs ederek, yaptığı ^ çok zengın bır gençie ta S amelıvatla hajatımı kurtaran, ş (Alpu Eskişehır) Hıdroelektnk Santralı Işletme Muduılukmşır \e evlenır Ancak ko ^ Iyı ınsan Prof Dr. lerımızde 657 sayılı Kanun hukümlerıne çore maas ve van cası Leonora nın kendısıv odeme verılmek, kadrolu veva ek Rorevlı olarak çalışt nlle parası ıçın eUendığı ka mak u?ere Dahıhje Mtitehassısı veya pratısyen doktor alınısına varır nacaktır. niâ GLNE B\KIS Gokçekava'da gftrev alacak eipmana Kurumumuzca loj23 30 PROGR4M ^ E K A P * \ I S man tahsıs edıleceğı gıbl, kamu Kefimtnde askerlık dahıl 5 ^e amelıyata değerlı katkılan bulunan Doçent Dr UNAL en az 7 yıllık hızmeti bulunan Mütehassıs Doktora i dere= DEGERLÎ Dr NESET OYD\Ş Dr ALT AN ÇELENK Dr. E ce. pratısven Doktora ıse 4 dereceden norm kadro verıle= ŞUKRAN OZKALELI Narkozıtor SEVGI EFE ye ve Şışlı = bılecektır. S Sıhhat \urdu jonetıcı ve tum personelıne teşekkunl borç E Isteklilerın Personel Müdürlü»ümüz« (îzmir Cad Atc bılınm. = tas Han No 4 ANKARA) »anseı. «eya yazılı olarak mü= %, r * ^° âAfeBAKb's BATKAİtA Ş 17 02 Düek kutusu racaatlan ıiân olunur. 17 50 Bolgesel yayın • « > Türkiye Elektrik Kurumu nntıımtiiımfmııııııım]umniımıııııfmııııımnuıııtmiıırnııııtTi? 20 00 Haberler ıCumhjrıvet 7^351 20 30 Turkuler Genel Mıidürlüğü 20 45 Tanhten yankılar 20 5(1 Serbest saat 2100 Kısa haberler (Basın 238617571) 21 02 Yurdun dort bucağından 2130 Ramazan ozel programı 23 00 Habprler 23 10 Hafta sonu Doktor Alınacaktır | TEŞEKKÜR I I ŞEVKET TUNCEL I HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI T TRT II 08 00 09 00 09 30 10 00 10 30 1100 1130 12 00 12 30 13 00 13 15 Gün baslıyor Sabah konseri Ikı solıstten şarkılar Trablus savas^mız Dılımız Turkıye tarıhi Dunya mızahından Arkası vann Unlu mektuplar Haberler Çeşıtlı müzık 13 30 14 00 14 30 1500 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 Doğal varlıklanmız Bılım ve yaşam Nobel \e yazarlan Ikı solıstten turkuler Çağdaş Turk sanat muziğı Kuçuk konser Ikı solıstten şartalar Halk muzıgınden seçmeler Hafıf muzık dunyasından Beraber şarkılar örneklerle Turk Edebıyatı Bır solıstten tılrkuler 19 15 19 30 20 00 20 30 21 00 21 30 2*) oo 22 30 23 15 23 30 23 35 24 00 Hafıf muzık Ikı solıstten şarkı'ar Haberler Haftanın ulkesı Ikı solıstten şarkılar Kultur degerlenmız Pop muzıgı Bır romanımız var Haberler Gece ıçın muzık Kapanış TÜRKİYE İŞÎTME VE KON UŞMA REH»LBtLtTASYON VAKFl'nın Kamu yaranna kuracağı eğıtım, Rehperlık \e Odıometn merkezlerı ıçın gerekU yer bağışında bulunabıleceK Hayırseverlerın müracaatı beklenmektedır. Vakıf Resmı Senedı gereji Hayırseverın adı bu IturuJuşlara verılecektır GORUŞME IÇÎNVAKIF MEKKEZt, tSTAVBLX KARAKÖY NFCATIBEî CAD. 58 TEL: 45 09 36 (Cumhurıyet: 7577) Onemli Duyuru onikl olması. batı m(İ7ifindeki Itereç ve vontemlerden vararlanma olanagını ortaya çıkanvor» dıye ekledi TRTdekl komİMonun mınuçları1* On rapor verdıler. Ismail Baha Surelsan. Turk muzıgının oktavlarına hıç dokunmama yolunda konuştu. Öte vandan kendı buldugum onıkı seslı oktavı Federal Almanya'da Framus» adlı bır fırmava bıldirdım. Yarıma uvgun vanıtı aldım. Ama ne ölçude satar satış parantıil nedır. dıve sordular. Sanınm avrıntılı ırdelıvorlar Bul(rulanni7J> ilisldn olarak müzikoloe ve nzmanlann tonısIprıni aldınız mı<> Elbette' Ornegın Necıl Kazım Akses ile Roruştum Eşıt olmavan aralıklı muzık vokfur, dedı Gultekın Oransav ıncelpdı Oktav ları uygun gormedı Ornek olarak, «sol sesı ortada olmalı» dedı. Orsa kanımca seslerın şurda burda olması degıl de aralıklar daha bır onemli1 Ba drnli bir çalısmava cinşirken başkaca ne dusundiınuz? Esin karnaçı demek i«tivonım.. Bunun toplumsal ve p«ıkoloıık vonleri var. Halkımız mıizıgı kendısi yaparken buyuk guçWk çekıvor. SöylemlsMniı konusmani7in hasmda.. Bunu biraz açar mısınıı"» Fazla ses var. Bu fazla «es mlİ7igı ujoışturuvor ujiısultlaştınvor mıstıkleştınyor Makamlar gıderek hıç mı hıç anlaşılmıvor. Ote vandan «Kaf.it Turk Muzıgj> diye bırşey rure^ı, bılıyorsunuz Belkı bunlar! r Tt'BİTAK'a ba?\ uriiıımıt mu' 1 Hajır Çahşmalarınız fçm Ha«;ün Fend Alnar'la gorusmenızde \arar var. Onıkı vasında kanun çalmağa başladı Alnar Tıırk muzıgıni ıvı bılır Evrensel muTik alanmda savgı duvougıımıız bu bestecımızle buleularınıza ılışkın komışunuz denz' . KOÇTUĞ DEMZCILIK VE TÎCARET A. Ş. PERSONELINE Bazı 7orun u se>«»pıerle hızmet akdl feshedılen bır kı sıra pasone.ın ıçten çıkarılmasım bahane ederek şırkerırrız persone ı. oen bı.vük bır kısmı (Takrıben 5^ tasıi 25 re 26 ovlul gunler ışb<ış. vapmamak ve ışe devam etmemek sure'ıvıe fKANUNSUZ GREVı hareketıne gırışmışlerd r Bu nersot.ehnuzır b^ı hareketı 1475 Sayılı Iş Kanunurun I7'nrı rsddesınır IT'ncı bendının F fıkrasına avkın oldufu kadaı 2 Savı'ı Tonlu ts Sozleşmesı Kanununun 7> ?9''incu ma'Icesıne gov Hızmet Akdının Teshın ıhbarına uzjm cİTiaktızın ve herhangı bır tazmınat odemege mecbur ^ulunmat sızın) fe^hını gerektıren bır suç n.telıgındedır 25 evljl sabahırdan ben ışe devam etmevereK bu ka nunsuz grev hareKetını surdurmekte bulunan personelırrLZ 29 ejlul saat 09 00 dan ıtıbaren ışbaşı yapmadıklan takdırde yu'.arKia zık» edılen kanun hukumlenne dayanılarak Hızmet Akıdlerıpın Şırketımızce üıbarsız ve tazm.natsız feshedıleceğmı onemle duyururuz K0ÇT16 DENİZC1LIK AE TIC4RET 4 Ş. Bakırköy îcra Memurluğundan Gayrimenkul Satış llânı 1974/4800 T. Harızlı olup satılmasına karar venlen Bakırköy, Sakızagacı mahallesı Sakızağacı sokakta kaın 7 pafta. 55 ada, 18 parsel sajnlı 102 87 M2 mıktanndakı gaj.rımenkulde 40 200 arsa paymı ıhtıva eden < 6) No lu daıremn 1 '2 hıssesı Pakırkoy lcra Daıresınde açiK artırma suretıvle satı lacaktır Imar d u r u m u : Istanbul Beledıyesı Imar ve Plânlama Mudurluğunun 4 3 1<*74 tarıh ve 974 1770 sayılı ımar vazı lannda, yukseklık 15 50 m , derınlık 15 m bıtısık nızamda ınşaata musaade edıldığı bıldınlmıştır. Ga.vrimenkulun evsat ve deferi: Satışa arz olunan gayrimenkul Bakırkov Sakızağacı mahallesı, M u h a m r Ahmet Rasım sokak, 28 kapı No lu aaprtımanın (6) No lu daıresıne gınldıkte hol, salon bır kapı ıle gırıldıkte banyo, WC. duvarlan fajans kaplı, gomme kuvet, kapıları ayrı ayrı olan ıkı oda. mutbak ve mutbakta evnvelı sabıt masa ve sabıt dolaplar, ahşap aksam jaglı boj'alı, kapıları arneo camlıdır Daıre zemınlerı marlev doşelıdır Elektnk tesısatı mevcut olup ceıyan yoktur Banvoda termısıfon joktur, balkona çıkan bır kapı mevcuttur Daıremn yapılış tarzı, kullanılan malzeme cınsı, ımar durumu ve kıymete muessır saır hususlar nazara almarak (6) No lu daıremn 1 2 hıssesme (87 500 00) Tl kıvmet takdır edılmıştır Satış şartlan • 1 Satış 4 11 1975 Sah gunu saat 10 dan I l e kadar Bakırköy lcra Daıresınde açık artırma suretıvr le vapılacaktır Bu artırmada tahmm edUen kıymetm , 75 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuuna ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok auıranm taahhudu bakı kalmak şartıyle 14 11 1975 Cuma gunu aynı yer ve saatte ıkıncı artırmaj a çıkarılacaktır Bu artırmada da ruçhanlı alacakhlarm alacağını ve satış masraflannı geçmesı şartı ıle en çok artırana ıhale olunur. 2 Artırma\a ıstırak edeceklerın tahmm edılen kıyr metın < 10 u nıspetınde pev akçesı veya DU mıktar kadar mılh bır bankanın temınat meKtubunu vermelerı lazımdır. Satış peşm para ıledır Mıcı ıstedı^ınde 20 gunu geçmerrek uzere mehıl verılebılır Dellalıje resmı ıhale pulj, tapu harç i e masrafları a l ı c ı ^ aıttır Bırıkmış vergüer satıs bedelınden odenır 3 Ipotes sahıbı alacaklüarla dıger ılgıhlerın (•) bu gavnmenkul uzermdekı haklarını hususıyle faız ve masrafa daır olan ıad'alannı aavanağı belgeler ıle onbeş gun ıçmde daırpmıze bıldırmelerı lazımdır, aksı takdırde hakları tanu sıcılı ıle sabıt olnıadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeh remen veva venlen muhlet ıçınde odenmezse lcra ve Iflas K nun 133 maddesı gereğınce ıhar le fesh edılır Ikı ıhale arasındaki farktan ve r 10 faızınden alıcı ve kefıllerı mesul tutulacak ve hıç bır hukme hacet kalmadan kendılerınden tahsıl edılecektır. 5 Şartname ılan tarıhınden ıtıoaren herkesın gorebılınesı ıçın daırede açık olurj masrafı verıldığı takdırde ısteven alıcıva bır ornegı gonderılebılır h Satışa ıştırak edenlerm şartnamevı gormüş ve muraerecatını kaoul etmış savılacakları başkaca bılçı al maK ıste>enlenn 974 48fıo T savılı dosva ıle memurlugumuza basvıjrmaları ılân olunur. 11 < 1975 * (') tlfnlflrr tâbirine irtifak hakki «ahiplcri de dahıldir "Toplu film çalışmalsrı semineri I I bugün baslıyor Turkıye Mıllî Gençlık Teşkılâtının duzenledıgı «Tuplu h l m Calışmaları Semineri bugun saat lUUOda başlayacaktır. Altı av surecek olan semınerın programı sovıe belırlenmıştır 1) Turkivedp sınema düzeni ve temel ılkelenmız. 2) Matenalıst ve ıdealıst bılgı teonsı 3) Idealist sınema duşuncesınm eleştırısı klasık Hoılvwood ve modern Avrupa sineması 4) Ayzenştayn ve Zıga Vertoft ö) Fîlm üretımı çalışmaıan re matervalıst bır sınema çalışmasırda vonlendırıcı ılkeler 6) Fılm gosterılen va tarışmalar 7) Toplu film çalışmalan. TRT III 06 Î5 07 O O Açıhş ve progran. Gune başlarken 0* 00 Sabah muzıgı 09 00 Cumartesı 9 1100 Gunun konseri 1100 Fılm muzıklerı 1130 Metronom 13 00 13 30 1415 15 00 16 00 16 30 17 00 18 00 18 30 Haftanın topluluğu Pıyanıstın gunluğu Bırlıkte seçelım Gençler içın Solıstlenmız ' Konser saatı Sızın ıçın seçtüderimiz Caz muzıgı Bır album 19 20 2i 21 22 23 00 00 on 30 00 00 Pop 75 Plâk dolabmdan Haftada bır Çeşıtlı ulkelerden müzık Gunumuzde caz Gece konseri 24 C0 Gece ve muzık 00 55 Program ve Kapanış SINEMALAR Karın Schubert (R1 ) if\N (40 67 92) 1 KareteciA!» (47 63 15) 1 Papaz Kaçler Istanbulda • Cunejt Arkın tı • Luı Qe Fıınes. 2 Hajat, 2 Hababam Sınıfı • Tariıt Aşk, Olum Amıdou Darolıne Akan (R) Ceüer (R I ) OZLEM (40 47 33) 1 AnahATL4S» (44 08 35) Buyuk Do tan Bendedır Sevda Karaca. £uş (RT ) 2 Yaşamak Daha Zor • Avtaç FİTAŞ (4a 01 b«) Füler Benım Arman ıR» Arkadaşım (2 hafta) • ( R I ) TAN (48 07 40) 1 Tomso INC1 (40 45 HS) Tatlı Cadmın Ölunceve Kadar Suzy Kendall. MacfTaıarı Fılız Akın (R) 2 0 2 Karetea Francho Ü KENT (47 77 62) Aşk Bebegı Franchı (R) 1 (R ) İ E M MELEK (44 42 89) Aşk *tO\AK (48 26 06) Esrarll O Bebegı < 1 ) R nım Francesea Annıs, Janes YILD1Z (47 63 4i) 1 AnahBooeh (R I ) tan Bendedır Sevda Karaca. LALE (44 35 95) Tatıı Cadmm 2 Komando Behçet • Behçet Miceraları Fılız 4kın (R) Naçar (R). MlhTlK (4b 15 14) 1 Çıldır\LMURCAK (40 22 27) 1 tan Korku Judv Geeson 2 Tatlı Cadının Maceralan Fılır Kar.lı Dogjş Yasuakı Karata. Akın 2 Evlat Acısı • Serdar StS> (4 ı İ4 lh) 1 Yılan So Gokhan. ju 3 Dusmuş Kadmlar (RT ) Aksaray StNEPOP (44 <4 li) Hep Ba J BtL\ *R (21 35 78) 1 Tatlı kıre mı Kalacaksın? Mane L 1 Cadının Maceralan • Fılız Akın, jeduhl • Kaıın Schubert ( R T ) 2 Soğuk Kanlılar Perıhan SıITE (47 ba 47) Hep Bakıre mı Savaş. Kalacaksır.? Mane Lıljeduhl Bejoğlu HAK\\ (Zi 42 33) Tatlı Cadının Maceralan Fılız Akın (R) IPLK (ii İÖ 13) 1 Aşk Bebegı Lınoa Hayden 2 Tek Kollu Boksor Vang Yu. MARMARA (22 38 bO) 002 Don Kışot (RT ) MLRAT (24 05 56) 1 Tatlı Cadının Maceralan Fılız Akın, 2 Ezon Yıldız Tezcan ^.VFAh (22 Zö 13) Hep Bakıre mı Kdıacaksın9 Mane Lılyedunl, Karın Schubert (R ) FRANSIZCA Kadıkö; rakasında oruran Ogrendlere Strasbourg ünlversltesı mezunu bayaa Sgretmen taralından Pranstzca ders venılr. ALT 1 N Cumhurıyet Reşat Hamıt Azız Napolyon Ingılız 24 ayar 558 870. «25 540 6S0 790. 78 00 5«0 880 635 550670 800 78 50 Kadıkoy %S (3b 00 50) 1 Babanm Arkadaşı Ajhan Işiıi, 2 Ofkelı Kaplan Chau Cuo OCAK (J6 il 71) 1 Anahtarı Bendedır Sevda Karaca, 2 Komanuu Behçet Behçet Naçar. ÜPERA (ib 08 21) 1 Seks ve Şantaı • Bahar Erdenız, 2 Dam Budalası Mıne Mutlu. REKS (35 01 12) Tatlı Cadının Maceralan • Fılız Akın (R ) M.REVIA: (% 06 82) Son Şahıt Lıııo Ventura (R I ) Tel: 586896 ACI KAYBIMIZ Çene ortopedıi! bılımının memleketımızdekı kurucusu ılk kursu başkanımız, sevgüı hocamız Prof. Dr VEFAT 4rz \e değerlı mi7 Jeofızıkçı arkadaşı K4RtK*TX.RClLER DERNEGl GENEL KURLL TOPLANT1SI Karıkatarculer Dernegının fi Olagan Genel Kurul Toplan>ı^ı 11 ekım 1975 gunu saat 14 no .te Tepebaşı, Meşrutıvet Caddesı Karıkatur Muzesınde yapılacaktır ÇoğunltiK saglanamadıgı *z& dırde Genel Kurul aynı yer \ e saatte 18 ekım 1975 cumartesı gunu toplanacaktır. GLNUDEM: 1 Açılıç, 2 Başkanlık Dı\anı seçımı, 3 Çalışma raporu okunması, 4 Hesap raporu o<uınması, 5 De netleme kurulu raporu. b Eleştırıler. 7 Aklama. 8 Ssçımler 9 Dılekler butçe ve onenler. 1» Kapanış Karikaturciüer Oprnecl lonetim Kurulu Ctımhurıvet öflO Fikri T. Oaloğlu'nu 20 9197î cumartesi gunu traflk kazasında kaybettuc. Merhuma Tanrıdan rahme*, f kederlı aılesıne »e onu anı>anlara sabır ve başsağlığı dılerız MT4 Dnfu Kandeniz Bolre Müdurlügü 4rkadaslan Yedı Rek 271 7o31 ORHAN OKYAY'ı kaj betmekten elemlijnz. Cenazesi, 27 evlul 1975 curnartesi gunu oğle namazından sonra Şıslı Camıınden kaldırılacaktır. Kederlı aıle<=ıne bassaglıiı. kendı«'ne Tanndan ranmet dılerız ÇENE ORTOTDtSt KtTlSt S t ECZANELER B\KIRKO\ Gal. Orur (Y , Kov ı KuçukçeLmece, Şukran lEsenleri ÛMr.anıje feaglık Yenı 'Kandiva', Çamlık, Yiıdızte pr BKŞIhT*^ Serpıl Ale\ Orta koj In<=rl lArnavatkoy), AJtgul (Akatlan BEYKO/ Olgun BEYOGLl. Rebul, Hajat, Damla r E l t P : Yaprak, Tureyen Dost lar (Bajrampaşai, Umıt (Ramı), Numure (Sılahtar) FATİH. Yem Işık Bal, Kel" pır ıÇapa) Nesrın ı Fıiidıkzarie \ Şengul (Cer Pa > Çakmak (Ko Mu Pa ) ^ GO PAŞV Ege Balkan (500 Evl) hADIKÖ'i tncı Kerım Rıh f tım, Ihlamur Ki7iltcprak\ Ya 1 ntmhıın 'Cf K4R4KÖ1: Merkez K\S1MPAŞ%: Doğukaradenız, Sedef h\RI\ER IşJ<, Reşıtpaşa ştsLI Harbıve Petek, Tokal oglu Neşe <Kuştepe> Hurrıvet ıMec Kovi Omıır (Ça*la\ar.ı Bılgı (Sanavı Mah ), Onder (Çe lıktepel, H Tepe Drva l SKt DAR Gural Halk. lm rahor Şener, Ilbık (Bevlerbejn), f'mrnrıv» KA\1P Ankara Ozel 1 Ma9 rıs Lısesı'nden aldıgım 1370 taKA\IP Kımlıfımı zaji eV rıhlı 278 nolu dıplomamı kaybet tım Hukumsuzdur. tım Hukumsürdıir. Gumruk Muhafaza Memunı Kerim COİ^KUN Sinan DETMtR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog