Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Eyltil 1975 BEŞ iL A N TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motur Sanayii Müessesesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: 2 adet kum hazırlama mikseri satın ahnacaktır 1 Müessesemiz lhtiyacı olan pik ve çelik dokumhanesınde kullanılmak üzere 2 adet 10 m3,saatlık doküm kumu hazırlama mikseri eazete llân sureti tekrnk şartnarre tıp mukavele ve e«.sıltme sartnamesine gore kapalı zarfla eksıltme suretıyle teklıf aünarak satın almacaktır 2 Eksıltmesı 15 10 1975 tarıh çarşamba gtlnü saat 14 00' de Müessesemiz Alım Satım Komisvonluğunda japılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutannm % 7'sidlr. * Talıplerın muvakkat temınatlan ıle birlıkte kapalı tekIıf mektuplannj eksıltmenın vapılacaği gün ve saate kadar Korrusjonumuz adına gondermelen veya bızzat getırmelen gerekme^tedır 5 Eksıltme saatıne kadar Komlsvonumuza tclim edilmeven veva mjvakkat temınatı bulunmavan teklif mektuplan geçerlı değıldır 6 Fu isle ılgilı şartnamelerı bedPlsız olarak Komısvonumuzdan temın edılebıleceğı gıbl istenıldıgınde posta ıle de gonderılecektır 7 ELMS eksıltme veva arttırma mevzuumı teskfl eden ışı ıhale edıp etmemekte veya kısmen etmekte ve tercıh ettıgi talıbe ıhale etmekte ramnrr.pn soıüestür. (Basın 23130 7567) CHP Denizli'de, AP ile DP arasmdaki büyük çekişmeden yararlanmamn yollarını arıyor Turkıye de blçim yönünden de olsa demokratık duzene geçışten bu yana poutıkacılann seçmen lerlyle yaptıklan konuşmalar gül duru vazarlan ıçın sureklı işlenecek konu olmuştur 30 vıldır jalnızca seçım donemlennde seç menın ayagına gıden polıtıkacıların «Yapacağ^z», «Edec»pız» sozleri artık kımsemn ılyısını çekmemekte halk \e ozellıkle seçmen daha olumlu dalu a«tılcı konusmalar ıstemekte bu çağda Bunun en belirgın nrneğım Denızlı nın Aşagışamh Koyunde gorduk 17 Eylül 1975 gunü Aşağıcamlı Kovunde kovlulerle sohbet eden CHP Denızlı Senatoru Huseur Atmaca VP CHP Bur dur Mıl'e'iekıh Osman A>kol ko\lulere hemen hemen hıç bir şev \aad etmedıler Butun konu>=maları tarım kredısıne prub re \e tarım ılaçları fıyatlarındakı değısıklıkiere. Helsmkı Kon feransında Turkıye nın dusrügü duruma ılışkmdi tlk bakışta bu konuşmaların valnızta CHP li parlamenterleıın onceden hazırladıklan, zorlama konuimalar ol dağu sanılabılır Ovsa kı Sena tor Atmaca ve Burdur Mılletvekılı Osman Aykol un Denızlı nın Aşağışamlı Koyune gelırken ara bada kendı aralannda vaptıkları konuşmaja bız tanığız Parlamen terler seçmenlerle yapacaklan konuşmalarda mümkun oldugu kadar Mıllnetçı Cephe ıktıdan nın polıtık ve klsısel açmazlanndan soz edılmesı konusunda ortak bır goruşe varmışlardı Fakat arabadakı hesap koy alanına uymadı ve 1973 seçımlerınde buyu»c çofunlugu Adalet Partısıne oy vermış olan Aşağışamlı koyu nun seçmenlen, parlamenterlere Kıbrıs sorununıın Bırleşmıs Mıl letlere gotürulmesınden Mıllıvetçı Cephe Hukumetmın kredı polıtıkasına Helsmkı Konferansından CHP'dekı son gelışmeıere kadar uzanan çok genış kapsamlı sorular sordular CHP'li Atmaca ve Aykol Asagışamlı kovunden aynldıklannda oldukça terlemış fakat mutluydular Artık tutucu par*ıler bu koyden bır daha oy alamazlar dıjorlardı Bıze saşırtıcı geldı bu jargı Atmaca \e Aykol Turk kojlusünu ve seçmenını I>T tanıyorlardı OnUr içın kojlerdekl en tehlıkelı ortamın, kimsenın bır şev sormaması hiç ses çıkarmadan pohtıkacuanm soyledıkleruu dınlemelerl oldugunu an 12 ekim 1975 günü senatoya gön derecekleri iki senatörden birinin AP'li eski Demokrat Baha Akşit, ötekinin de CHP'ii Hüseyın Atmaca olacağına inanıyor Denizlililer (MTİLER A.O. C6R 1961 MV 0/ 4 3 1965 MV. 4 1966 63.0 SE. soyıs SE 1969 0/ MV. MV 1973 OSAMI MV SAY1S M.U oy oy SAVISI OBANl SAVlSI OOAM1 56 4 CGR) 40.0 1 +1 s&yıs 55 0 5 7İ a/ 33 9 2.7 335 22.? 2 2 2 2 2 CH.R DEMOKBSTİİCP. 31. b 3.1 30 6 29.4 MP. s o.s 32 MHPCCKMP) MSP(MNP) 1b Seçim AYKUT SAGANAK lattüar. Ve belırttıler kl, halk bojıesıne umursamaz bır tavır alırsa, kendılenjle konuşan par lanmenter ya da partüılere tnan mıyor guvenmıyor demeKtır Ba kahm Aşağışamlı koyünde bu ne dereceye kadar doğru çıkacak 12 Ekım 1975 Senato Seçımlennde gorecefız bunu li'de bütün partılerın örg^itlen ne yapıp vapıp seçmenlen tar ladan sandık başına goturmenın joljnu araştınjor Bu konuda, iki buyük partl CHP ıle AP arasında sandık ba şına gıtmeven seçmenlen ptjla şamama havası da ılgı çekıyor Denızlı CHP oreutu ve parlamen terlerı sandık başma gıdemıyen vuz bıne vakın seçmenın çok bü vuk bolumunun gerçekte ken dılerine ov verecek az toprak sa hıbı ya da topraksız ^annı ısçı "ÎI oldugunu belırtıvor Adalet Partılıler ıse. soz konusu s°çmen lenn gerçekte CHP'ye 1960 yılın dan bu vana, kızgın olan ve bu ned°nle de sandık başına gıtme \en seç»~ıenler ola"*unu one «J ru<or Adalet Partisl Denlrli ö r gutılne gore bu vıl bıı •»onm oorumlenecpk vt seçmenlerın buyuk bır bolumü sandık basına grdecek Denızirdeki Adalet Partüi vdnptıcılenn belırtmekten kaçındiülan sonın eskı Demokra'lar olayı Ve AP duşuııur kı Denızlı' de bır eskı Demokrat Partılı vl lıste başı vapınca sorun çozumlenecek ve seçmen sandık başına koşarak AP ye oluk OIUK oy \erecek Bunjn ıçın de eskı Demokrat Parti MUlenekillennden TBP(BP) TİP YTP KATILMA ORAMI 6O { +1 1".6 1.3 İ.5 06 6OO2 68O 57.6 Ege Üniversitesi TtP. 1965 fteçitnlerinde blr milletTtkilliü CHPde 1966 da bir Senatörluğü nüUi »eçlm •inden »lmıştır.. ve partl grup baskan vekillerinden unlü Tahkıkat Komsyonu' mtn kunıluşunu onerenlerden Baha Akşıt'ı getırip Adalet Partısı aday hstesının ba^ına oturtmuşlar \ e Adalet Partnının 1975 »enato seçımlennde Denızlı ıçın bu vuk umut kavna*ı olan Baha Akşıt sezdığı her verde Yassı ada anıları ve \dran Menderes oykiılennı anlatarak goz yaslan dok'rvor «Yalnız AP Senator Adavı Baha Aksıt'm unuttuğu bır şey ı a n dıjor Deni7İ hler «Artık 1975 vılındayız ve l^îO 1960 donemınde koca bır iılkevı bunalımdan bunalıma surukle ven unlu Demokraf Partl grubunu Baha Akşıt'ln vönettıfeinı bı lenler daha aramızda \*aşıvor » car Baha Akşit'in kampanvası na Katılarak Akşıt içın çalışmakla onümuzdekı Mılletvekili seçi'nlennde de onun kendısı ıçm çalışmasını saglamış oluvor Tahkıkat Encumeni uyeleri teker teker parlamentoya gırı\orlar Tann encamımızı hayrevleve Butun bu eskı demokra'hk (an tazılerının senato seçım sonuç lannda gerçekte buyuk bır değı şıklık yaratacagına ınanmuor DenızMıler Buzıın Denızli'nın iki senatoru var Senato da CHPIı egıtımcı Husevın Atmaca ve AP' lı anıkat Mi Kemal Tııreiıt ^da let Partısı eski Demokrat Baha Aksıt ı lıste basına almakla bu run Denızlılı seçmenlerın AP < e ov \errne«ını falan saglatnıs ola ma? Çunkü daha 1957 vçımle nnde eski Demokrat Parti ıktı dardavken. ovlann vuzdp Sl ı olan 78 bın ov alırken CHP 68 bın oy alrmş 197"5 seçımlennde ıse AP'nın aldığı 50 b n 279 o\a karşılık CHP 49 bın 698 gıbı bır saMva ulasmış \e ıkı parti ba şabaş duruma gelmıştı Butun bunlarm dışında Denlz li de olan esKi Demokrat Parti nın devam olarak orta\a çıknn ve 1973 seçımlennde 33 bın 287 ov alarak Mıll^t Meclısır" ıkı mılletvekılı bırden sokan DemoK ratık Partiye olacak Eski De mokratlar artık AP nin yamnda \er aldıklanna eore Demokratık Partıhler seçmenın karşısına ne ıle çıkacak beılı değıl Her ne ka dar Deni7İi Demokratiıc Partı Milletvekili Hasan Kor<mazcan Jle eskı MUftü Saml Arslan ın kışısel çaoaları ıle sağladıkları bır seçmen bırıkımj oldugu S T lenmektevse de bunun ne d»nh doğru bır goruş olduğu 12 Etam 1975 günü gorülecek Ziraat Fakültesi Dekanlığına 1 PalcUltemiz personell 1975 mall yıh çiylm lMIvacı ıçln 78 takım resml elbıse aşagıda gösterılen munammen bedel üzerınden 2 < 0 sayılı kanunun i\ tncı maddesl 4> gereğince kapalı zarf usulü ıle eksıltme suretlyle satın alınacaktır. 2 îhala 10101975 Cuma gtmü saat 14'de yapılacaktır 3 Sartname. her gün mesaı saatlennde (akUlte muhasebe burosunda gorulebılır 4 îstekhlenn 1975 yılına alt Ticaret veya Sanavi Odalan belgeleri ıle Ege Üniversitesi Muhasebe MUdurlüğunden alacaklan geçıcı temlnatlanna alt makbuzlan 2490 sayılı fcanun ujannca nazırlayacaklan kapalı zarflarını Ihale saatlnden en geç l saat evvel Satınalma Komlsvon Paşkanlığma vennelen ıcabecler 5 Postada vukua gelecek geclkmeler nazan dıkkate alınmavacagı llân olunur. Muhammen Geçicl temlnatı îhale eun Clnsl Mıktan hedeli ve saati Takım elbıse 78 İ9 000. TL. 2 926. TL. İL) 10 1P75 Katılma oranı düşuyor Denızlı halkı nedense 1965 seçımlennden bu yana, oy sandıklarına pek ılgı duymuyor 1 1 % yılı seçımlennde Denızlı de se çıme katılma oranı yuzde R0 1 ıken bu oran 1965 de yuzde 68 "e, 1969 da ıse vuzde 60'a duşuvor 1973 seçımlennde sandık basına gıden seçmenlerın oranı ıse vıne j uzde 60 1 Halkın bır bolümü 1965'den bu jana oy vereceklerı adavlar \e partılere karşı guvensirlık duyduklanndan seçime katılma oranmın bu kadar duşuk olduğunu belırtırken, dığer oır bolumu de 1965 yıhndan sonra ya pılan seçımlenn hep pamuk toplama zamamna rastladıgmı, bu nederüe herkesm tarlasını bırakıo ov vermeje gıdemedıgım scjluyor Denızlı'de İkıncı gorüş daha tutarll kl, 12 Ekım 1975 seçımlennde Demz APDP çekişraesi Yalnız bır gerçek varsa o da 12 Ekim ve çıderek daha sonra kl seçımlerın Denızli'de AP ıV CHP arasmdaki cekismpd>n çok AP ile DP ara=ıncia daha dogrusu AP ile Ha«san Korkmazcan arasında seçeceftidır Bunu çok ivı değerlend'ren Denızlı CHP örgütti ve parlaırenterleri, \P ıle DP arasmda'cı bu çekişmeden vararlanmak ıçm buvuk ve çok vo*un bır çalışınava gırmısler CHP Genel Merkerının çi7!»ısi ıçınde butun Denızlı halkını avdınlatmak ve hanei partının gerçekten halktan vana oldugunu anlatmak ıçın durmadan dmlenmeden çaba harcıyorlar Genel Başkan Bulent Ecevıt'ın Denızlı ye gelışı ve bugune dek Deni7lı nın gorm<*diğl ölçdde b'r kalabalığa yaptığı konuşma en buyuk destekleri. Denırlılıler Bulent Ecevit'ın lrefHierme eelışınde toplanan 80 bm Idşimn Denızlı farlhinde gdrulmemış bır kalabalık oldugunu sovlüyorlar Bu kolajca kulak arkası edılecek bır olay değıl Denızll CHP örgutu de bunu degerlendlrmek, bu heyecanı sürdurmek lstı>or Denızlı CHP tl Başkanı Avukat Adnan Keskin ve Îİ Sekreterl Yuksek Mühendıs Hasan HUsevm Erkan, ellermde çok aynntılı bır Denızlı harıtası, sabahlara kadar nerelere gıdıleceğıni ve nerelerde hansi konulann ele alınacağını belırlivorlar ElİPrmdekı harıtada, hangı kovlerde. hangı mahallelerde partıler.n ne kadar oy aldığı da dıkkatlı bır bıçımde yazılı Bütiln polıtıK çalı^malan bır ölçude de olsa b:hmselle<:tırmeve caıişıvorlar D«nızlı'de her iki partının do amacı senatüva gıdecek iki senatorun de kend partılenndpn olması Fakat bu gerçekleşecek gıbı eo7ukmüyor Adalet Partısı'nın lıste başı eskı Demokrat Baha Akşıt seçımı kazanacağa benzer Fakat ık ncı adav, Bılgıç'cılıgıyle tanınmış Emın Dunıl'a ktmse şans tanımıyor CHP"nin ikıncı adayı efıtımcı Sulevman Enuğrul'a tamnmadıgı gıbı Pakat arada buvük bir oy paiamasınm gerçekleşeb'lecegmı, EcevTt'ın sehşı ile oluşan heyecanın seçımlere kadar surmesıvle CHP nın buyük çoğunluğu saşlavarak ıkl senatorluğu bırden kazanacağını gorden uzak tutmamak gerektığını savunanlar da vok değıl Denızlı rie Yalnızca bu görüşü savunanlann unuttukları tek nokta, Denı?h'dekı Deraokrat'k Partı oy vıtırecektır bu seçımde Ama bu ovUrın CHP'ye vonelmevecegı de bır serçpk. Ol c a ol^a kuçjk bır bolumu, Adalet Partının Mılhvetçı Cephe hukMmetındpkı ve Genel Baskan Sulevman Demırel ın yakmlan so runun oluşturduğu olumsuz havadan oturu CHP'ye, Delkı de \alni7ca Bulent Fccvıfın Kişılığındekı CHP'je kayabılır Faka*, bu kavmanın da buvuk bır olçude olmavacapı en olumlu goruş olarak ortada. Denızli'de seçim bncesl ortamından soz ederken hep uc r partıden soz ettık Oysakı Tu kı\e olçusunde eglencelı bazı toplantılar duzenlejen bır MSP ıle saldırı ve olay duzenlemekten bas ka gırışımı gozukmeyen bır MHP var Onlardan hıç soz et medık Çunku Deni7lı'de kımse soz etmedı bi7e bu ıkl partıder Her ne kartar 1973 seçımlenrdp MSP Denızli'de 7 bın 903 ov al mışsa da. 12 Ekım 1973 gunu s > ^ çım sanriıilanndan bunu bıle cı karacafı kuşkulu MHP ıse za tpn yok gortınürlerde Denızlı d° olav bıle çıkaramamışlar bu<; ı^e dek Bu ne denlı umutsuz olduk larının en belıram ornegı Sonuçta Denızlı ılınin 12 Ekım 1975 gunu Senatoya go ı dereceğı ıkı senarorden bınsm'n AP'li eski Demokrat Baha As şıt, oteiîi'imn ıse CHP li H'lse vın Atmaca olacağına ınaruvor bııtıin Denızli halkı Senatorlerın seçımının dısında ıse Demokratık Partının azda oıra ov vıtırece'ı ve CHP nin seçımden daha da guçlenerek çıkacaîı hpr kesın bırles'ıSi hir başka göruş Tahkikat Encumeni uyeleri îsin ilgınç bir baska vanı da AP nın Denızlı Senator adaj ı Baha Akşıt ı, eskı Demukrat Parti'nın adı daha kulaklardan sılınmemıs Tahkıkat Encumeni Basttanı ve Yuksek fdalct Dı ıamnca blume mahkum »dılmış olan Ahmet Hamdı Sancar ın destekîemesı Denizlilenn anlat tıgına gore, Ahmet Hamaı San saat 14'de (Basın 23235 755S) DUYURU Gerl Zekftlı Çocuk Batamevl tnşaası ıçln arsa, btoıs veya kat bağışında bulunacak hayır sahiplennin telelun etmelen nca olunur. Çocufc Akıl Saglığı ve Hehb«h|< DernegL, Gerl Kalrm? Çocuklara Yardun Tel 234200/390 48 24 57 <Tumhuriyet 7576) SATILIK ARACLAR 1960 CHEVROLET PİKAP ' 1970 ANADOL TEK KAPI 1973 AÜSTİN MtNÎBÜS araçlar çahşır durumdadır. Müracaat: iş saatlerinde 22 42 90 (Cjmhurıyet 7a78) Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Umum Müdürlüğünden Atölye Binaları ve Sosyal Tesis Inşaatları Yaptırılacaktır îskenderun fabrikamızda yaptırılacak atolye bınalan ve sosyal tesısler projesıne gore binm fıyatı üzerınden eksıltmeje çıkanlmıştır 1 Ihaleve katılacaklann yeterUk belgesı almak uzere, a) En az 3 00ü 000 liralık benzeri blr ışı j'aptıklarına daır belge, b) En az 5 000 000 liralık muteahhıtlık belgesı Ile birlıkte 13 10 1975 pazartesı gunun akşamına kadar şırketımız Genel Mudurlugu Buvükdere cad No 101 Mecıdıjekoy / Istanbul adresme muracaatlan gerekmektedır. 2 Işe aıt ıhalede dosyası Tıcaret Mudurlugumuzden TL 300 karşılığı temın olunabıhr 3 Kapalı zarfla vapılacak teklıflerın en geç 27 10 1Q75 pazartesi gunu saat 17 00'je kadar şırketımıze verılmesı gerekmektedır 4 Sırketımiz ihalevı yamp vapmamakta, yeterhk belgesl verıp vermemeıcte serbesttır Postadakı gecıkmeler dıkkate ahnmaz Tlf • 48 60 20 (Radar Reklam 974) 7563 ÎSPARTA YALVAÇ SÜCÜLLÜ BELEDiYE BAŞKANLIĞSNDAN 2490 sayılı Kanun geregınce ve kapalı zarf usulüyle bır adet •Muğla'nın dağmdan yağ, ovasınaan bal akar» dedı kahvedekı ıhtıjar Hemen karşısmda oturan gençten bırısı ıse yanındalune do nup «Ivı an» kımin çebıne akar» dıve sordu Yan ndakmın gazetecı oldugunu bılmiyordu İcuşkusuz Ovsa soylediğının buvuk b'r perçeğı j ansıttığının bUıncındeydı Muğla, Turkıye'nın en buyuk ta nmsal zengınlığının toplandığı ıl lerden bırj. Pakat soz konusu bu tarımsal zengınhk, belırlı ellerde toplandığından 1973 vılına kadar sıyasal temsıl bu zengınlıgın etkısınde ve tekelınde kalmış l°75' de de bu tekel ve etkınlığın orta dan kalktıgını so\lemek guç Örneğın bır 4karca'lar olayı var Muğla da Akarcaiar l°5(j 19t>0 donemının unlu Demokrat Partılılerınden En onemlı temsıl cılen de o zamanlar Turhan Akarca 1961'den sonra Mualla Akarca çıkıyor ortaya ve Adalet Partısınden parlamentova gırtyor Aynı Mualla A karca daha sonra CHP'je, oradan da CGP'ye geçıjor Bu arada bır başka Akarca, Adnan Akarca Demokratık Parti nın Mugla mılletvekılı şu sıralar Meclıste En son olarak da, sıjasal afla jenıden polıtıkaya donen e«;kı Demokrat Turhan Akarca Adalet Partısı Muğla Senator adayı bu gıinlerde Muğlalılar, Akarca'larm bu gırışımlerıni Mılas ılçesınde sahıp olduklan buvuk topraklara ve zeytınlıklere bağlıyorlar Yanı Akarcaiann ekonomık guçlerını sıyasal guce dondurebılmektekı basanlarında ^atlJO^ herşey Ve Muğlalı seçmen de bu ışın farkmda, övle va Turhan \e \dnan Akarca kardeş lenn ekonomık ve sosval yapıları oyle buyuk farkhhk gosteren cınsten degıl kt ıkı kardeş a%n a\rı pertılerın goruşlerım benım sesm Ayrı ayn partılerden parlamentoya gırerek bırbırlenvle çatışsınlar Butun olav onlar ıçın parlamentoja gırebılmek Sahıp olduklan ekonomık gucu, sivasal guçle desteklemek Öyle dıyor Muğlalı vatandaşlar \karcalann bu etkınlığıne rağ men Adalet Partısmın unlü bakanlarından Muğlalı Haldun Men teşeoğlu on seçımden zaferle çıkabılmeyı başarmış Kolav değıl doğrusu, bır eskı Demokrat Par tılıjdı, Muğla de>ınce akla ılk ge len polıtıkacıyı ıkıncılığe ıterek, lıste başı olmak Bunda Menteseoğlu'nun Sule.man Demırel hü kumetlerınde 1965 jılından unlü 12 Mart 197' e kadar Imar Iskan \e Içışlerı Bakanlığı vapmasının buyuk rolu var kuşkusuz. ¥uğlasenatörleri AP ve CHP'li olacak Akarca aılesinden «Demokratik Parti milletvekili Adnan Akarca'nın kardeşi MOTİLER A.P. CGR 1961 MV oy 3 1965 MV. oy 3 1966 oy SE. SE 1969 MV. OOuNI J973 MY OOANI ORANI SA/SI ORANI SAYISI OOAN1 sayıst suyısı 3 2 oy A*V s&yıst 594 (GP^ 385 M 2 S.< 35.2 1.2 36 2 S3 29 7 CM.R 2 32.5 1+1 7O 6 3ö3 eski Demokrat Parti li Turhan Akarca AP Senato listesinde ikinci sırayı aldı nşma torenl Sonucun ne olacagı bılınmedığtnden partılı vonetıcılerden başka kımsemn alınmadı ğı bır toplantıda, AP nin Muğla Senator bınncı ada\ı Haldun Menteşeoğlu ıle, ikuıcı aday ve eskı Demokrat Turhan Akarca kucaklaştılar Bojlece de bu sorun çozulmüş oldu yuzeyde. Oysakı Akarca 'lann etkın ol duğu Mılas ılçesının seçmenlen nasıl çozumleyecek bu ışı ? 19"3 seçımlerınde gıtmlşler ovlarının buyuk bır bolumunü şımdıkı AP Senator ikıncı adayı Turhan V karca'nın kardeşi Adnan Akarca>a vermışler ve onu mılletvekılı \apmışlar Şımdı mılletvekılı Ad nan Akarca'nın kardeşı Turhan Akarca"jı (başka partıden de olsa) Senatoya vollamak ıçın uğra şacaklar mı acaba' Ya da Adnan Akarca (başka partıden de olsa) seçmenlennd«>n kardeşi Turhan Akarca'jı desteklemelenni mı ıs teyecek' Bu sorulann yanıtını bulmak zor Fakat Muflalılann bu konu dakı goruşu şojle Adalet Partısı'nın ikinci Senator adayı Turhan Akarca nasıl olsa 12 ekım 1975 gunu seçımı ka zanarak Senatoya gıremıveceğı ıçın, onumuzdekı ılk mılletvekılı seçımınde Adnan Akarca ıle Tur han Akarca kardeşler Adalet Par tı<!i saflarında çahşarak bırl.kte mılletvekılı olmayı du^lerler Bu gorüş AP'nin şımdıkı Muğ la mılletvekillen Ahmet Buldanlı ıle Unat Demır i gormemezlıge selmek olur kı, bu bize pek saglıklı bır çozüm volu gıbı ğonikmez Adalet Partısı Muğla orçutu, Turhan Akarca'vı ikinci aday \apmakla zaten eski Demokrat> lara pek onem vermedıemi gostermıştır Ilerde daha da vıpıa nacak olduklan ortada olan bu \uk toprak sahıbt ^karcaiarın polıtıka sahnesindekı basanları ancak birevsel olur kt bu da bir üEuaamp. MP. MHP(acMP) MSPCMMP) 16 2.2 t 63 5 2L S2İ 16 TBPCBP) TİP YTP \CAT\IMA. ORAMI 62 3 u O.S 65 38 CHP, 1965 seçlminde Ud miHetYFktlliginden blrinl, AP de 1966 leçimınde iki senatörlukten birlnl milli aeçim çevreslnden »lmıştır. nato seçımlenne Muğlada bovle karışık \e çalkantılı bır bıçımde gırerken CHP orgutünde ışler da ha dıngın Delege seçımlennde ılk sırayı almış olan 25 jıllık par tılı a\iıkat Fevzı Özer ıle ıkmcl lıgl kazanmış olan yıne avukat Hasan Fehmı tlter' 5*an jana çalışıyorlar Bunda, İkinci aday Ha san Fehmı tlter'ın bu kez kazanamazsam onumuzdekı mılletve kılı seçımlerınde nasıl olsa kazanınm on jargısı da vok deg 1 Muğla'da Senato seçımleri oncesmdekı durum konusunda iki partının de ıçındekı uğraşı ve ku lıslerı anlatmaya çalışırken, her ıkı partının de ancak bırer adayının seçılebılecegını ortaya koy muş olduk Oysa kl, 1966'dakı Senato seçımlerınden bu jana tam 9 vıldır Cumhunyet Serato sunda Muğlayı temsıl eden Sena torlerın ıkısı de Adalet Partıll Fakat şu sıradaki Muğla Senato ru Ilvas Karaoz delege seçımlerını bıle kazanamadığı içın artık srvasal vaşamdan çekılmış gıbı. ÎUas Karaoz"un ortalardan çpkıl mesının nedenlen arasında Nıhat Erra ve Ferıt Melen hukumetlennde bakanhk vapmış olmasınm da b u ^ k payı var. Muğla ili 12 eklm gıinu Cumhtı rıvet Senatosuna bır CHP'li \e bır de APIı Senator yoilayacak tır Bunlar ıse on seçım ja da delege voklaması ıle behrlendığınden aday hstesının ilk sırasını pa\laşmı$ olan ^P'den Haldun Menteşeoğlu ıle CHP'den Fevzı özer olacaklardır. Muğla ili merkezinde otekı par tılerin onemlı bır gırışımlen yoK MSP 1973 milletvekili seçımlerın de aldığı 4 bın 500 oyu yıtırmeme çabasında Demokratık Partmın ıse merkezde gorantusü bı le yok Yalnızca Mugla mılletve kılı Adnan Akarca'nın daha doğ rusu tum Akarcalann etkmlığım surdurduğu Mılas ılçesınde bazı kıpırdanmalar gostenyor Ama hangı vonde kıpırdanmalar na sıl gelişmeler olacak onceden kes tırmek çok zor bunu Kesın olan, Turkıye nın her yamnda oldugu gıbı eskı Demokrat Parti voneti c'lennm uzun bır karar«iizlıktan sonra kendılerme sıyasal çalışma alanı olarak Adalet Partısı'nı SPÇ mış olmalan Demokratık Parti veriemılletvekılı Adnan Akarca' \a da çok şev kaybettırecek Muğ la da Fakat bu demek değıldır kı, Akarca lar Mugla da yemljrı\e ugrayacak Bır adayları Adalet Partısmde za^en Ama Turkıye'nin en büyuk tu rızm alanı olan bır bolgede secmen kolay kabullenmrvor bu tu tumu Marmansh Fethıyeli, Koy ceğızlı Bodrumlu seçrnenler daha akıl yoluna vakın daha bır onurlu adavlar ıstıvorlar artık Bız bunu gorduk Kendılernle konustuğıımuzda Butun dunjanın akın akın geldıgı tum Turkı ye'nın koşup gıtmek ıçm can attığı yerlerdp, ilke! polıtika nereje kadar gıder ? Akarca'lar bınler ce domlm toprsklan zeytıniıkleri arhk' Bütün blr yıl tarlada çapa da pamuk tutun toplamada çalışan seçmen, kendısmın hangl duzejde toprak sahıbının hangl duzeyde oldugunu gormuyor mu? CHP Mugla orgutu bu uvanısı çabuklaştırmak ıçın pek bır sey ler vapmıyorsada partının gençlık örgutunü frenlemejı de basa ramnor Her ne kadar gençlerın çalışmalarını frenlemeye denet^ lemeve uğ^aşmak ıstese de, genç ler her verde olduğu gıbı pek soz dmlemez, bıldıklerınden, akıloı yoldan şaşmaz bır tutum içındeler Almışlar CHP tuzuğunu prog ramını Genel Başkan Bulent Ecevit'ın konuşmalannı. gerçekleş tırebıldıkleri olçude, dışına çıkmadan bu çızgılerın halka bır şey ler vermek uvanışı hızlandırmak ıçın ugraşır dururlar Anlamadık lan tek nokta kendı partılerının, CHP'nm Muğla'da neden bu kadar tutucu bır vontem izledığı Işın profesyonel partıcılık haıını alması ve neden hep ıl va da ılce başkanlarınm seçımlerde on pla na çıktığı Muğla'da gençlenn b j uğraşı«ı başan kazanır. Muğlalılar gerçek ten kımın kımden yana oldufunu oğrerır«;e «eçım ^onuçlan kadar parti kadroları da gerçek \onetıcılenn eller ne teslım edılmış olur ılerde belkı Muğla'da ekım W> Senato «e çımlerınden çok bır gelışım, bır değısım olma^ı açısından onemn Yoksa bır Haldun Mente«eo5'u seçılecekmış va da bır Fevzı Ö 7er salt halk açısından bunun bır farkı \ok tkısnın de secilerek Senatova gırecekiert Iruşkusuz ol duğuna gore ış şımdı partı mer kez kurullanna kalıyor Tabıı AP içın söz konusu değıl bu öne n Valr»iTr*Q PtTP vo nnnn M Itfaî/e Arazözü Alınacaktır Muhammen bedeli 460 000. TL olup geçicl temınatı 22 150 TL 'dır Ihalesl 14 10 1975 salı günü saat 15 00'de Beledıye Encümenınde yapılacaktır Talip olan fırmalar hazırlıvacakları kapalı teklıf zarflannı ıhale saatınden bır saat evvel Belediye'ye vermelerı veya postavla gondermelen şarttır. Postadakl gecıkmeler kabul olunmaz. (Basın 23308 7568) 7 yılda değişenler Adalet Partısi 1%6 Senato seçımlennde Muğla da orların yuz de 63'u olan 62 bın 36h ov almış Ve ancak bovlece Muğla'nın her ıkı Senatoru de KP'\ı olarak Senatova gırmıs Oysakı aradan ge çen 7 vılda koprülenn altından ÇOK su geçtıği için 1973 seçımle^ınde \P'rm ovları oranlamada vuzde Jff'ya savıda da 4S bıne du serken CHP'nın ovları oranlama da vüzde İ5'ç savıda da 44 bıre 'iıkselmış Bu gostergenın ve de CHP'nın 7 avlık ıktidan ıle dırı ve dınamık polıtıkasının sonucun da 12 ekım l<m (tünü vapılacak seçımde AP'nın iki Senator bır AP'de çalkantı Tabıı butun şu başan Adalet Partısı \e on seçım ıçm geçerlı ^ıtekım, on seçımden jenılgıjle çıkan Turhan Akarca, bylesıne etkılenmış kı, (^bılmıjoruz belkı ısın daha oncesi de vardır belkı) uzun sure bır ara\a gelmekten kaçınmış ^andaşı Haldun Men'eşeoglu ıle Bu tutumu ise AP Musrla orgutünde oylesme buvuk bır çalkantı varatmış kı sonunda ışın bır an önce çözumlenme *ı gerektığı kanısına varmıs or gut yonetıcilen ve aracılarla ıkı adau banstırmayı başarmıslar Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından Fakultenr? Analıtık Toksıkolojı Bılım Dalına 14101975 günü oiım ve yabancı cü den yapılacak sınavla asıs'an alınacaktır tstekliıı.nn aranılan koşullan öğrenmek ve ozel dilek formlannı doldurmak üzere smav gununden en geç iki çalışma cunü öncesıne kadar Oekanlığa baş vurmaları gerekmektedır. Y AR IN: r l q TEKiRDAĞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog