Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 27 Eylül 1975 ÜÇ Lizbon'da 20 bini aşkın asker ve sivil, yeni hükümete karşı gösteri düzenledi LİZBOS Port«kiz'in başkenti Lizbon'da sayılan 20 bini asan asker ve sivil, ağırlığını Sosyalist Partinin oluşturduğu yeni hükümeti ve ordu içindeki tutucu güçleri protesto etmek amacıyla önceki gece bir gösteri düzenlemişlerdır. AP ve UPt ajanslannın haberine göre, yeni hükiinıeti «Fa şıst» olarak nıteleyen komünist göstericıler, daha sonra da gıttıkları Sildirilerde Silâhlı Kuvvetlerden tutucu güçlerin temizlenmesini ve devrimci bir ordu kurulmasım istemişlerdir. Bildiride aynca, Silâhlı Kuvvetler Hareketi Meclisınde lerlere de subay ve assubayla eşit yetkilerin verilmesi istenmek tedir. 1,5 km. uzunluğundaki yürüyüş koluna karacı askerler, denizciler ve havacılar öncülük etmış. bu arada gösteriye kızıl bas'raklar tasryan ve askeri polis cibi de katılmıştır. Miğferli dok işçileri ve radikal solcu ışçüerle kolkola giren askerler, «Porteklz Avrupa'nın Şili'si olmayacak» diye bağırmışlardır. Yürüyüş, bu ayın başlannda bazı solcu sivillerle assubaylarm kurdukiarı «Birleşmiş askerler kazanacaktır» adh örgütü destek lemek amacıyla düzenlenmiş'ir. Bu arada asker ve sivil göstericiler. askeri cezaevinde tutulan :ki askenn de serbest bırakılması iç:n baskı vapmışlar ve askerlerin serbest bırakılacagı kendilenne bıldırıldigi zaman ı:Zafer, zafer» diye bagtrmışlardır. Askeri yetküiler, iki asker kendi elteriyle serbest bırakmaya vemin rden binlerce göstericinir kiiçük Trafaria kasabasında toplanması üzerine tutuklu as kerlerın serbest bırakılması ka rarını almışlardır. Kalabalık, ku sattığı askeri cezaevıne kotnanriolarla deniz pivadelennin yaklaşmasını önlemek amacıyie. Liz bon'dan getırdiği otobüslerle Trafaria kasabasmın sokaklann da barikatlar kurmuştur. (a.a.) NEW YORK TİMES YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATTI Franko başkanhğmda toplanan fspanyol • CiA'NIN PARAYI, BATI AVRUPA SOSYALİST PARTiLERi VE iŞÇi SENDİKALARI ARACILIĞIYLA PORTEKiZ SOSYALİST PARTİSİNE YOLLADIĞI BiLDiRiLİYOR. • PORTEKİZ SOSYALİST PARTÎ LÎDERÎ SOARES HABERİ YALANLARKEN, ABD DIŞİŞLERÎ BAKANLIĞI YETKİLİLERİNÎN DOĞRULADIKLARI BELİRTİLÎYOR. Devlet Başkar.ı General Franko Başkanlığında dün toplanan İspanya hükümeti. askeri mahkemelerce ölüme mahkum edilen 11 kişiden 6'sınııı cezalarını ömür bo>u hapse çevirmiş, beşinın ölüm cezasını ise onaylamıştır. Ölüm cezalannı gözden geçiren hükümet toplantısıııa Devlet Başkanı Franko başkanhk ettıği için, ölüm cezaları onaylanan .î kişinin Devlet Başkamnca af edilmesi olasılığmm çok az oldugu bildirilmektedir. Devlet Başkanı Franko"nur. son dakıkada af "tmemesi hahndp bu sabaha karşı idam edılecek olan 5 kişi Bask Milliyetçisi Angel Ataaqui, Bask îîilüyetçiyi Juan Parades Manot, Anti Faşist İSPÂNYOL HÜKÜMETİ 5 ÖLÜM CEZASINI ONAYLADI Dünyada Bugün Gelişmeler ve Ödünler ALi SiRMEN H'Jkümetinln Kıbns konusunda tam bir çıkmaza saplandığı, bu tutumuyla Tıirk dış politikasmı bürük bır yalnızlık çukuruııun içine attıgı artık kımsenin ysüsımadığı bir gerçektir. MCvı bu duruma ıten neden 12 ekim seçimlerinden önce seçmen gözünde ödün vermış bir çıkar ittifakı görünümüne bürünmetrten kaçınmak lstefidir. K:sır bır düşüncedir bu. Ama Demırel'in sıkıştıgı kösede. uzun dönemli hesaplar yapacak, tutarlı bir politıka yiirütecek durumu da yoktur. İ?te bu hesaplar Kıbns'ta çözümü engelliyor. Ama MC acaba bu hareketsizligi İçinde gerçekte ödün vermıyor mu? Isçrşpnız son günlerin gelısmelerıne kısaca göz atalım: lürkıye 4 nısan 1949 tarihli Kuzey Atlantik İttıfakının en önemli maddelerinden olan 3. maddenin önjordügü Uyelenn karşılıklı vardımlaşması hükmünün kendıne saıSlaiıS: varsayılan avantaılardan Amerıkan silâh ambargosu vuzünden vararlanamaz durumdadır. Ambargonun sürcuiâü vedı avı aşkm süre içinde, simdiye dek NATO' nun nerhangı bir üves! Amerikan ambargosunun açtıgı gedigı KRpatmak ıçın kolları snamamıştır. Baska bır deyışle crgüt ambargo karşısında etkısız kalmıştır. Buna Karşın. «Deep Express 75» NATO manevralan topriAİanmız üzerınde vapılmakta. Türkiye'ye ambargo uyguıavan ABD'nin asnerleri ile olaya seyirci kaian dost ve müttif.klenmızm tosuncuklan. Saroz'a, Kesan'a. îstanbul' uıı ^sce ^Uıüpierı.e. lüks otellerinin restoranlarına. van sokaklnrtn kırmızı lambalı pans^vnmanna ve vabancı tıayranı bazı hatunların harımi ısmetlenne çıkarma ındırme ve aınriirmr harekâtında bulunmaktadırlar. Demıre! manıığında buna ödün denmiyor. Peki sizce bu o:r odun değil midır? Türkiye'deki Amerikan ü«lerınin kontro'.u ulusal gücüm>!?e geçmıştır. Gerçekre ABD bunu hıç cıddiye almamaktadır Kongre'yı sıkıştıran Ford ambargo devam ederse Türklerın üsleri kapatacağını söylemeKtedır. Ugur Mumru nun da belırttığı gıbı. Demirei ile Ford'un sözlerı arasmda buvük bır çelışkı vardır. Acaba dünva ve özellıkle üs.enr, Kapatıldığı volundakı sözlerle etkl altında bırakılmax ısteyer. ABD kamuoyu. polıtikacılan ve baskı grupiarı. Süleyman Beye mı inanırlar, yoksa Mr. Ford'a mı"1 Bırakın onlan siz ikisınden bırine inanacak olsanız, hangtsını seçerdıniz? Eğer Ford'un sözüne inanılırsa, acaba üslerin durumu bir ödun degil midır? Bütün bunların üstüne üstlük, sözde kapatılmıs üslerde çalışan Amerikalı personel ıçın alınmış olan nısıtlflma tedbırlerının kaldırılması ıçın Şükrü Elekdağ'ın tmzasını taşıyan 3.9.1975 tarıhlı Dışışleri Bakanlığı yazısına ne demeh? Milliyetçi MC'nin mantığına göre bu bir ödün degild:r. Ama sızler ne dıyorsunuz bu ışe? ABD Dışişleri Bakanı Kıssmger Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 22 eylül pazartesı günü bır konuşma var> mıştır. Kissınger bu konuşmasında. Kıbns'a genış ver vermiş ve Ada'da kendi deyimiyle çabuk ve adıl bir çözüm için beş maddeiık bır plan sunmuştur ABD Dışıslert Pakanı bu planın • Kıbns halkının ezıcı çogunlugunun lstekîerını olduğu kadar fcomşu ülkelerin çıkarlarını da cevapladıp:nı> ıleri sürmüştür. Acaba Kissınger, Kıbns halkının ezict çogunlugundan soz ederken niifusun % 18'ini oluşturan Türklerin ısteklerinı mı dile getirıyordu? Kissinger Ada'da durumun uzun zaman böyle süremöyeceğini de behrtmiştir. ABD Dışışleri Batsanı planının 3. maddesınde ise çözümün «Kıbns Rum toplumunun ekonomık çıkarlarını ve onurunu da gözönünde bulundurmasını» ıstemıştır Kissınger avnca Türlc kuvvetlerinin Adadan çekılmelerinı de önermiştir. Sovyetler Birligi Dışışleri Bakanı Gromıko ise Türlcıye'yı suçlayacak sözlerden kaçınırken, Ada' da çozum içm ezıcl çogunluga degil, iki toplum arasındakl goruşmelere dayanmıstır. Bütun yabancı gözlemciler. ABD ile Sovyetler'in Kıbns politikalarında önemli gelişmeler olduğunu. Moskova Ankara'yı kollarken. Washington'un Atina'yı açıkça desteklemekte olduöunu belırtmektpdirler. Ankara'dakı diplomatik çevreler ve Dışışlerinın dinamik e!em8nlannm görüşii d» budur. Ama MC'nin dış polıtıkadaki agır havan toplan ve yaşlı Dışışleri Bakanı Çağlayangil ABD'nin Kıbns oolltıkasının değişmedıği kanısındadırlar ve yeni gelişmeler yönünde bır polıtik tavır alma\n düşvinmemektedirler bile. Üstelik de Kıbns için NATO ıçı bır çözüm yolunda çalışmalar da yogunlaştınlmakta su günlerde. Bu MC'nin Amerikan yanlısı mantığına pek uygun dllşüyor. Ama sizce böyle bir davranışa ödün denmezde ne den:t ? Evet MC îktidanmn hareketsizligi Kıbns sorununun çözümünü geciktinp, güçleştirirken Türk dıs politikasını çıkmaza sürüklüyor. Ama bu hareketsizhk ödün üzerine ödün veriimesinı engellemiyor. MC yermde kıpırdamıyor. Ama halk deyimiyle «çaktırmadan» ödünlen birbiri peşi sıra sıralayıp duruyor. kabînesi içlerinde ikisi hamilc olan 6 hükümlünün ölüm cezalannı da ömür boyu hapse çevirdi ve Yurtsever Devrimci Cephe'mn (FRAP) üyeleri, Jose Humberto Baena, Ramon Garcia Sanz ve Jose Luiz Sanches'dir. Ölüm cezaları hükümetçe ömür boyu hapse çevrilen altı kişinin ikısi hamile olan Tristan Lopez ve Maria Jesus Penelas'dır. Ölüm cezasından kurtuian öteki dört (FRAP> üyesi ise Gazeteci Manue! Blanco Chivite. Manuel Canavaces D Garcia, Vladimiro Fer< nandez Tover ve Bravo Sollas' dır. ispanya mikümetinin ölüm cezalanndan 5'ini onaylaması üzerine dünvanm dört bir yanmda İsDanya'ya karşı tepkiler ve göstenler yapılmaya baManmıştır. İngiltere'de iktidardaki Işçi Partisi Yönetim Kurulu ve Papa İspanya hükümetine telgraf çekerek ölüm cezalanmn tümünün af edilmesi çağrısmda oulur.urken. Lük«;emburg'daki Avrupa Parlamentosunda ve Kopenhag'da çeşitli gösteriler düzenlenmistir. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile Genel Kurul Başkanı Gaston Thurn da dün İspanya Devlet Başkanı Frar.ko'ya ortak bir çağrı yollaj'arak ölüm cezasına çamtırılan 11 kişinin af edilmesini istemişlerdir. Aynca Kopenhag'da toplanan Kuzey Atlantik Anlaşması Asamb lesi. îspanya'da veriîen ölüm ceralarım protesto eden bir karar tasansım dün kabul etmiştir. Ayni kararda NATO üyeleri İspanya'nm NATO'ya alınması yolundaki her çeşit girisimden kaçınmaya çağırılmaktadır. NATO Asamblesir.e göre. tspanyol asker. mahkemelermin son ölüm kararlan. insanlarm temel hak ve özgürlüklerine avkırı düşmektedir. Aynı kararda Kuzey Atlantik Anlaşmasının Ispanyada parlamenter demokrasınin kuruluşu için mücade'.e eden bütün İspanyollarm des»ek î lenmesi istenmektedir. Bu arada Avrupa Toplulugu üyesi 9 Ulke İspanya'da ölüm cezasına çarptırılanlann hayatlannın bağışlanması için İspanya hükümetine başvurmaya karar vermiştir. (Dı? Haberler Srrvisi) "Portekiz Sosyalist Partisi'ne CIA milyonlarca dolar verdi,, TORK New York Times») gazetesınin verdiğı bır haber geniş yankılara yolaçmıştır. Öncekı gün yaymladığı haberınie Ne.v York Tımes, Amerikan Vlerkezi Haberalma Örgütü CIA' rcın Batı Avrupa'daki sosyalist partiler ve sendıkalar aracılığı le Portekiz Sosyalist Partisine nilyonlarca doiarlık maddı yariım yapnğını idd^a etmiştir. Bu haberle ilgıli olarak ABD Dışışleri Bakanlığı yetkililerinin ip olayı dogruladıklan bildiril•nıstir. Ancak, Portekiz Sosyaist Partisi lıderi Mario Soares, Ve\v York Tımes'ın iddıasına büyük bır tepkı göstererek olarm tamamen gerçek dışı oldueu nu bıldirmış ve haberi yalanla•nıştır. The New York Times gazeteinde bu konuda çıkan bir haber ızerıne ABD Dışişleri Bakanlığı la bir açıklama yapmış ve Porekiz Sosyalist Partisine son tiç y ıçinde 30 milyonia 150 milyon r.L. arasmda değişen çeşitli paa yardımiannm yapıldığını biliırmıştır. Dışışleri Bakanlığı yet :ılileri bu paranın Sosyalist Par:sıne çeşitli Avrupa ülkelerinde:ı sosyalist partiler ve ışçi seniıkaları aracüıgıyla ulastırıldığı:i açıklamışlardır. The New York Times gazetemde önceki gün yer alan bir ha lerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin CİA aracılığıyla Portekiz Sosyalist Partisi'ne milyonlarca dolar gönderdigi bildirilmiştı. Ha berde bu paranın Batı Avrupa sosyalist partileri ve işçi sendikalan aracılığıyla Soares'in partisine iletildiği de kaydedilmişti. The New York Times aynca. Çındekı kaynaklarınm, Zaire'dekı üslerde görevll 200 Çin askeri danışmanının Washington'un destekledigi en az iki Afrika kurtulus hareketinden bırine yar dım cttiklenni bildirdıgını de ıle n sürmüştür. (D15 Haberler SprvıM) (Portekiz'le ilgili diger haberler 10. sajfamızdadır.) Petro/e yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyor VtYANA Petrol fhraç Eden Ülkeler örgütü OPEC'in çarşam ba gününden beri sürdürmekte oldugu toplantının Suudl Arabıstan'ın petrol zammına karşı çıkması sonucu çıkmaza girdıgi bildirilrnektedir. Diplomatık goa lemciler, Suudi Arabistan'ın bu tavnnın ABD'nin de görüs ve özlemlerini yansıttıgını belirtmektedirler. Viyana'da iki gün sünnesi beklenen OPEC Bakanlar Konseyi toplantısı dün üçüncü gününü cjoldurdugu halde, taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya vanlamamıştır. Dün akşam geç saatlerde, Viya na'da ihi haber alan kaynaklar OPEC Petrol Bakanlartnın petrol fiyatlarına iki kademede yüzde 15 oramnda zam yapılması konusunda gizli bir anlaşmaya vardık lannı bildirmişlerse de. daha son ra bu konuda kesın bir açıktama yapılmamıştır. \ Söz konusu kaynakların bildfrdiğine göre, OPEC Petrol Bakafılarının aldıkları gizli zam kararırun ilk kademesi 1 ekim tarihinde ikinci kademesi de 1 ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynl kaynaklar petrol bakanlarının bugün son kez toplanarak bu konudaki kararı kesinleştireceklerini öne sürmektedır. Nitekim Suudî Arabısfan adına toplantıya katıîan Petrol Bakanı Zeki Yamanı, ekim ayı başından Vij'ana'daki OPEC Petrol Bakanları toplantısı sırasmda Suudî Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamanî, New York'u sık sık telefonla aradı. Portekiz'de "Müdahale Gücü,, adında yeni bir askerî birlik kuruldu > YENÎ ASKERİ GÜCÜN KURULMASIYLA COPCON KOMUTANI CARVALHO'NUN GÖREV VE YETKİLERİNIN KISILDIĞI BİLDİRİLİYOR. LİZBON" Portekiz Silâhlı luvvetleri Devrım Konseyi ulede siyasal a...açlı gırışim ve osterılerı onlemek amaci/la Müdahale Gücıi» adıyla yeni bır skerı güvenlik birlığı kurulduunu açıklamıştır. Devrim Konseyi yeni kurulan evık asken gücün dogrudan dog jya Devlet Başkanı ve Genelurmay Başkar.ına bağlı olacaını da v>elırtrnıştır. Portekiz Dev • Başkanı Gosta Gomez. aynı t ımanda Genelkurmay Başsanlıı gorevini de yurütmektedır. Yeni kurulan birliğin başma umgeneral Nuno De Melo Egıonko getirilmiştir. Lizbon'dakı siyasi gözlemcüer ıüdahale gücünün kurulmasının e başına General Nuno De Melo Igidonko'nun getirılmesıyle, aseri güvenlik kuvvetleri ıCOP ON> komutanı General Carvalo'nun görev ve yetkilerınde lemh ölçüde kısıtlamaya gıdilıiş olacağını bildirmektedirler. General Carvalho önceki gün •veçten ülkesine döndükten sonı yaptıgı bır açıklamada, askeri ;sislerden çahnan sılâhlann solJ sıvillere ulaştığı olundaki haerleri memnunlukla karşıladığı1 [ belırtınişti. Generai Can.alho sha önce de «Gerekirse sıville1 kendi elırale silâh dağıtırım» smişti. | (Dış Haberler Servisi) . SUUDİ ARABİSTAN, PETROL ZAMMINI ÖNLEME ÇABASINDA itibaren geçerli olarak yapılacak petrol zammına karşı çıkmaktadır. Zaman zaman New York ile de telefon görüşmeleri vaptıgı bıldirilen Zeki Yamani'nin, zam mı engelleyememesi halinde zam Zeki Yamani: Yüzde 5'in üzerinde bir zam konusunda kirar vermeğe yetkill defilira^ konusunda bir anlaşmaya rarılamaması üzerine toplantıya üün de devam edıimiştır. Petrol fiyatlarına yapılarak zammm oranı konusunda, toplantıya katılan 13 ülkenin yetkılılerı arasmda derın göriiş synhklannın olduğu bildirilmektedir. Bu konuda ılımlı davran maktan yana olanlar, Daşra Sudi Arabistan olmak üzere. Endonezya, Katar Emirliği ve Kuveyttir. Buna karşıhk Cezayir. Irak, Libya, Nijerya ve İran'm petrol fıyatlarmda ° ü> ( ye varan bır artış istedikleri bıl dirilmektedir. Dünkü toplantının öncesin.ie gazetecilerin sorularını vanıtlayan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Ahnıet Zeki Yamani, yarıda bırakarak terkettiğı önrekı günku oturumda. «korkunç bır muhalefet»le karşılaştıguıı, İran Petrol Bakanı Cemşid A muzeggar c lıderhğindekı muha j liflerinin, i 20'yı aşan bır zam j istediklerini söylemiştır. Yamani, kendısinın bazı yerlerle : görüşmeden °» 5 in üzerinde bir zam konusunda karar vermeğe ! yetkili olmadığını. zaten daha ' yüksek oranda bir zammm Batılı ülkelerin ekonomılerine ağır , darbeler indireceğini söylemişür. t Bu arada iyl haber alan kaynaklar. Suudi Arabistan Petrol Bakanımn bu gelişmelerden son ra New York'la ve Suudi Arabistan'la telefon konuşmalan yaptığmı bildirmişlerdir. (Dıs Haberlrr Serrisi) oranını asgaride tutmak için caba gösterecegi öne sürulmektedır. OPEC toplantısı iki gıln sürdükten sonra önceki gün sona ermesi planlanmıştı. Ancak zam Kenyalı bir falcıya göre Idi Amin pek yakında devrilecek ve öldürülecek NAİROBt Kenya'nm en tanmmış falcısı John Agunga, Uganda Devlet Başkanı Idı Amın'ın yakında devrilecegı ve öldürülecegi kehanetinde bulunmuştur. Cnü Afrika'yı aşarak Amerika'ya kadar yayılmış olan falcı, İdı Amin'in pek yakında devrileceğinı ve daha sonra da öldürüleceğini öne sürmüştür. Falcı Agunga, Başkan Nixon'm başkanlığa seçileceğtni de önceden bilmıştı. Falcı Agunga'nın Nairobi'de yayınlanan «Standard dergısi tarafından yayınlanan diğer kehanetleri ise şöyle sıralanmaktadır: • Başkan Ford, 1976 seçimlerınde. Ortabatıdan çıkan ve adı 'A) harfi ile başlayan demokrat bır aday tarafından mağlup edılecektır. • Berlın duvan yıkılacaktır. • îki Almanya birleşecektir. • 1962 yılında Mısırda doğmuş bir çocuk ikinci bir «Isa» olarak ortaya çıkacak ve Ortadoğu'ya barışı o getirecektir. • Eritre'de kurtulus hareketi yenilgiye uğrayacaktır. (a.a.) Petrol fiyatları 1.5 yılda yüzde 550 arttı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC. sosyalist blokun dışmdakı belli başlı petrol üreticısi beş ulke tarafından 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuştur. O yıllarda ulusiararası petrol şirketlerinin sık sık ham petrol fiyatlarını düsürmeleri uzerine Irak, İran, Kuveyt, Suudî Arabistan ve Venezuela bır araya gelerek. ortak çıkarlannı korumak araacıyla OPEr'ı kurmuşlardır. Kurulduğundan b;r yıl sonra Katar Emirliği de OPEC'e üye olmus. 1962 yılında Libya ve Endonezya da Katar Err.ir ligini izlemiştir. Birleşik Arap Emirlikleri. Cezayir, Nijerya ve Ekvator da daha sonrakı yıllarda orguîe üye olmuşlardır. Bir Alrıka iilkesi olan Gax>n. 197.1 yılında OPKC e crtak üye olarak alınmıs ve böylelikle örgüte üye ülkelerin sayısı 13'e yükselmıştır. OPEC kurulduktan sonra geçen on yıl içinde petrol fiyatları Batı basınına yanüjan bır sorun olmamıs ve bir varıl ham petrolun fiyatı, bir doların altında kalmıştır. 1970 73 yılları arasmda örglıtün aldığı karariar uyarınca petrol fiyatları dört kez artmıs. ancak bu artış Batılı ülkeleri telâşlandıracak düzeye ulaşmamıştır. 1973 ekıminde Arap Israıl savaşı ile birlikte petrol, uzun süre Batı basmının manşerlerinde yer almıştır. Savaşın hemen ertesınde, 1973 kasımmda OPEC, petrol fryatlarının yuzde 100 oramnda arttınln^asını kararlaştınnış ve bir varil petrolun fiyatı 3,*>0 dolara yükselmiştir. Ba karardan iki ay sonra, 1974 ocağında OPEC bu kez petrol fıyatına yuzde 280'lık bır zam kararı almış ve pelrolün vanli 9,41 dolara yükselmıştır. OPEC, bır varil petrolun fiyatmı aynı yılın temmuz ayında 9,51 dolara, ekimınde 9.84 dolara ve kasımmda 10,24 dolara yükseitmiştir. 1975 ocağında bır araya gelen OPEC yetkılılen, pstrol fıyatlannın dokuz ay süreyle dor.durulmasım kararlaştınmışlardır. Bu sure 1 ekimde dolmaktadır. Böylelikle 1973 nisanında 1.80 dolar olan bir varil petrol, bir buçuk yıl gibı kısa bır süre içinde yüzde 550 oranında artmıştır. (Dış Haberler Servisi) Ford, Sina'ya gönderilecek teknik personel konusunda Kongre'nın hemen karara varmasını istedi TEL AVtV Mısır ile tsraıl arasında imzalanan ara anlaşmanın ardından, bu konudaki eelişmeler anlaşmaya dogrudan, ya da dolaylı olarak taraf olan ülkelerde sürmektedır. ABD Başkanı Ford. İsrail'm anlaşmanın ayrıntüarına ilişim belgeyi imzalamayıp parafe etmekle yetınmesi üzerine, Kongre üyelerinden, Amerikan vknik personeli konusunda zaman yitirmeden karara varmalannı ıs temiştır. Buna karşılık Kon;re Dış İlışkiler Alt Komısyonu Baş kanı. ara anlaşmanın gizli maddelerinin tümü açıklanmadıkca. bu konuda her hangi bir karar almayacaklannı beürtmiştir. Bu arada Soyvetler Bırliği İle lsrail arasmda diplomatık ilişsi kurulması için temasların sürdürüldüğü bildirilmektedir. Öte yandan, İsrail'in ABD' den alacagı ilk «Lance» 'üze:erinin, bır ay içinde teslim edılecegi bildirilmektedır. Tel Aviv de jraymlanan Haaretz gaze*esınin haberine göre, 112 kilometre menzilli olan ve karadan karaya atılan taktik füzelerden ilk partide 100 adet gönderilecek ve füzeler ekim ayı sona ermeden İsraü'de oİBPaktır. (DısHahfrler Senisi) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN Uçak Bakım Makinisti Âlmacaktır T. H Y. A. O , Yesilköy Teknik Müdürlük atelyelerinde istihdam edılmek üzere, evvelce uçak makinisti olarak çahşmış uçak, motor, elektronik, borda, hıdrolık, elektrık cıhazları bakıın teknısvenı alınacaktır. İsteklilerin THY Teknik Grup Başkanhğı Yesilköy adreslerıne müracaatları. (Basın: 23832/7375) Batı Almanya'da bir ABD helikopteri düştü, içinde bulunan 16 kişi öldü FADERBORN Bir Amerikan he'.ikopteri dün Kuzey Almanya' da düşerek parçalanmış. içinde bulunan 16 kişiden kurtuian oimamıştır. Batı Alman Savunma Bakanhğ:, helikopterin iüştüğü anda bölgede bulunan görgü tamklarmın. helikopterın hemen üzerinde iki Hollar.aa savaş uçağmm uçmakta olduklarını görduklerini açıkîamış'ır. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü görgü +amklarınm, Hollanda F • 104 Starfighter uçaklarınm yerden 250 metre yükseklikte vçtuklannı belirttiklerini de sozlerine eklemiştir. Savunma Bakanlığı sözcüsüue göre, tanıklar Hollanda jetlerinin helikoptere doğrudan bir saldırı düzenler biçimde uçtuklannı ve hemen ardından da. helikopterin bir taş gibi yere çakılarak alev aldığını söylemiş'frdır. (AP) DÜYURU Sendıkamız asağıda belirtilen işyerinde, işjeri duzejınde topluış sozleşmesı yapacaktır. 275 sayılı Yasa gereği duyurulur. ÎŞ SE\TttK>SI GENEL BAŞKANLIGI I S I E R t : • Patricia'nın bir kadının öldürüldüğü soygun olayına karıştığı iddia edildi NEW YORK Amerikalı Basın Kralı Randolph Hearst'in kızı Patıicia Hearst'ın 15 nısan 1974 tarihinde San Fransisco'da yapUan banka soygunundan bırkaç gun sonra, bır kadının da öidürüldiiğu. ikinci bir silâhlı soygun olayma katıldıgı açıklanmıştır. Amerikan CBS Televizvonu. bu konudaki yayınında, Sacramento yakınlarında bulunan oankanın sovulması olayından sonra, adli ressamlar tarafından çızılen robot resimlerden bırınir. Patrıcıa'ya benzedıgını, bu soyçunda çalınmış paralardan, numaraîarı tespit edilmiş olan bazı küpürlerın de, Patricia'nın yakalanmadan önce saklandığı evde bulunduğunu bildirmiştir. FBÎ yet> kılilen ise, CBS televizyonunun haberi üzerinde yorum yapmadan. konııyu soruşturmakta olduklarmı söylemışlerdir. Patricia'nın saklandığı apartmanın sahibi Steven Soliah ile kaçırıldıktan sonra Patricia'nın aşığı olan James Kilgoreun parmak ızlerı de, söz konusu banka soygununda kullanılan otomo bılın üzerinde bulunmuştur. Ote yandsn hr.len Red'vood hapishanesinde bulunan Patrlcıa'ya psikıyatrik tedavi uygulanmakta olduğu bildirilmektedir. BUindıği gibi Patricia'nın avukatlan, müvekkillerinm SLA gerıllaları tarafından bejnunin yıkandığını iddia etmışler ve bunun ozellıkle uyuşturucu madde kullar.dırmak suretiyle yapıldığını öne sürmüşlerdır. Patricıa'yı tedavi eden hekımin, Vietnam'da savaş tutsağı olmuş askerleri de tedavi eden Dr. J. L. West oldugu açıklanmıştır. Ötı yandan, Patrıcia Hearst'i hapishanede ziyaret eden eski okul arkadaşlarından Patricıa Robin, genç kadının kendisine, hapisten çıktıktan sonra babasımn evinde tutsak olarak yaşamaktan sa, hapishanede kalmayı ye* tuttuğunu söyledigıni gazetecılere nakletmiştır. Bununla birlikte Patricia. kefaletle serbest bırakıldığı takdırde görüşlerını kamuoyuna açıklama olanağıru öulacağmı, Kendi sınin şımdi kadm haklan için mücadele eden bır mılıtan halıne geldigini sozlerine eklemektedır. (a.a.) Fransa, kadm arkeolog için Çad'lı asilere 880 bin dolar ödedi PARİS CumhurbaşkanliKî sözcüsü Xavier Beauchamps'a göre Fransa hükümeti bir Fransız kadm arkeologu ellerinde rehine bulunduran Çadıı isyancılara 880.000 doiarlık 'yakla^ık olarak 12,4 milyon T.L.'sı) fidye ödemiştir. Ancak Bayan Francoise Claustre, isyancılara nakit para;a ek olarak verilecek 80 ton askeri malzemenin ne şekilde ulaştırılacağı konusunda anlaşma sağlanıa caya kadar Tubu kabüesince ser best bırakılmayacaktır. Sözcü tsyancılara gönderilecek as'.tfrî malzeme içinde silâh bulunmayacağını askeri taşıt ve üniforma jribi malzeme gönderilmekte oldufeunu belirtmiştir. Kooperanfler l'ncı Brilge Müdürlüğü Keçehatun Mah. Hasekı Cad. No. 13, Kat: 2,3, Ozkaya Apt. Aksaray/ ISTANBlL (Basm: 7785uıO) İLA N T.E.K. tarafından inşa edilen Kartal Trafo Mrıkezinden Pendık Tersine Trafosuna ve oradan da Mercan Adasına gıden :M,5 kV. oeton direkli Tuzia Tersane II E N hattına 30.P.1975 tanhınden itibaren cereyan verilecektir. V'atandaşların can enuııyetı bakımından dikkath olmalan önem le duyurulur. TEK Türkiye Elektrik Kurumu Şebeke Tesis 2. Bölge Müdürlüğü (Basın; 23111'7573)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog