Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET 27 Eylul 1975 merika, Türkiye'nin içlşlerine kanşma s&yıabılecek bır anlajı^la vapmakta olduğu as' kerı va'dımı koşuüu olarak kesme kararı almıştı. Bır taraftan, ulkemt7de surup gıtmekte olan siyasaı bunalımın dıkkatlen başka yöne çtkmesı, ote vandan, kesılen vardımın ekonomık olanaklanmıza oranla buyuk bır ağırlık taşımaması konunun kamuoyunda gereğmce tartısumaması sonucunu doğurdu Yardımın kesılmesının geçıcı olabılecegı ızlenlnu ve Kıbrıs ta kazanılan basannın verdığı kendıne guven duygusu, bu konu uzerınde fazla durulmayışın nedenlerı arasında olabılır Turkıye, bağımsızlıgını sımgeleven ılk atıhmında boylece cezalandırılmış oldu Ulusal çıkarlanmız uzernde bıraz daha auyarlıliK gosıerecek olursak baska cezalarla da karşılasablırız. BJ cezaıar arasında, bıze yapılan tum ekonom k jard'mın kesılmesı ve dış ülkelerde çalışan ışc.lenmızden bır kısmının gerı gonderılmesı olab.ıır Bu durumda, ulusal çıkarlarımızı gozcnune alan bır bag.msız polıtıka ızlemekten tumuvle kaçınmami7 mı gerekıvor' Bovle bır po! tıkanın oedelı olarak dış vardımsız kalma tendıdı gozomuzu vıldırmalı, elımızı kolumuza baglarralı mıdır^ OLAYLAR VE GÖRÜŞLER DJŞ Yardım ve Kalkınma Dr. Türker ALKAN ODTÜ tİF. KAMU YÖNETIMI OGRETIM ÜYESÎ gi duze\lerd<» re oranlarda hangı amaçlar lçın bır araya gelece^n:'5 Kalkınmayı hangı sııııl \eja sınıflar vonetecettır? Kımın çıkan daha çok gozetılecektır'' Toplumun, ıç ve dıs dunyamn gereklılıklerı ıle kurdugu denge, bugun ve gele cek ıçın nasıl oluşacaktır7 Serma"e doğal kaynaklar ve uısan ogelennın ulkeden ülkeye degı şen ozel durumlarından dogan sorunlar nasıl çozümlenebılır' Butun bu temeı sorulan yanıt Id^acak olan, bır toplumdakı orgıitlenme duzeyıdır. ellennden gelen çabayı harcadılar öte yandan, Hindıstan, Dogu ve Ban Bloklarından ner türlü ^a^dımı ve ozendırmevı gordu Bugun bu ıki ülkevi karşılastırdığımızda gorulen manzara şudur Çın kışı basına düşen gehr bakımından. Hındi";Tan ı çok gerılerde bırakmıştır Çın ekonomisinın bm ıme hızı • 10 ıle > dunvanın on sıra'annda yer alır ven Hmdıstan mutevazı kalkınma planlarından h'ç bınni gerçetlestırememektedır Çın'de açlık sonna ço<fan çozumlenmıştır Yeşıl de\rım» n basansızlıkla sonuçlandığı Hındıs'an'da bmlerce k şının açlıktan olmesı ılgı çeken haberler arasında jer almaktan çıkmıs bulunmaktadf Bazı Hınd! le, de\nmın ve^ılden başka renk'erı f bulurdugıınu da du«unme\e başlıjorlar Hındıs an hâlâ dı«ardan her turlu ^ardırnı almak'adır Çm ıse gelışen ulkelere ekonomık jardımda buljnmaktadır Doğal kavnaklar, sermave ve dış vardım vonunden Cm den daha aiantaılı bir durumda bu1 ın*n Hmdıstan neden bu yanşta gerı kaldı' Insan ögesi vürtlnden denemez Her turlu ıs gucu ^onunden Hmdıstan çok ıvı durumda ıdı ve halen de ıyı durumdadır Mao'nun çağrısına uvan bır çok Cinil bilım adamı ve ajdın devrımden sonra u'ke'erıne donduler ve toplumsal degışıme yardıma olmağa çalıştılar öte yandan, on bınlerce Hıntli bılım adamı ve unnerMte mezunu Commonwealth'ın yıldızlı kentlerını ya da ABD'nın rahat vaşantısını veg tuttalar Bu, Hıntli avdınlann Ç^li avdınlardan daha az yurtsever olduklanndan defıldır Ünıversıte mezunları ve bıhm adamlan ıçın Çm'de hazırlanan hızmet ortamınm Hındistan'dakınden farklı olmasından gelmektedır Yanı bır orgtitlenme farkıdır Bu örgütlenme farkı, yalnız okumuslann çalıstırümasında görülmüyor Hındstan'dakl yila ısteğını, işsızlığı, toplumsal ve sıyasal dengesızliKİerı, fel&Ketleri sımgchyor Bu Insanların enerjılennı kullanamayan rejım, onlann umutsuzca bır çırpınış ve arayışla, açlık ve sefalet Içinde yok olup gıtmelerıne seyirci kalıyor öte jrandan, Çın'dekı yuz mıljonlar, üretıme yoneltılebılecek enerjıyi behrlıvor Insanlar çocuk yaşta üretıme katüıvor Herkesın enerjısi ıçln kullanılacak bır ver bulunuvor. Kaba insan enerjısı ıle gehşmış teknoloıının gereksınmelen arasındaki açığı ıse orgutlenme kapatıyor Hmdıstan'ın aldığı mılvarlarca dolarhk vardım Hmt ekonomısının çarklarına takıhp kalırken, Çmlı aynı çarkı çıp ak ellerı ıle donduruvor Hınthnın vaoamadığını Çınlıye yaptıran, orgu*lenme duzey ndeki farktır. tasan, ıJoyTTMft bfîrne» Wr rflfcettm Nereye gidiyoruz? Günlük emretelerden geHsigüzel derlenml? sn h»b«1ere kisaca bır goı ataüın: Yeğen Demirel'ın «Havali Mobilya» olayında doğru rapor veren Bern Tıoaret temsılcüerı Doğu ulkelerrae suruldu . Isparta'da Demıre bıraderlerın vergılerı konusunda gorevinı yapan Mal Mudurü suruldu Çephe koalısvonuna guvenoyu saglamak ıçm DPyı par^layan Sadettın Bılgıç'ın ortak olduğu yağ ve kereste şırketlerı Devletten teşvık belgesı aldılar Yegen Demirel'ın «Hayalı Mobilya» olayına el koyan Bakanhk Müstesan görevmden uzakıaştınldı . Karadenis Bakır îşletmesınde Dijasa deâermden 52 milvon lıra fazlava ınale ışlemıne karşı dırenen G Mudur Yardımcısı gorevden alındı . Hacı Demırel. kendısıne usulsüz kredı açtığı içın görevınaen uzaklastınlan eskı Banka Mudüru ıle ortaklık kurdu Istanbul Sıkıvonetım Kumandanıvken ışkence yaptırdığını ıtıral eden Faık Turun, AP lıstesmden Istanbul'a Senator adayı oldu Suleyman Demirel'ın secım gezılenni ABD Ankara Elçılığuıden bır gorevli ızlıvor ABD Başkanı Ford, «Başka devletlenn ıçışlenne karışacağız» dedı NATO Genel Sekreterı Luns 12 ekım seçımletmde Demırel Çephesmın kazanmasını istedı ABD, Turkıye'de uyguladığı ambargoyu Cephe Hukumetuıı desteklemek ıçm 12 ekım seçımlerınden once kaldıracak . Pıvasada yag yokluğu suruyor Çephe Hükumetı zamanında gumruk muafıjenyle ıthal edılen bır mılyon tonu askın demır celık ıhraç edılebılecek; ve bu ihracata vergı ıadesı ujgulanacak Demırel Muğla'ya seUrken, AP'lıler bır ÇHP lı gencı sopalarla aoverek oldurduler Komando saldırılan her vanda vogunlaşıvor Devlet Guvenlık Mahkemelerı sosjalıst partısı j onetıcılerını mahkum ettı. Tnkandmki çisgiler. hiç bir ara?tırm« yapmadan gelişl(rüıel derlenmış sazeie haberleridir. DikkıtU bır inceleme ve araştırmayla seçim öncesi lurld\e"suıin (terçeklerı ortaja konsa. cinnetin evfeinde olduğumuz sanılabilir. Ne var M, bir bakım» bu ridisi doğal saymak 12 Mart Sncfsinde ve sonrasında parçalanmış jfibl gfirunen sermaye ke^ımi. toparlanmak ve btitiınlesmek çabaaındadır: ve bu amaçla. çıkar dagıtımı çarkını basdnnduriıcO bır hızla çevınnektedir Bır yandan çıkar çarklannı hızl» çevirirkrn, bir randan da sola karsı baskı ujgulamalarını vogunlastı rmaktadır. Bir başka seçenek ^oktur elinde .. 12 Ekim Seıuto sevimlerı. Ophe stratejisinin ne ölçöde basarılı olduğu volunda bir sınavdır. Eğer u><ulmn»n stratejınin olumJu sonuçlan alınırsa. Cephe iktidarı butunleserek ve afırlık kazanarak volunda vuriıvtcektir. Yani hem çıkar daıptımı çarklan hızla donmeje devam edecektır; bem baskılar fittikçe artacaktır. 1973 jenel seçlmlerinde CHP vüzde 33.3; AP yüzde 29,8; DP vüzde 11,9; MSP vüıde 11,8 oranınd» oy almışlardır. Demokratlk Partl'vi parçalnan AP"rdn UktijH şimdive dek basanlıdır. MSP'nl de kendisine çekerek. sağdaki bölünmenlıt g«reksiz olduğunu anlatabtleceği bir ortam Taratmıstır. Sulevmnn Demirel'in vine Başbakanlık gorevıne eecmesi. 13 Mart tan kalma olumsuzluk simgpslni bir olçilde de olsa silmiştir. Bu durumda AP'nin umudu oy oranını >üzde 29,8'in ustun« astrarak CHP'yi geride bırakmaktır. Ama AP ne yaparsa yapsın 1966 ytlındakj Senato secımlennde aldığı yfizde 57,4 duzrvındekı oy oranına vaklasamıyacaktır. 150 kişilik «•natonun iıçte triri yenlleccgıne röre. CHP daha çok ıenatörle Bdyflk Mlllet Meclisine gelecek, AP'nin sayual yenilgısi çarpıcı olacafctır. Bu >enılfri goruntusunun üsrüne ekonomlde ve dıg polltikadakl eorluklar eklenirsr, 12 Ekim «eçlmlerindeD sonrald Turkıve şimdldcn duşunulebilir. Seçimden sonra fhat patlamisı beklenmektedır. Bujiık girketler, zam için kapıda nobet tutmaktadırlar. Dovizde dar bo&az daha daralmaktactır. Isçi ıhracı durmustnr, tersine dısardakl işcller donmekte» dır. Kısaca 12 Ekim srçimlerinde başarısız kalacak bir Cephe Htıkumetınin baaktya davanan saltanatı, önfimflzdekl yıla varmadan buvTİk zorluklarla karşıkar^ıva kalacaktir. hırçmlık ve pervasızlıgın altında vatan nedenler bövlece belirginlesiyor Bolluk îçinde Yokluk Dısandan yardım alm&k bir anlarrda, ekonomı\» eneru ıthal etme^ demeknr Ulkem zde ve H ncîısfan'da o.dıpu gıbı mılvonlarca ıssız ınsanın enerusı osu^enme eks'khgı veya aksaklıgı nedenlerı ile kullamlamazken, dısardan faizi ıle enern ıthal etmek çıkar vol değıldr tşslzliğe ve açlığa mahıtum edılen insan vığınları toplum ıcmde kerdı kendını \ıvıp bıtıren buyuk bır enenı pomnsıve'mı belırler önce, fıkır ve kol ısçı erım:rn temsıl ettı»ı »nen yı kultanabılmel'viz Dış ülkelere şönderdıgımız (fa^zsız ve nazlanmadan gonderdıgımız) fıkır ve kol ışçılerı kalkınmamızın ana ogesı ve en dmamık içenğıdır Ana oges dır çunku ınsan olmadan kalkınma olmaz Dmamık ıçenğ dır çunku dogal kaynaklarda veva sermajede gorulen eksiKhklen, msan oge^ının çalışması \e varatıcıhgı ı'e m bır orguMenme ıçınde her zaman kaoatabılfriz. Insan, kalkınmann dıeer ogelerinm < ennı alabılır. Fakat bunun tersı doğru degıidir. Ulu^l çıkarlanmızı çekmmeden izlevebılecek hukumetlerm kurulmasım saglamak, elımızdek' kavnaklan sonuna de« ve en ıyı şebılde kullanabılme yettneğmize bağlıdır Vasıflı 1 nsıfsız ısçısı ıle, kövlüsu ile, bıîginı, öğrencıs , çocu*u kadıru ıle, tüm ınsan ogesını, hem kalkınmanın nem de tum jaşamın bu en degerlı varlıklarını en etkı ı şekılde orgutlejebılmelıyız Sermayenın dogal kavnakların orgutlenmesı ve ınsan ogesı ıle ılışkılerının istenılen duzevde ışlemesı sıyasal vonetımsel, toplumsal örgütlenme. etkilı ve amaca vonelık bır şekılde gelıştınlmedikçe, dış ılışküenmız b zım ıçin a«ırı şekılde baglayıc olmağa deiam edeceknr Çağımız da dış dünyadan kopmuş bır toplum duşunülemez Fakat, baglanmız bızı uydu durumuna getırmemelıdır Bu ıse, hepimızın büınçll ve orgutlü çabalan ıle gerçekleşebıhr. Kalkınma Nedir? Kalkınma, Ikıncı Dunja Savaşım ızleven yıllarda «adete o r ekonomık sorun olarak ele alın'vordu Zamanla ekonomık kalkınmanın yarında, toplUTisal sıjasal, vonetımsel kaltanmaaan soz eiılmeve baslandı Ozunde ualkınma, somut auzevde ele ahndıgmda kendı ıçınde sıs temsel butonlulugu olan bır olgudu» KonJijn vukanda belırtuen çeşıtlı açılardan ele alınnıası, kanlı canlı bır geçegın, donuk ve duragan kesıtlerınm çıkanlması ve birbınnden soyutlanarak ıncelenmek ıstenmesı, doğa ve topmınun aoğurganlığı degışkenhğı karsısında acız kalaa ınsan aslmın olaylan anlavabıunek ıçuı Dasvurd'igu bır yoldur Gorünen karmakanşıklıktan bır duzen çıkarmaga çalışma çabasının b'r sonucudur Dmanıık değıldır Gerçeğı oldu*u gıbı jansrmaz Fakat sıstematıktır ve bılımsel olmağa jonelıktır Kdlknma olgusuna bakılan açı ne olursa olsun hepainde ortak olan bazı ogeler varcl'r En gerııs a lamları ıle doğal kaynaklar, sfrnave \e ınsan, kalkınmanın saca^ağ«ra oluşturmaktadır • ü l ve teknolojıyı ınsan ögesi ıçmde j^reRg bılınz Bu uç oge, kalkınmanın gorülemlen ve en çaouK kavranabılen yanlarıdır Daha az gorülebılen, daiıa zor kavranan ve (belkı de bu nedenlerle) son derece owmlı bır oge olan orgutlenme ıse genellıkle unutulmaktaaır. Toplumsal defişim ve gelışlm sürerinde; sermaye, doğal kaynaklar ve ınsan unsuru, han Toplumda Örgütlenme ve Kalkınma Etküi bır toplumsal, sıyasal jonetımsel ve ekonomık orgutlenmenın, gelışmış diizeydekı ınsan o^e5;! ıle bırlıkte ele alındıgında, kalkmmanın aıger ogelerınde gorulen zaaflan gıderebıl dıgını goriJyoruz O\«a, sermave ve dogal ka\nakların zengınlığı. kendı başlarına, orgtı lenme \e ınsan unsurlarından doğan zaafları jfidererr.emektedır Bu konuda varı'ebılecek oe< gok ornek arssından ıkıcıne deftınmekle yetineoılinz 1950 lenn başında gerel sorunuiTilen araiında bnemlı benzerl kler bulunan IJÜ ülke KaİKinma yarışına gırdıleı Kı«ı başına fiUçen aehr, nüfus yofıınıu^u. ooğurganliK vonlennden bırbırıne benzeven bu ulkelerden bırısl Hındiîtan, dığerı ıse Çın HaİK Cımhurıyetı ıdı. Kışl basına riuşcn doğa) kajnaklar vinünden Hmdıstan, Cin der. daha ıvı durumda oldugu ıçm, Batılı ıktısatçılaı Hmdıstan ın kısa zamanda Çır'ı gerıde bırakacağına ınanıvorlardı 1959 yılına ksdar, Sov7etler Bırlığı Çın e pek de doyurucu ıima van bır ekonomık îardım programı yurjtt ı lfl60'dan sonra bj jardımlar kesıldiğı gibı, KBO ve SSCB, Çın ın gehşrresme engel olmaK ıçın Yokedilen Güzellikler Öner DEMiREL ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSt eçtığınuz gunlerde Boğazıçinın guzellıklennm yok edılmesi, gorünumunun çırkinleştırılmesi uzerıne bu sutunlarda yazılar yayınlandı Yazı sahiplen gerçekten bu konuya gonül vermiş bu tahripten çirkınlestinlmeden üzüntu duyan kiçiler. Ülkemızde jalnız Boğaziçi mı elden gıdıyor? Yemyesıl luyılara sahip denizle, ormanın bırleştığı Yalova Çınarcık, Bolu Abant, Ayvahk ve Ku'adası gıbı tunstık çekıcUığı bulunan yerler de yavas yavaç elden gidıyor. Çocukların ve Büyüklerin Dramı ışanda bır davam olup da karanhkta kalKmak zoruraa kaldıgım sabahlar sokakta daıma incecık sesleriyle bağrışarak bır şeyler satmak içın oıadan orava koşuşan kuçucuk ço cuklar gorurum Bunlardan btr tanesi vardı kı akluna geldıkçe halâ içlmin sızladığuu duyanm. Kavurucu ayazda dckulen eıvsılerini, incecık boynunu, cuı» bedenmi ve gözlertni bır görnıelıydınız Gözlerıne bır türlü oakamazdım o çocugun. Nasıl bır küsktınluk, ne tiirlu bır sitem, ne derın bir anlam vardı bilssnız 15 varsa da, sekiz • on yaslannda gıbıydi. Utsnıyordum bu çocuk tan. Karşılaştıkça yerın dıbıne gırıvor, gözlerıne bakamadan gazetemı alıp yollannor, içımden o hazin ımgesinı bır turlu sılemıyordum Her Tanrının sabahı gun doğmadan kalkan yavrucak o tatlı çocukluk uykularını ne taman uyuyacaktı' Ne vakıt tertemız yıkanacak, yenıler gıvınecek, beslenecek, ovnayacaktı? Bu bır damla çocuk sabah karanlığuıda tek başına vaşam kavgası verırjcen benım bu yasımda her sabah leş gıbı uvumava ne hakkım vardı İçımaekı utanç her gun buyudukçe buyudü. Kaç kez onu gorur gor mez kucaklayıp, evime goturmek kırlı yuzunden acılı gozlennden operek kendı payıma af dilemek geçtı içimden Onun, sabahları tertemız bir yatak ıçınde dudaklarında mutlu bır tebessUmle mışıl mısıl uyuduğu nu düşleyip durdum. Bır ara gorunmez oldu Ögrendım kı hırsızlıktan tutuklan mıs. Gece vaktı mahalle bakkalının kapı kılıdını kırarak ıçenden çukulata çalnus Sorusturdum, 900 lıra aylıklı bır şoforun 6 çocuğundan en kuçuğu ımış. Hıçbırıne ıUokulu bıle okuta D G ADALETıN. BıR TERAZi SıMGESıNDEN ÇOK, GÜÇSÜZÜN BAŞI ÜSTÜNDE KAL^ KAN BİR BALYOZ GÖRÜNTÜSÜ KAZANDIRMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMAK HER HUKUKÇUNUN NAMUS BORCUDUR. ruşa patlıcanı, şışe suyunu S kuruş fazlasına satan kuçuk esnafın başında patlamış, mılyonluk ıhtıkar erbabı tam bır aokunulmazlık ve ayrıcalık ıçınde talanıarını surdurup gıtrruslerdı Çocukların kıyımı yuz yü yaıılsa tükenecek gıbı degıidir. Büyüklerin dramı Ülkemız eşsız bır doğal guzellığe sahip, Uç tarafı denia ile ormanın çevrelediği eşsız guzellıkteki kıjılarla çevrıli, değışık ıklım bolgelerındeı olusmıış, bir tarafta kış ıken dıger tarafta bahar. Hayvan ve bıtkl ortusü (tavna ve flora) bakımından hatırı sayılı şekılde zengın bir ülke Turkije Dünva da neslı tukenea kuşlar (kelavnak) bir çok av hayranlarına sahip Bu guzellık, bu zengln bıtkl ve hayvan kaynağı içerisınde bızım yaptığımız ne oluyor' Yok etme, usulsuz avlanma, bıtki ve hayvan neslını tuketme Gunumuzun gelışmiş dlye adlandırılan ulkelerı doğal güzellıklennı gelışmelen uğruna yok etmışler, gereksındıklen bu çeşıt guzellıklerı Afnka'nın Asjatıuı az gelışmış ulkelennde arıjorlar Geri kalmışlık zaman ıçensınde gıdenlebüır, fakat vok edılen bıtkı ortusu hayvan varlığı gerı gelmez. Bır kaç yıl öncesine dek kuçtık ses<sız jemveşıl bır koy gorjnumune sahip Yalova Çınarcık, bugun bır çok katlı yazlık apar*ıman diye adlandırılan beton yığınlan ıle kaplı tepelerı ivaplıyan çam ağaçıan gıttıkçe sahılden ıçernere doğru uzaklaşmakta adeta kaçmaktadır Bu yeçıl alanlarm \ennı düzensız gelışı guzel bır şekilde beton yığınlan a^maktadır BUtün gtlzellığmi çam göknar agaçlarmm oluşturduğu dort tarafını çevıren ormana borçlu ^ban' ıse arkeo'ojik bır kazı alanrna donüşmuş, ahşap bır yapı olan bujuk otel yıkılmış, verme benzerlenmn yapılacağmı da muştulayan beton bır yıgın ınşa edılmektedır. Adalan, yarımadalan, boğazları ıle ısım yapan, guneşm batışının en guzel seyredıldıgı eski Ayvahk nerede' Ilçeye gırışte msana fabrıka artıklarının kokuları hoş geldin dıvor, zeytınyagı fabnkalannın ımalathanelermın bacaları dağınık olarak ılçenın her yennde gokyuzüne yuKsel'vor Bunlan ılçejı rahatsız etmıyecek koku yaymı>acak, gorunümu çırkınleştırmıyecek bır yerde toplamak olanagı yok mudur' Ayvahk'ta çamlık olarak adlandınlan bır ıkı vıl öncesıne değın çam ağaçlan ıle kaplı doğal güzelliğine doyum olmıyan yerın bugunku durumu yurekler acısı Yap, satçı ınsaatçılann boy gosterdığı halk dılınde «denıze nazır kazığı hazır» daırelenyle beton yığınlan yer almakta Yıne çamlıgın devamı ormanlık alanlar yer yer herkesın dıledıği yerde \e dıledığı şekılde parsellenmıs orman yağması devam ednor Yalnız ulkenuzde değü dış ülkelerde de haklı bır Une sahıp Kuşadası bu yafrna, tahripten kurtulami' or Sahıle yakın >erlerde kapatılmak ıçın bulur.omıj'an arsa, tarla tepelere ormanhgın zeytınlışın arasında bulunuyor \azliklar, vıllalar bu jeşıl alanlarm >erını almağa başlamış. Kuşadası rda seunüpcek bır durum var dığer kıyı bolge ler. gıbı kıvııar halka henuz kapatılamamış Yalnız Kuştur Tu san gıbı turıstık kuruluşlar gelecekte bulundukları kıyıları halka kapatabılırler Şımdıden tedbırlerını almak gerek. Doğuda bır kok, ıkı kok meşe çahsı kestı, jahut kokunu so<tu dıye orman kovljsu jıllarca mahkeme Kapılarında suru nujor Oysa zengınlerın açıkgozlenn çam goknar ormanlarını koruları vok etmelerıne hıç kımse ses çıkarmıvor Uıke aynı uİKe ; asalar ajru yjsa, bu avırım nıve7 Dogal guzellıkıerı korumak ıçın yenı tedbırler geünlmelı uvgunsuz jer'eşneler onlenmelı, bılhassa beledıyelerın bu konudakı faalıjetlerı kontrol altma alınmalıdır Her seçımden sonra eskı jonetıcılerın bır çok volsuzluâa çanak tuttukları orta; a atılmaktadır Fabrıka, ımalâthane yerı seçımınde doğal gurellığe gorunümu ıle dahı olsa zarar vermıveceK havasutoprak kırlenmesı varatmıyacak yerler gozonunde bulundurulmahdır Antalya projesı dıye adlandırılan SEKA'nın Antalya'da kuraıagı fabnka jerınuı seçımuıae turıstık degerlere ve doğal gıi7ellıklere oır çok zarar vereceğı denız urunlerını yok edecegı hala gunun konusudur. Her ıl ve ılçede halkın faydalanaragı yeşıl alanlar parklar, mesıre verlerı duzenlenmesı ıçın tedbırler getınlmelı, ımar yasalarına bu hukumler konulmalıdır Varolan doğal guzellıklerın sorunTiası ve bu konudakı onenlerı tıtızlıkle mcelenmelı, hatta kamuoyuna dujurulmalıdır Bugun modern şehırcılık, uzmanlannca kentlerde insan başına asgarı 20 M2 , ıdeal olarak da 30 M2. yeşıl alana gereksuıme olduğu ılade eaılmektedır Koruları yeşıl alanlan ıle tanınan koca Istanbul kenfnde 250 hektar jeşıl saha bulunmaktadır Bu rakamı 22 o mılvonluk rulusa boldugumuz zaman ınsan başına Istanbul'da 1 M2 yeşıl alan duştugu ortav a çıkmaktadır O>sa bugun Istanbul'da asgari 4000 5000 hektar jaşıl alana gereksmme var Dığer ıtentlerı de gozonunde bulundurduğumuz zaman Türkıvede ınsan başına ortalama 0 5 M2. yeşil alan duştuğü goruimektedır. Bu rakamlar ülkemızin var olan yeşil alanlarırun korunmasında, bır yandan da mıktarının artırılmasında çok çahşılması garektığını ve titız olunmasını gosterıvor. SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA tedavide ilkdefa Çağdaş sosyal, iş ve aile hayahnın kişiye yüklediği ağır baskıların yarattığı huzursuzluk, sıkıntı v.s. ruhî rahatsızlıkların tedavisinde Basmda milyonluk vurgun öyküleri yme sürup gıtmektedır. Rifat VERDiGiL En guncel olanı, Yahya Demirer ın hayalî firmalara mobilya ıöraç ettıfi hakkında sahte belgeler düzenleyerek devlet hazmesınden 20 mılyon lıra aldıgına çUesini ates o: ajııdırılniesıni dıledım. . ve lsvıc.red|kı iırma JUiresınuı, ten RötftfeK gıoı tasmaktan mbul eaılmedı Mahkum ol "akrıyte lurk Bankalanndan mıl vonUıca kredı alarak yurt dısısan kılığmdan çıkmıstı Çocuğu du \attı ve çıktı. na kaçan Şellefyan'ın bır yakınınun ışledıği suçtan son derece Onu bir daha da gormedım utanıyordu. 17 yasında bır çocugun ce na aıt konut olduğunun saptanAgladı. bınden 3 paket ecnebı sigarası dıgına ılışkın ıddıadır. Yag tahsıslerı arsa dalavereleri, kreaı Bu çocuğu Ağır Çeza Mahke çıktı dıye dort buçuk ay bepse volsuzlukiarı, hazine soygunları mesı huzurunda savundum. Tra mahkum olduğunu hatırhyorum. bırer facıa dizısı halınde sürüp Bakanından genel Müdünine, jık vaşantısını, kendisinı suça savcısından yargıcına kadar en gıtmekte ve en yakın dostu Şelıten koşulları bır bir sayıp dok lefyan'ın bankalan mılyonlarca turn Çocukların yoksulluğu, entellektüel en sorumlu kisıle lıra dolandırıp kaçması karsıre, tavernalardan resmi daırelemutsuzluğu kadar msanlık havsmda kınayıcı tek bır söz soylesıvetını ıncıten vıcdanlara ışken re, cadde ve meydanlara kadar, meyen, kardeşının 25 mılyon uherkesin, her zaman her yerde ce eden toplumsal ve tilzel bır açık açık püfur pufıir Amerı sulsuz kredı aldıgı isnadını, 19 sorun bulunmadığına, bu koşul kan sigarası içmesının, karton mılyon oldugu savıyla yalanlama lar alunda yetışen bır çocugun ya kalkışan, Başbakan bu kez karton alınıp satılmasının yay kendı yazgısının bağıslanmaz soguı ve kronık bır ıptüa halıne de yegenme yoneltılen iddialan, rumlusu sayılmasındakı çağdaş geldiğı; ecnebı sigarası dumanı hüküm vermeye yetkilı sövmeye ıdrakın llkelhgıne degındım. Bes nın bır dudı muannıt gibı âfa fermanlı ımış gibı, «MÜFTERÎ kurus harçlık yüzü gbrmemış, kı sardığı bır ülkede gilcu yaı LER, ÇILGINLAR, HAYStYET çocukluğunu hıç yaşamamıs, en nız çocuklara geçen bır vasa ni CELLATLARI, ALÇAKLAR, HA doğal gereksinmelennden ıçı gi telık ve amacını tümüyle yitir YASIZLAR» avâzesı ıle gUrültu derek hep joksun kalmış, yasal getırmeye çalısmaktadır miş ve salt haksızlığa dönüsmüş ye Klsinin, ancak Türk TTlusu adızorunluga karşın ılkokul ogrenı olmaz mıydı' na yargılama ve hüküm verme mı bıle saglanmamış olan, top12 yasiannda bir yavrucak da, yetkısıne sahip mahkeme karar lumun bu bahtsız evlâdının ken dmi zorla suçlu yapan nedenlerı gışeden sinema büetı çalıp içe lannın kesınleşmesınden sonra gldermekle yükumlü saygıdeger rı gırmışti. Füm seyrederken ya suçlu sayılacağma ilıskin hukuk kısileri dava edebıleceğı tek mah kalandı. Çop gıbı bıleklerıne ke ilkesinı jadsıdığımız yok. Fakat, lepçe vurularak Adliyeye fetıril ihbar ve şıkâyetın asılsızlıgını kemenın yargıçlann vıcdanı ol bile bıle lsnatta bulundugu yardugundan söz ettım Ve sonuç dıgıni ızledık. olarak yalnızca bir 59 maddenın Mılli Korunma Kanunu da, Uç gı yolu ile saptar.mayan kıslye uygulanarak cezanuı altıda bır kurusluk tebrık kartuu dört ku müfteri derulemeyeceğı de ayEi kuralm gereğı degil midır? Bir Basbakamn yeğenı hakkında söy lentiyı aşan bu derece agır sahtecüık ve hazine soygunu iddıalan karsısında, gerçegin aydınlanmasına vardımcı olmak yenne sovgüyu yeğlemesi yararsıa oldugu kadar, ovünç vencl olmayan alğı ve yorumlara da elve nşlıdır. Bu da baska bır drazn, bir Mlnakyan dramıdır. Faşizme ve Emperyalizme Karşı Bağımsızlık ve Demokrasi Toplantısı Konuşmacılar: Oya Baydar (TSiP), Mihri Belli (TEP), Uğur Mumcu (Yazar). Gencay Gürsoy (TÜMAS), Mahmut Çıkma (D.D.K.D.), Baykal Gursoy (GSDB), Mehmet Bütün (öğretmen) sendika yöneticileri ve îşçîler 28 EYLÜL 1975 PAZAR GÜNÜ, SAAT 14.30 ÎSTANBUL SPOR VE SERGi SARAYI Cumhuriyet 75S3 Ve en önemlisi Fakat hepsmin üstünde asıl önemli olan nedir bılir misıniz' Ne hazıne soygunu ıddıası, ne Basbakamn tutumu .. Asıl önenılı olan; şeker yemek ıçın şeker çalmaktan başka oluru olmayan, 25 kurusluk bır harçlık yüzü gormeyen, ılkokul eğıtımînden bile yoksun, aç, çıplak sürum sürüm sürunen bır damlacık çocuklara kelepçe vuran adaletın aylardanben resmî belgelerle ortaya atüan 20 milyonluk bır hazine soygunu zanlısının yurt dışına kaçmasına engel oiucu jasal tedbırlerden uzaK kalmış olmasıdır Buvuk sorun ışte budur. Ajnı sahnede oynanagelen bu ikı turlu dramın vncdanlarda adalete, b:r terazı smıgesınden çok, guçsuzun başı ustunde Kal kan Dir baljoz goruntusu kazandırmasma engel olmağa çalışmak her kuıtukçunun namus borcudur Romatızma tedavısı ıçın yuksek dozda salısılat veren tabıb, nasıl, hastarun kalbındeki ânza benı ılgılendırmez dıyemez se, adaletın tümel esenlıgı kaygısı taşımayan hukukçu da düşunulemez. Hukuk adamlan; bu açık goruntuler karsısında susmak, va da haklı seslenişlen bağnaz bır alınganlıkla bogmak \erıne, oır parçası olduklan yargı erkını koru>ucu çaba ıçınde butunleşme yolüna gırmeli, Anayasanın «Hıç bır kışıye, aileye veya sırufa imtıyaz tanınamaz» ılkpsının her şeyden once adalet onunde yurürlügünu sağlamakJa ıştırak halmde vtıkumlıl olduklarıuı bümelıdırler. Uy uklama Uy uşuklukSedasyon yaprriayan makina.motorluaraç v.s. kullanmada probJem yaratmayan BEKLENEN KİTABI ÇIKTI HGULEBICINDE NIHAT ERIM t takdim etrhekle şeref duyarız. ilkilacı f tablet 2 mg. günlük yalnız bir tek ufacık dozla etkilidir. «N'O'ROFREN yalnız DİFfarafmdan imâl edilip Janssen Pharmaceutıca N.V Beerse, Belçika firmast tarafmdan geli^irilen ve temm edilen Pimozide ihtiva eder? MÜBAREK RAMAZAN BAĞIŞLARINIZDA üKK.NEĞhMıZi DE UNUTMAYIMIZ TURhtYE SAKATI AR DERNKĞt IST\NBLX ŞlBESt ŞEHREMtNt ) Ooğu İJâc Fabrikası A.S. (ÜincıUk. 7562) Bütün krtapçılarda safılıyor C«n«!daöıtım: BATEŞ (Cumhunyet: 7579)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog