Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SEÇIMLER 1976 SONUNDA YAPILACAK AMA, FORD GEZİLERE BAŞLADI BİLE 1UttU, YLIIVIIŞBLÇ) GÜNDE TAM 2 4 EYALETİ GEZECEK ABD'DE I976 BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN KAMPANYA ERKEN BAŞLADI WASHİNGTOV ABD Başkanı Ford 17 gün içinde ıki kez suikast girişımiyle karşıiaştı. Bu girişiınler Başkan'ın seçim kampanyası olarak kabul edilecek gezilerine rastlamıştı. Lynette Alice Fromm'un Başkan'ı öldürme girişiminden sonra yapılan kamuoyu yoklamalan Ford'un seçilme şansının büyük ölçüde olmasa da arttığmı göstermektedir. Fransız LE NOUVEL OBSERVATEUR dergisi de son sayısında bu konuya yer vermiştir: «Gerçekte seçimler 19T6 yılı sonunda yapılacaktır. Ama Başkan Ford şimdiden ülkeyi baştan başa gezmeye başlamıştır. Bütün gözlemcüer gerinin gerçekte bir seçim kampanyası oldugunu açıkça belirtiyorlar. Başkan Ford önürnüzdeki ay sonunda daha da büyük bir geziye başlayacak. Bazıları televizyonun böylesine etkin olduğu bir dönemde, bu gezileri gereksiz bulmaktadırlar. Ama Başkan Ford'un da kendine göre hesapları var. örnefin Amerikahların «Jerry. diye adlandırdıkları Ford, Kalifornia'nm Sacramento kentine, eski eyalet valisi ve partinin uç kanadınm parlak kişilerinden Ronald Reagan'a karşı gövde gösterisinde bulunmak için gitmişti. 1976 Başkanlık seçimleri için Ford'un bir çok rakibi var. Ama onu en sevindiren şey de rakiplerinin çoklugu, bu fazlalıgı iyi kullanmayı taktiklerinden biri haline getirmiş Ford. Bu rakipler içinde en tehlikelilerinden biri ise yardımcı8i Roekefeller. Başkan'ın danışmanlarından kampanj'a işlerini yürütmekle görevli olan Howard Callouay, kendisine parti içinde bir liberalizm havası estirm ı eğiliminde olan Rockefeller'i bırakmasını salık vermiştir. Ama Rockefeller Başkan'a iyice yapışmı? ve taktik değiştirmiştir. Iki yıl önce, demokratik haklardan. yurttaşların özgürlüklerinden sık sık sözeden • Roeky», artık «Federe devletlerin yetkileri» konusunu işlemekte, tHür teşebbüsün atıhm olanaklannı kısıtlayan saçma mevzuattan» yakınmaktadır. Nelson Rockefeller Alabama'da ırkçı olarak tanınan Demokrat aday George Wallace'ın elini sıkmaktan da kaçınmamıştır. Ford yardınıcısı için, «Her konuda tam bir birlik içinde olmayı biliriz, ama ikirmz de aynı yolda yürüyoruz. diyor. Başkan Ford. rakipleri içinde bir diğer tehlikeli adaym da. Kennedy ailesinin en küçüğü olan Edward Kennedy oldugunu bilmektedir. Ted şim diye dek Başkan'ık seçimi için adayhğı reddetmlş ti. Bu davramşının nedeni ise bir suikast girişimiyle Karşılasmak tehlikesi ve kansı ile oğlunun sağlık durumlanydı. Bir başka neden de, Unlü Chappaquidick olayıdır. Eski sekreterinin Ed\vard Kennedy'nin ara • BAŞKAN YARDIMCISI NELSON ROCKEFELLER. KENNEDY AİLESÎNİN EN KÜÇÜĞÜ OLAN EDWARD KENNEDY, SENATÖR HENRY JACKSON, SENATÖR FRANK CHURCH VE SENATÖR EDMUND MTJSKÎE, BAŞKAN FORD'UN BAŞKANLIK SECİMİNDEKÎ RAKİPLERİ Üstüste iki suikast iii gırışımı Ford'un seçim şansını arttırdı NELSON ROCKEFELLER Ford için en tehlikeli rakip mi? basında boğulmasmdan sonra New York Times ve Boston Globe gibi ciddi gazeteler dahı olayın üstüne gitmişlerdir ve bir gün Eduard Kennedy adaylığını koyduğu takdirde, bu dosyanın yenıden açılacağı ve kamuoyunun olayın en ince ayrıntısına kadar inmek isteyeceği kesindir. Işte skandallardan yıpranmıs Amerika'da, «dı Chappaquidick olayına karışmış bir Kennedy'nin karşısına sade ve dürüst bir kişi olarak çıkmak Ford'un en büyük avantajı olacaktır. öteki mııhtemel adaylar İse Maine Senatöril Edmund Muskie, tdaho'dan Frank Church ve sertlik yanlısı Henry Jackson'dur. Ford degisik «tkenlerin yardımıyla bu rakipleri altetmeyi um j maktadır. Üstelik ilk bakışta ekonomik durum da, şimdiki Başkan'a yardımcı görünmektedir. Ekono ı mınin yeniden düzelmesi sürecine girilmiştir. A ma unutulnıaması gereken nokta bu düzelmenin tam bir oturmuşluğa dönüşmediğidir. ' Ve Ford bu onamda seçim gezisine devam ı etmektedir. Öte yandan da Ford'u öldürmeye tesebbüs eden Manson müridi Lynette Fromm'un arkadaşı Sandra Good. «Başkanlan, Başkan Yar dımcılarmı ve büytik şirkeflerin yöneticilerini öl . düreceğiz» diye haykırmaktadır. j (Dı 5 Haberlcr Servisi) 1 LüJDnan'aa birbuçuk aylık kanlı çatışmalar 11 milyarlık zarara yolaçtı • Ülkede faaliyet gösteren Japon firmalarından 17'si kapandı. îki rafineri ve iki çimento fab rikası üretimi durdurdu; turizm gelirindeki düşme % 70 oranmda; otel ve gece kulüplerindeki personelin % 80'inin işine son verildi. Lübnan'da nisan .yından bu yana süregelen ve temelinde sınıfsal nedenler yatan müslüman hıristiyan çarısması, ulke ekonomısine de agır darbe indirmiştir. Yetkili çevreler, LUbnan'daki savaşın yalnızca nisan ayı ortasından temmuz basına Eadar olan bir buçuk aylık bolümünd« 1,8 milyar marklık (yaklaşık 10 milyar 800 milyon lirahk rarara yol açtığını açıkiamışlardır. Alman DER SPİEGEL dergisi, yakm geçmişe değin «Ortadopu'nun İsviçre'si» olarak nitelenen Lübnsn'ın şimdi ancak 1960 yıllannın Kongosu olarak tanımlanabileeeğini yazmakta ve çafışmalann sürdiiğü Beyrufu, Kuzey trlanda'nın Belfast kentine benzetmektedir. Trablusşam ve Sidon kentlerin de faaliyette bulunan iki petrol rafinerisi ve ülke gereksinmesini karşıladıktan sonra komşu devletlere ihracatta bulunan ıki büyük çimento fabnkası da, son çalışmalar nedeniyle üretimi dur durmuslardır. Bu arada vaz boyunca ülkeye hemen hemen hiç turist gelmemiş. eskiden çok îşlek bir liman olan Beyrut'a gelen gemi sayısında da önemli azalma olmuşttır. Ülkede faallyette bulunan (55 Japon tirmasmdan 17'si, son karışıklıklar nedeniyle kapanmıştır. GERALD FORD 1976 Başkanlık seçimlerinde Başkan Ford'un bir çok rakibi var. Ama, onu en sevin diren şey de rakiplerinin çokluğu, bu fazlalığı iyi kul lanmayı taktiklerinden biri haline getirmiş Ford. Rıthk Bu arada Lübnan'da yakıt ve teme! gıda maddeleri kıtlıfı başEöstermege başlamıştır. Catısma lann yojtun olmayan bfilgelerınde butunan tahıl ve di?er snda maddeleri de yakıt yoklugu nedeniyle Beymt ve Trablıiîam jribi kentlere gonderilememektedir. öte yandan Hıristiyan falanjist milis kuvvetlerinden korkan, Surıye'ü ve Filistinli mevssmlik tarım ışçileri de bu vıl çalışmamıslar ve ekin tarlalarda kalmıştır. Lübnan'da nisan ve temmuz ayındaki çatışmalarda, ."W)'den fazla büyük dükkân ve magazanın yıkıldığı ve 38 benzin istasyonu ile 12 banka şubesinin patlayan bombalar sonucunda havaya uçtuğu bildirilmektedir. Ey lül ayındaki çatısmalardaki zarann çok daha büyük oldugu, anrak bu konudaki sayımlann henüz yapılmadığı da gelen haberler arasındadır. SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE BOŞANAN ÇİFTLERIN SAYISI HIZLA ÇOĞALIYOR > Boşanma oranınm büyümesinde 1960 yılında çıkartılan ve boşanmayı kolaylaştıran yasanın rol oynadığı öne sürülüyor. mpa'dakl düzeye yaklaştığı büdirilmektedir. Leningrad kentinde yapılan bir araştırma, öğrencilerin yüzde 33'ünün 18 yaşından önce cinsel ilişkide bulunduklarıru göster mektedır. Arastırmanın bir diğer sonucu oa, 24 yaşına gelmiş ve hiç cinsel ilişkide bulunmamış gençlerin sayısının oldukça az oldıığtıdur. Sovyetler Birliği'nde bosanmalarm hızla artmasına neden olarak. 1960 yılı sonlarında çıkan Sovyetler Birliği'nde bosanma boşanma yasası gösterilmekte!ann üçte biri evliliğin ılk yılındir. Bu yasa boşanmayı kolayda olmakta ve evliliğin ilk üç ay laştıran ve ucuzlatan yeni hülık döneminden sonra eşler ayrı kümler içermektedir. Yeni yasayaşamaya başlamaktadırlar. S. ya göre, çiftin her ikisi de boBirliği'nde evlilik öncesi ve ev şanmayı istedikleri takdirde, gelılik dışı ilişkilerin de, Batı Av rekli işlem için 50 ruble (1000 lira) ödemeleri yeterli olmaktadır. Eğer eşlerden birinin akli dengesi bozuksa, ya da üç yıldan fazla hapis cezasma çarptinlmış sa, boşanma işlemi için 25 ruble (500 lira) ödenmesi gerekmek tedir. Boşanmalar için tüm işlemler kolaylaştırılmıştır. Ancak bazı durumlarda erkek boşanabümek için karısının onayını almak zorundadır. Bu durumlar kadının hamile olduğu, va da çiftin çocuklarının bir yaşından küçük olduğu zamanlar için söz konusudur. The Eeonomist dergisi, Sovyet halkmın büyük bir bölümünün evlilik işlemlerinden kaçındıkların:. ancak yine de kadıniarın evlenmeden bir erkekle birlikte yaşamaktan çekindiklerini beiirtmektedir. Buna rsğmen 1971 yılında Sovyetler Birliği'nde doğan çocuklarm vüzde 10 kadarı (yaklaşık 400 bin çocuk) evlilik dışı ılişkiler sonucunda PARİS Fransız Hükümeti, dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu oran ekonomiyi harekete geçirmek 1 için ihtiyaç duyduğu yeni kay hemen hemen aynıdu . İngilterede ise biraz daha düşüktür. nakları bulabilmek amacıyle seks filimlerine de yeni vergıler ((Dı? Haberler Servisl) koymayı kararlaştırmıştır. «Ekonomide durgunluktan etkilenmeyen tek sanayi> olarak niteienen seks filimlerinden alınacak yeni vergi ile 1976 mali yılı bütçesine 21 milyon dolarlık yeni bir kaynak kazandınlacağı resnıi yevrelerce açıklanmıştır. MOSKOVA Sovyetler Birliğinde evli çiftler arasmda boşanma oranınm hızla arttığı bildirilmektedir. The Eeonomist dergisinin haberine göre, Sovyetler Birliği'nde son olarak yapılan istatistik!er, evli çiftler arasmdaki boşanma oranuıın yüzde 27'ye ulaştığını göstermektedir. 1960 yılında Sovyetler Birliği'nde evli çiftler arasındaki boşanma oranı yüzde 10du. Portekiz'de liderlerin görüşleri belirginleşiyor LtZBON Portekiz'dfki son gelişmeler Batılı kaynaklarca Sosyalist Parti'nin ve ılımlı subaylann zaferi olarak nitelenirken, Portekiz yetkilileri de siyasal görüşlerini yeniden ifade etmeye başlamıslardır. Askerl Güvenlik örgütü COPCON'un Başkanı ve eskl üçlü yönetimin üyesi General Carralho, Portekiz'deki son gelişmelere ilişkin açıklamasında, hükümetin sağa kaymasına asla göz yummayacağını söylemiştir. General Carvalho, yeni Portekiz hükümetinin, bazı çevrelerce iddia edildigi gibi sağa doğru bir dönüş yapmadığını belirtmiş, ancak kendisinin böyle bir izlenim edindiği takdirde bunu bir ihanet olarak niteleyecegini İfade etmiştir. General Carvalho böyle bir lhanetle karşılaştığı takdirde, kendisinin de hükümete ihanet etmeğe baslamakta tereddüt etmeyeceğini söylemiş, ancak böyle bir gelişmenin çok uzak bir olasüık oldugunu kaydetmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Coutinho, ülkede sosyalist düzenin kurulabilmesî îçîn sîyasal partllerîn dışında bazı örgütlerin kurulması gerektîğini sovledi Fransız Hükümeti seks filmlerinden daha yüksek vergi almaya karar verdi YENt DELHt Hindistan Baş bakanı îndira Gandi, hükümetinin Sovyetler Biliriği'nin etkisi 6ne liuüyor Yeni hükümetin tutumunun, altında olmadığını söylemiş ve Cumhurbaşkanı Gomes ve Ba.ş«Batılı ülkeler biai mutlaka her bakan Azevedo tarafmdan kesin si İçin komünist partilerle Işbir na karsıhk Ulkecleki işsiz sapsı rimi'nden bu yana her zaman hangi bir devletin etkisi altında bir dille açıklandığına oikkati görmek istiyorlar» demiştir. çeken General Carvalho, böyle liğinin gerekli olduğuna inanma nın 500 bini aştığını ve bu fcayı doğru yolda ilerlememiştir.» delarıdır.» demiştir. nın her geçen gün daha da art miştir. Bayan Indira Gandi, Danimarbir programı sonradan bir Sosyalist lider, Ülkede sosya tıfını söylemiştir. Öte yandan, Portekiz'deki kuv ka'da yayınianan bir günlük gasapma olmadıkça her zaman Yeni Portekiz Hükümetinde vet komutanlıkları içinde Komü zeteye verdiği demeçte, «Biz &ıdestekleyeceğini belirtmiştir. Ge lizmin demokratik yollarla gergijrlügümüzü başka ülkelerin etneral Carvalho Basoakan Azeve çekleşmesinin gereğine de dik Dışişleri Bakanlığı görevini üst nist Parti'ye yakınlığıyla bilinen kati çekmiş ve basın özgürlük lenen ve General Gonçalves'e Deniz Kuvvetlerinin Komutan kisi altına girmek için kazanma do'nun yeni hükümet konusunda kendileri için büyük bir güvence lerinin geri geleceğini ve Repub karşı verdiği «9 1ar bildirısi» ile Yardımcısı Amiral Coutinho, ül dık» demiştir. Hindistan Başbakedeki son gelişmelere ilişkin oldugunu ifade etmiş ve Başba lica ve Radyo Rönesans'ın ger ünlenen ılımh subaylarm önderi kanı, Batı basınınm olağanüstü çek sahiplerine geri verilecegini binbaşı Melo Antunes de, ülkeaçıklamasında. Portekiz'de sos hâl ilânından bu yana ülkesi hak kan'ı solun güvenilir ve gerçek söylemiştir. yalist bir düzenin kurulabilmesi deki son gelişmelerin ardından bir kişisi olarak tanımlamı^tır. kında kasıth olarak yalan haber açıklamalarda bulunmuştur. Me için kendisinin hâlâ siyasal par yaydjğını ve Hindistan'daki oiay Sosyalist Parti lideri. ülkenin Yeni hükümette en etkin parti lo Antunes, yeni hükümetin Por tilerin daşında bazı örgütlerin ku ları çarpıtarak yansıttıgını bedurumunda olan Sosyalist Parti' büyük ekonomik sorunlarla kar tekiE'in sıyasal vasamında tarıhı rulması gerektığine inandığını lirtmiştir. nin lideri Mario Soares ise, hü şı karşıya bulunduğımu tekrar bir dönüm noktası oldugunu be söylemiştir. lamış ve Portekiz'in toplam nükümetin kıırulmasımn ardından Bayan tndıra Gandi, olağanüslirtmiş ve Portekiz 25 Nisan Dev(Dı? Haberler S«rvisl) yaptığı ilk açıklamada, sosyal fusunun 8 milyon oldugunu, butü durumun ileriye doğru bir ademokrasınin Portekiz için uydım oldugunu savunmuş ve bu gun bir sistem olmadığını öne gelişmeyle birlikte ülkeye güçlü sürmüş ve hedefierinin kapitabir disipünin egemen oldugunu lizmi son izlerine dek ortadan belirtmiştir. Bayan Gandi, olakaldırmak oldugunu söylernişğanüstü durumun bazı zorlamatir. lan ve tehditleri kesinlikle beraberinde getirmediğine de dikkati Tümüyle değişmeli çekmiştir. Yeni hükümetin programımn Hindistan Başbakanı, ülkedekapitalizmin en uç ve haksız yan ki muhalefet partilerinin Hindislarını düzeltmek olmadığinı ifatan'ın zar^r görmesi için ellerinde eden Mario Soares, ülkenin den geleni yaptıklannı, Batı baekcnomik düzeninin tümüyle desınının da «ülke halkmın muha ğiştirilmesı gerektiğini söylemişlefetin yanında oldugunu» sık sık tır. Sosyalist Pani lideri Soarei, tekrarlayarak ve olaylan çarpıkendi partisinin olduğu gibi tarak onlara vardımcı olduklarıFransa. ttalya ve îspanya sosyanı söylemiştir. list partilerinin de gerçek anlam da sosyalist partiler olduklarını Bayan Gandi, ülkesinde kendive onlann programlarında sos sine karşı başlatılan hareketın yal demokrasi ilkelerincien hiç kentsel alanda ve orta smıf halk birinin yer almadığuu öne sürhitlelerinde sınırlı kaldığmı hamüştür. tırlatmış ve olayların başından Mario Soares'ın, bu dört partiberi köylü ve çiftçilerin ve sanin diğer ortak bir özellıklerinayi işçilerinin kendisini desteknın de, toplumda sosyaliit yolMELO ANTLNES GENERAL CARVALHO lediklerini söylemiştir. da bir değişikliğin gerçekleşmeNasıl bir dış politika izlenecek? (Dış Haberler Servisi) Sağa kayarsa hükümete ihanet ederim Destekliyor Generaİ Carvalho: 'Hükümetin sağa kaymasına asla göz yummayız, MARtO SOARES: PartMnin de«ı«kr»t Almadığını, kapltalizmi SO»T»1 izlerine dek ortadan kaldırmak son Hindistan Başbakanı Indira Gandi, Hükümetinin Sbvyetlerin etkisi altında olmadığmı söyledi Yüzde 70'lk diişüş Bu arada Ortadoğu'nun belü başlı eflence yerlerinden olan Lübnan'da otsller ve gece klüplerinin büyük bir bölümü de kapatılmı» ve bu gibi yerlerde görevli p«rsonelin yüzde 80'inin tşine son Terilmi?tir. Lübnan Turizrn Bürosu Başkanı Şeyh Alam El Din. 1975 yılınm turizrn gelirlerinde yüzde 70 oranmda düşüş oldugunu belirtmiş, gelecek yıl bu düşüşün daha da fazla olacafına dikkati çekmiştir. Seyh Alam ElDin belli başlı turizm firmalannm, bu yıl Lübnan'da meydana gelen olaylardan sonra ülkelerini listelerinden silmiş olduklarını söylemiştir. Batılı ülkelerin yanı sıra komşu Arap Ülkelerinin eğlence meraklılan da, islâm gelenekleri uyarınca kendi ülkelerinde yasak olan bazı eflenceleri, artık Lübnan'da değil de, Kahire'de ya da Avrupa kentlerinde aramaia başlamıslardır. Bu arada Lübnan'daki karışıklıktan, bu ülkeye komşu olan ülkelerin yararlandığı bildirilmektedir. örnefin Suriye'deki ıki limandaki trafik, Lübnan'daki olaylardan sonra önemli oranda artmıştır. Bu arada bazı vabancı firmalar Lübnan'daki faaliyetlerine son vererek, kendilerine daha sakin bir ortam sunan Mısır ve Kuveyt'te yatınm yapmak yoluna gitmişlerdir. (Di? Haberler Senisl) Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle Suriye'ye sığınanların sayısı 25 bini buldu ŞAıM Lübnan'daki çatışmalar. taraflar arasınaa anlaşma sağlandığınm açircıanmasmdan sonra da tüm sıddetiyle sür mektedir. Bu arada, çatışmalar dan kaçarak Sunve'ye sığınin göçmenlerin sayısı 25 bini aşmıştır. Çoğu, bundan birkaç »ıatta önce manastır ve Köylerin sılâhlı gruplarca tahrıp edildıgi Kuzeydoğu Lübnan oölgesınden olan bu mültecıler. Suriye'nm kıyı kentlerinden Banyas, Lazkiye ve Tartus'ta kendilerine ni rer barınak bulmuşlaıdır. Bunlardan bir bölümü ise Halen :1e Hama ve Humus kentlerine geç mişlerdir. Sanslan olan bazı Beyrutlular ise Şam'daki ve başkentin kuzeyindekı sayfıve merkezindekı oteîlerde yer bulmuşlardır. Başkan Giscard d'Estaing yönpîiminın seks filimlerinden ayrı olarak tütüne yüzde 17, alkollü içkilere ise ortalama yüzde 14 oranmda yeni vergiler getirmeyi kararlaştırdığı önceki £ün açıklanmıştır. Seks filimlerinin Fransa'da görmekte oldugu rağbetin sinemt sanayiinin önde gelen kişilerini de kaygıya düşürdüğü bildirilmektedir. Fransız Sinema Merkezi Başkanı Pierre Viot, seks filimlerinden yakmarak, «her geçen gün seyircilerimizden bir bölümünü yitiriyoruz» SOSYALİST ÜLKELERDEN GELEN UCUZ TEKSTIL ÜRÜNLERİ İLE BATI ALMANYA'DA REKABET kelerden ithal edilen ucuz sanayi mallarıyla rekabet edemeyeceğini söylemekteydiler. Ancak tekstil sanayiimiz, bugün tahmin edilenin aksine sosyalist blok ülkelerinin tehditi altında bulunuyor. Federal Almanya 1974 yılında 12,4 milyar Bugüne değin Batı Almanya'nın dış ülkelermark (yaklaşık 74,4 milyar lira)hk tekstil malları den tekstil raalları ithalatmın önemli bir bölüithal etmiştir. Bu ithalatın yansı Avrupa Ekonomünü elinde tutan Uzakdoğu ülkeleri, sosyalist mik Topluluğu ülkelerinden gerçekleştirilmiş, blokun tekstil malları karşısında yenik düserler ken, Batı Almanya'da 100 bin tekstil işçisi de ay % 15.5'luk bölümü Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya, Çekoslovakya, Romanya ve Yugos nı nedenle işsiz kalmıştır. Sosyalist blok ülkelelavya'dan °i 12,3'ü Uzakdoğu ülkelerinden ve geri rinden ithal edilen tekstil mallarının fiyatları, Ba kalan bölümü de Amerika Birleşik Devietleri, tı Almanya'da ımal edilenlerin çok altında kalJaponya, Avustralya ve Lâtin Amerika'daki ve maktadır. Afrika'daki az gelişmis ülkelerden yapılmıştır. Batı Almanya'da yayınianan «DER SPtEGEL» Rekabet edemiyor dergisi de son sayısında bu konuya yer vermiş, tekstil ve giyim sanayiinde bir zamanlar dünyada Uzakdoğu'dan gelen tekstil mallan, şimdiye üçüncü durumda olan Batı Almanya'da, şimdi bu değin Alman tekstil piyasasında «çok ucuz» olasanayi kolunun geleceğinin belirsiz oldugunu Ifarak nitelenirken, yılbaşmdan bu yana sosyalist de etmiştir. blok ülkelerinden gelen tekstil maİları ile rekabet Yazı şöyle devam etmektedir: edemez duruma gelmiştjr. n.mnlrr>Hlt Alman riımVlııHiJBM'Tlfie Imal orll. BONN Batı Almanya'dakl tekstil piyasasın da sosyalist blok ülkelerinin her geçen gün daha etkin duruma geldikleri bildirilmektedir. Batı Almanya bugün tekstil ithalatmın yüzde 30'luk bölümünü sosyalist ülkelerden yapmaktadır. na tümüyle egemendir. 1974 yılı içinde Batı Almanya'da erkekler ve çocuklar 17 milyon adet Doğu Almanya malı iç çamaşın satın almışlardır. Dış ülkelerden ithal edilen. tıer üç kadın man tosu. erkek ceketi ve pantalonundan biri sosyalist blok üikelerınden gelmektedir. Bu arada Federal Almanya dünyada bir numaralı tekstil ithalatçısı ülke durumuna gelmiştir. Her Alman, her Amerikalıya oranla dört kat daha fazla ithal malı tekstil maddesi teullanmak tadır. AET ülkelerinin ihraç ettikleri ucuz tekstil mallannın hemen hemen varısı, Alman magazalarının raflarında ahcı beklerken, Fransa ve ltalya kendi pazarlarını bu konuda korumak yoluna gitmişlerdir. Lübnan'dan Suriye'ye vönelen bu mülteci akır \rap ülke lerinden gelen turis.crin henüz 60 milyar lira Suriye'den ayrılmamış olmalatı öte yandan ekonoml uzmanlan sosyalist blok nedeniyle bazı sorunlar ortaya ülkelerinden ithal edilen ucuz teksti! mallan ne j çıkarmakta ve oteîlerde yer t u deniyle işsiz kalan 100 bin Alman tekstil işçisine ] lamayan mültecıler Suriye'ye yeni iş olanaklannın sağlanabilmesi için 10 mil yerleşmiş akrabalannm evlenr.s yar marklık (yaklaşık 60 milyar llra) yeni yatı . sığınmakta ya da üuriyeli dostTimlann ffprpkti&ıni belirtmislerdir.» , lannm evlerine konuk olmatc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog