Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

OYUN OKTAY AKBAL I K Î N C I BASK1 ÇAGDAŞ YAVINLARI FıYATı 15 LÎRA Cağaloglu, Halkevı Sok No: 39/»l I S T A N B O L v*umnurıy 52. yıl, sayı: 18378 Kurucnsn: TUNUS NADİ Y A Z A f» : •J~ ProL Dr. Cavit Orha^ HYATI: ta LWÎA 27 Eylül 1975 Cumartesl Caialofln tSTEMB ADRESt: Halketn So* No 39/41 IsUnbni Yapımına başlanan tesis/n Kırka devlet yatak/ar/nc/an Ford: Bondırmo'yo nak/ı Yırcahlann madenine yarayacak "Ambargo Yatırıma iki yıl önce Ecevit Hükümeti zamanında başlanmış ve bugüne kadar 210 milyon lira harcanmıştı. Yatırımın Bandırma'ya nakli, 48 milyon liralık ek masraf gerektiriyor Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Etibank Genel Müdürlüğünün girişimine Devlet Plânlama Teşkilâtı karşı çıkarak gösterilen gerekçelerin yerinde olmadığını bildirdi Bor,, yatırımında particilik yapıldı MC hükümetınin ülke ekonomisıne buyuk zararlar venlmesi pahasına kendısıne yakın aılelere ayncalık tanıma polıtikasımn venı bir uygulaması ortaya çıkmıştır MC hukümetmm Enerji \e Tabıı Kaynaklar Bakanlığı ve buna bağU Ebbank Genel Müdurluğü, Ecevıt hükumeti zaman rda başlatılan ve şımdiye kadar 210 milyon lıra harcanan Eskişehır'de Seyıtgazi üçesındeki kalkar kalkmaz Türkiye Kıbrıs'a ilişkin öü çozum önerilerini ortaya koymalı,, TürMye'nin Kıbns konusund»kl haklılığını anlatmak uzere bır süre önce ABD'ye gıden ışadamlan ve sanayıcılerden oluşan ıyl niyet heyeü başkanı Feyyaz Berker, dün îstanbul da duzenledıği basın toplantısında ABD Başkanı Fordİa yapılan goraşmelenn tutanaklannı açıklamıştır. Basına dağıtılan gorüşme zabıtlarına gore Baskan Ford Kongrenın (Devuru Sa. 9. bu. 3 de) NATO Asamblesi, • Ingiltere ABD Kongresini silâh ambargosunu kaldırmaya çağırdı Dışişleri Bakanı, Çağlayangil ve Bitsios ile görüştükten sonra, «Kıbrıs sorunu çıkmazda» dedi Yunan Dışişleri Bakanı Türklerin tavrının Kıbns'ta patlamaya yol açacağını öne sürdü KOPEN'HAG Kuzey Atlantlk Asamblesi, ABD Kongresın* Türkıve've sılâh ambargosunu hemen kaldırmaga çağırmıştır Kopenhagtakl top'antıva katılan NATO üvesl ülkelerden 172 parlamento Uyesmden valnıı Yunanhlar bu tavsiyeve karşı çıkmış!ar, Fransız heyeti d çekımseT kalrmstır Kuzey AUantik Asamblesi, blr lttifak Üvesinln Amerikan silâblanm orgutün bır baska livesme karşı »aldın amacyla kullanamavacaf pörtlşunde olan Yunanhlann ve ABD Kongreslnir blrçok üyesinin kavgîlannı payla»makla bırlikte ambargonun kaldınlmasını tavsiye etmıştir Kuzey Atlantık Asambîesl. ayrıca, Türkîye'ye silâh atıba'gosu uvgulanmasmın, Kıbns sorununa çoztım bulunması olasılığım ravıflatmaltla kalmayıp, TUrk Slıfthlı Kuırvetlennın etkınlıfını de suıırlandırdıgı Rortistındedır Ku?ev AHanrik Asamblesi, bu durumun Sovvetler Bi'üjH'nln bolgede özellikle denızdeki eucünün artması ölçüsünde kaygı verici bulmakta ve ittıfakın gUvenlıgi bakımından «*iddl btr tehlike teşkıl ettıfhne Inanmaktadır. Yalçm KÜÇÜK •Kırka Bor TUrtvleri Tesisl» yatınrnının durdurularak Bandırma'da venıden başlatılmasını kararlaştırnuştır. Bandırma' dakı bor yataklannın buyük Dir bolümunü elınde bulunduran Yırcalı aılesıne yeni kârlar saglamaktan başka bır gerekçesi olmayan bu gidşlme Devlet Plan lama Teşkılatı kesinlıkle karsı çılcmıştır. DeUet Plânlama Teçkılatının Etibank Genel Mudürluğü ve Enerji ve Tabn KavnaKlar Bakanlığına yazdığı Musteşar Kemal Cantürk imzasını taşıyan 317.1975 tarih ve ÎPD: Sek371329 2 34 734533 sayüı y* zısında «Halen Kırka da tcurulması kararlaştınlan BorTurevlerı tesısmın, tesıs yennm değıştınlmemesı ujgun gorulmüştür» denılmiştır Yaklaşık olarak 1,5 milyar Hraya çıkacak ve 210 milyon Ura harcanmış olan bu tesısın taşınacağı Bandınnada bor yataklsrırnn buyuk bır bolümu îngılız (Devamj Sa. 9, S>ü. 1 de) MOPAR'IN VAROLMADIĞINI BILDİREN BERN TtCARET ATAŞESİ VE MÜŞAVÎRLERİ NAKLEDİLDt ANKARA (Comhoriyet Bfiroau) Suleyman Demırel'in yeğenl Yahja Demirel'ın mobilya Uıracatını araştırarak lsvıçre'de ıhraç edildiği ilerı sürulen Etablissement Mopar Şırketının gerçekten bulunmadıgını bıldıren Tıcaret Bakanlığı Bern Tıcaret Ataşe ve Mıisavırleri gdrevlerinden alınarak, değışik yerlere nak ledilmlşlerdir. Buna ilişkin ka ramatne Tlcaret Bakanı Haal Başol (AP) tarafından ımzalan mış ve dün kendılerine büdırılımştir. Yahya Demlrel"m hayali bir fırmaya mobilya ıhraç ettığı haberlen üzenne, Cephe Hükümetı, durumu aydınlığa kavusturmak ıddıalann gerçek olup olmadıgını anlamak amacıyle Tı caret Bakanlığı da Bem'deki Tıcaret Ataselen ile muşavırlerine çektığı telgrafla durumun araşnnlmasını istemıstır. Ancak Bern'de, Tıcaret Bakanlığı elemanlannm yaptıklan araştırma, mobılja ıhraç edıldıgı ilerı surulen Mopar fırmasının gerçekten bulunmadıgını ortaya kojmuştur Bunun Uzenne Bern Tı caret Musavıri Tank Celâl Guven, Tıcaret Ataşeleri Günes Ü çer ile Avhan Yaman gorevlennden almnuşlardır. Edınılen bılgiye göre, Tank Celal GUven Karaçı'ye, Gunes Uçer Cıdde'ye Ayhan Yaman da Kuveyt'e nakledılmışlerdır Buna ılişkın karamame öncekı gıin Ticaret Bakanı tarafından ımzalanmış ve dıln kendılerine bıldınlmıştir. Maliye Bakanı Ergenekon, işadamlarma "Sizin beslediğiniz basın bizi vuruyor,, dedi AVKAR*. (CnıtıluırİTet BSromı) Malıve Bakanı Yılmaz Ergenekon un 23 eylul 1975 salı gunu ışadamları ve sanayıcılerle yaptığı ozel toplantıda, sanayıcılere «îçınızde ısteyıp de kredı alama dım dıven kımse çıkmaz» dedığı ve «Sızm besledıjımz basın bızı vuruyor» bıçırrunde konuştuğu ögrenilmiştır. Sanayıcılcr ve ışadamlan halta başında Ankara'da kendl ara daha düşük oldugunu 1leri sü lemı?, Mnayıcilerden larında bır toplantı yapmışlar ren bakan, bıldınldıgıne gore, tam kapasıte ile çalıstırmalanve daha sonra duzenlenen bır sanavıcılere «Sızm besledığınız nı lstemıştır. Bunun içuı istevebasın toplantısı ile gonişlenm basın her gun bıze saldınr' ne ıstedıgı kadar ıhracat ve krekamuovuna açıklamışlardır Bu Kufreder Ama sız onları vıne de dı ımkânı açılacagını vaadetmıştır Maliye Bakanı konuşması basın toplantısından sonra da, llanlarla beslersınız» demıştır Ögreıuldıglne gore Bakan Er nm bu bolılmunde, sanayıcı ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un sanayıcılerle bakanhkta genekon daha sonra Turk ekono ışadamlarına «Icıruzde ıstevıp ozel bır toplantı yaptığı bıldırıl mısının dovıze ıhtıyacı oldugunu de kredı alamadım dıyen çıkaBakan bundan mektedır Konuşmasında fnar belırterek ıhracatı ve üretımi art maz» demıstır artısı hızının geçen jıla gor» tırmanın lorunlu oldugunu »oy sonra da sanırricilerin sorunlanra kendl ağtzlanndan dinlemek istedıgıni bıldırmıstir. BM'de durum NATO Asamblesi bu çağnyı yaparken, Kıbns sorunu Bırleşmış Mılletler Genel Kurulunda agırlık noktası olma nıteltğınl sürdürmektedır. Soruna blr <;özlim bulabılmek re ilgıli tarafla(Devsmı Sa. H Sfi. 7 de) . Sabancı söz ahyor Sanajıcıler adına Uk sozü alan Sanavl Odaları 'îırlığı Baskanı Sakıp Saoancı Fıyat Kontrol Komitesının burokratik bır engel oldugnru. fnatın ekonomınm doğal gelişımi ve oiyasa kuralları Ss «. 8B. 4 de) Başkent Notları Ecevit için kaygı duyanlar çoklukta Fikret OTYAM ANK.4R4 Bır resım, b<r şür, bır yazı ustası, bır dost, bır hoca, nalkınm japıtlarına vurgun bır coşkulu yurek sustu. tBedrı Hoca» da ajrıldı dunyamızdan. Bız, 1955lerde, Onun çıraklığından dıploma alıp ajrüan oğrencilerı üçbeş eksıgıyle son gorevımızı yaptık, eUerımız uzerınde taşıdık, kılıme ortulü tabutunu, nakışlı tabutunu.. Sonra eskı ogrencılen kı yırml yıldan tazla gonişemedıklenmız vardı aralarında, toplaşttk bır araya . Artık ıvı bırer resım ustası olan Orhan Peker'ler, Turan Erollar, Nedım Gunsur'ler, Mustafa Esırkuş lar, Mehmet Pesen'ler ve daha nıcelen Aklasmış bı>ık ve saçlanyle, dbkul muş dışlerle, ama coskulu yureklı uç masa dolu arkadaş, çoluk çocuğa, torunlara karışmışlar. Topıaştık, sojleştık doja doya .. Bır otobusle gidıp ayni gece (Uevamı sa u su. 1 de) TGS Genel Başkanı Balcıoğlu: 'Türün'ün gazetecilere karşı yasa dışı davranışlarını hiçbir zaman unutmayacağız,, Türtove Gazeteciler Sendıkası Genel Baskanı Semıh B&lcıoglu, Îstanbul Bagımsız Senator ad&yı Faık Türun'ün 24 eylul gunu TGS Genel Merkezıne yaptığı zı yaretle ılgılı olarak bır açıklama yapmıs ve «Turün'un basın men suplanna, gazetelere ve dığer yayın organlanna karşı olan yasa dışı davranışlannm hıçbır zaman unutulmayacagını» soylemiştır. Balcıoğlu, bu ziyaret nedenıyle ozellıkle Turün'un komutanlığı donemınde Sıkıyonetını taralından ışkenceye maruz kalan Uyeler re değışık bazı kuruluşLard&n kınama telefonlan almış bu(Oevsmı Sa. 9, Su. 3 de) Er bakan, "Koalisyonun şartları bozulmuştur; seçimden sonra gerekeni yapacağız,, dedi AVKAR^. (ANKA) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettuı Erbakan dün duzenlediği basın toplantısında, CGP"nın AP ile işbinıgı yapması ve Gumruk Bakanı Öztrak'ın AP'den adaylıgını kovma sıjla koalısyon şartlarının değıştığinı; bunun gereğının seçımlerden sonra yenne getarüeceğını soylemiştır. Erbakan AP' yı sert şekilde eleştırmeye devam ederek. «Erbakan Demıren degıl, Demirel Erbakan'ı takıp edıyor» demış, AP'nın «bölünmeyın» sloganını, mılleti çocuk verine koyma anlamında bir Lafonten hıkâyesi dıye değerlencUrmıştir. Erbakan, AP^ıın CGP ile işbırüğı ve Gümruk Tekel Bakanı Öztrak'ın AP'den adaylıgını koymasıyla koalisyonun slatüsünün bozulduğunu, seçimleraen sonra koalisyonun yenı dururounun saptanması ıçın goruşülmesi srerektıgıni sövlemışttr. MSP Genel Başkanı, Kıbns konusunda goruşunü açıklarken ise, «Biı Kıbns'ta bağımsızlık ilanmda fayda gonıruz Bunun hıç bır mahzuru yoktur» demıştir. Komandolar, Ulukışla ve Bor'da Deniz Baykal'ın arabasını tasa tuttular ERGANt VE OSMANtYE DE MEYDANA GELEN OLAYLARDA ISE 3 CHP LÎ GENÇ TABANCA İLE V T XRULDU 1 Mustafa EKMEKÇi MĞDE CHP Genel Sekreter Yardımcısı Denız Baykal'ın OrMılletin en büyuk alakayı ta Anadolu gezısı olaylı geçmış, MSP'ye gosterdlgmı, bunun son komandolar, Ulukışla \e Bor'da ömegınin, AP ve MSP'nın bırlık Bavkalın arabasını taşa tutmuşlardır. t« govde gösterisi vaptığı Muğ la'da görulduğunu. GümüşhaneDenız Baykal, Ankara'dan onde ıse AP'nın rıcası Uzerıne kence Nığde'nın Ortakov ılçesıne dl toplantılannı kısa kestikleri gelmış, burada yaptığı konuşma haîde AP mttınRtne kimsenın AP'Ulerle MHP'lı koraandolar tafrltmedığıni ve AP'lılenn mttmeı rafından engellenmek ıstenıTiısıptal ettıklerıni one suren Erba t.r «Kahrolsun komünıstler» dıye bağıran grup, Bavkal 1 dınlekan şoyle demıştır: (Devamı ha 9, Sü. b da) (Devanu t>*. 9. Sü. 3 de) Milli Piyango Genel Müdürü Enen de görevinden alındı ANKARA Başbakanhk ile Mıllı Savunma, tçışlen ve Malıje Bakanlıklannda yenı atamalar ol muştur Bu arada Mıllı Piyango Idaresı Genel Muduru îsmaıl Enen de gorevınden alınmıştır Tuğgeneral Tevîık Özgur, tstan bul Sıtayone'ım 2 nolu Askerı Mahkemesı Başkanhğına, Musav ır j ve Maliye Muîettışı Orhan Guven 1 Maliye Bakanlığı Teftış Kurulu Başkanlığına Emnıyet Genel Mu I durluğu Daıre Başkanı Refet Er | (Devamı >»a. 9. Sö. 6 da) 1 GÖZLEM UGUR MUMCU Okulların yolu kapandı Esentepe'de jnllarcs önce öğrenıme açılan Şaır Nedim Ilk okulu ve Esentepe Ortaokulu, onlennde başlayan dev bır orel ile bır yapı kooperatıfı mşa3tı yuzunden yolunu ve bahçelerım kavbetmış*ır. Otel ve apartman sahiplerl, okul yolunnn kendi mülkleri tııerınde açılmış oldugunu ıleri surerek tahta perde ile kapatarak msaata baslamıslardır. Boylece Barbaros Bulvanndan 50 met (Devamı Sa. ». Sa. 2 de) Demirel: "Sabıkah olanlarla sabıkalarını saklamaya kalkanları ayırınız,, DENIZLt AP Genel Baskanı ve Başbakan Suleyman De mırel, Denızlı'de yaptı^ı konus mada CHP ve Genel Başkanı Biılent Ecevit'e çatmış, ayrıca AP nın hızmetlerını lıendı >onunden açıklamıştır. 2,0 aylık bır meclıs çalışması ile Türk mılletıne sosyal ıçerığı kuvvetlı büyuk hızmetler geürdığıni ıddıa eden Demirel, ounlan sıraladıktan sonra, CHP* nın yaptığı ışlere değınerek, «CHP 10 aylık iktıdannda sadece komunistlenn affı ve Buıçe Kanununu çıkarabılmıştır Şımdı b.ze hesap sormasına pış kınlık denır» derruş ve konuşmasını ozetle soyle surdürmuştür: «CHP, Türk köylüsüne çarık, karasapan ve kâğnıyı tekrar dbndurdü, iyi ki ömrü yetmedi. Enflasyonda Türkiye'yi dunva şampıvonu yapan CHP iktıdan khvlüvü ezmistır Koy(Devanu S». 9, Su. 5 de; Eski Hamam Eski Tas... Geziden Tzlenimler Seçim 75 Aykut SAGANAK DENiZLi ve MUĞLA ızlemmlerini anlatıyor Bufün 5 Sarfamızda DPden ayrılıp Sule\man Bev'e destek olan 'Sadetnn Bılgıç, ortagı olduğu ve henuz kurulmayan üci yıket ıçın hükumetten teşvık belgesı aldı. Demirel in sinirleri iyice bozuldu ... Hikmet ÇETİNKATA DENtZLl AP Genel Başkanı Suleyman Demirerın sinirleri hayli bozuHu Ege gezısınde HUkUmet urtağı Necmettın Erbakan'ın Uç ay önce geldıği Muğla yöresinde. fcendisme tnat olsun dıye avnı gunde, aynı yerlerde konuşması Turk siyasal yaşamında ender gorülen olavlardan birt olsa gerek. Üstelık Necmettin Hoca'mn bu isi bile bile yapması ve çogu APIilerdPn (Devanu S*. 9, Sü. 4 de) | p Ürkiye'dekS Amerikan üslerinln kapatılıp kapahlmadıgt, I çalışmalaruıın durdurulup durduruımadıSı Sonujan üzennde dururken, Uışışlert BaKaniıgı öosyaıan arasından bır resmı yazı, gelıp masamıza kondu. Içtnde DuJunduğumuz eylul ayımn d'ünde, Dışışlen Bakanı verine Ganel bekreter Büyukelçl Şukru Elekdaa lmzasıvle. Maliye ve Gumrült ve Tekel BakanlıkJanna göndenlen vazıda. "l'üjrkıye'de gorevlı Amenkan personelının ayncalıklarırun eskısı gıbı surup gıtmesl istenmektedir. Dışışlen Bakanlığı Genel isekreterl BUyükelçi Şükrü Elekdağ 1 yurekten kutlamak gerekmektedır. Kıbrıs sorunu, sılâb ambargosu gıb) konulardan zaman avınp, Amerl. kalılann arabalannı elverişli olanafclaria alıp satmalan sonusuyla Ugilendıği ıçın kendısıne cBarış bdultl» bile venlse yeridır. Türklye'de görevll Amerikan personellnln ellenndeki arabaları nasıl satacaklarına üışkln Bakanlıklar arasında bır surü vazışma gelıp gltm's şımdıye kadar. Sonunda, feukrü fcleKdağ, J 9 1975 günunde «çok aceie» kavaıvle. Taaf 7a/Tuy*0i4 sayılı vazıjı UgıU Bakanlıklara eönaermlştu Amenkan lemsılciler Meclisının Türkive've silân sati3 ve vardırrunı durdurduktan, yani Türktye've «arr.bargo» koyduktan sonra, Gümruk ve Teke) Bakanlıgi blr •gümrilic tebliği. çıkartarak. gümruk resmi alınmadan rürkive"ve sokuian eşyanın yurt lçînde satılamayacaSinı başkalanna devredılerneyeceSi ve bagışlanamayacağıra belırtmlş. öu KOnudalu kurs.Han da saptamıştır. Gümruk tebliği 4 aSustos 1979 tarihlfdlr Ba tebllSde. Amerika Birleşik Oevletlerl makamıan tarafından TUröye"ye Hhaı ve buradan ihraç oiunacak askeri malzeme. teçhlzat, lkmal maddeleri »e esyanın giıiş çikış lşlemleri Ue Hkeler bellrlenmektedlr. Belırlenen bu tlkelere eöre Ktns çıkış islemlerınde, Türk vasalanna VP S'iTı savrli vasa ile iDrtamı s»». H h^. • <leı Y A ZI S IZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog