Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ANStKLOPEDtSÎ Faaikül: 17C Bakanlığımızca yayınlanmajrta olan An»iklopedinin bu fasikülü (Lachner) ile (Leniogranulomatoı) arasındaki maddeleri thtiva etmekt« olup 15. lira liatla yayınevlerimizde satısa arzedilmiştir. Deviet Kitaplan Müdnrtugfl Saltanahmet / Istanbo) Sataş TeU 22 38 93 52. JTI, sayı: 18377 umhuriye Kurucusu: TUNDS NADÎ tulmuş Te her vergi iade oranı kararı alınırken ıhraç, edilecek maldald gerçek ver gl yükü hesapîanmaya çaüşılıruştır. Demirel'in Başbakanlığtndan sonra uygulatna Deviet Planlama Teşkilâtı'nda kurulan TUD (Teşvik ve Uygulama Dairesine) geçmiş tir. Bu Daire'mn başına ştro diki Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon getirilmiştir. Ergenekon'la birlikte. daha son ra müîettiş raporlanyia da saptandığı gibi. vergi iadssi uygulatnası çığınndan çıkmıştîT. TUD, 12 Mart'tan son (DeTsmı S*. 9. Sü. S de) ÜMİVEnSİTEYE HAZIR1.IKTA DERSAIMELERİ İzmifde 3 ayrı «ubasiyi* MbaHla0lal N t i d Nİ DÖNEMLER< BEKLEM€LİUft16EKİM E SON SINIF18 EKİMSAMAT EMSTİTÜlERki8EKİM Vürt vartfır. Bro«ur i«t»yınll. MıHnıllntHr 26 Eylüi 1975 Cıuna Yenî vergi iadesi kararnamesinde ihraç edilecek olan demirlere uygulanan vergi oranı yüzde 30fa yükseltildi • MC Hükümeti programdaM yıllık 540 bin tonluk ithalat miktaruıa karşın ilk yedi ay içinde 1 milyon 350 bin. ton çevresinde ithalat yaptırmı§ ve gereğinden fazla bir stok doğmuştu. • Bütünü haziran ayma kadar gümrük vergisiz getirilen bir bölümü de bâlâ vergi muafiyetinden yararlanan demirçeliğin üıracında ödenmiş gibi gümrük vergisi iadesi uygulanacak. . ÎHRACATTA VERGt İADESİ NEDlR? îhracatta vergi İadesi, TUr kiye'nin malî ve ekonomik düzenlne 5 mayıs 1963 tarihli ve 261 sayılı Yasa ile girmiş tir. Yasanın ilk uygulatnası ÎVtK (îhracatta Vergi tadesi Komisyonu) taraftndan yapılmıştır. Bu dönemde ver gi iade oranlan düşük tu İthal olunan demiri ihraç eden de vergi iadesi alacak (Comhnriyet Haber Merlc«O MC Hükümetinin izledigi demirçelifc ithaiât ve üretim politikası yeni bir aşamaya girmiştir. Demirel başkanlıgındaki hükümet, yeni çıkardığı vergi iadesi kararnamesinde, demlrçelik türlerindeki vergi iade oranlannı yükseltirken, vergi iadesi kapsamına yen'. demirçelilt tirün türleri almışttr. Böylece MC Hükümeti zamanında gümrük bağışıkhğından yararlanarak gümrüksüz olarak Türkiye'ye sokulan ve ihtiyaç lazlası oldugu saptanan bir milyon tonu aşkm demir çelik stokurmn ihraç ediltnesi veya ihraç edilmiş gösterilmesl hslinde tthalatçıiara iadesi adı altında yeni kazançlar sağlanrmş olmaktadır. Demirel Muğla'ya gelirken AP'liler CHP'li bir genci döverek öldürdüler Muğla Yatağan yolunda asfalta yazı yazarken APTılerin saldırısına uğrayan CHP'li genci hastaneye götüren APII Başkanı'nın kâtibi ortadan kayboldu Muğla Belediye Başkanı saldırganları teşhis ettiklerini söyledi A, (ANKA) AP Genel aaşkanı Süleyman Demırel Mugla'ya Belmeden bnce. Mugla Yatagan arasında. vola yazı jasma meselesi yüzünden AP'li ve CHP'li gençier arasında ca"smalar olnnıs *w arad» tbrahim Koeakann adlı CHPIi bir genç dö'vtilerek öldürülmüstür. Yatagan'a Dağli Bozarmut k«^ n d e n olan İbrahim Kocakann'ı sabah saat (17'de. nenüz koma halindeyken Deviet Kastanesine AP Mugla tl Başkanı avukat Gürkan Tüzün'ün katibi Urul adlı şahıs petirmiş. Kocakann'ı hastaneye bıraktıktan sonra gözden kaybolmu?tur. Hastaneya Isanlar içinde ve (ca!ası taşla ezilmi? hal de Eetirilen CHP'li aenç kısa süre sonra fllmiU. AP tl Başkanı avukatın Kâtibi ve onımla birlikte olan ttt kisı bulunamarrustır. Bu arada. Mııgla YataŞan yolu üzerinde asfaha vazı yaza.n CHP li gençler de taslı sopnlı karsı gTupiann saldınsma uSramıslar, iclerinden bazılan <mralanar^k, ^fuŞla Deviet Hastanesi'nde ı«davi altma slınmışlardır. Mugla Beiediye Başkanı KTman Sahın kenöisiyle sorü^n ANKA muhabirine saldırılan düzonlevenlen teşhis ettiklerıni, b'.ınlann elebssılannm AP'U Belediye Meclisi üvesı Cumhur Isık. Nai) Koç. Tezcan Tokuz ve Hidayet Top. soförler. Fahrl YumuK, Vılmaz adlı Ubelaci va Fahrl Alptr oldugunu söylemiştir. Belediye Başkanı Sahin. «Idürülen jçenci hastaneye oırakan AP îl Baskanının kâtibi Urul adlı sahsın kayiplara kanşngını, güvenlik kuvvetlerince her yerde aranriığj halde butunamadıeinı da sözlerine eklemiîtlr. öldürülen gencin cenaıesl. bu«rün Mugla'da dılzenl«ıecek bir törenle kaldınlacaktır. *a. 9, Sü, 2 de) tthalat sürüyor Demîrel Hiikümetinın demir çelik ithal&tındaki, toplum çıkarlanna aykırı ve ithalatçılara aşın kârlar sağlamaya yönelik po litikası devam etmektedir. MC Hükümetinin çeşitli bakanlannın iddialanna karşın. demirçelik ithalâtı sürdüriilmektedir. Mayıs ayında ithalâtın durdurul duğrunun ilan edi'mesir* ragmen haziran ayında da demirçelik ithalâtı yapılmı$tır. Bunun dısında temmuz ayına ait ithalat bil jileri elde edümiştir. Bilinebilen en son durumu ortaya noyan temmuz ayı kayıtlanna göre bir ay içinde'Ki demir • celik ithalâtı 250 bin ton çevresinde olm\ıştur. MC Hükümeti. yürürlükteki programlara göre 19T5 yılımn ta(Devımı Sa. 9, Sü. l de) SANAYİCÎLER HÜKÜMETTEN TÜKETİM MALLARI İTHALATININ KISITLANMAS1N1 İSTİYOR ANKARA (ANKA) Sanayicll«r, hükümete özellikle tüketim malları ithalitımn kısıtlanması istegini kapsayan bir mub ABD TEMSİLCİLER MECÜSİNDE AMBARGONUN SECİMDEN ÖNCE KALDIRILMASI İSTENİYOR WASHtNGTOX Türkiye'ye uygulanmakta olan Aınerikan silah ambargosunu kısmen kaldırmayı öngören karar tasansı önceki akşam Temsüeiler Meclisi üsul Komisyonunda ilginç tartış malara yol açmıştır. Tasannın 6'ya karşı 9 oyla kabul edilmesi sırasında Usul Komisyonu Uyelerinden Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Paul Find ley, ambargonıın 12 ekimden önce lusmen kaldınlmasımn ABD nin çıkarlanna uygım düîtüğü seçimlere kanşümamıç olacağı ri. ambargonun katdınlmasından gazetecilere, görüşmenin «çok yana olanlann sayısının, karsı tatmin edıci» geçtiğini söylemışnü, aksi takdirde Türkiye'd» ra nı söylemiştir. öte yandan, Kongrenin ikl olanlardan fazla oldugunu be tır. dikal ve Amerikan aleyhtan aKissinger daha sonra Kjbrıs lirtmişlerüir. kımlann güçlenccegini 6n« sür Cwnhuriyetçi lideri Temsilcikonusunu, Kanada Dışışlerl Baler Meclisi Grup Başkam John Kissinger miiştür. kanı AUan Joseph Maceachen ıle Hhodes ile Senato Grup Başk?.nı Hung Scott, ambargonun kalABD Dışişleri Bakanı Henry de görüşmüştür. Kanada Kıbns Ambargonun tasmen KaldınlBanş Gücü'nde asker bulundur masımn karşısında olan üyeler dırılması olasılığının faüa oldu Kissinşer, New York'ta, Yuna maya tievarn etmektedir. nistan Dışişleri Bakanı Uunıtriden DemoJcrat Parti MMetvektU gunu söylemışlerdir. Kissıngeı Maceachen «b'rüsBenjamin Rosenthal ise. TemsilBaşkan Ford ile Beyaz Saray1 os Bitsios'la Kıbns soruntı kociler Meclisir.de konunun en az da iki saat süren bir gbrüsme nusunda 65 dakika süren üir gö mesınde Ortadoğu'dakı durumun da ele ahndıgı büdirilmektedır. 30 gün süreyle askıya alınması den sonra gazetecilerin sorulan. ruşme yapmıştır. (Devamı Sa. ». Sü. 2 de) Gorüşmeden sonra Kissinger nı istemiş ve böylece Türkiye'de nı cevaplandıran Kongre üderle İtalyan Hava Kuvv/etlerinin dört F104 savaş uçağı birden Batı Almanya'da düşerek parçalandı BONN ttalyan Hava Kuvvetlerine ait dört F104 Starüghter tipi jet savaş uçagı dün sabah Batı Almanya'daki Bitburg ABD Hava Üssünden havalandıktan hemen sonra düşerek parçalanmıçtır, Batı Almanya Savunma Bakanlığı dört savaş uçağının birden düşerek parçalanmasram çok garip bir olay oldugıınu, kaza nedenleri üzerinde geniş araştırmaya başlandığmı açıklamışür. İtalyan Hava Kuvvetlerine bağlı F1M Starfighter savaş uçakları NATO programı gereğince. Batı Almanya'mn Efiel bölgesinde bulunan Bitburg ABD Hava Üssünden dün sabah saat 10da havalanmışlar. fakat uçaklardan bir daha haber annamamıştır. Daha sonra bolge üzerinde arama çalışmalarına girişen Batı Alman Hava Kuvvetteri kurtarma ekipleri, Bitburg üssünün 20 kilometre Güneyinde bulunan or(Devamı Sa. 9, Sü. " de) tir» «rmeye hanriaruriaTken. Maliye BakanUğında da, banka lardaki mevduatın, sanayicilerm, ihtiyacı olan uzun vadeü kredüeri saglayabümek tçin, yatırıma yöneltme çareleri aranmak:tadır. Hükümetın, içüıde bulunu lan seçim döneminde ithalâtı kısıtlayıcı tedbir alma risöne giremeyeceği, buna karşılık, sanayicileri, bankalararası bir «ortak finansman sistemisnin sağlayacağı kredilerle tatmin yolları arandığı belirtümektedır. Ancak, 108 milyar lirayı bulan bankalar mevduatmın bir «ortak finansman sistemi»nde nasü birlestirilecegi ve konunun nasıl formüle edüecegl konusu henüz çözümlenemeraistiı. Öğrenüdigine göre, hükümet bütün bankalann yaklaşabilecegi bir formülü saptamakta çeşitli güç lükler çekmekte, banka yöneticilerinden de. çeşitli itirttzlar gel mektedir. Banka kredilerinin spekülâtif faaUyetlere yönelten kısa vadeü kredüer halinde dağıtılması. buna karşüık sanayicilerin uzun vadeü. kredi ihtiyaçla rırun yeterli sekilde karşılana(Devamı Sa, 9, Sü. 2 de) ÜSTÜNEL: "AMERİKAN AMBARGOSUNDAN SONRA ŞİMDİ DE ORTAKPAZAR AMBARGOSU GELIYOR,, CHP îstanbul senatör adayı madıgı Akdeniz ve Afrika Ulkalerıne bile bize tanıdığından £az Prof. Eesim Üstünel Şişli'de yaptığı konuşmada. Avrupa Or la gümrült indinmı ve benzeri ithai koiaylıklan tanımıs olmatakpazar ile ilişkilerimizin çok kritik bir döneme gırriiğini, ge smdan dogan sorunlan görüşmek ve pamuklu dokuma. d > reken ciddiyet ve uyanıkUk gösterilmezse önemli kayıplara ug mates salçası gibi birkaç tnadaeye bizlm için veni ithal kolayrayacağırmzı belirtmiş ve «Amelıkları verürnesini görüşmekten rikan ambargosundan sonra ibaret. AET ambargosu geliyor» demışTürkiye'nin sanayileçmesini tir. «pamuK ıplijine» bağlayanlar ve üstünel, Ortakpazar'rn Ameri• salça satarak kalkınma olmaz» ka gibi. Türkiye'nin karşısında Yunanistan'ın yanında yer aıa gerçeğuıi bilmeyenler için ve oe hastalanmıa cağını üelırtmış ve şöyle ko koyu ürtakpazar için nence AET'nin bu tutumunnuşmuştur: • Ortakpazar yetkililerl, Türki rian almacak önemli dersler var ye'nin isteklerinı görüşme gün dır. Pamukludaki rekabet gücümüdemlerine almak için bıle önce korumak Kıbrıs konusunda taviz verrr.esi ze karşı kendilerirü (Devamı Sa. 9, SU. U da) dileklerini açıkça ortaya koymuşlardır. Bunun açı's. anlamı meydandadır: Türkiye, Kıbrıs'ta Rumlann istediklerini vermedikçe AET de bize istediklerimizi vermeyecek, yani bir çeşit e k o nomik ambargo koymus olacaktır. Oysa, Türkiye'ntn AET'den istekleri de öyle ahım şahım şeyler değildir. Türk işçismin AET içinde serbest dolaşımının başlatılması bunlar ıçmde en önemli si ve onların bunu kabul etmeleri zaten aramızdaki anlaşmanın gereği. Bunun dışıncia başlıca talebimiz, bazı tanm urünlerinde AET'nin üyelik ilişkısı kur Demirel bir de Kocakarîn'i öldüren elleri görebilseydi Hikmet ÇETİNKAYA MtGLA AP Genel Başkam Süleyman Demirel Çîgli havd3İanma indiği saatlerde Muğîa'nm Bozarmut köyünde partisinin militanlannca odunla döviilerek komaya sokulan ondokuz yaşmdaki CHP'li tbrahim Kocakann deviet hastanesınde komadan kurtulamayarak yaşama gözlerini yumuyordu... Mugla yöresinde AP'liler CHP' liierle yarışa giri«!mi5lerdi ve bu yarısı pöğüs farkıyla bile olsa önde bitirmek istivorlardı. CHP Genel Baskam Bülent Ecevit'in on eün önce Fethiye üzerinden Mugla'ya yaotığı eörkemli çıkartmadan bir hayli etkilenmişlerdi. Da#a taşa ad yarmakla Başbakan olunmayacaSvm 1973 seçimlerinde kesin bir dille söyleyen Demirel'in «Betonarrne mantıSı» nın bu kez dafea taşa ad vazmakla ve iistelik «Caremiz Demirel» sloganıyla bütünleştigini görmefc iflâs etmiş bir oohtikamn en somut örnegiydi... Evet işte bu DOlitika. öfke ve kinle bezenmiş ki?ilerin elleri yaşamlan boyu bir daha göre(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) Alper Orhon, Sanayi Holding işlem ve ihaleleri konusunda Denktaş'ı suçladı ANKARA, (Camhuriyet Bürosa) Türkiye'deki temaslarını sürdüren Kıbrıs Planlama ve Koordınasyon eski Bakanı ve Halüçı Parti Lideri Alper Orhon, Rauf Denktaş'tn MC Hükümeti U e ilişkilerinin resml ilişkilerden ileri gidebüeceğini söylemiş, ku rulmasına çahşüan Sanayi Holding tesislerinin devir işleminın «Denktaş yönetimine yararlı olan kişilere kolayca gerçekleştirüdiği ni» söylemiştir. (Devamı Sa. 9, Sö. 4 de) Menderes ve Demiıel posterlerde Adaltt Pırtisi, Menderesie, Demirel'i birlikte hlr Tiirklye haritasının üzerinde gösteren posterlerini örsrütlerine dafitmaya başlamıştır. Binlerce bastınla» posterde, üst tarafta Atatürk ve Celâl Bavar'ın totuprafları bnlunmakta: Menderes «1950 19fiO m»i\ Türkiye'nin kalkınma temelini aUn Başhakan», Demirel de, «Zor jrunlerin güçlü Başbakanı» olarak tanıtılmaktadır. Bu arada Menderesin elinde temel attığı mala, Demirel'in de proje, mühendis cetveli ve dosyalar bulonmaktadır. Bu poster, sivasal yaşamımm ne kadar RÜzel ysnsıtıyor değil mi? Milliyetçi Cephe hükümetini kurana kadar ağzına I>> mokrat Parti sözünü almaya cesaret edcmeyen Demirel. artık hu posterlerle herşevi iliraf «diynr; AP'nin, DP'nin devamı oldugunu. Mendeıes"in yanda bıraktifi işleri yürütmeyi sürdürdüğünü... Işte, «zor günlerde» her yere dönüş yapabilen Demirel'in zevahirl kuriarmaya çalışan posterleri... Demirel: "Oy isteyenlerin alnının ak olup olmadığına bakılmalı,, TUFAN DOĞr bUdiriyor MUĞLA Muğla dün Milliyetçi Cephe Hükümetini oluşturan AP ve MSP'nin Genel Başkanlan; Demirel ile Erbakan'ın konuş malarına sahne olrauş, bu arada MSP lideri konuşması sırasında AP'liler tarafmdan yuhalamnca, «Renksizler kahrolurken, böyle ses çıkarırlar. Duamız tuttu» şeklinde konuşmuştur. Erbakan, konuşmasında AP'nin Malatya'da haşhaş ekmekten korktuğunu söyleyince, miting alamnda bulunan AP'lilerin 'iddetli tepkisiyle karşılanmıştır. Erbakan'dan sonra kendi parti genel başkanlurını dinlemek için miting alanını dolduran AP'liîer, Erbakan'ı yuhalamaya başlamışlardır. Erbakan, protestolar arasında konuşmasını sürdürmüş, AP'ye şiddetle çatarak, «Yuh sesi AP hükümetlerinin yarattıfı teneke sestir» demiştir. Bunun üzerine miting alanında bulunan MSP'liler, «Kahrolsun masonlar» diye bağırmaya başlamışlardır. MSP Genel Başkanı, konuşmasmda AP'ye çatarken, «Ellerinden tuttuk da adam oldular. Bize şimdi laf yetiştirmeye çahşıyorlar» diye konuşmuş ve «20 glin sonra Milll Cepnenin lideri biz olacağıı» demiştir. Erbakan'dan sonra AP Genel Başkanı Süleyman Demirel seçim konuşmasını yapmıştvr. Eu sırada miting alanında bulunan bir gmbun «Halkçı Fcerit» diye ** J * "" rv«Tv.ircV\ vuhaladi KOPENHAG 21. Dönenı toplantılanna dün başlayan Kuzey Atlantik Asamblesi, (NATO) Tİirkiye, Yunanistan ve Portekiz'e acele malî yardımda bulunulmasıyia ilgili bir karar DEREKÖY (Kırklareli) Ge tasansım kabul etmiştir. nelkurmay Baskam Orgeneral Kopenhag'ta 21. dönem genel Semih Sancar, «Deep Express kurul toplantısmı yapan asamb75» tatbikatımn dün Dereköy'ün le, dünya ekonomik düzeniyle güneyinde yapılan hava indirme ilgili bir başka karar tasansmbölümünü izlemis ve verdiği deda da, üye Ulkeleri bu konuda meçte, ambargo konusuna deştgörüşmelerde tutumlarını biroerek, «ttıtiyaçlanmız vardır ve KATO bunlan karşılamak ve re lestiımek amacıyla çaba harca. ».fcrm.mıtT Avnı karar Sancar: «ihtiyaçlarımız vardır ve NATO bunları karşılamak zorundadır» NATO Asamblesi Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'e mali yardım kararı aldı makta olan ülkelerin endüstrileşmiş ülkelerle ilişkilerinde bir düzelme sağlanmasvna katkıda bulunmaları istenmektedir. Asamblenin kabul ettiği bir başka karar tasansmda, üyeler en kısa zamanda bir para reformunu gerçeklîştirmeye çagrümaktadırlar. Tasanda bu reformun özellikle dünya ekonomisinde hızlı bir kalkınmayı kolaylastıncı yönde olması salık verilmekts, bunun için de, sabit ama gerektiğinde ayarlanabilir dövi* kurlanna dbnülenerji konusunda da bir karar tasarısını kabul etmiştir. Bu tasanda, üye ülkeleri, ulusal ener ji siyasetlerinin fiyatlar, toplumsal siyaset, çevre ve dış ticaret uzerindeki etkilerini incelemeye çağırmakta ve bu alanda ortak bir tutum belirlenmesini istemektedir. Ekonomik, askerî, bilimsel ve teknik komisyonlarca ortaklasa sunulan bir karar tasarısında da, NATO üyeleri. petrol tlretici ülkeleri petrol tüketici tllkelere dtha çok yatınnvte bulunmaya t«svik etmeje çağnlmak, Seçim 75 Fikret OTYAM BiNGÖL ve TUNCELi İzlenimlerirü anlatıyor Bugün S. Sayfanuzda Vegen Yahya Demirelin •thracatnfleHgtli doğru rapOT veren Bern'dekı Ticaret BaKardıgı temsUdlert Dogu ulkelerine sUrüldU. YAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog