Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Balkanlarda Bir Gerillacı HÜRRt*ET KAHRAMANI RESNEU NtYAZÎ BEYÎN ANILARI Yakın tarlhimiztn en djkkata deger olaylan ve eylemlerl hürriyetin ü&ru... îsteme adresl: CAĞDAŞ YAV1VLARI tslofhı, Halkevt Sok. No: 39/41 •Iıtınbol Cumhurıyeı 52. yıl, sayı: 18376 Kurucusu: YTJNTJS NADÎ 25 Eylül 1975 Perşembe DERSANESI • Vmd devre LK yoı cad 2/2^çli Ut.468112 e tfrts kursumuz Asamblesi fürkiye le ifunanistan ırasında arabuluculuk yapacak DIŞ HABERLER SERViSl tOPENHAG Danimarka'nm ikenti Koperthag'da toplanan zey Atlantik Asamblesinin sisal komitesi, özel bir heyetin Kıbns konusund» arabuluculuk yapmak için Ankar» ve Attna'yı ziyaıet etmesine karar v«rmiştir. Komite Başkanı Batı Almanyalı Erik Blumenfeld öîel heyetin ekim ayında Ankara ve Atina'yı öyaret ederek tarallar arasında bir yaklaşım saglamaya çalışacağını söylemiştir. NATO Genel Setereteri Joseph Luns, asamblede japtıgı konuşmada, NATO ittifakının Güneydogu kanadında ve Kıbrısta ortaya çıkan sorunlara değinmiş, • Silâh ambargosunun kaldırılma sının, Kibrıs sorununun çözümünü kolaylaştıracagı görüşündeyim. Ambargonun devamıys», ittilakm Güneydogu kanadmdaki durumu daha da kötüleştirecektiT. demiştir. Bu arada Yunanistan'dan gelen haberlerc göre, ABD Dıjlşleri Bakanı Henry Kissinger'in pazartesi günü Genel Kurulda Kıbns konusunda yaptığı konuşma Atina'da memnunlukla karşılannuştır. Yunan Dışişleri Bakanlıgı çevreleri, Kissinger'in «Kıbrıs'taki statUkocun daimi olarnıyeıcağıniu» d&ir sözlerüıin belfci de, Amerika'nm Kıbns politlkasında bir defişikliği işaret «ttiğini ilerl sürmüşlerdir. öte yandan, Kissinger'in konuşmasuıı yorumlayan Türk Dışişleri Bakanlıgı çevreleri de •Bu konuşmanın ana hatlannın Kıbns'ın geleceği ile ilgili Türk dış politikasına ıryduğunu» söylemişlerdir. Aynı çevreler «lki toplumdan sbz eden ABD Dısişleri Bakanı Kissinger'in konuşmasınuı Atina'da da iyi anlaşılacağı umudunda olduklannı» da belirtmişlerdir. Kıbns konusundaki diğer bir gelişimde ise İngiltere Dışisleri Bakanı Jaraes Callaghan Ada'da Türk taralının bağımsızlıit U4nına karşı çıkmıştıı. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Kissinger'in BM'de Kibns konusundaki konuşması, Atina'da memnunluk uyandırdı. James Callaghan Kıbns'ta bağımsızlık ilânına karşı çıktı Kissinger, Çağlayangil'e ambargonun yakında kalkacağını umut ettiğini söyledi Halkçı Parti Lideri Alper Orhon: 4i Kıbrıs'ta bağımsızlık ilânı konusunda Türkiye'nin onayı yok,, ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Ankara'da temaslannı sürdüren Kıbns Planlam* ve Koordinasyon eski Bakanı ve Halkçı Parti Lideri Alper Orhon, gazetemize verdigl öte\ demeçte Rarut Denktaş'ın bBğımsız devlet istemini eleşttrmiş, «Böyle bir kararda Türkiye'nin onayı yok. Denktas, Türkiye'nin onayınl bu konuda almadan konuştu. Ne (Deramı Sa. », Sü. 4 de) Dışişlerine verilen notada "bu tür işlerin hükümete sorulmaması gerektiği,, de belirtiliyor Dışişleri Bakanlıgı, Bern Büyükelçiliğimiz kanalı ile Isviçre Hükümetine bir nota vermiş ve mobilya ihracatında adı geçen firmaların var olup olmadığını sormuştu Etablissement Mopar'ın hayalî bîr firma olduğu özel araştırma bürosunun raporundan sonra hükümetlerarası yazışma sonunda üçüncü kez kanıtlanmış oluyor Isviçre Moparın mevcui olmadığını bildirdi ANKARA, (CumhnrİTrt Bdrosn) Isviçre Hükümeti Dışişleri Bakanlıgı Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanbğına iki gUn önce verdifti notada. Başbakan Süleyman Demirel'in ye4;eni Yaiıya Demirel'in mobilya ihraç ettifini ileri sürdügii Etablissement Mopar firmasının îsvicre'de mev cut olmadığını resrnen bildirmiştir. Başbakan SUleyman Demirel' Yalçm DOĞAN Yahya DemlreVfn ıvukatı, konusu yayınlardan dolayı es temizi mahkeTney«i vermistir. Bakanlık kanaliyle In yeğenl Yahya Demirel, ha>a1 bir flrmaya mobilya ihraç e1 derek 20 milyon liralık verçi iadesi almıs ve olay bundan üç ay kadar önce gazetemizde yayınlanmıştır. Daha sonra. ÜEill tirmalarm bulunmadıgı, yerinde yapılan araşhrmalarîa T mış. ancak gerek Maliye Bakanı Erüenekon. gerekse Yahya Demirerin avuk&tı firmaların var oldugunu, olayda yasalara avkın hiçbir islemin bul'inmadı*ını üeri sürmüslerdir. Bu arada EdinUen biljriye göre, Ce Hükümeü Yahya Demirel'le giü mobilya ihracı olavını c bir yandan ele almıs ve ola kendilerinin v»kınd»n uzaP ilişigl olabilecek bütün vol (Devarru Sa. 9, Sü. 6 tfr Aday «kl lstanbul SıkıyoneUm Komuianı Emekli General Faik Türün'ün adayh&ı, yurt ölçüsünde :i toplavan bir konu oldu. Yalı Istanbulda değil, ülkemizin •men her köşeslnde, Ankar»'ı, İzmir'de, Adana'da ve bas> verlerde halk şu aonıyu çbıifvf çshsıvor: Nasü olur da P ydneticttert sayın Türün giI 12 Mart dönemlnde Istanul'u baskı altında tutmuş, işrncp olaylarına bas sorumlu ar»k adı kanşmış bir ktşiyi, azanamıracagını bile bile bu entten aday gösterir? Amaç ıvın generall harcamak mıdır, sUnbul secmenlerlyle alay rtnek mldlr, yoksa Işlı» Içlnde crçek nitelijrinl ktstiremediğiniz birtakım ard niyetler mi aklıdır? Ana caddelerden arka okaklara kadar duvarlara ya:ılan vazıları görüp açık kapaı toplantılard» kendine değgin iuçlamalan duydukea sayın pa.amııa âdeta Işkence edilmek istendiği kanısına vanr gibi oluroruz. Nlhayet işkence dediğini* yalnız Erenköy deki koşkte sanıklan gözü bağlı falakaya yatırmsk, rincire vurmak, Işlemedikleri snçlan itiraf ettSrmek iizere onlara türlü maddesel acılar çektirmek Rİbi yasa dısı bir uvğulamalar dizislnden ibaret değildlr ki. Iskenceterin yasal olanları da vardır ve bunların en ağın kuşknsuz kamtı Ticdanınca verilectk olumsuz hükümdür. Ne yazık Id bu hükümden kurtulmak Için çaba harcarken aayın Türün yanlıs blr yol Izlemekte, daha doğrusu kjmJ gerçeklert örteyim, gölgeleyeyim derken o gerçeklerln daha beUntln blr hal almasuu enıeüeyememektedir. Sılayönetim sona erdikten sonra sayın Türün gazetecilerin «orusu üzerine kendi gorumlulnk döneminde sanıklara fazls bir şey yapılmadığını belirtcrek «birkaç tokat atıldı», «ayaklar hafi/çe okşandı», «bizden önce ne yapıldıysa biz de onu yaptık» fibi yuvarlak sözlerle Işkcncc savlanm bir ölçüde doerulamıştı. AP listesinden bağımsız senato adayı olarak Istanbulluların karşısına çıktığı bu şünlerde ise Işkence savlanm tiimü Ue yadsımakta, «Erenköy'deki köşk konforhı oldupu Için Uibarb. sanıklan orada misattr ettik. kimsenin kıhna dokunulmadı» demeye Ketirmektedir. Valnıı bizim tanıdığımız dört beş arkadaşın dışında daha nicelerinin gözaltı işlemleri sonucu ne hale greidiklerine yakından tanık olan binlerle ve binlerle Istanbulluya karşı bu çelişik Mvunmanın paşaya yarar gağlayacağını hiç saomıyomz. Erenköydeki ünlü köşkün adresi \e orada samklara neler yapıldığı, henüz Sıkıyönetim yasaklan sürüp giderken ağır başlı Batı gazetelerinde ayrıntıları ile yayınlanmıştı. Sayın Emekli General tem*il ettiği totaliter ve antidemokratik zihniyeti son konuşmalannda, acemilikten olacak, iyice apaçık ortaya koymaktadır. Bilindigi üzere Lstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkenıesi 83 samklı davada 69 kişinin akianmasına, 14 kişinin de çeşitli sııçlardan ccıalandırılmasına karar vermişti. Hâkîm Albay Sayın Remzi Şirinin yönettiği Mahkeme 43 sanık hakkında ölüm cezası isteyen savcımn RörüşleTine katılmayarak ganıkJardan sadece 14'ünü âdi suçlu bulrauştu. Aına o dönemin RÖrkemli sayın Komutam bu karan be> ğenmemiş ve 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinl lâğvetmek suretiyle dedlçim dediKtir zihniyetîne ne denli ba§lı oldurunu açıkça ortaya sermişti. Sayın Türün aynı sakat rihnlyeti şifa bulmaz biçimde taîidi'inı hâlâ bugvın de gösterlyor. Sabotaj davası sanıklan rMüteahhide 52 milyon lira fazla ödenmesine^ DEMİREL: karşı çıkan Gönenç görevden alındı "CHP SOLCULUĞÜ İLÂN ETTİĞt GÜN MİLLETİ BÖLDÜ,, ANKAIU. (ANKA) Karadeniz Bakır İşletmelerinde, bir kazı ihalesi için piyasa degerinden 52 milyon lira laslaya ve ihale komisyonunun raporuna rağmen inale yapılması haberlerinden sonra, şirketin nıali ve idarî işler genel müdür yardımcısı Erdinç Gönenç'in işine son verilmiştir. İş akdi 23 eylülde feshedilen Erdinç Goncnç, ihalenin 115 milyon lira üzerinden yapümasına karşı çıkan ve en ötrenildigine göre, lhııle habefazla 63 milyon lira ödenmesi gerektigini hesap ederek rapor ri gazetelerde yaymlandıgı sırahazırlayan komisyonun da baş da Hopa'da bulunan Genel Mükanhgıru yapmıstır. Erdinç Gö dür Adnan Enver Eke, aynı gün nenç, görevinden alınmasıyla il Ank&ra'ya dönmüş ve genel mügili olarak, «thalenin yapüması dür yardımcısı Erdinç Gonenç'i na karşı oldugunu, en düsük li çagırtarak habcrle ilgili tekzibi yatın bile sırketi finansman yö inızalamasını istemiştir. Erdinç nünden mü$kül duruma düşüre Gönenç'in bu tekzibi imzalamacek kadar yüksek olduğunu be dtgı, eğer imzalarsa daha önce lirten komisyonun başkanıyım. ihale komisyonu başkanı olarak Bu konudaki haberi teksip ede komisyon kararlanna attiğı imzayı ink4r etmiş durumuna dümem» demiştir. şeceğini belirrtiği öfrenilmlsttr. • Bunun üzerine genel müdür Eke, Gönenç'ten istifa etmesini istemiştir. Eke'nin istifa teklifine k»rşı «tstifa için bir neden görmüyorum» cevabını verdigi ve daha sonra iş aktinin gerekçesiz bir tebligatla feshedildiğl «a de edUmektedir. Tebligatta, bu karann idare meclisi tarafındBn ahndıgı belirtilmekte. ancak idare meclisl karannm sadece nu(Devamı Sa. a. Sü. t ut) SAMSCN AP Onel BaşJura Süleyman Demirel, Samsun'da yaptığı konuşmada, «Bölünmeyiniz, CHP'den bu memleketa hiç bir yarar gelmez, CHP'ye rey verrneditiniz h&lde bölünürseniz ytne onun karanhk emellerine bizmet etmiş olursunuz» demisÖr. Demirel, Türk vatandasının Ulkernn idaresinden bana ne diyemeyecegini öne sürmüs, «Seçlm, seçen için seçüenden daha. çok önemlidir. Bütün vatandaşlanmı sandık başına gitmeye seçme haklanru kullanmaya, ülkenin iyi yönetilmesi için görevlerini yapmaya davet ediyorum» demiş ve özeUe şöyle devam etmistir: Adalet Ptrttsi sini dile getırrnekte ve om yi aradığıru, neyi arams açıklıkla ortaya koymaktac TUrk milletl Cummıriyel minden, ona mana ve b veren hürriyetçl demokr memnundur. Bu sebepla (Oevanu Sa. 9, Sü Sarah Moore, Başkan Ford'a ateş etmeden önce yakalanmak ve tutuklanmak istediğini söyledi SAN FRANOSCO Baskan Pord'a karsı başansu bir suikast girişiminde bulunan Sarah Jean Moore, mahkemede verdiği ifadede, suikast girişiminde bulunmadan önce çok düşündügünü, sonunda bunu yapmaya karar verdigini ilade etnıiştir. Moore, olaydan bir gün önce de polisin çantasında bir tabanca bularak buna elkoyduğunu belirtmiş, bunun üzerine bir polis müfettisine telefon ederek kendismin hapsedilmesini tstediğini ancak bu isteğinin cevapsız kaldığını öne sürmüştür. Moore, «Tabanca bulundunnaktan hapsedilseydim şimdi bunlar başıma gelmemiş olacaktı» şeklinde konuşmuştur. Bayan Moore, ıtadesinue, Başkana ates etmeden önce yenl bir tabanca satın alarak otomobiline atladığını ve San Francisco'ya gelirken, otoyol üzerinde çok yüksek hızla gittigini belirtmiş, bundan amacının polisler tarafından görülerek yakalanmalc ve tutuklanmak oldugunu söylemiştir. Moore, kendisini hiçbir polisin gbrmedigini. böylece "<acı(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) YSsierce »töiye, fabrika, dert tabakhanelerl İle depolarm bnlundueu yangın alanında 30 milyon liralık zarar meydana telmiştir. Kesimde kontrol altına alındılrtan sonra itfalyenln çalışması görülmelrtedlr. (Fotograf: Aü ALAKUŞ) Geziden izlenim Raralama Kötülemc «Sıyaset yapıyoruz diye her türlü kar&lama, kötüleme, kıştartma yaparak şeref ve haysiyetlerle oynamayı kendisine mes lek edinmiş olanlar vardır. Bunların ülkeye verebilecekleri bir şey yoktur. Dagarcıklannda devlet idare etmeye yetecek bilgi ve tecrübe yoktur. Olmadığı da görülmüştür. Türk vatandası bu gîbüeri, ekinin tçinde bitmis san. kırmızı ot s»ymalıdır. Bunlardan tane çıkmaz. Bunların arkasına düşmemelidir. Kazlıçeşme'de 10 fabrika yandı • DERi FABRİKALARINDA 30 MİLYONLUK ZARARA YOL AÇAN YANGININ SÖNDÜRÜL DemirePi karşılayan kadınlara AP'Iİ iki bayan amigoluk yapıyor Turhan 1 SAMSCN Kendisiı suna götüren özel uçakı ti Kalaycıoğlu, Mutlu l ve Talat Asal'ın ortasınc yordu Demirel. Başınd sı. Hemen arkasındaki bir basfca bildik kişi: Bl tiden atılan eskî Genel Hüseyin Baian. Dört transfer takımının arası biryerde gıbiydi SUleym Bır gazeteci, Hatay Saoanattin Adalı"ya dof nıp ded] Ki: «Maşallan Kalavcıoğ'.ı almışsınız... Ne güclen amma... Bayıiıvorum Yalnız Kalavcıoğlu büti nı DP'devken sıze karşi t>. Şjmdl siz onun ne; nacaksınız?» Samsun navaalanı do kalabalıR. Hazulanan da hiç diyecek vok. fi lemleri, boy boy. biçirr ratlı bayraklarla süsle alay otomobil ve mınil CHP ile vanşaca£ız d dssiplini unutmuşlar... (Devamı Sa. 9, GÖZLEM UGUR MUMCU MESİNDE, KENT SUYU YETERSiZ KALDI Hangîsi doğru?.., Seçim 75 Hikmet ÇETiNKAYA AFYON VE UŞAK izlenimlerini anlatıyor Bufirüıı 5. sayfamızda eçenlerde NATO Gcnel Sekreteri, Senato üçt« bir yenileme seçimlerine burnunu sokup, Adalet Partisir.e oy verilmesini istedikten sonra, Amerika Btrleşık Devletleri Başkanı Gerald Ford, Stanford Crüversitesi'nde yaptığı konuşrnada: Amerika başka ülkelerin iç işlerine kanşmaya devam edecek... demiştir. Adamlar hiç çekinmeden, ne yaptıklannı ve ne yapacaklannı kendi dilleriyle açıklamaktadurlar. Amerika'run başl^a Ülkelerin Iç isienr.e kanşması ne demektir? Hükümet darbesi düzenlemek, Merkezi Haber Alrna Örgütü CİA aracılığı ile kargaşa ortamı yaratarak, bu ülkelerin güvenlik örgütlerine yerleştirdikleri görevliler ve kışkırtıcı ajanlar üe birlikte, bir Amerikancı darbenin koşullannı yaratmak, bundan sonra da faşist yöneümler kurmak, Amerikan dış politikasının vazgeçilmez yöntemletidir. Amerika. yurt dışına faşizm «ihraç» etmektedir... 1967 yılmda, Atina sokaklarınj bir gecede Işgal eden Albay Papadopulos, CtA ile Yunan Gizli Haber Alma Servisi arasmda ilişkileri düzenleyen bir CÎA ajanıydı. Sill* de Sosyalist Devlet Başkanı Allende'ye karşı kanlı darbe düzenleyen General Pinochet de, eğitimini Amerilca'da yapmış bir Pentagon kuklasıydı. Amerika Birlesik Devietleri'nde, biri «Washington Uhıslararası Polis Akademisi» öteki Panama Kanalında «AntiGerilla Okulu» olmak üzere, belli başlı Ikı okuldan. taşıst darbeci ve iskenceci sivil ve asker yöneticller yetiştirilmektedir. Yoksul ülkelerde: Komünizm tehlikesı .. devlettn güvenliğl... giW gerekçelerin üzerine basa basa gelen her faşist darbenin arkasmda, Amerikan Gizli Haber Alma örgütü CtA'mn parmağını aramak gerekmektedir. (Devamı Sa. S, Sü. "< de) G lstanbul için yıUardan beri bir sorun olan Kazlıçeşme'deki deri fabrikalannda dün sabaha karşı yangın çıkmış, 10 işyeri kül haline gelmiştir. Bu arada iki işyeri de kısrnen yanmıştır. Fabrikalann tiretim malı olan deri, pösteki ve yünlerle bunlann işlenişlerinde kullanılan kimyevi maddelerin yanışıyla birlikte, 30 mil yon liraya yakın zararın meydana geldiği belirtilmiştir. Dün sabah saat 5.05'de çıkan yangın, kısa sürede büyiimüş, çoğu ahşap binalardan kurulu atölye ve fabrikaîar yanmaga baş lamıştır. Çevre kordon altına alınmış, sahil yolu trafigi saatlerce aksamıştır. tstanbul, Bakırköy ve Beyoğlu îtfaiyeleri, 5'angının başka alanlara geçmesini önlemek için büyük çaba sarfetmişlerüir. Kent suyunun vangın söndürmede vetersiı olması nedeni ile 18 mo topomp beş saat stire denizden su çekmiştir. Yangının çıkışmdan sonra çahşmağa başlayan itfaiye grupları iki buçuk saat sonra alevlen korıtrol altına aiabümişlerciir, Yangın ancak dün ögleye dogru söndürülmüştür. Bu arada, türn işyerlerinde yan gın söndürme cihazlan, kum ve su kovalan ile kazma, balta ve kürek gibi yangın söndürmede kul lanılan aygitlarm bu yangındar hiç birinin kullanılmadıtı belli oîrnuştur. İlgililer, yangın ay?ıt' lannm işyerlerinde süs eşyası gibi durduğunu, bunu kullanacak ehliyette kişilerın bulunmadıgını, bu nedenle de çıkan yangmların anında bastınlamadığım iddia etmişlerdir. llgililer, yangının Hacı Hasan Efendi Sokağında bulunan Osman Güneş'e ait deri fabrikasın(Oevanu ba. », Sü. i da) Hac yolculuğu tedbirleri konusunda Cumalıoğlu, «Renksizlerin borusu ötmez» dedi ANKARA, (ANKA) Saglık Bakanlıgı taraiından bu yıl Hacta gidişin sadece Havayoiuyla yapılması konusunda Hükümete verilen rapor, görüş ayrılığı yaratrmş, MSP Genel Baçkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu «üu konuda bu karan almaya Rüçieri yetmeyecefctir, MSP böy le bir karara şiddetle karşı çıkacaktır» demiştir. Sağlık Bakanlığının bu konuda hükümete sundugu raporda Hacca gidiş yolu üzerinde bulunan ülkelerde bulasıcı hastahk(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) KIRIKKALE'DE CHPLİ BiR GENÇ, 9 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA, (Comhuriyet Bürosu) Kınkkale'de CHP Gençlik Kollan üyesi Yusuf Yılmaz adlı öğrenci, sokak ortasında dokuz yerinden bıçafclanarak öldürülmüştür. Yusuf Yılmaî'ın yajıt MHP1İ oonriRTie »ık sık tartısmalar S E Ç 1 »I 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog