Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

OfUİVERSİTEYE HAZIPUKTA İ L T E K OERSMNIELERİ Y B N İ D Ö N E M L E R < 8EXlEMEÜlEftSEKİM ÜSE SON 9MF.18 EKIMSANAT ENSTfT(X£Rİ« EKİM Vurt, i«e«y<nlz. Cumhuriyet 52. yıl, sayı: 18375 Kurucnsn:CTJNUSNADİ 24 Eylül 1975 Çarşamba Sosyal Açıdan veİSLÂM'INİl Hz MUHAMME hakkında ana kaynalgercek bılgi YA7AN: ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLl (14X20) 480sayfa40 Lıra İNKILÂPveAKA KITABEVLERI. Bayan Ford: "Allahtan kadın iyi nişancı degilmiş 17 gün içlnde ikinci suikast girişiminde Başkana ateş eden Sarah Moore adlı genç kadın, bir güvenlik görevlisinin koluna vurması üzerine başarıya ulaşamadı. Suikastçinin Patricia ile ilgisi olduğu da bildiriliyor Başkan Ford yine öldürülmek istendi fTaberinW4SHİNGTON Başkan Gerald Ford a 17 gun içınde ıkıneı »uıkast gırişımınde bulunulmuş v«» ABD Başkanı bu gınşımden de sağ salım kurtulmuştur Ford dun sabah San Franclsco da St. Francıs otelınden çıkfığı sırada Sarah Moore adlı genç bır kadın 38 kalıbrelık b'r tabar.ca ile Başkana ateş etmiv tır Ancak Moore'un Başkana ateş etmeK uzere tabancasını çıkardığını goren koruma gorevlılerınden bın anı bır hareketle, genç kadının üzerine atılarak koluna vurduğu ıçın mermı volunu şasırmış ve Ford'un arabasınm bıraz otesmde kaldırıma rastgelmiştlr. GöreU tanıklannın lfadesin* jtore Ford, patlama sesını duvar duymaz anı bır refleksle eğılmış, bu sırada gorevlıler derhal Başkanın çevresını sarmışlardır. Gorevlıler Faşkanı iterek zırhlı otomobıle sokmuşlar ve araba hızla olay yerınden uzaklaşmıştır Ford olaydan fazla etkılenme J Suikast plrişimindm hemen sonrs, Başkan Ford muiufuUrı terefından olay veıinden nzaklastınlıyor.. Sanayi Odaları Başkanı ODTÜDER, Sabancı, rektör "Sendikalar Tarık arası Somer'i rekabet istifaya kanun dışı çağırarak hareketlerin jandarmanm mihrakını okuidan teşkil çekilmesini ediyor 9f istedi dedi Yeniden faaliyete geçen (Cumhurivet Bfirosu) Ankara Sıkıyonetım Komutan lığınca bır sure once kapatılan Ortadoğu Teknık Unıversıtesı Og rencılen Kultur Derneğı (ODTUDER> Sıkıvonetınun kalkması so nucu venıden calışmalarına başlamıştır. ODTU Mımarlık Fakul tesı OgTencı Derneğı (ODTÜM! (Detaıru s>* », su.toda)J ANKARA, (AVK.4) Sanavı Odaları Başkanlık Dnanlannın ıkı gun suren toplantısından "=on ra dun bır basın toplantısı duzenleven Sanayi Odalan Başkanı Sakıp Sabancı, «Sendikalar arası rekabetın kanun dısı ha reketlenn ana mıhrakını» teş kıl ettisıni sovlemıjtır (De\amı Sa. 9, Sö. 7 de) Yahya Demirel'in avukatınm ceza görmesi için Ankara Barosuna başvuruldu • Ankara Barosu rönetim Kurulu üyesi Karadeli, avukat Toklucu'nun basın toplantısında suç işlediğini ileri surdü. AVKARA, (ANKA) Ankara Barosu Yonetım Kurulu uvesi avukat VMat Karadelı Baro Baş kanhgına başvurarak, Yahya Kemal Demlrer'n avtıkatı Tugnıl Toklucu'nun basın toplar.tmnda so\ledıjh shzlerin. mahkemelpn etkıleme amaa taşıdıgını Uerı surerek, eereken dıstpun işlem lerının yapılmasını istemlstır A\ukat Toklucu, Yahya Demirel'ın yurt dışına mobilya ıhracatı ile ileılı vavın vaparak konuyla ılgılı resml beleelerl açık lavan Cumhurivet gazetesı vazar lan ve vazi işleri müdüneri hakkında tazminat davalan aç.ldıgı nı sovlemış ve bu arada, «Davalılar mahkum olacaklardır» demısti Ankara Barosu Başkanlıffma başvuran yonetım kurulu Uvesi avukst Vedat Karadelı'run dolekçesi aynen şöyledır«19 evlül 1975 punlU gazetelerin bır çofunda Ankara Barosu avukatlftnnd&n N?ın Toklucu'nun kendi dflivle «Savın Yafiya Dcmirerın avukatı» srfatıvla bir basın toplantısı düzenledıgı haben çıkmıştır. Verilen haberlerde basın toplantısında savın meslekdaşımm davalann sonucuyla üziti bevam kanımca adaleti etkıler nıtelik tedır. Soyle In Aynı basın toplântısinda açtıgı davalann hangi mahkemelere düshiSünü sövlemekle kalmamıs, avnı smmanda davalann mutlaka kazaaılacığını açıklayarak, meslek kurallannın 40'ncı madde«ının son cümle<lnın kaDsamına giren btr davraruşta bulunmuştur (Devamı Sa. 9, Sfi. 2 de) mis ve »rabasi fle havaalamna gıderek Başkanlık uçagmda kendısını beklejen eşi ile buluşmuş tur. Bayan Ford'un suikast olayını duyunca ılk tepkıst «Allahtan suıkastçı kadın ıyı nışancı değılmış» demek olmuştur Ford'a yapılan suikast girlşi(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Mobilya DEMÎREL: "BÖLÜNMEK SOLUN VE CHP'NİN ÎŞİNE YARAR, NE YAPACAKSA AP YAPAR,, ANKARA, (ANKA) Başbakan ve AP G«nel Başkanı Süleyman Demırel, seçım kampanyasım açtıgı Ankara'nın Canıllı koyunde yBptıgı konuşmada, «Bolunmek, solun ve CHP nin ı$ıne yarar. Ne yapüacaksa Adalet Partısi yapar» demış ve, bugiinkU hükumetin «büyük bir za ruretten doğduğunu» soylemış tır. CHP'nm «ytkıcı muhalefet» uv gulaması surdUrdufunu one suren Demırel, 1973 seçımlerınde CHP"nin güç kazanmadığını, sadece, mıllıyetçılenn bolunmesınden yararlandığını savunmuş, şoyle demıştır: «Şayet oylar bolunürse Ulke yı buyuk sıkıntılara sokan ve hukumeti bırakıp kaçan CHP, bundan yenıden ovunme tırsa tı bulacaktır Yüce milletımız, umarım, buna fırsat vermeyecek tır 12 ekım 1975 seçıralenne koalısyonu oluşturan partüerden AP ve CGP bolünmeden gın jorlar. Dıger ıkı parti ise, ayrı avn seçımlere katılmaktadır Gayet tabıı kl, koalısyonu oluştu ran partıler, olup bıtenden be raberce sorumludurlar. Hulnime te, hükumetin başansına veya başarısızlığına beraberce ortak tırlar » Denktaş: "Bağımsızlık ilânına mecbur edilmeyeceğimizi umarız,, (DIŞ HABERLER SERVtSl) Birleşmış Mılletler toplantısına katılmak üzere dun Kıbrıs't«n »yrılan Başpıskopos Makarıos'un, Larnaka Havaalanmda «Konfederasyonun taksimden de kotu oldugunu» ıddıa eden ve Turklenn er geç ayrı bır de%let ılân etmek ıçın «bahane bu lacaklannı» belırten sozlenni ce vaplandıran Raul Denktaş, «Makarıos, konfederasvon ıstemıvor sa, goruşme masasına donmeli ihracatı dolayısıyle dava açan Yahya • RtnviLAR, BıRLEŞMiŞ MıLLETLER ÜYELERıNE BELGE OLARAK DAĞITILMAK ÜZERE 150 BıN ıMZALI BıR DıLEKÇE VERDİLER. re dunjavı aldatma çabasını bırakmalıdır» demıştır. Rauf Denktaş, Kurucu Mechsten oncekt gece ıktıdara men sup ujelenn oylanyla «gerektıfınde bağımsız Turk devletimn ılânını gerçekleştırmek amacıv la gmşımlerde bulunmaya yet kılı kılmması.ndan sonra yaptığı açıklamada, Rum tarafının ken dılenni €bagunsızlıX ilânına mec bur etmej eceklenni umdugunu» »oylemıştır. öte yandan Belçıka'da yayınlanan Le Soır gazetesine bır de meç veren Dışışlen Bakanı Ihsan Sabn ÇaglayangU. Rauf Denktaş'ın Kıbns Turk Federe Devletı'nın bağımsızlığına ılışkın açıklamalan konusunda bır soruyu cevaplarken «Denktaş'ın soyledıklerı ıhtımallere, hatta aa(Devanu Sa. S. Sö. 1 de) Demirel'fn avukatları 'Solun her çeşidinin yasaklanmasını, istediler ANKARA (AJN'KA) MobtİTa satışiyla llgilı olarak yapılan vaymlar hakkında Cumhuriyet ealetesl Yanislerl Mfldtlrlerivle 1 W vazan hakkında tazmtnat dnvn«ı sçan Yahya Demlrenn avukatlan Gönül Toklucu ve Sibel Toklucu dava dilekçelerinde solun her çesidlnln yasaklanmasını lstemişlerdir. tki savtalık dava dllefcçelerlnde. Yahva Kemal Demlrerm «Her Türk vatandaşı (rtbl tic»ret vapmak. mal fhraç etmek ve Ithalftt vapmak» haklanna eahio olduŞu kavdpdndikten sonra, vapılsn fhracatın vasa ve kurallara uveun olduÇu görtljO savunulmaktadır Yahva Kemal Demireltn nvukatlanna eJıre, mobıiva Ihracatı konusunrla vapılan vavinlar «Her HirlJ stlohevl ve safbevi rplbedcrek «sekılde V3lan ve IfHra» amanvla vapılmıs ve manevi bakımından Yahya Ke mal Demirertn «raivadesiyle üzüîmesine» vo\ açmıştır. Avukatlar dava dilekçelerinda «mdvekltlımiz» eib1, baska fintıalarda dı«anva mobtlva Ihraç ederek verp tadesı almışlardır. (Devamı Sa 9, Su. 6 da) ÖZTRAK VETURAN CGP'DEN İSTIFA EDEREK ADAY AP'YE GIRDILER • MSP'run, transferlere tepki gösterdiği ve koalisyondaki bakanlık kontenjanlannın yeniden goruşulmesıni istediği belirtilıyor. ANK*RA (ANKA) Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak ile senator Samı Turan'm Adalet Partısıne geçmelen ve bu konuda hıçbır toren yapılmayarak olayın gizll tutulması MSP* de tepkıler yaratmış, koalisyonu oluşturan Bakanlık kontenjanlannın yeniden göruşulmesi istenmıştır. Öte yandan 12 ekım seçlmlennden sonra Cumhuriyetçi G0ven Partısının olağanüstü bır kurultayla AP"ve katılacagı soylentılerl vanmda, hukümet lçındekı bu transferlenn, koalısyon protokolünün değişmesıne yol açacağı öne sürülmuştür. Huktimete GUven Partlsmden gıren eskı Genel Sekreter, Gılm rük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak, partisınden lstifa ederek AP'ye gırmıştır. 15 eylül 1875 tarıhlı Resml Gazetede Yuksek Seçım Kurulu tarafından açık(Devamı Sa. 9, Sö. 3 de) «Bugunkıi Cumhuriyet Hülcumetı, bır buyük zaruretten doğ muştur» dıven Demırel, bugunku hükumetin gorevlnın, bızzat hükumetin muessese olarak guçlenmesml saglamak olduğunu soylemış, şojle devam etmıştır. «12 ekım seçımlerl dolayısıyle konuşmaya başlarken hemen rfa • TURUN'UN UMTJMI MAĞA de edeyım kı, Cumhuriyet Hu ZALARDAN GEÇEN YIL ıO7 kumetı Mıllet Meclısının gu\eBlN LIRA TEMETTU ALDI nıne mazhar oldukça gorevıne GI ILERI SÜRULUYOR devam edecektır Esasen, bugtfnkıl parlamentonun ıçensmden APden bağımsız olarak Istan baska bır hukumet çıkarmak bul senatorlugune ada>lığmı ko mumkun degıldır. Seçım sonyan Faık Turun, Umumı Maga rası hükumetin bozulacagı nrazalar Anonım Şırketı Yonetım \etını çıkaranlann heveslerl kur Kurmunda ^orev aldığını, bu seklarında kalacaktır. Seçım, hızmetıne karşılık tahaxkulc et hukumeti zaafa düşürmeyecektırılen maaş ve prımlerden de tır » faydalandığuu açıklaroıştır. (Devamı S». », S8. J de) Tarsus Tıcaret ve Sanajı Oda» Başkanı Alı haydar Eytıboğlu dun Turune bır telgraf çeOLAYLARIN kerek Umumı Mağazalar AnoARDINDAKİ nim Şırıcennde nasıl goreve itınldıgını \e bunun karşılığında da ne kadar maaş \e pnm aldıgını sormuştur. (Det&mı • » 9, Su. 4 de) «. Türün: "Umumi Mağazalar yönetim kurulu üyesi olarak maaş ve primden faydalandım, bu bir emeğin karşılığıdır,, iZMiT BURSA YOLUNDA OTOBUSLE TRAYLER ÇARPISTI, 7 KiŞi OLDÜ ÎZMİT tzırut Bursa kara yolunun Halıdere mevkıınde on cekı gece geç saatlerde bır yol cu otobusunun bır travler ıle çarpışması sonucu meydana se len trafık kazasında yedı kışı ol muş avrıca 30 kısı de yaralan mıştır. îzmit'ten Karamursel'e gıtmek te olan Naıl Kalvoncuoglu vone tımındekı (41 AR 278) plakalı (Deramı Sa. 9. Sd. 5 de; SEÇİM 75 ÖNCEKt SEÇtMLERDE OLDUĞÜ GIBİ 12 EKİM 1975 PAZAR UÜNÜ YAPILACAK OLAN «CUMHURİYET SENATOSU (B) GRDBU ÎLLKRÎ ÜÇTE BÎR YENlLEME VE BOS BULUNAN CUMHimlYET SENATObD ÜYELİKLKKİ İLJS BO 1 ŞALM1S BULUNAN MÎLLE ! VtKhXERİ tCÎN YAPILACAK SEÇÎMLERİ. EN İYİ BİÇİMDE ÎZLiYfcREK OKUYUCULARIM1ZA AKTABMAK İC'İN GÖREVLENDtRlLEN ARKADAŞLARIM1Z, SEÇIM BÖLGELERİNİ TARAMISLAK VE YAZILAR1NI GÖNDERMEĞE BA.^LAMISLARDIR. YARINDAN tTİBAREN cSECÎM 75» BAŞL1ĞI ALTINDA DÜZENLENECEK SAYKAMIZDA AR. KADASLARIMIZ1N, SEÇÎMLERE KAT1LAN PARTİLER VE ADA7LAR ARASINDAKİ ÇEKÎSMELER, SOKAKTAKİ VATANUA55IN GÖRÜŞLERİ KONULARIN1 KAPSATAN lNCEXBME VE RÖPORTAJLAR! ll E PARTtl,BRtN ÖNCEKİ SEÇİMLERDE ALDIKLAR1 SüNUÇLAR YER ALACAKTIR, ABD CUMHURBAŞKANI FORD, «ABD BAŞKA ÜLKELERtN İÇIŞLERÎNE KARIŞMAYA DEVAM EDECEKa DEDÎ Ecevit'in gezisinden izlenimler Gromiko, kitle imha silâhlarının gelistirilmesini yasaklayan uluslararası bir anlaşma önerdi NEW YORK Sovvetlsr Bırhgı Dışışlen Bakanı Andreı Gromiko, dun Birleşmış Mületler Genel Kurulu nda yaptığı konuşma sırasnda venı kıtle rnıha sılahları gelıştınlmesını ve vapımmı vasakla^an uluslararası bır anlaşma onermiştır. Andreı Gromiko. Genel Kjnıl'daki konuşması sırasında Kıbns vs Ortadofu sorununa da değınmıştır öov\e«pr Bırh»ı Dışışîeri Bakanı Gromıko venı kıtle ımha sılâhlarının vasaklanması konusunda Genel Kunıl'a bir anlaşiıa tasansı sunmustnr Bu tasan, kıtlf ımha sılârüan va da «lah sıstemlennin gelıstınlmesinl vasaklamakla bırUkte. banşçı amaçlarla yapılacafc bıHmsel araş tırmaların ve buluşlann engeılen memesınl Öngormektedlr. Gromıko, boyle bir anlaşmanın sılâhlanma vanşının sınırlandırlmasma ve uluslararası eerginllklerln daha da azaltılmasma önem li katkılarda bulunacağını söylemlşör. Sovvetler Biriigl Dışışîeri Bakanı Andrei Gromiko. konuşmasınin Kıbnsia tlpül bölümünde, (Oeraını Sa. 9. Sü. 5 de; ÎAZISIZ GERÇEK Sina'dan Kıbrıs'a 7* kalmıştı. KJssinger banşı; Arap birliğini parçalamaya do£ru fötfarmfkteydi. Ortadojhı banşınm Ilk T»nsv malan bövlevken, Anlaşmanın eizli vönlerinin jrtaya çıkmısı büsbütün kıvamet koparmıstır. Bu anlaşmanın çlzli sdzlesmeslne Köre, Kissinjrer, Pentıgon'un, hatta Wr söyientive jore Ford' un baberi olmadan ban ba£l»ntılara çirişmis: tsrail'i Ortadofu'da büyük bir nnkleer RÜÇ nlteliftne eriştlrecek «Uâhlarla donatmaya vöne jıiştir. En bas(a Mısır olmak Szere, Arap filkeleri, bu etkiH stlâhlann menziline flrmektedir. Avnca tsraîl, banş tnlaşmuını ük tşunada Imzalamıvacak, sadece parafe edecek; ve ABD Konırresl Stna'va Arnerikalı urmanlann ıtönderllmesini kabul ederse imzayi atacaktır. tlk bafcışta inamlmaı (ribl förünüvor ama, Kt^singer'in banş anlasmasının nftrliçl konusnnda dörust davranmadifi anlasılıvor. Anlasmamn ferçek nitelijH: *epklleri yotunlaştıracak, Araplsraravındald eerpinlik bfiyüyecek, belki 1e yenl problemler ortaya çıkacaktır. Ortadojhı bansi bn olarnmzluk çlzjrlsinl sürduniTken, Kıbns Tfirb Federe Devletinde olan • •••*• (Devamı Sa. t, sa. 6 dal Kadın politikada etken artık. Turhan ILGAZ AVKARA Kadınlann poH tık etkınlığl üzerınde ilk kez Arıstofanes durup. duşunmüş, ya nılmıyorsak... Gerçl Yunanlı komedyacı, Lısıstrata adlı guldüni sunde bu etklnlığl pek sulandmr ama, oyun, abartılmıs erotlzmıvle kadının toplum lçmdekl varlıgını ne denli küçultürse küçultsün, polıHkanın sonsuza dek erkeklenn tekelinde kalsmıvaca&ı öngorüşünü de Mılâttan önce dördüncü yüzyüdan eunümüze uJaştırırPolıtikadald saklabanlıklar, vazarlara her ca*da bol malzeme saglass da ınsan yasamı erotUt bir cüldunl değil valnız(Devamı 64. 8, 80. « de) • Üstünel: «Türün ülkeyi felâkete sürükleyecek bir zihniyetin temsilcisidir» CHP Istanbul tl Başkanı Aytekın Kotıl ile partının Istanbul senatdr adayı Prof. Besım Üstunel, Beşıktaş ılçesınde duzen lsnen toplantıda vaptıklan konusmada, AP adayı Faık Türün' UB t&ıiarınl tlsftınniclardlr. Ko W atergate skandalından bu yana ABD yönetimlnde belireenlefen karsaşamn, Ortadoğu banş anlaşmaiının uvfulanmasında pıırözler çıkardifi »nUşılıvor. Kıssincer'in vapıtı sayılan bu anlaşmanın açık ve (flıll vönleri oldıifiı öteden beri biiiniyordu. Genel çtzgilerivle Mısır İle I^raili hirblrine vaklaştıran ve ABD' ni OrtadoKu'va biraz dab> rerle$tlren banş anlaşması, Ford Kl«sıneer ildlısinın başansı olarak rurçulanmı$tı. Ne v»r U en ba?ta Filistin Kartuluş örrfltü arüaşmava karşi çıkmış; Enver Sedat Arapriava<nnıAmertka'ya utmak luçlamamjla karjı ksrşi BUYUK USTURALAR Şakir BALKI'nın ilginç romanı BUGÜN 4 SAYTAMIZDA • • «a lOtmnu Bt. », »a. a <te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog