Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DRAMI Hüsamettin TUĞAÇ ÇAGDAŞ TAYINLARI Cajaloglu, Halkevi Sok. No: 39/41 I S T A N B Ü L Cumnurıyev 52. yıl, sayı: 18374 Kurucusu: TÜNTJS NADİ 23 Eylül 1975 Sah ı eme/oeKi y â Z A N : Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGiL FİYATI: 1» LİRA ÎSTEME ADRESt: Ca|aln£la. Halkevi Snk No 39/41 Intanhul 'unç: İşçi hareketi ulusun Halil Tunç caderini •TürkIş'in bir siyasal partiyi )iravuççıkar destekleme konusunda :evresinin çalışmalar yaptığını açıkladı caderiilebir m Türklş Genel :utan zihniyeti Başkanı Halil Tunç, AP istanbul iestekleyemez adayı NKARA, (Cumhurivet Iîörosu) [\ırkIş Genel Başkanı Halil nç, dun yaptıgı bır açıklamalstanbul AP adayı Faık Tün'ün TurkIş'i zıyaret ederek ?tek ıstediğınl dogrulamıs, ans Tunç, «Ulusun kcadenm b:r LIÇ çıkar çevresının kaderi üe • tutan nhmyetın Turk İşçi reketi taralından desteklenmemumkün değüdir» demiştır. "aık Turün'ün Türklş'm des;ini Bağlamak üzere TurkIş tkililenyle gizli bir görüşme ptığı yolunda Cumhuriyet'te tan haber Türkîş çevrelerinde niş yankı ve tepkiler de yarat ış, Türkîş yöneticıleri bu koıda uzun süre bır açıkiama pmarruşlardır. Yollş Pederasyonu Başkanı ılıl Mısırlıoğlu Cumhuriyet mu.birine «Halıl Tunç, Faik TüJI'U desteklemeye söz vermişse, înel Başkanlıktan ıstıfası gerer şeklinde konuşmuştur. TurkIş Genel Başkanı Halil jnç, dun yaptığı açıklamada irüşme isteginin Türun'den gel ğini. görusrnenin Türkîş lcra urulu üyelen önünde yapıldılemis, Faik TürÜTîtln seçimlppde «Destek ıstediğinı» dogrulayarak özetle şoyle demlstır: «Saym Faik Türün Turkîş Genel Merkezim ziyaret ederek, 12 ekım seçımlerinde kendilenni desteklememızı ıstedller. Kendılerıne, Türk ışçl harekettoın, ulusun kaderinı bir avuç çıkar çevresının kaderı ile bır tutan zıhnıyetı desteklemesının (Devaıuı Sa. 9, Sü. 6 da) Faik Turün'ün kendisini ziyaret ederek destek istediğini doğruladı BM genel kurulu Türk toplumuna söz hakkı tanınıp Ford: "Ulusal tanınmayacağı konusunda alacağı kararı erteledi güvenlik Denktaş'a verilen yetki «GelişmeleKıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu rin anavatanla işbirliği halinde yakınMeclisindeki gizli toplantı elektrikli açısmdan dan izlenmesi, ulusal güvenlik açısmbir hava içinde geçti ve muhalefete ABD dan en uygun zaman ve zeminde kuN mensup 14 üye oylamadan önce otulamlması» koşullarına bağlandı rumu terk etti. başka ülkelerin ıç ışlerine karışmaya devam edecek,, Denktaş'a bağımsızlık girişimi yetkisi verildi Kıbrıs Turk Fldere Devleti Kurucu Meclisi dün yaptığı 9.5 saatlik dort oturumda, Kıbrıs Turk Devletınin ilânı konusıındaki yet kı istemini gorüsmuş ve 46 uyelik Mecüsın oturumunu terkeden 14 üyemn dışuıda kalan 32 üyenın oylarıyla Raııf Denktaş'a «Bağımsız Türk Devletınin ilânını gerçekleştırmek amacıyla girişımlerde bulunmaya yeıki vermıştir.» CALtFORNİA Amerika Birleşık Devletlen Başkanı Gerald Ford, Amenka'nın başka ülkelerin iç ışlerıne karışmaya devam edecegını sdylemıştır. Başkan Ford, Caüforma eyaletindeki Stanford Üniversıtesinde vaptıgı konuşmada. Amerikanın başka ülkelenn ıc ışlerıne kansmastnın. ulusal püvenlik açısından değerlendınlmesi ge(Devamı Sa, 9, Sü. 6 da) DIŞ HABERLER SERViSi Bu arada BM Genel Kurulu, Kıbrısla ılgüi görüşmelerde TUrk Federe Devletine sö^ hakkı verilip verilmemesi konusundaki karan ertelemiştir. Kıbns muhabirimiz îzzet Yalın'ın bildirdigine göre, KTFD Kurucu Meclisi, Denktaş'ın Kıb rıs Türk Federp Devletinin bağımsLzlığı ılânı konusundaki vetkı istemini elektrikli bır hava içinde görüşmüştür. Yetki isteminin gizli yapılması yolunda Denktaş yanlısı üye Mustafa Güryel'in önerisine, muhalif üye Özker Özgur karşı çık mıştir. Ancak, muhaliflerin diren mesine rağmen gızlilik kararı 14'e karşı 29 oyla alınmış, bir üye de çekimser kalmıştır. Kurucu Meclisin saat 10.15'de başlavan ve Denktaş'ın bır saat 45 dakika süren açıklayıcı konuşmasından sonra iki kez ara verilen olaeanüstü gizli bırleşimın üçüncü oturumunu Meclis (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Dr. Bilgiç'in ortak olduğu bir başka firmaya da defne yağı üretimi için 23 milyon liralık teşvik belgesi verildi ANKARA, (ANK.4) Millet Meclisi Bagımsızlar Grup Başkanı istanbul Milletvekıli Dr. Sadet tin Bilgiç'ın ortağı bulunduğu kereste fırmasından başka ortak olduğu ikmci bır firmaya daha teşvik belgesi verildiğı ortaya çık mıştır. Bilgiç'in de ortağt olduğu ve teşvik belgesi verildiği saptanan firmanm defne yagı üretecefi vaadıyle Sanayı ve Teknoloji Bakan hpından toplatn 23 milyon 626 bin liralık yatırım için teşvik belgesi sağladığı saptanmıştır. Teşvik belgesindeki kurucu or taklar listesinde Dr. Bilgiç'ın mer kezı Ankarada Mithatpaşa Cadde sı 63 numarada bulıman «Defne Yağı Sanayii Anonim Sirketi^nın ikıncı buyuk pay sahıbı olduğu anlaşılmaktadır. Nıtekim Bilgiç'in isml. kurucu ortaklar listesinde Mehmet Bodur adlı çahıstan sonra ıkinci gel mektedır. Defne yagı üretecegı vaadiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanhgından toplam 23 milyon 628 bin liralık yatırım için teşvik bel gesini sağlayan şirketm bır aile şırketi nitehği taşıdıgı görulmek tedır. Kurucular arasında Bodur ve Bilgıçten sonra Celâl Bodur, Mustafa Necdet Erdem, Gu'.tekin Bodur, Müslım Vıldız, Yüksel Bodur ve Husnu Bodur ısımleri bıılunmaktadır Şırket Sanavı ve Teknolojı Bakanlığına teşvik belfesi için 24.1 1975 tarihınde başvurmuş, belge 1.7.1975 tanhinde ve 1*77 numarayla verilmıştır. Bilgiç'in ikinci büyiik ortaftaı olduğu şırketi için öngörülen teş vikler yuzde 30 yatınm indınmi ve yuzde 100 gumruk muafıyetıdır. Tcpki Öte yandan, Bılgiçın kendisinin de ortak olduğu kereste fırmasına teşvik belgesi sağladığı yolun dakı yayınlar üzenne bır gazeteje yaptığı açıkiama, bağımsız mıüetvekıllert arasında tepkıye yolaçmıstır. Baftımsı?lar Grubu Ba'jkanvekilı Mehmet Ali Arsan, Bılgiç'e cevap teskil eden bır demeç vermıs. «Eskı bır polıtıkacınm bu tarz şirketçılık oyun lanna bağımsızlann sırtından kurban keserek gırmesi üzucüdür» demiş, Meclis araştırması istemini yinelemıştır. Arslan, demecinde şunlan söylemıştir: «Sayın Bilgiç şahsıma verdigi cevapta bızım açıklanmasını ıste dığımız konulara pek değınnıemekle beraber, aldıgı belgelennı ınkâr e'mıyor. Bunun yanında mal durumunu açıklıyor. Bız »ayın Başkanımiîdan ne malı olüuğunu açıklamasını ıstemedılt (Devamı Sa. 9, SS. 1 de) nı, gizli olmadıgıru sozlerine ek 'Veremeyecek lesabım /oktur,, diyen Fürün'e Umumi Mağazalar T.A.Ş/den kaç lira ücret aldığı soruldu ADAN'A, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) 12 ekımde yapılacak kısmı senato seçimlerinde AP listesinden bağımsız olarak adaylığını koyan eski Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Emeklı General Faik Türün^ün bırkaç gün önee «Vereroeyeceğim hesap yoktur» sözti üzenne Tarsus Tıcaret ve Sanayı Odası Başkanı bir telgraf çekerek Türün'e bazı sorular yoneltmiştir. Başkan Ali Haydar EyÜpoğlu imzasıyle dun Türün'e çekılen telgrafta şöyle derülmektedir: «Bır demecinizde bu dünyada veremeyecejnm hesap voktur sö zünüzden cesaret alarak soruyorum: (Devsmı S». 9, Sü. 1 de) Kissinger: "Kıbrısta Rum toplumunun ihtiyacını yansıtan ve onurunu hesaba katan toprak düzenlemesi gereklidir55 dedi (Dıs Habfrler Servisi) BİRLEŞMİŞ MİIXETL".R ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, dün Birleşmiş Mılletler Genel Kurulunda çeşitli dünya sorunlan üzerinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda bulunacak çözüm yolunun Kıbrıs'ın bagımsızlığını, egemenlığini ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir vol olması gerektiğini söylemiştir. Kissinger. ıtRumlarm onurunıa hesaba katan toprak düzenlemeleri üzerinde taraîlar arasında görüş birliğinin ssğlanması gere1 kir» demiştir. j Kıbns'ta bugünkü durumun kalıcı bir hal almaması ve soruna adadaki iki topluluğa çözüm getirmesi gerektiğini belirten Kissinger'e göre. soruna bulunacak çözüra yolunun beş ilkeve dayanması 70nınlu sayılmalıdır: 1 Bulunacak çöztim yolu. Kıbrıs'ın bağımsulığın!. egemen liğini ve toprak bütünlüğünü korumalıdır. 2 Bu çözüm hem Kıbrıs Türk, hem de Kıbrıs Rum toplumlanmn özgürlük içinde yaşamalannı ve kendi içışîerine geniî çanta söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. 3 Bugün iki topluluğu ayıran hatlar kalıcı olamaz. Kıbns Rum toplumunun gereksinmelerin! yan sıtan ve Rumlann onurunu hesaba katan toprak düzenlemelerl üzerinde görüş bırliği sağlanmalıdır. 4 Çözüm adada uluslararası anlaşmalar uyarınca bulunanlar dışında yabancı askeri birliklerin çekilmesini öngören bir maddeyi de içermelidir. 5 Bütün Kıbnshlann güvenüği sağlanmjvlıdır. Baş kurbanlar olan ve acı çağırıları he(Devunı Sa ». Sü. i de) İÇIŞLERI BAKANLIĞI TARAFINDAN BASTIRILAN YASAK YAYINLAR KİTABINDA DEMIREL'IN MASONLUK FİŞİ DE YER ALIYOR ANKARA, (Cnmhnriyet BBrosu) İçışleri Bakanlığı 1956 yılından bu yana yasaklanan kitap, dergi, gazete ve bültenleri kapsıyan bır kıtabı bastırarak valıliklere ve emniyet makamlarına göndermıştır. 1975 yılında Polis Enstitüsü mabaasında basılan kitap «adiî mercılerce toplattınlmasma t:arar venlen basılı eserler» adını taşımakta olup 138 sayfayı bulmaktadır. Çeşitll ramanlarda mahkemelerce haklarmda toplatma kararlan venlen kitap ve dergilerden bazüarı, dava sonunda beraat ettiklerı halde kıtaba «toplattmlmıs» olarak geçmiş, bu konuda birfok yanlıslıklar yapılmıştır. Çetin Altan'ın «Bir avuç gökyuzii» adlı yapıtı da kıtaptakı lısteye alınmış, ancak sonradan mürekkepie karalanmıştır. «Boyalı Kuş» adlı 5'apıt da kitapta mureklıep kalerru ile karalananlar arasmdadır. Mahkemelerdeki duruşmalar sonunda beraat ettikieri halde Bakanhğın çıkardığı kitapta «yasaklanmış» olarak gösterilen ve piyasada satılan kitaplardan bazılan şdyledır: Yağ darlığı Information Kit. olmadığını öne süren Ticaret Bakanlığı Müşteşarı: 'Isteyene istediği kadar yağ göndeririz ıt GÖZLEM UCUR MUMCU Dağdan kestim kereste.., Y ahya Demirel'in mobilya alım satımıyle Hgill yayınlanmızdan dolayı üakkırmzda jüz bınlerce lıra tutan tazmınat darası açıldığmı, sizler gıbı ben de gazetelerden okudum. Emin olun sevındim. Belkı bu yolla Demirenerın ayakları mahkemelere alışır da, böylece günün birinde, butün kredıier teşvii tedbırleri vergi ladeleri bağımsız Türk mahkemelerı önünde tartışılabilır. Son zamanlarda her nedense, önüne gelen kereste satışıyle ılgılenmeye başladı. Bu kerestelen kaldınrsanız, altiarından altın madeni çıkıyor galıba. Herkes kereste alıp satıyor. Demırel: Herkesın cebine polis koyamayız.. demekle belkl haklıdır. Elimızdekı polis kadrolan suurlıdır. Telefon dınlemek, mektup açıp okumak, adam tzletmek gibı ülkerun bütünlügü ıle ılgili görevlen bir yana bırakırsak, herkesin cebine Dırer polis koymak gerçekten çok gUçtür. Bu nedenle herkesin cebine polis degü «teşvik belgesi» konulmaktadır... Ceplere polis yerleştirmek gerçekten de gtlçtür. Pakat ceket ceplenne polıs, gömlek ceplerine komiser, pantolon ceplerine emniyet amin mi konulacaktır? Bunun yerıne, Başbakanın yegeninın cebine bir «teşvik belgesi», Ispartalı eski dostu Dr. Sadettin BıJgıç'in cebine bir başka «teşvilc belgesi» koyarsanız, memleketln bUtUnlUgune dana Düyük hızmett« bulunmuş olursunuz. Bu kereste ve mobilya ışi oldukça kSrlı bir öcaret fco nusu oldu son yıüarda. Baluaruza, ürîeratör Doktor Sa(Devamı Sa. 9, SU. 7 de) Doğu Anadolu'nun Düzeni, Erim Erim Erıyesm. Paul Louis'den Fakir Baykurt'a, marksist açıdan Türk romanı, Mao Tse Tung'un îhtilâlin Özü, Kastro KonuşuyOT, Lenin (Seçme Yazılar Atillâ Tokatlı'nın çevinsi), Lenin'in Marksist Eylemin Çocukluk Hastalığı • Devrim Stratejisi, ünile Burns'un Marksizmin temel kitaplan, Cerail Horo tarafmdan Urfalınm Sesi adlı plâk, Nazım Hikmet'e ait Yeni Şiırler, Nazım Hikmet'ın Bütün Eserleri (1. ve 2. cilt). öztürkçe Sözlük (Ali Püsküllüoglu'nun bu kitabı, dergilerde sürekli anons Mustafa EKMEKÇİ edılmekte, haftanın en çok satan kkapları arasında yer almaktadır. Ortam (Sıkıyönetim döneMüsteşar yardımcısmın bir Gemuıde toplatümış, ancak son nel Müdürün sekreterine sanlıp radan beraat etmıştir), Politüta şappadak öpmek ıstediğmi duve Pelsefe (1971'de toplatılan ki yunca, Bakanm kanı beynine tap, dava sonunda beraat etmiş sıçradı. Bu kadan da fazlaydı tir. Karl Marks ve Fredrik En artık. Buyurdu, müsteşar yargels'in yazıp Tektaş Ağaoğlu' dımcılığı görevınden aldı. Olay, nun çevirdiği, öncü Yayınevinde Bakanhkta • süre çalkalandı, • basılan kitap, halen piyasada sa dıllerde dolaştı. Sonra yine her tılmaktadır). şey eski durumuna döndü. ArSoltan Palamut (Metin Eloğlu' kadaşlan sekretere soruyorlardı: Kız, sana saldırmca, sarünun şürleri), Sosyalist Türkiye (Yargıç Ali Paik Cihan'ın kitabı mak lsteyınce sen ne yaprın? Ne yapayım, bağırdım kaçpiyasada satılmaktadır.) Sovyet Şiirleri Antolojisi, seçma eser tım. Kurtulmaya çalıştım ellnler, Sosyalist Parti îçın Teori den... Pratik Bırli^i, Henrt Lefebvre'nın Deli Iste, n'olacak? . yazdjgı V. I. Lenin'in Hayati ve Eeee, anlat sona? .. Eserierl, Yaracagım (Pllk, Asüt Yetkılerî klmbılır fcaçına kez Ül»*nl), Nftıun Htkmet (Y»nl »lınıp duran d«lı AU Bey'i ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tıcaret Bakanlığı Müsteşan Agâh Oktay Güner. verdığı demeçte «Yağ sıkmtısının tamamen çözuldüğunu» soylemiştır. Yerli fabrikaların lıkıt ve margarin yağ ımalinde yuzde otuz kapasite artışı sağladığını, ithal malı yağlann yurda geldığıni bıldıren Güner, yurdun her kbşesine istenilditı an, ıstenildıği mıktarda yağ gönderilebıleceğini açıklamıştır. Ticaret Bakanlığı Müsteşan Guner, Türkıye'nın alınan tedbirlerle elverişli ve yeterli bir yağ stokuna kavuştuğunu belirterek şunları söylemiştir: Bütün tüketim mallarında devletuı giıçlen \atandaşın ihtiyacını sağlamak ıçın hareket halındedır. Vatandaşın istediği an (Devamı Sa. 9. Sö. 3 de) HQ ALLIED LAND FORCES SOUTHEASTERN EUROPE ruıu, Sanayî Odaları Başkanlan toplantısında İşçiişveren ilişkileri eleştirildi ANKARA, (ANKA) Sanayi Odaian Başkanlan ışçı ve ışveren ıhşkılen konusunu gorüşmek üzere dün Anicara'da Sanavı Odaian Başkanı Sakıp Sabancı başkanlığında toplanmıştır. Top'antıda, Ankara Sanayi Odası Başkanı Hamı Kartay. bır rapor sunarak. ışçı re ışveren üjşkılerını eleştırrmştır. Faporda sendıkalara degınen Kartay. Tursıve'de üç ışçı kontederasyonu ve bınierce sendikaya karşılık bır ışveren konlederasyonu bulunmasmın ganp oidugunu belırtmış. bunun yetersız oldugunu öne sürmüştür. Bu arada sendıkal düzenin hur ve üemokartık reiimın ayrıjmaz bır parcası olduğunu belırten Kartav. sendıkal düzenin de DU rejımın kurallarma uyması gerektığmı aksı halde endiistrıye dayanan bır insan tüpluluğunun ayakta fealmasının ve ışlemesmın mümkün olmadığını soylemıştır. Hami Kartay sundugu raporda, ışçı seiıdısalannı eleştırmış, sendika lıderlermın çeşitli vaadlerle ışverenın kesesıne dayandığını ılen sürmüştür. Başlangıçta ışveren kesesmden hovardalık etmenm önemsenmedığini söyleyen Kartay. bu durumun bugün ıçınden çıkılması güç bır durum halıne gelüığıni ıddia etmiştir. Raporda ekonomık bir savaş içinde bulunulduğunu belırten Kartay. bırlik ve beraberlik olmadıkça hiçbir savaşın kazanılamıyacağını söylemış, işçi ve ışveren ışbirliginin Rerekliligi üzerinde durmuştur. Kartay, bu anla yışa enşildıgi zaman bütün prob lemlenn çözüleceğine inandıgını belırünisnr. Garip bir çelişki, ya da Natosal Mantık Di'mys polilihasının saptandığı önemll merkezierde, uzun bir suredlr. Türkiye ile lıınanistan arasındaki gerginliğtn ve antaştnazlık konularının, bir snaşa dönüşüp dnniişmeyeceği, belirgin bir endjşe İle Uırtışılmaktadjr. Büyiik Devletlerin karar adamları, liozu Akdrniz'de tçe'nin Itınlannı paylaşan iki ülke arasındaki ve bir tırmanma döneminrieki gerginliği azaltacak jprişimler yaptnaktadır. Durum höyle iken. Trakra'da sürmekte olan NATO «Decp Espress. tatblkatı ile ilsil: cvraklar. tatbikata katılan Türk ve diğer ülke askrrleri, bstünrtp Türk ve Vıınan havraklarının bnlundıığu bir amblem taşıınakiadır. Ne garip hir çeiiş,ki öeğil mi? Belld bu olaya bir de NATOSAL MANTIK denebilir. RADYODA İLK PROPAGANDA KONUŞMAS1NI ADALET PARTiSi YAPACAK ANKARA (Cumhurfyet Bürosu) Yuksek Seçim Kurulunda dün 30 Eylülde başmvacaK rad'.ocia seçim propaganda konusmalarının sırası ile ılgili kurralar çeVv.l mıstır. İlk gün propaganda konuşnaaları 20'şer dakika datıa sonrakî günler 10'ar dakika olacaktır. 30 Eylül günü Dartüerın radyo propaganda konuşrıalarının sıraları ve saatleri şöyledır: a = Adalet Partisi (16.30 16.50) b = MHP (16.55 17.15) c = CHP (19.40 • 2U.U0) d = MSP (20.05 2075) e = DP (20.30 ^n.50» t = TBP (20.^ 21.15) (üevamı '>a. a, &ii. 3 dc) • Ankara Notları Tezgahlanan oyun sökecek mi? POLİTİKA SOYTARILARI VE SEÇİM DOLAPLARININ EN GÜZEL TAŞLAMASI Büyük Usturalar ZAMPİK ZEYNEL'İN, SÜKSE DÜRDA>ÎE*Yt BAŞTAN ÇIKARARAK B İ B ÎLÇEYÎ VE O İLÇENÎN BAĞIJ OLDUĞU t L ' t GÜNLERCE NASIL MEŞGOL E T T t G l N Î KAHKAHALABLA OKUYACAKSINIZ.. Demirel seçim kampanyasına bugün başlıyor. ANKARA. (Cumhnriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Basbakan Süleyman Demirel, seçim kampanyasını bugün açacaktır. De mirel kampanyasını, Ankara"11111 Ayas ilçesine bağlı Canilli köyünden başlatmaktadır. AP Ifderi, ajnı gün saat 22.00'de vine An (Devamı a>a. a, &ü. A de) Şakir BALKrnın romanı YARIN CUMHURİYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog