Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

OYUN OKTAY AKBAL IKİNCÎ BAbKl ÇAGDAS YAYIMARI FIYAT1 15 LÎRA Cağaloglu Halkeu Sok No: 39/41 1 S T A . N B U L v»umnurıyeı 52. jıl, saji: 18373 Rurucusu: YUNUS NADİ 22 Eylul 1975 Pazariesi l ı m ı r ' d o 3 a y r ı «ubeaıyle aatoalt, oğle, a k t f a m g r u p t a r ı y l a hızmeeirtlzde.. VENI D O N E M L E R BEKLEMELİLER15EKİM LISE SON SINIF 18 EKIM SANAT ENSTİTÜLERI18EKIM Yurt vardır Brofur ısteytnı». M»rV«x 3 b*vl*r t>*ruth«n k»t 2 t*L23S72 Sut>« 1 K»1..y«h.173« sok no 27 t»l 17111 Sob. 2 Kepnı duı»«ıIp.rk y.nı) t«< »»917 IZMIB Bir rapora göre 3,5 milyar paketlik tüketimin I milyarı Amerikan sigarası ile karşılanıyor Başbakana verilen raporda, Amerikan firmalarının Türkiye'ye kaçak sigara göndermek için Yugoslavya'dan sonra Bulgaristan'da da fabrika kurmaya başladığı belirtiliyor Raporda, Tekel'in yanlış poütika uygulaması nedeniyle Hazine'nin yılda 14 milyar, tütün üreticisi köylünün 600 milyon lira zarara uğradığı ifade ediliyor Sigara için 6 milyar liralık döviz kaçırılıyor AVKARA, (Cumhurlvrt Bfirosu) Turluvede bır yılda tuketılen 3 î rrulyar paket sıgaradan 1 mıljar paketının kaçak Amenkan sıgaraları ıle karşılandığı ve bunun ıçın de yurt dışına fi milyar Turk lıra Karşılığındakı dovızın kaçınldığı bıldırılmıştır. Tekel ın kendı prj asasında etkın olamadığı ve Hazıneye bu yoldan 14 mılyar lıra s*elır kavbına yolaçtığı belırtılmıstır. Demirel'in demecini yayınlaması 4i için Paris Match,, dergisine 74bin Fransız Frankı ••1 Üstündağ: 'Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cephe Hükümeti zamanında yüksek öğrenim kapasitesi düştü, 1• w • ociendıjii Turgııt GÜNGÖR Batı Almanva'da saf Türk tütunlerınden hazırlanan Efes ıle Maltepe sıgaralarının vapımeısı bır fırraa tarafından hazırlanan rapor geçen hafta ıçınde Başbakan Suleytnan Demırel ile Devlet Bakanı Başbakan Yardımcılarma venlerek, sorunun üzerıne eğilmeleri fstetmistir. Raporda Turkıye'\e kaçak sigara sondermek ıçın Amenkan fırmalarının Yugosiavya'ja ılaieten şımdi de Bulganstan da sigara fabrıkası ınşasına basladıklan anlatılarak, 5 vılda yapılacağı soylendığı halde kaUtelı bır sıga ranın pıvasaya çıkarılamadıgı, bu durumdan yararlanmak ısteyen vabancı fırmalann Türkıye'n «kaçak sigara pazan» durumuf na ge ınlığı belırtılmıştır. Turk Sigara Tekelının farkmda olmadan Hazineye 12 tnılyar lıra gelır kaybına ^ 1 açtıgına ılışkm bolum raporda soyle an latılmaktadır: «Turkıje sigara lstıhlakı tahmi (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) A.NK4RA (\XKA) CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve eskı Ankara DP mılletvekUı Nec det Evlıvagıl Başbakan Demırel' Mıllî Egıtım Bakanı Mustafa L'starihinde ın demecının yayınlanması ıçın tundağ, Cumhun^et Pans Matth dergisine 74 bın ılk deta Cephe Hükümeti zamanında yuksek oğrenım kapasıte175 frank odendıgını açıklamış tır. Evlıyagıl, Başbakan Demırel' sınde dtlşme oldugunu one sürmuştur Yankı dergisine efcıtım In Pans Matcn dergısınde ya\m lanan demecı karşılı^ında kaç konusunda bır açıklama yapan para odendıgı volunda Turızm Üstundag. hukumetı. «CHP Hükü ve Tanıtma Bakanına yonelttığı metı zamanında Mıllî Eğıtırn Ba (De\amı Sa. 9, Su. 5 de) (Devamı Sa. 9, Su. 5 dej açıklandı Bürosu) ANKARA, (Cumhurivet Genel Kurulda Kıbrıs Türk temsilcisine sö: hakkı verilip verilmeyeceği karara bağlanacak (D15 Haberler Seı^ist) NEVV YORK Kıbrıs Federe Turk Devleti Başkanı Raul Denk tas, bugun olağanustu toplantı vapacak olan Kurucu Meclısten Kıbrıs Türk Devletının bagımsızlıgını ilân vetkısınl istejeceğıni açiklamıstır. Bu arada, Bırleşmiş Milletler Genel Kurulunun da bugun vapacaftı toplantıda, Kıbrıs konusunun ele alınış şeklı uzerınde karara vanlacaktır New T tan gelen haberlere gore jetkılılen, Kıbrıs sorunu C Kurulda özel olarak ele a ken. Kıbrıs Türk Tensılnlp de soz hakkı tstemeleri vı dpn natlak verpn çıkmazdan tulabilmp çareleri aramakl lar Bılın<1ı?1 gıbi Kıbns lannın tPTisılris! Zenon T des Ttlrklere böyle bır h! fsnınamayacagını ileri süı tür Genel Kurul Kıbns koı nun eoruşülmesınt kabul ken temsıleiierın konuşt'i'sı sorununun taraf.ar ara \arsılacak aoni<!mplerle cn baSlanmasına karar verdıSı Genel Kurul Başkam G Thorne ve Gene! Sekreter VValdheim ddn ikl taraTla sa çecrmştır. Waldheım ve Thorne, Dr Bakanı CaBl'ivaneıl ve Yu tan'ın BM'deki temsilcisi gıe Papulvasla ayn ayn ı muşlerdır. (Dev«mı Sa. 9, Sü. Erbakan Hilvan'da konuşurken çıkan olayı polisler lıavaya ateş ederek önledi HİI.VAN (CHFA) Güneydogu Anadolu gezısınl sürduren MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncısı Necmettın Erbakan, dün Hilvan'da konusurken bır grup gencın «Yobaz Erbakan, Yobaz Erbakan» şeklınde bagırması uze rıne olaylar çıkmış ve bırbınne tnren ıkı grubu ayırmak içtn no lıs, havaya ateş etmıştır Olay lardan sonra 9 kışı gozaltma aıinmıştır Sıverek'te konuşmasını tamam ladıktan sonra Hılvan'a gelen MSP Genel Başkanı Erbakan, sa(Devamı Sa. S, S>n. i de) ECEVİT: "DEVLET YÖNETİMÎ BASKI VE VURGUN ARACI HALINE GETİRÎLİYOR,, Turhan ILGAZ ZOVGITDAK CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt. demokrasıde en buyıuc sorunun hukümetsızlık değıl, devlet yonetımının hülrumet tajafından t&hrıp edılmesi oldugunu soylemış, «Bu gun hukumet devlet yonetımıni cephe partıleri arasında parsellemektedır. Yonetim çığınndan çıkanlmakta, baskı ve vurgun aracı haltne jjetınlmektedir» de mıştır. Ecevıt, dun Zonguldak'ın Devrek ve Ereğlı üçelerınde vaptı ğî konuşmalarda, bugunkü hukumetten devlet yonetımıni tahrıp etmenın hesabım soracaklannı da belırterek şoyle konusmuştur: «Sayın Denurel, (demokrasınln en buyuk problemi hukumetsızlıktır) dıyor. Oysa asıl sorun, hukumetsızlık degıl devlet y o netımırun hukumetçe tahrıbıdır Yonetim ıyı işlerse, devlet bır sü re hukumetsız de yurur. Ama devlet yonetımı partıjanhkla tahrıp eaıhrse, devlet ışlerını hu kumet de vunıtemez. Bugun hukumet, devlet vonetimını cephe partilen arasında parsellemektedır. Yonetim çıgı (Devamı Sa. », SU. & de) 160 firma elektrikli ev aletleri ile~ otomobil fiyatına °/01540 zam istedi ram isteğımn kendılığınden y ü . lerinln özellikle buzdolabı, çama A\*KAR\ (CumhuTİyet şır makınesı, elektrık supurgesl Fıyat Kontrol Komıtesme baş rurluğe gırdiğı bıhndığınden, fır ve televızyon ile Turkıye'de yapı vuran 160 kadar fırma, malıyetın malara 5 5 5 9 gunler arasında lan Murat ve Anadol marka ara gıderek artnıası nedeniyle, malla ıstek.lerırun kabul edılmedıği yo balar ıçın yapıldıgı belırtılmışn r a vuzde 2540 oranında zam ya lunda cevap venldığı bıldınlmış tır Elektrikli ev âletlerıne vuzde pılmasını ıstemıştır. Bu ıstekle tır. 40'a kadar varan zam ıstefınde rln uzun süredır Fıyat Kontrol Fıjat Kontrol Komıteslnde blr bulunuldugu, otomobıller ıçın de Komıtesınde bekletıldıgı öğrenıl Rore\!ınin verdığı bılgıye gore, zam ısteüının vuzde 15 25 ara mıştır. 60 gun ıçınde zam ısteni ozellıkle elektrikli ev aletlen ıle sında defıştıgi oğremlmıştır. ten mala Fıyat Kontrol Komıte otomobıller ıçın yuzde 25 40 Fıyat Kontrol Komıtesme özel sınce cevap verllmesi gerektığı, oranlan arasında dsğısen zam lıkle elektnklı ev âletlen ıçln Arancak bu surenm geçmesı hahnde isteklen yapümıştır. Zam Istek çelık, AEG, Koover, Sımtel gıbt firmalann zam talebmde bulundu gu ofremlmıştır. Bır jetkılı, bu Iırmaların zam tsteklerinın sak lı tutuldugunu, ancak zam oran lannın yüzde 2 5 4 0 arasmda degıştıginı soylemlştir. Yetkıll bu fırmalardan ikl tanesının zam isteğımn daha once geri çevrlldigını. fakat yeni müracaatlan oldugu içm muhtemelen yüzde 1525 oranlan arasında zam vapma lanna izin verüeceğınl bıldinniş tir. Geçen yıl 75 dolara satılan borasite bu yıl 60 dolara alıcı bulunamıyor TOPLUM KATLARINDA DONEN DOLAPLARIN iLGıNÇ ÖYKÜSÜ Büyük Usturalar YERGt DOLU, ESPEt YÜKLÜ BtB ANLATTM. TARIHSEL BIR OLUŞUMUN GÜNUMUZE YANSIMASI. VE DOLAPÇILARIN, YALANCILARIN, TALANCI1ARIN UNUTAMAYACAĞINIZ ÖYKUSU Şakir BALKI'nın romanı Çarşamba günü CUMHTJRıYET'te BALIKEStR, (Cahlt Albayrak) Suregelen dunya knzı, bolgemızın en onemlı dovız kaynaklanndan b m olan borasıt maderüen satışları uzerınde de buyuk etkıler yaratmıştır. GeÜnlü ressam ve yazarlarımızçen \illarda dış ulkelerde kapıdan Bedrı Rahmı Eyubotlu, dun, şılan bor cevhen, aylardır alıcı yakalanmış olduğu pankreas bulamaz hale gelmıştır. kansen hastalığından kurtulaŞu anda 200 bın tonluk btr mı>arak, tedavı altında bulun bor ce\hen Bandırma lımanladuğu Cerrahpaşa Hastanesınde rında alıcı beklemektedır. Her olmüştür. yıl, 100 bınlerce ton bor alan Çafımızın sanat anlayışı içinB. Almanya, parasını odedığı halde, 4 aydır, mallarını almamıştır. Bu mallar da Bandırma lımanında bekletılmektedır. 1973 1974'te tonu 75 dolardan kapışılan bu cevher, bugun 60 dolardan alıcı bulamamaktadır. Her vıl 20 • ?"5 bın ton mal alan Jalrleşmiî Milletler Genel Kuponya bıle, bu vıl sadece 5 bın rulu, Kıbrıs konusuaun ozel ton almak ıstemış bunun ıçın bir oturumda ele alınma.sı de dun sehnmıze ge.en bır Ja pon heyetı, malları verınde gor yolundakı Rum onerısinı benımdukten sonra alıp alrnama hu Sftniş ve karar »9 olumlu, 22 çesusunda bır karar vermek uze kimser, 1 olumsuz oyla kabul re tekrar Japonya'^a donmüştur. edilmiştir. Genel Kurul'da tek Krız yüzunden Bıgadıç ve E olumsuz ovu Tnrki>e vermıştır Ulay her bakımdan duşundumet eki bor ooaklarından çok savıda lşçı çıkarılmasına bas rücu ve acıdır. lanmıştır Sırn Yırcalı Alı Şa Şöyle ki: 1 rurtdye, 1974 yazında Kıbvakçı ve Rasıh thsan şırketlenns konusunda askeri ve siyasaJ ne aıt bazı ocaklar da çalışma vı durdurmu^lardır. Yenı hıç başanlar kazanmıştı. O doııembulunan Ecenı bır ışçı alınmamaktadır Yıne de iktidarda çefcüdiğinden bu yabu krız \uzunden şırketlerın de hükümeti bankalara olan borcu. her gun BEDRÎ RAHMÎ EYUBOĞLU ÖLDÜ de bıze aıt konulan gerçek bır ruh yapısı sağldmlıgı ıçınde tablolara yansıtması ıle ün yapan Eyuboğlu, guçlü fıkralan, şıırlenvle de edebıvatçılarımız arasında değerlı bır yer kazanmıştır. (Dp\amı Sa 9. Sü 6 da) YAZIK... ra, filkemlz sürfkll siyasal yeni Igi ler içındedır Vunanistan'ın stratejisi açıktır: Lluslararası kuruluşlarda kamuoyu oluşturarak Atma'nın da\dsını pekıştirmek Bu strateji ılk ket baş<ırıya ulaşıp sonuçlar derlenınce, artık Ankara bir köşeye sıkışTnış olacaktır. Helsınki konferansuıda, NATO'da, AET kesiminde, Birleşmiş Milletler'de Ynnanistatı çalışmalannın sonuçlarııu almava başlamıstır. 2 Yunanistan'ıo ba açık stratejisi karsısında Türkivedeki cephe ıktidan felçli Rİbtdir. An B MCnln Kıbns Sonusund dıgl akılcı ve gerçekçl t « yoksun pastt polltıka, u arası pl8ttorrnda Türklye' guç durumlara getırmıs tnaktadtr. Helsınki Belgelerlne F tllşkın Türk çekincesinln ( konmaması. bloksuz ülkele ma toplantısında Rum gtr bemm«ifnmesı ve son ols M Genel Kunılunda yapı! mada TurKivenin tek baş ması bu politıkanın sonuc Bunlann vanında Bırleşrr • Toprak Komisyonlannın çalışmalan engelletler Ekonomık ve Sosyal lenerek, reform txilgelen dışındakı Hazme vıne baglı tnsan Haklan K nunda Kıbns Rum Yone arazılerinın topraksız koyluye kiralanması Turkıye alevhındeld $ık. işlemı onleniyor. kabul pdılmesi İle Avrur. sevi însan Haklan Korr nun sürdJrmekte oldugı Yalçın DOGAN turma karsısında benims< vıtsız rurum. Kıbns so Ttırk ulusunun sayeınlıfır DtY\RB4KlR 1757 sayüı 20 uznıandan oluşan Toprak Ko deleveoek terılıkelt vönler Toprak ve Tarım Reformu Yamıs\urJdrınjı sayılannın bır a hızla süriîklemektedır Dünva lılkeleri ıle Sosval sası ıle Hazıneye aıt toprakların ra *ı3> ulaştıâı tııldırılmektedır letlenn de<rtpffinl karanan kiralanması yetkısı verılen TopÇalışma engellenhor rio<! Cenevre kararı ile rak Komısvcnlarının çalışmaları YururlukteK. vasa. retorm bol LefkO5e"de Turkıye'nin enKelleı.eres 16 müyon donum geıeı dışındr. Hazıne'ye aıt 'or> Stmda vapıian sorusturm arazınıiı Kiralanması işlemı durrailarır kiralanması gorevını lannı TUTIÎ a^kpri varhei durulır.uştur. Toprak Retormu (Devamı >.ı 4 bu. b da) ns'tan avnlma<iin! ve R uvgulamasını destekleyıcı nıtemenlpıin verlerine donmt hktekı kıralama ıslemlennı vu lıvabilecpk «orlavıcı bır nıtmekıfe sorumlu Toprak Komıkyonıannaan ürfa bolgesınde matc amacıvla Bırleşmıs bulunan 4 tanesının bırden, Uğ lenn vetitill oreanlarındî vedıldıgı oğrenümıştır mak ıvevecektir 1945 yılında çıkanlan 4753 B M tnsan Haklan 1 savılı Çıftçıyı Topraklandırma nu Ekonomik ve Sos\al Yasası ıle kurulmuş olan Top SPv*e baîlı olarait Cenev rak Kumısyonlarının, 1971 yılın lı^maktsdır Komisvon dan sonra çıkanlan ve halen vu rin tnsan Haklan Evren! 1 rurlükt» bulunan 1757 sayılı, Top rismde ver alan tlkelen rak VÖ Tarım Reformu Yasası davranmaİRnnı saglavaea îib Toprak ve Tarım Reformu bırlpnn almması ve kı Musteşarhğına bağlanması on sağlanms«n eibi konular gorulmuştur Yururluktekı 1757 (flevamı Sa 9. S sayıi: <asar.ır> 234 maddesme gore, Musteşarhğa bağlanması geCHP îstanbul Senator adayı rekırk<n ou ışlem henuz aer Prol Besım Ustunel ıle AP adaçeıcJeşmılmemıştır. Herbın lö >ı Faık Turun dun seçım kampanyalarını açmıslardır CHP adayı Prot Ustunel Saııyer ılçesmde duzen'enen açık iıa\a OLAYLAR^ toplantısında yaptıgı konuşmaARDINDAKİ da, tum seçmenlenn sandık başına gıaerek 'AP ve onun marıfetlı ortaklarına karşı tepkılerı•nı gostermelennı. ıstemıştır AP adajı Faık Turun de, AP den neden Senator adavı oldugunu Fikret OT kara'mn politikası şaştan ve be açıklamış \e .APyı DP nın deva benımsedıgını lırsızdir. En krıtik donemJerde mı oldugu ıçın koalisyon ortakJan dışışleri ta belırt mıştır ANRAKA Hırsız I yınlerı konusunda çekışe çekışe Prof Besım Ustunel. Sanjer' ! mernaoa . pazarlık etmekte, ve bu yuzden de kalabalık bır halk toplulugu | onemlı yerlerde Turklve temsil Ankdidva donüp evı edllememektedir. Son keı Bir na karşı japtıgı konusmada Kapıyı acanda gordugu «CHP olarak 12 ekım seçımlenn leşmiş iMiIletlerdeki eskJ temsü gnruntiı soviedır cinviz Usnıan Olcay'ın görevden de ozellıkle Istanbul'da oy artıikl vaşındakı ıtara KI uzaklaştırıbş blçimi, Cephe Hu | mı sağlıvarak parlak bır netıce Şım. nıc Dır tuvanç şrts kümeti Dışişleri yönetiminin n« . almaja \e tutucu partılere aere bulamnadı «e suçlulanı mecburuz denll gjvrî ciddî oldugunu jos ı k n dersı vermeye ıçındevdı. Dir anıam veı Bu sonucu alırsak 1 ekımdet 2 teren kanıtlardan blridır. Sonra ev nalfci iı«t Kat sonra Turkıye'de çok onemlı de 3 Bırleşmiş Milletler Cenel Mernaba demeden rat Şışmeler olabılır. ulke \aranm c(ı S>abana «arşı eve g • •• olumlu gelışmeler başlatılabılır sızlar mevcut l>v tırav <Devamı Sa. 9, hu b da) demıştır rruşler Bır eecede bız (Uevamı i». 9. (Devamı Sa. 9, bu. t de)l URFA YÖRESINDE GÖREVLI OLAN TOPRAK KOMISYONLARININ TUMU LAĞVEDİLDİ Kıbns konusunda olumsuz gelişmeler Orhan APAYDIP Üstünel: "Türün AP'ye çok yakışmaktadır, Başkent Notlar GERÇEK Müzik meraklısı hırsızlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog