Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Bir Gerillacı HÜRRtYEl KAHRAMAN1 RESNELİ NÎYAZÎ BEYÎN ANIL\RI Yakın tarüılmlzın en dıkkate değer olaylan ve eylemlert nürrlyettn üânı. îsteme adresl Ç G % > VAV1NLARI A D S Cafcs)o£lu, Halkevi Sok. Nn 39/« Istanbul uumnuny 52. jıl, sayı: 18372 Kurucusu: TUNUS NADİ ı emeıoeM yuuuı\ X & Z A N : Prof. ür. Cavit Orhan TUTEKGiL htVATl: 15 LİRA tSTEVIE ADRESÎ* CajraloRİu, Halkevi Sok Ks 89 '41 Istanbul 21 Ejlul 19~5 Pazar Karadeniz Bakır Ihale işletmesinde Komisyonunun kararına 63 milyonluk rağmen metrekup kazı işi fiyatı 40 lira 115 milyon olarak karşı Rumların Kıbrıs sorununun özel oturumda ele alınması istemi Genel Kurulda99oyla kabul edildi, tek red oyunu Türkiye verdi Denktas, bağımsızlık ılânı halinde Yunanistan'la Ingıltere'nin müdahale haklarını kullanacakları iddialarına karsı «Bu son derece vahım sonuçlar doğurur» dedi. Halkçı Parti, Denktaş'a bağımsızlık ilânı yetkisi verilmesıne karsı çıktı ve yayınladığı bildiride durumu eleştirdi Fransa Cumhurbaşkanı, «Bir çatışma, Yunanistan için de, Türkiye icin de. Avrupa için de felâket olur Biz, Yunanistan'ın gücünü artırmasma katkıda bulunuyoruz» dedi. Karamanlis de Fransa'nın Atina'yı kayıtsız şart sız desteklediğıni a:ıkladı liraya ihale edildi AVKAR\ (4VKA) Karadaınz Bakır îşletmelerınde 2 mılyon metreKiıp toprak hafrıjatının pıyasa fıyatı 63 milyon lıraya vapılabıleceğı hale komısjomınca karar'aştırılmışken 115 mılvon lırava ıhale edılrmştır îhalevı, komısvonun ısrarlı muhaleîetıne rağmen kazanan muteahhıt Nafız Yurek'ı nın Enerjı Bakam Selahattın Kılıç ve Enerjı Pekanlığı Masteşan Necdet Seçklnöz'Un esM Iş arkadaşı oldugu bıldirılmektedır. Şırketin İhale için kurdugu 1 7 kışılık komısvon kazııun ma !jet fıvatıru ve dığer masraflan ile kanm hesapladıktan sonra metrekup fıyau 40 lira uzerm den saptamış, ancak ıdare mec1 sı karanyle yapılan ıhalede bır rnetreküp içm 56 lıra 50 kuruş ıstp>en mü'eahhıt Nafız "iureklı nın ıstemı kabul edılmıştır Murgul ısletmesındelu l milyon metrekup dekapaj (maden cevherırun uzenndekı toprağm açılması) işmın acele olmadıgı, zaman jçınde Karadeniz BakT Isletraelermın kendı gücıivle de bu hafnvan yapabılecefı belırtıl mektedır. Karadeniz Bakır tşletmelerının 30 adet 35 tonluk kam vonu \arken şartnamede ıhaleyı kazanan müteahhıfen 15 adet .0 tonluk kamyon ıstendığı ıfade (Uevamı Sa « N O . 4 de) * belirlenen kazı işi 56 lira 50 kuruştan Enerji Bakanının eski iş arkadaşı Nafiz Yürekli'ye verildi Birleşmiş Milletler'de ilk yenilgiyi aldık NBW YORK Birleşmiş Milletler'de, Kıbns sorununa ılışkın ÜK onemlı gelışme, onceki pece kayaedılmıç, 141 Uıkeden oluşan Genel Kurul, Kıbrs Rumlarının ıstefı yonünde, ko nunun ozel bır oturumda ele alınmasını kabul etmıstır Bu konuda 99 ulke Rumlar yanında oy kullanırken, tek red ovunu Turkı>e vermıştır. 22 ülke 1 o\lamada çekımser kalrnış l ) ülke de toplantıva katılmanns tır Rumlann ı^temı yonunde oy kmlanan devletler arasmda Amerıka Bırleşık Devletlen Sovvetler Bırlığı. Fransa, tngıltere, Federal Almanya gıbi ulkelerın bulunma>;ı dıkkatt çekmiştır. Bu arada Lefkoşe'de bır demeç \eren Denktaş, son zamanlarda, özellıkle Rum ve Yunan basınında yer alan, cTurlt üevleti ba5ımsızhk ılan ederse, Yunanistan »e tngıltere, duruma garantor olarak müdahale edeceklerdır» yolundakı haberlere dıkkati çekmlş ve «Eğer bagımsıalık ılanından sonra Yunanıstan \e tngıltere dunıma mudahaleye kalkışırlarsa bu son dereee vahım sonuçlar dogurur» demıştir BM'de ilk \enilgi Birleşmiş MıUetler Genel Kı> mlu'run bu hafta başında başlavan Jü dönem toplantılannda, Turkıje dıplomatık açıdan ilk buyuk venılsısıni bncekı gece almıstır Kıbns Rum vdnetiminln sorunun Genel Kurul'da vapılacak ozel Dır oturumda yapılması yo(Devamı ba 9, Su. " de) 3 Hafta Kala eçim kampanvasn gittikçe kuışarak surup giderken Ecevıte Warşı dıuenlenen saldırıların da bır turlu »rkası alınamadıfım ıçorCvoruz Her ılde, her ilcede on blnlerce kişiden oluşan kalabalıklann »evgı ırösterllerivle bajrrn» bastıği, can kula£ı ile d ilemeve oın attıfcı CHP lidtri konuşmaTa başladı mı, bakıvorsunu» alanm bır koşesınde M dı btr vapının damında «ntfvzUenmış» bır a\uçluk bir ffrup ortalıgı karıştırmak. yasal toplantıyı rnzlastırmak mumkunst kanlı olavlar çıkarmak uzcıe harekete geçıvor Bağinp ça£ırmalar!a konuşmacının sozu kesümek Istcmvor Taşlar atüdığı, sopalar saliandıpı, sılâh vekıldıpi oluvor. Amaç açık1 Ecevit'ln konuşmalannı baltalaraak, bal kı kışkırtıp olav çıkarmak, sonunda CHP've ov verecek vatandaşı sındırerrk seçim günü sandık başına gıtmesmi onlemek. hatta belln de daha huyuk olarlara vol açarak 12 ekım seçimlenmn «iptal» rdllme'inl sağ layabılmek. Gerçi. sonuç ne olursa olsun Snumuzdeki seçımlrrın ulkemız de mutlaka bır ıktıdar defcışimini cerektırmevecefci buuımektedir. Ve var Id ceplıecilere karşı CHP'mn s&glavaca&ı bır üstunluk, zaten igreti bağlarla avakta duran şimdıki ortaklıfın varlığmj derinden sarsacak bu ıktıtların 197* ekimiıw dek iş başında kalmasını tehlikeye dnşurecektır. Cephecıleıi hırOandıran aml neden budur Bır de uunların hukuksal durumiarı var. Cephe ortaklan ıkt ları ele aldıkUrı fciınden bu vana Aa<ıyasava avkırı olarak cesıtlı davıanıslarda bulunmuşlar. tıukuk devletı kurallannı hıçe savmışlar vasalarımıza gore suç sayılması jerpken Jslemlere Kİrişni'slerdır Her zarnan da =devrî sahık» varatmavacağız devip yasa dışı davranıslann ustnnden «unRer jfeçırılmez va, savın cepheciler bir gun hrsap verm«"k ^t>runda kalabileceklerinı düşu.tmpkte bunun korkusuvla da ett «ride hırçınlaşmaktadırlar Bu korkunun ardınıt.i Demokratık sıstemı jo/'aştıran başhcı ctkenlerden bırı yatmak tadır. Halkın o\u ile ı>haşına gelmiş, davranışlarında vasalara aykın hıç bır purtu Oulnnmavan bır tiukumet )oşkanı dort çeneralın imzaıadüo bir «mubtıravı» förmekle sapkasını alıp gıtmez Oıiün göreı' kolundan tutulup dtıhnıavp, zor kullanılarak ış soremez duru mı getırılınce\e kadar halkın ıradesıni sa\nnmaktır \.ııa hal kın iradesıne \e vasalare sav gılı bır hukunıet ba^k^nı da durüst sertmler «onunda vcnıK dustöçunu pordugu an şjpkasını ahp ?ıtme\e Ronu1 rahatlım ıçınde katlanab'lmelıdır Halka jnanan, demnkrasi kıırul'arına savgıh bir de\let adamjnı \ata şan budur. \azık kı İ vıllık çok oartm O rasarada bovlesı erdem ornek lerıne dovasıya tanık oldueumu IU bugun sn\ levemlvonız CHP liderine CHP'lılere *e LİIP van lısı joırttaşlara fearşı sür»3rulen saldırı ola>ların n onumurdeM uç hafta içmde hançı bovııtlara ulaşacagını Dılmiyoruı. «aşbakan Demirel vapılanlaıdnr üzuntu duvdugunn bu eibi olav ları onlemenin kolav oirandıjn nı herkesın ceöınde b.r t)oli'i bulUEumdığinı so>lu?or Nf tu Kürtçülük pankartları çatışmaya yol açtı Ecevit: "Lokavt hakkını kötüye kullanmayı engeJleyici hükümler getirilmeli,, Turhan ILGAZ S*MSUN CHP Genel Başkanı Bulent Eceiıt, Samsun da yaptığı konuşmada özellıkle ışçı sorunlan uzennde durmuş, • Işçı, halkın kendısıdır. Işçı, haltan sanayl kesırnındela üyesı dır Halk, sorunlann nedenlerinı de, çozümlerınl de çok ı>ı bıl mektedır. Bu çozümlen getırecek olanlan halk, ojlanyle ıkudara getırecektır» demıştır CHP Genel Başkanı ozetle şoy le konuşmuştur • Gelışen bır toplumda kurum lar ve vasalar zamanında yenı lenmelıdır Yoksa bunalım ve surtuşme doğar (Deıamı Sa. 9, Sfi 6 da) DISHın TaksüjıUe auzcııledi£i mitıngde iki grup. pankartlann sopa lan ile çatışmadan kısa bir süre 5nce (.Fotoğraf Erdoğan KOSEoGLU) BONN YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE LEOPARD TANKLARI VERECEĞİNÎ AÇIKLADI i'ağmur ATSIZ Straubıng'den bildirijor Federal Almanva Sa\unma lîakanı Geor™ Leber, Gjnev A'jıanya'da uygulanan «BJTI'IC b<jR» NATO manevrası sı^s'iula, Federal hukumetın Turkıve've «f^ opard» tıpi tanklariin verm??'* kararlı olduğunu açıklanij'ır Bakan Leber bu rar<lanr KU) lanılmış araçlar ^lacıSın.' ve «sa Hlmayıp» «bağı«» ÎO'UMA r"»k Sılâhlı Kuvvetlerıne ıleıueoef ni de sozlerıne slemıçt'r «Cumhurıjet» muhib.ı ile G» org Leber arasındak: şu sekılde geçmıştır Soru Sayın B;krn saat once, Batı Aın pn OrJaFU nun en güçlü sil8h!aHnd>n oiin ve dunyaca unlü «L^^pard a 4» tıpı tanklann etkılovırı bsr B^S tensıne tanık oıduk Ö*e vand^r Turkıve'nın «Leopari) ı büvii u gı gosterdlgı *e son av'irdâ %ı derek artan o1r TSnâPlanrM bu nalımı» ıçensınde o <i\ fro aa bir gerçektir Anlcara «Leopard» »ann alnıa olumlu cevap verecak nui,uıiıf Cevap Verılmev«?e< c>ve olr şey ^ok Antcara dJKLmet.n.r s teğ.ni olumlu Karsnavacağız An cak bu arada «deng<» öjesı ıil d« hiç üımal etmevecagj; TiuK.>»ve yedıncı yardım dönemmd* de Federal Almanya, Peaera' ortu (Devamı Sa 9 Sü 8 de) 3 I DİSK mitinginde, Cephe'ye karşı güçbirliği önerildi «Kurt mılleti ozgurluğune kavuşacaktır» bıçıırundekı pankartlann neden olduğu çatışmada 20 kışi yaralandı Devrlmci tşçi Sendıkalan Kon federasyonu (DISK) tarafından Taksım Alanmda dun duzenlenen «Demokratık Hak \e Ozgurlukler ıçın Mucadele Mit»ngı»'nde Kurtçulukle ılgüı bazı pankrat ve bıldjrıler vuzurden, mı^ıng duzenleyıcılen ile, bu sloganlan kullananlar arasında çatışma çıkmış, 20 kışı yaralanmışar. tki grubun çatışmasına polis kanşmamıştır. DÎSK yonetıcılen M^O'cu olduklarıru bıldırdıklerı bu grubun mıtmgı sabote etmek ıstedıklennı sojlemışlerdır. Hacı Ali Demirel Ânkara'da modern bir eğlence merkezi kuruyor AMCVRA ,(ANKA) Başoa1tan öuJeyman Demirel \n ^arde») Hauj Al) Demirel Esenboi.,ı voıuudu aldıgi bır arazı uzerne Ajıkaralıların eglence ıhtıv.ic,T kars:lamait amacıvla bır egieuoe meTfeez' kuracaktır. AnKiıTalılar ıçın bır hafta s o tvj eilenct verı olarak planlandıgı stıylenen eâlence merkezıniD tçıntle gazıno tenls kortlan mıru gol' sahalan çocuk bahçelen vuzme havuzlan ^e ovufl iaıonıan bulunacaktır Ha a Al' Demırel'ın venı kuracagı eslence tnprkezının mobılyalarını O$1J Yahya Demırel'ın kurdui'a fırtndlarCan temın enne volur^ gıcecpsr' bıldınlmektedır Çatışma DtSK'ın Genel Kurul kararı çerçevesınde orgutledığı bu mıtıng ıçın ışçıler, Sışhane, Kaba Prof. Üstünel: " Istanbul halkı ozgurtukçu demokrasiye inananlara oy verecek,, İhsan ONUB CHP Istanbul Senator adayı Prof Besım Ustunel dun verdı g ozeı demeçte seçim sonuçla rının ıktıdar olma şansı bulunan partrvı bellı efnesı bakımından onem taşıdığını belırtmış seç menlen oy ku^anmaya da\et et mıştır (Devamı Sa. 9, Su 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Havan Atışı... Seçim Propogandası bugün resmen beşlıyor ANK^Un 12 Ekım Pazar g ıru vapılacak Camhurıjet Se natosu üçte bır yenıleme ve m 1 letvekıh ara seçımlerı ıçın pro paganda bugun resnısn başlaya caktır Partılcr ıl ve ılçelerde bugunden ıtıbaren kendılerıne avrılan yerlerde, afışlennı asa rak propaganda yapabılecekler oır. W| cevıt ile bırhkte seçını gezısındeyız CHP lıderinln koT nuşmalarını halsın bu konusmaları nasıl değerlendırdığinı ve sagcı saldırganlarm ne b'çımde orguUendıklerlnı ve desteklendıkıerını hep bırlıkte ızlıyoruz. Sağcı şehır pşkıyaları, Bavburt ve Gıresun'a bağlı Eynesıl ılçesınde tas sopa ve sıiahla saldırdılar Ecevit, once gu.enliK kuvietlennden gorevlenm yaparak bu saldırganlann susturulmalannı ıstıyoı Eğer guvenlık kuivetlerınde duraksama olursa; «eşkıjanm uzenne halkla çıderız) dıyerelc kursuden ınıyor \e saldırganlarm uzenne yuruyor. Sağcı saldırganlar hemen hemen her verde orgüüenrmsler. Eynesıl'de APIı Beledi'e yonetıcılen de bunların başına geçmıştı Beledıvenın salııp bulunduğu bır bınamn teras katında once Mıllıyetçı Turkıye dıye bafırdılar Sonra da çlvıh sopaları Ece\ıtı izleyen halkın uzerıne ftrlattılar Bundan sonra da tabanca atışı başladı «Mıllıyetçi Türkiye» ıstıyorlarmış . Yanl Amerıkan fırması komısyoncusundan Basbakanlı ve Mıgırdıç Şellsfyanlı Tıirkıye nu? «\DUıyetçı Türkiye» lstıvorlarmış Yanl yurdun dort bucagmı kuşatan, ıçlerıne hıç bır Tiırk yetkılısı sokulma yan Amerıkan üslennde «gozaltında» tutulan Turkıj m,' «Mıllıyetçi Turkıye» istıvorlarmış Amenkan hükumetmin haşhaş yasaklarmı «esas d ıruça» geçcrek dmleyen albay eskılerlrun voneteceğı Turkıve mı' «Mülı\etçı Türkive» ıstıyorlarmış Yanl vergl ladesl. teşvık tedbırl gıbi jollarla sıfırdan mılvorer olanlann «Şellefyan duzems mi? (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Işverenler referandum hakkını yasalaştırma girişimlerini kınadı ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) Türkiye Işveren Senaıkalan Konfederasvonu Genel Sekreten Rafet Ibrahımoğlu, ekonomık gelışmemn çalışma banşı ile sag lanabıleceğmı soylemış, Turkne dekı olayların gerçek neden nın ışçı sendıkalan arasındakı asın rekabet, hderlenn kışısel çekış melen ve ıdeolojık duşunee fark hhklan olduğunu one surerek, «tşçı sendıkalan bır de mevzu atımızda hıç bır yen olmavan hatta mevcut sıstemımlze tamamen yabancı bulunan referandum muessesesını yasalaştırmak; ıçm bu kanun dışı yollara başvurmaktadırlar» demıştır. îşverenlenn sendıka seçme özgurlüğünü kısıtlamadıgını savunan İbrahımoğlu, olayların nedenuım ucret jetersızlıgi olarna>acagını finlatarak işçilerin memurlardan çok kazandiKİanru soylemış, «Iste bUtlın bu gerçekler, çalışkan Turk tşçisınin kanun dışı olavlara sorumsu2 sencUkacılar tarafından alet e(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) taç ve Şıçlı den vuruvusle «saat 15'de Taksım de bırleşmışlerdır. Taşıdıklan çeşıtll dovızler MC ıktıdarını ve faşızmı protesto eden ışçılerın mıtıng alanına ge lışlen olaysız olmuştur Mıtıng te ıli olarak Mehmet ErturK konuşmuş, daha sonra DISK Ge nel fcekre'erı Ibrahım Guzelce soz almıstır Mıtıngın başlamasndan tam bır saat sonra çatışma başlamış tır. B J saate kadarkı sure ıç'n de DISK mıtıngı duzenlejncılerı, Kurt propagandasıyla ılgılı sloganlann \e büdırılerm kaldı rümasını istejen çeşıtlı uyanlarda bulunmuşlardır Hoporlorden sıksık japUan uyanların dıkkate alııımadıgı gorulmuştur Kaldınlması yolundaki uvanlann dıkkate alınmadığı pankart I lardan bırt «Kurt Mılleti ozgtır 1 luğune kavuşacaktır • bıçımındey dı. Yayınlanan bır bıldıri de ı (Devamı Sa. 9, Sü 1 de)i Dalokay'ı düsurmek isteyen CHP'li 8 Belediye Meclisi uyesı Haysiyet Divanına sevkedildi \NK\R\, (CTimhurivet BUTOSU) Rd,n. A Demırei'ın DU venl U Ankara Beledıye Mechsı'nde eırı^ın ı Ankara da mımar ve mü AP h uyelerle bırlıkte oy kul hendıs'PT arasında ılgı üe Karlanan ve Beledıve Başkanı Ve «ı ai IJMI S'm> mımarlar venı va dat Dolakay'ı du<;urmi"\ı amsç tırım proıesının en son mımarladıkları one surulen CHP'li Mu lıx sjonişıen ile nazırUnm<ısı gerat Be'ovacıklı ve 7 arkadaşı rebîicırn ıler surerken, kımıleaun aksam uzen ıhraç ıstegıvlej n ae ın rnanrın onemmden çok (Devamı Sa. 9, bu. 7 de)' (Devamı Sa. 9, Su 5 de) Modern bir işletraecilik ORTfKK AET MC HÜKÜATETÎM KIBRIS KONUSLNDA TAVIZE ZORLUYOR. NADIR NADİ ALIŞVERiŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog