Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

OYUN OKTAY AKBAL İKİN'CÎ BASKI ÇAGDAŞ YAYINLARI FIYATI: 15 LİRA Cağsloglu, Halkevi Sok. No: 39/41 I S T A N B V L ıı v*umnurıy 52. yü, sayı: 183:1 Kurucusu: TUNUS NADİ 20 Eyiül 1975 Cumartesi ftOMANI Müşerref HEKÎMOĞLU FÎYATT. 20. LİRA CACDAS VAVINLARI Cefaloğlu. Halkevi Sok. No: 39/41 I S T A N B t L »viçre'deki özel büro tarafından hazırlanan apora göre taaliyeti Mıgırdıç Şellefyan yönetiyor Mobilya ihracı ile ilgili işlemleri K. Arden diye imzalayan kişinin Mıgırdıç Şellefyan'ın 24 yaşındaki oğlu Kirkor Arden olduğu saptandı 10 bin frank sermayesi ofan Mopar Etablissement firmasmın yönetim kurulu tek kişiden ibaret ve tek imza yetkilisi de Peter Ritter ^lopar'ınparavan firma »lduğu kesinlik kazandı ÜRÎH, (ANKA), Yahya Deel'in Mobilya ihraç ettiğini bil diği fîrmanın adresinde ev olpj çıkan ve Türkiye'deki bil•re göre, Mıgırdıç Şellefyan'ın deşi olduğu bilinen Arden lefyan'ın Mıgırdıç'ın 24 yaşında oğlu olduğu, Mıgırdıç'ın da oğla beraber aynı evde oturdugu, liyeti asıl yiirüten kişinin Mıd'.ç Şellefyan olduğu, ancak hya Demırel ile japüan yazışmalanlaM imıalann, ilk isimlerinden biri Kirkor olan Arden tarafından «K. Arden» biçiminde atıldığı saptanmıştır. Isviçre'de Şellefyanlar ve Yahya Demırel'in firma olarak gosterdiği Mopar hakkında polis teş küâtının bilgilerine dayanarak bir araştırma yapan özel büro, bu araşttrmsnın, sonucunu bir rapor haüne getirmiş ve ilgililere sunmuştur. 11.9.1975 terMl ve 12 sayıh .Mopar / Şellefyan ETC. özel rspor. başbgıru taşıyan raporda, ogul ve baba Şellefyan haklannda ayrcen şunlar yanlmaktadır: ARDEN ŞELLEFYAN •Arden Kirkor Şellefyan. İS. Chemin Chateau Sec 1009 Pully vd. (not: Bu adres, Yahya Demirel taraîmdan Mopar Firmasının adresi olarak gösterilmiş ve orada Mopar Firması adına K. Arden îmxasıyl& yapılan Ticaret Bakanlıgına belge olarak verilmiştir.) TtCARET StCtLt Bu zarın adına Ticaret Sicilinde hiç bir kayıt görülmemiştir. KİŞİLtK BİLGİLERt Arden diye adlandınlan, Arden Kîrkor Şellefyan, 25 eylül 1951 yı lında Istanbuada dogmuştur. Başlangıçta Türk vatandaşı iken. (Devanu S». 9, Sü. 1 de) Et fiyatmm onümüzdeki kış aylarında 65 liraya yükselmesi bekleniyor Şükran KETENCi üzmanlann, et fiyatlannda önü müzdeki kış aylarında görülece6ini bildirdikleri tiyat patlaması, son 15 gün içinde birden bire ortaya çıkmış, mezbahada canlı hayvanın kilosunda 23 liralık bır artış göriilürken, perakende fıyatlar 56 Uralık bir zam görmüştür. tlgHiler Et • Baiık Kunımunun seçım sonrası açıklanmak üzere, et taban tiyatını. canlı hayvanda 19 lira olarak sap tadıgını, bunun ise bir kilo etin maliyetinin 38 lıra olacagı anlamma geldigini belirterek. «Et (Devaını Sa. 9. Sü. 4 de) Amerikan Kongresinde, 12 ekim seçimi ambargonun kaldınlması için gerekçe gösteriliyor WASHÎNGTON Amerika Birleşik Devietleri'nin. 8 aydır Türkiye'ye karşı uygulamakta olduğu sılâh ambargosunun kaldınlması konusu. Washingionda yine günün olavn haline gelmiştir. Ambargo üstüne son sözti söylpvecek cılan. ABD Temsilciler Meclisi'nin konuyu onümüzdeki haftanın ilk günlennde ele alacagı belirtilmektedir. Bu arada, Türkiye'ye karşı ambargonun kaldırıImasınrTfln yans lanlarla, sürmesıni isteyen arasındakl wri"!malar da, vf>f bır biçimde sürmektedir Fr Vönetiminin egilımı vönünı ambargonun kisıtlı olaıak k dınlmasını savunan oolitiks lar. genellikle ambargonun. ek1m secımlerlnl etkileyer*?' öne sürmekte ve «AntiAmerikı ların spcimi k?»ınması önlen lidir» ana fiknnl işlemektec ler Pürkiye'ye uysrulanan amb eonun kısıtlı olaraK kalcıınir sı yörılinde karar alan Tem ciler Meclisl nuslarnrasi tli; ter Komitesı'nin etkin Cum nyetçı üvelerinden Wflliam E omfıeld bu konuda yaptıgı aı lamada, özetle şunlan söyler tir: «Türkiye'ye silâh satışlar olanak verecek bu yasa tas sınm. Kabu) edilmesi gerçek bır zorunluluktur. Bu yasa sansının kabulü. 12 ekimde ' kiye'de yapılacak seçimlcı agır bir antiAmerikan tep önlemek açısmdan gereklidi öte S'andan, tt'ashıngton'c ilgililer, söz konusu yasa t rısının, onümüzdeki taafta ba rında, Temsilciler Meclisi ela alınacagını belfnmisler Bu yasa tasansı ile Türki nın ABD'den parasını peşin rak ödemış bulundugu 185 yon dolarlık (yaklaşık olara milyar Tilrlc UrasO silâh ve dek parçalan teslim alabile tir. Yasa aynca, Başkan Foı Ttirkiye'nin yalmzca NAT< ksrşı olan yükümlüliiklerini rine getirebilmesl için. ABD yine peşm parayla silâh s almasma izin verme yetkisı nımaktadır. (Dı? Haberler Scrvis İCARET AKANLIĞI SKÎ MÜSTEŞARI •URUGÖNÜL, AHYA DEMİREL E AVUKAT1NI İAHKEMEYE VERDİ ANKARA (ANKA) TicaTet ıkanlıfı eski müsteşan Şeref ırugönül, aleyhine tazminat vası açıtması üzerine, hakkın. şiiphe ve tereddütler yaratdarını öne sürerek Yahya Deirel ve avukatı hakkında tazinat davası açtığını açıklanuşDurugönül bu konuda şunlan söylemiştir: «Hakkımda dava açıldığını ve ftvukatın beyanatını, bugün gazetede okudum. Anlıyabildiğim kadarıyla, avukat zor durumda. Zaten basın toplantısından bir gün evvel midesine sancılar girdiğini filân gazetelerde okumuştum. Dünkü basın toplantısı da bir tuhaf. Yalnız mahut gazetelerin davet olunduğu, soru sor manın yasak edildigi bu toplantıda, benim hakkımda ne sebepten dava açıldıgı hususunda bir tek kelime yok. Sadece iki yüzbin lira isteniyor. însaf, biz devlet hazinesi ;..iyiz? Tabii isteyen istedigi hakkında dava açabllir hukuk buna müsaittir. Demirel: "Büyük kalabalıklarda güvenlik kuvvetlerinin yapabileceği şeyler mahduttur, herkesin cebinde bir polis yoktur,, ANKARA (Cumburiyet Bfirosu) Cumhurbaşkam Fahrt Korutürk ile haftalık olağan görüşmeyi yapan Başbakan Süleyman Demirel, gazetecilerin sorulannı cevaplandmrken siyasal partilerin seçim toplantılannda çıkan olaylardan Uzüntü duydugunu söylemiş, çıkan olaylan «anzi» saydığını belirterek, «Büj"ük kalabalıklar içinde güvenlik kuvvetlerinin yapabileceği şeyler mahduttur. Herkesin cebtnde bir polis yoktur. Sonra bu triiyük kalabalıklann İçinde giivenlik kuvvetlerl baska zamanlarda baş vurduklan vasıtalara da baş vuramazlar» demiştir. Cumhurbaşkam Fahri Konıtürk ile Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkünde tkl saate yakın bir görüşme yapan Başbakan iç ve dış konularda fikir teatisınde bulunduklanm söylemiştir. Demirel, daha sonra şazetecilerin sonılan Üzerine Kıbrısta bagımsızhk ilSnı kon'.ısuna deginmis. «Denktaş'm soylediklerini yanlış anhyorstınuz. Uenk taş'ın söyledigi seyler çofc sartlıdır. Denktaş. Cumhuriyet tıükümetinin bir parçası değüdir» şeklinde konu$muştur. Başbakan Demlrel btr gazetecinin siyasi partilerin toplantılannda olaylar çıkması Ue ilgili görüşlerini şöyle açıklamışür: «Üzülöyorum. Bunlan rasvip etmiyorum. Türkiye'de otuz senedir mevdanlar açıktır. Otuz senedir meydanlarda vatandaşla siyasetçiler konuşuyor. îşte mey dan herkes gelir fikrinı söyier, gider başka btrisi gelir fikrini söyler. böyle çalı$ılmalıdır. MevdarJann rahat olması lâzımdır. (IVvamı Sa 9. Sü i de) lemurların •mekli »andığından ıldıkları >orç miktarı rüzde 50 >ranında ırtırıldı İNKARA, (Cumhuriyet Börosu) Emekli Sandığınca memurlaı verilea borç para miktannda eni ayarlamalar yapılmış, meıurlar yaranna bazı olanakJar ınınmış ve verüecek borç tnikırı yiızıie 50 oranında arturüıışur. Bugunkü koşullar gözönüne anarak ve katsayının 9 a çıkarılıası noktasınuan nareket edıleek EnıeKli Sandığı tarafından azırlanan yem ıkraz statüsü Ma:ye Bakanh&ınca onaylanmıştır. 'yguiamayı Delirleyen yönetmeik ıse son şeklıni aimak üzereiir. yönetmeligin yayımından tibaren yem statü yüriırlüğe glecek ve en geç onümüzdeki ay laşmdan ıtıbaren menıurlar yeu ikraz statüsüiîe göre Emekli sandıgmdan borç püra alacaKlar ür. Veni borç para verme uygulanası özellikle bırincı dereceden • gösterge aylığı aianıara yenıK ikler getinmşur. Orneğın, eski x>rç para verme statüsü uyarın ;a birıncı dereceden olanların ümü, ek gösıergeye Dakılma&sıîin 9.ÜÜ0 lira brüt, 8.39U lıra net oorç para alabilmekte iken, yeıi uygulamada bu mıktar ınet) 14.3*1 ile 12.321 lira arasında değişır.ektedir. Venı st&Ui Ue getirıien başka bir yenilik de Emeklt Sandıgınca verilen borçların taksit sürelerinde ysıpılnuş olan degişikliktir. Eski uygulamada yalnız 24 aylık taksulendirme süresi söz konusu ıker. bu kez memurların isteğine uyularak 12, 18 ya da 24 aylık Uksıtienaırme süreleri öngöriılrr.Uştür. Borç para ısteminde buiunan bir memur, taksıtlendinnesıni kendisı saptayacak, ödeme aurumuna göre 12,13 ya da 24 ay ıçmde borcunun ödenmesmı isteyebilecektır. Taksıtlendirme sürelerine göre lkraz faizierinde, 1. derecede 396.15. derecede 66 liraiık bır lark olmak Jandarmalar, Eynesil'de CHP Genel Başkanmın konuşması sırasında olay çıkaran BaldırganUn önlemeye çahşıyor. Avukatuı sabırsızlıği Ancak, bildigim kadanyla malum konu hakkındaki Maliye ve Ticaret Bakanlıklan tahkikatı devam etmektedir. Avukatın bunun sonuçlanmasını beklemesı ] gerekmez miydi? At izinin, kurt ! izine kansîığı. Koyunlann. koçlann kayboldugu bir ortamda. devlet memuriyetinde artık faydalı hizmet veremiyeceğimi gördügüm halde. ben oile, memuriyetten ayrılmak için tahkikatm sonucunu beklerken. avukatuı bu sabrı göstermemesi, ya çofc tecrübesizliğinden. ya da «En iyi savunma saldırıdır» prensibini uygulama taktiğinden gelmektedir. Hakkımda dava açıldığını ilân ederek şüphe ve tereddütler yaratmak isteyen bu feişileri mahkemeye veriyorum.» Bilindiği gibi, hayali mobilya ihracı yoİ3uzluğu söylentilerinin ortaya çıkmasından hemen sonra, Durugönül'ün evine meçhul kişilerce patlayıcı madde atılmış. iki gün sonra da yine evi kurşunlanmıştı. Ecevit: «MHP'li komandoları AP açıktan kullanıyor» ORDU CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün Ünye'de verdi ği demeçte, Bayburt ve Eynesil' deki olaylarda MHP'li militanların AP tarafından kullanüdıgının anlaşıldığını bildirmiş ve «SJÇ ortaklığı gitgide açıklık kazanmaktadır> demiştir. Bu arada, olayla ilgili olarak gbzaltına alınanlardan AP'li Belediye Başkanı Mehmet Somuncuoğlu ile AP'li Belediye Muhasibi Emin Ali Gül, soruşturma sırasında güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmışlardır. Denktaş; «Bağımsız Türk Devletinin ilânı için halkoylamasına başvura'jiliriz» İzzet Rıza YA] LEFKOŞE Kıbns Türk dere Devleti Başkanı Rauf 1 taş, «Bağımsız Türk devle ilânmda hedefimiz konfe bir Kıbns oluşturmak olaca demiştir. BM'nin Kıbns'taki yetk riyle bir görüşme yaptıktan s verdigi demecinde Denktaş, ların tek yanlı oldubittileri şısuıda Türk toplumunun statüsünü kökünden sarsan çeklerle bağdaşmayan yeni kararla karşı karşıya kalma: linde Kıbns Türk devletinin ğımsızHğını ilân edeceğini U layarak, «Bu, Kıbns ı huriyetinin ikiye bölünmesi minin tamamlanması deını Fakat taksim demek değildi miştir. Rauf Denktaş. bağımsız Kıbns Türk devletinin ilı (Devamı .Sa H. SD. ' Ecevnt'in demeci CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün seçim programına gore bir yerde konuşmamış, sadece Bayburt ve Eynesil'deki saldırganlıklarla ilgili olarak, din}enmekte olduğu Ünye'de bir de meç vermiştir. Ecevit'in demtei şöyledir: «Son gezimizde çıkan olaylar hükümet partilerinin özellikle AP'nin seçimlerde yenilgiden kur tulma umuüarını zorbahğa na§ladıgını bir kez daha gösterdi. Onlar zorbalaştıkça halkın tepkisi artmaktadır. Türk halkının demokrasiye ve devlete sükunet le fakat kararlı biçimde sahıp çı kışını bu olaylar içinde kıvançla gördüm. Bayburt'taki ve Eynesil'deki olajiardan anlaşıldığına göre, fıü kümet içindeki bir küçük parti Geziden izlenimler Bu Köşeden HADI BAKAL1M... Altan ÖYMEN DiSK'in «Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele mitingi» bugün Taksim'de yapılacak DİSK'in düzenledifl «Demokra tik Hak ve Özgürlükler için mucadele» mitingi bugün saat 14'de Taksim rneydanında yapüacaktır. Mitinge katılacaklann toplu ve düzenli bir biçimde gelmelerini sağlamak amacı ile, Şişli. Saraçhane ve Kabataş'tan 3 kol halinde yürüyüş düzerüenmiştir. TÜM DER, TÖB DER, TÜTED Istanbul şubelrri ile İlerici Kadır.lar Derneği yayınladıklan bildirilerle. DtSK'Lı mitingini destekleme ve katılma kararı aldıklarmı açıklamışla: dır. Memur. öğretmen ve teltnik elemanlara bu konuda yapılan çağ "Ezile ezile ezilmemeyi öğreneceğiz,, Turhan ILGAZ ORDU Bayburt olaylanndan bir gün önce AP'li llçe Baş kanı, AP'li Gürnüşhane adayı, Ankara Valisi Ömer Naci Bozkurt ile döndü Ankara'dan... Eynesü'deki olaylarda AP'li Be lediye Başkanı sahnenin suflör yerinde kendini göstermeden oturmava bile gerek görmedi. Tabancasmı çekip ojomculannın arasına karıştı. Daha önce Elâzığda Ecevit'i dinleyen halkın üzerine yağan taşlar, AP'li Başkanın bulundugu Belediye balkonundan atılıyordu... Şurada seçimlere 20 gün kadar birşey var ve AP hâlâ kampanyaya başlamadı. CHP mitinglerinde olaylar çıkarılarak halk tedirgin ediuneye çalışılıyor, el altından da bu seçimlerin iktidan değiştirmeyecegi. AP'nin iktidan bırakmak niyetinde olmadıgı ve CHP'ye oy veren yörelerin bu iktidardan hiçbir hizmet beklememesi gerektiji vayılıyor. Bu propagar.da özellikle MSP ve DP U seçme^leri hedel alıyor. (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) nin yetistirdi&i pahte komandoları şimdi açıktan AP kullanmaktadır. Suç ortakhgı gıtgıde açıklık kazanmaktadır. Devletin güvenjik kuvvetleri iki baskı arasında sıkışıp kalmış au rumdadırlar. Bir yandan zorbalıgı. şehir eşkiyalığını teşvik eden hükümet partilerinden üzer lerıne gelen baskı bir yandan 6a birer parçası olduklan haikın ve kendi vicdanlarının baskısı .. Halkın ve vicdanlarmın basKisına uyanlar yurdun hemen her yerinde çofalmaktadır. Onlar ço ğaldıkça hükümet partilerinin baskısı etkinliğini yitirmektedir. Kendilerini silâhlandırıp sokağa salan partiler hükümette olsa bi le suç işledikleri zaman yakalan na polisiyle, jandarmasıyla, adaletiyle devletin yapjştığım göTen ve karşılannda halkı bulan zorba (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) OLAYLAR IN ARDINDAKİ Y ahya Demirel'e çok teşekkürler... Arkadaşlanmla birlikte benim hakkımda da dava açmış... Ben de bu işin bir bölümünu yazdım ama hepsi gazeteye sıgmıyor. Gerisini de kımse sormadı diye canım sıkılıyordu. Maliye Bakanı, tahkikat açtığından sözetmişti. Belki bu tankikat sırasında soran olur diye. bu sütunda, büromun adresinı de verdim. Arayan olmadı. Şimdi neyse Yahya beyin sayesınde yargıç sorar da, ona anlatınm. Tabiî Yahya beyin avukao da, «Yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar» gibl lâfların hesabını anlatacak. Onu da dinleriz. Yalnız r.e yazık ki, davanın görülmesi, seçim öncesinc yetişmeyecek. Onun için Yahya Demirel'in amacı, «Ben o fcadar früçlüyüm kı, dava da açanm» havası m yapp bır seçim öncesl kabadayılığı yapmaktan ve dunımu seçime kadar bu kabadayüıkla idare etmekten ibaret defilse, duru."jmalar başlayıncaya kadar da ortadan fcaybolmasın. Ve ba zı sonılarm cevabını, sadece kendı yanlısı gazetecileri değıl, bütün basmı çagıracagı bir basın toplantısı yapıp, kamuoyuna karşı da şimdiden versin... Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon için de öyle... O da «basın» namı altında, basınm sadece 7Demirelci gazetelerin temsi ' :lerini çagırmayı adet edindi. Eğer sorulacak sorulardan bir endişssi yoksa btzi de cağıracagı bir basın toplantısı daha yapsın. Hatta lşte burada soralım. Basın tnplantısma cesrr^t edemiyorsa, cevaplanm ' na göndersin. Devletin Def(Oevsmı Sa. 9, Sü. * de) GERÇEK B aşbakan Sülevman Demirel'in yeğeni Yahya Dcmirel. dün basına Cumhuriyet gazrt>*si aleyhine tazminat davası açtifinı (iuyurmuştur Mobilya ıhraoatı olavını jrerçek çizcilerinl kamuoyuna tletmekte ısrarla Isteksiz duran bazı tııtucu gazeteler de, Yahya Demlrel'in bu girlşimine birinci savfalarıntla yer ayırmışlardır. Yahya Demlrel'in avukatı, yap tıği basın toplantmnda şunlan sövlemiştir: «Solcu bir gazetenln, solcu yazarlannm yaklaşan kısmi senato ve miUetvekilleri ara seçimleri a r i f e s ı n d e sırl bir seçim propagandası olarak hakikatleri red ve inkâr cihetine giderek. solun karşısmda en güç lü kurulus olan AP'yi ve bu partinln saym Genel Baskanını kendi akıllannca yıpratma düşüncesiyle, yalan, iftira re Isnatlarla. dolu, meşreplertne uy Seçim Taktiği Uğruna... gun yayın yapması muhterem basınımız tarafından da günü gününe izlenmiştir. (...) Saym Yahya DemireFin Umumî Vekili olarak valan ve iftirada buiunan mezkur gazete sorumlu yazı ışleri müdürleri ve yazarlan hakkında gerekli davalan açmış bulunuyorum. Şüphesiz ki bu davalann sonunda davalılar mahkum olacaklardır..» Yahya Demirel avukatının tutum ve davranısı. bir yakışıksız üslubu vurgulamaktadır. Basın özgürlüRİine ver veren demokratik düzenlerde, ba tuturo ve davranış sucluluğa karlne savilır. Basın özeürlüçnnün sayfinlıkla karsılandıeı tilkelerde basın denetleyici görevindedir. tktidar çevrflerlnl vakınrtan Izler ve volsuzluklan kamuoyuna dnvunır. Bu işlevi yapan basın. hakkında yaym vaptıci çevreiere de açıktır. Bu çerrelerin konu hakkında sövliveceklerini d> «avfalarına geçirlr. Ortada Başbakat mirel'in vakını Yahya Den in bir yolsuzluk olayı sözl sudıır. Bu volsuzlu^u ortat karan vüksek devlet meı görevden uzaklaştınlmıs. dinamit atılmtşltr. Yahya I rel'in mohilya ihraç işinde 1S İ vaptıçı blldirilen vaham İT malartn varlısma bütün at raalara rağmen raslanam tir. Cumhuriyet raıetesi mı rinin hu konudaki çabalan lııkla kalmıs firmalann iz Bövle bir durumda help larak süregelen Cumhurivc >inını tekzlp etmek ve oia' dınlatmak İçin nlr kucük lama veterlivıli Vahva II e). mohllva ihrarında Işl vantliı hiiıfin cahann rirtn: verini açıh adrpstnl kayıt duklan mrrkezi ve ;erçr •* (Oevamı Sa. 9. Sü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog