Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

lemeıaeKi latom adreah yocıoıc FMt Br OmrH Ortum lfllllHI.1, Cagaloğlu, Halkevi Sok. No. »/41, tSTANBTJL umnurıy 52. yü, sayı: 18353 Ktmtcraı: TUNUS NADİ 2 Eylül 1975 Salı OYUN OKTAY AKBAL ÇAĞDAŞ TATINLABt H&Ikevi Sofc. Na »/4L fetaabd ARDEN ŞELLEFYAN ORTADAN KAYBOLDU Yahya Demirel'ln aracılıklarıyla Ihracat yaptığını öne sürdüğü firmalann, ne îsviçrs'de ne de Llechtensteln'de kaydına rastlanamadı TBrktf» BljBtoıtvfflftntn, hsvaM finnaiardan «Csmı yettfll tatifN a » ğ kamlannm verdigl cevapta, (solda yer alıyor) «ne CeMfN'd*. M de u* JMkjnUa *•«*• fcto «a böyte Mr B m kayıttı d**üdir» deniyof. Hayali firmalann izi Liechtenstein'dede yok yegen. Yahya Demirel'ta Arden Şellefyanla isbırlıği »onucu gerçekleştirdiği anlaşılan 20 mıhon liralık vergi ladesl yolsuzlugu burad» yapbğmu» ars^tumalarla Liseden eylülde mezun olanlar ön kayıt yöntemiyle öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına girebilecekler OniTersıteleraraaı öğrenct Seçma T* Yerleştlrme Merkezi T o fictim Kunılu, eylül donemında yeniden amava gırecek olan olacaklann cerap kâgıtlannm da degerlendınlmesıni kararlaştır mıştır Bu nedenîe adı geçen adayların, saraan geçırmeden ken dılenne postalanmış olan kımlık lcartlannı merkeze gondennelen ıstenmektedır Yerleştirm* Merkeri Başkanı Prof Altan Günalp bu yıl 33 693 adayın büttinleme smavlannda ba^anb olamıyarak okullannı bı tıremedıklennl TB sonradan ta nınan eyldl sınav hakKinı kul lanacaklarını belırtmiş ve «Bu adaylann da cevap kağit an onu muzdekı gunlerde değerlendırıle rek aldıklan puanlar behrlenecektır Ancak merke7İ \erlcşhr (Deramı Sa. * Sfl 4 de) Kissinger'in Ortadoğu barış planı başarıya ulaştı, Israil ara anlaşmayı parafe etti (Dts Haberler Servısi) KVDÜS Ortadoğu sorununa çozum getırmesı beklenen ABD, Mısır ve Israil arasındakı ara anlasma, dün gece tsrail tarafından parafe edılmıştır. Israil kabınesi dun aksamki toplantısmda ABD Dışışlen Bakanı Henry Kıssinger'ın çalışmalan sonunda hazırlanan anlaşmayı onaylamış ve arlasma daha sonra Kıssinger'ın de bulundugu bır toplantıda îsraıl Genelkur may Başkanı taraJından parafe edümıştır. Aynı toplantıda, ABD, Mısır ve Israil arasında ajn ayn ha zırlanan nniaşma metınlen, tsraıl Başbakanı tzak Rabın ve ABD Dışış'eri Bakanı Henry Kıs smger tarafından imzalanmıştır Bu anlaşma, ABD'nm Sina'da bulunduracagı Amerikalı teknisvenlerle ılgılıdır 150200 kadar ABDH teknısjen bu bölgede kurulacak erken uyan tesıslerinde ıkı tarafm askeri faahyetlerinl izlejecektır ABD Dışışlen Bakanı Kissinger ara anlaşmanın Israil tarafından parafe edilmesınden sonra îskendenye'ye geçmistır Ara anlaşma îsraıl'in Slna'dakı mevzılerden 20 ıle 50 kılomet re gen çekılmesini, Gıddi ve Mıt la geçıtleri ile Ebu Rudeys petrol kuvulannı Mısır'a bıraînrası nı bngormektedır. Bu arada anlasma ile Mısır; Israil gemılerıne Suveyş Kanalını kullanmasına ızin verecek ve Birleşmış Mıllet(Devamı Sa. 9. SB 1 de) /y Altan (VTMBN farlçre'd«n bfldfrfyor yen. yenl boyutlara utesmaktadır. Yahya DemırelTn aracılıkİ3nyl* ihracat yaptıgun one ıtirdügil Hrmalardan hıç bırinm Wne îsviçre'de rastlamaK roıtmkün olmamıstır Aynca bu flrmafamn M, M « ı ŞeCefru'm MMirbniBm akctne, Lj*cht«n«t«n Prens lifmd* da bulunamsnuçur. Bu »rada Arden Şellefyan ortadan lcaybohnu», evındejü teîefona ce(Deranu Sa. t S8 1 de) Demirel Kardeşlerin ortak olduğu Terakki şirketince istenen vergi iadesinin tümünü ödemeyi reddeden Isparta deiterdarı, Bitlis'e nakledildi AVKARA, (Cumhartyet Bftroao) Demirel kardealerm kurduklan Terakki Kollektif Sirketino» iatenen vergi İadesinin tamsmım ödemeyi reddeden Isparta Defterd&n Tahrettin Krdogan Bıt Ua Defterdarlıgına nakledılmışttr. Tvrakkl koUekttt plrketı kereste ihraa gerekçesiyle gıder vergileri yasasnnn »'uncu maddesl uyannca 257.985 lirahk ısühsal vergisinin, iad* edümeslnl lstemis, dunanu Inceliyan vnrgi koctrot memum, İstenen bu kadar vergi iadesınden 16 340 00 liralık kısminm yerine gettrllmMİ gerektığmi, bona karphk 9674500 liralık tasmının garl •eıfİNimılııııı ise asulsttı olacağmt «giıH» raponmda belirtmlştir. Vergi kontrol memurunun raporunus sonuç bolümünde öıet 1« çöyle denilmiştır «Isparta Vfirgi Dairesl mükel leflennden Terajckı Kollektıf Şırketının kanunî defter ve bel gelen incelenerek, mukellef şır ketçe Gıder Vergıleri Kanunu nun 9'uncu maddesi uyarınca iadesı talep olunan 257 985 00 ll ra tutanndakı ıstıhsal vergısının 96 745 00 lıra •ntanndaki kısmının raporun 3 b bolum'inde açıklanan sebeplerle iadesinin (Devanu Sa. 9, Sd. 2 de) ^etlefyania Mopar flnnasının merkeıl »larak gösterdir yer, aiaçlar arasında jirin bir apartunan dairesl Karamanlis ordudan korktuğu ıçin Cunta liderlerini idam edilmekten kurtardı,, • «THE SUNDAY TİME9.A GÖRE. KARAMANLİSİV BC DAVRANIŞI YVSkS H A L K I N I KUŞKULANDIRDL. (Dı« Haberler Secrial) tngiltere'de yayımlanaa «Ttıe Sunday Times» g&Mtesmln AÖna muhablri, Basbakan Karaman lis hükümettnln id&ma »««hte^tn edilen esM cunta liderlerl Yorgo Papadopulos, Makareaoa ve Patakos'un cezalannı acels olarak bmür boyu bapse çevirmenin halkta tepM yarattagını büdirmek tedir. Muhabıre gdre, orduvu cunta kalmtılanndan henüs temızlevenıemıs olan Karamanlis. bu subaylann yenl bir darbe yap malanndan korkarak Uç cunta liderıntn cezalannı hemen timür boyu hapse çevinnistir. Ancak Karamanlıs'in bu denll acele hareket etmesi bu kes halkta tepki (Deraım Sa. t, Sfl. 4 de) NATO delegemiz Büyükelçı Eralp merkeze alınmasını istedi ıCumhurıvet Bürosu) NVTO nezdındekı daıml delagomız Buyukelçı Orhan Eralp ın, na=ka bır goreve atanması içın kararname hazırlamı ken, bır dılekçe \ererek merıceze donmek ı«tedıği oğrenılmıştır Çağlayang 1 Orhan Eralp verıne Cenevre Bırleşrnış Mılletler nezdındeki ofıste daıraı delege olan ve 6 rıl ou gore\ı surduren eskl mıllet• ekıllennden Co^kun Kırca yı a\ f?mak ıçın kararnameyı hazırlamış arca^v DU atama\a Jsecmettın Erbakan karşı çirvmıştır Bu gpıişrreler uzerıne uzun yüıar Bırleşmıs MUletler ae daımi delpgel k merkezde Genel Sekreter lık japmış olan Ornan Eraip bır d Iekçe\le merkeze alınmasını ıs temıştır (Devamı Na » su 5 de) Insan Hakları Komisyonu, Kıbrıs'taRum şikâyetlerini incelemeye başlıyor LEFKOŞE Arrupa Konseyi Insan Haklan Komi»yunu'ndan bir heyet, Türk Barıs Harekâh sırasında re daba sonra ınsan haklannın ihlâl edıldigı yolundakl Rum yönetımmın şıkayetlennı verınde incelemeye Te taıı dınc lemeye bugün başlayacaktır ön ceM gün Lefkoşe'ye gelerek Rum kesımıne geçen Avrupa Konseyi Insan Haklan Komisyoou heyati bes tanınnuf hukukçudan oluf maktadır. Rum yönetıml, Avrup% Konseyi Insan Haklan Komisyonu na eylül 1*74 T» mart 19Ti tarıhlerınde iki kez beşvurmuîtu Komısyon ıse daha sonra aldığı bır kararla sıkâyetleri geçeTİı gormüs v» yennde inceleme yapma ya karar TernuyU. Türkıy», bu konudakl Rum ba* vurusunun «bir temeldeo yoksırn ve sıyasai nıteükts. olduğu gerekçesıyle reddedılmesını ıste miç, ancak Komısyon Rum baş vurusunun bır ınceleme ıçın ve terlı bılgıyi ıçerdıği karınna vararak Turkıye'nın isterrunı gerı çevirmısti. Halen bazı tslam ulkelenni zı raret etmekte olan Kıbrts Federe Türk Devleti Başkanı Raui Denk ta?, «Komisyonun araretinin, Kıbns meaelesuıe bir çozüm bulunmasım amaçlsvan oplalnklaı arası gonışmeleri olıımsu» voaden eUaleTeceğınl» soyıemıştır Denktaş, Turk gazeteıenjdî ya vımlanan bır demecınde topluluklararası göruşmelere 8 eylülde New York'ta ba$lanacağını na tırlatmış ve «Komisyonun tnce(Deramı S». I Sü t da) Üç gündür Emniyet Müdürlüğü bodrumunda gözaltında tutulan gençlerden 60'. salıverildi ADANV (Cumhurijet Gnney llleri Burosu) jTava bagım sız ve Dloksuz Turk ye ıçın tncırnk yuruyuşu» iirjs'nda MHP' lılerın duıamıt taş ve sopa ıle saldınlanna ugradı'%an sonra pohs tarafından gozüitjıa aiınan 156 kışıden 60 ı sa ıvenlmış, 96 kışı ıse sorgulan vapılmak üzere gözaltında kalmıstır. Yuruyuş sırasmaa kuliandıklan sloganlardan, poliis nakaret ten, MHP bınasına taş atmaktan sanık oldukian ernrayet ügılıleri tarafından uen surul°n ve sanık durumunda ^orulen >TJrüyuşçü gençlenn Deviet Guven lık Mankemestnde ml, yoksa sıTÜ mahkemede mı yargılanacak lan hakkmda nenaz bır karara vanlamadıgı da aynca bıldınimektedır Faşist Yunan Cuntası adalet önünde TARIH BIR AVTJÇ ZOIÎBAYA H1ÇBIR ZAMAN IHTİLÂ.LCI ADINI VERMEMIŞTIR. BUNLARIN YAPTIKLARI ÎÇ DARBE DE DEĞÎL BIR SAHTEKARLIKTIR D^RBECILERÎN YUNAMSTAN'DAKI SÖZDE KO MUNIZM TEHLİKESİ ÎDDİALARI TAMAMEN YALANDI Bulgar Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi ANKARA, (Curahuriyft Burosu) Bulgarıstan Dışışlerl Bakanı Peter Mlandenov resmi blr ııya ret ıçın dun Ankara ya gelmlştir Konuk Dışişleri Bakanı Esenboğa Havaalanında gazetecilere, «\nkaradan.ı görtlşmelerin iki üike a a ndakl lllşkiler» büvük ılH^amj Sa 9 Sfl 3 de) 12 EKİM SEÇIMİNDE 17 İLDE SENATÖRLÜK İÇİN TERCIHLI OY KULLANILABILECEK ANKARA Yüksek Seçun Kunılu, 12 ekım seçımlennde 17 ü de 25 lenatörlük için twcih kul larulabilecegtnl kararteştormı»br. YUkaek Seçim Kurulu'nı» k* ranna göre, oy pusulaamd* ym h aday hi™«ına dörtgen konui masına gerek görUUnemi^Ör Mll letvekiU ara teçimlerind» iae, tercihll oy kullanümaymaaktiT. Teroüül oy kuUamlabUMek S ler re tecdh «ayıa Adaa» (2), Afyon O), Ankara (4), Buraa (2), DeniıH (1), Diyar bakır (1), manf (1), Eskifehir (1), Gıresun (1), Kayserl (2) Kocaeli (1), Mugla (1), Nıgde (1), Stkarya (1). Tekirdaf (1), Trmb•on (21, Urfa (1) Bingöl. Gümüshane, TuncoH, Ussk, Balıkeair, îstanbul, Kon ya, ve Samaun'dftki Seoato aeçün lerind» tercihli oy kullanımıavaoaktır Aynca, Amacya, Bur»a, Eakifehir, Nlğd*. Urfa v« ZODfuMak'ta ara aeçimlertnde de tercih bulun mamaktadır. Ote yandan Yüksek Seçım Kunılu, bu ay sonlannda Türkıyede toplanacak uluslararası bır kongre dolayısiyle Orman Bakan lıgı'nın seçım yasaklan yonunden yaptagı bir muracaatı inceleyerek karara baglamıştır Karar da, toplanu v» gdsterılerde yapılacak konusmaların secım ya•aklanna glnp gırmedığınin saptuımumm, bunları düzenleyenler» ait olduğu belırtilmistir Kaımrda aynca, rerllecek demeç ve koDuşmalarm seçim yasaklanna S*. », M. S «•) Gezıden notlar • YÜKSEK SEÇıM DIKTATÖR PAPADOPUKURULU 6 ıLDE Tartışma konusu LOS, CIA'NIN PARALI BÎR AJANI MIYDI? YAPILACAK Yüruyuşçü gençleıaan bu ka dar buyuk bu" kaiacanğın uç MıLLETVEKıLı ARA gündur Emnıyet Muaurtuğü bod Kosta DAPONTE'nin rumunda balık ıstıfı hahnde bek SEÇıMLERıNDE letılmelen eleştın «OTJSU oimuşyazı dizisi tur. Serbest bu^kuanıardan bazı İSE TERCıH lannm da agır sursîte dovuıduk YAPILAMAYACAĞINI ' lenne daır ıddıalarma karşın Yarın CUMHURÎYET'te dınamıt, taş AÇIKLADI j kendılenrun üzenne 9, Sü. 1 de; • (Devaım Sa. "Insan sel.,,nin Erbakanca tarifi Turhan ILGAZ AFTON «\onda, parkın o ıünde 30 Aguatos torenlen ıçın kurulmuş kuçuk tribune yerleştırılen kuısuden Erbakan, mU ntlenne seslenıvor * Bızı bırçok vasıtalar'a kar îüa\ an muhıerem kardeşlerımi ze 'esekkTr ederım » Çe\re%e so\ie bır bakıyoruz tkı tan« mırJbtlale Uç be» otomobil var anahtar amblami ta OLAYLARIN ARDINDAK! GERÇEK lr somut Pancar Motor Fabıikaıında çalışan 8M Isçl fcamuovuna blr açıklama yapmışlardır. lı?çilerın derdi açıktır: <Bız «endıki seçme ozgurluğümuzü nlıanmak istıyoruz. di>orlar. Anlatıklarına göre, Pancar Motor Fabrıkasında çalışan işçıler topln olarak DtSK'e bagb Maden ls Sendikası'na çırme karan «unışlardır. Bunn oğrenen Metal • ts Sendlkası \e ısveren, topla »Szleşme surpsi snnd ermeden >eni sızİrşme lcın anla«mı?!ardiT. Bn davrnnış >a~alıra aykındır Ne var U rasara »Tkın tnj davsnarak erkea topta Sendika Seçme özgürlüğü buluıuuı Metal • le'ten M» Isçl Noter «rseüıtıyla is tıfa etanişler, Maden !»*• Sye el muslardır. Bölge Çalifma Müdflrlüğd lse topla sfiziefme eafn sının erken vapıldığuu (SaSnıı ne almaksızın, topla »iiit^tae m» sasına otaracak yetkill leodlkanın Metal Iş oldıı^n kanruia vsrmıştır. Bnnoa Mıiln» Faaear Motor tsçUeri mahkemey* b*fvur mnslardır 4 ve 8. ts Mahkemelfrl referandnm yöntemirle *etkıh sendikanm saptanınaaı kerannı vermistir Karfa tsraf, < n karan * temytı etmlstlr Tarptoy I. Daireota *«rditi karuta Mahkem* kwr.ii ötttte: tjçfleri tcnkafl etmiycD bir dikayla ifverea, tvpia nutMuına otaracaklante. tUı duramda raae*» Motor If(,1leri •omyorlar: «5ündl bız ne vapalım? Sendika segoM ösgUrluğUmüzü kullananuyoruı, biri terasıl etmeyen bir »endikayU işveren masaya oturup pasarlık vapaeak' Dırenışe geçsek, yaaalara avkın davranmakla suçlana cagız Ama Turkiye'de aıçın sendika secme bzgtirlügtt yoktur' Niçto bu demoicratik hak r«rUmeı?> (Deramj 8* I B CHP'li Çevikçe: «Turkiye'de işçinin bizzat katıldığı bir sanayileşme zorunludur» ANKARA, (Camhuı+ret Bflrosn) Yol î* Federasyonu nun •« »dind Geneî Kurul topiantısı dun Ankara'da b»flamıc CHF Merkes Yonetim Kurulu tıve«ı eskl Bayınriırlılf w»gaw Erol Çevikçe, «nrklye'de l^çlnin eUnds obo; İ btn»t k»hldiKi bir laoftyl corunludur Tıirkiyt'd» 50 h % 20 M" SAGlK hULTAN Mı h M, « «•)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog