Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi Yazanlar L. Cole J. J. B Morgan Çetıren: Belkıs Hahm Va^sat Bakanlığımızca Oğretmen Kıtaplan Sensınden 2. baskısı yapılan bu eser 20 lıra fı >atla va^ıneilenmızde satısa arzedılmı$tır. DEVLET KtTAPLARI MtDlRLtGÜ Sultanahmet / ISTANBUL Satış Tel : 22 38 03 Cumhuriyeı 52. yıl, sayı: 18370 Kurucusu: VUNUS NAD1 19 Eylül 1975 Cuma W Temeldekı y A z A Prof. Dr Cavit Orhan TÜTENGiL ™ FÎYAT1: 15 LİRA İSTEME ADRESÎ: Cağaloğlu, Halkevi Sok. No 39'41 Istanhul Ecevit Eynesil'de konuşurken komandoların çıkardığı çatışmada yaralananlar oldu Turhan ILGAZ GİRESVN CHP Genel Ba? kanı Bulent Ecevit ın, Doğu Karadenız gezısınde olaylar devam etme<ctedır. D ın de Gıresun'a bağ lı Evnesıl ılçesmde komandoların kıskırtmaları sonucu olaylar çıkmış, jaralananlar olmuş, aralarında Eynesıl ın AP*U Beledıve Ba?kanı ve Beledı>e Muhasebecısı de olmak uzere 2fi kışı jandarma ta rafmdan gozaltma alınmıştır. Gozaltına alınanlann bugun Devlet Guvenlık Mahkemesıne gbndenleceklen büdmlmıştır. AP'lı Beledıye Başkanı Mehmet Somuncu, hallca karşı sılâh kullanmıştır. Beledıye Muhasebecısı lse, MHP'H komando ları jandormaya kar »ı korumaya çaaşmış, bu arada CHP'li »ençler le kavga ederek GençUk Koüarın dan îsmaıl Dmçer ı başmdan ta bure sle yaralamışUr. Muhasebe cı, kaçmaya çabalarken, namluja kurşjn surme emn verılen jandarmalar taralı>ıdan çevrılerek ele geçınlmış ve yakalandıktan sonra halk tars.fındaa adamakülı hırpalanrruştır CHP Genel Başk&nı dün Trab(Devunı Sa. 9, So. 4 de) Jandarmalar tüfeklerine mermi sürerek kovaladıkları saldırganlardan 26'sını gözaltına aldılar Ecevit saldırganların yakalanmas» üzerine «Hükümete rağmen devletin varlığı ispat edilmiştir» dedi Yazı İşleri Müdürlerimiz ve 2 yazanmız hakkında dava Başbakan Demirel: açan avukat "Davalılar mahkum olacaklardır,, dedi "AET Soru sorulmasına izin vermeyen Başbakan Demirel'in yeğeni Yahya Türkive'de avukat, yayınımızın «Yalan, iftira Kemal Demirel, Ticaret Bakanlığı ve isnatlarla dolu» otduğunu ileri eski Müsteşarı Şeref Durugönül giderek sürdü. Toplantıya yainızca AP yanhakkında da 200 bin liraiık manevi lısı gazeteler çağırıldı tazminat davası açtı güçlenirken, Türkiye'nin AET'deki avantajı büyük çapta kayboluyor,, Yahya Demirel 900 bin lira tazminat istiyor AVKAR4, (CumhnrİTet Havalı mobılj'a üıracı olayımn kahrarnam Yahva Kemal Üenurel ^azı ışlen mudurlenrmz Bulem Dıkmener ve Çetın Ozbayrak ile yazarlanmızdan Alun Ojtnen ve U|ur Mumcu naıcKin da toplam 900 bm lıra tutannCa uç mane*. ı tazminat dâ\ası aç mıştır Yah^a Kemal Demırel'in a»ukatı Tuğrul Toklucu dün dozenledlği ve soru sorulmasına Izın vermedıgı basın toplantisında «yapılan yayınlann gerçeaie ugısı bulunmadığını, fceiKiılenne t£tıra edıldığım» üen surmuş, BU arada Tıcaret Bakanlıti eskj MuMeşarı Şerel Durugonül naKkında da 200 bin Uralık tazmır.at dâvâsı açüdıgını belırtmıstır. Manevi tazminat dâvâlannın toplamı 1 rtmyon 100 Din lıra tu> maktadır. Tugrul Toklucu 4 davayı da Ankara'dakl Asüye HukuK Mankemeierınde sçtıgıru ve MC Hdkumetmın BaşbaKaru Süle;, man Demırel'uj vapürdıgı tankiKat sonunda elde edılen âelıller sayesınde davadan naklı çiKacalslannı ve dâvâlılann tnankum olacaklarını söylemıştir. Yahya Kemal Demirel ın KavaKhöere deki ışyennde yapııao toplaatısına bsşlarken avımat ANKARA, (Cumhori)et Bürosu) Türkıye A\rupa Ekonomık; Topluluğu Karma Parlamento Komısyonu 2'J donem toplantısı dun T6MM toren salonunda çalışmalarına başlamıştır Turlu>e AET Karma Parlamento Komısvonu toplantısınm bugun sa at 17'de çaîışmalarını bı'ıreceğı ve daha sonra yapılacak bir basın toDiantısı ile alınan tav(Dcvum Sa. 9, Su. 2 de) Temcit Pilavı artHinin Temsilciler V J Mecusınde yaptıp son konuşmada Başbakan Demirel CHP Genel B»şkanı Ecevifi vine el^tirdi. Nevmiş, bakınıı: Bulent Ecevit komunlımi ülke için tehlike saydıjhnı hâli sövltTemİYormuj. Milliyetçiyim de diyemlyormn;. Solcurum divormuş. Oys» AP lller ve ysndaflan mlUryetçi olduklaruıı her yerde haykırıyorUrmıs. Ecevifin hükümete de, mıllijetçilere de saldırmasuun sebebi buymus. Dinleve dinleve »rrüc jın» Betirdlfcimiz bu tutaraz eleştirileri Demirel gibi ceblnde yüksek oğrenim dıploması taşıyan avdın olması Rerekll btrtnin & ğ nndan duvdukça, ne yalan so\le\elim, MUli Ejjitiın sistemımizin tek tuk de olsa bu denll çafrdışı kafalsr yetlştirmış bulunmasma şaşıp kalıyorur. Ecevit komünlzmt ülke içta tehllke savdı£ını sovliyemlvormuç! Ne demektir bn"» Sırası geldiği zaıtıın sovlemestae pek âli sovluvor ya, bir Ulkede komümzmin tehlikeli sa\ılabilmesi için orada komünizme karşı olanları ürfcâtecek derecede ıruçlu bir komunist partlsl bulunmak gerekmez mı? Turfctve'de komfinizm yasaklanmıs bulunduguna gore Ecevit rar olraavan bu \arhf?a pala sallama^a kalkarsa .cn Kişot'lujf», daba dojtrusu bizim faşıst eğilımli dikt»cılar3 (uenmiş *avılmaı mı? Bir ulkede demokraM va vardır va ioktur. Varsa rora ha? vurulmaması koşuln ile duşüncelerin, hosumuza eitmese de. özgür hiçimde lf?riesine katlan nak gerekmektedir. Bufiın ölkerniıde gizll blr komunist onrutunden söz edılebılivorsa bonun nedenı dusrin ozjrurluğunun biıde kısıtlanmış buluntnasıdır. Bu da hıtucu çeMelenn işine \aramakta, gerektiğinde onlann her taşm altindan bir komunîst çıkarmalanna, her ıstedıkleTinı komunistlikle damgalamalarına olanak sağlamaktadır. Ecevit, komunınnin ulke için bir tehllke olduğunu cepheciler gıbı sabah aksam a\az a%az havkırmi'vor atna komunizmle savaşabılmenın en etkîn yolunun demokrasi kurallarına tam hasldıkla aranması sereğinı sık «ık tekrarliTor. Zaten akıl için başka vol var mıdır? \nu duşüneevi Eceiıt'ten de önce T, Mavıs de\rım huku«n«ti 3a$kanı rahmetli Cemal C.ursel de «ovleraiş, komunizmi b!r ocu olmaktan, çıkarabilmek için onu engellejen duşun yasaklarımn kaldırümssını salık lermışti. Ne Tar ki cephecUerin hlç t?ine gelmeı böjiesi u\garca bir davranış. Onlar düşierinde yarattıklan bir umarıvı uzaktan göstererek halkı çocuk venne kovacaklar. korkutma\a çalışacaklardır. Bir \andan içerideki ve dışandakı komunıst tehlikesini öne surup dıkkatleri dağıtntayı tasarlarken ote yandan gıdecekler komunıst ulkeleriyle kredi pazaTİığı vapacaklar, ticaret anlaşma«ı imzalavacaklar, h»tta elektrık akımı alış »eri?ine girisecekl rdir. Halk da olan bıtenın farkır.a \armavacak tutucular cephesinin ne>i niçin tuttuğ^ınu, elinden kimm çıkarlannı kaçırmak istemedıfinı anUmaTacak, h\\e mı' Dofrusu saşılır bu akla. »o r^n»ı Baskaıu »yrtcs Denktaş, Kıbrıs Türk toplumu yeni ve çetin bir mücadeleye hazır olmalu dedi II CUMALIOĞLU, MOBİLYA YOLSÜZLUĞU KONUSUNDA "MSP'NÎN BU GİBİ KİRLİ İŞLERDE PARMAĞI YOKTUR,, DEDt ANKARA, (ANKA) Müli Selâmet Partısı Genel Başkan 'iardımcısı Fehmı Cumalıoglu, Başbakanın yegemrun adırun kanştıgı mobılya yolsuzluğu sonusıında gotuşlennı açıklamış ve «MSP'nın bu gıbi kırli ışıerde parmagı yoktur» derruştır. Cumalıoğlu bır ara Ticaret Bakst nırıın MSPTj Feüun Adak oldugu hatırlaUidıgında ve bu ışler no nusunda ne duşundüğü sorulöugunda «Bu ıse MSP vasıta oimanuştır. BaKan da bu gıbî Kırli ışlere vasıta olmaz» karsuig.ni \ermıştır. Fehmı Cumalıoglu olayaŞellelyan adının karışması konusuuaa ıse şunlan soylemışur: «Eskıden bu adam basuıdan damgayı yemıştir. Onun <sskiden ben ısmı çıkmıştır. Haıuunaa kamuoyunun yeten kadar bılspsı %ardır » Mılli Selâmet Partıst Genel Genel Başkan Yardımcısı, AP'nın tıcarı çe^relerle ılışkısı konusunda szaten ozel sermaye çevre'.erı daıma Adalet Partısmın vardım cısı olmuştur tşlennı parayla halledıyor'.ar ama gene bunlara guvenmelenne ragmen bu defa mılletın gozu açılmıştır. Rımm doğru oldufunu mıllet bümektecür» demiştlr. Fetım' Cumalıoglu uzun sure den oerı koalısyon protokolunde olmasına rağmen tıalâ çıkmajan ımam kadroları Koııusuna da değınmiş ve YP'lı Malı e Bakanı Yılmaz Ergenekon u suçlayarak «Denız Bavkal dahı boyle yapma raıştır. O zaman kadrolar hemen çıkrtııştı» derruştir. Kadroların çıkrnaması netîenıyle ımamlann guç durumda kaldığjm Adalet Partisinm oırçok konuda samımıyetsız davrandıfını 3500 iraam kadrosunun hâlâ çıkmaöığını sojleyen Cumalıoglu çıkanlmayan ımam kad rolan fconusunda şunlan eîle mıstır: «Ramazandan önce kadrolann çıkması için Devlet Bakanunız başvurmuştur. Malıve BaSanYılmaz Ergenekon resmen ls*en mesıne rağmen kadroları verme mekt»dır. Denız Baykal dahı boy le yapmamıştı. Bır yandan dıra ıstısmar ecJerler ama kadrolan çıkarmıyorlar » Tuğrul TokJucu şunlan tru^tır: «Basın toplantırruz soruiu vaplı olmajacaktır Soru mayacaktır Ben söyieyeceğun, boylece oasın toplanumu oıuaceKtır.» Tiıgrui Toklucu, vergi ıaaesi lslemımn Ecevit Hu«umetı 'iönemındek) MSP11 Ticaret Basaru Fetnm Aoas taraiuıa<ın &aual edılerek gerekli ışlemın ydpılcuğını anlatmış, mobılvalann ibtıçre'dekı Inter Tradımole», Etaplıssement Vlotar ve Comarar Company Llnuted tırmalarına gon üenldıgıru süyıenustıı. Yahya Kemal Oenurel'ın avukatı, nepsı tcevıt nukumetı aonemınde yapılan mobılya avıacatının mevzuatın geremıraığı usul ve Kuıaılara uygun oulur^ dugunu öne surmüş ve soyie konuşmuştur: «Solcu bır gazetenın ve DU ga zetemn solcu yazarlannm yaklaşan Kısml Senato ve MılleuekiU ara seçımıen aruesınde sırf (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) (Dış Haberler Servisi) LEFKOŞE Kıbrıs Türlc Fe dere Devleti BaşKanı RaJÎ Denk taş dun Kıbrıs a donmuş ve Ercan Havaalanında verdıği demeçte, «Turkıye'de goruştutum partı hderlerının krnı, goruş ve değerlendırmelerı muvacehesın de, yıne teyıden sojlerım kı, Kew York a gıderken elımızde gerektığı takdırde bağımsız.lıtı% rruzı ılan etme jetkısı bulunma lıdır» demış. Kurucu Meclısten bagımsız Turk devletının nanı (De\arru Sa. y, Su. 1 de) Maliye Bakanlığı, , İstanbul Defterdan aracihğıyle Yahya Demırel'in tekzibimn itiraz edilmeden yayınını istedi Maliye Batonlığı, Yahj'a Kemal Demirel'in mahkeme kar.alından gazetemıze gonderılen bır tekzıbın, itiraz edilmeden vayınlanmasını dun îstanbul Deîterdan aracılıgı 'le gazetemi2 Yazı15leri Mudilrluğıtaden ıstemış Ali ipar için bugüne kadar uygulanmayan af işlemi yürürlüğe konarak, haciz kaldırıldı ve 26 milyonluk borç affedildi ANKARA, (ANK4) Demirel HuKumetı, Ipar dâvasını sooa erdırmış ve Alı Ipar'ın mallan uzerındekı tıacız kaldınlmiştır. Aynca 26 mıl>on tutanndaıu borçlar da aifedılmıştır. Aiı Ipar ın hazıne borçlan ile ılgılı dâva al yasası'ndan sonra da bir sonuca bağlanamamış, Cephe Hukıonetınden bnce Mau<Devamı Sa. 9, Su. 3 de) ERBÂKAN VE SIYASAL YAŞAMI... Derookratik siyasal yaşaraın vaı gecilraeı un«iurUn sivasal partıleıimiz, 12 ekimde geçirecekleri sınava var guçleriyle hazırlanıyorlar. CHP lıderi EceTit, Anad«»lu'nun dort bir >anında \\%\ \e seıgıyle karşılanıvor. AP lıderi Başbakan l>emirel, henuz gezilenne başlamadığından goreceğı ilt;ı ve se\g\ şimdilik meçhul. Arna bir de llderlerin en renklisı Erbak an Hoca var. Kendı konuşmalarına hakarsamz, partisi en tazla senatoru çıkar acak, 1477de kesınlikle iktıdar olacak. Erbakan Hoca'ja bakarsanız, o\Ie peşınden gıdenlerın sayısı bınlerle, on binlerle, jüz binlerle ölçülemeı, o mıhonları suruklujor peşınden. Bu, elbelte bır pohttkacmın duşlevebılecegi en guzel duştur. \ma gelin çorun kl. gerçek pek ö\le depıl Işle MSP nın kendi kalesi sa^diKi K onva nın Cıhanbeyli Uçesinden bır goruntü. Partinin ağir topları. Irhakan. lç işleri Bakanı \sı)turk \r de nutuk atan De\let Bakanı Sule^man Arıf Emre Ve ilgisiz mi ılgi^iz. kah\enın sandalvelerine van gelmış bilemedınız 2030 vatanda ş. Fotoğraf belki de ıcat edıldiğinden bu ^ana, bir gerçeğı bo\lesine ivi yansıtama mıştır. (Fotograf Ergun ÇAGATAY) CHP il Başkanı Kotil: «12 Martın işkence ustası, Istanbul kalemizden tek taş koparamayacak» • DP İSTANBÜL ORGÜTC TU RUN'U DESTEKLEMEDIGI Nî BİLDIRDI. ur. Delterdarlık ^zel Ka'em MUaurlugunde gorevll bayan memu run Ya» tşlenmıze bagladtğı telefondan konıışan DefteTdaı cDemırerierın bır tekzıbmn ajır lTsınde Ankara bulb Ceza Mah (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de Ankara Notlan DemireFi yumruklayan Önsel 1.5 yıl hapse mahkum oldu ANKARA, Ankara kemesı, Denurel'i (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Guvenlık MahBaşbakan Suleyman yumruklayan Vural Önsel'l toplam olarak birbuçuk yıl hapıs cezasma çarptırmıştır Mahkeme, Vural Önssl'ın eylemı nı «adı muessır fıil» maddesıyle cezalandırmıştır. önsel karardan sonra mahkeme başkanına, <ıBe nan hakkımdakı karan halk verır» şeklınde konuşmuştur. Devlet Güvenlık Mahkemesl üyelerınden Hasan Hısarlı, karara karşı oy kullanraış, sanıgın TCK'nun 146/1 maddesıne gore cezalandınlması gerektığınl, karar haarianırken belırtmıstır. Cumhuriyet Savcısı da, esas hakkındakı gornşunü açıklarken, Vu ral Önsel'ın 146'1 maddesıne gö re cezalandınlmasını ve ıdamıru jstemışti. Sanık duruşma salonuna alın dıitan sonra, baskan, sanık Vural Onsel'e yuklenen suçvın deSışık nıtelıkler gosterdıgınden ek savunma hakkı tanındığını belirtmış, sanıfa ek sa\unma ola ralt ne dıyeceğını sormuştur. Vu ral Önsel kendısıne ek savunma hakkı venlmesı üzerine ozet le şunlan soylenıiştir: «Eskı savunmamda mahkeme\e yazılı olarak durumu açıfc idmış, olaya ne şekılde itıldığımı anlatmıştım Örneguı, benım bır gun once ıkı kışıye verdıSrnn meKtup ve belgeler, olay gunu S*nt*m» hondu Bvınların h«p CHP Istanbul II Örgutu, 12 E/cımde yapılacak seçım kampan >asını pazar gunu 19 ılçede bırden yapacağı açıkhava toplantıları ile başlatacaktır. Bu arada, DP Istanbul orgutu bır açıklama japarak, faık Turun'u des teklemedıklerını büdınnıstır. CHP II Baskam A\tekın Kotü, CHP lı Parlamenterlerın, II Yo netım Kurulu Ue üçe başkanlatının katıldığı seçım hazırlıklan toplantisında yaptıgı konuşraada, «Hazırlıkıar tamamlandı EKığmeye basma 7amanı geldi» demıştır. Kotü, AP lıstesınden bagımsız olarak Senator adayhğım koyan Faık Turun'un, «Istanbul'da CHPnm kalesını vıkacagımj sozlenru cevaplandırarak şoyle konuşmuştur: (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Tasarlanan büyük oyun bozulmalı... Mustafa EKMEKÇİ AP egılıml) Genel Mudur Y; dımcısı Kerıra iMjrıusı AKsahog da kıyıma ugrayınta Bakanht çoi kımse 5asm.su bu ıse Aksi ofilu dert yandı 'aaa cephe ık'ıı rjıın rausteşarır.a Kadar çiıupCHP'li Bakan zamanjıda ol bıtenlerı AP1) mıllen'ekıller tıep ben rapor etmedırn mı' ) (Devamı ^a 4 Su * 1 OLAYLARIN ARDINDAKİ Son savunması GERÇEK ların sayısı azunsanmıvacak ölçudedir. Cumhuriyet devletinin kuruluşunda, çoğu askerin üniformasmı çıkararak polittk %örevler aldığııu göriırüz. Ancak o donemde, hem ulkcnin aradığı düıeyde, okumuş, yetışmiş, aydin eleman eksikliRİ; hem de Llusal Kurtuluş Savaşıyla temel teri atılmış bir devletin öıel kosullan soz konusuvdu. Aradan geçen siırede ic re dı$ kosullar derlsmistir Yen) ko kerlikten sonÜ ra sivasal a>rıldıktankatılan\asama lkemizin ıreçmişinde ss TtJRÜN OLAYI şııllar Içinde ordudan genç va$ta aynlan veva dogal hızrnetlerınl bıtırerek emekli otan askerlerin sivssal raçamda etkınlige katıldıklan ız!enmektedir. Bu olu şumu da bir ölçüde doğal saymak yanlış değildir. Ne var ki Turun ola'uu bunlardan avn olarak dtğerlendırmek gerekiyor Faik rurun, yurtta ve dünvada çok tartiîinava yolaçan ve uluslararası kuruluşların vakından Izlcdjfi bır sıkivönetim do nemlnln sorumlu klşKldlr. 12 Mart rejiminde Isteobnl ve Marmara bölgesi eiM ülkenîn onemlı kcsimınde sıkıyone snrunılusu Turun'un çevre&ı voğun ıddlalaı biriknuştıt. sinlikJe sovlenehılır kl bu ıd laruı bazılan. icldıa oltnak 1 lifini aşmıs, Faia Turun'un I lıpınl saptavacak gerçekier 1 liğlne ülaşmıstır Turun'un rrk görevini surdürriüçTi sır gerek daha sonra ban eaze lere raptığı acıklamalar da dı sorumlulu^u altında i^k vaptırdığinı ortaya koyrnakt * (Oevamı Sa. 9. Sü. 4 nırvKTAS'IN BAĞEVISIZ KIBRIS TÜRK DEVLETİ PROJESt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog