Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

BİR NESLİN DRAMI Hüsamettin TUĞAÇ CAGDAŞ Cağaloğlu, Halkevi Sok. No: 39/41 1 S X A N B ü L Cumtıurıy 52. yü, sayı: 18369 Kurucusu: YTJNUS NADt 18 Eylül 1975 Perşembe Bir Gerıııacı HÜRKIVb'I KAHR.VYIANI RESNELÎ NİYAZÎ BEYtN ANILARl Vakın tarinimızııî en dikkate deger olaylan ve evlemlerı nürriyetin ilânı.. tsteme aüresi: CAftllAŞ VAYINMRI Cağaloğlu. Halkevf Sok. Sn: S9/« • Istanbul Ecevit, Kıbrıs sorununun Cephe iktidannın elinde kördüğüm haline geldiğini söyledi «Zamanı çoktan geçen büyük yatırımlar gecikmektedir. Erbakan'm şakaları da olmasa büyük yatırımlardan artık hiç söz edilmeyecektir» t ABD Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komisyonu ambargonun kısmen kaldırılmasmı ongoren öneriyi kabul etti (Dış Haberler Serrlsl) WASHİNGTOX ABD Tem silciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu dün, 5 şubattan bu yana ııygulanmakta olan silâh ambargosunu parası peşin ödenmiş silâh ve malzemeler yönünden kısmen kaldırmayı öngören bir karar tasarısını kabul etmiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) CHP Genel Başkanı: «Türkiye'yi dünyada zayıflatan, içeride kardeş kavgalarına sürükleyen suç ortaklığına Türk ulusu uzun süre katlanamaz» Cephe partileri çıkar hesabında anlaşıyor,, BAYBURT CHP Genel kanı Bülent Ecevit seçim gezilerine dün de Bayburt ve Gümüş hane'de yaptığı konuşmalarla devam etmiş, cephe partilerinin ülke ve toplum yararına hiç bir şeyde anlaşamadıklannı belirterek. «Clke ve toplum yaranna hiç bir şeyde anlaşamayan bu partiler. bazı çıkar hesaplannüa kolayhkla anlaşabilmektedirler. Ondan da bnemlisi suç ortakiı Maliye Bakanlıği Müfettişleri tarafmdan yapılan inceieme sonuçlarına göre, bankalar yasal hadlerin çok üstünde faiz oranlariyle kredi veriyor Turhan ILGAZ bMesmektedirler» demiştir. Ecevit, öğleden sonra Bayburt ta bir açık hava toplannsında konusmuş, daha sonra Gümüşhane'ye «eçerek kapalı salon toplantısında cephe partilertnin tntumunu eleşünniştir. CHP Genel Başkanının Bayburtts vaphgı konusma şöyledir: «Cephe partileri, ülke ve toplum yaranna hiç bir şeyde anlaşamiyorlar. Dıç siyasette anlaşamadıklan iCin Türkiye dünyada gitgide yalmzlaşıyor ve güçsuzleşiyor. Go çen yıl TUrttye"nin gücünO ve saygınhğtnı büyük ölçüde arttıran Kıbns sorunu, şimdi cephe hükümetinin elinde biT kördügüm haline gelmistir. Atamalar Atamalarda aniaşamadıklan için, önemü bazı dıs temsilcüıklerimiz, dış ilişkilerimizin en bunalımlı döneminde boş duru(Devanu Sa. 9, Sü. 7 de) Merkez Bankası yöneticilerinin orta vadeli kredi uygulamasında bazı firmalara ayncalık tanıdığı da belirtiliyor Banka kredilerinden genellikle kaçakçı ve tefecilerin yararlandığı belirlendi Yalçm KÜÇÜK Maliye Teftiş Kurulundan Maliye Muletiifi İavui Canevı ue Mahye Muletiışıerı Meümet Aydoğdu ve Turgut Aıaiay veuı ay süren Merkez BanKası ışlemıeny le ılgılı oenetıem^ıennı oıürerç* bir rapor nnzırUfiuşıardır Hazır lanan raporda, özeı bankalaıuı de taız <jraiu<trıyla Kieds veıc lerı, bu yüzaeo de kredi oıaı, lanndan açııOan vc *ış.îri k&t elde eden teJccı ve saçaKçıiü yarartandıkları orUvs konn tadır. Bır Kurum olarttit Merke* ı kası tla genel olarak oanKaı. sıstemıntn Maılye Mülettışıen raîmdan denetlenmssj, Curr riyet tarlhinde ıik kez çerçeı tirilmiştır, Oeneueme Karan cevit Hükümetı tamamnaa mış ve tamaııın Matıye na Denıa Baykal taratından I (Devamı Sa H. Sü. i yasal t&te rmdierinin çok 'Isf Ecevit'in konuşmasını önlemeye çalışan komandoları halk miting alamndan çıkardı BAYBURT Ecevifln Dofu Karadeniz gezisinin ilk tiuragı Bay'ourt'ta miting sırasında olaylar çîkmış. toplantıyı sabote etmeye yeîtenen ve bu arada güvenlik kuvvetlerinin umurswnaz Ugı ve boşgörüsUnden cesaret alan komandol&nn ürerine başta Ecevit olmak üzere halk yürümüş ve komandolar miting alamndan çıkanlmışlardır. Olay. Ecevit'in konuşmaya baş lamasından kısa bir süre sonra Saat Kulesinin önünde halktan polis kordonu ile ayrılmış 20 • 30 kadar komandonun «Milliyetçi Türkiye» diye ternpo tutarak toplantıyı sabote etmeye kalkışmasıyla başlamıştır. Olağanüstü bir kalabahğa seslenen CHP lideri, bu açık kışkırt> ma karşısında güvenlik kuvvetlerine dönerek, mikrofcndan «Va devlet kuvvetleri bizim yasal top lantımıza engel olanlan susturur, ya da biz sustururuz» diye bağırmıştır. Bu sözler halkın sevgi gösterlleriyle karşılamriten, güvenlik ku\vetlerinin umursamazlilüannı sürdürdükleri görülnıüştür. Bundan cesaret alan komandoiar, yine bilinen sloganlannı tekrarlamaya başlamışlardır. (Dev>mı Sa. 9, Sü. 8 de) DENKTAŞ'IN BAĞIMSIZLIK YOLUNDAKİ AÇIKLAMAS1FEDERE TÜRK DEVLETİNDE TEPKILER YARATIYOR LEFKOŞE Kıbns TUrk Federe Devleti Başkanı Raul Denktas'in, ba^ımsız Türk Devleti konusundaki açıklamasına. Kıbrıs'takl Halkçı Parti karşı çıkmıştır. Halkçı Partl'nin 21 ldşilik Par. ti Meclisi ile altı kişüik Meclis Grubu önceki akşam geç saatİere kadar süren bir toplantı yaparak «Kıbnsta ba&ımsiz Türk Devleti ilân edilmesi» konusunu tartışmış ve «Kıbns'ta ba&ımsız TUrk devleti il&nuun kabul edilmemesi»nl kararlaştırmıştır. Bagımsız Türk Devletinln ilâmnın dünya siyasal pİ8tformunda yaratacagı etkiler Uzerinde duran Halkçi Parti, «Pagımsız Türk Devletinin ilânınm taksim olacagı. görüşüne varmış ve «Kurucu Meclis'te bu konuya kar şı çıkma görüşünü savunmayı» kararlaştırmışUr. îzzet Rıza YALIN Raul Denktaş'm Kurucu Meclis'ten yetki istemesi halinde, Meclis'tekı gruplanyla bu ısteme karşı çıkmayı kararlaştıran Halk çı Parti, isteklennin kabul edilmemesi halinde Meclis'i terkedocegini belirtmiştir. Kıbns"taki öteki üerici Jturu luşlar da. Türkiye'de CHP'nin ve Prot. Kaluk Ülman'ın açıklamala n doğrultusunda görüş beyan et meye ve bagımsız bir TUrk Devletinin ilâmnın kabule sayan olmadığım sa\ijnmaya başlamışlardır. Türk Federe Devleti Kurucu Meclisinde Uç gün önce iki üyenin. Bağımsi2 Türk Devletinin der hal ilân edilmeslni ısteyen konuş malan da, «acele vanlmış görüsler. olarak nitelendirilmiş ve ko nunun akılcı bir görüşle ele alın masi gerektigt kaydedilmiştir. Kıbns MülkiyelıleT Bırliğı Vönetım Kurulu da. dün vayımladıgı bir bildiride. «Kıbns'ta varılan nokta. Atatürk'ün rürkiyemlzde kurdtı^u Cumhuriyetin temellerlne yakısır bir tam bagimsıztıktır. Punun da yolu antiamerikan, üs lerden annmış. taratsız. baglan tısız federal bir Kıbns Cumhuri vetinin kurulmasıdır. denjlmiştir. (Devımı Sa. 9. Sö. 3 de) TÜRÜN ANKARA'DA TUNÇ'LA BİR GÖRÜŞME YAPTI Hacı Ali Demirel, yeni satın aldığı arazideki üç mahallenin yolunu kapattı ANKAKA, (AXKA) Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşı Hacı Ali Demirel, Ankara'nın Kâmil Ocak semtmde 20 dönüm rnı sır tarlası ve bir bag evi satın al mış, tarlamn içlnden geçen ve Kâmil Ocak, Çaldıran, Bağlarbaşı semtierî ile MTA Kooperati: evlen sakinlerinin 1936 yılından ben 40 yıldır fcullandıgı yolu ka patmıştır. Hacı Demirel'in arazısi Ankara dan havaalanına gltmekte olan ana caddenin kenarında olduğundan, daha arfcada fealan üç mahalle halkımn ana cadde ile irtibaü kesilmişür. Yolun baslangıcına fcapalı oldu ğunu bildiren bir tabela asan Ha cı Demirel. yolu Kapattığı çitin halk taraîından iki kez yıkürnasına karsıhk, çiti vemden onartmış. arazisinin bir bölümünü de briket duvarla çevirmiştir. AraM ıçinde kalan bag evmı onartıp küçük Dir köşk haline getiren Hacı Demirel. evtn ve arazinin bakımı tçin «Tatar» lâkabıyla ta mnan btr sahsi nöiw>tcı dikmiştir. «Tatar». yolu kullanmak iste i M halkı geri çevirmektedir. (Oevamı Sa 9. Sü. 6 da) Gezi için Meis'ten Kaş'a gelen Mavros'un Antalya'ya geçmesine izin verilmedi KAŞ, (A.NKA) Vunar halefet lideri MavTOS. gün Meis aoasından Kaş' nuşr.r. Nlavros daha son Antalya'ya gitmek ıstemt Antalya Valisi bu ziyareti masına izin »errnemiştir, Muhaletet lideri Mavro nında muhaleîet milletve! den GeorReJ Mungakis, Papapoliti, Savs Karayaı Karamanlis'iD Dartisinde gu oildirilen Manoli Zaı (Devamı Sa. 9. S SHHBDHDRB? Kampanyayı açmak için htanbul'a gelen AP Adayı Faik Türün'ü 300 kişi karşıladı Cumhuriyet Haber Merkezİ 12 Mart dönemınin Istanbul Sıkıyönetim Komutanhğım ya. pan ve Senato kısmi seçunlerin de AP tarafmdan Istanbul'dan aday gösterilen emekli Orgeneral Faik Türün, kendisine oy sağlamak için Ankara'da TürkIş Genel Başkanı Halil Tunç ile gizlt bir görüşme yapmıştır. Türün dün uçakla Istanbul'a gelmiş ve sayılan 300'ü aşmayan APliler tarafmdan karşılanmıştır. BOZBEYLi, «AP'NiN BiRLiK ÇAGRISI TUZAKTIR» DEDi Ankara'da kendi evinin uzerinde uçan pilotun kullandığı Hava Kurumu eğitim uçağı çatıya çarparak sokağa düştü ANKARA Türk H muna aıt TC EBG 291 eğitim uçağı, dün sas larında Kıbns caddesi cu sokakta düsmüş, fc şans eseri uçağın pilc Kahraman Hvsrtanlmış bı olmamıştır. Türk Hava Kurumu dan Natiz Kahramaı mankj gibi saat 08 Kıbns caddesi Berdaı ki evinden ayrılmış v (Uevamı Sa. ! ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, AP'nın sağcı partilere yaptığı «birleşme» çağnsınm bir tuzak oldugunu söylemiş, «AP'nin davet ettiği birleşme ve birlik bmasırun harcı menlaattır. Bırbirine inanmayan ve güvenmeyen kimselerin sadece menlaat harcıyla kuracaklan bina, yapılmadan yıkılmaya rnahiıumdur» demiştir. Birleşmeden söz eden AP'nin tek başma ıktidar oldugu dönemde bolücülüğün ve ayıncılıgm şampiyonluğunu yaptığını belirten Bozbeyli, özetle şöyle devam etmiştir: Demirel'in «Milliyetçilik ve birlik likrt AP politikasmöa bir tuzaktır. genelgesini AP'de ortaklık fikn yoktur. Ortaklaruıı eritme ve yayınlamakla seçim litikası vardır. Dün tüketme poCHP'ye ait olan tek parti zihniyeti, bugiin yasaklarına aykırı AP'ye musallat olmuştur. Böyle bir btrlık aşırı cereyanlar ve adavrandıkları narşi için çürük bir ftedettir. AP Genel Başkanı (ne pahasına olurbildirilen TRT sa olsun AP etratında birliğı sağlayınız) diye teşkilâtma talımat vermiştır. Herkese bir payetkilileri ha bıçerek saîına davet etme metodu, AP zihmyenni, kendı ıfade verdi beyanlarıyİB ele vermektedlr. Aziz miEetimizin sanlı tarihi içinANKARA (Cumhuriyet Bürosu) de oluşan, manavt ve milll deAnkara Savcıhğı. dün Başbskan ğerler etrafmdan birleşme ükSüleyman Demirel'ın genelgesini ri. cok; partili demokratık nizam yayımlayan TRT sorumlulanniçmde gerçekleşmelidir. Kendidan Erdinç Saglam Ue Tajyar j sindert başka partilere hayat Şalak'ın ıladelerinı aimıştır. I hakkı tanımayan bır partinin birlikten söz etmesi, birlik fikriAnkara Savcılıgı dün saat M'de ne zarar vertr. AP'nin (ne pahaTRT Haber Dairesı Başkanı ile sına olursa olsuni metoduyla Haber Dairesı Müdürü'nU savcıkendi ortaklarını ve DP'yi yok ı.*« «o&,rî.rait üadelerini Türün Tunç görüşmesi GÖZLEM UGUR MUMCU Kapitalizm Budur,.. on günlerde, «vergl tedesl», ttteşvik tedbiri» «yatmm ındirimi» g:bl maliye bilimine bzgü tavramiarla, bazı politikacılann adlan yan yana gelmsKte ve böylece kapitalizmin az gelişrr.iş demokraslmize tıpa tıp uyan üiçirru, gözier önüne serilmektedir. Başbakan Oenürel'in y&km arkadaçı MıgardiQ Şellefyan'm da adımn karıştığı «mobilya dosyası». Yahya Demirel'in son Is^içre gezısiyle renklenirken. bagımsız milletvekili Dr. Sadettln Bılgıç'in ortaklan arasında bulundugu bır baska şırkete. kereste alım satımıyla ilgili «teşvik tedbiri» sağlandıgı orrava çıktı. Sadettin Bilgiç, operatör doktordur. Fakat her nedense, hemşehrisı Demirel'ler gıbı o da kereste alım sa'imıyla ilgllenmiş ve bir anonim şirkete ortaK oluverrrastir. Kereste satımıyla oneratftrlük arasında o;ı ılgı Kıırulamıyorsa da Dr. Bilgiç'in bu işi, «Vatanm yüksek mentaatlerinı» koramak için yaptıgı Konusunda nıç Kimsenın şüphesı bulunmaması gerekir. Bir de «Sağlık Bankası» sorunu vardı .. Dr. Bilgiç, soyadına pek uygun olarak, «SağUk Bankası» kurmuş ve memleketin sağlıgına hızmet etmek ıçm gerekli girişünleri yapmışsa da. bir süre sonra, bu banka hakkmda sonışturma açılmış ve bu degerli parlamentertn, telefonu başta olmak üzere, bazı mallanna el konmuştur. Nankörlük diye buna derür lşte... Politikacılann ticaretla utrBşmayacaklanna ıllşkln (Devaau Sa. 9, Sü. 1 de) S Geçen hafta içınde oir açıktama yaparak Türkİş Genel Başkanı ile görüşecegini ve kendısinden destek isteyeceğinl bildiren Faik Türtln'ün özel bir randevu sonucu Halil Tunç ile göruştüfü ögrenilmiştir. Bir dergiye yaptığı açıklarnaya göre, Sıkıyönetim Komutanlığı dbneminde iscilere yardımcı oldugunu öne süren Faik Türün'ün 12 ekim seçimîerinde tstanbul'daki iççilerin ovlanm toplamak düşüncesinde olduğu betirtümistir. TürkIş genel merkesinde Halil Tunç'un odasında yapılan g8rüşme çok gizli tutulmuş, ancak dunım Paik Türün'ün genel merkez bin^sına gelisi sırasında saptanmıstır. Faik Türün'ün dognıca Halil Tunç'un odasma çıktıgı ve burada bir saatten ıızun bir süre görüsUikleri ögrenilmiştir. (Devamı Sa. 9, Sö. 5 de) AP ADAYI TtRÜN UÇAKTAN İNERKEN KENDİSİNİ KARŞILATANLARI SELÂMUi'OB, (Fotograf: Erdofan KÖSEOĞLü) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK T örkiye ilginç bir ülke düzeylne ulaştı. Gazetelerde bir işçi direnişin de polise ates edildiğini okuyorsunuz. Yaralananlar, belki de olenler oluynr. Konradan anla^ılıyor ki. kim olduğu belirsiz biri işcilerin arasına karışmış; tabancasını çekip ateşlemiş. Aradan birkaç »ün geçince bu olay unutuluyor. Tersi de oluyor bu olayın: yasal eylem içinde bulunan işçileritı üstiine meçhul bir otomohilden ateş açılıyor, yaralananlar hastaneye kalciınlnor polis kovuşturma açıyor; ama birkac eün sonra olanbiten uosyalar arasında tozlanıp kabyor. Sabah erken işlerine giden işçilerin s e m s otobüsü. şehrln caddesinde çevriliyor; taş ve kur şun .vajmuruna tutulayor: ertesi gün gazeteler haberi gayet ilginç başlıklarla kamuoyuna sunuvorlar. Bu isl vapanlar. bir degil, iki değU; görsü tanıkları Görünmeyen Suçlul tıa göre 2530 kişi .. Ama hiçbiri bulunamıyor; esrar perdesi ınlyor vaşananlann Bstüne... Uışardan Içerden bazı dernek ve kuruluş adtna bildiriler dağıtılıyor. Bildiriler bazı etftill çcvreleri alabildiğine kışkırlmak için kaleme alınmış.. Türkiye'vi bölmekten. iç savasUn, şunrtan bunüan söz açıhvor. Ama birkaç giin sonra, adına bildirî dağıtılan dernek ve kuruluşların sorumlu organlan böyle bildiriler dağıV madıklannı açıklıyorlar Ana mııhalefet partisi lideri, seçim gezilerinde saldırıva uğruyor. Bu saldınlann sağttan geldiği belli. Ama hiç bir koruşturmada elle ttıtulur bir Uerleme olmadığı cibi, ortamı karıştırmah için soldan saldırılar düzen leniyor. Bazı sol örctitler adına konuşan kişUerin demeçleri de gazetelerde «er alıyor. Ama blrkaç gün sonra adı "eçen sol örgiitlerin vetkili orçanlan açıklama vacarak saldın vaoanlan kımyorlar. y demeç veren klşileri duru da belll değil Özetle ciıılerin, da görünmez kişi! olarak dfvimlİRİ biı lamda vaşıvoruz. Devlet yaşamında. de. demokratık düze U cinliperili olayla nıet değıldir. Devlei liyenin vetkisl, çüvı lerinin uyanıklısrıy bulunabilir; olavlar kası kamuoyuna a< eskl polis mfidürler ma nürolan kurduj de komandolar I kıştnrtıct ajarüan resmi kuruluşlar c dıeı toptumlarda, koşullan kavbolnr lastınlır. Eğet amac demı yozlaştırıp, oluşac (Devamı S Türkiye'nîn AET ile ticaretindeki açığı azaltmak için bir çalışma grubu kuruluyor IDIŞ HABERLER SERVtSt^ BRtKSEL Türkiye AET Ortaklık Konseyinin önceki gün Brüksel'de yapılan toplantısı, si yasal ve ekonomik açıdan duruma bir açıkhk getirmemiştir. Bu arada. Türkiye ile AET arasındaki ticaret açığmı azaltmak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog