Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SMIMLJI I D İ V C T ıhıbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve GazetecUlk T.A.Ş. adına „ NADfR NADÎ Genel Yayın Müdürti ... . ... OKTAY KURTBrtKE Sorumlu Ya» îsleri MUdıirü: CETÎN ÖZBAYRAK Basan ve Yayan: CUMHURtYET Matbaacılık ve Gazetecüik T.A.Ş. Cagaloglu. Halkevi Sok. No: 3941 TELGfiAr . il£ÜTUP adresl: • CUMUURI \ t:i ISTANBUL Posta Kutusu: Istanbul No: İ4fl TelefonlaR 22 42 «J 22 42 i» 324297Zİ4298224299 HASIH «HLAK YASASINA j. * * U U M M U I . I Y t l UTSUYl TAAHHÜT EDEH # KLKULAK: Ankara, AtatUrfc Bulvan Yener AnL Yenışehır Tel 177477 355701 • tSMÎR Haüt Ziy» BuJvan No. 65, Kat 3, TeU 31230 34709 • GÜNEY tlleri: Atatürk Cad. ÜJurlu PasaJ, TeU 14550 19731 A7İAR: 12 S I t Yurtıçl 140 270 135 46 Yurtdı*] 8 U 405 202 67.S0 1 Ülke Kruplarına ve agırlıgına göre, uçak farla okuyucu tarafından aynca ödenir .. ABÜNB «• tLÂN Basü* (MAKTU) . . a » Ur» 2 • I K t S»yta (banumi) ... > 4,, b.. 0. Sayte (SanUmi) OlUm. MevUd reşekkür (5 Sanöirü) Nısan Nlkftb. Evıenme, Dogum £29 Yayuı Hayan CKELÎMESt) 4. y y t l ... „. ... ».Kayıp fKELtMESl» 1 Günes 6.39 Akşam 19.17 1 K V 1M 17 EYLÜL Ogle 13.08 Yatsı 20.49 ısra tkindi 1P.39 trnsak 4.56 KIBRISTA (Baştaraft 1. sayfada) Yunan tarafının ikili görüşmeer yerine, Kıbrıs sorununu uuslararası plâtforma çıkararak >urada bir çözüm aramalarının >elli bir süre sonra ilgili taratarın dışında evrensel bir sorun lurumuna gelebilecegini belirtnişlerdir. Bağımsız Türk devetinin ilân edilmesinin dünyaa hoş karşılanmayacağıru beirten gözlemciler, «Eğer Kıi> ıs'ta bagımsLZ bir Türk devleı ilân edilirse. bunun ileriye dö ük çok daha önemli bazı geliş lelerin taraflarca hesaplandığıı gösterir. Denktaşa gore, Türk arafının bağımsızlık ilân edip, ürkiye'ye katılma kararı alnaması dururnunda, ENOSİS'e önelecek Rum tarafının karşıma Türkiye müdahale haklyla karşı çıkacaktır» demişlerir. Bu arada Dışişleri Bakanlığı îknisyenlerine göre, Denktaş'ın agımsızlık ilanı ile ilgili açıkıması ancak bir uyan niîelifi ta ımaktadır. Yetkililer, Kıbrıs'ta ağımsız Türk devleti ilân etıenin gerçekleştirilmesinin güç ir olay oldugunu ifade etmis:rdir. mak istenmişse de, buna asla izm verunıeyeceğinı söylemiştir. Halkçı Parti lideri, «Denktaş Kleriaes görüşmelerinde Rumlara verilen tavizi redaettık lerini» belirtmiş, «Cumhuriyet»e yaptığı açıklamada «Karpas Dölgesindeki «Kıbrıs Türktür» ve buna benzer TUrk toplumu sloganlarının Banş Gücü askerlerınce silinmeye başlandığını ve bun ların resimlerle saptandıgını» belirtmiş, bunun endişe verici gelişmelerın ilk ışaretı olaoıleceğıni bildirmıştir. Oriıon, Rumların BM'e baş\ur masının da Dir degerlendırmesini j'aparak şunlan söylemiştir: «Makanos veya Kleriaes ellerine geçiıdüclerı son önemli koz ları kullanma girişımınüe ouiun maktadırlar. Bu akılsızca bir tutumdur. Bu tutumun sonucu ise, federatif sistemden uzaklaşıl ması olacaktır. Bu tutuma Türk tarafının tepkısı sert olacak, bunun ilk tepkisi Bağımsız Türk Devietinin ilâı; edilmesiyle görülecektır. Rumiar, Kıbnsın bölgede tehli keli bir ortama gıımesinı de zor luyor. Bu ortam taksim veya federal bir sistem ortamıdır. Dileğimiz, Rurnların sorur.u BM'e götünnemeleri veya Türk toplumuna BM'de eş degerde nak ta nımasını önlemeye çalışmamala fldaylan (Baştarafı 1. sayfada) «AP bu eleştirilere bir cerap vermeyi gerektiği zaman düşünür. Şimdilik bir cevap verınpk zorunlu değil. Bunlar, seçimde daha çok oy toplama amacıyle, heyecanla sartedilmiş sözlerdır. İlerisı için ne gibi etki yapacağı düşünülmeden sartedilmiş soz lerdir. Piz bunlan anlayışla karşılıyoruz.» Yıldınm bu arada, AP'nln seçimlerden sonra hükümeti bozmak gibi bir eğilim taşımadıgını öne sürmüş, Temsiloiler Mec lisi'nde bu yolda herhangi bir istek ve eğilim belirtilmediğini iddia etmiştir. AP Genel Başkan Yardımctsı, «Bu hükiimet bir maksat için kurulmuştur. Devam edecektir» şeklinde konuşmuştur. Ecevit Denktaş görüşmesi Kıbns Türk Federe Devleti aşkam Rauf Denktaş. dün CHP enel Başkanı Bülent Ecevit'i li »ret ederek sorunla ilgili son îlişmeler hakkında bir görüş1 yapmıştır. e Ecevit'in OBAN'daki evinde •reyan eden görüşme bir saat irmüş, gerek Denktaş. gerek HP lideri görüşmeyle ilgili ayntüı açıklama yapmaktan kannuşlardır. Dün saat 18.15'de eşi ile beıber ORAN'a giden Denktaş, r saat sonra görüşmeden çıırken, şunları söylemekle yeımiştir: • Sayın Ecevit'e daima yaptım gibi Kıbrıs'ın son durumu yasi v.s. gelişmeler ve New srk temasları hakkmda bilgi ırdim. Fikir teatisinde bulunık. Sayın Ecevit'le yaptığım gö ışrne çok yararlı olmuştvr. ger liderlerle de aynı temasla yaptım. Bu temaslar devam ecektir.» Denktaş bu kısa açıklamadan nra Ecevifle çok içten bir çimde vedalaşarak ayrılmış, 1P lideri de gazetecilere kıca şunlan söylemiştir: «Saym Rauf Denktaş, New jrk'taki son gelişmeler ve Kıb ;'la ilgili yeni gelişmeler haknda aynntılı bilgi lütfettiler. sn de düşüncelerimi beyan ev s Imkâm buldum..» Ecevit. şu aşamada daha çok r şey söylemek istemediğini Ö nle belirtmiş, gazetecilerin Kıb i'ta bağımsız bir Türk devle ilân edilmesi düşüncesiyle ıl i olarajc sordukları soruya da unlar Üzerinde de durduk. Aı şimdilik bir şey söylemeye*im. Biraz düşünmem gerek» ft karşılamıştır. Ülman'ın görüşü Denktaş'm açıklamasıyU ilgi olaray CHP Merkez Yönetim ırulu üyelerinden Prof. Hac Ülman, Kıbrıs'ta bağımsız • Türk devleti ilân edilmesine rtisinin kesinlikle karşı oldu nu, boyle bir davranışın Kıb'ın bagımsızlığı ilkesini ortan kaldıracağını soylemiş ve öyle bir hareket Yunanıstan'ı ırkiye'nin güneyüıe davet annmı taşır» demiştir. jlman, ANKA'ya yaptığı açık nada, Türkiye'nin uluslararası Litika alanında yalnızlığa sudendigi bir zamanda, adanın csimj anlamına gelen tek talı bağımsızlık ilânının ülkezi daha agır bir yalnızlığa i«gini kaydetmiş, böyle bir hacetin uluslararası poliükada rkiye aleyhine çeşitli sorunyaratacağı belirtilmiştir. 1SP Genel Başkan YardımcıFehmi Cumalıoğlu ise, «Bu isonu nasıl olsa taksimdir. ğımsızlık ilânı bunun ilk adıolabilir» demiş, dışardan geilecek her baskıya karşı Türk rletinin yeterlı güce sahip ol|unu belirtmiştir. 1 Genel Sekreteri WaldM m, görüşmelere devam etmekonusunda taraflara yeniden rıda bulunmuştur. Bu arada, ıltere, Kıbrıs'ta bagımsızhk ıını hoş karşüamayacağını bıltniştir. ıte yandan, Kıbrıs'ta Halkçı ti Genel Başkanı Alper Orı, Karpas bölgesinde bir Rum ıtonu kurulmasi yolunda birım işaretler görüldüğünü beerek, «Karpas'ta «Kıbrıs Türk > ve buna benzer Türk Top> ıu sloganlarının Banş Gücü erleriyle silinmeye başlanmam tesbit edilmesinin kaygı veoldugunu» bildirmiştir. Kurucu Mecli» bağımsızlık istiyor ıbrıs muhabırimız Izzet Rıza m'ın bildirdiğine göre, KıbTürk Federe Devleti Kurucu :lisinin önceki akşam yapıoturumunda konuşan üyeKıbns sorununun Rumlarca 'e götürülmesi karan karşıla «ikili ve üçlü görüşmeleortaya çıkardıgı gerçeğin iki umun yanyana cografi sınıriçerisinde yaşaması, bunun de tek çıkar yolun ayn bir letin oluşturulması oldugubelirtmişlerdir. Konuşmar, «Bağımsız Kıbrıs Türk Dev ün, Rumlar BM'e gitmeden 3 kurulması kaçınılmaz olBunu cesaretle yapmalıyız» ıişlerdır. Rum kantonu alkçı Partinin Genei BaşkaAlper Orhon, Karpas bölgeleki Türk köylerinde yaptığı lerinde, «Karpas'ta bir Rum tonu kurulmasına asla müsaetmeyeceklerini, bu konuda türlü mücadeleyi halkla bir; verecpklerini» söylemiştir. hon, «Bu bölgede BM Bajücü askerlerinin bulunması:abul edemeyiz. Banş Gücügörevj sınırlardadır» demişOrhon, Banş Gücünün Kar\ yerleşlirilmesiyle bir Rum onu kurmamn ilk adamı atıl CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, seçim kampanyasımn üçüncü büyük turuna bugün başlayacaktır. Ece\nt bu gezisiride 12 ekim senato ücte bir venileme ve Senato ve Meclis ara seçimleri yapılacak Karadeniz illerine gitmektedir. Programa göre. Ecevit ve beraberindekiler bugün 13'te uçakla Erzurum'a hareket edecekler. Erzurum'dan Aşkale'ye gececeklerdir. Burada kısa bir konuşma yapacak olan Ecevit, saat 17'de Bayburt'taki açık handır.» va toolantısına katılacaktır. SaRumlann telâşı at 20'de Gümüshane'de düzenlenen kapalı salon toplantısında Kıbrıs Türklerinin adada bakonusacak olan CHP lideri. geğımsız bir devlet ilân etme tasaceyi Trsbzon'da gecirecrktir. n l a n üzerine telâşa kapılan Kıbrıs Rum yöneümi, Rum Bakan18 eylül perşembe günü Trablar Kurulu ile Ulusal Damşma zon'da bir açık hava toplantısı Konseyi dün ortak bir toplantı düzenlenecektir. Ecevit. saat 12' j'apmışlardır. de Trabîon'dan Giresun'a geçeMakarios önceki gün de Kle cek ve yol boyunca Akçaabat, rides ve Dışişleri Bakaruyla ayn Vakfıkebir, Beşikdüzü Eyne'ü, ayn uzun toplantılar yaprmştı. Görele. Tirebolu. Espiye ve KeRum kaynaklarına göre, dünkü sap'ta kısa konusmalar yanacakolağanüstü toplantıda, Türklerin tır. Saat l"'de Giresun'dakt açık bagımsız bir devlet ilân etmelehava toplantısından sonra Buri halinde Rum yönetiminin alalancak Üzerinden Ordu'ya vanlacağı tedbirler görüşülmüştür. caktır. Bu arada Makarios, PM 19 eylül fçUnü Ecevit Ordu'da Genel Kurulunda konuşma yapdinlenecek, ertesi sabah erkenmak üzere muhtemelen önümüzden Samsun'a (ridecektir. 9.30'da deki salı günü Atina üzerinden Samsun'daki açık hava toulantıNew.' York'a gidecektir. sında konusacak olan Ece^'it, 11'de vapurla Samsun'dan aynWaldheim'in çağnsı îacaktır. Deniz volculugu sıraBM Genel Sekreteri Waldsında Sinop'ta karaya cıkarak il heim, toplumlararası görüşmemerkezini zivaret edecek olan lere katılan Türk ve Rum tarafEcevit 21 eylül nazar jrunU Zonlanna çağrıda bulunarak görüşguldak'a geçecektir. Devrek ve meleri daha da güçleştirecek giKaradeniz Ereglisindeki açık harişim ve davranışlarda bulunmava toplantılanndan sonra CHP malannı istemiştir. lideri aynı gün kara ycluyla AnWaldheim çağnsında gerçek kara'ya dönecektir. görüşmelerin yapılmasma imkân o verilmeden sonuçlanan ve New York toplantılanna da değindikten sonra. karşılaşılan güçlüklerin yenılmesınde bu göruşmelerin en iyı yol olduğuna hâlâ (Baştarafı 1. sayfada) inanmaya devam ettiğini kaydetluluğa Yunanistan'ın tam üye miştir. Genel Sekreter, yapıcı olma isteği karşısındaki davranıgörüşmelere de yıne bu yoldan şunızı açıkladım. varılabilecegine, açıklamasında Topluluk başkanmdan başka, dikkati çekmefctedir. 9"ların diğer temsilcilerinih aynl Waldheim bu çağnvı, Kıbris masmdan sonra Rumor'la flöti, konustıncîaM toplumlararası ğt5başbasa sadece Kıbrıs meselerüşmelene ilgili olarak GUvensüıi görüstük. Kendisine New lik Konseyine sunduğu raporda York'taki toplumlararası görüş yapmıstır. melerin olumsuz bir sekılde biîngilterc hoş tişi sorumluluğunun Denktaş'a at karşılamayacak fedilemeyeceğini belirttim. Türkiye ve Kıbrıs cemaatinin Kıbîngiliz Hükümeti, Kıbrıs Türk rıs hakkındaki görüşü açıktır. Federe Devietinin tek taraflı oBiz iki bölgeli bir federasyon, larak bağımsızlıgını iJSn edebiyetkiieri kısmtılı bir merkezi lecegine dair yapılan resml behükumet ve bu hükümete iki yanları derin bir endişe içincemaatin esit şartlarla katılmade karşıladığını bildirmiştir. sını istiyoruz. Kıbns çozümunün Dışişleri Bakanlığının sözcübizim için değişmez şartlan bun sü, tek taraflı bağımsızlık ilâlardır. Ne Yunan ne de Kıbns nına ilişkin îngiliz görüşunün iltarafı bu şartlarda mutabık olgili taraflarca gayet iyi bilinduğuna dair resmi bir beyanda diğini kaydettikten sonra Lonbulunmadı. Kulağımıza gelecek dra Hükümetinin Kıbns sonınuşekiide bunların mümkün olana, Ada'nın bağımsızlık, topbileceğini. ancak ada coğrafyasırak bütünlüğü ve egemenlik hak nın evvelâ bilinmesi gerektiğini kını esas alan siyas! bir çözum öne sürdü. Cografya üzerinde bulunmasından yana olduğuau mutabakat oldugunu kabul edesöylemiştir. lim. Adada bir yeni anayasa, bir federasyon hükümeti kurulacak; bunlar nuanslı işlerdir. Adayı biz taksim etmiyoruz ki, evveiâ coğrafyasını ele alalım. Yeni bir federal hükümet kurmak ıstiyoruz. Bunlarda mutabık kalındı mı, elbette coğrafyası da konuşulabilir. Bunun için ada cografyasmda ısrar, görüşmelerin kesilmesinin baş sebebidir. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Görüşmelerin, Türklerin getirGeçen hafta DPden istifa eden mediği teklif noksanı sebebiyKonya Mületvekili Necati Kalaycıoğlu bugün yapılacak bir tö le ilerlemediğini söylediler. Tek lif noksanlığı sorumluluğu Kıbrenle AP'ye girecektir. rıs Rumlanna racidir. Bizim tek Kalaycıoğlu, dün akşam Stad liflerimiz ortadadır. Kıbrıslı Otelinde Konyadan gelen ve Rumlar hangi şartlarla bunlan AP'ye katılacakları bildirilen eskabul edeceklerini açıklasaydı, ki Demokratik Partili büyük bir müzakere devam edebilecekti.> gruba iftar yemeği vermiştir. Bugün AP'ye girecek olan Kalaycıoğlu, Demokratikler içinde Baskı yapılıyor mu? zaman zaman AP'ye ve Demirel'e en ağır hücumları yapan milletÇağlayangil, 9rların Kıbns sovekili olarak tanınrhış. DP Grıırunu konusundaki aracılık ve bunda Sadettin Bilgiç'e çok baskı girişimlerine ilişkin bir ağır sözler söyiediği basında yer soruya karşılık, şöyle demiştir: almıştı. • Topluluk hiçbir zaman Kıbrıs DP ileri gelenleri, «Yeni bir konusunu Türkiye üzerinde bir taktik karşısmdayız. Demirel Sebaskı ve kendi ilişkilerinin bir nato seçimlerinden sonra da hü şartı haline getirmemiştir. Topkümet kurabileceği izlenimini luluk, barışçı ve yardımcı olvermek için bizi parçalama çamak isteyen bir kuruluştur. Döbas! içindedir.» demişlerdir. nem Başkanı Rumor'un da bu DP'lilerin bildirdiğine göre, badefaki yaklaşımları bu çerçeve zı AP organlan da DPIi adaylaiçinde yapılmıştır.» n n adaylıktan çekildikleri yo«Helsinki'de başlayan 9'lann lunda haberler yayınlamakta ve aracıhk girişimleri uzantısında DP'yi destekleyen seçmenlerin görünen Brüksel'deki görüşmeAP'ye oy vermesi yolunda hazırler» hakkında ise, Çağlayangll, lıklar yapılmaktadır. şu karşılığı vermiştir: «Helsinki'de ne denilmjştl. Am bargo kalkacak, Yunanistan ile Kıbns çift bölgeli federasyonla ilgili Türk görüşünü kabul edecek, Türk cemaati de Kıbrıs coğrafyası üzerinde görüş ve öne rilerini getirecek. Oysa, Amerikan ambargosunun kaldırüacağını, Amerikan Senatosu namma DİYARBAKIR, (Cnmhuriyet) • kim söyleyecek diye sorulduğun da bunun imkânsızlığı ortaya Mardin'in Gercüş ilçesine bağçıkmıştır. Bu teklif yürümedi. lı en büyük köylerden biri olan Hisar köyünden 1700 CGP'li, dün Görüşümü anlattım. Not ettiler. Kaldı ki. ekonomik bir forum partilerinden istifa ederek topolan topluluğun. örneğin; NATO lu halde CHP'ye gırmişlerdir. gibi, ambargo konusuyla ilgılen1700 seçmen adına bir açıklamesi de beklenemezdi.» ma yapan köy muhtarı Mehmet Kaya, 1973 seçimierinde CGP'ye Brüksel'deki gözlemciler, dün oy verdiklerini. ancak aradan Türkiye ile 9'lar arasında yapı geçen süre içinde partilerinin lan ortaklık ilişkıleri durumu ve yürüttüğü polit'kayı benimsemesiyasal danışma toplantılanna diklerini, özellikle son zamandeğinerek, ekonomik sorunların larda AP ile birleşme eylemini ele alındığı ilk toplantının yeni begenmediklerini. bu nedenle de bir şey getirmediğini, ve KıbCGP'den toplu olarak istifa etns, ambargo, Yunanistan sotiklerini, dunımu da Genel Mer runlannı kapsayan ikinci topkeze telgrafla bUdirdiklerinl soy lantının önemli olduğunda birlemlştir. leşmektedlrler. AET Temsilcileri DP'den istifa eden Kalaycıoğlu bugün törenie AP'ye girecek 1700 CGP'li partilerinden îstifa ederek CHP'ye katıldılar vermiş İse. Türkiye'nin içişlerir (Baştarafı 1. sayfada) müdahale anlamını Mşıyaca nun NATO'nun savunma gücüne ambargo üe nükümetj birleşı yapacagı olumsuz tesir, Türki(BasUrsft 1. sarfada) ren beyanatını kınamasına kın ye'nin NATO'va karşı yüklendıgi se bir şey dıyemez. Ancak. mın vecıbelerl tfada karşılasabilecegi Hür dünya... Komünizm tehlikesl... Devletin güven vesile ıttıhaz ederen vaktiy güçlükler. Ittifaka dahil ülkelere llği .. gibi sozlenn arkasına gizlenerek yürütülnıektedır. «Yunanıstan'ın NATO'da bıral bildirilmlştir. Türkiye'de yürürlükte olan petrol ve maden yasaları, tıgı boşlugu Diz doldururuz» d NATO Genel Sekreterinin. TUr yabancılarca hazırlanıp, Demokrat Partinin Bayar'lı, Menven Cumhunyet Halk Parüsinı kiye've uygulanan Amerikan sideres'li, Zorlu'lu, Yırcalılı yönetimin oylanyle yürUrlüğe sayın Genel Başkanının Cumhı konmuştur. Bugünkü Millıyetçi Cephe ıktidannın Başkclflh ambargosunun kaldırılması rıyet hükümetinı tahkır etme> mutanı bile bir Amerikan firmasınm TUrkiye'dekl komisiçin vaptıgı teşebbüsler ve bu ve Cumhuriyet hükürnetine gt yoncusu değil miydi? konudakı beyanlar. çesitll dış veren miilıyetçilere vakısıks: çevrelerce degerlendirilmis ve Amerıkalılarla, işte böylesine içll dışhydık. Yanl ne sözler söylemeye nakkı vostu bazı repkllere sebep olmustur. derler böyle dostluklara: NATO Genel SeKretennin beyı Esefle fcaydedelim ki. Cumhu Can ciğer, kuzu sarması .. nı ile Cumhurivet oükümetini riyet Halk ParMsi Sayın Genel Türkiye'de güvenlik örgütlerine, acaba «uzman» adı ne ılışkısı vardır. altında kaç Amerikan yetkilisi yerleşürilnıiştir? Bunlar, Başkanı NATO Genel SekreterlAnlaşılıyor KI. Cumnurıy< ülkemizde hangı somut siyasal olaylarla ilgilenmişîerdir? nin beyanını vesile ittihaz ederek, Halk Partisinin sayın Uenel Ba yine bize .ıaksız hücumlarda buBunlara kimse cevap veremez .. kanı bu vesile ile de NATO'y lunmuştur. Kapalı kapılar ardında, gızli dosyalar üzerinde devlehayır dıyenlen memnun etme tin kilit noktalannda ne işı vardı bu Amerikalıların? GeTürkive'ye Amerika Blrlesik için milltyetçj düşmanhğı ve ni rekçe ararsanız. manav sergisinde «Washington karpuzu» Devietierinın tekrar silâh satmakümet duşmanlıgı yapmaktadı kadar çoktur bu tür sözler. ya başlamasını sağlamak üzere Bizim milliyetçıliKİmiz birle; Dünya ve bölge barışım korumak için, Türk ve A NATO Genel Sekreterinin Wastırıcı. uzlaştıncı. milli ve manı merikan yetkilileri bir araya gelerek özelliklp tkinci Dünhington'da yaotığı tesebbüs ÜZPvî değerlere sahip çıkan, millı ya Savaşından sonra başlayan soğuk savaş stratejisi ve rine tlk sert tepki Atina'dan aeltın beraberliğinı ve Ulkenin so Kuzey komşusu Sovyetlerden yöneülecek sızmalara karşı miştlr. AHna basını ve resmi yal ırUvenliği, kalkınmayı. ıslı olmak üzere... görevlileri NATO Genel Sekretehatı, hamlevı savunan bir mi Ve bunun gibi bir sürii söz... livetçiliktir. ri Luns'un bu f utum ve davranıUlusal güvenligimizden Amerikalılar sorumludur. DünBizim mıllıyetçılığımiz tertemı şma şiddetle hücum ederpk. ken ya banşmdan Amerikalılar sorumludur. Devletimız ve mılve su götürmez milliyetçiliktir disini Türkiye yanlısı olarak itletimizle bölünmeziiğimizden Amerikalılar sorumludur. Cumhuriyet Halk Partisinin s < ham etmislprdir. Bu 'eDkinin Amerika bizim eanımız, feda olsun kanımız yanısıra Makarios da NATO Ge vın Genel Başkanı nenuz kc lste böyle yönetildi Türkiye yıllarca. dış polıtikamıza munizmi ülke için tehlike saj nel Sekreterine şiddetle çatmışda, iç politikamıza da, bir takım ekonomik ilişkiler, güdığını söyleyememıştır Mill tır. venlik ve savoınma sorunlan »racılığı ile, Amerikî. gelip, yetçiyım de diyemiyor. biz kc Derhal helırtelim M. NATO Geoturrnuştur ülkemize. Ambargo kararı alırken bunun icin müniimin karşısında olduğumı nel Sekreteri .JATOnun zaafa rahattır Amerika. Elini kolunu bağlamış Türkiyenin vılzu ve millivetçl oldugumuzu ha ugramasını doğuran ambaraonjn larca, nasıl olsa. kınyoruz o soleuyum diyor. Hi kslriınlmas] İle. Türkive'dekı sekümete ve millivetcılere saldı: Petrol kaynaklarım millileştirebılir misiniz? Hayır. çimleri ve hükümeti birbınne masının sfibebi budur.» Madenlerı mıllüeştirebilir misiniz? Hayır. NATO'dan çıkabaglayan bir beyanat vermış ise, îstifasını istiyor bilir misini..? Havır fevkalâde vanlış haıeker etmısYa ne yaparsın? tir. Buna hakkı ..oktur, böyle bir öte yandan lngiltere'de vayır Kuru sıkı birkaç söz. Göstermelık bir iki davranış. gübeyanat sayet verilmiş ıse herlanan «The Guardian» gazetes cümüz buna yeter ancak.. kes takdir edecektir kl bu beyanin Atina muhabirinin bildird Luns, yeni bir söî söylemi? degıl. işin özünü araştırırnat tarafımızdan verdirilmış değine göre. Yunan Hükümeti N^ sanız. Amerika'nın. Türkiye'de, NATO aracılığı ile kurduğu ğıldir. TO Genel Sekreteri Joseoh Lun: ilişkileri açıklayan bir sözü ağzından kaçırmıştır. işte o un bu görevinden uzaklaştırıl Cumhuriyet Hallt Partisı'nin kadar. masını istemeve karar vermis sayın Genel Başkanının düştüğü Sovyet kredileri, Fulgar enerjisi, mobilya dövizleıi, tir. büvük hata. sankl bu beyanatın titreyip kendine dönen b«şbu?lar, üç kulhuvallah, bir el«Kathimerini» gazetesinin bı tarafımızdan venldığını ıntıbaını hamh motor profesörlen ve NATO Genel Sekreterinden konudaki haberine göre. Atin: yaratacak bir ifade ve üslubu «takviyeli» Bay Demirel, geçtiğimiz pazar günü partisinin Hükümeti Joseph Luns'un Was kullanmış olmasıdır. Böylece A temsilciler meclisinde: hlngton'a giderek Türkiye'ye us tma ve Makanos'un Türk vanlı V'atandaşı sandık basına götürmeyi başaracağız.. sı ilân ettıgi NATO Genel Sek gulanmakta olan silah ambargc Sandığı koruyacagız.. Sandığa sahip olacağız . demiştir. sunun kaldırılması için çagndı reterinı Cumhuriyet Halk PartiAman yeğeni duymasın. Bu sandık'an da mobilya nlbulunmasını hos karşılamamı? sinin Genel Paşkanı. Cumhuriyet yetine yurt dışma satıp. milyonlarca lira vergi iadesi alatır. hükümeti yanlısı olarak ilân etrak, başını yine belâya sokabilir... Atina Hükümetine göre. Lurs mektedir un b j eiriştmi tamampn kisise Buradan hareketle blze yine olup. Genel Sekreter bu konucii ağzına gelenl sövlemıstır. NATO Konsevinin iznini alma Sunu açıklıkla llade edelim kl mıstır. bizim Tflrklye'nin tdaresinde veBu arada önceki günkil Yu ya Türkiye'de vapılacak seçımnan basınında «Luns valan nv lerde tııç kimsenin destegine ihramlara uj'gunluğu araştınldık(Baştarafi 1. savfada) lüyor» şeklinde başlıklar göz« rBastararı 1. sarfadal tıyacımız voktur. YUce milletitı ay içinde 80 milyon liralık bir tan sonra özel sektörün teşviki» çarpmıştır. NATO Genel Sekre Kıbns Türk basınında da bu mizin iradesı ve onun neticesi anonim şirket halinde örgütleneamacıyla verilmektedir. tert. ABD'de Washington'a vap yönde yazılar görülmeye basolan Karan. bizim demokrasi an rek yatırımlara gireceği belirtilDr. Bilgiç kimdir? tıgı ziyarete Yunanistan'ın biı lanmıştır. «Türk topraklarında layışımızın temelidir. mektedir. Teşvik belgesinde, alitfrazda buîıınmadıjını soyle tesisleri işletecek AmerikalılaDr. Sadettin Bilgıç. siyasal ha tı ay içinde kurulacak şirketin Cumhuriyet Halk PartJsinin mi$ti. Oysa. Atina'dakt diploma Türkiye'deki eıbi toplum yata, 1961 yıhnda atılmıştır. De r.n 203 kişiyi çalıştıracağı belirtllmek sayın Genel Başkanı bu ıradenin tik kaynaklar NATO'daki Yu mokrat Parti eski milletvekille çıkarlannı sömüriirken Rumlatedir. neticesi olan meclislen vp çok nan temsilcilertnin Luns'un Was rinden Sait Bilgiç'in kardeşi o ra casusluk yapacaklan» endi=ekere bu iradeyi küçümserken. Teşvik tedbirleri. Sanayi ve hington ziyaretine Itiraz ettiklel?n Sadettin Bilgiç. 1961 yıhnda si beltnilen razılarda «Kıbns biz onu saviınıriakfa (dlk Teknolo.ii Bakanlıgına bRşvuran rini acıklamıslardır. Yunan ba Parlamentoya girmiş ve AP Ge Türkünü bu ortama sürüklemeşirketlerin yatınm projeleri in nel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nm Cumhurtyet Halk Partislnin sını bu açıklamaya davansraP ye kimsenin hakkı yoktur. Amecelendikten ve bu yatmmlann sayın G^nel Başkanının. NATO Lııns'u yalancılıkla suçlamakta ölümü Uzerine bir süre Adalet rikalı şirkPtler sayesinde bu enkalkmma planı ve yıllık progGenel Sekreteri Luns'un şayet dır. Partisf GeMl Başkan Vekilliği diseler pahasma döviz kaKanılayaprrnştııv ^üleyman Demirel caksa,: rar^ın kazanümasnm dekarşısında Genel Başkanlık seçi r.i'~ıpktedir. mini kaybeden Bilgiç, Demirel Evliyaoğlu'nun sözleri Hükümetlerinde çeşitli Bakanlık 1. savfacU) larda bulunduktan sonra DeKıbns'taki Incelemelerinden Baştürk'e karsı haysiyetli bfr Bir trafik kszası sonunda kaybettigimiz oğlumuz, damamokratik Partinin kurucula sonra dün Türkiye'ye dönerken mücadele veriyorum. Paştürk' dımız. kardeşuniz. n arasına katılmıştır. Başba Anadolu Ajansına açıltlamalarda tin siyasi baskıları, para vaadkan Demirel'in kardeşlerine hak bulunan Turizm Bankası Gpnfl leri, adam tutmalan, isçilerl Yiik. Müh Mlm. Doe. Or. sız kazanç sağladığı yolundaki id Müdüril Evliyaoğlu, merkezi kandırması Işçilerin ücretlerindialann sahibi olan Bilgiç. 1973 HongKong'da bulunan Regent den indirim yaptırması fayda de seçimierinde, Adalet Partisi Otel zinciri müdürt Mr. Burns'vermemiş ve işçiler sendikama nin sınırstz seçim masraflan doun Kıbns'a şrelerek Federe devve Federasyonuma •B.I.F.«e alayısiyle bu partinin hesaplarına let bölgesındeki konuklama tekın akın gelmektedir. Baştürk eiümüntin (»erekU kıldıgı törenlerin cesltll eşiklerinin basel konmasını istemiştir. Milliyet sislerinde incelemeler vaptığını bu kopmaları ve aynlmaların iangıcından sonuna değin katılmak Uzere vurdun ve yurt çi Cephe Hükümetinin kurulma söylemis. «Otellerin bir kısmınedenini kendisinin yanhş polidışının çeşitli yörelerınden gelen. telefonla. vazıyla. telgrafsından bir süre önce Demokra nın işletilmesl konusunda Regent tikasında ve anlamsız sendikal la. çiçekle acımızı paylaşan vefalı aileden fcişilerimize, tik Partid*>n istifa ederek DeSirketiyle bir rjrensio anlaşmafelsefesinde arayacağına çeşitli dostlanmıza ve aynca tçinden vetişıp görev aldığı Istanbul mirel HUkümetinin Rüven oyu al sma vanlrmştır Mr. B'irns. oyanlar ile benı yıpratmaya çaTeknık Üniversitesinin ftfretlm Uvelerine. Uırililerine. ögmasını saglayan Bilgiç'in merkezi HongKong'a döndükten sonra Iışmaktadır. rendlerlne ve de gecirilen kazada agır varalı sevgılt fcızıSarkl Karaagaçta bulunan «Pag Kıbrıs'a daha eeniş incelemeler Sendikamın ve Federasyonumız, gelinimiz. yençemiz Zeynep Beygo'nun ve ogullanmız, lılc Bankası. ile olan ilişkist do vapmak üzere eksperlerden kunımun kumluşu ve çalışmaları torunienmız, vetenlerimiz Oem ve Kerem Beygo'nun yelayısiyle. hakkında bir soruştur lu bir heyet gönderecektir» deile AP millet vekili ve Baştürk' niden yaşamaya dflnüşlerinde ellerinden gelent esirgemema vnDilmıs ve telefonu ile bazı miştir. ün şııbe Başkanı Özdemirin ilyen Istanbul Ünirersıtesı Tıp Fakültesi l'inci Cerrahi KU^ malları haciz altına almmıştı. gisi, ilisigi yoktur. Baştürk'ün EvliyaoSlu. bu arada. Ttirk süsUnün başından sonuna değin tüm Ugililerine yürekten Son zamanlsrda mallarındaki ha beyanatma kor.u yaptığı 26.8. Federe Devleti bölgeslndeki koşükran ve minnet duygulanmızı en dertn saygılarla sunanz. ciz de kaldmlan Bilgiç, Parlamen 1975 tarıhil hadise ile ilgim naklama tesislerinin son ikı ayto içinde baihmsızlar grubuyla yoktur. da kâra geçtiSinl. bu resislerin . ÇELEBt. HEPYÜKSELEN, AtLELERt Demirel Hükümetini desteklemek gelirlennin giderlerin) iki misli Baştürk açık bir yalan söylütedir. astığını söylemiştir. Verilen bilyor ve iftira ediyor. örneğin; pive grire. Maensa'daki 1 R va0 Ben 22.8.1975 günü Ulusoy ototaklı Mimoza Oteli de. Bayrambüsü ile Çoruma gittim. 23.8. dan önce hizmete açılacaktır. 1975 24.H.1P75 g ü n 1 eri Çorumda «Feza» otelinde kaldım. 25.8.1975 gütıü Hatussas (Baştarafı 1. otobüsü ile Ankara'ya geldim. yl durdurma kararı almmasını 2S.8.1975 günü saat I3.ns uça»ı ÖZEL BİR MESLEKl KURULUŞA istpmişti. (Baştarafı 1. sayfada) ile Erzuruma gittim. 27.8.1975 Damştay 5. Dairesinde dosyası ten ilgililer, halen 700 kişinın günü saat 14.45 uçajh ile Ankave sirili incelenen Aysel Öymen kayıp oldugunu, depremde ölenra'ya döndiim akşam BüLDUK hakkında oybirügi ile Maliye Ba lerin sayısmın üç bini aşmasınotelinde k2İdım ve ırazetenizdeyiiksek tahiüli bayan kanligınm i.şlpmin'n durdıınüma dan korkuiduâunu söylemekteki jazıyı 28.8.1975 günü Ankara" sı kabul edilmiştir. Aysel öy dirler. da okudum. men, gazeteci • yazar Altan öyÖte yandan, soğuklann baslaBaştürk'ün utanmadan gazempn'in eşidir. dığı deprem bölgesinde, nalk tenize ulaştırdıgı benimle İİCTÖte yandan. Damştay Beşinci göç etmeye başlamıştır. Soğukla li beyanlan yalandır maksafhSosyal hölümler. Akademiler, özellikle Psikoloji Dairesi yeni «yürütmeyi durdurmücadele etmek zoranda kalan dır fekzip ediyorum. Bu rekzima» kararları vermiştir. Cephe kazazedeler, Diyarbakır. Bingöl, ve Oğretmen Okulu mezunian terciü edilecektir. bimin gazetenizin İlk çıkacak hüktimetince görevinden alman Randevu için telefon: 27 55 25 Mardin, Elâzığ illeri ve civannnushasmda ve aynı sutunda ayOrtaöğretim Genel Müdür Yardaki ilçelere göç etmektedirnı puntularla neşrini lstirham dımcılarından Selim Özjniksel ler. Divarbakır Valisı Nazım Keederim. Saygılarımla.. ile Erzincan Millî Eğitim Müdümal Diniz, ilçeye dün Uç bin rü Mehmet Kara haklarındaki çadırın daha gönderildiğini. boy Türkiye Geneltş ve •B.t.F.» yeni «yüriitrrjeyı durdurma» ka lcce çadır sıkıntısının kısmen Federasyonu Genel Başkaıu rarlarmı Millî EJitim Bakanlığıgiderildiğmi açıklamıştır. HÜSEYİN P.\LA na bildirmiştir. • • • • • » • •# • » • • • • • • » • » • » •»• • • • ••• » Ortaogretim Genel Müdür Yar • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » » • • • • » » + • dımcüarmdan Selim Özyüksel Cephe Millî Eğitim Bakanlığın(Baştarafı 1. sayfada) ca Kalaba Ortaokulu öğretmenliSoygunculardan bir tanesınin gine verilmiş, Erzincan MilH Egi otomatik silâhlı, üç tanesınin tim Müdürü Mehmet Kara da mavzerli, diğerlerinin de taban Iskenderun Cumhuriyet Lisesi calı olduklan saptanmıştır. Beden EğiUmi öğretmenliğine Gorgü tanıklarının bildırdikle nakledilmişti. rine göre, saat 01'de Urfa yönün• den gelen Mehmet Naci Sevuıç yonetimindekı kamyon, barıkaü J 1 îşletmemlzce aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık artırma sureMyi satışa çı * gorünce gaza basarak durmadan J karılmıştır. • hızla uzaklaşmak istemiştir. An• 2 Açık artırma 245.1975 çarsamba srünf 10.30'da îşletmemizde toplanacak Komısyonca ya • cak soyguneular, önden ve arkadan ateş edeıek kamyonu dur+ pılacaktır. • durmuşlardır. Beş dakika sonra 3 Satışa konulan Karaçamlardan % 40 ve Kızılçamlardan • 25'1 ve Reçlnenin % 100. pesta J / « ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) J da yine lırfa yönünden gelen 2 CHP Çanakkale Milletvekili Or O bakiyesi 3 ay vadeli .nücldetsiz Banka rnektubu karşılığı satılacaktır. Abdurrahman Alataş yönetimın4 thaieye ıştırak edecekler her parti için •ynl gün saat lu.30'a kadar % 7 i teminatla ^ han Caneri, Turizm ve Tanıtma ^ deki 56 Ai 557 plâkalı uksiyi ^ durduran soyguneular, 10 bin li Bakanma bir önerge yönelterek, • nnı îşletmemiz veznesine vatırmıs olmalan. MHP'li komandolann egitim ra almışlardır. ^ 6 İ18n ve şarname Anralva Orman Bölge Başmildürlüfünde. Akseki. Serik. Alanya. Bucak, J Daha sonra her iki yönden ge kampı haline getirilen, Ayvalık • Antalya. Isparta, Burdur İşletme Müdürlüsleri ile Konya, Burmarıan. Manavgat TaşaSil Orman • len dört otobüs, 10 kamyon ve ilçesindeki Sancak tatil köyüne J Bölge Şefliklerinde ve tşletmemtede gnrtllebilir. • turizm kredisi verilıp verilmedidığer alu taxsıyi liurdurup ıçin6 îsteklilenn belirli gtin ve saatte teminat makbuzlan tle komfsvona mlirsraatlan. • ğini sormuştur. dekileri soymuşlardır. Soyguneu4 Caneri. bakanın yazüı olarak lar, yolculaıaan ı Ü bın lira paO Muhammcn Bedel * Parti Mlktan istediği soru öDeposn ra ve 50 bın lira değerinde altın, cevaplamasını re Neri Un Kr. Adel M3. I>m3. nergesinde. böyle bir kredi verilkıymetlı eşya, teyxı gıbı eşyayı da Olukköprü 3.S.N B.Çk. Tomruk 17 diyse miktannın. turizm kradısi S()<I.ÜO 874.7(0 almışlarüır. Ohıkköprü • Güvercinlilt ve Soyulanlar arasında olay yeri alan turistik tesisler turizme hız Ulualan met etmekle yükümlü olduklan3.S.N.B Çz Tomruk 61 47U.OO W21 373 ne beş kılometre uzaklıktaki Kana göre Sancas tatil köyünün » » » 3.S.K.B Ç Î . romruic V 375.UU rabahçe Jar«darma Karakolu KoÇz Sanay: Odun Güvercinlik ülualan 10 43K..VÖ 341' IX) mutanı ile TRT vericisinden dö bu yönde denetlenıp denetlenme Reçme Merkez ve Çaicıs 2 50.000 fon 7.U0 nen ıkı teknisyenin de buiundu dığini v* MHP militanlannm ko mando eğitimi yaptıkları bir ğu biidirilmektedir. ^ kamp haline geldiğı bilinen bu 09 ışletmenin turizm belgesinin ıpKAYIP Vergi karnemi kayıp MtT>t'RtYKT tal edilmesinin düşünülüp düşüettim. HUkümsüzdür. « • « • • • « • • «• « «•» ••• *• ••« • «• • • • • ••« • •• • • •• • •« ••« «• « « •« • « «• •« • • • • • « «> nülmediğini de ögreumek îstaSerdar GÜRÇtMEN mektedir. (Cumhuriyet: 7262) GÖZLEM CHP (BasUrafı 1. ssyfada) rabanm devlet kesesinden rengin edilmesi akla gelir» denilmektedir. Cephe HUkUmetinin yalnız yol suzlukla savaş konusunda programında verdiği sözü değil. hiçbir alanda ulusa verdiği sözleri tutmadıği belirtilen broşürde, örnek olarak doğu ve ırüney dogunun kalkındırılması. seçmen yaşının indirilerek yurt dısındaki işçilere oy kullandınlması, asgari geçim lndlriminin yükseltilmesi, köy katılma paylannın kaldırılması. muhtarlara maaş bağlanması, tanm sigorta sı esnaf ve sanatkârlann defter tutma zorunlugunun kaldınlması. emekçı lşçi dul ve yetim aylıklannuı arttınlması gibi konulardaki vaadlerin kulak arkası edilmesi gösterilmektedir. Bu durumun pek dofal oldugu da broşürde işlenmekte, «Cün kü Cephecilen iyi tanıyanlar. onların yalan söylemeve pek alışık kiçiler olduklarını da iyi bilirler» denilmektedir. Brosürde bundan sonra başta Demirel olmak üzere. Cephe liderlerinin çesitll gerçek dışı söa ve demeçlen anımsatılmaktadır. Brosür şövle sona ermektedir«Devlet gemisi yalanla, dolanla vürümez. Devlet gemisinin dümeninde sözü. özü birbirinin aynı. eüvenilır insanların bulıınması gerekir. Bir vandan millivetçi ve müslüman gpcinip. öte yandan devlet hazinesine, vani kamıınun hfikkına re malma el uzatan. \iizti hic kızarmadan valan sövleven insantarla hicbir vere gidümer. Yalencı ooiitikarılar halkın devlete. httlrtlmete duvdugu eüveni vitirmesine vol açarlar. Toıılum'in ban<; ve ffüveniifini de rpiimin esenli(fini rlp tehlikeve sokarlar. Bujrlin artık Türkive'deki yalana dolana davanan ripvlet yönetimine son verilmelidir. Kardeşleri. yefcenleri, tMtrtlzanlan zengin etmeSe yönelik deviet yönetimine son verilmelidir. Ceohe Hiiki'meti viizünden düsfüSümüz hıı durum bir an örce deŞisme'idir. Oerc»k millivetciliJHn de. «*rrf>v mfislümanlıjfın da geregi budur.» DEMİREL Ortakları arasında Kıbns'taki Tekzsp TEŞEKKÜR SAİM BEYGO'nun Damştay Lice'de Öğreimenler yetiştirmek için Elemanlar aranıyor Diyarbakır | İLÂN İ Sancak tatil köyü için soru önergesi verildi : Devlet Orman Işletmesi Manavgat l Müdürlüğü'nden |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog