Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURÎYET 17 Eylüi 1975 Dünya Birinciliğinde minderlerde yalnızca Mehmet Uzun ile Mehmet Sarı kaldı • Dun gece yapılan 3. tur güreşlerinde 48 kiloda Ömer Sakızcı, 90 kUoda Hayri Folat, 100 kiloda Mehrjet Guçl ü ve ağırda Kenan Ege rakiplerine yenilerek elendiler. MİNSK, (özel) Dunya Serbest Gureş Sampıyonasuun 3 tur gureşlen sonunda mınderlerden sekız gureşçımız elenmış ve ikı gureşçımız de dordüncü tura yukselmıştır Dun gece vapılan uçuncü tur gureşlen sonunda 82 kiloda Meh met Uzun 68 kiloda Mehn«»t S< n rak'Dİerırı ^erere' dorr1 r ı tura yukselırken 90 kiloda Hayn Polat, 100 kiloda Mehmet Guçlu Agır'da Kenan Ege yenilerek elenmışlerdır. Bu şampıyonanın ilk turumı gureşçılerumz 6 galıbıyet, * yenılgı ıle kapamışlar, ikinci turda da 4 galıbıyet 6 yenılgi alıtuçlardı Uçüncü tur karşüaşmalan içtn mındere çıkan güreşçılenmız ise dun gece vaptıklan altı karşı laşmanın ıkısınde galıp gelmiş dort karşılaşmayı da kaybetmiş tır Üçüncü tur gureşlennde 82 kı lo gureşçımız Mehmet Uzun, Kanada'lı rakıbı karşısında üstün bır gureş çıkarmıs ve 2.31 sa nıyede rakıbınl tuşa getırmistır Boylece Mehmet Uzun dordun cü tura yukselmıştır 90 kılo gureşçımız Hayri P o lat ıse Amerıka'h rakibı karşısmda başarılı olamamış ve üs tun gureş çıkaran Amenka'h karşısında 5'29" de tuş olarak elenmıştır 100 kiloda mindere çıkan Meh met Güçlu de Sovyet rakıbı kar şısında bır varlık gosteremejerek 3 50 sanıyede tuş olmuş ve elenmıştır Gecenın son karşılaşmasında mındere çıkan Ağır sıklettekı gureşçımız Kenan Ege Doğu Al man gureşçısmın karşısında çok az davanabılmış ve 2 ncı dakı kada tuş olarak mınderden elenen sekızmcı gureşçımız olmus tur Gureşçüerımizden 52 kiloda Alı Eıza Man 57 kiloda Mehmet Emın Şımşek, 62 kiloda Vehbı Akdağ, ıkıncı tur sonunda elen mış 74 kiloda Servet Aydemır ise sakathğı nedenıyle minderden yapılân uçuncü rur gu| reşlerınde de 48 kiloda ömer S» kızcı. 90 kiloda Hayn Polat, 100 kiloda Mehmet Güçlu ve Ağırda Kenan Ege'nın elenmesıyle mınderlerde ıkı gureşçımız kalmıstır 68 kiloda Mehrret San 82 kılo da Mehmet Uzun bugun mınder lerdekı mucadelelenne devam edeceklerdır Dunja Şampıyonası nın fınallerı yarın vapılacaktır BENFİCA FENERBAHÇE, RAPİD GALATASARAY, BEŞİKTAŞ FİORENTİNA KUPALARDAKÎ İLK MAÇLARINI OYNUYORLA1 F. BAHÇE: Yavuz Sabahattin, Emin, Nevruz, Alpaslan Zafer, Engin, Selâhattin; Aydın Cemil Ümer BEŞİKTAŞ: Mustafa Ahmet, Lütfü, Turgut; Zekeriya Bülent; Niko, Hayri Ceyhun, Sinan, Kahraman I G. SARAY: Nihat Arif, Tuncay; Enver, Ali Fatih, Bülent; B. Mehmet Metin, Gökmen; Şevki. Radyo maçları yayınlayacak Takımlarımızın bu akşam Avrupa Kupalannd» yapacaklan maçlar radyodan yayınlanacaktır 20 30'da başlayacak Beşıktaş Fıorentına maçınm ikmcı yansmda ve saat 21 30'da Rapıd Galatasaray karşılaşması vayına gırecektır Saat 23 3ü'dan ılıbaren de Benfıca Fenerbahçe maçının naklen yayınma başlanacaktır "Vehbi Akdağ'ı sakat, sakat Minsk'e gönderenler, Federasyonu dışandan yöneten gizli Bır süre once ıstıfa eden GU reş Federasyonu uvesı ve Istan bul temsücısı Nıyazı Cıvelek, istıfasının nedenlerını açıklamış, •n onemlı nedenın Teknık Ko mıte ııın «Golge Federasyon» ro lu oynaraası olduğunu soylemış tır Akdenız Oyunlan öncesl Fe derasyon toplantısmda alınan kararların daha sonra bu konu da yetkısl o.majan Teknık Ko mıte tarafından değıştınldığım öne suren Nıyazi Cıvelek «Akde nız Oyunlanna GrekoRomencıleri Necdet Uçar, serbestçılen Bayram Şıt, Mınsk'e de, Greko RoTiencılerı Muzahır Sılle, ser bestçılen Hasan Sevınç gotu recekti Ancak son anda Ahmet Ayık ve Tevfık Kış'm ımzalanyla gelen Teknık Komıte karan ıle Muzahır Sılle'nın •'•erine Necdet Uçar Mınsk'e gonderıldl Oysa Teknık Komıte'nın gorevl yurt to gureşçı arayıp bulmaktı. tyı bir çalıştırıcı olan Muzahır Sıl le'nln şeref ve haysıyeti ile oyna malanna haklan yoktu. Nitekım Muzahır Sılle de ıstıfa ettı» de mıştır. Akdenız Ovunlan sırasında sa katlanan Vehbı Akdağ'ın da ta kıma kımm emrı ıle alındlğmm sorulacagını soyleyen Nıyazj Cı velek, «Bu gureşçımızın tstan tanbul'da Doktor Kâzım Gedık tarafmdan yapılan muayenesirde üç ay gureşemeyeceğı ortaja çıktı Buna rağmen son dakıka da Mınsk'e gotüru.dü Antrenmau yapmadan Dunya Şampıyo nasma gotürülen Akdağ'ın hay sıyetı ıle oynadılar Ustelık dev let parasım da boşa harcadılar Bugun bır Vehbı Akdağ'ın Mınsk'e gomrtılmesı 15 000 lıraya çıkmıştır Ama Vehbı Akdağ'ın takıma klmın emrı ıle abndığı bilınmemektedır» demış ve boy le bır ortamda Federasyonda kalmasının gereksız olduğunu sozlerıne eklemıştır. Türk futbolu üç sınav veriyor Avrupa Kupalan bugün oyna nacak ılk tur ılk maçları ıle başlayacaktır. Avrupa'nın 92 takımı Şampıyon Kulupler, Kupa Galıp len ve UEFA Kupalan ıçm bu gıin ve yann sahaya çıkacaklardır. Bu 92 takım ıçınde de b j akşam Avrupa Şampıyon Kulupler Tumuvası ıçın Fenerbahçe Lızbon da Benf ıca, Av rupa Kupa Galıplerı Turnuvası ıçın Beşiıc taş îstanbul'da Fiorentına, UEFA Kupası ıçm de Galatasaray Vı jana'da Rapıd ıle karşılaşacaktır Aynı Kupadaki temsıldmlz Eskışehırspor ise yann Sofya'da Levskı Spartak a karşı oynaya yacaktır BEŞİKTAŞ ANTRENÖRÜ BUHTZ, ÎKÎ FARKLI BİR GALİBtTET İSTEDİ6ÎNÎ VE ÎTALYANLARIN BERABERLÎK ICIN OYNAYACAKLARINI ARKADAŞIMIZ DENİZ SOM'A SÖYLERKEN.. (Fotograf. Erdoğan Koseoglu) Buhtz: "Yusuf iki devrede de oynayabilse Beşiktaş'ın oyunu değişir,, DenizSOM Eskişehırspor yenılgısınden sonra tekrar Kılyos'da kampa gıren Sıyah Beyazlılar, bu kez Fıorentına'yı beklıyorlar. Avrupa Kupa Galıplerı Tumuvası'nda karşılaşacaklan îtalyan rakıplenne karşı takımı Kaya Köstepen ıle bırlıkte hazırlayan antrenor Horst Buhtz hgdeki başansulığa karşın umutluydu. «Pazar gunü zorlu bır maç oynadık» diyen Alman çalıştıncı bu yenılgmin ve geçen yılki UEFA Kupası'nda son dört dakıkada yenılen uç golun Benfica Fenerbahçe Avrupa Şampıj on Kulupler Turnuvasındakı temsılcımiz Fenerbahçe Portekız Şampıyonu Benfica ıle 23 30'da (Turkiye saatı) karşılaşacaktır SanLâcivert lıler maçm son çalışmasını yapmışlardır Bu ça'ışma sonunda Fenerbahçe'nın Benfica onunp şu onbirle çıkmcsı beklenmekta dır Yavuz Sabahattin, Emin, Nevruz, Alpaslan Zafer, Engln, Selâhattin. Aydın Cemil, ömer. San Lâcıver*lıler 442 düzenı ıle defansa donuk bır sistemle ovnarlarken karşı akınlarla gol arayacaklardır nın yoneticüeri ıse tur atlamayı îstanbul'dakl rovanşa bırakmaya caklannı ilen surmektedırler Galatasaray'm Rapıd onune şu onbırle çıkması beklenmektedırNıhat Anl , Tuncay, Enver, Alı Fatıh Bulent, B Mehmet Metın Gokmen, Şevki UEFA Kupavndakl ikinci temsılcımiz Eskışehırspor da yann Sofya'da Levskı ıle karşüaşacaktır Kırmızı • Sıyahhlar bugün son çalışmalarını yapacaklardır. Beşiktaş Fiorentina Avrupa Kupa Galıpleri için Beşıktaş ılk maçını Indnü Stadında saat 20 30'da îtalya"mn ünlü takımlanndan Fıorentina'ya karşı yapacaktır SıyahBeyazlı lar her ne kadar formsuz gorunmelenne karşın, kcndi seyır cısınin vereceğı guç ıle oynayacak ve en az bır beraberlık ara yacaktır. Beşıktaş'ın şu onbirle sahaya ç/ıkma^sı beklenmektedır Mustafa Ahrnft *Lütfü, Turgut, Zekenya Bülent, Niko, Hayri Ceyhun, Sinan, Kahraman yaratabılecegl psıkozlar ko sundaki sorumuzu şoyle yanı dı •Geçen yıl kupadan elenışı bu maça etki etmez. Çunkü J romuz degışti. Eskişehırspor nılgısi ise negatif bır etkı y ancak kamp devremizde b gıdermeye çalıştık.» Yeni futbol döneminde baş sonuçlar alamayan Beşıkts antrenörü Buhtz bu konuya d nirken de «Kişisel yetenel olan futbolcularımız takım 1 de koordınasyonu sağlayamı lar» diyordu. Buhtz tekrar ta daki yerini alan Niko"nun ilk çında beklenenden fazlasını v ğıni belırtırken Fiorentına ks sında bu futbolcudan çok ŞE umuyordu. Sakatlığı geçen lıh'ın de takıma yarar sağlay; ğmı soyleyen Bubtz'un Fıoren karşısında ovnamıyacağını s dıği Yusuf hakkmdaki görü ıse şöyleydi: Rapid Galatasaray UEFA Kupasındakı temsücıle rımızden Galatasaray da Vıyana' da Türkıye saatıyle 21 30'da Ra pıd önune çıkacaktır SarıKır mızılüann amacı beraberlık olacaktır Rapıd'ın de Galatasaray gıbı formsuz oluşu, Sarı Kırmızılı yonetıcılenn umıtlennl arttırmaktadır. Avusturya takımı Yelkencilerimiz Balkan birinciliğine katılıyor ANK4R* Yugoslavya'mr Portoroz layı kentınde 2028 ey lul 1975 tanhlen arasında yapv lacak olan » BaUan Yelken Ya nşlanna yelkencilerimiz de kaü lacaktır. Yugoslavya daı ı yanşmalart yelkencilerimiz, Finn Gençler ve Büyükler, flıyg dutehman ve optimist hinıflannda 16 sporcu ile katılacaktır. Benfıca'nm kaptanı sakallı Toni ve sağ bek Arthur Cumhuriyet ı ıncelıyorlar Her ıkı futbolcu da Fenerbahçe'yi Avrupa Şampıyon Kulupler Turnuvası'ndan eleyeceklerıru söyledıler (Fotograf: Vedat AÇIK\LIN) UEFA stadiarda havai fişek atılması halinde ev sahıbi takıma ceza verileceğini bildırdi BERN Avrupa Futbol Bırlığı «UEFA», Avrupa kupalann da ilk maçlar oncesmde ev sahıbi kulüplere bır çağn ıle bırlıkte «Stadiarda düzenın korunması» konusunda uyanda bulunmuştur. «UEFA», seyırcılenn tam bir sportmen davranışı gostermeler ı n \e kışkırtıcı davranışlarla maçlann normâl ha\asmı etkılememelennı ıstemıştır. Bu çağn ile birlikte yapılan uyanda ise, maçlarda olay çıka cak olursa, havai fışek, kestane fışeği ya da şışe atılması, sahanın ışgal edllmesi gıbi durumlarda esıuje oranla çok daha sert cezalar venleceğı belırtılmıştır. Serhan Polat, 5 rasınds ve Florya'da oturuyor. Koyu bir Beşıktaş taraftan olan minik Serhan, babasına bir buket çiçek aldırtmış t e Kilyos'a, Beşiktaş'ın kampına gelmişler. Fotoğrafta, minık taraftar. Beşıktaş antrenorune Fiorentina maçı için başarüar dılerken . (Fotograf Erdoğan KÖSEOĞLU) «Yusuf konusunda tek prc mimız fızik gucünün yeterlı < olmadığıdır. Üstün yetenel olan Yusuf, ancak bir devre nayabılıyor. Ofansa donuk bolda etkilen buyuk, ancak b li olan oyununu iki devre çık bılmesl. Yusuf 2 devre oynai se Beşıktaşm durumu degışir Rakıpleri Fıorentına"nın g bır defansa sahip olduğunu lirten Horst Buhtz, bu aç Îtalyan takımmı Dinamo K. benzeöyordu «Top kazandıl zaman toplu hücum uygulu lar. diyen Buhtz, Italyanlanı raberlık içın oynayacakla kendılerine ıse en az iM fi galibiyet gerektığıni soylüyo M. Ali: Daha iki yıl ringlerde kalacağım,, NEW YORK Dunya Ağu Sıklet Boks Şampıyonluğu ıçın 1 ekımde Fılıpmler'ın başkenü Manıla'da Muhammed Ali ile kar şüaşacak olan Joe Frazıer çalışmalarını surdürmektedır. Bu yıl dordüncü kez ünvanını ortaya koyacak Muhammed Alı ıse yıne kendmden emın bır şekilde hazırlanmaktadır. Eski şampiyon Frazier bu büyuk maç içın son iki haftada yar dımcüarı Jımmy Young ve Scrap Johnson ıle toplam 100 raundluk hazırlık maçlan yapmıştır Öte vandan 1 ekımde 96 küo 160 gram olması gereken Frazıer şu gunlerde 98 kılo 880 gram gelmektedır Mart ayında Avustralya'da Jımınv Ellıs ı jenen Frazıer bu yıl Ah've karşı ıkıncı maçını yapacaktır Murt.mmed Ali ıse 1975 jılmda üç kez unvanım korumuş ve Chuck VVepner, Ron Lyle ve Joe Bugner'ı yermıştı. Bu arada kendısıyle goruştu ğumuz Muhammed Alı, unvan maçına ılışkm açıklamasmda Fraaer'ın kendısi ıçın bır rakıp olamıjacağını beUrtırken «Praz.er ı daha once de yenmıştım. H jla karşıma çıkıyor. Şımdı benı yenerek umanımı alacağını soyleyecektır Yemlgısını unutu >orsa \\epner'ın, Lyle'nın, Bug ner ın ha' ne bak<=ın» demıştır u Tasos VERGHiTSiS vızyonu tarafından da aynı anda yayınlanacaktır. MANtLLA Dünya agır sıklet boks şampıyonu Muhammed Alı dun, onümuzdeki 1 ekım günu Joe Frazıer'le unvan maçı yapacagı Manılla'ya gelmış ve ohmpıyatlarda dovuştüğü sıradakı stılı ıle dövüşerek rakıbım maç suresı dolmadan haklayaca ğını soylemıştır Şampıvon «1960 Roma OUm Avusturya'daki Uluslararası Kürek Yarışında dereceleri pıyatlannda, yan agır «klette altın madalyayı kazandığım dö Avusturya, nemdekı gıbı kararlı ve çabuk dovuşerek Frazier'i nngten sı Çekler ve leceğım» demış, bu maçtan son ra da ünvanını George Foreman ve Ken Norton'a karşı ko Macarlar ruyup muhtemelen iki yıl içın de rınglerden çekılerek kendi sıni Amerıka'dakl ırkdaşlarmın paylaştı davalarma adayacağını eklemistır. Dığer yandan Frazıer de Ma nıhaja gelerek çalışmalarma baş lamıştır VİYANA, (önder Gürman bildiriyor) Avusturya nın \\ıllah kentınde j'apılan Uluslararası Kurek Yarışmalarının ılk gunun de tek çıftenın ünlu ısımlennden Avusturj'ah WıUı Wolf, Ç«k Vla dek Lacına'ya geçılmıştar Wolf, ıkıncı gun Lacma'yı geçmıştır. îkı gün suren yanşmalann bınncılen şunlardır İki tek dumenrısız Avusturya 713 84 Bayanlar tek çıfte Macaris tan 4 07 92 Sekız tek dumeacısız F Al manja 4 3141 tkl çıfte Avusturya 5 16 94 Dort tek dumencısız Avustur ya 4 58 62 Sekız tek. Çekoslovakya 5 59 90 Hafıf sınıf tek çıfte Avusturya 7 5183 Dort tek dumencılı Çekoslovakya 6 33 75 iki tek dümencisız Avusturya 705 25 tki tek dumencılı Macarıstan 7 36 91 Dort tek dümencisiz Çekoslovakja 6 22 29 Bayai'ar iki çıfte Macanstan 3 14 955. FEDERASYON ASBAŞKAN1 CÖMERT: "BOKSTA EKOL ITHAL ETMEYECEĞIZ,, Abdullah GELGEÇ Boks Federasvonu As Başkanı Ahmet Comert yenı federasvonun eğıtsel çalışmalanna ilışkın sorularımızı yanıtlarken, «Boksta herhangı bır ekolü benmseyeceğımız kamuoyunda janlış anlaşümıştır Bır ulkenın ekolunu ülkemızde ajnen uvgu lamamız olanaksızdır» demıştır. Boksta ekol sozcuğünün, önce ne olduğunun bılmmesı ve tarıî lenmesı, gerekır dıjen As Başkan Comert şunlan sdvlemıştır• Boksta bır ekolü ıthal ede ceğız bıçımmde yer alan sozler ve duşunceler bır vanlış anlama sonucudur Fır süre bnce gaze tenızde yer alan yazılarda da belırttığınız bu konuva ılışkın gorüşler doğrudur Bız federas yon olarak Macar ekolunü be nımseme karan aldığımız yolunda kamuo'.unda yer alan bu duşunceler bır yanlış anlaşılma nın sonucunda olmuştur EKOL NEDIR? Boksta ekol, teknık blycln )lk, fızık, psıkolojlk, sosyal ko şulların insan vapısı ve anatomı si gıbi bir çok etkenlerin bırbı rine uvumlu bır biçimde bu araya eelmesi ve bu özellıklerın Ulkelerde a>n ayn farklılaşma gostermesi sonucu oluşur. Bu yuzden ekolün ülkelere farkü olması doğaldır göre 60 yaşına basan Schön emekli olma^ düşünmüyor Halterde Dunya rekoru kırıldı MOSKOVA Moskova'da ya pılan Dunya Halter Şampıyona sıca katılan Japon Smek Sıkletı Mazamoto Takotıtı, koparmada, Sovyet haltercisl Aleksandr Vo ronin'e aıt olan 107 kıîoluk rekoru 108 kılo 1le kırmıstır AT YARIŞLARI TAHMiNi 1. KOŞU: Favorl Cıvan 2 Pla se Sım 1. 2. KOŞt). Favon Meral 7 Pla seler Serdarlı, Mehtap 3 Surp rız Ange'a 3. KOŞL Favon Ladyluck. Pla se Nahıde. 4. KOŞL. İMvon Ülker 3 Pla seler Doğançay, Serkal Surp nz Ferıde 3 5. KOŞL. Favorı Arabesque Plase Ro> al 6. KOŞU: Fa\orı Dujgu Plase ler Sefa, Kader 14 Surprız Mutlu. 7. KOŞU: Pavon Esrehan Pla se Ulaş 1 8 KOŞL. Favorı Şeyhşamıl Pla seler Pamukkale 2 Baboşcan Surprız Şmn 11 luksel ERLÇ Maçı TV verecek 1 ekımde Manıla'da yapılacak bu karşılaşmajı Eurovısıon tum A\mpa ulkelerme naklen vere ek \e Turkiye saatı ıle 5 30'da \apılacak bu musabaka Eurovı • îunıa a|ır sıklet bnk«! şamphonu V Ali, Manüa'va hareketınden sıonun bır uyesı olan TRT tele once arkadaşımız Tasos Nerghıtsıs ile beraber gorulujor. Macar efcolünü benimsememiz İse olanaksızdır. ÇUnkü bır Macar boksorunun sosyal koşullan, Adana bıyolojık yapısı, kültürel durumu, psikolojık yapısı, Bziki du stadının rumu, biyolojık durumu, gıbi sayabıleceğimız birçok yönleri genisîetilmesi farklıdır O ülke kendi durumu na gbre bir sıstem yaratmıştır projesi Bızde ıse gunümüze dek çeşitlı ülkelenn etkısi altında kaundı ihaleye ğından bir sistem oluşrurularna mıştır. Ekol yaratan Ulkelerin nkartlıyor te< ortak yanlan var ise o da çalışmalan çağın gerektlrdıgi ADA\\, (Cumhuritet Gı bıçımde bılimle birlikte yürütîlleri Burosu) Adana Ş melendir Yoksa hiçbir Ulke Stadının, nufusu varım mıl bırbırlnden ekol Ithal ederek yukselen ve sevırcı sayısı gı bu sporda ileri p'tmemlştir Ru çe artan Adana ıçın yetersız le gelmesı ou stadın genış yuzden btz ekol ithal etme yeri ne bu sporu bıli nsel bir biçimde j mesı zorunluğunu dogurmuşı Beden Terbıjesı Genel Mu vapma volunıı seçeceğiz W brı vol ekol yaratmi" ülkelerin bu < luğu ıle yapılan sureklı ılışl günkü düzeve eelmelerini sağla j sonunda Adana Şehır Stac Devlet Planl van tek voldur 1 oplantılanmr»' senışletiımesı da da aldığımız kırarlar sereğın Teşkılatmdan da geçırılmış, ce, kendi vapmızn s^^ bir ça jcnın ihaleye çıkanlması fe lışma sisteml kuracak ttncak la >tınlmıştır Projenin merkezı Gaziant* bu çahşmadi ilert Dlkelerin teV bu unan BayındırliK Bakaı ortak nokta<n olan bı'lmsol ça l'şmayı kendimize tek j ıl ola I Yapı Işlert Bolge Mudürlügı rak seçeceği2.» ı bır aya kadar ihaleje çıkan gı bıldınlmektedır. BERLİN. (Rıza TAŞOL) tı Alman Mılli Takımının ç tıncısı Helmut ''chön Br gun 60 yaşına girmıştır 196 lında Herbergerden mılli ts çalıştıncılığmı devralan Sı duşundüklenniiJ yansmı s yen ve basın tarafından sevı yen bir kışi olarak tanınmi dır. Ancak yıne de tum Al basım SchönM doğum gün1 kutlamıştır Helmut Schbn 17 kez mıU muş ve bu forma altında 16 atmıştı. Çahştıncılıgında ise sıka'da takımını dunya Uçünc tngıltere'de dünya ikmcisi Almanya'da da dünya şam nu yapmıştı Helmut Schon'un Batı Al Mılli Takımını çalıştırma g < 1978'de Arjantm'de düzenlen Dunja Kupasınian sonra bıt tır Arcak Schon yıne de en olmayı duşunmedığjıı soyle] tedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog