Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

17 Eylül 1973 YEDİ tMERİKALI fETKÎLİLER 7E EISENHOWER, AENDERES'TEN JMUT CESTİKLERİNÎ JELLİ ÎDÎYORLARDI dnan Menderesle 9 eklm 1959 amı Washıngton'daki TürkiBüyukelçihğınde verilen gorılı ziyafet sırasında tanıştım. nn Başbakanı «görunuşte» ••JTO'nun Yedınci Bakanlar ıseyl toplantısında bulunmak re Amerika'ya gelmlşti. «G<Jüşte» diyorum, çunkü toplan)ışışlerl Bakanlan dtızeym3ı ve Menderes heyetiyle bırÎ Pattn RUştü Zorlu da Ame'ya gelmişti. Maliye Bakanı an Polatkan ise Washıngton' heyete katılmış bulunuyordu lantıyı, Başkan Eısenhower ıa yardımcısı Rlchard Nfacon ıştı ashıngton'un siyasal kulislele o zaman israrla yayılan enti, ekonomık ve sosyal bır x>ğazın eşığmdeki Turkiye'CENTO toplantısından vaanarak «büvuk dost ve mutu» Amerıka'dan yenı blr yarkoparmaya çalıştığı yolunidl. inan Menderes, 500 800 mil dolarhk bu yardımı gerçekrmek içın kendısı de «Yenı va»ya uçmus. üstehk Mallye anı Hasan Polatkan ı gereklı ını hazırlaması ıçın daha o.v Imerıka'ya yollamıştı Yaşam bırkaç ay sonra aym bıle noktalanacak olan uç poacı, ne yapıp yapıp eli boş •nemeye kararlı gorunujor TARTIŞMA BACIMSIZLIGA GlDEN YOL Blr fabrıkada grev var. îşçılenn dırenışı gunlerce, ay larca süniyor İşçı'.er «Kurşurüa blmeyı, ezılerek olmeve yeğ tutacak» kadar kesm ka rarlılar. Evet, bır fabrıkadakı grevın ardında hangı tanhsel gerçekler var, sıralıyalım Kıbns sorunumuza bır çozum bu lunamadı, bulunamr.or Ama smıf farkı sonsuz bır şekJde doruklaşıp keskınlesen toplumlarda grev ler çozjme gıdecek yoldur. Çunku Kıbns sorunurnuzun bıle dofru bır biçımde çozumu ışçüerın uyanışından geçer. Bır başka işyerinde emekçllerın dırenışı, satılmış kışıler olan grev kıncılarına karşın suruyor «TurkAmerıkan ilişkılerı çıkmaza gırdi» Evet bu ışyerındekl grevde kendı haklar'nı savunan ışçılenn eylemi, daha çok Amenka'j a «defol» eşdenlığındedır Amenka'dan kurtuluş, Amenkan somurusu nan kokunu kazı>acak yol bu emeKçılerın dırenışınde yatmak tadır. Izmır'de ilerıci öğretmenlcr halkın aydınhk aşamalanyla bağdaşan sorunlan ıçtn vünlyuşe geçtıler . «Amerika'nm Türkiye'deM üslerl sorununun çozümu esnek, kararsız bır duruma gırmıştır. îşın ı ç t n d e ı ş mi var, bellt degil » Evet, TÜRKIYE'dekı Amenkan üslennden annmamız Tiırk halkınm özgur luk ka\gasından geçmektedır Memurlar, insanca yaşamak, «serıdıka» ve «toplu sozleşme» haklannı almak içın yasal dıre nışlere geçtıler Turkıje'de geçım sıkıntısı, gıderek nor mal yolîarla çozumlenem.jecek duruma gelmıştır Evet insanca jaşama gerçeğı emeğın korunulduğu ıktıdarlardan geçer Halklann ınsanra alnı açık, yığıtçe yaşamalan emekçilerin de^Timcı dırenışlerınden geçmek'edır öğrencıler bır okulda derslere boykot karannı kesın bır şekılde uysuluyorlar. tstekleri çağ dışı yontemlerle ıdare edılmemek, topluma pasıf bıreyler olarak yetıştinlmemek. Dlrenışleri surtıyor Evet emper• ahzmden kurtulmamız, ben\ lığımıze kavuşmamız ögrencl boykotlanndin geçmektedır. Tarafsız doğrudan yana olması gereken radvolanmızda, telei ızvonumuzda ozellikle direnışlenn yoğunlaştıgı zamanlarda dış kavnaklı haberlere ge nıs yer verilmektedır, buna kar şın grevlerden buyuk halk kıtl»lerını ve toplumumuzu ilgılen dırdıgi halde soz bıle edılmemektedır Önems'z olavlar, göruntüler devreye sokulup, TRT amacından uzaklastınlmak ıstenmektedır. Bır grev nedir kl denmektedır. Halbuki haksızlı£a dırenç gosteren nıce yığıt evlâtlanmızın kemık'eri henuz çurumedı Evet bır grev nedır kı' Amenka'yı istememekf en başka Bır grev nedır kı? Turkıve'nın bagımsızlıgını istem^kfen başka. Bır grev nedır kı 7 tnsanca yaşamayı istemek ten baska Bır grev nedir kı? Sosval's* Turkıve'nir temellerlni atmaktan başka . B'lıvoruz ıcı bilınç toplumsal vaşantıyı belırlemfz. Tam tersı, toplumsal yasantı bilincl behrler O halde ınsanlık değlşım vasaları uyannca daima ılenve doeru adım atacak şekılde ııvum vapar Emekten yana ıktıdar kurmuş ulkelerde bır ?rup insan çıkıp da «B12 \enden somumlmek ıstıyoruz» dı>e dırenışe geçer m ı ' «Bız insanca vasamak ısfpmıyoruz» dıje yurüjuş vapar m ı ' Izzet H4ZNED4R Adnan Menderes'in son yurtdışı gezısı Orhan KARAVEIi Altı yıl Taksit 15 8 1975 tarıhlı Cumhunyet'te maaş farklannm 6 yüda taksıtlerle odenecegınt bıldıren haben okuduk Tasarruf Bonolanndan sonra, çılekeş memurlar ve biz çılekeş emekliler bir de 39 aylık maaş farklan üzuntusü Ile karşı karşıya bulunuyoruz Ikı dakıkada çıkan bir ka nıınla ve ıkı gün sonra çok sa Mn mılletvekıllerıne odenen 67 bın lıra farklı maaşı da gazete lerde okumuş ve oğrenmıştık Hazınede para yoksa nıçın ken dı farklı alacaklannızı taksıte baglamadmız da hemen ceblnıze ındırdınız'' Maaş farklpnnı hak eden erreklılenn pek çoğu bu altı vıl duşuncesmın uzuntulerını çekerek tabıat kanunu gereğınce rahmetı rahmana ka vuşacaktır Gende kalan hak sahıplennın çoğu veraset denı len sıkmtılı formalıteleri bece remeyerek, goze alamavarak haklannı Hazıneve terketmıs olacaklardır Bu da azınsanma yacak mılyonlar meydana ge tırecektır Belkı 15 mılyar bu suretle bır mılyara ınecektır Yoksa Malıye Bakanlığı bu he saolar içınde mıdır1' Geçım sıkıntısının ne oldu ğunu henüz bılmeyen sız mılletvekılleri beş ay suren rahat yaz tatıllerınızde kanun gereğı olan gecikmiş bu haklanmızı hemen odeme olanaklannı bıraz dılşunemez mısınız? Şu anda ele geçecek ve yasamım biraz ferahlatacak orneğın «000 llra ^ para îçın vatandas neden 6 yıl beklocın, 6 kere gıdıp gelıp yorulsun. Nıçın bu hayat pahalılığında, bu para sıfıra insln'' Memurlardan peşm olarak kesılen ve bınkımı 2 3 mılyan bulan MEYAK paralannı ısletme formullen duşunulemezken, 39 aylık alacaklann kolayca taksıde bağlanması onenlıyor Sorumluluk ınakamında oturan akıllı kışılenn bu taksit bulusunu vuce meclisımız de onaylarsa ne dıyelım Sendıkamız yok. grev hakkımız yok Pekâlâ, pek uygun demekten başka Bu durum karşısında benım de bır onerım olacak Kaygılar ıçınde bın kere oleceğımıze «bu hakkınızı veremeyeceğız» gerekçesıyle bır af kanunu çıksa bır kere olur, jıllar su recek uzuntuden kurtulmuş olurduk. Revnak NASILSINIZ İYt MİSÎNIZ? Bugıin 16 agustos 1975 cumartesi Tatlı uykunuzdan uyandığınızda, ölumunü kılınız kıprrdamadan seyrettıgınız Harun Karadenız'in hayata veda ettıgmı okudunuz gazetelerden. îçınızde bır rahatlama oldu. suçluların delülen yok edışındekı sevmç gıbı Efendıler . Çoguntız Alucra'yı, hele Armutlu köyünu hıç bılmezsmız. Orada ınsanlar kayalann yan ğında buyüyen otlar gibi zor bır yaşama mahkumdurlar Sızler buna yıllar yüı «kader» deyıp uyuttu nuz mılletı Harun ve onun gıbı bınlerce Harunlar bu kader olamaz dedı ve 33 jaşında onu olume gon derdınız Sanıyorsunuz kı, Harun oldü, meydan sıze kaldı Sızler gıbt bır yaşamı kabullenseydı buyük bır olasıhkla yasıyor olacaktı Ama O, mutlulugu sızler pıbı sadece yaşamış olmakta. sadece gıymekte ve sadece yemede aramadı. Is'edi ki; benim ovalanmın, benım ormanlartmm, benım denizlenmın meyvelerını mılletımle birlikte yıye^ım Yabancılar, uşaklar talanlamasınlar vurdumu Işte buna razı olamadınız manevıyatçüar, mllll ahlâkçılar. Fakat, şunu unutmayınız; Alucra'nın dık kavasındakı yankta yıne otlar var Hem daha da artmışlar Her ne kadar oralan KANDIRA kadar vertmlı de ğılse de yetışebılen her urunü kalıtelidır, sağlamdır Mustafa Nafiı \KSOV Çımento Fabnkası TRABZON Adnan Menderes \e Fatln Rüştü Zorln, Beyaz Saray'da Eisenhowerle birlikte Menderes, Eisenhower'ln kendisine armafsn ettifl imzalı fotojrafı tutmaktadır.. ADNAN MENDERES'İN SON ÖNEMLÎ YURTDIŞ1 GEZtSI. 27 MAYIS DEVRIMÎ ÖNCESI AMERIKATA YAPTlGl RES.Mİ ZIYARETTIR BEN BU GEZIDE TÜM ÎKTtDAR AMERIKA SIYASETI MERHUM DONEMI BOYUNCA KÖRÜKÖRÜNE Y^NLISI DENEBILECEK BIR ISRARLA SURDURMÜŞ OLAN MENDERES I YAKINDAN IZLEDtM VE GÜVENDİĞt D4ĞLARA KAR YAGMASI KARŞISINDA. ZATEN BUNALIMLI VE DEĞIŞKEN KIŞtLIGINlN UĞRADlGl SARSINTILARA TANIK OLDUM B^ŞTA MERHUM İSMET tNÖNÜ OLMAK ÜZERE MUHALİFLERİ HAKKINDAKÎ SUÇLAMALARINI DİNLEDtM MENDERES TRADEJİSI KANIMCA BIRAZ DA, GELECEKLERİNİ BÎR BÜYVK ÜLKENÎN DUMEN St'YUNDA ARIYAN DE\ LET ADAMLARININ TRAJEDISIDÎR BtR ÇOK YÖNLERI ŞIMDI ILK KEZ AÇIKLANAN BU GEZIYE AlT İZLENIMLERİMI TURK AMERtKAN tLIŞKILERÎNİN BÜGÜNKÜ DURUMUNDA BAZI DERSLER IÇERDÎĞÎ DUŞÜNCESIYLE KALEME ALDIM O. K. ÇOĞU KEZ KAPILARA ÇIKAN BAŞKAN EİSENHOWER, MENDERES'i BEYAZ SARAYIN ZEMİN KATINDAKi BiR ÇALIŞMA ODASINDA KARŞILAMAKLA. yETiNMiŞTl leştırılmesı odununü rahatlıkla Koparan Amenka, Menderes'in karşılığmda bır şeyler ısteyen elını kıbarca gen ıtıyordu. Ade ta, «Başka kapıya» der gıbıydı. Nıtekım. gezısının gen kalan bolumunde tam bır soğuk saDışişleri Bakanhğında \aş tahrıkçısı havasıyle Rusya'yı geae de suçlayıp duran MendeAym gün Dışişleri Bakanı Her res, tum umuUarını yıtirmış oter'ın makamına da gıdıldi. Mr larak Turkıye'ye dondükten kıNe var kl, Menderes ve arka Herter Menderes'le bıraz daha daçlan o gece fazla neşelı go uzunca goruştu ama, devrin Baş sa bır sure son. a. temmuzda zukmedıler. Devrin Başbakanı bakanı randevusuna zamanında Moskova'ya gıdeceğı surprızıyle j^ğttnışiar. oğleden oncte yanma Dı$islen gıltiği halde Bakamfr. öze). kateAraerflçarEaşkanı wt)ıgışlert Bakanmı da alarak Beyaz Sa minde, sıradan bır ziyaretçi gıbı raj'a gıtmış boyle dururrtlarda uztın Stire bekletıldı. ^^ *•„ Bai.anınaan ıstedığbH "**^ulaiöaçoğu kez kapüara çıkan Başkan Bu davramşiardan anlam çı dığı guntm akşamı tanıştınldıEısenhower Menderes'ı zemın ka karmaya uğraşan bızım Dışişleri gım Menderes. Ekselans Eısenhower1n ötındaki bır çalışma odasında yetkılılen, ozel soyleşılermde, zel uçagıjla yarın Amenka ıçınkarşılamakla vetınnuşti. Kolum yurt ıçınde dunımu ıyıce sarsıl de bir gezıye çıkıyorum, sız de daki saate gore 20 dakıka sür[. Bu, kaynayıp duran TUr muştü gorüşraelerı. Kapı açılıp maya başlayan Menderes'ı Ame katılır mısımz9 dedıkten sonra, rıkalılann artık eskısı kadar tut "nln sorunlan karşısında bel da bız gazeteciler resım çekmek madıklannı, bu nedenle ondan mensubu oldugum «Vatan» gae son janslanydı ıçın buyur edıldıgımızde Men gelen yenı yardım îotemlerını so zetesının o zamanki etkın munderes Beyaz Sarayda deres, kolunda, parlak kâğıda ğuk karşıladıklarını one surüyor halefetıne sozu getırmış ve gute, gazoz kapağını bulduğu sarümış bır Eısenhower portre lardı CENTO topla ıtısında Ju lerek Boylece aranuzda, bıze bol mılyoner olan bır Amerıkalı sı ıle gulumsemıye çalışıyor ve pıter fuzelerinın Turkıye'ye yer bol veryansın edecek bır de «Vatancı» bulunur dıye eklemıştı. Cumhunyet, Mıllıyet ve Hurrıjet gaze'elennın sahıplen Menderes le birlikte \ e onun çağrılısı oiarak Amerıkaya gelmışlerdı. Zorlu 'nun yanısıra, Genel Kurmay Başkanı Ruştu Erdelhun, Demokrat Partılı 4 rmlletvekılı, Melın Esenbel \e Ercument Yavuzalp gıbı dıplomatlar, Basın Yayın Genel Mudurü ve az sa>ıda ozel gorevli de vardı heyette Amenka Büyukelçunız Suat Hayn Urgüplü ise, gayet sınırlı tutulan heyete Washıngton' da katıimışn. Amerücaya gelen konuk devlet adamlarıyla bıraz ılgüendıkten sonra onları ozel askeri uçaklanndan bırinı emlrlerine vererek Washıngtondan uzaklaştırması, muteveffa Eısenhou er'ın se\dıgı ışlerdendı. Ozellikle başkentte aradıgını bulamıyan yabancı konuklar ıçın bu, lyı bır teseüi armaganı yenne geçıyordu ÜsteUiC Menderesı, bınlerle mıl otedekı petrol eyaletı Teksas'ın DalDIRECT M T D üe bir yabancı dili mümkün EO las kentmde bekiıyen bır de yakın dostu \rardı: Amenkanın esolduğunca kolay, çabuk ve araçsız öğrenkı Ankara Buyukelçısı ve o gunmek isteyenler için özel olarak planlanmış lerın ışadamı George McGhee. Bır nalta suren ve Amerıkayı yepyeni bir öğretim sistemi hazırladık Kuzey • Guney, Dogu Batı yonsizlere.... lerınde kapsıyan gezımız bojiınca Sayın Nadır Nadi ve Mıllıyet D E T M T D İngilizceFransızcaAlmancayı I C R EO Gazetesı sahıbı Sayın Ercument Karacan'la birlikte Menderes'e, ana diliniz gibi duyarak ve konuşarak oğhemen tum yurt sorunlannı ıçeretir. Fikirlerin ifadesinde yalnız öğretilen ren dolajsız sorular soruyorduk. Partüı arkadaşlannın, «Beyedil kullanıhr. fendıyı uzduğumuz ıçuı» bıze ters ters baktıkları, hatta mudaD E T M T D yabancı dili tercümesiz ve o I C R EO hale etmeye yeltendıklen oludılin konuşulduğu ülkede imiş gibi öğretır jordu Ne var kı, eskı Başbakan, soruıanmıza ne kadar kızarsa kızsın, bunlan kendı değışken ve fırtınalı uslubu ıçınde ce\aplamaktan ve tartışmaktan şıkâjetçı gorünmuyordu. aklıevvelin yaptırdığı, ve daha sonra Turkıye tarafından satın alman saray yavrusu Buvukelçılık bınamızda 9 ekım akşamı verılen ziyafet de, aslında. bel baglanılan bu yardımı koparma çabasına yorelıktı Şeref konuğu ıse, tekerleklı sandalvesıyle Büyukelçılığe gelen Dışışlen Bakanı Chnstıan Herter'dı. oracıkta bana soyledıklennden zıyaretın bır «nezaket zıyaretı» duzeyınde kaldığı anlasüıyordu •Esas konuva gırılmedığl, gı rılmışse bıle sonuç alınamadığı» soylenebılırdı. İstikbalimiz Kimin Elinde? 73 74 oğretım yılında orta dereceli okullardan mezun olduktan sonra üniverslte sınavlaruıa gırdık Smav salonlannın onü cml cıvıl neş'e dolu, ısükbâle umutla bakan kalpleri mes lek sahıbı ve yurduna yararlı olabılme erefi ıle çarpan gençlerle doluydu. Oysa; sınavlar başlı başına bırer sorun. Avrupa ve bazı ülkelerdekl efıtım sıstemıni gozonune alırsak boyle duşunmemek olanaksız Neyse sınav sonuçlan teker teker adreslerimize gelmeye başladı. Klmlmızt şartlı olaralt bazı okullara yolluyorlar, kımımız de hiç bır okula gıremıyorduk. Daha sonra puan düsmesiv le bazı okullara kayıt yaptırabılme olanaklan doğdu î'akat; bu okullann çogu bulundugumuz yerlerden çok uzaktaydı. Velilerimiz ögrencllere yapılan saldınlan duydukça korkudan bızlerı yollamadılar. Bız çaresızlık içınde çırpınırken Mektupla Yuksek Oğretım dıye sozde kurtancı bır egitun sıstemı doğdu. Hepımiz umutla kayıtlanmın yaptırdık One surulen şartlar gayet guzel ve ra hat bır oğretım sısteml gorunumündeydi. Sonraları sorunlar ardı ardına gelmeye başladı Oncelıkle kıtaplarımız 45 ay sonra geldi Çahşmaya başladık. Sınav gunu yaklaştığmıia du zensız olarak gelen kıtaplar bizi iyıce sıkıştırmıştı Hattâ sınavdan bir ıki hafta önce. onbeşden fazla kıtap geldı ki bunlar da bu bğretım donemi ıçın veterli kitap sayısı değıldl. Benım gıbı vuzlerce oğrenci de günduz çahştıkları ıçın bu kadar kısa zamanda ve düzenv.j gelen kıtaplarla gece yanlanna kadar çalışmaK zorunda kaldılar Üstehk onceden çahsanlar içvn soz verilen gece kurslan kaldırılmış, ış jerlerin den bırer aylık ızm als'nlar demlmıştır. Oysa; ızın almak, ızın alsınlar demek kadar kolay değıldır Zaten çoğu ış \erlen de okulla ıhşkısi olanlan ışe almıyorlar Sınav gıinü geldığınde bız bır gun sabahtan akşama kadar o emeRimız karşıhgında smandık Daha doğrusu sınanmadık, şansımızı denedık Çunku azınlıkta olciuğunu tahmın ettığım kıtaplan duzenli gelenler tam gelenler ve şanslı olanlar kazanmışlar dığeılen tam anlamı ıle elenmışlerdı. Herhangi bir şey uzerinde öğretmenlere so rular yonelttığımızde, «Bızım hıç bır bilgimia vok evlâdım. yanıtmı alıvorduk. Bakanhktan desenız tam bır yanıt çelmıyor Bu yaz donemi kurslanna katılan arkadaşlar bızden daha fazla hak sahıbı olduklan halde on lar bıle daha ne olun bıteceğını bılmiyorlar. Bunun vanı sıra bizlerin emekleri böyle kasla goz arasında erıvecek mı* Sımdı tüm arkadaşlanm adına soruyorum M zlm bu sorumuzu tam \anıtlayabılecek ügıUlere; bız bugunun gençlen rannın büvukleri, gelece ğe ışıklı gozlerle bakamayacak, vurdumuzun so runlannın karşısında eli kolu bağlı oturacak mı MZ 0 Zamanı gelmış de geçmış olan, elımizl kolumuzu açıp yurdıımuztı daha ıleri gotürmeya çalısamıvacak mıyız' Eğer istıkballerimız elimizden alınmıssa ıstıkballenmızı kımlerın ellennde arayacağızî. Sennur BAĞCI 304 Sok No: 15/3 Mersmlı tzmır yabancı dil öuretiminde başlangıç'ARACSIZ OLMALIDIR... Herhangi bir mekanik vasıta ile değil OKUYUCU MEKTUPLARt Fatsa Festivali sürdürülmeli Yurdumuzun her yoresınae, ılmde, ılçesınae, bucagında, ko yunde, gunler, yıldonumler, nat talar, bayramlar, şeilıkler, me sırler, duzenlenır Bu duze:Ue meler, ocak'tan aralık'a degiü, her yıl sürer; kımısı ekonomık kultürel, toplumsal yonden yenılıkler, aşamalar, yararlar ge tırır Kımısı de kokleşmış, amü klâsık programıyla, hatta prog ramsız süraunilüşu ıle, 40 5(J100500 yıldan berı, her yıl vı nelerur durur, bır yarar sağU maz, eğlenınektcn, vakıt geçnmekten başıta Işte, bu ıkıncı tur duzenıemelerden oırı de Karadenız kıjısmdakı kentlerımızde surau rulen, omefın, Ordu'nun Fat&ı Ilçesı'nde, her yıl 20 mayıs ta kutlanan «Mayıs Yedısı Şenıı ğısdır. Bahann gelışını kutlamaK ıçın uzun yıllardır, belkı yuzyıllar dır yapılan «Mayıs Yedısı Ş^n lığısnın, gelenek'den gerek^eme'ye geçış aşamasını, şımdıve dek gerçekleştırmış olma^ı, top lumsal yaşantıya yenı bir oan lılık getırmesı yönünden gsra kırdı. Ama ne oluyor?.. llçede ne kimlık yapan, bugün bır başka ılımızde gorevinı surdüren DH yurttaşımız, 1971 yılında, fcısı sel çabalanyle, «Fatsa Harası Festıvalinni duzenlıyor Haııiai Guzelı seçıüyor, balkbıhm eıap len gosterıler yapıyorlar, ner kese hamsı ziyafetı verilıyot. eğlenılıyor, bır başka nava va ratılıyor ilçede . Fakat, hesım yurttaşımız ıl çeden ayrılınca, şenlık de, bır kez daha duzenlenmıyor. Kım se, Belediye, Kaymakamlıfe, bıı demek, Tunzm ve Tanıtma Bs kanlığı, kımse almıyor ışı üze lumsal, tunzmsel, kooperatıf gelışmeyı, Kalkınmayı saglarrui* olan bır şenlık'ın, bir gunua, bır bayram ın sımgesı olabılır Ve olmalıdır da Uluslar, tarıhlerı ıle ekonomık, turızm, halkbılım, ve da ha nıce degerlen ıle tarunıxıar b ınlarla ovunurler Bu degener gunlerle, oa>ramlarla, şenliKJer le, >ıldonumlerle, haftalarla ya şatılır, kuşakiardan kuşaKlaıa bu biçımde, bdyle de öjrenılır Bız, bu köşeden, Fatsa Beled:>e Başkanlıgı'nı, Fatsa Kav makamlığı'nı, varsa bir esnat dernegını, Fatsa Turızm ve Ta nıtma Dernegi'ni ve Turızın \e Tanıtma Bakanlığı yetKMıennı, boyle bır toplumsai, ekonomık, tunzmsel çalışmayı yenıden ve gelenekselleştirerek gerçesleşrır meye çağmyor, eskı geıeneslerden, çağın gereksempienije doğru yol alınmasını dılıyor, .vurtse'ver bır yurttaş jlaraK beklıyoruz Yaman AKBA1AR Bayır Sok. 58/4 Teşvıldye ISTANBUL Yurt dışındaki işçiler soruyor: «Dövizlerimiz nereye harcanıyor» İNGİLİZCE FRANSIZCAALMANCA Lisan kursları tarihinden itibaren açılıyor. Isteyenlere broşur gonderıhr. DIRECT METHOD 13 Ekim 1975 Yuket/k Oyrvoırrre Mvztrtema Cop gibi sallanan puro Bu tartıçmalardan bın sırasında Menderes, uçakta kendısıne sunulan madenî kutulu kocaman Kavana purosu hıddetle yukan aşağı sallarken Nadır Nadı dayanamayıp Beyefendı, dıje takılmıştı. Su meredı polıs copu gıbı karşımda sallayıp durmayın lütfen Memlekette olup bıterüerı duşur.up neşem kaçıyor!. Boylesıne protokolden uzak bır gezı oldu Menderesın son Amenka gezısi ve ben, onun, bır saat once aşırı nezaketıvle etrafım etkılerken bır saat sonra en yakışıksız sözlen kuHanabıldıgını; bır saat once en çok kullanılan •!i7oe tenmleri bulamavıp sıkmtıvla kemkum ederken bır saat sonra tertemız bır tngılızceyle en guç konulara hemen de hazırlıksız vaklaşabıldıf ını hayretle gordüm .. Ayrıca bayanlar için ozel SABAH DlL KURSLARI. TÜRKİYE'DE Tam oğretım kadrolu yabancı dil kursu .. KAYITLAR BASLADI Unkapanı Yabancı DiHer Öğretim Bölümü Manıfaturacılar Sıtesi 5 blok 1JIMKAPANI ISTANBUL T "' 22 95 32 (llancılık. 3Ü90 7260) J YARIN: Menderes'e göre înönü, CHP ve ülkenin geleceği Almanyada çalışan işçilerin alın terlen olan 7 mılyar marka goz diken MC Hükümetınin dövız yetersizlığınden bahsettiğinl okuyoruz. Bır ne\i kasıtlı olarak bu d8 vızleri vollamamağa kararlıyız Gumrük kapılannda en ufak blr hedıye için saatlerce bekledığlm'ze ksrsılık m ı ' Yoksa 20 milyon vergi ıadesı alacak hısım akrabalar ıçın mi doviz jrollayacağız dahası Avrupa müzik hollennde eŞlenecek olan yüksek sosvete içın m ı ' Butçeciekı açığı duyuyorua. Boş vere sunllen memurlar ve luzumsuz tavınler içın boşalan PTT HiZMETLERi, GEREĞi GiBi bütçeyı bu alın terlenmlzle ml dolduracaksınız' Yakmda devaYÜRÜMÜYOR luasyon habenni ızlıvoruz, ellBen Van üinin Başkale llçe olmasının önlenmesmi PTT sa mızdekı 35 fcuruş da durduğtl verden eksılsın mı istıyorsunuz? sinde Emnıyet Komısen olirak yın yetkılılerıne duyururum. Yagma yok bevler. Mark durvazıfe gormekteyım Senelik tzNURt YENGİN dueu yerde değer kazanıyor. nımı kullanmak Uzere temmuz KOMİSER Ama mılli savunmamız içın ls ayı ıçersınde Istanbul'a gı*nm. Başkale Era. Komisprı tevın başraız ustune, bir kuruş Ağustos a\n maaşımın Is'anbulkalmıyasıva yollanz. dakı adresıme gönderilmsM t Oy vermede mühür, Keyfî tasarruî tçm ıse asla çın, Başkale Emnıyetinden bir bunu bövle bılesınız arkadaşımı mutemet tayın et sakınca yaratıyor Ahmet ÜSTÜNEL tım. Ağustos ayı maaşım U'on1975 genel seçımlennde gor1 Rerlin 42. Tempelefor buldaki adresıme Başkale PTT' düfum ufak bır sakıncanın 12 llfer Str 2 sınden arkadaşım tarafın<1an ekım 1975 seçımlennde de yapıl Telgraf havalesi ıle dogru ola maması içın ilgilılere duyurmaALMANTA rak postslandığı halde Başka vı faydalı sanıyorum. le PTTsınin Istanbuldakl ilgili Geçerstz sayılan oylann bır Kitap PTT'ye yanlış tsım bildırme<^ kîsmmm da rEVErr) muhnlnıın sonucu adıma gelen para ha ıki yere vurulması olduğuna gö Koyümüz halkınm kalkınmavalesıni tarafıma Istanbtıld&n re 1973'te ov verdığim sandıkta, sında kulturün onemıne ınanödemedıler Bunun lizenne r*>n dık CAMKÖY OKUMA ODASI de tzinim bıttıj^"den »eKraı ıstampa çok fazla ıslak tdı. mu nı açtık Başkaledeki görevime dftntlo hıir kâ*ıt Uzerinde büvtık bır Halkımızın tanm sağlık ve Başkale PTT'sine müracaat »ıt nokta enbi ohıyor ve katlandığı toplumsal j onden bılınçlenmetiTi, Istanbul'a gön<lerilen oara ven de mühürliveeek durum sını sağlamak amacımızdır davdı mın tarafıma tade edilmestnl 'sKalkınmada kd'tıirun geKanalı ere itıınıHınj olan'l' tedım. fakat Başkale PTT'sl Ba reğıne manmış vardimseverler» bır şey de konmamıştı Acaba na olumlu bir vanıt vermcrtı nıuhur vurularak yere vazı ka rıne!. fi*>n Kitao dergi, aanklopedl Oysa, hamsi Karadenızlının Galiba verecegı de vok. Acli lemı ıle bır tşaret kovmak aynı beklivoruz redbırler alınarak benlm gibj ışı gttrpmez mi saygılanmla. önemlı gelır kaynaklanndan bi Çamköv Okaraa Odası dığer vatandaşlann da tnagdur M. ERSOY Istanbul Gölhisar / BURDUR rl olarak, amacı, ekonomik, top
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog