Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

r ALTT CUMHURIYET 17 Eylül 1975 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 17.9.1936 TARİHÎ ESERLERİN MUHAFAZASI y Başvekâletin emrl üzerine belediye, çeşitli devirlerin sanat ve kültür safhalarını canlı bir surette tasıyan eski ve tarihi binalann muhafazası hakkında dün bütün şubelere birer bildiri göndermiştir. Belediye bu bildiride, mühlm maddi fedakârlılclara ihtiyacı oîan memleket 1çtndeki milü ve tarihi eserlerln muhafazasına çalışıldığı halds bazı klmseler tarafından eski sebiller ve türbelerin üzerfndeki kurşunların sökülerek satıldığı, halbuki mUlî varhğırmzın ve uygarlığımızm birer belgesi olan bu gibi degerii yapıtların tahrip edUmesüıe, büyük bir itina ile karşı koymayı ve Dunların cezalandınlmalan gerektiği snlatümaktadır. Son fırtınalar yüzünden b a a çun levhalann kopup uçan kı. sımlanrun tamiri de yapüacak' işler gırasındadır. Fakımsızlık yüzünden de yıtalmak tehlikesi ile karşılaşılan bir kısım eski eserlerin de onarılması işine bü yük önem verilmektedir. Bir mil let için tarihi yapıtlannın değerini bilmek, onlann kıymetlerirıi takdir etmek uygarlığın ilk şartıdır. Bu hususta belediyece geniş bir program hazırlanmaktadır. • Eskl Yunan Cumhurbaşkanı Alexandr Zaimis tedavi edilmekte olduğu Viyana'da ölmüştür. HUkümet, eski Cumhurbaşkanının nasını Atina':>a getirecek ve hanrlanan program gereğinee ölen Başvekiller gibi ken j disine bir cenaze törenl yapüacakbr. terihi eserlerfn flzerbıdeM fcur Sinema mevsimi başlıyor mu? Atillâ DORSAT Çalışan sınıflannın yaşamlannı gitgide bir tçalışma 'dinlenme» dengesine oturtmaya ve tüm eko nomilerinin temposunu da bu denge içinde ayarlamaya dogru gıden batıda, zaman süresi olarak gittikçe uzayan «tatıl»den dönüş ekonominin yeniden normal hızına kavuşmasıyla birlikte kül tür ve sanat yaşamında da bir yeni canlılığa sahne olur. Dünya nın tüm büyıik kentlerinde yaz ayları boyunca uykuya yatan sanat (o da tam bir uykuya yatış degildir. ya gerçi, çeşitli j'az şen likleri aracılığıyla başka biçimde de sürüdürülür sanat yaşamı), dönüşle birlikte her alanda yeni atılımlara sahne olur. Yayım ha yatı canlanır, tiyatrolar, sinema lar yeni yapımlannı sunmaya bas lar, konserler, sergiler, gösteriler birbirini izler.. Tüm bu etkinlikle ri özlemiş olan meraklı için doyulma7 bir tadı vardır, bu dönü şün.. Ülkemizin sanat yaşamında da bu «Eylül Ekim Dönüsü» bir gelenek olarak yerleşmiş sayılabilir. ömegin sinema meraklısı, her yılın bu günlerinde gaz«teler de yayımlanması adet olan uzun listeleri tarayarak o yıl gösterilmesi olanak içi olan filmleri »ni5 tınr.. Ancak bu yıl sinemaseverler bu tür listeleri boşuna ara^ makta ve beklemekte olmahlar.. Geçen yıllann o cicilibicili film listeleri gazetelerde henüz göcük medi.. Gözükecegi de pek yok . Gerçekten de yeni mevsimin başında Türkiye'de sinema piya sası yıllardır görülmemiş bir dur gunlıık. kararsızhk giderek panik içindedir. Kimse ne yapaca6ını. neler getirip gösterecegini bilmemektedir. Seyircinin önümüzdeki mevsimde de sinemaya, geçen birkaç yılda hızla gelisen ve geçtiğimiz mevsimde doruguna çıkan ılgisizliğini sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmemektedir. Sınemalar pl değistirmekte. b a n lan kapanmakta veya işletici bu lamamaktadır. Taksım'deki İntercontinental otelinin altında ya püan son derece güzeî bir sinema salonu kimseye kiralanamadığından bozularak dükkan halipılan son derece güzel bir sine ma için de aynı âkibetten sözedil mektedir. Geçtiğimiz yıllarda lis telere nasılsa sızan değerli ve sinema sanatı yönünden önemli filmleri biryana bırakımz.. Ama bu yıl, dünyada çevrilen, ismi duyulmuş, eli yüzü düzgün bir BULMACA SOLDAN SAĞA 1 El yazısından yazanın taırakterini almayı amaç edineo ea lışma, yazıbilim, 2 An», baba ve çocuklardan oluşan topluluk Tersi bir harfin okunuşu, 3 Tersi înek. manda gibi büyük baş hsyvanlara verilen ortak ad Tayin. 4 Ölüm cezası, 5 Bıt Iri, 6 Bir kürk hayvanı încit, yarala, berele anlamında bir soz, 7 Tersi tuğla ve kerpiç gibi maddelerle örülen ve bir yeri çer releyen set Bir kimsenin iye liği altında bulunan şey. 8 Or tasına sesli bir harf getirildiğ;nde geniş karşıtı anlamında bir soz belirir Doktor'un yazdığı ilâç listesi. 9 Fazlac* ööa Tersi bir uzuv. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Mora kaçan bir tür kınru 12 3 4 5 6 7 8 9 m boys, 2 Tersi iliskin «ılammda bir söz (eski dil) Bir erkek ismi, 3 Bir Avropa ttlkesi halkından, 4 Demir'in sim Resi Yumuşak bir maddeden yapılmış bükülebilen ve sanlabi len uzunluk BlçmeyB yarar «Jet, 5 Karşılık. 6 Tersi örgtl ije yapılmıs süslü kumaş. 7 Göçe j be çadın Ana yapı. 8 Bir no i ta Polonyalı ünlü bir futbolcunun ismi. 9 Bir Peyg»mber ıs mi Gök. DÜXKÜ BULMACANTV ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA (1 Bastarda, 2 açaMVe, S KıtAst, 4 Etiket, 5 Esnet Mil, 6 r t Asma, 7 lstekli. 8 Dakka, laH. 9 İKEskici. YUKARIDAN AŞAĞITA: 1 Bakteridi, 2 Açı sisaK,: 3 Saten Tk, 4 Tm Tereke. 5 Ait Kas, « Risk Al. 7 Temsilt, R Av Tirn aC, 9 Ek Lalhi. Türkiye'de sinema bir süre için ölmüştür. Filimcisinden sinemacısına, seyircisinden sinema yazarına, sorumsuz ilgililere dek herkes bu ölümden bir parça sorumludur Bu mevslm Itiul edllen çok Myib Hıdnç nimlcrden blri: Liliana Cmvani'nin «Gece Befcçlsl The \i(tht Porter»... Ancak fOmln Kösterilmesi. içinde konnvls yakından Ilişkill ban «açık »abne» lerin geçnıesine ba|lı. Resimde Cbarlotte Rampllng ve Dirk Bojrarde filmde. . TELEVİZYON 18.59 19.00 19.25 19.45 AÇ1LIŞ Tt> PROGRAM RAMAZAN PROGRAMI YAŞAMA KAVGASI BÎR ÖYKÜMtZ VAR Anlatan: Nesrin Sipahl 20.00 HABERLER ve HAVA DURUMU (Tuna Hus Jülide GÜIİM.35 MtZEDEKÎ HAYALET «Peçe Yırtılıyor» Sürekli dizmın 13. ve «on bölümü 21.05 TÜRK MÜZÎĞt TOPLU PROGRAMI Hacettepe Üni. Türk mü nr) zifi korosunun konseri 11.40 NAKLEN YAYIN Dünya Serbest Glires Şam piyonası finallerinin Minsk kentinden naklen yayını 83.30 G t N E BAKJŞ 23.45 PROGRAM ve KAPAN1Ş RADYO TRTI 05.02 06.00 06.02 06.30 07.02 07.07 07.30 07.40 09.02 10.01 10.21 u.oı 11.15 TUrküler, oyun havalan Kısa haberler Günaydın Bölgesel günaydiD Köye haberler Bölgesel yayra Haberler Sabahtan sabaha Kadın dünyası Arkası yann ' Bölgesel yayın N. Tüfekçiden MlrMler Şarkılar 11.35 12.00 12.10 12.İ5 13.00 13.15 13.30 14.02 I5.ni 15.25 15.40 lfi.00 16/15 16?0 16.45 Cesitli m ü z i k Bölge h a b e r l e r i Öğle ü z e r i R a d y o TV p r o g r a m ı Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Sizlerle birlikts Çeşitli müzik Türküler Şarkılar Bölge haberlerl • Bağlama takımı ^ Türkçe sözlü hafif müzik Çocuk bahçesi 17.02 17.50 20.00 20.30 20.45 20.50 21.02 21.30 22.02 23.00 23.10 23.10 23.35 00.02 01.05 Akşama doğru iftar programı Haberler Türküler Tarihten yankılar Serbest saat Konulann içinden Klastk Türk müzig' Bölgesel yarın Haberler 01.00 Bölgesel yayınŞarkılar fteçidi Türküler geçidi Gece konseri 04.55 Gece yanst konusu, TÖnetmeni v« oyunculan olan filmleri bile görrnemia pek kolay olamayacaktır. Sinema gerçekten bu denli büyıik bir bunahm mı geçirmektedir' Kuşkusuz evet. Peki, sinemalann tümü kapanacak, film ciler meslekten çekılecek midir? Kuşkusuz hayır.. Nitekim birçok sirket. gazetelerde yayımlamasa da listelerini bastırmış. sinemalarla pazarlığa oturmuştur. Ama ne listelerl. Ve ne filmler!. Size bazı ömekler verelim: Geçmiş yıllann iyi filmler getirtmesiyle tanınmış bir şirketı «yepyeni bir anlayışla sizler için hazırladığımız seçkin filmler» baslıjŞı altında $u filmleri sunmaktadır: Siyah Emmanuel. Evlilikte Mutluluk, Ben bir Kadınım. Vahşet Şehrinde Seks, Aşka Şusayan Kız. Kadınlara Dayanamam, Aşkta Yasak Yok, vs.. Başka bir şirketin «sinema krizine meydan okuyan altın lıste»sınde ise şu filmler vardır: Napoli'de Seks. Sekso Manyak Seks Kulübü, Aşk Ustası, Seks Hırsızı, O Biçim Kızlar, Aşk Mermisi, Suzan'ın Şeytanlık lan Aşk Hastası, Bu Gibi Kız, Şeker Kamışı, Sek» Doktorası, Kız Tuzagı, Aşk Adası, Aşkm 69 Çeşidi, Aile Boyu Aşk, Erika Herkese Asık. Kuduran Vücutlar. vs.. S?nırım bu kadan önümüzdeki mevsim • sinema • ve «sınemacılık» haftası altında seyırcimıze, halkımıza hazırlanan iğrenç ve korkunç oy.ın hakkında bir fikir vermeye yeter .. Şu anda, Türkiye'de bırtakım ada:n lar yazıhanelerde oturmu^lar, dünyanın dört bir yanında •fiîm> ismi altında çevrilen ne kadar bayağıhk, pespayelik, iğrençhk varsa bunlan birbirinin elirden kaparak toplamaya ve Türk mil letınin milyonlarca üraltk dövizi ni akıtarak yurdumuza getirtmefe uğraşmaktadırîar.. Kapanın elinde kalan bu bayağılıklara <çe kici» birer isim bulmak da bu uf raşm sonraki aşamasıdır. Bir şirket. ünlü «Emmanuelle»j sansürden (elbette kusa çevrilmiş bi çimde) geçirerek bunalıma meydan okumaya çahşmaktadır.. Baş ka birisi sundugu «dev liste»deki seks filmlerini açıksaçık resımlerle süsleyerek müşteri avlamak yolunu seçmiştir'. Daha aklı başında bazı şirketler ise simdilik beklemeyi, piyasamn durumuM göre davranmayı, az ama önemli ve iyi bazı filmlerle gerçek sine maseveri yeniden sinemaya dön dürmeye çalışmayı seçtiklerini söylemektedirler.. Ancak bu «a* ama önemli» filmlerin isimleri belli değildir. Görüldüğü gibi. sinemasevr icin gerçekten karanhk ve seviyesız bir mevsim başlamak üzers dır. Demirel'in döneminde «bıra kınız yapsın bırakınız geçsin» ilkpsinin sinema alanında «bırakınız getirsin, bırakınız göstersin» biçıminde uygulanması saşırtıcı olmayabilir. Ama ithal filmeiliginde olduğu gibi yerli sinemada da kendisini gösteren bu seks filmleri furyasımn da, (milli, mânevi değerleri koruyucu, milli ahlâkı savunucu) bir MC ikt!dan döneminde boylesine azıpnlaşması da ilgi çekicidir. Başta sağcı bir hükümet, Kültür Bakanhğında «bize tslsm eserlert yeter, Yunan'ı Roma'yı ait olduk lan yerlere yollayalım» diyen bir Kültür (!) Bakanı. yabancı dergilerdeki meme uçlannı bantlayan bir anlayış, TRTde Yalçmtaş/Çakmaklı egemenlıgı... Son 08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 Gün başlıyor Haberlerin içinden İki solistten şarkılar Onlar da çocuktu Türküler Bale müziği Halk ozanlan geçiyor Arkası yann îki solistten şarkılar Haberler TRTM 13.15 Çeşitli müzik ..'•'."".. . 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.00 17.30 1B.0O 1R.30 13.00 ın.no Haberler gelışiyor Konser saati ögle müziği İki solistten şarkılar tki solistten türküler İki solistten şarkılar Yurttan sesler Melodiler geçidl Erkekler faslı Öykülerden seçmeler Bir solistten şarkılar 19.15 19.30 20.00 20.30 21.15 22.15 23.00 23.15 23.30 23.35 24.00 Hafif müzik İki solistten türküler Haberler Bugün Radyo tiyatrosu Çağlar boyunca mUzilc Bağlama takımı Bir romanımız \"ar Haberler Turk mUzigl Kapamş TRT III 06.55 Açılış ve p r o g r a m 07.00 Güne başlarken 08.00 Sabah müziği 09 10 Plaklar arasmda 10.00 Günün konseri 11.00 Gilbert Becaud söylüyor 11.30 Diskoteğimizden 12.30 13.00 13.30 14.30 15.00 15.30 16.30 18.00 ÖSIe konseri Çeşitli hafil mOzüc Bir besteci Çalgılan tanıyaiım Bir albüm Gençler İçin 18 30 19.00 Konser saati 21.30 22.00 23.00 24.00 :o.oo Sizln için seçtiklerimia Dünden yanna Bir konser Lâtin dünyasından Caz albümü Gece konseri Gece ve müzik Batı dfinyası. seyirciyi ntnemars çekmek İçin rfiksek teknik düzeyde d«tün Tapımlar» da bas\TiruTnr. Resimde bu tür filmlrrdrn «Deprem>de Charltnn Hcnton KÖrülÖTOr. Bu tür filnüerin ise yüksek fiyatları nedeniyle bizde gösterflmesi simdilik gSzkonusu defil.. "Film,, adı altında dünyanın dört bucağından bayağıhk, pespayelik, iğrençhk ithal ediliyor ra piyasayı dolduran yukarda İs mi sayılan turden filmler.. Pu acaba kaderin bir oyunu mudur? Eu kuşkusuz kaderin bir oyunu fil&n değildir.. Bir rastlantı da değildir.. Ekonomik sömürünün ve sıyasal bunalımın azgınlaştıgı dönemlerde uluslann kültür yaçamlan da yozlaşır. Halk yaranna çalışan halkı gerçek anlamın da düsünen bir yönetimın önleye bilecefi şeyleri, halka sırt çevir miş, bir küçük egemen ve sömü rilcü sınıfın hizmetine girmiş ik tidarlar önleyemezler.. Istedikleri kadar «sağcı» olsunlar, «muha fazakâr» olsunlar, «milli ahlâk» diye basbas bağırsmlar. hıçbirseyi. «eks filmlerini bile önleye mezler.. Çünkü temel b:r felsefe leri, temel bir dünya görüşleri, temel bir kültür politikaları votc tur, bu tür iktidarlann.. Herşeyleri sathidir, yüzevseldir. sorunlan temelinden çözümlemeye degıl, bugünü atlatmaya yöneliktir. Bu yüzden Türkiye'deki sinemaolayının bir seks sömürüsü olayma dönüşmesinin Cumhuriyet tarihimizin en tutucu. en geriye dönük iktidan zamanında ortaya çıkmasırun hiç şaşılacak bir yanı yokrur.. Evet, Türkiye'de sinems bir süre için ölmüştür. Yakınmak, ağlamak boşunadır. Suçlulan çoktur bu ölümün.. Yıllardır seyirciyi en amansız biçimde ?'*mürmüş olan yalnızca kısa vadeli kârlanm öüsünüp gercek bir sinema seyircisinin oluşması için hiç bir fedakârlığa girişmeyen filmciler, en bozuk teknik koşullar altında daha çok seans yapabilmek ve daha çok reklâm gösterebilmek için fılmleri aman sızca kuşa çeviren sinerr.acılar, sinema alanını tamamen başı ooş bırakmış. geniş halk yığınlannın düşüncesi, egitimi. ruhsal sajlıiı ile bu denli yakından iljili bir alanda hiç bir koruyucu önlem Retiımemis olan geçmiş hükümetler de suçludur.. Gerçek ve iyi sinemayı yeterince korumamış, TV ile birlikte sinemadan hemen sırt çevirmiş olan sinema sever de suçludur. lyi sinema ko nusunda okuyucuyu yereri kadar aydınlatamamış, gündelik eleştirinin dar kalıplan içinde sinema olayma yeterli boyutlanyla egile memiş olan sinema yazarı da suçludur. Sinemanın ölümünden hepimiz suçluyuz. Türkiye'de daha birkaç yıl bir sinema olayı da gil, cinsel bunalımların ve tatminsizliklerin karanhk salonlarda giderilmesi olayı olarak süriıp gideceği anlasılan, gerçek sinema seyircisinl biryana bırakıp bTj tat mini arayan bir kitleyi hedef ola rak belledigı ortaya çıkan bu yoa laşmadan hepimiz suçluyuz. Caz m ü z i ğ i 00.55 Program ve kapams Oğlum Savaaaş, biraz yavaş!.. Dr. îhsan ÜNLÜER Barbunya Dükü Septim Sever Kral Nabukodorosor'a telefonu açarak sert bir Mezopotamyaca ile < Ya Nil nehrinin Beyoğlu yanma çekilirs:n ya da savaş..» dedi. Gerçekte pokerde yenildiği için kızıyordu ona.. Timurlenk ile Beyazıt çirkin sözler dolusu mektup veriştirdik ten sonra savaştılar.. Gerçek n e . den, Timur'un Konya kebabmı çok sevdiği için Konya'yı kapsayan bir fetihte bulunmasıydı. Bir gün Yedinci Selim'in içkicibaşısı Keş Şarabeddin Ağa. huzura çıkıp «Tekeii Şahanenin zamları yüzünden sarabı şahaneniz bulunmujor s;ıltanım. Amm3 Şu K1BR1S KAM adaiKüffarda ?arabü kevser misali nefis ve leziz şarab kesirdir haşmetlum.» deyince Sulcan yedinci Selım derhal fe'mriiı buyurdu: «Adai Küîfari KIBRİS, FETHOLA..» ve Kıbns fethedildi.. Arslan Yürekli Rişar da gamalı haçlı ordu<suyla =Din elden gidiyor> diye Is'.ama saldırdı «Lö diyö avek rr.oi... •Tann benimledir» diyerek.. Fakat Selahaddm Eyyubi «Tann ve CİA benimledir» demiş. Tannnın emri Kissincer'in kavli :1P şalip çıkır.ıştı.. Savaşların nprienini hep böyle öğrendik okıılda... «Teselyalı Çoban Mihail..» Kureddin dedi ki Seni biz değil, BURAYA GÖN'DERENLER ÖLDÜRDÜ SEN'Î. Görmekteyiz kı, her savaşın erdında bir başka GERÇEK yatmaktadır: Çıkar sağlayar» emperyalizm... Savaş ranrısı JONSONEUS ne dıyordu bakın: « Viyetnam Savaşının arttıracagı ihtiyaçiar Amerikan ekonomisini zenginleştirecektir.» Ve savaş tanrısı sömürmek istediği her ülkede o ülke satümışlanndan bir US kuruıuştu. Mustafa Kemalın NUTUK'ta belirtrnek istediğı bu satıîmışlar ÜSSÜYDÜ: «... Memleket içindekiler, iktidara sanip oianlar iıiyanet içinde bulunabilırıer» diye... Kurtuluş savaşları ilkin kencii içindeki satılmışlara karşı başlıyordu.. Bunun içindir kı, bir üikedeki emperyalızmin teınsılci uşakları dairna KURTULUŞ SAVAŞLARINA karşı çıkmışlardır. Örneğin bizim ISTİKLAL savaşımızda da başta padışah olmak üzere tüm satılmışlar Atatürkü lânetleyıp idamına fetva çıkarırlarken, yurdu istilâ eden Yunanı takdis ediyorlardı .. Sıvas Kongresi'nde SAVAŞ a karşı çıkıp MANDAYI kabulienmeleri bu yüzdendi... Ayni zümrenın ŞELEF YAN'lan I bugün de «Bağımsız Türkiye» diye bsgıran gençiiği kurşunlamak ta... Ancak şunu da sormak gerekir: Eu böyle sürup gidecek midir? Sömürülerin en az korkunçlar.n dan biri olmayan bu kültürel ve ruhsal sömürünün devamına, genç kuşaklann beden ve fıkır sağlığmı insafsızca kemiren bu yozlaşrrmya izin verilecek midir? Hem de hiçbir yaş sınırlaması ta nımadan çolukçocuk herkesin do luştugu sinemalarda. körpe ruhlan belki de ömür boyu etkileya cek rezil görüntülerin «sinema» diye sunulmasına göz yumulacak mıdır? Gelip geçici yasaklaria degil ama, sağlam. köklü. çagdaş temellere oturan bir kültüı politikasıyla, iyi, gerçek sinemayı. yerlisi yabancısıyla. kötü v« yoz sinemaya karşı savunma önlemleri aJınmayacak mıdır? İlgililer, Türkiye'de sinemanın öldürülmesi ve en iğrenç bir sömürü aracı olarak kullanılması olayına 8rtık mutlaka egılmelidirler. Bu umut kıncı ortamda. bu yıl göstenlmesi olanaklı bir aruç ilginç filme ve dünya sinemasm daki bellibaşlı sinema olaylanna diğer yazılarda değinecegiz. ® t£) ® O ® © © © ® SİNEMALAR R. Hudson, J. Brown R.î. SÎNEPOP 1442422 ı SUper ManATLAS ı440S3ö) Sekiz Cana\ar yak Eva Mattes R.T. Kılıç. R.T. T.ÂN (480740) 1 Çılgın Firar DÜWA (490166) Ana AST Peter Fonda, 2 Fırtına FİTAŞ (490166' Filler Benim Kadm Sandra Currie Arkadaşım, R.î. YENÎ .MELEK (444289) Şehvet 1>"Cİ ı40459ö> Kadınlar. MahDelisi mut Hekimoğlu. Feri Cansel. R. IILDIZ (476342) 1 Bans KuKENT (477762J Yolculuk . Sopşu, 2 Kara Yemin Tank hia Loren, Richard Burton Tibet Bİ. TUMURCAK (402227) 1 HarKON'AK (482606) 1 Çılgın Alem'ın Babası. 2 Talihli şıklar Catherina Spaak; 2 Gangster R.T. Dokuz Kuvruklu Kedi CetAksaray herina Spaak R.İ. LALE (443595ı Kadınlar Mah Bl'RVAR (21357^ 1 Son Kı«mut Hekimoğlu. Feri Cansel gın Adaın Yılmaz Güney. 2 M1STK (461514) 1 Kâbuslu Veda FÜİ2 Akın, îlker î R. nanoğlu. ŞAN (406792) 1 Dayı Cüneyt KRtSTAL (215766) Süper ManArkın, 2 Yüz Lıra İle Evyak Eva Mattes R.T. lenilmez Gülşen Bubikoglu. YILDE '211137> Kurt SorJ SES (452416) 1 Çılgın Bâki MAR.MARA (223860^ Sekİ2 Careler, 2 Ding Dong R.T. navar Kılıç P T. StTE (476947.1 Kutup Karekâtı MVRAT (.240556) Kadınlar Mah REAAINGTON* STA SDA R D CED VEL Beyoğlu nıut Hekimoğlu, Fert Can . sel . R. ; tPEK (222513) 1 Çalkala Yav I rum Çalkala A. Okay, 2 ' Şaçkın Damat Keır.al Sunal ŞAFAK (222513) SUper Manyak • Eva Mattes R.T. i PINAR (238250) Garip Kus Ediz Hun, Neclâ Kazır. Kadıköy AS (36W)50) 1 B*>ş D?V Adam, 2 Demir Pençeli Adam RT \ KEVT «369612ı Meçhul Venediicli | OCAK (363771) 1 Kadmlar Hayır Derse Ayten Tema, 2 Bayrakli Savaşanlar OPERA (366821) 1 Çukulata Sevgılîm Ali Poyraîoğiu, 2 Ah Deme Oh De Mine Mutlu j REKS (260112) Alemin Ke>ft Ye ı rinde Arzu Okay R. j SÜREYTA (360682' 1 Cınayet | Şebekesi, 2 Seks Kadmlan R.T. ! babadan oğula EMAK HaUskârg.izi Cad. 31/4 H.irhiy« Tei.: ( 7 M H İzmü Cad. c4j2T, Yenişehrr, Ankara. 'lel.: 17 i3 4» ECZANELER BAKIRKÖY: Zuhuratbaba. Aytaç (Yeşılyurt), K. Çekmece. Ünal (Safraköy), Şükran (Esenler), Yenı Osmaniye, Yayla (Kararya). Merkez (B. Evler), Yılmaz (Şirinev'er) BEŞİKTA$: Orkide. Sıte, Diler (Ortaköy). Cem (Bebek). As (Bslmumcu) BLiKOZ: Sağlık (Paşabahçe) BEVOfrFA": Bengi. Fındıklı EMİNÖNt: Huiusi Bayar. Hu zur (Sultanahmet), Yeni iBeyazıt), Kısme* (Aksaray) EYÜP: Güven. Ömür Muratpasa Başak (Bayrampaşa), Ümit (Rami). Silâtıtar (Alibeyköy) FATtH: Betül. Çırçır. Vatan (Taşkasap). Kanaat (Şehremini). Esekapı, Petek, Akalm (Küçük M. Paşa» G. O. PAŞA: BağlarbRşı, Ergin (Küçükköy) KADIKÖY: Yanıs. Verda. Dört yol. Kent <Kızıltoprak>. Fikirtepe, Melis (Caddebostan), Daryol • Canan (Suadije) >Sayın Kadıköylü Hanımlar l f İ KUNDURA H PEKYAKINDA HİZMETİNİZDE (BekUmc^k. 1108 7264; M A Ğ A Z A S I ensonye#iitîWerte KARAKÖT: Fügen KASIMPAŞA: Halk, Ruhan (Hasköyı SARIYER: Umut, Karanfil (R. Hisarı iistü) ŞtŞLİ: Derman, Feriköy. Gündoğdıı. Gülümser (Kı:stepe>. Gür Gelplim yamk Homer'e kan (Mecidiyeköyl, Ömür fÇajt1 1 Arisrokrasi dünyasmın silındir layan), Bilen (Çeliktepe , Ortaşapka gibi başında taşıdıgı HObayır Merkez LSKÜDAR: Nüvit, Penbe. Be ; MEROS, SAVAŞ'ı destanlarında tül, Evren, Kuzsuncuk. Ümrarı 15 yaşındaki çocuklann kahranıanhk duyausunu gıdıklayan bir re Tom Miks er'asıyle yansıtıyordu.. ZETTtN'BmNT: Saplık Yunanlılarla Troyalılar arasındaki ünlü savaşlar bir kadın yü zünden çıkmış. savaş tannlarının ke>*fince körüklenmişti. Baş tann ZEUS (Jonson) uykusu kaçmca hemen bir savaş çıkararak rahat lıyordu: • Girmedi Zeus'un gözüne bir Kadıköy yakasında oruran türlü uyku ögrencilere Strasbourg ÜnlSonunda en güzel göriuıdü şu düşünre rersiresl mezun'i bayan öÇGönderecekti Kumandan AGAretmen Mrafından Fransi2ca MENNON'a ugursuz DÜS'ü ders verlllr. • Kalk şit, Yunanlılann tez giden gemilerine ugursuz riıya. TeU SS 88 9« Agamemnonun barakasına v&r Zırh giymelerinı buyursun BKVEK TİC.ARET UmUr Han K.it î T»!.: 2«31 l î (Cumhuriyet: 7252) ISTANBIL ASLİYE IKINCİ HIKLK HAKIMLlGtNUEN Esas 1975,f253 Dâvâcı Ruhiye Koçsan'ın ana baba bir kardeşi Numan Şimşek'm 1958/Afustos ayında evden ayrılmış, bütün arama ve soruşturmaya rağmen bulunamadığından, gaipliğine karar venlmesine dair olan dâvâda Medenî Kanunun 32. maddesine göre gaıp Numan Şımşek'in hayaf ve mematı nakkmda bılgisi olanlann Uân tarihinden ıfibaren bir yıl içinde ınahkememize müracaatları üân olunur. (Basın; 7457) • 7257 Savaş, politikanın devamıdır.. Yunanlılann Alacaklar Troyalıların koca ülkesini, şimdi hemen.. Troya sa%Tişının sonuncusu 1918 Çanakkale Savaşıdır. Saldırganlarsa: 3000 yıl önceki kumandanların adlannı taşryan gemilere bindirilmis «EMPERYALİZM'dir. Beşerdir. Bir patlama CORNWALES'in iskele bordasında İXFLEXİBLE agır yaralanmıştı AGAMEMN'ON hırpalanmıştı masal masal îsfe çekiliyor denız leşleri Yeryüzü denizlerini sömüre sömüre büyüyen leşler. Dağlftrca «Bir hilal ugruna yarab, ne güneşlar batıyor>du. Oysa k&r&ı FRANSIZCfl siperden Memede saldıranlar nne iıılal uğruna ölen Hint Müslürnanlarıydı.. Demek ki. yalnız hilal uğruna olmuyordu savaş... Galiçyadan. Sarıkamıştan sonra bu tcez Memed KORE'de ölüyordu Bir yanda Memet, bir yanda. Çini Maçin KORE . NERE? Özgürlük için Ölüyordu Memet? kımin ö>gürlü&iine? Şimdi bambaşka bir cppnedeyiz: Sonra 30 Ağnstos düjmanın miistahkem raevkîlen rlüştü B1r düşman olüsüne tak'.ldı N'ureddin Eşfak'ın ayağı .N'Ltreddın Eşfak dedi kl; Ünlü savaş tilozolu CLAUSE\VİTZ böyle diyordu: «Savaş, po , lıtıkanm kaba biçimde uygulanan bir devamıdır ..» Bakınız bugün ulkemızae yogun bir MİLLİ j SAVAŞ'a di'^ru yonelme var. ı Savaş politikanın bir devamı ol j duğuna göre. savaşı amaçlayan ! politika olduguna göre, savaşı | önlemenın gerçek yolu politika | nın anlam ve yönünü degiştir i mek olduguna göre bir soru çı', kıyor karşımıza... MtLLl SAVAŞA yönelmek için ilkin MİLLİ POUTİKAYA dönmemız gerekmez mı? Bıı vündan EMPERYALtZM CYTJl ' UGU POLtTİKASI eiıî. sonra a» o poiitikanın tam ' karşıtı olan. ona ters düşen MİL ! LÎ SAVAŞA vönel... I Milli Cepnpnin Mıll; Sa\aşı.! mil sız polıüka çarkı ıle nası] j doner?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog