Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMgURÎYET 1 17 Eylül 1975 EEŞ kucak dolusu para 50.000 LİRA Aynca BİR HAFTA İÇİNDE PİYASAYA I MİLYAR DOLAYINDA PARA ÇIKARILDI ANKARA, (ANKA) Para arzı bu yıl beklenenden çok hızlı gelişmiş, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası uzmanlannca yıl sonuna kadar 40 mıljar llra dolayında olacağı hesaplanan emısyon hacmıne 5 eylül 1975 tanhı itabanyle ulasıldığı saptanmıştır Emısyon hacmındekı bu hızlı artışa, eylul ayınm ilk haftasındaki 968 mılyon lıralık emıs yon arttınmının yol açtığı belırtilmektedır. Emısyon hacmlnln gbsterdıği bu hızlı artışla bırlıkte, mayıs ayından itıbaren DCM hesabından gelen dovızlerın varattığı ve hızlandırdığı kaydi paramn da etkisıyle, normal mevsımhk hare ketıne gore, ocak, ağustos doneminde jiizde 8,6 oranında azalma sı gereken para arzi bu dttnem i"inde 12,8 artarak ağustos ayı ortasuıda 101,5 znıljar lıraya çık m'^tır Yılın sekiz avlıic dönemi lçınde ve ozellıkle son dört ay içınde ge reK emısyonun ve gerekse para arzının gosterdıği bu tur gelışime karşıl.k, bankalar ve Merkez Bankasının açtığı toplam net kre dı hacmi daha da hızlı buyıimuş tur. 1974 yılı ağustos ayı sonunda toplam bankaların sıstemırın 1 lıralık lıkidıte arzına karşılık 85,3 kuruşluk net kredı açılırken, bu yılın ağustos ayı ortasında bankalar sıstemının 1 lıralık lıkidıte arzusuna karşılık 102,9 kuruşluk toplam net kredı açümış bulunmaktadır. Millı Eğîtîm Bakanlığında en yetkili karar organına komando eğilimliler getiriliyor MÜSTEŞARLlGA GETiRiLEN AKAY, HACETTEPE UNiVERSiTESi TÜRKÇE BÖLÜMÜNÜ «SOL KiTAPLAR OKUNUYOR» DiYE KAPATTIRMIŞTI AP EGiLiMLi ESKi BAŞKAN ZEKAl BALOGLU, iSVIÇRE'YE KÜLTUR ATAŞELiGiNE VE ÖGRENCi MÜFETTiŞLiGiNE ATANDI YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEKÎLÎŞİNOE BİR KİŞİYE 10.000, 5.000, 1000, 500,250 ve 100 er Ifralık çeşıtli para ikramiyelerl SON PARA YATIRMA ..TARIHI 30 EYLUL 1975 ÇEKİLİ5 TARİHJ Talim ve Terbiye Dairesindeki görevlilerin tümü değiştirildi ANKAR4, (Cumhortvet Bflroıu) MıIU Eğitım Bakanlığının milli eğıtımımıze yon verea en yetkılı karar organı Talım ve Terbı\e Daıresının başkan ve üyeleri bir ıkı Uye dışında tamamen değıştınlmış, buraya koman do eğılırrüıler kayınlaralc atanmışlardır. AP egılimll eskl baskan ZekM Baloglu, Isvıçre'ye Kultür Ateçeliğine ve ögrenci Mufettlşliğine atanmı?. Uveler de ya defı$ik gorevlere, ya da emeklıve se\kedllmıslerdir. Mılli Egıtim Bakanlığı MUsteşarlıgına getırılen Ahmet Nıhat Akay AP'nın eskı Çanakkale mil letvekıllerındendı APnin de sagında kalan Nıhat Akay, Ihsan Dogramacı tarafından Hacettepe' ye ögretım üyesı olarak getinlmış, Akay gelır gelmez de «Bu rada sol kıtaplar okutuluyor» dıyerek. Hacettepe'dekı «Turkçe» bolumunü kapattırraıştır. Mılll Egitlm Bakanlığında son ikı ayda, merkez orgütunde yapılan kıvım listesi şoyledır1 Selçıık Kantarcıoğlu, Bakanlık Müşavırltğlnden Devlet Personel Heveti Üvehğıne 2 Dr Ferhan Ogurkan Talim Terbiye Daıresı Uvelığınden Ankara Ünıversıtesi Eğıtım Fakültest oğretim üyellgıne 3 Neriman Gulmen, Kız Teknik Ögretim Genel MUdUrlüğünden Kız Teknik Yuksek Ögretmen Okulu öğretmenlığine 4 ömer H Topaloglu. tlkoğretim Genel Müdurlüpü Genel Mudür Ya>dımcılığından Ankara Halide Edıp Lısesi oeretmenlıftinr, 5 Huseyin Ansov ÖÇretmen Okulları Genel MlidürlUğü Ba>îvaıriımCTİığından Ankara ZUbeyde Hanım Kız Meslek Lisesı öğretmenlıpme, 6 A\fer Göğüs, Kız Teknik öğretfm Genel Mudür Yardımcıheından Ankara Kız Sanat ögretmen Okulu moda çıçek öğretmenliğine, 7 Naoıve Esen Babalık Planlama Araştırma ve Koordınasvon Daı^esı uzrranlıpırdan Ankara Otelcılık Okulu oğretmenlıftine, 8 Yasln Ö2ten. Ortaoğretim Genel Müdürlü ğü Müşavırlıtınden Ankara Cumhurıvet Lısesi ögretmenhgine 9 Güler Tanyolaç. Hukuk Musavırlığınden, Mektupla öğretım Okulu dğretmen'ıgıne, 10 Cafer Censiz. îlkögretım Genel MUdOrlüSU Sube Müdürlügünden Ankara tlkoğretim Müîettlşliğine. 11 Vahap Cebe, OrtaögretiTi Genel Müdürlüp Müşavırliğınden Mektupla öğretım Okulu oğretmenhğınf 12 Zıvaettn îl*er Halk 'îğltımi Genel Müdurluğü Müsavırhg.nden Ankara Cebecı Ortaokulu oğretmenlığme, 13 Mustafa Onarlıoglu. Yavımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel MUdürlüğU uzmanlığından Mektupla Eğıttm Okulu oğretmenhğme, 14 Faruk Sener, öîel Oğretim Kunımu Genel Mudürlüğü Uzmanlığın dan Mektupla öğretım okulu öğretmenlığme, 15 M Sıtkı Demır, özlük îşleri Genel Mudurluğü Şube Mudurlüğunden Ankara îlköğrctım Müfettişlığıne. 16 Rasım Tımurtaş, Yuksek öğretim Cenel MüdUrlüğu UzTianlığındaT Ankara Cebecı Ortaokulu foğretmenliğine, 17 M Mı Işbilen. Planlama Araştırma ve Koordınasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcıhğından Ankaxa tncirli Lisesı Memurluğuna, 18 Cemıle Koç, Planlama Araştırma ve Koordinasyon Daıresı Başkanlığı Uzman Yarduncılığından Ankara Mılli Eğıtım Mudürlüğü Eğitira Uzman Yardımcıhğına, 19 Semahat Cygur, Planlama Araştırma ve Koordınasyon Daıresi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcıhğından Ankara Cebeci Ortaokulu Oğretmenlığıne, 20 Kadrıye Yalçıntemel. Talım Terbıye Dairesı Başkanlığı Uzman Ysrdımcılığından Ankara Milli Eğitim Mudurluğü Eğıtım Uzman Yardımcılığına, 21 Ahmet Yıldırım Yuksek Oğretım Genel Mü durluğü Şube Müdürluğünden Ankara Demırlibahçe Ortaokulu Memurluğuna, 22 Burhanettm Unal, Özlük îşleri Müdürlugü Şube Mudür Yardımcılığmdan Ankaıa Cebecı Ortaokulu Oğretmenlığıne, 2i M GUnduz Tasalı, öğretmen Okulları Genel Mudürlüğü !?ube Mudar Yardımcılığından Ankara Ulus Kız Ortaokulu öğretmenliğme 24 Fatma Kılçık, Halk Eğıtımi Gerel MüdurlüğU Şube Mudur Yardımcılığından Ankara 7. Akşam Sanat Okulu oğretmenlığıne, 25 A. Yılmaz Seçkın, •Vüksek öğretım Genel Müdürluğü Şube Müdür Yardımcılığından Ankara Mımar Kemal Lisesı Öğretmenliğme, 26 Tezer Ergezer, Ortaoğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcılığından Ankara Cebeci Ortaokulu öğretmenliğine, 27 Rıfat Hancılar, Işletme ve Donatım Genel MUdürlüğU Yardımcılığından Ankara Kurtuluş Lisesı öğretmenliğine, 28 1. Hakkı Sagdıç, özlük tşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdur Yardımcıhğuıdan tçel Mıllî Eğitim Müdur Yardımcılığına, 29 Kadrıye Ertunç, özluk îşlen Genel Müdürlüğü uzmanlanndan Ankara Mılli Eğıtım MüdürlJğü memurluğuna, 30 Necatı Çerçıoğlu, Bakanlık Müfettışlığınden Planlama Araştırma Koordınasyon Daıresl Başkanlığı Baş Uzmanljğına (Bakanlık çevreieri boyıe kıyımlan «küçuk kıvım» olarak nıtelemektedır). 31 Husevın Başdoğan, OrtaoŞretım Genel Mudürlüğü Şube Mudur Yardımcılığından Ankara Cebecı Ortaokulu oğretmenlığıne 32 Huseyin Yaşar, Orta Oğ retım Genel Müdürlüğü Şube Mü dur Yardımcılığından Ankara Cebecı Ortaokulu dğretmenhğıne, 33 Mehmet Atan, Orta öğretım Genel Mudürluğü Şube Mudur Yardımcılığından Ankara Cebecı Ortaokulu öğretmenliğine, 34 Neclâ Canatalaj, özluk Îşleri Genel Mddurlüğü Şube Mudur Yardımcılığından Ankara Mıllî Eğıtım Müdürluğü Memurluguna, Jo A. i'ümaz SeçKin, iuksek Öğret m Genel Mudürlüğü Şube Müdür Yardım cılığından Ankara Mımar Kemal Lıses! dgretmenlığıne. 36 Cafer Yalçmkaya, Erkek Teknik Öğretmen Okulu Mudurlüğu Şube Mudur Yardımcılığından Ankara Ak>am Erkek Sanat ve Pratık Sanat Okulu yapı RessamJıgı Atelyesı öğretmenliğine, 37 Tulay Doğruoz, Özlük Iş lerl Genel MUdlirlüğü Şube MU dür Yard'meılığından Ankara Rehberlık ve Araştırma Merkezi Uzman yarcumcılığuıa . 21 ARALIK 1975 BİHKA MOMERCİVUE İIAİYAHA (îlâncıhk 7261 > Azot Sanayii, Şeker Fabrikaları ve Kömür lşletmelerinde yeni atamalar yapıldı • Yenl Genel Mudür Yardımcılıklanna Kubatoğlu, Barındınr, Ozanözgu gefclrildi ANKARA Azot Sanayii ve TUrkiye Şeker FBtbrikalan ile Türkiye Kömür Işletmeleri Genel MüdUrlüklerlnde yenl atamalar olmuştur. Aaot Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı (teknik) ve yönetim kurulu üye«1 tsmall Hakta Yücel, başka bir göreve tayln edümek Owre, bu görevlerinden alınmiî, yerine Murat Kubatoğlu atannu?tır. Açık bulunan Türkiye Şeker Pabnkalan A Ş Genel Mildür Yardımcılıgına fıdan) lse Maliye Bakanlığı birinci sınıf hesap uzmanı Ahmet Banndınr getirümiştır. Türkiye Ko"mür Ijletmeleri Ku rurau Genel Mudur Yardımcılıgı (teknik) ve vonetim kurulu ü>elığıne de. Çınko Kurşun Sanayu Anonim Şırketi Genel Mudür Yardımcısı Maden Yukdek Muhendisi Şefik OzanözırU tayın edilmiştir. Aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı (mali ve tıcarı) Ahmet Toker ise yonetim kurulu Uyesl olmu»tur Ote yandan, boş bulunan devlet personel heyeti u>eUğme, yuksek denetleme kurulu başkanlığınca gosterılen üd adaydan. Gıda Tarım ve Havvancılık Bakanlığı Personel ve îdarl Isler Genel Müdürü Rafet Şahmelıkoğlu getırılmıştir Türk Hava Yollarma Smavla "Uçucu Hostes,, Adayları Almacaktır : > ,• ' ARANILAN NtTELtKLER: 1. T.O. ujruklu olraafc, 1 i, 4. •. & lş« müracaât •« blzmet süreslnce bekâr olmak, (Adaylar evll bulunmadıklanna dalr kayıtlı olduklan nüfus tdaresinden alacaklan bir belge getlrecefcierdır.) E D U U M veya dengl bir okuldan merun olmak, Ingilizce, Pransızca rey» Aimanca dillennden blnnl ly» dereoede btlmek, Stnsv gttnünde 20 yaşına basmış ve 25 yasından gün almamıs olmak, (ytlksek tahsülıler IÇID sınav gününde 27 yasından gün almamıs olmak), Boyu 1.60 na 'den tcısa ve 1 75 m 'den uzun olmamak ve boy üe kilo arasmda asın derecede fark hıılunmamafc, (Adaylann boy ve ldlo tesbitl içın şahsen mtiracaaU&n gerekmektedır.) Belirll sürell tüzmet sOzleşmesi koşullarrm kabul •tmefc. Bu nltelıklerl tasıyan adaylann 22 eylul 1975 pazartest gtinü saat 09 00'da GUmuşsuyu Caddesı 90 N o i u DERSAN HAN'daki THY Eğıtirn MUdurluğünde yapılacak s v nava katılabilmelen lçin en geç 19 evlül 1975 cuma günü saat 1500'e kadsr; Tahsil Belgesı, Nüfus CUzdanı, Nülus îdaresinden alacaklan belge ve 3 adet vesıkalık fotoğraîlan Ue Cumhurlyet Caddesi 194 21U Harbive/ISTANBUL adresindekı THY Personeı ve Sosyal îsler Mudürlüğüne aaftsen mtlracaat etmelert (Basın 22617,7250) ı • Sungurlar grevindeki günlük 26 milyon liralık zararı devlet ödeyecek Syngurlar'a aıt Ara tralr dKÜnm 'Sa '/ ^ surdürerr tlertcı kası Genel Başkanı Uğur Can koçak, grevın devlete gtmde 26 milyon liraya malolduğunu öne sürmuştür Cankoçak'ın verdıği bılgiye go re, TEK Genel Müdürlüğü ile Sungurlar ışierenı arasındakı ] sozleşme gereğınce grevde ge çen günler ıhale süresınden sa jılmamaktadır Bu nedenle de santralın onanmı ile ügılı her türlü ışın durdurulmasından ış verenın maddı bir kaybı söz konusu olmamaktadır Oysa Istan bul 1e Batı Anadolunun ener)i gereksınmesını karşılayan Am barlı Santralının tam kapasite ı le çahşmamasından devlet her pun 2fi m'hon lıralık bir kavba ugramaktadır. Yapı Iş Başkanı ış\erenın sen dıkaja u>e olan ışçılerı ışten çı karmaK ıstemesi ile 7T gün on ce başlayan olaylar ve d;renif ten sonra, mahkeme kararı ile 1") gun once ujgulamava soku lan gre\m sozleşme maddesı ile zararın devlete yuklenmesı ne dem ile ış\erenı rahatlattığına de ğınmış «Işveren ıçerde çalıştır mak hakkma sahıp olduğu 20 kışıyı bıle çalıştırmamaktadır > demıştır Konut kredisi almak isteyen iştirakçilerin BAĞKUR5a başvurmaları gerektiği açıklandı AVKARA Arütara Sanayl O dası Ydnetım Kurulu, dun, kayıtlı bulunan uyelerine birer yazı gondeicrek, BağKur konut kredısınden >ararlanmak ısteyenlerın derhal bu kurulu^a bajvurmalarını ıstemlştır. Ankara Sanayi Odası'nın Üyelerıne jazdıgı yazıda özetle şöyle denılmektedir. 7 8 1975 tarihli Hesml Gazetede yayıtıUnarak yururluğe gıren Bağ Kur konut kredisınden ya rarlanmak içın: a) Bağ Kur'a 1X1 yıldan berı prım vatırmış olmalan, b) BağKur konut veya toplu ış yerı kredılennden yararlana bılmesı ıçın daha önce bu kredi den fa.vdalanmamıs olması, c) Kendısıne, e^ıne veya velajetı altınaakı çocuklarma aıt jur: içınde oturuiacak bır evı bulunmaması ongorulmuştur. Kredıden yararlanabılmek ıçin de 1163 sayılı Kooper&ufler Kanunu hukumlerme gore, Kurum üe Banka nın müştereken hazırladıgı ve ügılı bakanlıkça onaylanacak ana sozleşmeje gore kurulmuş ve hepsı de kredıden fay aalanma ^artlarını haız en az 15 ortaıilı bır Yapı Kooperatıfıne ortak olunması sart koşulmuş tur Kredı mıKtan blr sıgorfalı lçin ta^ınmaz mulk degeruııa azamı juzde bü'ı olup, 100 bın üradan fazla olmayacaxtır ve yüzde 5 faızlıdır Kredıden yararlanmak ıçın ko operatıfleT talep ettıklen kredı mıktarını da belırten bır dılekçe ile Bağ Kur a müracaat ede ceklerdır YTONU laiivul •< 18 talzll 3 ma / yıs 1977'de geçmis talzlerl Ue birlikte paraya oevrıiebılen cınsınden 300 bın uralık 100C Urası 9*H lıradan. BANKER ZEKİ: «. Vakıf Han. Asma Kat: No. 8/S İ S T A N B O L Ege Irtıbat Bürosu Cem O fiş Bılen *ş Hanı 853 sokak Kat 1 No: 113 Tel 28 221 Geceleri: 55 068 Izmir. 7. RUHSATSfZ KAZI SIRASINDA ÇÖKEN AHŞAP EVDE BİR KADIN ÖLDÜ TenimahaUe TafhMi Csddeaindfld 37 ssvılı ahşap bir ev dün çökmüj, enkaz altında kalan Ermeni asülı bir kadın olmuştür. Olaya, ahşap e>in bitfşifindeki inşaatta tetnel ıçın kazı vapılması \olaçmıştır. Kazada, Ermeni asıllı Elspatet Erkol, agır varalı olarak hastaneye kaldınlmışsa da, yolda can vermiştir. Bu arada e^in çokmesine volaçan üışaatm ruhsatsız olduğu saptanmış ve ınşaat, Belediye tarafından mühurlenmiştir Fotofrafta; çoken ahsap ev görfilfiyor. (Fotoğraf Erdoğan KÖSEOĞLU) DP senatör adayı Erogan, motosiklet çarpması sonucu yaralandı VKFK Eski Urfa ValiM ve Demokratık Para Senator adayı Kadrı Erogan Saray Onü Cad desınde bır motosıkletın çarpması sonucu ağır jaralanmıştır Öğrenıldığıne gore, Abdurrah man Boz adlı mo+osıklet surü ctısu dıreıcsıyon hdkımıyetını kay bederek Kadrı Eroğan'a çarp mıştır Kazadan hemen sonra Kadrı Erogan Dıyarbakır Devlet Hastanesme götürülmüş'ür SU rucu Aodurrahman Boz yakalan mış ^e kovuşturmaya başlan mıştır (a a ) »•••••»••». «•• .»»•»•••. ••••••••••••••••••••••»•••• Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Inşaat Şube Müdürlüğünden 1 îstanbul Emnlyet Müdürlüğüne gün ve saatlert yazüı alt ısağıda kesiı bedeUerl, flk tenünatlan, thale Hisse Senedi ve Tahvil İlânları • J HİZMET BİNALARININ ONARIM İŞLERİ 2490 sayılı kanun hükümlerine 3 Onanlacsh Karakol Binası a) b> c) d) e) Beyoğlu Em A binası Burgazada karakol binası Üsküdar Burhaniye K binası Eyüp Otakcılar K binası Cibali karakol binası göre kapalı zarf usulUyle eksıltmere korrulmuîtur. t t ı l e ı l n Gnoö Keşif BedeU Geçfci Temlnatı Tarihi 16863192 86 337 15 45 418 81 41574 86 31.800 00 TL. TL. TL TL TL 9 68160 TL. 5 566.56 TL. 3 406.41 TL. 311811TL. 2 385.00 TL. 25 25 25 25 25 9 975 9 975 9.975 9 975 9.975 PERŞEMBE PERŞ&MBE PERŞEMBE PERŞEMBE PERŞEMBE BANKER ZEKF 22 66862752T3 BANKER ZEKt : 22 66 86 27 52 13 tZMIR 38 221 BANKER ZEKt: Hısse senetlennizı yuksek (ıjatıa alırım BANKER ZEKİ: Hısse senetlerınl en uygun borsa ravıcı ile ve cuzı kârla satarım. BANKER ZEKİ: Muessese veya şahıslara aıt tahvıllen, en u>gun şartlarla fazla menfaat beklemeden derhal muba;,aa edenm. BANKER ZEKİ : Muesseseme muracaatınızda yapüması icabeden operasyonun mumkün olan en kısa zamanda vapılacağını bılmelisinız. BANKER ZEKİ Telefonla verdiğınız emırlerı dertal yerine getırebümek \ azıf elerımızın en önemlısıdir. BANKER ZEKİ: Talep ettığım hısseler ıçın ayn fıyat tatbık edıyorum TR4NSTÜBK Holding RAB%K: Kurucu KOROSA: TEZSAN: KAV: KOÇ Roldtag ARCELİK: BÜTÜN B4NKA HtSSELERt KARTCN S4N*Yİ1 ÇUKIROVA EI.EKTRtK SAT1LIK HtSSELERİ tlÂS FntYORUV BAŞTAŞ ÇlMENTfl 2S(J bın II ralık °,o 13^ temettü verdi. Sa*H 10 00 1100 14 U0 15 00 16 00 + • 1 Eksiltme, Emnlyet MUdürlüğü (Sırkecl) orıüng salonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme sartnamesı ve dlğer evrak Emniyet Genel MüdüriüğU Şubesi Müdürlüğünde (Gayrettepe) görülebüır. 5 Eksıltmeje prebilmek için : A< Bı C> lşin geçici teminatını, 1975 yılına alt Hcaret veya Sanayi Odası belgesinl, Müracaat dilekçeienyle bırlıKte vereceKlerı (Eksiltme $artname«1n()« bellrttten ve usulüne gbre nazırlanmış olani plan ve teçhizat beyannamesmı eksıltmeye çiKarümış olan ısierın tutannm yansı Kadar ısl kabulunü yapurmıs olduğuna daır ış belirtme belgesinl ibraz suretıyie Vılâret Belpe Komısyonundan alacaklan veterlik belgesmı teklıf mektuplariyle birlikte zarta tcoymalan iSzımdır, karmesal 4 • 4 Îstanbul Inşaat önümuzdekl yjl daha yüksek olacak. KOÇ HOLOİNG, 50 adet ",o 20 temettu verdı. YAPI KREDI BANKASI: Hamlline 25 adet 1« 25 temettü verdi. İŞ BANKASI nama 30 adet 500* luk. gCKUROVA ELEKTRtK 12 500 lıralık önümüzdekı yıl yuksek temettü vermeS beklenıyor DEMİR DÖKÜM: 20 bin Uralık °i 25 temettü venyor. 1974 / > kuponu üzerınde. AKÇIMbNTO: 50 bın Uralık V» 20 temettü odecU. Akbank kuruluşudur. KORU>H TARIM: 25 adet "0 35 temettü odedi. Sürprızler beklenıyor. AROMA Meyva Sulan 200 bin lıralık »0 16 temettü verdi. KARTONSAN: 50 adet % 25 temettu verdı. tiEKTAŞ: 25 adet •« 22 temettU / ödevecek •» 100 sermave / arttırımı yapıyor. Rüçhan hakkı üzennde. SANAYİ KA,"JtIV>U: 5 adet. ANADOLl) DEMİR VOLLARI: •o 60 ve 1 2 tertıp 210 adet. / CNİROYAL: 2 adet (yüzde 25 U temettü ödedı, mevcut hısseler 197s yılı sonunda 2,5 hısseve balığ olacaktır). LASSA: 100 adet (lşletmenln temeli atılmıştır Uretunden sonra büyuk bir yükselme beklenebılır). MENhllCAT SANTRAL: 34 adet (yüzde 35 temettü ddedl Buvük ve kdklü bır kunılustur. Tavsıye edeblltrım). 75 adet Cyüzde S0 te mettü. 1974 yılı lçin aynlrrus olup, bu ay lçınde ödenecektır. FORD ANADOL lmalâtı). KARADENtZ BAKIRLARI: 100 adet (büyuk bir kelepir). PEGA PETROL: 25 adet (yUzde 23 5 temettU ödedıh ÇEMTAŞ: 75 adet (yüzde 17 temettü bdedi. Kuvvetü çellJt sanayııdır). KAV ORMAN SAN4YH: 100 adet yüzde 12,5 temettü odedi) DEVSAN: 100 adet (bu sene temettü oiabUır). NUBEL 1LAÇ s^NAYÎt: V) adet (1975 yılı *>artak geç1*or) PLASTİFAY: 100 adet (yüzde 30 temettü lağıttı). TAM HAYAT KURLCD: 10 adet (ıyı olr gpltr kaynagidır) PİMAŞ: 80 adet (bu n l lyi bü temettU beklenıyor). SATILIK TAHVILLER: 110 bın llrablc 1970 kalkınma tah vılı neran ışlenmis faızı u« birlikte paraya çevnlebiliT cınsınden PROFİLU HOLDİNG: tahrtll % 15 faızn 20 bin Uralık iüUO Urası 900 TRANSTÜRK HOLDİNG: tahvıll 5u bın Uralık *,» 15 laızlı 1> J (K lırası 87ü lira 4 ayUk ıslenmış taızı beda. a GUNEY SANAVI: tahviU 55 000 lliralıK */» 15 faızU 1977 de paraya çevrılebüır. 1000 Urası 9JU VAT*N KONSfcRVE: 230 oin uralık *» lb faızll i vu «onra oarava ı^vTilebüır İ TI OK ltrasi 950 nndan 4 4 ayUJt lslemis Cala bedava. BAHAR TİCARET 27TI16 276468' BAHAR: Oevlet ve şlrket tahvU lerınızın, tılsse senptlenıuzın alım saıımında nızmetın.z dedır. BAHAR: Tasarrut Bonosu Iıyatlanm 1965 • "a 83 1 9 t * • •o 64 1S67 : •» 55 19fi9 Vo 45 >,t 42 1970 1971 % 40 1973 • V, 40 SATILIK (VİYMETI.ER 200 000 500/lOOOTik 1967 Ihnçlı kuponsuz bonoyu 1 lu Otıu 150 000 10UO/5UOonik 1971 Jhraçlı kuponsuz t»noyu Satısa arzmığım her (amm bulaımyacagınızı natırlatınm AHMK1 ılAHAK: 4 Vakıt Han Asma Kat: V S t R K i C t Tel: tt S4 «t fj U l« alıs « îstekiner teklü mektupıannı thale saatıerınden blr saat öncesine kadar makbuı llıgTTda thale Komlsvonu Başkanlığına verecekıerdır 1 Vsternik beigesl alınması ıçln son müracaat tarihi 22 91975 pazartesi saatı sonans kadardır t relgraTls müracaatiar ve postada Keyfıvet llân olunur. gectkmeler kabul edllme*. günü 22W7/724») ;»•»•••••••••••••••••••••••»»»»»••»»»»»•••••• •»••••••^•••••••••»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog