Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

17 Eylül 1075 Başkentin merkezindeki mahalleler barikatlarla kapandı • Beynıfun güney ve doğudaki banliyölerinde oncekı akşam yenıden başlayan karşılüdı ateş, 10 ki§inin dlumüne yol açtL îspanya'daki Amerikan üsleri, görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa ay sonunda kapatıhyor Ispanya dakı AmeriKan uslennm gelecegı konusundakı gunısmelerdp kısa s'irede bır anlaşma sağlanamaması halındp bu ulk^dekı Amerikan uslermın av sonunda kapatılaca ğı açıkianmıştır. lspanya'dakı Amerikan üsleri konusundakı goruşmeler halen Vashıngton da ıkı ulke temsılcılerı ara5inda surdurulmektedır. Soz konusu (ıslerle ılgılı anlaşma 1970 jılır.da ımzalanmıştı Goruşmelere yakın ka\naKİardan sızan naberlere gore. Ispanyol hukumetı, bu görüşmelerde Amenka dan 1.5 mılyar dolar (Vax 23 mılyar TL ) tutarında askeri ysrdım ve bır karşılıklı guvenlık anlasması ımzalanması nı ıstem?Ktedır. Son goruşmede Amenkalılar 500 milyon dolarIIJÎ oır vardım onermışlerse de bu reddedılmıştır. Bunlar gerçekleşmedığı takdırde Ispanya dakı usler bu a\m sonunda kapatılacaktır. Ispanya' dakı Amerık8n uslen ile ılgılı anlaşmanın suresı 26 eylul tanhınde sona erecektır. Dünyada Bugün Arslanlarımız Dış Sahalarda ALi SiRMEN u gunlerde dıkkaüer dışa çevnldı. Mınsk ıcentınae »erbest gurejçUenmız mındere çıkıyor. Vıvana'da Gala'asaray Rapıd ile oynayacak, Lızbon'dakJ temsücunız Fenerbahçe ıse, unlu Benfıca ile karşı karşı.va gelecek. Perşembe gunu Sofya'da Eskışehırspor, Levskı ile mucadele edecek. Boyle zamanlarda, renklı gazetelenn arka sayfalarında • Kalbımız Turkıye'yı temsıl edenler ıçın çarpıyor» yollu başlıklar çıkar. Kafıleleruı gıdışı, otcldekı pek sıcak olmayan espnler, maça hazarlanış uzun uzun verılır. Genellıkle maç sonraları, aynı şenlıklı Havayı gormek guçtur. Takımlanmız çoğunlukla kaybeder maçlannı. Ama yenılgıler gozden uzak oldugu ıçm, hakernlere, sahaya sejnrcıje sporculanmızın bır turlu alışamadığı jemeklere \e vıllar yılı ^enemedığımız şanssızhga yuklenır, suçun hıç degılse bır parçası Bu kez de durumun pek farklı olacağını sanmıyoruz. Guresçılerımız Mınsk te pek parlak görunmedıler. Hele buyuk jmutlar bağlanan Ali Rıza Alan, ıkıncı devreden sonra âyakta duramadı. Dogu Alman ile guresıne fırtma gıbı gıren Servet Aydemır gene yakamızı bırakmayan şanssızhga kurban gıderek tuş oldu. Galatasarayı soracak olursanız, Rapıd karşısına moralSIÎ kondısvonsuz sıstemsız ve mudafaanm belkerrufı Yasın'sız çiKiyor Allah encamlarını hayreyleve. Şampıyon Fenerbabçe, milyonlar dokulen takımını bır türlu ıstedıgı gıbı ojnatamıyor. Buyuk futbol otorıtelerı, bunu Dıdı'nın takımı ısrarla ortadan duvar psslanyla ovnatıp, o\unu açıklara vajmamasına bağlıyorlar. Cemıl ın hızlı deparları Osman ın ustalıgı hucumda ıstenenı sağlamıyor bırturlu. Mudafaa doğru durust kademeye mı gıremıvor nedır? Dana ıkı hafta once geçen vıl ıkıncı kumenın eşıgınaen donen Zonguldak'tan ıkı gol yedı. Dış sahala da mucadele eden bu arslanlanmızla ılgıil haberlere basınımızın buyuklerı. nıç kuşkunuz olmasın, Turkne'mn polıtık ekonomık ve sosyal sorunlarından daha çok yer verecekler. Bazı gazeteler, her maçı uç dort uzmanla ızletıyorlar. Bır de bırıncı kategoridekıler kadar ilgi toplamavan başka arslanlanmız da var dış sahalarda mucadele eden Bunlar da Bruksel ve New York'ta mucadele verecek olan Dısjşlerı takımlarımızdır. A takımı, başta kaotan îhsan Sabri Çağlavangıl olmak uzere aralarında Oguz Gokmen gıbı Menderes donemı takımlannın aslannın da bulunduğu tecrubelıler ile Bruksel e uçtu AETnin gorcîe kadrosuyla Avrupa satıasmda karşılaşaMk olan takımımız, Akdenız ülkelerme tanman ajncalıklaruı daha fazlasıyla ya da avnıyle Turkıye'ye de tanınması taktığı ile hürum başlatacak. Gene değısık bır ofansıf taktık de 36 maddenin ışletılme sının daha çabukiaştırılması ve ışç'lerımızın 1976'dan başlayarak 10 vıl ıçınde A\'rupa'da serbestçe dolaşmaları hukmunun daha da hızlandınlması olacak. Çağlavangıl bu ı?ı başanrsa saga sola deplasmanıyla açacağı gedıklerden ışçllenmız A\rupa ıçlenne doğru akacaklar. Mudafaada ıse Turkıye AET protokolunun 59 maddesme dayanarak. Yunanıstan'm tam ujehk suresının kısaltılması enKelienmeye çalışılacak Ancak bu taktıihn peıc başarılı olamayacağını sovluvor otonteler. Orta saha da tarımsal hvlkumler çekışmesi olacak AET orta sahada ağır basıyor. AETnin forvetı de yaman. ortada Fransa, sağda Almanva. solda ıse Hollanda, Kıbrıs sorununun çozulmemeslnm ve BM Insan Haklan Komisyonunun aldığı karann, Dışışlen takımımızm mudafaasında varattıgı gedıklerden ysrarlanrrıaya çalışacaklar Doğrusu AET takımı defansta çok guçltf, forvette çok çabuk. çok teknık ve kondışyonlu elemanlardan kurulu. Dışışlen takımmda ıse. sslardan OJuz Gokmen, bıraz »Sır kalıyor ve çok top kaptmyor. îhsan Sabn'nın ıse ılerleyen yaşı dolavısıyla kondısyonundan çok kaybettığı açıkça gorulmekte. Snasi tşler Genel Mudurii Necdet Tezel ıse fakımın o\un taktıgının kurbanı olacağa benzer. New York'ta Bırleşmış Mılletler sahasında, Yunan Kıbrıs Rum karmasıyla karşılaşacak oİ8n Dışışlen ve Kıbrıs Federe Turk Devletı karmasma gozlemcıler pek şans tanımıyorlar. Saha seyircı avantajmm yanında, karşı karmanm raktığının de bızımkılerden çok ustun oldugu açıkça goruluyor Makarıos un çalımda, sutta ve trlbünlere hoş gorunen ojun tarzında değü Lefter'ı, Pele'yı bıle aratmayacağı anlaşılıyor Klendes, Bızım takım açık fark yapar, dıyor. Buna karsılık bızım takımdan Denktaş Ise, öyle yaparlarsa bız de bagımsızlığımızı ılân eflens dıye çalım atıyor. Denktaş'ın bu taktığı ofsayttan, ustelık de topu eîle dureltıp gol atmaya benzıyor ki, sonucu etkılemesı beklenemez Işte. takımlanmırm hali bu. Güreşcıler de, futbolcular da. dıplomat'ar da pek sıkısık durumdalar. Her ne kadar bız kendılenni buradan «ya va va, şa sa şa» dıve destekiiyorsak ds, sonucu degıştırebılecegımızı sanmıyoruz. Aman butun dış sahalardaki arslanlanmızdan bır rıcamız \ar. Bu kez de venılgıvle donerlerse, «yemekler mıdemıze dokundu. saha kotuydıl, şanssızlığı yenemedık hakem taraf turuyordu» dıye baslamssınlar. Çtmku mılletm artık bu gıbı O7ur'ere karnı tok. Mücadelenin gerçek nedeni Lübnan'da uzun süredir devam eden çarpışmalara neden olarak çeşıtlı etkenler ileri surülmektedır. Klml gozlemcıler huzursuzluğun temelınde dınsel nedenlerın yaftığını. ulkede dınsel reform gerektıjttnı one surmek'eaı Ancak Ltıbnan'ın sosyal ve pkonomık >aD:sı daha dıkkatlı bıçımde ıncelendiğmde, sorunun temelınde ekonomık nedenlerın yattıgı gorülebılıı Halen Lubnan'm nüfusunun '« 4O'ı Hıristnan, "' 60'ı ıse MUsluman'lardan oluşrraktadır. Ne var kl, uîkede ekonomık \e sosyal aynealıklar Hıristiyan azınhgın elınde toplanmıştır ülkenin en etkıll güç merkerl o'.an ordu da Hınstıyan subayların kontrolu altındadır. Pıer Gamavel'ın başkanlığmda Hırıstıyanlardan oluşan Fa!ar.jıst Partı ıse gene Hırıstnan'ların denetımınde olan buyuk sermayenın sozrulüğunu yapmaktadır. Bu dururnda. kuçuk burjuvazı ko\Iu ve ışçilen oluşruran Musluman'Iar.a burjuvazının orta ve yuk sek tabakalprını oh:şturan H'nsnvanlar arasmdakı mucadelenm kokenını aslında sınıfsal nedenlerde aramak herha'.de en doğru teshıs olacaktır. (D1S H4BERLER SERVtSI) Lübnan'da çarpışmalar Beyrut'un banliyölerine sıçradı BETRCT Beyrut'un Gılney ve Doğu'dakı banlıyolerınde fcnceki akşam yenıden başlayan karşılıklı ateş, yedısi sıvıl olmak uzere 10 kışının ölur^üne vol açmıştır Boviece. Beyrut'ta «sdece onceld gun ölenlenn sayısmın 19'u buldugu tahmin edıl melctedır. Trablusşaın'da da gilihü kuvvetler ile gerıllalar arasmdaki çarpışmalarda 12 klşı. Kuzey Lubnan'dakı Şekka da da en az 3f kışı olmüştur. Resml olmayan tahmınlere göre. Trablusşam'da ıkı hafra kadar once başlayan olayların başlangıeından bıı yana olenlerin sayısı 350' yı bulnrjştur. öncekl akşam, Beyrut'un gtiney ve doğu banliyölerl Sln El Fıl. Nabaa Ayn Remane ve Şıah banhyolennde karşılıklı ateş her zamankınden şıddetlı olmuştur. Beyrut'un merkezindeki mahalleler, sUâhlı kışılerin kurduklan barıkatıar nedenıyle tamarr.en kapanmış ve bır yerden bır y r e gitmek son derece gtıçleşmış^ır. Başkentte bazı kesımler ise karanlıga gomulmüştur. Lübnan'di ordjnun duruma mudahale etmesı karan alınmasından sonra kanlı olajlar bırkaç gün ıçm yatışmış, ancak üç gtın once çatışmalar yenıden B baş'.amıştır Çatışmalar ıkı gun once Be\rut • Trab^usşam volu uzenndekı Şekka kentmde (»enış bovuTlara erışmış le 14 k:şı olmüştur. Son haberlerden kanlı olayların onunun alınamadıgı ve çarpışmaların Beyrut'a da sıçradığı anlaşılmaktadır. (Dıs Haberler Serrisl) I Arjantin îçişleri ve Savunma Bakanları istifa etti BCENOS AÎRER Arjantın îçışien Bakanı A:bay Vıcente Damasco ve Savunma Bakanı Jorge Garndo dün gorevlennden ıstıfa etmışlerdir. îstıfa eden Içışlerı Bakanının yenne Dr. Angei Federico Robledo. Savunma Bakanının yenne ıse Tomas Vottero atanmışlardır. Uzatılacak mı? Halen ABD Ue Ispanya arasında pazarlık konusu olan usler şunlardır Madrıd, Torreıon, Saragossa \e Sevıüa yakmlarındakı hava uslen ve Rota'dakı denız ussu Bu usde, nukleer başlık taşıyan tuzelerı fırlatabılecek nıtelıktekı denızaltılar uslenmektedır. (a.s.) Trablusşamda blr bıristiyan mllitan, dam üstünde nöbet beklerken Değişiklik bekleniyor u Buenos Aıres'dekl siyasal goz lemciler, Arjantin Devlet Başkanı Estella Peron'un ıstırahat bahanesıyle başkentten aynlarak gorevını Senato Başkanı îtalo ı Luder e bırakmasından sonra, I uİKede btr ksfoırl£ degışıkhgının \ VTASH4NGTOV JW Mısif ile lsbeklendıgını açıklamışlardır | Taıl arasında ımzalanftn ara ahAynı çevrelere gore, Içışlerl ve lasınanın jankıları surerken bu Savunma bakanlarının ıstıfalan, anıaşmanın taraflar arasmdaki bu değişiklik ıçın bır «onadım» gızlı ;.anlanna ılışkın yeru hanıtelıgındedır. berler gelmektedır. îstıfa eden ıki bakanın, ozelThe New York Times garetellkle Sılahlı Kuvvetler tarafın sının haberıne gore, Amerıka dan istenmedıklerı de bılınmek Bırleşık Devletlerı Israıl ile Sutedır. rıve arasında Golan Tepelerınde Ulkedekl sıyasal karışıkhğın bır anlaşmaya vanlması içın yoyanı sıra sosyal huzursuzluk da ğun çaba harcayacagı konusunda devam etmektedır. Nıtekım, ArMısır'a guvence vermıştır. jantm Devlet Havayolu «AeronıIyı haber alan kaynaklar, ara neas Argentmas» şırketındekı anlaşmanın gerçekleşmesi içın tesnık personel dun. urretlerının arttırılması ıçm gre\e gıt Amerıka'nın Israıl'e verdjğı açık mışur. (a a ) Amerika, Mısır'a Golan'da da anlaşma yapılması için çaba harcayacağına söz verdi,, • «The New York Times» a^a anl^masırurj taraflar arasmdaki gizli yanlannt açıkladı. ve gizli giıvencelerın yanı sıra, ABD tarafından anlaşmava eklenen gızlı maddelerle Mısır a venlen garantılerı şoyle açıklamışlardır • # Amerıka Bırleşık Devletleri, îsraıl ile Sunve arasında soruşmelerın başiaması ıçm yojun çaba harcavacaktır. The New York Tımes bu maddenin. Hafız Esat ve dığer Arap ulkelerı hderlennın, Enver Sedat ın Arap davasında kendılenni yalnız bırakr:»ı yo.undakı sıçlrmalprı ortadan kpldırmak amacına vonelık oldugunu ıfade etmektedır • Israıl. Sma anla«;masını tek yanlı olarak bozdugu takdırde. Amerıka Bırleşık Deiletleıı ne yapılması gerektığını Mısır ile goruşmeM taahhut etmektedır. Ivı naber alan ka>Tiaklar aynı yolda bır maddenm An"pr>ka İsraıl arasmdaki gızlı anlaşma metmnde de yer aldığını haber vermekfedirler. • Amenka Birleştk Devletlerı Mıtla \e G.dı geçıtlerınm doğusunda Isra'l tarafından gen verılecek bolgeoe Mısır ın bır erken uyarma sısremı kurması ve buru faalıvete geçırmesı ıçın Mısır'a gereklı teknık yarciımı yapacaktır • Isr?.ıl ıse Umın Kısheıb'teki kendı erken uvarma sıstemınde faalıyet gosterecektır. Amerikan Kongresı onajlad:gı takdırde. bu ıkı erken ujarma sı^temındf de Amerikan teknık personelı gorev yapacaklardır (Dıs Haberler Senisf) [Ortarioğu ı!° ılgılı nıger haberlerımız in baj fadadır ] • Batı Almanya'daki NATO manevralarına 70.000 asker katılıyor BONK Batı Almanya'da baçlayan NATO manevralarına. Batı Alman Amenkalı, Kanadalı ve Fransız olmak uzere toplam 70 bın askerın katıldıgı açıklanmıştır «Grande Roeade» adı verıIen manevTalara ayrıca 13 900 tekerlejrlı ve paletlı araç da ıştırak etmektedır. «Cold Fıre» kod adı takılan NATO hava tatbıjcatı ı*e a%Tiı zamanda. Orta Avrupada başlatılmıştır. Bu manevralara Belçıka, Ingıltere, Hollanda, Kanada Amerıka ve Ban Almanva Hava Kuvvetlerı katılmaktadır. NATO yetkılılerı. bu ıkı harekatm bırbınyle bagımlı oıarak jurutulecegını açıklamışlardır. Helsınkı'de ımzalanan Avrupa Guvenlık ve I'bırlığı Anlasması gereğınce bu manevralar belli bir sure once Varşova Paktı ulkelerıne bıldınlmış ancak zaman yetersizlıgi nedenıvle Varşova Paktı iıyelerinden temsilcıler, ma nevralan ı?lemeye davet edılememışlerdır. (aa) Dünyanın en pahalı uçağı haline gelen "Tomcat, F14'ün fiyatı 300 milyon lira oldu NEW VORK Amerikan De nız Kuvvetlen ile Iran ın talıp oldugu «Tomcat» (F141 uçakla rının bırım fıjatımn son zam larla 2 mıhon dolar ı33 mıİ5on TL' daha arttıgı \e uçagın fıya tının C mıl\on do t ara (jaklaşık O 300 milyon TL) yukseldığı açık lanmıştır. Bu konudakı açıklaman ya pan ABD Savunma Bakanlıgına ıPentagon) yakın kaynaklar. boy lece Tomcat ların halen dunvanın en pahalı savaş uçağı oldugunu belırtmışlerdır. Amerikan Denız Kuvvetlen şımdıje kadar (F14) ucakların rian 390 tane jsmanamıştır Iran ıse aynı uçaklardan 80 tane al mak uzere teşebbuse geçmıstır Pentagon yetk:hleı, Amenkar Demz Ku^'et.erme şımdıye ka dar ısmarladıgı 390 uçaktan 14f tanesmın teslım edıldıgını, Iran a ıse onumuzaekı Mhn başmdan ıtıbaren uçax'arın ps^derpey tes lımıne başlanacağmı belırtmışler dır. «Tomcat» uçaklarının en bu yuk ozelhgı çıft ıskeletiı oluş İarıdır 'aa> Enver Sedat Sovyetler'e yeniden şiddetle çattı KAHIRE Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Sovjetler Bırlığınır, Sına da Israıl ile Mısır arasında \anlan anlaşmaja karşı çıkmaları ıçm Surıye ve Fılıstm Kurtuluş Orgutlermi sureklı olarak kışkırttıgır.ı soylemı.'nr Sovvetlfr Bırlıgmın Ortadoğu polı'ıkasını şımdı\e dek gorulmemış sert bır dılie yeren Sedat, Mısır ın baskılara bo\iın eğmıvecpğım ve 4 eylulde Israıl IIP ımralad'gı anlaşmava da sadık kalacagını bıldirmıştır. Sedat anlaşmaya karşı voneltılen butun eleştırııerın arkasında Moskova'nın bulund'a^TJ nu kaydettıkten sonra, gerek Yaser Arafat'tan ve gerekse Sunve Cumhurbaşkanı Hafız Esad'dan, R'isva'ya kulak asmamalan ıç:n ncada bu.a^dugunu anlatmısfır. Enver Sedat sagduvu sahıbi Arapların anlaşma>a karşı çıkmadıklarım kavdettıkten sonra Moskova'nın, Arap dunyasım ıkıye bolmeve çalışmakla bır şev kazanamıyacagını mışnr. büdir197 î Ortadoğu sa\aşının patlak venşının ıkıncı yıldonumunde konuşan Sedat, Mısır'ın Sosjetler Bırlığı ile dost kalmak ıstedıiını, fakat hıçbır vakit Mos'<ova'nm emrıvle de ıareket etme\e nıve^lı olmad's;ım t io^lemış. Mısır'ın lıayatî çıkarlarım ıls'lendıren konularda sadece M:>:ır ın bır karar alabıleceşın'. b'i hususta dıs baskı'ara yer olmadıgını bıldırmıştır. (Ajanslar) Madrit'teki Mısır elçiliğini basan Filistinli gerillalar, rehinelerini Cezayir'de > serbest bıraktılar i CE7VYJR Madnfteki Mı sır Buyukelçıhgı nı bastıktan , sora rehıııe aldıkları dıplomnt larla bırl,Kte dun sabah Ceza jır'e ^elen Fılısnn gerıllaları, re lııne!en serbest bırakmışlardır. Ceza\ır raayosıı, gonallü ola • rak uçaga b'nen Irak ve Cezayır Buvukelçılerımn de serbct bı rakıldıklarını haber vermıştir. | Mısır Cumhurbaşkanı Enver', Sedat'ın Israıi ile bır barış anlaşması ımzalamasım protesto etmek amacıvla Madrit'teki Mısır Buyukelçıhğını oncekı gun basan Fılıstm'lı dort gerılla, Buyüke'çıhkte bulunan Mısır Bu yukelçısı. onsolos \e Basın Ata şesını rehm almzşlardı ^îısır Buyukelçılıgını basan gerillalar tarafından yapılan ılk açıklamada. Mısır'ın ara anlaşmavı fes hetmpsı ıstemısn Fılıstır.lı gerl lalar daha sonra jenı bır açık İEina yaparak kendılerıne bır uçak verılmesını ve Cezayır'e grmek ıstedıklerım bıldırmışlerdı NıteKim Fıhstınlı dort gerılla I dun saDah kendıleıı ıçın hazırlanan uçakia beraberlerınde rehır.e.er \e gonullu olarak kendılerme katılan Irak ve Cezayır Bu.uke!çılen dl oldugu halde Cezavır'e gelmışleraır. Fıl.stıPlılerın olumle tehdıt et tıgı Mısır Buvukelçısı ilahmıit i Abduı Gallaf'm uçakta kalp knzı geçırdıgı bıldırılmektedır. Bu arada Fustın Haık Kurtjluş Cepnesı, Mad::t'tekı Mısır Füjnıkelçınği b^skımcı kendıleıınm daienledığını ve buııu başka baskınlann ızJeyeceğını açıklamıştır. Kuveyt'te yayınlanan «El Rey El Aam» gazetesıne telefon ederek Fılıstm Haik Kurtuluş Cephesı adlı orgutun üyesı oldugunu söyleyer bır kişı Mısır î^rail ara anlasmasını protPsto Et mek amacıvle pek vakında bu na benzer baş.ta evlemlere d? Ein<=ecek!erını behrtmıştır. Bu aıada Fı'ıstın Kunulus ö r Etı'jnun Parıs temsılcısi, Mad nt'tekı baskınla ılgılı olarak vaptıgı açKlamada olavı kıni dıklannı behrtmış VP krnfiılpn nfn kPMnlıkİp ksrşısuıda oldukaçıiüamıştır. V EF A T Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa ile Bahriyc Nazın Kaptanı Derya Muşir Moralı İbrahim Paşa'nın torunlan, merhum büyükelçi Şevket Fuat Keçeci ile merhume Melek Keçeci'nin oğulları, Şen Keçeci'nin eşi, Şevket Keçeci'nin babası, Saynur ve Sadi Aral'ın damatlan, Fahri S. Korutürk'ün yeğeni, Fatma Barşal. İbrahim Cımcoz, Bulent Cimcoz ve Emel Koruturk'un teyzezadeleri. Nılufer Selâhattin, Abbase Moralı ve Selâhattin Moralı'nın halazadelerı, Ağâh ve Ömer Aral'ın enişteleri, İS BANKASI " SORUYOR DOĞRU MU, YANLIŞ Ml ? ÂLİ FUAT KEÇECl elîm bir trafik kazası sonucu vefat etmıştir. Cenazesi 18 Eylul Perşembe gunü öğle namazını müteakıp Kadıköy Osmanağa Camiinden alınarak Sahrai Cedıd'dekı aıle kabristanında toprağa verılecektir. NOT: Cenazeye celcnk gönderiltnemesi, arzu edenlerin Tıirk Donanma Vakiına bağışta bulunmalan rica olunur. Dr. AZiZ ÇOL ORTOHEDt \ E TR*VM4TÜL(Ut MLTEH4SS1SI CKırık kemık ve mafsal rtastalıklan) Osmanbev Halaskârcazl Cad. 279/1 Isedef Apt. lel.: 67 67 »3 KEND1 UÇAGIN! m KENDİN YAP (Veru Aıan&, 1862; 7247) AiLESi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog