Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

açtığı kutuplaşmalar yoğunlaşıyor Mısıria îsrail arasında vanlan »ra anlaşmasının Arap dun>a sında yol açtığı kutuplaşma devam etmektedır îngıltere de ya yınlanan «The Guardıan» gazete sınde bu konuda çıkan yazıda bu kuruplaşmanın önu alinama dığı takdırde ya yenı bır Arap Israıl savaşının çıkabıleceğı ya da, Arap ülkelennde hükumet darbelerının mejdana gelebüeca ğı behrtılmektedır Yazınm uzun bir özetinl okurlanmıza sunuyoruz Enver Sedat Israılie tek başına anlaşmakla, Arap Bırlığının davandıgı onemlı dırekJerden bırını kenara ıtmıştır Ve bu yuzden tum bınanm çokmesı tehlıkesı baş gostermıstır Sımdı herkes tarafından merak edılen soru şudur Sunye lıderı Hafız Esat, bu durumda ne yapacak' Halen Ortadoğu'nun geleceği konusunda en onemli lider Hafız Esat olmuştur Esat'ın verece ğı karar, bolgerun geleceğıni kuş kusuz büyuk. olçude etküeyecektlr Esat'ın durumunun hiç de k o lay olmadığı soylenebllır Sunye liden birşey yapmak zorundadır. Ne japacağı ıse tum dünyada merak konusudur Sedat a karşı başanyla direne bılmek ıçın Hafız Esat guçlu, mi lıtan \e Sovyetler Bırlığı tarafın dan desteklenen bır «Doğu Cephesı» kurmak zorundadır Hafız Esat avnca Sedat'a düşman olan Lıbva gıbi mılıtan relımlerle de ıttıfak yapmak zorun dadır Esat gerçi bu yola yonelmıştır. Ama, gorevı son derece zordur. Ürdunle Fılıstınlıler arasında hâla denn anlaşmazlık vardır, ve Esat bu ıkısmden bırıne voneldığı taitdırde, dığenm kaybedebılır. Sovyetler ıse, Hafız i.sa f 'a kuş kusuz va'dım edecektır Moskova îsraıl Mısır anlaşmasını bırçok kez şıddetle kmamıştır Ancak l. rdunle Suudi Arabıstan'ın ABDden ayrılıp Sovyetlere kayması beklenemez Sosyahzme şıd de'le karşı olan Suudi Arabıstan avnı zamanda ^rap Bırlığı tezının de ateşlı savunucusudur Pu bakımdan Araplar arasındakı ku tuplasmanm buyumesmı ıstemez. Mısır Devlet Başkanı Sedat ve Smije Devlet ÜUs kauı Lsat: Arap dunvasının liderllği kimde kalacak? Sovyetleı "Sina anlaşması ile Arap Birliği temelinden çökebilir,, lçin venılgıyle sonuçlanacağı kesırdır Ya da patlama ıçte olur Bu takdırde 1948 savaşından sonra olduğu gıbı, Arap ulkelen sıyasal kargaşa ve hukumet darbelenyle çalkalanır. bolmuştür Arap ulkelerl ara«ın da gıderek arttığı gorulen kutup laşma Israıl'e oır sure rahat nefes alma olanağını saglayabılır Ancak bu rahat • ın pek uzun sureceğı de sovlenemez Araplan bolmek Ortadoğu'da hıç bır zaman kalıcı başan getırmez (Dış Haberler Servisi) Irak Aslında Irak «Doğu Cephesıne» çok vararlı olabılırdı Ancak bu ulkemn de Surrje ile arası açıktır İkı ulkede ıktıdarda olan Ba as partılen bırbırlerım gerıcılık \e Arap davasına ıhanetle suçla maktadır Irak, «Doğu Cephesı nın» (tsraıl'ın doğusundakı Arap ulkelennm bırleşmesı) kendı on derlığınde kurulmasını ıstemek tedır Boylece rakıp Sunye rejlml ikıncı plana ıtümış olacaktır Israil böldü Gorunüşe gore, Israü Araplan • The Guardian gazetesine gore, Arap dünyasındaki kutuplaşmanın önü alınamadığı takdirde, ya yeni bir Arap israil savaşı çıkabilir, ya da Arap ülkelerinde büyük siyasal çalkantılar başlayabilir zehirli krom tozlarmdan 30 kişi öldü, 200 kişı ıse yaşam boyu hasta kalacak • ÜLKENıN BİR ÇOK YERLERıNDE OKUL MÜDÜRLERi, ÖĞRENCıLERıN BAHÇELERDE ÇIPLAK AYAKLA OYNAMALARINI YASAKLADILAR. Politikada Sorunlar Asya'da Rekabet ERGUN BALCI ovyetler Bırlığı ile Bırleşık Amenka'nın Ortadoğu'da nazık bır denge oyununa gınştıklen şu sırada Moskova ıle Pekıa arasındakı soz duellosunun ansızın sertleşmesl dıkkatleri fazla çekmedı. Sovjetler'm BM temsılcıs) Jakop Malık 3 evlulde Genel Kurul'da saptığı toplantıda Çın e çok sert bır dılle çatmış ve Pekın'ı az gelışmlş ulkelen kullanarak dunva hegemonyasına gıtmek ıstemekle suçlamıştır Çvn temsılcısı tse uçuncu dunya ulkelennı ABD empervalızmınden kurtulmava cabalarken. Sovvetlenn kucağına duşme\p karsı uvarmıştır üelen haberlere gore ıkı ulkemn basımrda da karşılıklı suçlama'ar dozunu arttırmıstır Soz'u ve vazıli suçlamalar bırbırını ızlerken sosyalıst dunvanm ıkr devı arasında ozellıkle Asva'da rekabet de ıvıden ıjıye kızısmıştır Ancak bu rekabetten şımdıve değm kazançlı çıkan tarafın Cın HaU Cumhurıven olriuğu corulmektedır Vıetnam ve Kamboçva'da kıırtulu<! «;ava>=larının zatere ulaşması ıle Günejdoğu Asva'da guç dengesınde meydana gelen koklu degısım Mosko\a"ya pek varar saeiamamış. Pekın'ın ıse yıldızım parlatm'stır S TOKTO Sanavi artıklannın çevre saglığı ıçın ne denlı zarar lı olduğunu kanıtlavan son olav Japon>a'da mevdana gelmış bu Ulkede zehırlı krom tozlanndan resmı makamların açıkladıkları ırakamlara gore 30 kışı olmüş 200 kışı de bır daha ıvılesemej'ecek bıçımde hastalanmıştır. İyı haber alan kaynaklar olu sayısının resmı makamlar tara fından açıklananm çok uzerınde oldjgunu bıldırmekted'r Son ?a manlarda ulkemn her vanından gelen haberlerde çevredekı zehır h krom tozlan oranınm tehlıkeli bır hızla arttığı bıldınlmektedır Japon Çalışma Bakanlığı sozcü stı, çok sajıda ın<;anın olumune yol açan zehırll krom tozlannın, ulkede bugune değın çevre kırlenmesıne neden olan dığer etken lerı golgede bıraktığını soylemıstır. Alman «DER SPlEGEL. dergisının haberıne gore, ulkemn bır çok yerlerınde okul mudurlerı, oğrencılerın bahçelerde çıplak avakla o\Tiamalannı vasaklamışlardır Bu konuda kendısıne soru voneltılen bır okul muduru, çevrede dolasan kedı kopek gıbı havvanların ayaklarında bırden bıre yaralar açıldıgını, aradan bır hafta geçmeden sokakta bu hayvanlann olulenne rastladığını soylemıştır Güç iyileşiyor Okul mudurü, uzennde yuniduklen cadde, sokak ve toprak alanlarda çok zehırlı bır krom bıleşımının tozlannın bulunduğunu açıklamıştır Okul muduru, \olda her hangı bır nedenle yere duşenlerın açık jerlerınde hemen yaralar açıldıgını ve bu yaralann son derece guç ıyıleştığını ifade etmıştır. Japonja'nın bır çok kenüerlndekı çocuk parklannın da ajTiı nedenlerle kapatıldığı bıldınlmektedır Ülkenın etkm gazetelennden cjapon Tımes», yıllar önce tedbır ahnmamasınm acısım bugün çok ağır biçımde çektikle nni, sanayının çevre sağlığını bü vuk olçude tehdıt ettığını belırtmıştır «Japon Tımes>a gore, ulkenın uzman doktorlan bu zehır lı krom bıleşımının oldurucu et kılenne karşı yetkıli çevrelen uvarmışlar, ancak bu uyanlar bugune değın gormezlıkten gelınmış tır İsrail Dışişleri Bakanı Allon: "ABD ile Ortadoğu'da ortak çıkarımız var n Mısır He tsrail arasında imzalanan ara anlaşmaia tepkiler surerken, Amerikan Savunma Bakarüığı'nın gajrı resmi soıcüsd durumundakı M. S. NEWS AND V»ORLD REPORT derBİsi muhabiri, tsrail Dışişleri Bakanı îgsl Allon un bu konudakl goruşlerinl aldı. Göruşmenin feniş bir özetlnl aşafıda bulacaksmız: SORC oavın Allon, ara anlaşraasının imzalanmasından son ra çok savıda Amerikalı, ABD, nin Ortadoğu'daki etkinUğının artmasını tepkl \e kujkuila karsıladı. tsrail, BM Banş Giica Kuv^etlerine ek olarak, Amerika' nın Sina'dald varlığuu neden isti^or"' • CEVAP Amerika'mn Ortadoğu'daki etkınlığının artmasını, Amerıkalılann kuşkujla karşılamaları ıçın bır neden göremıyorum Tam aksıne, Sovyetler'ın bolgede yıllar suren etkinlığınden sonra, Amenka'nın Akdenız de ve Ortadoğu'da jenıden en etKin güç durumuna gelmesınden hoşnutluk dujmalı Amerıkalılar Ote jandan Amerika, bolgeje askerı bırlık gondermesi Içın bir davet almadı bızden Amerlka'dan Sma'dakl Israıl ve Mısır bırl'klermı bırbınnden ayırması glbı asken bır rol oynaması da lstenmedı Eğer Kongre kabul edecek olur sa Amerikan teknık elemanları, bolgedekı erken ujarma sıstemlerınde barışın uygulanıp ujgulanmadığını denetlejecekler. Ame rıka'nm çıkarlarına ters duştuğıl zaman, 5a da teknık personelının bolgede bulunmasım tehlıkeli say dığı her an, Başkan Ford bu personelı ulkesıne gerı çağırabilır. Kanımca Amenkalılar, aralannda 28 yıldan ben uzlaçmazlık olan ıkı ulkemn aralarındakı tampon bolgeve onlan davet ettıgı ıçın gurur duymalılar. SORU Son zamanlardaU telişmelerden bolgede gelecekte banş için atılacak ber adımda Amenka'nın sorumluluğuna ve \ereceçi garantilere gerek oiacağı anlamı çıkarılabılir nu*' • CEV4P Hayır, îsraıl Ame rıka'M Sına'da gorevde bulunan bır «Dunya polısı» olarak gormüyor. Bızım Amerıka'dan ıstedigımız bolgedekı guçler dengesının korunmasmda bıze yardımcı olmasıdır Su noktanm açıklığa kavuş masını ısterım. îsraıl kendısıni, kendı kendtne ie kendısı içın, bolgedekı guçlerın her turlu bır leşmesıne karşı savunabılecek guçtedır Ulkemızın savunması ıcın gereklı olan sılâh ve dığer araçgereç veterlı mıktarda sağlanmıs bulunmaktadır. SORU Savın \llon Amerika Nıtekım Kamboçya'da faşist Lon Nol reilmınl tanımak talihsızhğınde bulunan Moskova'mn Pnom Pen İle arası hâlâ duzelmemış ulusal kurtuluş kuvvetlerının baskente eırmesındpn sonra kapatılan Sovyet elçilıgi henuz açılmamısHr lon Nol rejımmi başından ben tanımavan ve Prens Sıhanuk'u banndıran Pekuı hukümeti ise halen Kambocva'nm blr numaralı dostudur. Son gelen haberlere gore Cın Halk Cumhunveti bu ülkenuı iman için bağış ve kredl olarak 1 milvsr dolar tutannda para vermevı tasarlamaktadır Paranm 20 milvon dolarhk kısmı bağış şekhrde een kalanı tse faızsız kredi olarnktır Çın, Kamboçva'nın vanısıra daha blr dlzl Asva ülkesmde Moskova'mn zararına olarak erkısınt artfırmıstır Kuzev Kore lıden Kım !l Sung Saygon'daki f a ^ t renmln vıkılmasından kısa sure sonra Pekın'e gıtmls ve buvıik tnrpnle karşılanmıstır Fılipınler Devlet Kaşkam Ferdinand Markos ABD'nln GUneydoğu ^syaIdakı venilgı^ınden «onra Pckini rivarpt eden diğer bır Asvalı lıderdir Markos'un zlyaretl «rdından ikl Olke arasmda dıplomatık ilişkiler kunılmus. bumı Tavland İle Çm arasındaki flişkilerin Belişmesi lzleml<!tir Hint Pakıstan savajı sırasında Pakis+an'ı destekleyen Pekın'in bu Ulke Ue olan 11]s*ilen de Sovvetler Birliği ve ABD've kivasla çok daha sıkıdır. Kamboçya Kuzey Kore Plipınler. Tavland ve Pafclstan^ llı?kılenni sıklaştıran Çın Laos'ta da faal durumdadır Son avlarda bu küçuk tllkeve eelen Sovvet tekni«;venlertne karsüık. Çınlıler de Kuzovdp bır riemirvohı ir";a pfmek'Pflirler Ve nıhayet Pekın'ın Moskovaya daha fazla eğılımli gorunen Kuzey ve Gıinev Vıetnam a vak a<;mak ıçın son zamanlarda çabalarını arttırdtfı bıld'nlmektpdır Bovlece ABD'nın Çın Hlndinden çekilmesmden bu yana Pekın hukumen Kamboçva Fılınınler Tavland Kuzev Kore Laos ve Pakıstania ıhskılennı siKİastırmıs \Io«kova'nın savaş sırasında vaptığı bujuk vardımlürdan oturü etkıli olduğu Vietnam'a ise daha çok yaklasmak ıçm çabalanm arttırmıstır Çın'ın Asva'dakl faalıvetlennm Moskova"vı kuşkulandıran bovutlara ulasması Kremlın lıderlerınl harekete eeçırmıştir. Kremlın bır vandan kendı rtnderligmde bir Asva eüvenlik anlaşmssının gerçeklesmesi volunda finerıde bulunurken öte vandan bölgedeki ulkelerle daha vakın tlışki fcurmak amaeıvle vem gın<;ımlere başlamıstır Bu arada Sovyet basmında Çın alevntan kampanvava da hız venlmlçtır Ancak bugıin için Asva'da dengenm açıkça Çin tarafına kavmı? bir gttrtlnüm Içlnde olduğu sovlenebılır Henüz süper devİPt starUiüne ertşmemiş ve voksulluktan veni kıırtulmuç olan Çinf kalkınma cabasinda olan üçüncü dunva ulkelerl kendilerine daha vakın gormektedırler Yırmi altı yaşmdata eenç devTim elli seldz vasmdakt vasli devnmden daha çekici ve dınamik gelmektedır btr dizi Uçüncü dünva ulkesıne Bu cenç devnmln süper devlet «ta^d'üne eriştikten sonra, dıSer genç devnmlere yabancılaşıp, jabancılaşmayacağmı zaman gosterecektır. Lübnan sorunu Bu arada çok tehlıkeli blr nite Iık arzeden Lübnan sorununu da unutmamak gerekir Bu kuçük ulke halen Ortadoğu'da patlama ya namzet tum guçlerı bunvesın de banndırmaktadır Sına anlaş masını desteklejen ABD, Mısır ve Israıl Lubnan'da bır iç savaş ta Hırıstıyan Falanjıstlerı des tekleyeceklerdır. Buna karşüık Surıve, Labya ve Rusya ıse solcu Muslumanlarla Fılıstmlılerı destekleyeceklerdır. îki olasıhk Suriye hderl Hafız Esat Sina anlaşmasma hucum ederek, Go lan'da da kuvvetlenn çekılmesı anlaşmasını sağlamak istemektedır Esafın planma gore Sunye'nın sert tutumunu goren ve yeni bır savaş çtkmasmdan çekınen Kıs smger, Golan'da da odün verme sı ıçın Israıl'e baskı yapabılır Bu tahmın gerçekleşırse, her şey voluna gırebıhr Ancak, îsraıl'ın Golan'da odun vermeye yanaşa cağı çok şuphelıdır Pekı o takdırde ne olur' Ortaya ikl olasılık çıkar Yenı durumun yol açtığı kız gınlık kendını ya dışarda ya da içerde bir patlayışla gostenr. Bu patlama dışta olursa, bunun anla mı beşinct bır Israıl Arap sava şıdır. Eğer Mısır bu savaşa katılmazsa, savaşın «Doğu Cephesı» o m • «ABD'den isteğimiz Ortadoğu'daki guçler dengesınm korunmasmda bıze yardımcı olmasıdır» • «Ara anlaşmasıyla ABD'nin Akdeniz ve Ortadoğu'da yeniden en etkin guç durumuna gelmesınden Amenkalılar hoşnutluk duymalı.» petrolcfi Arap filkelerlne karşı bazı riskleri Rdre alarak, İsrail'in güvenliği konuaunda neden bazı taahhütler altına gırdi sizce? • CEVAP Amenka, Israıl e yardım etmekle nsk altına gırmış olmuyor kanımca Yahut ta şoyle dıyeyım Amenka'mn gu keri varlığım ele alahm, yahut da Doğu Asva \e Kore'dekı Amerikan varlığını gozden geçırelım Tum bu bolgedekı Amerikan var lığı, Ortadoğu ya oranla daha faz la nskı berabennde getırmektedır. Zaten bu nedenle Amenka, dığer bolgelerdekı varlığını azaltmak yoluna gıderken, Israıl konusunda avnı \olu ızlemıyor Ka nımca guçlu ıstıkrarh \e kendını savunabıhr bır tsraıl, Amerika ıçın bır yuk değıl, bır kâr olacaktır Eğer Amerika nın tum dostlan ve muttefıklerı kendılerım sa\Tinma konusunda îsraıl kadar kararlı olsalardı Amenka'nın dunvamn bır çok bolgesındekı durumu bugun çok daha ıvı olurdu Ama şunu da ıınutmayın kı, Israıl ne •Ortadoğu'nun polısı> ne de Amerika'mn dunyanm bu bolgesıne ıuşkın dış polı*ıkasınm bır aracıdır Ancak ABD ıle ortak çıkar ve hedeflerımız vardır Bu da ABD nın Arap dunjası ıle ılışkılennın aley hınde bır durum değıldır. SORl' Israllln l?gall altrnda bulundurduğa toprakların bir bolumunden daha frri çekilmesl konusunda, relerekte ABD'den yeni blr baskı beklivor mıısunnT • CEV\P Bız baskı altında hareket etmeyız Son ara anlaşmajT kabul ettıvsek bu, baskı altında tutulduğumuzdan değıl, anlaşmanın ıçerığının mart avında bıze sunulandan çok farklı olmasındandır Aynca banşa gıden yolda Israıl'e herhangı bır baskı yapılmasına da gerek yoktur Banş bızım sa\unma sıstemımızın ve ulusal çıkarlanmızuı can alıcı noktasıdır. (Dış Haberler Serrlsi) TEKZıP BiR YANUŞUKLAR zinciri olan ve gazetenızın 1 Eylül 1975 tarıhlı savısmda yajmlanan «Turk Hafıf Muzığı. başlıklı imzasız yazı ıçın şunlan açıklıyo rum: 1 Kurum adına sayın Tufekçi ile birhkte katıldıgım 1 Kurul Denetımlerınde. Turk Halk ve Sanat Mıizığınden < 6 düzenle1< me vayınlamr düzeyde gorulmıiştür 2 .Dok Zülfumi > adlı parça, mudürluğumuzce, çokseslılık vonunden başarılı çörulmuş, ancak Turk sanat muzığı vonünden incelendığınde «entonasvon, dıksıvon ve soz vanlışlıklan. nedenıvle Daıre vetkıhleri içınde reddedil nustır 3 Modern folk üçlüsunün snx konusu dbrt parcası hafıf müzık üslubuvla değıl alaturka üshıpla soylendiği ve hafıf müzık denetım kurulunun alanı dışma çıktığı içın «Denetım Dışı sayılmıştır» «Denetim Dışı» deyiminde baska bır tür ve buna bağh denetım soz konusu olduğund» parça yeniden değerlendınlır es neklıği vardır. 4 Sn Tonuz'ca degıl, Dairemizce Televi7von Denetımi eörevi verilen Sn Gılvenç de. daha önce Sn Sıdalia bırlikte vavınm» izın verdığım Banş Manco*nuE sovledığı «Bir Bahar Akşamı... adlı parçayı avnı gerekçe Ue rsddetmışti. Son olarak şunu söylemek istı nm Tutarli arastırma vapmadan veterl) milzık bilgısi olmadan ys da kasıtlı olarak vazılan bu tarj vazılann vonpldıklen kişılerden once gazetecılik mesleğine golge dılşurdütılnp mamvorum Cavidan Selânik TRT Müzik Dalresi Çafda? Tiirk Sanat Möziei ve ÇoksesH Müzikler Müdürü Akciğer kanseri Daha 1960 yılmda ulkedeki Nıppon fabrıkalannda çalışan ışçıler arasında akciğer kansennden olenlenn savısı hızla artmağa baş lamıştı Uzmanlann uyarıları uze rıne fabrıka yetkılılermın aldıgı tedbır ıse, ışçılere çalışma saatlen sona erdıkten sonra bunınlannı ı>nce vıkamalannı ve gargara yapmalarını salık vermek olmuştu. Bugun Japonya'da Nıppon fır malannın faalıjette bulundugu yaklaşık 100 yerde, bır mılyon tonu aşkın mıktarda zehırlı krom tozlannın uretım artığı ola rak yiğılı bulundugu tahmın edıl mektedır. Tokjo yakınlanndakı Nıppon kım>a fabnkalan jakmlarında a30 bin ton, Hokkadıo Adası'nda kı Nıppon fabrıkasında 250 bın ton, Shıkoku Adası'ndakı Nıppon kuruluşlarında ise 220 bın *on zehırlı krom tozlan bulundu ğu bıldmlmektedır Çeşıtlı çevreler, bu artıkların zehırsiz duruma getmlmeden konut bdlgele nne çok jakın yerlere yıgılmalannı sert bır dılle eleştırmıslerdır. (D19 Haberler Serrisi) Israıl Dışısleri Bakanı Ygal Allon : «1BD tsraü'e yardım etmekle risk altına ffirraiş olmuyor » W*SHt\T>TOV Arae' ka B r leşık Dev^et'en ile Isra'l arasınaa yapılan gızlı bır anlasma ıle Isra.il ın daha uzun menzilli fu ze edıneceğı Amerıkalı gazetecı Anderson tarafından bıldırnmış tır Anderson japılan bu gızlı an laşmanın Israıl u" Amenka Bır leşık Devle'lennm anlasmasınm daha once aç.klanmamış ekı ol dugunu soylemıstır Gızlı belgeİTae teknoloıi \e çok gelışmış sılâhlar uzennden muşterek bır çalışma yapılması kararlaştırılmıstır» şekılae bır madde bulundugu bıldırılmekte tedır Avnı gızlı metınlerde Amerika Bırleşık Devletlerının Israıl'ın savaş gucunu genşm ş sılahlarla ornegın F16 uçaklanjla destek leme\e devam edecegım belut mek'ecur Amenka Bırleşık De.letlen soz cusu Israıl'le sadece konsensı jonel fuze başlu .an konusuncia anlaştıklanm beurtmış «Bızım aldıgımız haberlere gore Israıl l'ler kendı nukleer başlık ı fu zelermı yapacaıtlardır» demıştır (Dıs Haberler Semsi) Israil ile ABD arasındakı gizli anlaşmaya göre Israil uzun menzilli füze edinecek venlık ve istıkrar nedenıjle dünjanın dığer bolgelerındekı taahhutlenm gozden geçırecek olursak, Amerika nm Israıl e olan taahhu'lerının dıgerlerı ıçınde en az rısklı olanı olduğunu gorüruz Orneğın NATO ja da Federal Almanva'daki Amerikan as Dünyada her seksen doğumdan birinde ikiz çocuk doğuyor ÎKıZLERiN YAŞAM MÜCADELESi DAHA ANA RAHMıNDEYKEN BAŞLIYOR Gunumuzde dünyada 100 mllyon ikiz yaşıyor. Bır yumurta ikızi, ana rahmindekı bır yumurtamn bır spermle dollenmesınden sonra, bu yumurtamn ikıye bolunmesıyle oluşuyor. Iki yumurta ıkızlert t»e kadının rahmıne ender hallerde ıkı yumurta duşmesı halınde, bu yumurtalann ya avnı zamanda, ya da kısa arahklarla iki *yn spermle dollenmesınden meydana gelivor. Tıp uzmanlan lkizlere ilişldn açıklamalarmda İkiz doğumlarda olum oranının tek doğuma oranla yedı kat fazla olduğunu sojlüyorlar. Bu arada ikızlenn soya çekim kışılığ'n oluşmasında çevresel etkenler, çevrenın insan sağlıjı uzenndekı e>kılen ve dığer bilim sel araştırmalar içın çok önemlı bır kaynak olduklan belirtiUyor. Karser araştırmalannda, doguş'an olan sakatlıklann yaş 11er ledıkçe eelışme çizgıslnde, solakhk ve dığer kışılık ozellıklerine ılıskın ara$tırmalarda ıkzler, uzmanlann ışmi oldukça kolaylaştınvor. Öte yandan ikizler konusunda ebeveynlerle vapılan anketler, bir tane beklerken İki çocuk sahibi oluvermenin aileler Uzertnde olumsuz etkı vaptıSım ortaya koyuyor. Özellıkle günümüzün zor ekonomik koşullan nedenlvle, dunvava ajnı anda gelen iki çocıık aileler için kotü bir atirpnz olajor. (D19 Raberler Servisi) ABD'de gençler arasında intihar oranı yüzde 2505lik bir artış kaydetti 1520 YAŞ ARASINDAKi GENÇLER ARASINDAKi İNTİHAR OLAYLARININ ARTIŞININ AİLEVî NEDENLERE DAYANDIĞI ÖNE SURULÜYOR. NEW YORK Amerika Bır leşık Devletlerı'nde son yırml >nl ıçınde gençler arasında intıhar etme oranında yuzde 250lık artış oldugu bıldınlmektedır. The New Vork Tımes gazetesı, Amerıka'da 1524 vaşlan arasındaki gençler arasında yaşam lanna son verenlenn sayısınm hızla arttığım belırtmekte ve bu yaşlardaki erkeklerden intıhar edenlenn oranının son yırmı vıl ıçınde % 290, genç kızlann ise, % 225 oranuıda arttığım haber vermektedir. Yapılan ıstatıstikler, Amerika'da yılda 25 bm intıhar olayın dan 4 bınden fazlasımn 1524 yaşlanndaki gençler taraîından f gerçekleştınldığını ortaya k05 maktadır. îstatıstıklerın ortaja koyduğu bu dığer gerçek ıse, gençler arasındaki intıhar oram nm hızla artmasının, uyuşturucu madde kullanmak. modern toplıımun birevler uzennde varattığı gerilim ya da ailelerin genç ler uzenndeki ba.«kısı gıbi neden lere dayanmadığidır. İntihar konusunda uzun süre araş f ırma vapan Amerıkalı psikoanahst Dr. Herbert HendJii, ül kede son yülardaki psıkososyal devnmın gençlen ıntıhara süruk leyen ana neden olduğunu öne surmektedir New York Psıkıvat n Arastırma tnstıtusli Başkanı olan Dr Hendın ebevevnlerden bınnın anı olıimünun aşkta uğranılan başansızlığm dığer duygusal genhmlenn intıhar için na den olabıleceğml belırtmiş, ancak çençler arasında intıhar etme oranımn bu denli mzli artmasınm nedenlerının başka verde aranması gerektığıni savunmuştur. Dr Hendln, gençlerin vaşamlanna son verme eğılımınin artmasından, aılelert sorumlu rutmaktadır Dr Hendın, modem toplumda osıkososval devnmın kışıleri çok bencil yaptıÇım ve bu nedenle ebevevnlenn çocuklannın sorunlanna eÇılmedıgıni, onlan yalnız bırtktıklarmı savunmaktadır Günümlızde ailelenn çocuklannı blr «yük» olarak pordü&üniî saviman Dr Hendın, çocuklann bu nedenle daha kilçıîk vaşlarda BUvUk bir yalnızllk içine ıtıldık'»r1ni heHıtmlştir. (Dt? Haberler Servlsl) Amerika'da kadınlar greve gidiyor NEW YORK Amerıka'da Kaduılar, kadınlann ekonomık hajattaıîi roıunun «havatı» Oıdu gunu kan.tlamak amacıvla onu muzdekı 29 ekımde greve trrne je karar vermışlerdır Grev gunu olan 29 ekımde K merıkalı kadınlar burolarma gf me^ecekler, aıiş verışe çtkmaya caklar ve her turlü faalıyetı bov kot edeceklerdır. (a a) Gunumuzde her seksen doğumdan bırınde ısızlenn dunva' a geldıgı ıstatıstıklerle saptannış bulunuyor Bugun dunjada \Msajan ıkızlenn sajısı ıse 100 nıuyon dolavlarnda Yalnızca Fed=ral Almanva'da 1 mılyon 300 bm ıkız j>aşıyor. Batı Mman DER SPÎEGEL dergısı, ıkızler içın yaşam mu cadelesınm daha annelennin kırnındavken başladıgını belırtıyor ve ıkız.erın sova çekım ve dığer bılımsel çalışmalarda urmanıar ıçın bjvuk bır kaynak olduğuna ışaret edıjor. Istatıstıkler bir yumurta Ikizle^mın gerek kışılık gerekse golunuş olarak LMrbırlenne çok benzedıklerinl, her dort Uozden bırinin Ise birbırlerlnin tıpa tıp aynı olduğunu gostenvor. Ote sandan, ıkı vumurta tkizlen ıçm durum oldukça farkiı. Bu ıkızler gerek gorunuş, gerekse kışılık olarak bırbırlennarn çok farklı olabılıvorlnr Uzmanlar, ıkı yumurta ıkizlennın da^a çok ıkı kardeş kadar bırbırlenne benzedıklerini savunuyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog