Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

foplum vapımızm gelljme çiıglleruu leyeo kltap: Temeldeki Çatlak Yazan: Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTEJJGiL nysta: 15 Ur» tsteme adrest: n, Halkeyi Sok No. Î9/O ÎSTANBÜL umhuriyet 52. yıl, sayı: 18368 Kunıcustı: TTJNUS NADİ 17 Eylül 1975 Çarşamba MSÜZ UN OKTAY ARBAL Ikioet ÇAC.DAŞ YATINUIRI Rnllwrt Sok No: S9/41 I***r)r«ıJ CHP, bağımsız Türk devleti ilânına karşı çıktı; Genel Başkan Bülent Ecevit, Denktaş'la görüştü BM Gene! Sekreteri, görüşmelerin devamı için taraflara çağrıda bulundu. ingiltere, bağımsızlık ilânını hoş karşılamayacağını açıkladı Barış Gücü askerlerinin Karpas bölge sindeki Türk toplumu sloganlarını silmesi tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiriliyor Kıbns'ta bağımsızlık isteği tartışılıyor Rumlann besrurusu uzerina Kıbrıs konusunu göriisecek olan Biriesmiş Milletler Genel Kurulunun olağan toplantısı dün başlarken. Kıbns'ta Bağımsız Türk Devleti ilân edılmesi konusu tar tısılmaya başlanmıştır. Baskentte bulunan Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, dün bu komıda CHP Genel Başkanı Bülent Ece vit ile DP Genel Başkam Fer Demirel, NATO Genel Sekreteri Luns'u kınadı • Atina hükümetinin de Luns'un görevden uzaklaş tınlmasım istemeye karar verdiği belirtiliyor (Cnmhurfyet Haber Merkesl) Başbakan Süleyman Demirel, NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'un CHP lideri tarafından sert bir eleştiriye hedef oian sözlerini kınayarak «Luns Türkiye'deki seçimlerle ilgili beyanat vermişse fevkalâde yanhş hareket etmiştir. Buna hakkı yoktur» demiştir. Bu arada îngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, Atina Hükümeti de, Luns'un Washington'a yaptığı ziyaretten ötürü NATO Genel Sekreterliği göre\Tnden uzaklastınlmasını istemeye karar vermiştir. Demirel konuyla ügüi dünkü demecinde. Eeevifin, Luns'un sözleri dolayısıyla hükümeti suçlamasını da vermiştir. Başbakanının demeci şöyledir: cAmerikan silâh ambargosu(Devanu S». 9, Sü. 7 de) Adayları paylaşamamak yüzünden Cephe'nin seçim işbirliği gerçekleşmiyor • Ecevit, seçim kampanyasmm üçüncü büyük turu olan Karadeniz gezisine bugün başlıyor. A.VKARA (Cnmhuriret Btirosu) Cephe partilerinuı senato uçte bir yenileme seçimlerinde iş birliği yapmaktan vazgeçmelerinin başlıca nedeninin, birbirlerinin adaylarını almaları olduğu bildirilmiştir. Konya'da AP adayı gösterilen Mustafa Rünjiın'a MSP adayhk teklif etmiş, ancak AP daha ağır bastırarak Rünyun'u kendi listesine almayı başarmıştır. Konya'da Demokratik Parti oylannı da alarak tek SBnatörlüğü çıkaracağını uman MSP'nin uraııtlan bunun sonunda suya düşmüştür. Destekten ve işbırliğinden vaz geçme olayına ikinci ornek Faik Türün gösterilmektedir 12 Mart döneminin Sıkıvönetim Ko mutanı Faik Türün'ü CHP M SP ortaklıiSı kurulurken Içisleri Bakanı yapmak isteyen MSP, bunu sağlayamayınca senato üç» te bir yenileme seçimlennde Türün'ü Ankara'dan göstermek '.stemis, ancak, Türün bunu kabul etmemiştir. AP ilen gelenlerinden birinın açıklamasına göre, AP Faik Türün'ü Istanbul'dan adav gosterince MSP de işbirliSjnı ve desteği bozmusrur. Bu konıifia bilgi veren APIiye göre. MSP daha önce Istanbul'da AP adavını destekleyeceğini büdirmistı Sim di, MSP'nin destefcim çekmesınden sonra AP'nin ve Faik Türün'ün Istanbul'da kavbedecetine APIiler de kesin gözüyle bak maktadırlar. AP lleri eeleni, • AP Türün konusunda MSP'nin oyununa geldl» demiştir. öte yandan, AP Genel Basksn Yardjmcısı tsmall Hpıkkı Yıldınm, MSP ve MHP'den gelen eleştirileri yanıtlamayı çtmdililc zorunlu görmediklerinl bildirmiştir. Yıldmm. MSP ve MHP sözcülerinin son günlerde AP'yi hedef alan eleştirilerini giderek sertlestirmelerine işaret ederelc yönelttiğimiz soruyu yanıtlarken şöyle demiştir (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) DIŞ HABERLER SERViSl ruh Bozbeyli'yi riyaret ederek, bağımsızlık konusunda kendilerinin görüşlerini almıştır. CHP, Kıbrıs'ta Bağımsız Türk Devleti ilân edilmesine kesinukle karşı çıkmaktadır. Nitekim, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Istanbul Milletvekili Haluk ülman, ANKA'ya verdiği demecinde, partisinin Kıbns Bağımsız Türk Devleti ilân edilmesine kesinlikle karşı olduğunu açıklamıştır. Kıbrıs'ta Kurucu Meclis üyeleri de Bağımsız Türk Devleti nin derhal ilSn edilmeslni lst«ınislerdir. Önemli geüşmeler Ankara büromuz ise, yabancı gözlemcilerin Kıbns Türk Federe Devletinin bağunsızlık kararının Ortadoguda önemli gelişmeler yaratacağı görüşünde ol duğu belirtilmiştir. Başkentteki gözlemciter, Rum (Devamı Sa. 9, Sü. l de) AET TEMSİLCİLERİ ÎLE GÖRÜŞEN ÇAĞLAYANGİL, "ADAYI TAKSİM ETMÎYORUZ Kî COĞRAFYASINI ELE ALALIM,, DEDİ Kosta DAPONTE BRÜKSEL Helsinki Konfe ransında başlayan 91ann Kıbrıs konusundaki aracıhk girişimleri, Türk Dışişleri Bakanınrn AET temsilcileri ile görüşmelerinda de sürdürülmüştür. AET Türkiye Ortakllk Konseyi toplantısından sonra gerek öğle yemegi sırasında gerekse ög leden sonraki üç saatlik «istişari görüş teaüsinde» Kıbrıs sorunu ana temayı belirlemiştir. Dışişleri Bakanımızm bu toplantıdan sonra yaptığı açıklamalar ise İtalyan Dışişleri Bakanı Rumor'un 91ar adına kendisine sorduğu soruları da meydana çıkarmaktadır. Rumor, «Yu nanistan'm tam üyeliği konusundaki Türk görüşleri», «New York'taki görüşmelerin kesilme si nedenleri» ve «Kıbns'ta çizilecek smtrlar hakkındaki coğrafi durum» üzerinde durmuştur. Ortakları arasında Sadettin Bilgıç'in de bulunduğu bir şirketin yatırımı teşvik tedbirlerinden yararlanacak ANKARA, (ANK.\) Istanbul milletvekili Sadettin BUgıç'in de ortaklan arasında bulunduğu bir anonim şirkete, Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı tarafmdan 262 milyon liralık yatırım için teşvik tedbiri sağlanrruştır. Teşvik belgesinde, Dr. Bilgiç'in ortaklan arasında bulunan anonim şirketin henüz kurulmadığı belirtilmektedir. Yatırım yapacağı yer henüz belirlenmeyen anonim şirket, kereste, kontrplak, yonga, levha ve kaplama işleri ile ilgili yatınmlar yapacaktır. Kurulacak anonim şirkette Dr. Sadettin Bilgiç üe birlikte Celâl Badur, Mustafa Necdet Erdem, Gültekin Bodur, Müslim Yıldız, Yüksel Badur, Mehmet Badur, Hüsnü Badur adlı kimseler de ortak görünmektedir. Sirket, Ankara'da Karanfil Sokak 36/3 numarada faaliyete geçirilecektir. Sanayi ve Teknolojl Bakanhğı tarafından verilen teşvik belgesinde yatırım gayesi, «komple ye ni yatınm» olarak gösterilmiştir. 16.6.1975 tarih ve 48553 sayı Ue başvuran şirkete kuruluş aşamasında, 262 milyon lira teşvik tedbiri sağlanmaktadır. Bu teşvik tedbiri gereğinde 7.272.857 Amerikan dolarlık ithal malı makıne ve teçhizatı gümrüksüz olarak ithal edilecektir. Teşvik belgelerinde henüz kurulmamış şirketin, 1975 yılında yatınmlara başlatıp. 1977 yılında işletmeye açüacağı öneörülmektedir. Dr. Sadettin Bilgiç'in ortakları arasında göründüğü şirketin, al(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Kıbrıs'taki turistik tesislerin Amerıkahlara kiralanması girişimi tepki yarattı Izzet Rıza YALIN LEFKOŞE Kıbns'taki turistik tesislerin Amerikalılara kiralanması yolunda yapılan çahşmalarla ılgili haberler geniş tepkı yaratmıştır. Kıbns Türk Turizm İşletmeleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Turizm Bankası Genel Müdürü 11han Evliyaoğlu'nun, Kıbns'ta «Kıbrıs Türk Turızm İşletmeierınin önemli kararlarm arifesinde olduğu, Ada'daki otel ve tesıslerin yabancı, bzellikle Amerikan şirketlerine kiralanacağı» yolunda yapuğı açıklamaya ilk tepki Kurucu Mecliste gösterilmistir. Kurucu Meclis üyesi Özker Özgür, «Biz toplum malınm özel kışilere devredilmesine karşı çıkarken, nükümet toplum malını bu Kez pervasızca yabancılara ve düşman bir devlet olan Amerikanın şirketlerine devretme kararı vermektedir.» (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) KÖPRÜNÜN KARAKÖY AYAĞI 30 SANTİM ÇÖKTÜ Dünyanın en yaşlı knprülerinden blrl olan Galata Köpriisü'nün Karaköy ayağında çökme haşlannştır. Hatırianacağı üzere köpriinün bu kcsiminde bir kaç yıl önce de çökme meydana gelmiş ve bu, ayağın 30 santim kadar yukseltUmesiyle giderilebilnıişti. Yeniden görüien çökme, köprü üzerindekl trafik atamını genif çapta etkilemektedir. Karaköy'den Eminönüne fiden taşıtlann sürücüleri araçlarına zarar vermemek için bu kesimde durnıak ve çok ağır geçmek zorunda kalmaktadır. Buna rağmen. taşıtlann bilhas^a arka kesimlerl yere sfirtmektedir. Bundan en çok tETT'nin araçları zarar förmektedir. İlgililerin verdjği bilgiye göre, çöken kısım yeniden yükseltilecek ve bu arada eskiyen iki duba daha değiştirelerek tarihi köprünün ömrii uzatüacakiır. Köprü Müdürlütü ekiplerl, çahşmalara ba»lamıstır. Onanm ve yükseltmenin, 15 gün içinde tamamlanacağı belirtilmektedlr. DiyarbakırUrfa yoluna barikat kuran 15 soyguncu 22 aracın yolcularını soydu DtYARBAKIR Bölgemizde son bir kaç yüın en büyük soygunlarından bın öncekı gece olmuş ve 10 kamyon, sekiz taksl ve dört otobüs, 15 soyguncu tarafından soyulmuştur. Dıyarbakır Urta yolunda Ferlar deresı mevkiinde yola barikat kuran sılâhlı 15 soyguncu, Diyarbakır ve Urfa yönlennden gelen araçları durdurarak soymuşiarüır. İkisi maskelı olan soyguncular. Diyarbakır'a 40 kilometre uzaklıktaki Ferlar deresine taşla barikat Kurmuş. gelen araçlann yolcularını üıdirerek, soygunu gerçekleştırmışlerdır. (Devamı Sa. a, Sü. 4 de) Çağlayangil'in açıklaması Dışişleri Bakanımız 9'ların bakan, bakan yardımcıları ve temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra Türk gazetecilerine şu bilgileri vermiştir: «9'lann dönem başkam Ekselans Rumor, toplulukta cereyan eden gelişmeleri aynntılan ile bize anlattı. Topluluğu ilgilendiren uluslararası konularda da bilgi verdi. Ben de Türkiye'nın topluluğa verdiği önemi, gelişen ve değişen şartlar içinde topluluğa bakış açımızı, ambargo etrafmdaki göriişlerimizi, top (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) CHP, "HAYALİ MOBİLYA İHRACATI,, KONUSUNDA BROŞÜR YAYINLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin 12 ekim seçimleri öncesinde hazırladıgı propaganda broşürlerinden ikincisi dün yayınlanmıştır. «Dürüst ve güvenilir bir devlet yönetimi için CHP» başlığını taşıyan broşür, Demirel yönetiminin, Cephe Hükümeti içindekı yolsuzluk iddialarını konu almaktadır. Broşürde, Demirel'in yeğeninin son mobilya yolsuzluğu ayrıntılanyla işlenmekte, bu yolsuzlugu ortaya çıkaran devlet memurlanna karşı girişilen sal dırılar anımsatılmakta, «Demirel Hükümeti denilince ekonomik yağmacıhk. iç kargaşa ve kardeş GÖZLEM UĞUR MUMCU Luns ve seçim sandığı... kavgası, Türkiye'nın Türk ulusunun çıkarlannı korumaya yetersiz bir dış politika gibi şeylerin yanı sıra eş, dost ve ak(Devamı Sa. 9, Sü. « da) İHRACATTA VERGi İADESİ ORANLARI ARTTIRILDI ANKARA. (ANKA) İhracat • ta vergi iadesi oranları arttınimıştır. Resmi Gazetenin dünkü sayısmda yayınlanarak yürürlüğe giren kararnamede, vergi iadesi oranı yüzde 35'den, yüzde 4ö'e çıkanlmış, en büyük artış pamuklu dokuma ve giyim sanayınde olmuştur Bu arada daha önce bir milyon dolar olarak saptanmış ve uyguianmakta olan ıhraç duvarı ise, bir milyon 800 bin dola! ra çıkanlmıştır. Ancak yeni yürürlüğe giren listelerin kapsamı j geniş tutulduğundan, bu konuda j daha önce yayınlanmış bulunan! listelerin karmaşıklıgı yüzünden bir kıyaslama yapma olanağı şimdilik bulunamamıştır. I Öte yandan dün yayınlanan kararnameyle Ticaret Bakanhğı. kesin vergi iade listelerinde yer alan mamulleri daha düşük oran da vergi iadesi uygulanan listelere aktarmaya. bunlan listeierden geçici, ya da sürekli olarak çıkarmaya yetkili kılınmıştır. Ba kanlık aynca. bu maddeler için tpsbit edilen iade oranlarını aşmamak üzpre. venidsn lisPİere almaya veya üst listelere çıkar YAHYA DIMMEL MOBİLYA KRALIl Lice'de 20 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 2330'a yükseldi, 700 kişi kayıp DtYARBAKIR, (ANKA) Dep rem bölgeslnde kurtarma çahşmalan devam ederken dün Lıcede toprak altından 20 ceset daha çıkanlmış. böylece deprem de enkaz altından çıkanlan cesetlerin resmi sayısı 2330'a yükselmıştir. Depremin meydana geldiğı cumartesı gününden bu yana enkaz altından çıkanlan cesetlerin rıer gün arttığını belır w± izler, son günlerde, Yahya Demirel'in mobilya ahm saJ J tımıyle uğraşıp, Başbakan Demırel'm en yakın arkadaşı Mıgırdıç Şelleryan'ın izını ararken, başımıza bir de, NATO Genel Sekreteri Luns çıktı. Luns, Milliyetçi Cephe'nin seçım kampanyasma karışarak: Türkıye'de seçımler 12 ekımde yapılacaktır. Eğer bir değişme olmazsa, korkanm kı ambargo sorunu, Başbakan Süleyman Demırel'in Batı yanlısı hükümeti üzerinde olumsuz etkı yapacaktır.. demektedir. • Hançten gazel okuyan» NATO Genel Sekreteri, tam anlamıyıe, «Kökü dışarıda» bıçimde. üstelik «ldeolojik maksatla» Türkiye'nın içişlerine karışmaktadır. Milliyetçi Cephe, bir yandan, Sovyetlerden kredi, Bulgarlardan elektrik enerjısı alıp, öte yandan Libya gibi Müslüman kardeşe güvenirken, NATO Genel Sekreterinin sehi boyundan da destek sağlamaktadır. Luns. agzmdan çıkan bu sözü yalanlamak için, şimdl binbir dereden su getirmekte ve bu büyük siyasal «potu>: NATO tıiçbir üyenın ıçışlenne karışmaz. Bu bizim genel politikamızdır... diyerek, örtbas etmeye caJışmaktadu. Luns'un, boyu ile zekâsı arvsında herhalde doğru orantı bulunmadıgından olacak, NATO'nun Demırel'ı destekledığinı ağzından kaçınvermışctr NATO'nun bu Hollandah sekreteri. İyı de etmiştir... NATO ve bu örgütün cPatronu» Amerika Birleşik Devletleri, şirketleri, Pentagon Generalleri, Merkezi Haber Al ma Teşkilâu C1A, Panama Antı Gerılla Okulu. Banş Gönüllüleri Ue üikemızde vıllardır cirit atmaktadır. Yülardır, Amerika içislerimize kanşmakta, ancak bu ilişkiler: (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) DANIŞTAY, AYSEL OYMEN HAKKINDA YÜRÜTMEYj DURDURMA KARARI VERDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanhğı Milletlerarası İktisadl İşbirliği Teşkilâtı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aysel öymen hakkında, Danıştay 5. dairesi yürutmeyı durdurma karan vermiştir. Aysel öymen. bir süre önce MC hükümetinin görev başına gelmesiyle Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon taratından görevinden alınarak, Millî Emlâk Genel MüdUrlüğünde niteliği belırsiz bir işe atanmıştı. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınan Aysel Öymen, Danıştay'a baş\urarak yürütme KKALI JÎ/t£V*WN PfMı'ffEL • j rT 1 SL/UL S/YASI ÎKTÎDAR,. T E K Z I P IKTISADI IKTIDAR... Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Atatürk Bulvarı Yener Apt. Yenişehir Ankara Sayın gazetenizın 2B.8.1975 tarih ve 18348 sayüı nüshasının birincı satıifesinln tt78 cı sütunlarında «BaştürS. Genelİş'e saldınyı AP millet vekilinın düzenledigini öne sürdü» başlıfını taşıyan yazının içinde tsmimde bahsedilmekte ve saldırıyı AP milletvekili ile beraber düzenlediSiml tleri sürmektedir. Baştürk"ün bentmle Ilgili beyanatı valandır ve maksatlıdır. Yıllardır Kendisi :1e beraber taaliyer eösteren ve tşbırliğt içinde calısan şubesınin oaş kanı ve AP milletvekili ile Türktşten aynlma karan nedeninden doğan ihtilâfı bahane ederek, şahsımı ve sendikamı vıpratmak ıstemekte ve benı AP yanında söstererex oaşka partiler ile »arşı karsıva jptır mek isterken kendisinm C H P . İçinde kaybettigt Itibanni «azanmak sevdasındadıı Benim sendikam ı^*7ü vılmtia Kurulmtıştıır ve t»u (rüne Kadar (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog