Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ROMANI ızan: Muşerref HEKIMOGLU F1y«tı Kh U n CAT.DA8 TATINI *RI ıloglu Halkrn Sofc. No. »/«! tsct&ntnıl uumnurıyeı 52. vıl, savı: 18367 Kurucusu: YTJNTJS NADt 16 Eylül 1975 Salı fhan TÜTENGİL \ tsteme adre Cagaloglu H "No TO/41 tST*VBiri rleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık olağan Haşhaş ekim plantısı bugün New York'ta başlıyor lumlar, 138 ülkeden olusan Birlesmis Milletler Genel Kurulunda, Türkiye ıleyhinde bir karar çıkarmak için k u I i s hazırlığına girişti Turk Federe Devleti Bâskânı Denktâs, Genel Kurulda kendısine Makarıos'a ek temsıl hakkı tanınmazsa bağımsızlık ilân edeceklerini tekrarladı Kıbrıs yine BM gündeminde X TORK Bırleşmış MılGenel Kurulunun yıllık otopıantısı bugun açılacakenel Kurulun başkanlığmı 1 Luksemburg Başbakam n Thorn vapacaktır lel Kurulun bu toplantısı j e açısından ozcl anlam ermektedır Kıbm Rum ımı, Denktaş ıle Klerıdes ıda 8 9 eylulde New York' püan goruşmelenn başansızlığa uğraması üzenne dun Kıbrıs sorununun Genel Kurul da ele alınması ıçın resmen BM e başvurmuşfur Geçen ayın sonunda Peru'nun baskentı Lıma'da toplanan blok suz ülkeler konferansında Turkıve'nın alevhınde karar alına rak «rum vabancı bırlıklerın KıbnsTan derhal çekılmecı> ıs tenmesı Rumlan cesaretlendır mıştır Çogunluğunun bloksuz ul kelerden oluştugu 138 üveli Genel Kurul'da Rumlar Kıbrıs kon ısunda Turkıyenın alevhınde yenı bır karar tasansı çıkartacaklarına ınanmaktadırlar Bu arada Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Kurt \Saldheım Kıons «orunuyla ılgılı son ?e Usmelen kapsa>an raporunu BM Gmenlık Konse\ıne sunmuştur \Valdheım raporarda Kıbns ko nusundakı toplumlararası goruş melenn bır çozume doğru iler leme kavdedılmesı ıçın en ı>ı ^ 1 olduğıı ınancmı konıdugunu bıldırmıştır PuırTarın BM de gırıştıkleri vo gun kuh<i çaıişmalan gerek An kara da gerek K'bns Turk Toplumunda *epkıv e ka*"«ı ipmıştır Ankara da Dışı<;lerı Bakanlığın da aun bazı çalısmalara ^atılan Kıbrıs Tur* Feder DeUerı Ba^ (Ooarnı Sa 9 Su 1 de) belçesinin daj;ıtımının gecikmesi nedeniyle üretici 2 milyar HraJık zarara u£rayaeak APTemsilciler Meclisinde Demirel MSP ile Erbakan Temsilciler Meclisinde eleştirildi ve yaptığı konusmada: 44 «Dört lâstiği Koalisyonun ayrı olan araba ile ne kadar sona ermesi,, gidilebilinirse o kadar gidiyoruz» dedi görüşü ağırlık kazandı 12 Ekim seçimlerinden sonra Feyzioğlu'nun AP Genel Baskan Yardımcılığına getirıleceği bıldirıliyor ANKAR\ (Cumhariyrt Bnrosu) AP Merker Temsüc ler Meclı sınde konuşan ozellıkle ıllerden gelen temsilciler. cephe ortağı MSP'den \e MSP lıdermden yakmmıslar «Bu ıs bu şekılde gıtmez Bıtsın artık» demışlerdır Cephe ortaklıgının bıtmes'n ıs te\enler buna karşı bır aMerna tıf sdvlememı^lerdır Konuşmacı lar Genel Başkam ve vegenı nedeniyle ortaya çıkan «Mooılya thracı» konus'ina deginmeVen de ısrarla kaçntııiîlardır. Genel Başkan Demirel ın k o nuşmasınm navası da cepne ortagı MSP den memnun olrnadıgını duvurur nifehkte olmakla bırlıkte dogrudan degıl. dolavh bıcımde vakınır nıtelıKte%Qİ. Demırel konuşması arasında «Dort lastığı avn olan araba ıle ne ıcadar gıdebıunırse o kadar gıdivoruz» «149'la ne kadar ılttıdar olunabıteeetmı bıraknorum» sozlerıni srtvlemekle vetmmıe ıllerden ge'en komışmarılar veteri kadar Erbakan a camklarından Demirel daha acık konusmamıstır AP Merkez Temsılcıl'T Merli sı toplann^ına tanıtma amacnla eski Demnkraflardan Snkı Yır Call A'1* " » " ' < » ' rftt,, o>h> «V A\K\R\, (Curahurnet Bürosıı) 7 ıldekı haşnaş uretıcısı yuz bın ç'ftçıve Toprak Mahsullen Ofısı ıl kontrol komıtelerı tara fından «form dılekçelerı» dün den ıtıbaren dağıtılmaja başlan mıştır Form dılekçelennm kov lerdekı ureti'ılerden başlayarak dağıtıldıgı ve bu ışlemın 30 ev lul gunune kadar sureceğı bıl dırümıştır TMO hashas kontrol lDe\»mı Sa S Sa. S de) Türkiye Italya'dan ı milyar ıoo milyon liraya 18 yeni savaş uçağı daha alıyor SKARA, <*NKA> Yunaan ın devamlı süahlanması >ısında Hava Kuvvetlerunm ıve etmek amact ıle ttalyatekrar 1 milyar 100 ınılvon tutannda 18 savaş uçagının masına karar venlmıştır ltalva dan ahnacak F104 S lerin Turk jet pılotlan tarafından ekım ayı basından ıtıbaren Tvir kıye ye getırjecefi büdırümıştır İtalya'dan ahnacak P104 S savaş uçaklannın hem avcı hem de bombardıman gorevmı yurut tugunu behrten bır yetkıll, «Geçen yıl Italj a dan aldığımız 18 uçagın goruşmelerı sırasında bı ze yenıden 18 uçakhk bır obsı jon tanınmıştj» demıştır TürkiyeAET Ortaklık Konseyi toplantısında Kıbrıs için yoğun baskı olacağı bildiriliyor BRUKSEL Tuıkıye AVTUpa Ekonom^k Topluluğu ortakıiıc konsejnnm bugun başlayacaK olan 21 toplantısında Kıbrıs a ılışkm olarak Turkıje've joğun baskılar yapılacağı konsey çevrelennde ısrarla one surulmeKtedır. Bu arada, Turkı>enm ozel lıkle tsnrrsal unmlerde uzurea bır sureden beu talep ett'gı \enl tavızlenn pek bır karş hk <JUma%acagı da belırtılmektedır Dışışlen Bakanı, Çağlavangıl in başkanhğındakı Turk Heve*ı Ortakpazar ın «Globel \kdentz poütıkası çerçe\esırıde başta Is (De\amı Sa 9 Su 3 de Kosta DAPONTE raıl olmak üzere bazı Ulkelere pnınan avantajlann en azından avnen ya da fazlasıvla Turkıje'>e de venlmesmı ısteyecektır. Iki vıldır bu konuda bır ee\ap beklendıgı halde AET bu konudakt Türk ısteklenni cevapsıs bırakmıştır Bu arada yettali kaynaklardan oğrendığımue gore, kormsyon tarafından getırılerek «unulacak tarımla ılgıli onenler ıse, Turkıve ıçın yetersız gorulmektedır Ortaklık Konseyınde ele ahnacak sosyal sorunlar konıısunda Turkne ıkı av once vapnğı karşı teklıîın ceiabını sora< aktır Bu da, ^vrupa'dakı Turk ışçıle(Uevanu s»a ü. t>u 4 de) GEZi NOTLARI ağlayangil'e üre, Luns'un nbargoya şkin emeci, ürkiye'ye ardımı maçlıyor BRl KSEL NATO Genel Sek erı Luns la dun bır goruşme pan Dışışlerı Bakanı Ihsan Sab Çaglavangıl goruşmeden once zetecılerın Luns un Amerıkan ıba^gosu hakkmda tepkı uyan ran demecme ılışkın bır soru «Bu konuda mesele açüırsa nuşu'uz» demıştır Çaglayangıl avnca Lunsun bu zlerı soylerken Turkıyemn ıç leı n e kanşmak ıstemedıgının tada oldugunu Turk Hukume le yardımcı olunmasını ıste 5 ola^agım ve bu meseleve •ndısımn temas e'meyecegını ıtrarlamıştır Oysa Luns un hem Turkıve >m de Yunanıstan'da değiMk ılardan tepkı varatan bu deecı uzennde «ımdı Ingılız ve merıkan ba«'nınır saldınlan ı uğradığı da gorulmeıttedır Çagla\angıl Luns goru*mesı (Devamı Sa S. Sü. i de) ABD ambargosundan bnce... Halen surmekte olan ABD ambargosu yuzunden Amerıkan menşeh hıçbır sılah alamamamı za karşılık, İtalya dan sağladıgı mız ve ekım avı başından ıtıba ren sevkıne başlanacak FİM S savaş uçaklan ıçın ona\, Amerıkan Hukumetının ambargosun dan uç saat once çıkmış ve 181 uçakük obsıvonu da kapsamıştı Filistinli gerillalar Madrit'teki Mısır elçiliğini ele geçirip ara anlaşmasının feshini istediler MAORİT Fıhstmlılenn Mı sırla Israü arasmda ımzalanaT ara anlaşmasına e\lem planında kı ılk tepkılerı dun tspanjanın başkent nde meydana gelmış ara anlaşmanm leshım ıs f e\en 5 Fı hstınlı gerılla Madrıt tekı Mısır BujTikelçı! gını a n bu baskınla ele geçırerek buyukelçı konsolos ve basm ateşesını rehın almışlardır Kendılerını «Sehıt Abdulkadır El Husev n»ın gerıllaları olarak tanıtan gerillalar Buyukelçı \b del Gaffar ıle konsolos ve basm ateşesını rehm aldıktan son^a \apaklan açıklamada Cenevrede ara anlaşmasının tesnıl avrıntı la r ı konusunda Israü He\etı ıle goruşme'e' vaDan Mısır hevetınm goriışmelen terkederek Cenevre den avrılmasını ıstemem»şler dır Mısır heyetının ara anlaşması n «Arap davasına ıhanet belgesı» ılan etmesını de şart koşan 5 Fı hstınlı gerılla Mısır hukumetıne Turkıve saatıyle 01e Kadar sure tanımışlar ve ısteklen yerıne ge tınlmedığı takdırd" rehmeİTi oMurecekler.nı bıldırmışlerdır Ancak genllalar daha sonra yap t Kİan ıkıncı açıklamala'mda re hmelerle bırlıkte Cezavır e gu me< ıçın bır uçak ısfemışlerdır Bu ıste< Mısır hukun.etı taraf.n dan kabul edılmıştır Bu araoa Fıustın'ı gerillalar Cezavır ve ıDevamı Sa 9 Su 2 de) Her şeyi liderlerden bekleyenler Turhan ILG V ANKAIM, (Cumhurivet Kurosı Dort gun surevle tge de ık bın kılometre vol g tmışız exs vıt le ıkıbın Kılometre b lyuno dort gun ver yerınden oinat. Tıpkı Dogu Anadoludakı <u Guneydofcu Anadoludakı gıoı Bu gezıler açık hava topu tıları, karşMamalat, uğurıam lar o coşkunluk, hevecan c sıyasal parunın olagan seçı kampanyası ıçınde degerlendır cek şeyler degıl Emın olun r gıl Başka türlü btr şey Ou E buvuk oluşuınun bır OUVUK c nuşuman şaşmaz gostergeü bunlar Topıumun bır yerlerd gelıp bir yenere dogru gıcu»u şaşmaz gosteı gelen Ecevit'ın Kışılığınde bu gl hdennı buluyor CHP ı;ın buvük sorun liden ıle naU ; smdakı uyuma ajak uydjrar yacağı Bu gezıde bır kez daha g duk, o gor^emh mıtıngleıde cevit ı dınleienler 73dekı g dırüemıyorlar artık 71 deKl i (Devatnı Sa 9 Su 1 Onay abyor Amenkan «Lockheed» lısansı ıle italya da F104 uçaklan ımal eden «Aır Italja» fırmj sı, uçaklan vermeden once lı sans ıle ımal ettıgı fırmava da nışıp onavını almaktadır Ancak geçen vıl aanan bu ızın kararı ıle Amerıkan ambargosunun de\am etmeune ragmen Amerıkan menşeh yenı partı F104 S savaş uçaklannın sevkıne Italvanlar ekun başından ıtıbaren her a> ü<, uçak \ermek suretıyle başla yacaklardır ILKOKULLAR AÇ1LDI Istanbul Ankara, îzmır ve ba zı ıllerdekı ılkokullar dun sabah 19~" 1976 oğretım jılına başla mışlardır Bu araaa orta derecell okul lardakı butunleme sına\\arı da dun başlamıştır Butunleme sı navlan 2» evlule kadar surecek tır Orta derecelı oknllar jenı ders vılına 9 eKim per^embe gü nu başlavacaktır Orta derecelı okullarda a>Tiı zamanda kayıtlar da dun t«şlamıstır Istanbul da, ılkokUlarda venı oğretım yılına başlayan ılkokul lara J0 bın cıvarında yenı og rencı kayıtlarını japtırmıştır Geçen yıl Istanbul'dakl ı'kokul lardan 68 bın ogrencı mezun ol muştur Istanbul Miılı Egıtım Mudur lugunden alınan bılgıye gore Is tanbul aa 794 ılkokul bulunmaK ta bun'arda 12 592 ogretmen go lev almaktadır Bu okullarda lDe\aıru Sa 9 Sü 4 de) 1973 fhatı Halen durya p yasa fıvatı 75 müjon lıra olan F104 S uçak lannı Hava Kuvvetlen >etkıııle n Italyan Hava Kuvvetlen Ko mutanı Dıno Cıarlo nun da bu yuk jardımlan ıle 1973 fıyatla n uzermden satılmasını sağla mıştır Geçen yıl alınan 18 uçak la bu vıl sevkıne baş'anacak 18 uçagın tanesı 60 milyon lıra dan Turkıve'ye satıldığı belırtıl mıştır. Gazi Eğitim Oğretmenleri, kıyım konusunda Korutürk'e başvurdu ANKARA, (Cumhunvet Burosu) Gazı Egıtım Enstıtusu Vluzık Bolurnünun 16 ogretmen ve asıs tanı CumhurbaşKanı Koruıuiie bır telgraî gondererek, Bafia»uı ğın okulJa iaptığı kıyımı anlatmışlar, gorevlennden alınıp orta derecelı okullara surulen arkidaşlannın gerı getırılmelennı ıstemışlerdır Oğretmenlerın Delırttıklerme gore gorevden *u nanların yerlenne MC efılımli k Mİer getınlmıştlr Gazl Eğıtım M^zık Ogretmeniennın tel^ratı O2etle şoyledır «\urt dışmda %e ıçmde müzık eg 'ımının çeşıtlı aallannda uzmanlık ogrenımı gonnuç LKJIII mu*nuz oğretmenleri ıle asıs tanlanmızın orta oğretım okulla rında gorevlendın'me ışleıtılerı durdurulmalıdır Son bır a> ıçın de bolumumuzden uzaklajîirıl (Devaıru Sa. 9. Sü. S de; ınkara Notlan: = ^yşekadın asulyasının OLAYLARIN ARDINDAKİ Fürk GERÇEK N ATO Genel Sekretert Luns'ın ulkemizı Ugilendiren denıeuı, ıç politika orUmım kanşUımıştır. Gerçı ıç politika Ue itş politıks arasındaki bagıntılar öteden berı bılınmektedir, ve bir ulkenin iç pobtikasuıı saptavan niva.tal iktıdarın dunv» cöruşu, dış politlkanın temel çlifilenııl de meydana retlrmektedJr, ı n u ; bu eenel ilkeye rağmen hiç bır devlet ysbancı kurnluîlaruı Iç politiksds taraf tntup, açıkç» Un r almasından boşUuunac Ü>e filkelertn Içişlerlne k»nşmamnvı prensip olar»k benimsemlş bir MYunm* psktı »orumlo yön*t(clsinln dofrudan docruya l u r klve'deki 13 eldm Senato seçimle ı.n demeel. ktuku 12 Ekim ve Luns sux yersiz sayılacak ve tepkiltr yaratacaktır. Geçenlerde \RD'nin Roma Buvukelçısı, lUIvan Komunıst far tistmn lUlya'da iktidara Eevır.esıne Amerıkanın musaade etmı\ecfğini soylediğı vakit, bu ulke birbirine kanştı ve şıdrtetli teptd ler RÖrüldü. ABD Roma Buyokelçisi John Volpe'a gore, NATO komunlstlere karşı kurulmuştu ve ttalyan Komunist Partistnia Iktldan pavlaşması, savumnanın Bİicunü duşururdu. Buptm Turkiye'de Koraünlst Partısi kunılmasi vasaktır, \e Uunlı »ol CHP Arrnpa ve N VIO polıtikaiı ırutmektedır Hatt» Kıbns bunalımı nedeniyle VunanlnUn. NATO'nnn askeri sından çekıldıgi zaman, CHP Genel Başkam Ecevıt .Turkıve n;n NATO'da Y unamstan'ın çekılıresivle dORacak boşlugu doldurnıava hazır oldugunu» sovlemısti. Buna ragmen NATO Genel S»Ureterı Luns'un CHP'smı Kuzev Atlantık Anlaşması içnı sakıncab Rorduçü anlaşılıyor. Ecevit'ın Luns'a revabı sert ol muş, ve CHP Genel Başkaıu lirutc sel'deki NATO karargahmın Turklye'nın içislerine kansmamas'nı Istemiştir. Bu konuda taklı oldnğu da kuşkusnzdur. Ancak bu ola^da asil önemll (tönınen, N*TO Genel Sekreterl nia Kıbns sorununun çuzumutie • ** (Devum Sa. 9 Su î de) Ege Universitesinde çıkan çatısmada bir asistanla iki öğrenci yaralandı Ekonomisine etkıleri Mustafa EKMEKÇİ SÜleyman beyın öfkesl tepeBtne çıktı Hacı Alı yı gorunce îyı ış vapmışlardı sankı lspartaUiıJa y&kışır mıydı yakalanmak P&rtının içl de bir tuhaftı Nahıf Menteşe üıgimdü, ne den U gostermetneye çalışsa îst#r misıniz, M vax ne yos.su çerap tZMİR Ege Ünıversıtesı Muhendıslık Bılımlerı Fakultesı n I de dun sabah \e ogîeden sonra og'encıler arasında çıkan çatış mada bır asıstan ıle IKI ogrencı yaralanmıştır Olav, jabancı dıl sınavlarma gırmek ısteven oğrencilerı bır İZMIR Izmır \e çe^resınde grup ogTencının engel'.emek ıste dun saat 2145 sıralannda kısa mesınden çıkmış, çatısmada Hu surelı haııf şıddetınae bır dep rem olmuştur Deprem Ajdın, sejın Mandacı ağır şekılde yara lanarak hastaneye kaldırılmıştır Lsak, Denızlı ve Manısa'da da durumunun cıddi hıssed^mıştır Iıgılıler, depre Mandacı'mn olduğu bıldvnlmiştır Sabah mey mın Kemalpaşada bazı bınala r n dmanarmvn çatlamasına yol dana gelen bu olay oğleden son ra da devam etmı?, oğrencıler açtığını can kaybı ve iaralanan bu kez okul kanfnmde çatışmış olmadığını bıldırmışlerdır Kan lardır Bu ça*ışTıada ıse Mu dıllı rasathanesı depremın mer hendıslık Bıl mleri Fakültesi Asıs \ kez üssunun rasathaneden 320 tanlarından Eyup Özturk ıle he küometre uzaklıkta oldugu.ıu ve 1 • ^'ri'ietınde hıssedildıgmi sap nUj! klmliğl »aptanamayan bır og > EGE'DE DEPREM OLDU "Gönül dedığin genç olmalı,, Mlckey Roonev, bngünlerde vaşlan kırkı aşanlanmızın pençlik lerinden anunsayacaklan, unlu bir filnı oyuncusuvdu Roone arada evlenip boşanmalanyle de slnemadaki kadar un salrt Bııgüne dek, aralarında Avs Gardner gıbı sahane suzellerln dı aldıgı, Roonev'ın boşadıgı eşlerin sayısı yedije ulaşmış dunj Ancak artık vaşı altrnışı askın aktor, vıne de gonul Işlerinln pek ya?a balcmadığını kanıtlama savında. Mfckev Roonev, sını de fenç Amerikalı şarkıcılardan Jan Chamherlalnie evlenmev ı . „. R , „„„„ «»Hjinri rvlılızl olacak ve acaba sonuncusu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog