Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

loprok Jıikmet çetinkaya biıim commn lleri Ya/ınlarl İSTEMİ AUKSLSI HM.n ZIVA ÖULVARJ Nü S5 KAT S t7MtR Cumhuriy 52. yıl, sayi: 18366 Kurucusır. YtNL'S NADİ 15 E\lül 1975 Pazartesi arkadaşım orhan kemal vemektuplan fikret otyam e yâyıntarv belgeler. bılgiler, böigeler bızisi:20 fotoğratlı 30 lira €İ Türkiye'nin seçim sonuçlannı NATO karargahı ve Rımılar BM'ye ABD Kongresi değil, Türk ulusu kararlaştınr,, CHP Genel Baskanı: «Kendisine milliyetçi diyen hükıimetin seçim kampanyasında NATO Genel Sekreteri de rol almış görünüyor» «Portekiz 40 yıl, bugün Türkiye'de hükümette bulunanların kafası ile yönetildi. 40 yıl sonra da Portekiz'de güçlü bir komünizm çıktı» Ecevit, Luns'un demecini eleştirdi DEStZLt CHP Genel Ba?kam Bulent Ecev t, Ba'ı Anadolu ülerını kap«ayan seçim gezısıran in durağı Deruzh de N A *TO Genel Sekreterı Joseph Lıns un «Batı janlısı Dem.rel' ın de«teklenmesı ıç:n Amennan ambargosunun kaldınlmasını» ıvpıen deraecını şıddetle eleştır m $ .>T*TO Genel Sekreten bıl meiıdır k' Turkıve de demokrası vardır ve Turkrjernn seçlm sonuçlannı Brüksel'deki NA TO karargfthı degıl, Washıngton dakı Amenısan Kongresı de deJıl, Türkıye de Türk ulusu kararlaştınr» demıstır. Mugladan a", nldıktan sonra geç saatlerde Deniîh'ye gelen Eeevıt buvük sevgı gostenlerı arasında kennen «eçerek doS rıca Pamukkale've gelmıs \e burada geceleniıştır CHP lıden nı dun sabah yuzlerce araçtan oiuşan bir konvovla CHP örgutü Pamukkale'den almış ve kente getırmıştır MSP ıl bınası nın da bulundugu alan onbmler ce jmrttaşla dolmuştur Alanı do'.duran kalabalık ana caddeve ve yarı sokaklara taşrrış, cr.ar dakı tum bınalann damlan pen re>elerı ba'konları \e saçaklan tıkhm nkhm dolmuştur Buler.t Eceir üeiıizlı dekı ko nuşmasında, şunları soylemıştır. «CHP ıreçers yıl kısa hükıi met donemınde gosterdı kı yur dumdzda barış da bırlık de an cak oügurlukler gel'ştırılerek ve sosyal adalet joljndc adunlar a'ılarak sağlanabıiır B'ze karşı cephe kuran tutucu partıler ıse Anavasavı değıştırmevı gtiç'erı vettıed gmden zorbalıkıa o? gurluk'en kısmava ve sosyal a daletçı dkiTiIaı engellerreve iıit (Devamı Sa. S. Sü. 1 de) bugün başvuruyor; Denktaş "Eşit temsil hakkı tanınmazsa bagımsızhk ilân ederiz,, dedi Traktor ithal yetkisi Yetkilüer, kamu özel firmanın ancak kuruluşundan yeni gibi gönderilen alınarak eski traktörleri getirtebileceğini bir özel belirtti firmaya Firma, istediği 5500 traktöru verildi ithal ederse 275 milyon lira kâr sağlayacak Traktörler üreticiye 50 bin lira pahalıya malolacak Yalçın DOĞAN ANK4IM (Cumhurivet Burosu) Cepne huijumetı, 4 eylul 1975 tarın nde Resmı Gazete de vajın lanan bır karan üe, traktor ithal ve dagıtımında bır kamu ku ruluşu ol?n Pancar Ekınlerı l^nft sal Kocperatınerı Bırlıgi A Ş 'ne aıt «vegane tetnsılcılık» tıakKinı orîaaan kaJdırarak, traktor ıtrıa lıni ozel bir fırmava Resmî Gazetede kaıafin ><*yınlandıgı gunlerde, ithal taleoı ıle GıdaTarım \e Ha>vancılık Bakanbğı na başvuran bu Cırmanın, lU anda 5 DUO aaet traKtor ıt "Mİ e meK ıstedığı ogrenllmıştır 'ienı rnal edhecek olan traKtonerın çı[tçı>e M DII Iıra daha pah8lı\a satılacagı ılgılılerce açıklanmıştır. Ote jandan, tırmanın ıthai etti ğı ıraktorlerın lngıltere de kuhalanılan Masbey Ferguson tmkior lerı oldugu, bu traktorlenr, txı:anıp ^ase numaraiarını gosteren etıkeıenn degıştırılerek >enı ıraAiorleruen üaııa vuKbeK ia Turkıvedekı fıımaja ılerı surulmektedır. Edmılen oiıgıve gore, ithalat kotasında 2 sajılı lıberasvon iıs tesının Delırlı pozısvonlarmdan, GıdaTarım ve Hay\ancılık Bakanlığı ıle aanayı ve Teknoloji Bakanlıgı nın orıak ıznı üe traktor ve oıçer doger ıthal edılmektedır B J ithalat ışlennı ouzenle mek amacrvla. ner yu Gıdalanm ve Hay\ancüık Bakanlıgı Resmı Gazetede bır karar yayın lamaktadır 1975 vılı ıthalatı tçın 29 ocak 1975 tsnhli Resmi Gazetede javıplanan kararın bînncl (Devamı Sa • Su. t de) (Dı; Haberler ServiM) Kıbns Turk Federe De%letı Başkanı Rauf Denktaş, Turk sı nırtarı ıçmde Bagımsız Kıbns Cumhunvetmı kurm°k ıçın Ka rucu Meclıs ten \etkı ıstevece^ı nı açık'amıstır Jngıltere nın un lü Radyo Televızvon Kurumu BBC\e verdığ demeçte Denk taş Kurucu Me<Ls ten ala cağı bu ve'kıv Bjne^raış ><\1 (Devamı Sa. i Sü. 7 de) Demirel: "AP'den kopan arkadaşlarım&zı yeniden bağrımıza basarak kıratı şahlandıralım,, A\K\RV (Cıımhurnet Börosu) Easbakan feulevman Demirel, AP Temsılcıler Mechsınde dun yapuğı konuşmada, «Istıkrar de Yunan Cuntasının son güçlü adamı Iyonnidis: 46 Ecevit sorunları çözüm için ültimatom vermişti^ H4.MBIRG Son Yunan Cun tasının en guçlu adaraı olara^ bıımen Yunan asken poUsmın es kı şefı General Ivonnıdıs omur bovu hapıs cezasına çarpılmadan az onre Federal Almanya'da ya yınlanan Der Speıgel dergısme genış açıklamalar TOpmı?, bu ara da Turkıve ıle Yunanıstan ara smdakı ıîışkılern en gergın oldu gu donemler konusunda anı ve bılgıleıını anlstmıştır Turkıve ıle Yunanıstan arasındakı ıhşk lerın ıkı ülkeyı ıamsxı zaman h.r savaşın eşıgıne getır diğı 1974 yılı bahan ve yaz ayla rı sırasnda Yunanıstan ın perde ardındal'l f ek vonetıc.sı o'an Ge neral Ijonnıdıs bu konudakı bu gune dek açıklanmamış olajlan şovle anlatmıştır «Maaanos a karsı 15 temmuz 1974 darbesmı düzen'eyışımızın baçlıca nedenı Başpıskopos un, T\ırk.'.e ile Yunan stan arasmda Kıbrıs'takı t e i denae jnsuru Ul'i sal Miıhafız GufTinu jok etmpsı nı onlpmektı ^•ilında bızım Yu nanıstanla bırleşme 'Ste\en ENOSIS cı Kurıs Runıl r^vla ojle bu vuk bır ılıskımız yoktu Şu da bır gerçeKtl, Makarıosla Anna ara^nda goruş ajrıüklan belırmış \e Makarıos guvenlmızı yıtımıışt > General îyonnıdıs Kıbns kn zı \e Ege sorunu sırasında Arae rıka Bırleşık De\letlpr.nın ovna dığı rolu de şoyle açıklamıştır (Devamı Sa 9 Sü 3 del ERBAKAN: "AP KOMÜNİZME YILLARCA BAHÇIVANLIK YAPMIŞTIR,, ADANA (Cumhurivet Güner tlleri Burosu) MSP Genel Ba?kanı dun Konjanm Çumra ve Karamajn ılçelerı ıle şeiınmızde vapt.ğı konusmalarda AP ıle ışbırlıgı konusuna değınmış ve «Batüda degıl, hak yolunda bırleşılmesı gerektıgını» kayaederek. cAP'lueri manevıyatçı MSP saflanna» çağırmıştu Erbakan bu konuda çunlan so>lemısur• Bırlesmek lâzım. Ama nere6 e ' Batılaa degıl haklı yolda, dogru jolda, AP yıllarca komunızme bançıvanhk 7 yapmıştır. CHP tehlıke oyle mı Öyleyse gel doğru yolda, haklı yolda, hak yolunda MSF'de bırleselım. Kıye gelmıyorsun bre renksız' Gel de komunızme zemın hazırla\an CHP've fırsat kalmasın > Erbakan, MSP'nın başarısız olması ıçın AP'nın lıstelerıne (Devamı Sa. 9. Sö. 3 de) ederse vana y»tmış devlet gemısmı dogrultup guvenle limana ulaştırmada iddıalı olduk larını» belırtmıs ve «AP'den kop muş bulunan arkadaşlanmızı bağ runıra basalım. Kıratı yeniden şahlandıralım AP'yı bu seçutıler de mutîaka başaııh kilaiım» de tnıştır. Marmara Otehnde toplanan AP Temsılcıler Meclısınde, 12 ekım seçımlerıyle ılgıl» hareket planı gozden geçırılrnıştir. Toplantıya 12 ekımde seçim yapılacak 27 ılın 273 ılçe başkanı Ue adaylar da atılmışür AP Genel Başkanı Demirel, konuşmasınm başında, Turkıye'nın ıstıkrar arayan bır ulke olmak tan çıkması ve ıstıkran mutlak manada saglamış bır ulke halıne gelmesı gerektığım kaydederek şunlan soylemıstır « 4 senede 1 hükumet degışmiş DİSK'e bağlı sendıiulsrııı 3 bin civanndakı işveri olması Türkıye'je buyıik zarar lar vermıshr. Turkıye boyle bır ıstıkrarsız dnnemı, 1%5 71 AP donemınrie AP nın sagladıgı ıstık j (Devamı S«. J. Stt. 2 it, DİSK'e baglı sendıkalann ışven temsılcılennden olosan 3 bin cıvarındakı ışçının katıîdıgı DÎSK Temsılcıler Mechsı, demok ratık hak ve ozgürliıkler ıçın ya pacaklan sureklı ejlemlen tar | Enerji ! Bakanının Danışta/ kararının uygulanmasını engellemek için eski tarıhle atama yaptığı saptandı temgilcUerinin katüdıkiarı toplantının açılış törenlnden bır an.. (Fotoğraf Ali ALAKUŞ) ANKARA (Cumhurivet Börosu) Enerji ve Tabıî Kajnaklar Bakanı Selahattm Kılıç m Daruştey ın Petrol Ofısı eskı Genel Mu dur Yardımcısı Mustafa Ozsoıre': haıtkında verdığı yurutmeyı dur durma karannı uvgulamamak ıçın boş bulunan kadrova Danıstav karannın tebhgınden sonra eskı tanhle atama yaptığı Uen sunılmektediT Darıştay Beşmci Daırestniıı Özvurek'ın gorevden alınma ışlemını dıırduran 26 61<)75 gun \e 1975 1299 sa^lı karan 1 ~t 1975 fl nu Enerjı ve Tabıi Kavnaklar BakanlıSına bıldınlmıstır Ogrentl dıgıne gore, bu tarıhte Cteyurek"ten bosalan Petrol Ofısi Genel Müdur vardımcüıçına herhan^ı bır atama vapılmadığı ıçın kadro bos bulunmaktavdı Aynca, Mus tafa Ozytırek, 4 71975 sunu B\kanlık Mustesar Yardımcısı tle goruserek. Danıştav karannın mgulanması konusunda Bakanlık tutumunun ne olacagını ofrenmek ıstemiş. kendisine Bakanm gorusunun alındıktan sonra sonu cun bıldınleceğı belırtılmıştır. 1 t»mmuz ViVi eurm Enerıl Ba kanhgından Petrol Oflsı Genel Mııduru Kavreftın Avhan'a gonde nlen 26 6 1975 gun ve 2S484 ««ivı'ı yazı üe Petrol Ofısı Genel Mürtur vardmcıhklanna Şukru Mete ve Orhan Yıldınm'ın atandıgi bıldınlmışfır 'Bfi1<17T tanhını taşıvan (Devamı Sa 9 Sü. S del GÜRSEL ANILDI ANKAR% Eski Cumhurbaşkanlannaan Cemal Ouısel olumunun 9 ncu yıldonumu ntdenıy le dun torenlene anılrnislıı Gursel'ın AmtKabır Hurnjet Şeüıthgı naekı kabn oaşında saat 10 da duzerJenen anma toremne, Cumhurbaşkanhgı oenel Sekretert Buylıkelçı Fuat Bavramoglu, Anavasa Mahker.esı Başkanvekıü, Kara, Denız ve Ha\a Kuvvetıerı Komutanları Jan darma Genel Komutanı Mıllı Gü (Devamı Sa. 9 Sü 4 de; DİSK, demokratik haklar için eylem karan aldı tışmak uzere dür Spor ve Sergl Sarayı'nda toplanmışlardır Toplantıda soz alan 30 un uze nnde teı.isılcı, 20 eitulde Taksım de duzenlenecek mıtınftın benzer lerınm ç°çı'lı ıllerde Cvam et tınlmesı gerektıgı ve fasızme karşı guçbırliği konularında gcruç bırlıgıne \arrruşlar, arcak cesteklenecek sn'asi partı konusunda çeşıtlı goru^ler onaja atrrıslaraır Soz alan bazı Temsılcıler DİSK ın CHP'yı destekleme kararnı eleştırereK, b j partının antıfa şıst ve demokratik nıtelıklen ta şıdıgmı, ancak burjuvazı panısı (Devamı Sa < Su 1 de) > Yaşar Kemal Kımsesiz çocuklann gerçek yaşam hıkâyelerini CUMHURIYET okurlan için yazdı Gezi izlenimleri Ecevit'in asker arkadaşı olan Valinin telâşı Turhan ILGAZ DENIZLt Ecevifm Ege gezısıne katılan CHP'U parla menterler ıçın başlangıçta AP, bır merak konusuvdu «Hıçbırı gorunurlerdo yok, nerede bunlar, nıje çalışmıvorlar1'» dıye soruyorlardı kendı kendılerıne. Cnle ya, seçınılere n« kaldı şurada Derken bu rahatlıfın nedenl anlasıldı Gaze'e manşetlen, NA TO Genel Sekreteri Luns'un Amcnka'yı uyaran demecini ka muoyuna duyurdular. Luns, Batı vanlısı Demırt,rîn guçlenmesı ıçm ambargovu kaidırmalannı ıstıyordu Amenkalılardan.. (DeTaını S&. 9, Sü. 4 de) Bu Köşeden LİECHTENSTEÎN RÖPORTAJI (3) Altan ÖYMEN lecrıtenstein'ın başkentı \ aduz şehrınde «Steadtîe 2» adresındekı «A\ukat» Peter RıUer'ın yazıhanesınde Etab..ssement Mopar fırmasının kartoteksten bulunmasını bekLyorum «\îopaı» adından ne topluca gorunuşltf sekreter hdnımın, ne de onun telefonla başvurdu gu Rıtter'm temsılcısının haberl var. Ama ı$te kartoteksten bakıvorlar Bu batma on dakıka surd\ı Telefon çaldı. bekreter d'niedı. Sonra Maatesef bu'amadık de dı. Ama Bav Rıtter ın dosyalannda olabılı» O da, bıhyorsunoz sevahatte Baska ou yerce de izi yok, dedım. Pıcaret sıcılme baktınız mı° Zaten sizın adresınizl TSiP yöneticileri Güvenlik Mahkemesi önünde toplantı yaptılar ANX\R\ (Cumhurtvet Burosa) TSIP Yonetım Kurulu ujelen dun Ankaraaa Devlet Guvennk Mahkemesi onunde toolu nalde bır uasın toplantısı yaoarak, Ani yasa Mahkemesı'n.n bu rna^ıkemelenn kaldırılmasına ılı^kın «a rannın neden açıklanmadıgmı soıTnuşlardır TSİP vonetıcılerı basm 'oplantısında faşıst saldırların «eçım oncesınde oncelıkle sosvaııst lerı ve pamlerını hedeî aldıgını, faşııme karşı sardurulen sureıîlı rrucadelede partı polıtıkasında degışıklık yapılmasını gerektırsn bır durum olmadıgı kanaa'ına \ardıklarını belırtmıslerdır Anayasa va a\kınlı£ı sabıt r'an Devlet Gu\er.lık Mahkemelenne karşı b\T kamp»n%A \ .mtu. •« «> (Detamı Sa. 9. bu t dal > Türün, Tunç'tan işçilerın kendisine oy vermesine yardımcı olmasmı ısteyeceğini açıkladı ANK*RA, <\VKA) Istanbul eskı Sıkıvonetım Komutanı ve şımdıkı AP lstanbul senator adayı emeklı Orgeneral Faık Turun, dun haftalık «Yankı. dergısıne verdıgı demeçte, sıvası hayata atılmajı once duşunmedıginı, ancak emeklı olduktan sonra tum partılerden adavlık teklıfı aldıeını soylemış, •Bılmem CHP neden tekîıt etmez'". demiştır. sınden sonra en fazla oy alan AP den 2S0 Dın ov fazla almıstır I>ı çahşan bir teşkılatı vardır Bunlar buyuk bır nskı goze aldıgımı ıDe\amı Sa. 9 Su 8 de) Çocuklar tnsandır îki gün aç kalmanın ınsan omrunden en az ikı yıl aldığıru sız büıjor muydunuz? L MHP sözcüsü: «AP, partimizle işbirliği yalanım sinsice yayıyor» ANK4RA (ANKA> MHP Genel Sekreteri Osman Albavrak dun bır demeç vererek ^P' vı seçim ışbırlıgı tçın «smsı 5 alanlar» sovlemı»kle suçlamıs ' e MHP nın AP ıle seçim ısbırlığı yapmavacagını bıldırmıştır. Mbayrak demecırıde şunları ıctır (Uctaou Sa. 9. Sa. 3 de> de ovle buldum Orada bır Etabhssement Mopar fcaydı var Fırma surucusu \e jetkılısl dıve de Bay Rıt^ ter m adı var Ortakları yok mu 1 Yok. Ba> Uıtter îırmanın tek imza vetkılısı. Za'en 10 bin frank ser mavelı bır fırma bu Ama Turkıve ıle vapılan yazış malarda, Bav Rıtter m adı yok «K Arden» d've bır başkasının adı var Aca ba Bav Rıtteı cma vekalet mı vermıştır* Kadm, ajrıntıvia ilgılenmı\or Bılmem, dedı. îstervnız jelecek bafta arayın Bay Rıtter gelmışse ben Sızi goruştururum Yalnız orceaen bır randevu tespıt edenz, ona gor« gelırsınız (Devamı Sa. i. SB. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ BUGÜN 4. SAYFAM1ZDA «CHP'nin kalesinde kazanacağun» CHP nın dışmdakı partilerden gelen teklıller fearşısında daha ta?U beklej emedıgjnı kaydeden Faık Turun AP'yı, felsefesı ıtıba n ıle beğendıfı ıçın seçtığını so\'emi5. «Ben askerım. Asker, bır savasa, kaybcdeceğım dı\e gıımez. Ben de kazanacağım dı \e gınvorum ve kazanacağun> demiştır Turun, 12 ekim seçımlerinde Is tarbulaan Katılmasının nedenle nne ilıskın bır soruyu da şojle cevaplandırmıştır. «Ben bu seçıme, ıi";klerl gffee alarak pnvorum. Bır kere lstqnbul CHPrin kdlesı sa>MBn bır ıl Geçea iegurueıaa CbP GERÇEK Garip Bir Anlayış rasamda mua$eretin sereği yılnıalulır saNe var td Batı dcmokrasılerinde çok orneklerl gorüldueu gıbı, öncelikle seçim donemlerinde, sıvasal partı onderleri bırbırlenne çok kırıcı sozler sovlevebılivorlar Batı sıvasal vaşamında. hatta avnı partıden kişller bile, >a miuh edebivatına geçebilecek, va da kufur sörcıikİerinde veı alahılecek devımlerl kullanmakta sakınca gormuvor» lar. Parlamento havatımn tarıhsel kavnarı «avılan Fransa'va, Amerika'va dek. bn jontem eecerlıdır Türkıve'de son çunltrdc Iktldar koaüsvonu liderıyle ana muhaletet partist Genel Başkanuun soz duellosu kırıcı sozlere. hatta açır hakaret «iMİabilecek karşüıklı devimlcre dek tırmanmıştır Basınımızda Işto ba kertc\e varmasını uzunruvle karşılayanlar. ve olavı demokrasimiz hessbına olumsuzlnkla vorumlavanlar cıkmaUtodır Bu duvarlı da\ranı$a bır olçude hak ver*** lUmm «a ( S8 S dsl P arlamenter reîimlerde, vasama organını olusturan sıvasal partıler arasmda uyfrar nıtelikte ıll^kıler kurulması, kuştnısuz ozlenen bır amaçtır. Avnı çatı altında parlamento çalışmalarına katılacak, komisvonlarda vasaları hazırlavacak, ülketıin bujrunu \e Kelecegı konusunda beraberce karar verecek shasal narti üve ve onderlerının, bırblrinı Incıtmevecek kırmavacak, eüıendırmevecek olculercie dıvalog hurması, eleştirilerin dozunu avarlaması. toDİumsal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog