Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS'IN ROMANI Yazan: Müşerref HKK1MUĞL0 riTsb ». Ura ÇAftlMS 7AYINLAR1 Haiken Sos Ncx SS/fl tstantnU umhuriyöl 52. yıl, sayı: 18365 Kunıcusu : YDNÜS NADÎ 14 Eylül 1975 Pazar Balkanlarda Bir Gerillacı HSrrtTCt Kalırmmam ResnHı NITBZI Krvtn *tul»n Yaltın «nnımiTin «n dıkkate defieT olavlan »* »vıeml^n OürrHreti' Uanı ts'eme AJresl CAĞDAS YAYINLAHI C&galoSlu HalkMrt SoK No 39/4) ISTANBtTL Ecevit: "CHP, Tiirk siyasal alanını siyasal canilerden temizlevici düzen değişikliğini başlatacak,, Turhan ILGAZ bildiriyor MVĞLA CHP Genel Başkanı lulent Ecevit, Fethıye. Koyceğız e Muğiada dun yaptığı konuşıajarda, CHP'mn ılk genel seımlerde tek basına ıktidara geleceğıni bıldırerek, «Bu ekonomık sorumsıızluk ve cınnet dönemını kapatarak, sağhklı ve ada leüı bir kalicınma çığırını açacaktır CHP . Turkiye'yi her alan da djşa bağımlılıktan hızla kurtancı, Turk halicını yoksulluktan, adaletsızlikten kurtancı Türk ekonomısiru yapısal sakatlıkjardan kurtarırı ve Tiırk siyasal ala | (Devamı S s . 9, Sü. 4 de)ı Yah/a Demirel'le iş Bern yapan firmanın Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri adresinde tarafından Ticaret Arden Bakanlığına gönderilen yazıda Şellefyan'ın Şellefyan'ın Demirel'le oturduğu iş yaptığı belirlendi saptandı Maliye Bakanı «Elimizdeki vesaike göre Şellefyan'm ismine raslamadık» demişti. AVKARA, (ANKA) Başbakan Demirel'in vefcenı Yahva Demirel'ın yurt dışmda tıcari varlıgı saptanamayan fırmaıar aracıhfı ı!e yapmış goründugTj mobılya satımıvla ılgılı tart.şmalar devam ederken, Maliye Bakanı Yılnıaz Ergenekonun açıklamalannı yalanlavan bir belee ortaya çıkan'.mıştır. Bu belgede resmı nıakamlar aracılığı ile. Yahya Demirel firmasıyla ilişkili görülen Etablissement Mopar adlı yabancı firmanın bu lunduğu adreste «Arden Şellef van»ın oturduğu saptanmakte dır. Yılmaz Ergenekon. 1 eylul 1975 gunü Cumhuriyet, Mıllıyet, Günaydın ga.'ete!erıyle. ANKA ajansının çağırılmadıgı yarı kapah basın toplantısında. «Elımızde mevtrut vesaike gore, Şel lefyan'ın ısmıne rastlanmamıştır» demistı. Ticaret Bakanlığının 8 8.1975 gün ve 49'19 sayılı yazısına cevap olmak uzere, Bern Bııyukelçılıgı Ticaret Müşavın Tarık Cclâl Guven 18 8 1975 gunu Tı caret Bakanlığına gonderdığı res mi vazıda, Etablissement M> r par fırmasının adresı olarak gos teraığı verde. «IjOzan fi"<jrer "ph ıDevamı Sa. 9. Sü. 3 del Yaşar Kemal s 5 0 Gün Yaklaşırken ört hafta sonra yapılması beklenen seçimler sonıında bir iktidar değişiklijn söz konusu olia\acaktır. O p h e hükümeti arlamentnds •Drmokratik Parınin erimesivle ye(er çojrunluu rlinde tutmaktadır. CHP uıulduğıından daha hüyük bir aşarı sajlasa blle bu çojpmluıın dağılabilecefini düşünmek üçtür. Ne var ki 1973de uğraıkları >enilgiden canları yanan P ve ortaklan anlaşılmaz bir rçlm korkusuna kapılmışlardır. ki >ıl önce beliren Parlamento ritmetirinin zorunlu kıldıjp eren seçim önerisini AP benimrmekten kaçındığı için ütkfmiz efcerli zamanlan boşu boşıına itirml?, içeride \e dışarıda büük açmazlara saplanmıştır. Bu ibarla önümüzdeki seçlmler amooyunun Cephc Hükümeti akkında vardığı yargıyı goz• nniiııe sermeye yarayacakr ır. Cepheciler ve özellikle AP' ler bu sınavdan başarı ile çıarakiannı sanmadıklan içln elâ>a düşmüşler, CHP'nin kaanma şansını azaltıcı çeşltM nlemlere Rirlşmişlrrdir. Bir böjmuııü siralavalım: TRT yöneimi Anatasaya aykırı olarak ansızhklan uzaklastırılmış, cepe bu\ruğunda bir propaçanda racı durumuna getirilmiştir. "aliler, kaymakamlar, yüksek lemurlar arasında ırenis çapa temirlik yapüarak cepheye estek sağlanması voluna gidilniştir. Seçim kampaması bounca taşlı. snpalı. hatta atesll aldınlar öngörülmüş, bir sürden beri de bunlann uygulannasına başlanmıştır. Alınan nnlemlerin cepheye ne lenli yarar sağlavacagı bilinmez. leçmişteki deneyleri gözönnne etirirsek ters »önde tepkilerle arşılaşılması olasılığı da unuulmamalıdır. Ansıyacapmız %\ıi 1957 cenel seçimlerinde o zananki DP iktidarı hüvük ölçüle yasa dışı jöntemlere bas urduğu halde CHP'nin püçlennesini önlcyememiş. üslelik ;endi meşnıluçunu Ründen güne itirir olmustu. Sonucu gördük: 27 Mayıs'ta skerler geldi ve DP'ye dnr dicrek yönetime el koydu. Ama ıradan on vıl Reçince 27 Maıs'ın tepkisi divebileceeirniz bir 2 Mart olayı ile ı'e karşılaşttk. >lâl Ba>ar'ın açzından «Denokrat Partinin devanu defil, Lendisi» olduçu açıkça belçelelen AP'ye 12 Mart darbesi pek ararlı olmuş, şapkasını atıp gilen Sann Dcmirel perde arkaınd.ın AP iktfdannı surdürme•i hasarmıstı. Tasa dışı tüm önleınlere rağnen önümiizdeki seçimlerde CHP'nin haşarı sağlaması ola.IIIRI vardır. Bu ..lasılık ger•eklesirse erken seçim zorun«en iyUlen ivive ortava çıkacak, •epbe ortaklıçı sarsılacak ve Savın Demirel'in 1977 çüznne lek iklidarda kalması knlay olnayacaktır. Cepheciler seçimlerien siddetle kaçındıklanna gö•e bu kez yeni hir 12 "Mart olanna kendDeri kapı hazırlamak slemezler mi" Oniimüzdeki hartalar boyunca [iınden cüne artan kıskırtmalar Jüzenlevfhîlirler, prnpaganda [oplantıtarında ta«lı. sopalı. silahlı saldmlara kalkışabiürler, âlke buzurunu bozucu, seçimleri olanaksız kılıcı kanlı kardeş kavşalarına vol açabilirler. Ama hpr zaman papaz pilâv yemediği Kibi demokrasi düşmanlanrun da her başlan sıkıştığmda karştlanna bir Sunay, Tağmaç, Türün i'çlüsü çıkip onları kayıracağını sanmak >anlış olur. Bnnunla birlikte eğer cepheriler Baltı halık van sider» zihniyeti ile her $eyi göze alarakJarsa rerçek demokrasiden yara olan bntön özRÖriükçü FÜv'er de hep uyanık ulunmah. o\nına jelmemeve bakmalıdırlar. Kızılay, deprem felaketzedesine verdiği kanın parasını aldı ANKARA, (Cıunhuıiyet Bürosu) Lıce depremuKle yaralanan ve t»davı eoılmek tızere Ankara Numune Hastanesı'ne geünlen 7 kışımn bakımlarmın yetersız olduğu, onların «Göstenş ıçın» Ankara'ya geonldltı ılen surulmüş ve Nazmıye Işık adlı bir yaralı vatandaşa Kınlay'm parayla kan sattığı saptanmıştır. Ote yandan, Lioe depreml ile ilgıli olarak Turk Muhendıs ve Mimar Udalan Bırlıjı Başkam Teoman Ozturk bir basın toplantısı yapmış ve Lıee'ye gondenlen tekn:k bir kurulun gozlemlerını aktarmıştır. Depremden sonra Ankara Nunıune Hastanesme, Lıce'den yedı yaralı vatandaş getırılmıştır. Yaralılann yakınları hastanede bakımın yetersiı oldugunu bıldırmiçlerdır. Yedi kışımn vucutlannın çesıtlı yerlermde kı rıkiar ve ezıkier bulunmaktadır. Bir jarahmn yakını «Lıce'de çok daha cıddı yaralüar var ancak, bızımkıler ışte gostenş ıçın buraya genrıldiler. Batamda ıyı değıl» demıştır. Bakımm jetersızlığının ılerı surulmesının iaiısıra, Lıce'den yaraîı olarak getınlen ve Numune H^^tanesıne yatınlan i n f u m ı Sa. 9. Sü. 1 de) E E = ~ S 5 E = S 5 S 5 Ş r S = S Ş S s ^ Kımsesiz çocuklarm gerçek yaşam hıkâyelerini yazdı..; Çocuklar Insandır Işık: "Luns, bugünkü hükümeti tercih ettiği yoiunda bir söz söylediyse genel sekreter sıtatını yıtirmiş olur,, ANKARA, (ANKA) NATO Oencl Sekreten Luns'un VVashmgton'da Türkiye'ye uygulanan sılâlı ambargosunun seçımlerden once kaldmlmasıyla ilgıli gınşimleri sırasında sdylediğı: «Turkıye'de seçimler 12 Ekimde yapılacaktır. Eger bir değişn:e olmazsa korkanm kı ambargo sorunu Başbakan Suleyman Demırerın Batı yanlısı hükumetınin gelecegi üzerinde olumsuz etkıSi olacaktır» bıçımındekı soz len Turluye'nın ıç politıkasına müdahale olarak kabul edılmış ye tepkiyle karşılanmıştır. Bu konuâa görüşünü açıklayan esk» Savunma Bakan: Hasan Işık, «Boyle çabalar. ters sonuç verir.» demiştir. Başkent siyasal çevreleri Türk Amerikan ılişkılennin böyle giri(Derami Sa. 9 Sü. 7 de) v"* Turhan Selçuk'un çizgileri Ara Güler'in fotoğraflarıyla SAYIN ABDÎ İPLKÇİ VE NEHAR TÜBLEK'E™ Y AZI S IZ SEÇIMDEN SONRA ELEKTRIĞE YÜZDE 5060 ZAM YAPILACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Yalçm me (rate of returnl koşuluna bag lanmıştır. TEK. bu k>r oranına ulaşamadığından doiayı da, Dunya Bankası Turkıye'de enerjı pro jeîerı ıçınde en önemli yerı tu Afşin • Elbistan termik santralı yapımına mali kaynak saflamak, amacıyla, Cephe Hükümeti Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonuna ödun versrek elektrik fıyatlanna yüzde 50 ile jüzde 60 oranında zam yapmaya karar vermıştır. Ancak. 12 ekım seçimlerı nedenıyie. elektrık zam mının seçımlerden sonra açıklanacağı öCrenilraıştir. Afşm • Elbistan termik santralı uzun bir süreden berı Dunya Bankası ile Cephe Hükümeti arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. AdaJet Partisınin tek başına iktidarda bulundugu yıllarda Turkıye Elektrik Kunanu (TEK) yasasma eklenen bir mad de ıle, TEK'ın Dünya Bankasından kredı alabıîtnesı. amlan kurumun yüzde 8 orar.ında kâr et tan AfşınElbistan «ar.tralına kredı vermemekte direnmişlir. Krcdı vermeyi ise, aucak eleKtriğe zam yapılması haiinde kabul edebıleceğinı bildırmış ve Cephe Hükümetme TEK yasasm; hatırlatarak zam yapılması jor.ür.de baskj yaprr.ıştır. Turkıye'nuı ıçın(Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU SAGLIK MEMURLARI DERNEGiNiN KONGRESiNDE KOMANDOLAR 3 KiŞiYI YARALADI ANKARA (CumhuTİytt Bfirosu> Sağlık Memurlan Derneğı Ankara Şubesınin dün yapılan yıllık kongresinde tabancalar patlamış, komandoların tabancah saldırılan sonunda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Vz man, Genel Sekreter İbrahim Akkuş ve Sağlık Memuru Harun Karaman ağır bıçımde yaralanrnışlardır. Olaya polıs el koymuş, tabanca ıle ates eden komandolar pohs gelmce kaçmışlardır. Yapılan seçimlerde Ankara Şubesı Başkanhğına Mehmet Ali Keleş seçılmıştir. Yeni Yonetim Kurulu üyeleri de şöyledır: Yaîes Altıok, Tacettin Özdinç, Öıner Ayhan, Gürhan Seyhan. Yaptıklan bütün hırsızlıklan, yankesicilikleri, bütün kirli, işleri. esrar kaçakçılıklannı, sigara satıcıhklarını, kumar bazlıklanm, zamparalıklarını, her şeyi, akan bir sel gibi bana açık açık anlattılar. Onlar anlattvkça ben şaşkına dönüyordum. Neye uğramıştun, ba|im dönüyordu... BUGÜN 4. SAYFAMIZDA 7 « I I f f l ( l f I I I I t I I M I I l l I I ( l ( l III l l l l l l l l l I I I 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 • 111111111111111111111111 f 111111111111111111 • II1111111111 f I f 111111111IIM Aman Kaçırmayalım AP'LILER, DP'DEN TRANSFER CABALARINI HIZLANDIRDI • DP'li Evliyagil, «Seçimden sonra CHP DP ortaklığı kaçınılmaz olacak» dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP'nin, DP'yı parçalanıak içın transfere hız verdıgı ısrarla bıldınlmektedır. DP'den ayrılan Konya mılletvekılı Necatı Kalaycıoglu, önümüzdekı günlerde AP" ye geçecektır. Kalaycıoğlu'ndan baska AP'lilerin DP'nin en hızlı elemar.larını, bu arada Ekrem Dıkmen'ı de transfer etmeye hazırlandıkları. bunun ıçın gınşımlere bıle seçnklerı dolaşan soylentıler arasmdadır. AP've geçecegı ılerı sürulen Necatı Kalaycıoğlunun, DP'li arkadaşlarma sık sık «Be' meslek sahıbı degılım. Kendılerıne bakmam gereken anam babam. çocuklanm var. Ben mJletvekılı olmak zorundayım» şeklınde konuştutu soylenmektedır. Öte vandan. AP'lıler. özellıkle îmar • Tskân B'îkanlıSı Kanalıv(Devamı Sa. 9. Su. « da) Ankara Notları: Cephe, Daiokay'ın rüzgârını çaiıyor IVIustafa EKMEKÇİ îkı valı konuşuyorlardı. Bın şoyle dedı; Benim ilımde Vedat Dalokay gıbı bir Beledıye Başkanı o'.sa. her sabah ona çıçeU go^ürur. teşekküre gıdenm. Valılenn adlarınj neden ver medıgımı bilir okurlar. Vedat Dalokay. bırkaç gün önce b:r akşam CHP'iı bazı mıl letvekıllerıyle birlikte Ankara necekondulanru doîaştu Akşam dı, kahveve doluşmuş. çay kahve içen. oyur. ovravan gecekondulular, oyunlarını b.rr.kmışlar. gelenlen dımeıHfcj • başiamı^(Devamı Sa. ». S*. 1 HcJ « ^ «gerlı ış adamlanmızdar. Yahya Demire!, geçtiğimiz I I hafta, bir gece ansızın. berabennde «saz arkaârışlarm ;ıe İsviçre'ye uçuverdi. Yahya Demirel, Cenevre'de «Interoontinental» otebnde ka'.maktsdır. Yakmlan, bu genç ış adamınm «rahatsız» oldugvmu soylemışlerdır. Turkıye'de son zamsnlarda rahatı ksçanlar, her nedensf bilinmez. soluğu tsvıjrt'de aimalrtadır. Mıgırdıç Şellefyan adlı, ünlü ış adamı, Turkıje'de «rürlüçeşi'.lıs yatınmiar yapıp, devletın baiı'.talarından kredıler alaraK, gül gibı geçinırken, birden btre ort*lıktan kay'ooldu. Ver elinı îsvıçre .. Bu kaçıştan, en çok üzülen lnsan. sanırım, Mıgırdıç Şellefjan'ın ıçtikieri su ayıı gıtmeyen üostu, Süleyman Demırel'dir. Şellefyan ıle Demirel'in. naftanın belirli günleri başbaşa konuşup, iıem «tıur teşebbüs» Inem de, devJetın guvenlığinı koruduklarım bı'.enler, bu ikı dosfan ayn kalrr.alarından ülkemızan ne gıbı Kayıplaja ugrayacağını elbette düşünmüşlerdır. Korkulan da başa ge!mljtr hdr btlrıma... Mıgırdıç Şellefyan, eğer ıi Mart 1971 tarihinden Cnce devlete olan borçları dışınd?. neyi '.iır neyl y.ık:a fopiayıp gitmeseydı, Demirel, V Mart gıir.ü ^apkası elmde, sokak ortasında şaşırıp «ü.mazdı. Fakat şcjkı ne d:vor: Ayrılsak da beraberia... Sımdı de beraberler. Mıgırdıç Şellefyan, yurt dışın» kaçarkcn, gözleri arkasında kalmıştır. Şellefyan, TUrk ekonomismde kendi bıraKtıgı boşlugrn "«hya Demirel tarafindan doldurulacagırj (Devamı Sa. 9, S i . 4 de) CEMAL GÜRSEL BUGÜN ANIL1YOR AKKARA, (Cumharivet Bürosu) 4. Cumhurbaşkar.'m:z Cemal Gursel. olümünün 9 ^Idonumü dolayısıvla buçun amlacaktır. Gursel'ın ölümunün yıldonümü dolayısıyla bir mesaj vavınlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancar tGürsel'ın sınırsız yetkilere sahıp oldugıı zaman da bile. dikta hevesme kapümad:gmı> beürtmlştir. Cemal Gürsel'ın, Anıtkabtr'de b'ilunan Hürnyet Şehırlıgındekl kabri önünde bugün saat 10'da bir anma törenı yapılacaktır Anma törenınde, 27 Mayıs 198» devnminm liderı ve Turk Ordu sunun tAgaısı Cemal Gürsel'ın kışılıgi ve lızmetlen anlatılacaktır. SANCAK KOMANDO KAMPI... Hikmet ÇETÎNKAYA'tun roportajı BUGÜN 7. SAYTAMIZDA Sancar'ın mesajı Genellcurmay Başkanı Orgenera.1 Semih Sancar. Gürsel'ın ölümünlln 9. yıldönümü dolavı (Devamı Sa. 9. Sfl. S de) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog